Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

MANUÁL K POUŽÍVANIU ZMLUVY O SPONZORSTVE V ŠPORTE NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.06.2018Mgr. Zuzana Zajíčková, UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva“ v športe a bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dani z príjmov. Pojem „sponzorstvo“ týmto nadobúda konkrétny právny rámec, už to nebude len všeobecne používaný výraz pri podpore športu cez rôzne zmluvy o reklame, nájomné zmluvy, zmluvy o predaji vysielacích práv či iné najmä nepomenované zmluvy.

  MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ
  ADVOKÁTKA
  ČLENKA UČPS

  UČPS TÍM


  ÚVOD

  Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva“ v športe, bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dani z príjmov. Pojem „sponzorstvo“ týmto nadobúda konkrétny právny rámec, už to nebude len všeobecne používaný výraz pri podpore športu cez rôzne zmluvy o reklame, nájomné zmluvy, zmluvy o predaji vysielacích práv či iné najmä nepomenované zmluvy.

  Sponzor je osobou (fyzickou alebo právnickou), ktorá financuje náklady určitého projektu (podujatia, činnosti či vysielania) bez protiplnenia alebo z nejakou formou návratnosti tohto financovania, spravidla poskytnutím reklamy formou propagácie/zviditeľnenia značky sponzora a jej spojenia s projektom. V širšom zmysle je sponzor osobou, ktorá na seba spojením so sponzorovaným a jeho projektom preberá aj zodpovednosť za sponzorovaný projekt nielen z materiálnej, ale aj morálnej stránky, je vnímaný ako podporovateľ, mecenáš. Činnosť sponzora sa nazýva sponzorstvo alebo sponzoring. Ako protihodnotu sponzorstva zabezpečujú športovci a športové organizácie (kluby a zväzy) propagáciu sponzora. Vo vyspelých krajinách vychádza štát sponzorom v ústrety tým, že ich daňovo zvýhodňuje a je tomu tak už aj na Slovensku.

  Na rozdiel od reklamných zmlúv, kde predmetom právneho vzťahu je obyčajné priame šírenie odkazu s cieľom podporiť predaj konkrétneho tovaru/služby, pri sponzorstve v športe poskytuje sponzorovaný sponzorovi právo spojiť svoju značku/produkt (najmä na športovom podujatí organizovanom sponzorovaným alebo na ktorom sa sponzorovaný zúčastňuje) takým spôsobom, ktorým umožňuje sponzorovi využiť príťažlivosť a dobrú povesť sponzorovaného, a tak komunikovať silný a pozitívny odkaz na svoju značku a posilniť tak, nepriamo, predaj a na druhej strane podporiť všeobecne prospešný účel, ktorým je podpora športovej činnosti.

  Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť podporu - „sponzorské“ športovcovi, trénerovi, inštruktorovi športu alebo športovej organizácii - „sponzorovanému“ a sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou. Sponzorovaný môže fakultatívne, nepovinným dojednaním v zmluve, umožniť sponzorovi spájať[1] názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie (logo) sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným. Napríklad firma=sponzor si dojedná so sponzorovaným klubom, zväzom alebo športovcom, že si na obaloch svojich výrobkov uvedie, že je generálnym sponzorom určitého klubu, zväzu alebo športovca s jeho logom alebo iným charakteristickým vyobrazením, čo sa sponzorovaný zaviaže akceptovať/strpieť a sponzorské v dohodnutej výške bude protihodnotou aj za túto „službu“ sponzorovaného.

  Použitie sponzorského je však prísne účelovo viazané na športovú činnosť konkretizovanú v zmluve o sponzorstve v športe, na rozdiel od plnení poskytnutých na základe zmluvy o reklame či iných podobných zmlúv, pri ktorých zmluvná strana (napr. klub ako šíriteľ reklamy) so získanými finančnými prostriedkami alebo inými plneniami naloží podľa vlastného uváženia, musí ich však zdaniť okrem prípadu, ak ide o príjem neziskového subjektu[2] z charitatívnej reklamy poskytnutý na verejno-prospešné účely, ktorý je do 20.000 ročne oslobodený od dane.

  Sponzorské je z finančného pohľadu konštruované ako „účelová dotácia“ zo súkromných zdrojov, ktorej nepoužitá časť alebo časť použitá v rozpore so zmluvne dojednaným účelom v rámci zákonom vymedzenej športovej činnosti je sponzorovaný povinný (zo zákona, aj keď to nie je v zmluve priamo uvedené) vrátiť sponzorovi.

  Sponzorovaný môže navyše uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení so športovým účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora však nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského, aby sa naplnil účel zmluvy o sponzorstve.

  Tento manuál má za cieľ pomôcť národným športovým zväzom, športovým klubom, športovým odborníkom a športovcom pri uzatváraní zmlúv o sponzorstve v športe a prispieť i k zvýšeniu motivácie súkromného sektora podporiť šport.

  PRÁVNA ROVINA - Z HĽADISKA ZÁKONA O ŠPORTE

  Právny základ sponzorstva v športe upravuje Zákon o športe v § 50 a 51.
  Pre sponzorské v športe sú charakteristické tieto základné znaky:
  1. Sponzorské je peňažné alebo nepeňažné, priame alebo nepriame plnenie, ktorého účel súvisí so športovou činnosťou;[3] výška sponzorského nie je limitovaná.
  2. Sponzorovaný je prijímateľ sponzorského, ktorý:
   (i) je zapísaný/registrovaný v informačnom systéme športu[4] ako športovec, tréner alebo inštruktor športu alebo športová organizácia,
   (ii) je členom národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie[5] a
   (iii) má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
  3. Sponzor je poskytovateľ sponzorského, môže ním byť:
   (i) ktorákoľvek fyzická osoba,
   (ii) právnická osoba,[6] ktorá:
   1. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
   2. nie je voči nej vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a
   3. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. zmena vykonaná v čl. LXVII zákona č. 221/2019 Z.z. proti byrokracii (účinnosť od 1.9.2019)
  4. Možnosť spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným, pričom náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.[7]
  5. Povinná písomná forma zmluvy s podstatnými náležitosťami a povinnými súčasťami
   (i) Povinné náležitosti zmluvy:[8]
   1. identifikačné údaje zmluvných strán,
   2. obdobie trvania zmluvy, najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského,
   3. spôsob zániku zmluvy; sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom,[9]
   4. účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia:
    4.1. dohodnutý účel musí byť súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným,[10]
    4.2. ak je sponzorovaným športovec, tréner alebo inštruktor športu, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti,[11]
   5. podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia:
    5.1. Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom.[12]
    5.2. Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.[13]

    (ii) Povinné súčasti zmluvy[14]
   1. výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného; - zmena vykonaná v bode 15 čl. 6 zákona č. 310/2019 Z.z. o fonde na podporu športu (účinnosť od 1.1.2020)
    Do času, kým nebude informačný systém športu plne funkčný, namiesto výpisu[15] o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov je obligatórnou súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe
    1.1. tlačená verzia zobrazenia webovej stránky so zverejnenými údajmi o svojej osobe podľa § 80 ods. 2 Zákona o športe, ak ide o fyzickú osobu alebo podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe, ak ide o právnickú osobu, na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom
    1.2. čestné vyhlásenie sponzorovaného, že:
    1.2.1. má stanovy v súlade s § 19 až 23 zákona, ak je sponzorovaným národný športový zväz alebo národná športová organizácia,
    1.2.2. činnosť športovej organizácie je v súlade s § 21 a 22 zákona o športe,
    1.2.3. mu nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom zmluvy o sponzorstve v športe uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1 zákona o športe
   2. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že
    2.1. sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
    2.2. voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a
    2.3. sponzor nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; - zmena vykonaná v čl. LXVII zákona č. 221/2019 Z.z. proti byrokracii (účinnosť od 1.9.2019)
  6. Povinne zverejňovaná zmluva a povinné verejné vykazovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského
   Sponzorovaný zverejňuje:
   (i) údaje o svojej osobe v informačnom systéme športu; do času, kým nebude informačný systém športu plne funkčný, zverejňuje tieto údaje na svojom webovom sídle,[16],[17]
   (ii) zmluvu, jej zmeny a doplnenia najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.[18]
    1. Do času, kým nebude informačný systém športu plne funkčný, zverejňuje zmluvu a jej zmeny a doplnenia na svojom webovom sídle[15] alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom.[19]
    2. Po oznámení ministerstva školstva o funkčnosti príslušného registra v informačnom systéme športu je sponzorovaný povinný požiadať športovú organizáciu, ku ktorej má príslušnosť, o postup podľa § 104 ods. 4 zákona tak, aby športová organizácia doplnila do príslušného registra informačného systému športu zmluvu o sponzorstve v športe a informácie o použití sponzorského vrátane vykazovania sponzorského odo dňa uzatvorenia zmluvy o sponzorstve v športe ku dňu zverejnenia v informačnom systéme športu do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.[20]
     (iii) informácie o spôsobe použitia sponzorského[21]
     1. najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom (tzv. transparentnom) bankovom účte
     1.1. zverejňuje v informačnom systéme športu.
     1.2. do času, kým nebude informačný systém plne funkčný, zverejňuje informácie o spôsobe použitia sponzorského na svojom webovom sídle[15] alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom.[22]
     2. priebežne, údaje musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa, alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole,[23]
     3. adresu webového sídla[15], na ktorom sú tieto údaje o osobitnom transparentnom účte zobrazené, oznámi sponzorovaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní.
  Register právnických osôb v športe, register fyzických osôb v športe a portál na podávanie žiadostí v športe:
  • http://sport.iedu.sk/Contact 
  Register zmlúv a vykazovanie informácií cez informačný systém športu:
  • http://sport.iedu.sk/Contract/ContractSponsorship/List 
  Inštruktážne videá (ako bude informačný systém športu z pohľadu zmluvy o sponzorstve v športe fungovať v celom rozsahu) je možné sledovať tu:
  • https://youtu.be/NsNOD4sOCPo - Portál na podávanie žiadostí v športe - registrácia, prihlásenie a správa používateľského účtu
  • https://youtu.be/vIxkQIsLcPQ - Zmluva o sponzorstve v športe - zverejňovanie
  • https://youtu.be/VRQJ_a8vIf4 - Zmluva o sponzorstve v sporte - prezeranie
  Metodické usmernenie č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe.
  • https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-112016-k-uplatnovaniu-50-ods-4-pism-a-a-51-ods-1-a-4-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/.

  PRÁVNA ROVINA - Z HĽADISKA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMU

  1. Pokiaľ ide o príjmy sponzorovaného zo zmluvy o sponzorstve v športe, pri fyzických osobách je potrebné rozlišovať, či je sponzorovaným zamestnanec, alebo samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej tiež „SZČO“). Stále však musí ísť o osobu, ktorá je zapísaná v informačnom systéme športu (ďalej tiež „IS športu“), resp. na jej webovom sídle sú o nej zverejnené príslušné informácie a zároveň je členom národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie.
   (i) Profesionálny športovec - zamestnanec[24] - príjem sponzorského sa považuje za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. p) Zákona o dani z príjmov
   (ii) Pri profesionálnych športovcoch - SZČO,[25] pri amatérskych športovcoch[26] na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, zmluvy o príprave talentovaného športovca a športovcoch bez zmluvy ide o príjem samostatne zárobkovo činnej osoby.[27]
   (iii) Pri športových odborníkoch[28] ide o príjem samostatne zárobkovo činnej osoby.[29]
   (iv) Pri sponzorovanej právnickej osobe - športovej organizácii (napr. športový klub alebo športový zväz) je príjem zo sponzorského zdaniteľným príjmom bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú založení alebo zriadení na podnikanie.[30]
  2. Do daňových výdavkov sponzorovaného zamestnanca je možné uplatniť všetky výdavky preukázateľne vynaložené na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Príjem zo zmluvy o sponzorstve v športe na obdobie presahujúce zdaňovacie obdobie, sa zahrnie do základu dane postupne v období čerpania príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe do výšky vynaložených výdavkov v príslušnom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu.[31]
  3. Do základu dane sa nezahŕňa príjem sponzorského u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu v zdaňovacom období, v ktorom ho prijal, ak nebol použitý na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrňované do základu dane:
   (i) postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého príjmu na obstaranie odpisovaného majetku,
   (ii) v období čerpania sponzorského, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.[32]
  4. Do základu dane sa nezahŕňa príjem (výnos) sponzorského použitý na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu;[33] toto sponzorské sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého príjmu na obstaranie tohto majetku.[34]
  5. Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe
   (i) poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe,
   (ii) v rozsahu podľa jeho skutočného použitia,
   (iii) v príslušnom zdaňovacom období,
   (iv) ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane.[35]
  6. Za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca amatéra, ak nie je športový reprezentant.[36] Z uvedeného vyplýva, že za výdavky sa považuje poskytnutie sponzorského profesionálnemu športovcovi, talentovanému športovcovi[37] a športovému reprezentantovi.[38]
  Ak daňovník počas prechodného obdobia do dobudovania IS športu dodrží postup podľa metodického usmernenia ministerstva školstva č. 11/2016, potom aj na účely uplatnenia výdavkov do nákladov[39] sa podmienky výpisu z informačného systému športu (zmena vykonaná v bode 15 čl. 6 zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu (účinnosť od 1.1.2020),[40] zverejňovania zmluvy a vykazovania použitia sponzorského[41] považujú za splnené.[42]

  PRÁVNA ROVINA - Z HĽADISKA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY

  Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť.[43]

  Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.[44]

  Na účely zákona o DPH sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane.[45]

  Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku (na území Slovenskej republiky), a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň.[46]

  Oslobodené od dane sú služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove, ak sú tieto služby dodávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa zákona o DPH.[47]

  Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb. Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.[48]

  Za nezávislé vykonávanie činnosti, t.j. za podnikanie sa nepovažuje vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo iného obdobného vzťahu, keď fyzická osoba je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy, čím sa vytvára stav podriadenosti a nadriadenosti z hľadiska podmienok vykonávanej činnosti a jej odmeňovania.[49]

  Hodnota tovarov a služieb oslobodených od dane sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.[50] Uvedené znamená, že oslobodené zdaniteľné plnenia sa v daňovom priznaní vykazujú v tom zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť, pričom daňová povinnosť je vo výške nula z dôvodu uplatnenia oslobodenia od dane.[51]

  POSTUPNOSŤ KROKOV

  1. Zistiť, či sú splnené podmienky na poskytnutie sponzorského aj s daňovým benefitom pre sponzora 
   1. v závislosti od toho, či je funkčný IS športu - získať výpis z IS športu o sponzorovanom, - zmena vykonaná v bode 15 čl. 6 zákona č. 310/2019 Z.z. o fonde na podporu športu (účinnosť od 1.1.2020)
    (Poznámka: do času, kým nebude informačný systém športu plne funkčný sa uplatňuje postup uvedený na strane 4 tohto Manuálu, viď. Povinné súčasti zmluvy
   2. vypracovať čestné vyhlásenie sponzora; čestné vyhlásenie môže byť súčasťou zmluvy ako jej neoddeliteľná príloha a rovnako tak môže byť aj súčasťou samotného textu zmluvy (v prípade podpisu samotnej zmluvy alebo prípadne aj čestného vyhlásenia popri zmluve je vhodné zohľadniť, že v prípade ak za sponzora, ktorý je právnickou osobou koná iná oprávnená osoba na základe poverenia alebo plnej moci, tak ak nejde o generálne poverenie alebo generálnu plnú moc, je nutné preveriť obsah a rozsah oprávnení udelených v poverení alebo v plnej moci tak, aby obsahovali právnu možnosť poverenej/splnomocnenej osoby zmluvu alebo čestné vyhlásenie v mene sponzora vykonať a podpísať,
   3. vypracovať čestné vyhlásenie sponzorovaného (v prípade, ak ide o právnickú osobu a má za ňu konať – podpísať čestné vyhlásenie iná oprávnená osoba na základe poverenia alebo plnej moci platí rovnaké odporúčanie ako je uvedené v písm. b.,
   4. kvalifikovaný odhad, či sponzor má (resp. dá sa predpokladať, že bude mať) kladný základ dane v aktuálnom daňovom období,[52]
   5. zistenie, či je sponzorovaný v čase podpisu zmluvy a poskytnutia sponzorského vedený v IS športu ako spôsobilý prijímateľ verejných prostriedkov, 
   6. zistenie, či sú zverejnenené údaje o sponzorovanom v IS športu alebo na jeho webovom sídle,[15]
   7. zistenie, či je sponzorovaný členom národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, 
   8. ak je sponzorovaným priamo fyzická osoba 
    • športovec - zistiť, či je sponzorovaný profesionálnym športovcom - fyzickou osobou zamestnancom[53] alebo SZČO,[54] ak je sponzorovaný amatérskym športovcom, zistiť, či je reprezentantom alebo má status talentovaného športovca (športovec musí byť uvedený v zozname talentovaných športovcov na webovom sídle národného športového zväzu),
    • športový odborník - zistiť či je sponzorovaný trénerom alebo inštruktorom športu zapísaným v IS športu (pri poskytnutí sponzorského iným športovým odborníkom nie je možné poskytnuté sponzorské uplatniť ako daňový výdavok sponzora s daňovým benefitom u sponzora).
  2. Uzatvoriť zmluvu o sponzorstve v športe, vrátane jej povinných súčastí (sponzor a sponzorovaný).
   1. používať osvedčené/odporúčané vzory zmluvy o sponzorstve v športe, ktoré boli schválené na používanie právnou kanceláriou alebo zväzom,[55]
   2. nespoliehať sa na zmluvy zverejnené v IS športu, kde by mohli byť publikované aj zmluvy s vecnými nedostatkami (boli zistené chýbajúce podstatné náležitosti zmluvy podľa zákona, čo môže mať za následok, že daňový úrad neuzná poskytnuté sponzorské plnenia na daňové účely ako daňový výdavok sponzora)
  3. Zverejniť zmluvu a jej súčasti (sponzorovaný) - 30 dňová lehota (v IS športu, respektíve do sfunkčnenia IS športu na vlastnom webovom sídle15 sponzorovaného a potom treba všetko doplniť aj do IS športu),
   Do času plného sfunkčnenia IS športu a modulu „Zmluva o sponzorstve v športe“ odporúčame na webovom sídle15 sponzorovaného vytvoriť dve stránky:
   1. Zverejňované údaje o športovej organizácii“, kde budú uvedené údaje o sponzorovanej športovej organizácii v rozsahu podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe[56]
   2. Povinne zverejňované zmluvy“, kde sa sprístupní zoskenovaná zmluva o sponzorstve v športe.[57]
  4. Zabezpečiť plnenie povinností podľa dojednaní v zmluve.
  5. Priebežne verejne na svojom webovom sídle15 vykazovať informácie o použití sponzorského (sponzorovaný) - do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po použití sponzorského (alebo jeho časti), ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na tzv. „transparentnom“ bankovom účte verejne prístupnom prostredníctvom internetu. 
  6. Kontrolovať daňové príjmy a výdavky a účtovať o nich v zmysle právnych predpisov (sponzor aj sponzorovaný).
  POUŽITÉ PRÁVNE PREDPISY:
  1. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
  2. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
  3. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
  4. Poznámky pod čiarou:

  1. Povinnosť „umožniť“ = ”strpieť” spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie (logo) sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným (z pohľadu zákona o DPH ide o službu) uvedená v § 50 ods. 1 Zákona o športe bola novelou zákona o športe č. 335/2017 Z. z. s účinnosťou od 30.12.2017 vypustená ako povinná náležitosť zmluvného vzťahu, nakoľko k jej reálnemu naplneniu bude dochádzať skôr výnimočne a pre tieto prípady môže byť tento záväzok fakultatívne dojednaný v konkrétnej zmluve o sponzorstve v športe. ^
  2. Podľa § 12 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmov sú takými subjektmi občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. ^
  3. § 50 ods. 1 Zákona o športe. ^
  4. Do času, kým nebude funkčná príslušná časť (modul/register) informačný systém športu, musí byť sponzorovaný vedený v zdrojovej evidencii národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a údaje o ňom zverejňované na ich webovom sídle (§ 104 ods. 3 Zákona o športe) alebo na webovom sídle sponzorovaného. ^
  5. § 50 ods. 1 Zákona o športe. ^
  6. § 50 ods. 4 písm. b) Zákona o športe. ^
  7. § 50 ods. 2 Zákona o športe. ^
  8. § 50 ods. 3 Zákona o športe. ^
  9. § 50 ods. 5 Zákona o športe. ^
  10. § 50 ods. 1 Zákona o športe. ^
  11. § 50 ods. 1 Zákona o športe. ^
  12. § 51 ods. 2 Zákona o športe. ^
  13. § 51 ods. 3, 4 Zákona o športe ^
  14. § 50 ods. 4 Zákona o športe. ^
  15. Čl. 3 Metodického usmernenia č. 11/2016, dostupné na internete: https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-112016-k-uplatnovaniu-50-ods-4-pism-a-a-51-ods-1-a-4-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/.a, b, c, d, e
  16. § 99 ods. 2 Zákona o športe. ^
  17. V praxi sa pomerne často vyskytuje situácia, že sponzorovaný (najmä športovci alebo menšie športové organizácie) nemajú zriadené vlastné webové sídlo. V takom prípade webové sídlo ako trvalo dostupný a verejný priestor možno nahradiť napríklad verejnými/otvorenými profilmi na sociálnych sieťach akými sú napr. Facebook, Google+, LinkedIn a pod. Alebo internetovými odkazmi na rôzne tzv. cloudové služby a nimi vymedzené priestory na internete zväčša priradené aj emailovým adresám ako sú GoogleDrive pre služby Google (účty @gmail.com; vhodné pre užívateľov OS Android v mobilných telefónoch) Apple iCloud Drive pre služby Apple (účty icloud.com, @me.com alebo @mac.com; vhodné pre užívateľov iOS v mobilných telefónoch Apple iPhone) OneDrive pre služby Microsoftu (@outlook.com a @hotmail.com účty; vhodné pre užívateľov Windows 8, 10 a Windows Mobile), alebo rôzne dostupné voľné čí platené dátové úložiska (DropBox, Mega, Box, MediaFire a iné); ^
  18. § 51 ods. 1 Zákona o športe. ^
  19. Čl. 4 ods. 1 Metodického usmernenia 11/2016. ^
  20. Čl. 5 Metodického usmernenia 11/2016. ^
  21. § 51 ods. 4 Zákona o športe. ^
  22. Čl. 4 ods. 2 Metodického usmernenia 11/2016. ^
  23. § 51 ods. 5 Zákona o športe. ^
  24. § 4 ods. 3 písm. a) a b) Zákona o športe. ^
  25. § 4 ods. 3 písm. c) Zákona o športe. ^
  26. § 4 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), b) a d) a zákona o športe. ^
  27. § 6 ods. 2 písm. e) Zákona o dani z príjmov. ^
  28. § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe. ^
  29. § 6 ods. 2 písm. e) Zákona o dani z príjmov. ^
  30. § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov. ^
  31. § 8 ods. 15 Zákona o dani z príjmov. ^
  32. § 17 ods. 3 písm. k) Zákona o dani z príjmov. ^
  33. Zákon o účtovníctve. ^
  34. § 17 ods. 3 písm. l) Zákona o dani z príjmov. ^
  35. § 17 ods. 19 písm. h) Zákona o dani z príjmov. ^
  36. § 17 ods. 19 písm. h) Zákona o dani z príjmov. ^
  37. § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) Zákona o športe. ^
  38. § 29 ods. 2 Zákona o športe. ^
  39. § 17 ods. 19 písm. h) Zákona o dani z príjmov. ^
  40. § 50 ods. 4 písm. a) Zákona o športe. ^
  41. § 51 ods. 1 a 4 Zákona o športe. ^
  42. Usmernenie k zaradeniu príjmov športovcov alebo športových odborníkov medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) Zákona o dani z príjmov a k uplatňovaniu sponzorského do daňových výdavkov sponzora podľa § 17 ods. 19 písm. h) Zákona o dani z príjmov počas prechodného obdobia do dobudovania Informačného systému športu, vydané vo februári 2017, vypracoval Odbor daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR; dostupné na internete: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2017/2017.02.28_prijmy_sport.pdf^
  43. § 3 ods. 2 prvá veta Zákona o DPH. ^
  44. § 3 ods. 1 Zákona o DPH. ^
  45. § 4 ods. 7 Zákona o DPH. ^
  46. § 4 ods. 1 Zákona o DPH. ^
  47. § 33 Zákona o DPH. ^
  48. Usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/12 860/2004-73: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4043 ^
  49. § 3 ods. 3 Zákona o DPH; Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vypracoval Odbor daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR Banská Bystrica, november 2014 https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2014/2014.11.21_MPpar4ZDPH.pdf^
  50. § 78 ods. 7 Zákona o DPH ^
  51. Oznámenie k uvádzaniu oslobodených činností do daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, vypracoval Odbor daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR Banská Bystrica, máj 2015 - https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2015/2015.05.11_DP_k_DPH.pdf ^
  52. Toto by si mal vyhodnotiť/zvážiť najmä sponzor, ale ten o tom nemusí mať presné/úplné informácie, preto z hľadiska dlhodobej spolupráce a korektných vzťahov medzi sponzorom a sponzorovaným je vhodné a primerané, keď si sponzorovaný prejde so sponzorom podmienky uznania sponzorského ako daňového výdavku sponzora. ^
  53. § 8 ods. 1 písm. p) Zákona o dani z príjmov. ^
  54. § 6 ods. 2 písm. e) Zákona o dani z príjmov. ^
  55. Prepojenie na webovskú stránku, kde je možné nájsť linky na vzory zmluvy o sponzorstve v športe podľa toho, či je sponzorovaným športovec, športový odborník alebo športová organizácia (klub, zväz a pod.): http://www.ucps.sk/vzory_formulare_pracovne_nastroje_k_implementacii_zakona_o_sporte_do_praxe^
  56. Napríklad ako na stránke UčPS: http://www.ucps.sk/zverejnovanie_UcPS^
  57. Napríklad ako na stránke UčPS: http://www.ucps.sk/zverejnovanie_zmluvy_UcPS^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti