Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

MINISTERSTVO ANI FOND DOTERAZ AKTÍVNE NEZVEREJNILI ČLENOV DOZORNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU, ROBÍME TAK AŽ VĎAKA INFOŽIADOSTI MY NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.01.2020 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prečo sme k tomuto kroku pristúpili?

  Fond na podporu športu je verejnoprávna inštitúcia. Dôležitým prvkom v akejkoľvek činnosti je kontrola. Pomáha jej proaktívne a včasné zverejňovanie informácii dostupných online 24/7. Podstatou kontroly je totiž porovnanie stavu skutočného so stavom želaným, ktoré (často alebo skoro vždy) môžu byť, a to často v celom slovenskom športe, vo väčšej či menšej miere v rozpore.

  Dozorná rada Fondu na podporu športu má mať v zmysle § 8 zákona č. 310/2019 Z. z. zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoFŠ")ako kontrolný orgán Fondu vskutku nemalé právomoci.

  Mala byť menovaná ministerkou školstva Martinou Lubyovou (§ 25 ods. 2 ZoFŠ) do 30. novembra 2019.
  Prešlo viac ako 45 dní, no napriek aktívnemu a rozsiahlemu i oficiálnemu informovaniu o vymenovaných členoch Správnej rady Fondu na podporu športu už 18. decembra 2019 (napr. https://www.minedu.sk/fond-na-podporu-sportu-zacal-svoju-cinnost/), ministerstvo ani Fond doteraz nezverejnili žiadne informácie o ministerkou školstva vymenovaných členoch dozornej rady Fondu na podporu športu. Zákon síce neustanovuje zverejnenie členov dozornej rady Fondu, ale rovnako neustanovuje ani zverejnenie správnej rady Fondu, ktorá bola zverejnená ihneď po jej vymenovaní. Nezverejnenie členov dozornej rady je preto nepochopiteľné a môže sa dokonca javiť ako zámer.

  V januári 2020 bola preto podaná infožiadosť na ministerstvo školstva.

  Až na základe nej môžeme priniesť pre športovú verejnosť informáciu, ktorá mala byť ihneď verejne oznámená, že členovia dozornej rady Fondu na podporu športu vymenovaní všetci už pred skoro dvomi mesiacmi (22.11.2019!) sú Iveta Lednická, Alena Kánová, Richard Horský, Anna Orthová, Jaromír Šmátrala. Investigatívnou činnosťou - hľadaním v zápisniciach národných športových organizácií, sme zistili, že Ivetu Lednickú nominoval SOŠV a Alenu Kánovú nominoval SPV, zvyšní traja členovia dozornej rady Fondu (Richard Horský, Anna Orthová, Jaromír Šmátrala) sú preto logicky nominantmi ministerstva školstva.

  Všetci členovia dozornej rady fondu budú poberať celoročne mesačnú odmenu vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok" (§ 9 ods. 8 ZoFŠ). 

  Len podotýkame, že vo Fonde na podporu umenia, ktorý bol do značnej miery vzorom pre Fond na podporu športu je v dozornej rade aj jeden nominant Ministerstva financií SR (§ 10 ods. 1 zákona č. 284/2014 Z. z.), čo by z pohľadu ochrany zákonnosti používania štátnych prostriedkov - odbornosti a nezávislosti kontrolnej/dozornej činnosti nepochybne pomohlo aj pri Fonde na podporu športu.

  Veríme, že meno samotného predsedu dozornej rady Fondu čoskoro zverejní dobrovoľne aj ministerstvo a/alebo sám Fond na svojom webovom sídle spolu s dodatočným vysvetlením. Vysvetlenie by malo zároveň oboznámiť verejnosť nielen so vzdelaním a praxou (odbornou spôsobilosťou) týchto osôb vzhľadom k problematike kontroly používania štátnych prostriedkov v športe, ale i odstrániť ich možné konflikty záujmov či prípadné dôvodné pochybnosti o ich nezávislosti a nestrannosti.

  Podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona o Fonde na podporu športu žiadateľom o príspevok na športový projekt z prostriedkov fondu nemôže byť „právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov alebo štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo im blízka osoba”.

  V nadväznosti na uvedené podmienky pre žiadateľov o príspevky na športový projekt z prostriedkov fondu je zásadné a kľúčové zverejniť komplexné informácie o vzdelaní, praxi, odbornej spôsobilosti, ich navrhovateľa, ich aktuálneho pracovného zaradenia a pod., to všetko z hľadiska potreby verejnej kontroly nakladania s verejnými finančnými prostriedkami a posúdenia naplnenia požiadavky zákona o vylúčení niektorých subjektov z možnosti žiadať a teda i čerpať príspevok na športový projekt z prostriedkov Fondu.

  Keď by sme sa pozreli na to, v akých orgánoch v športových organizáciách pôsobia jednotliví členovia správnej rady Fondu a dozornej rady Fondu, dostaneme sa k celkom zaujímavej skupine subjektov, ktoré sú podľa citovaného zákonného ustanovenia vylúčené z možnosti byť žiadateľom o príspevok na podporu športu, čo zrejme nebolo cieľom ich nominácií.

  Kontrola vo Fonde na podporu športu sa zrodila v tme, ktorá vždy vzbudzuje pochybnosti.

  My sme preto zasvietili. Následným želaným výsledkom kontroly totiž býva, aby vnútorný mechanizmus nápravy sám pomáhal predchádzať nedostatkom alebo chybám a dobrovoľne prípadné negatívne zistenia napravil. Ak sa tak nebude diať vo Fonde na podporu športu dobrovoľne, bude ich musieť znova iniciovať tretí sektor a občianska spoločnosť, ktorej je Učená právnická spoločnosť, o. z. už viac ako 10 rokov aktívnou súčasťou.

  Verejnosť by mala od počiatku poznať aj meno predsedu dozornej rady Fondu, ktorého zákonnou úlohou je v záujme všetkých daňových poplatníkov dohliadať na dodržiavanie povinností fondu podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu (§ 8 ods. 2 písm. a) zákona o fonde na podporu športu) okrem iného aj svojou povinnou prítomnosťou na zasadnutiach správnej rady Fondu.

  Podľa § 7 ods. 6 zákona o Fonde na podporu športu sa zápis z rokovania správnej rady Fondu zverejňuje do 10 dní od skončenia rokovania správnej rady na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu. Budeme pozorne sledovať zverejnené zápisy zo zasadnutí správnej rady Fondu, či sa predseda dozornej rady fondu v záujme ochrany záujmu občanov na dodržiavaní predpisov správnou radou Fondu na zasadnutiach správnej rady fondu aj reálne zúčastňuje a či plní svoju úlohu.

  Podľa § 7 ods. 5 zákona o Fonde na podporu športu „zasadnutie správnej rady je verejné, ak správna rada nerozhodla, že jej zasadnutie je neverejné”. Ak má byť umožnený prístup verejnosti na zasadnutí správnej rady je dôvodné a primerané očakávať, že termín a miesto konania zasadnutia správnej rady Fondu budú vopred zverejnené na webovom sídle Fondu (zatiaľ nie je známe, že by bolo zriadené) alebo aspoň na stránke ministerstva školstva alebo na športovom portáli IS športu (ku dnešnému dňu nie je zriadená sekcia venovaná Fondu).

  Podľa § 25 zákona o Fonde na podporu športu cit: „predseda správnej rady zvolá prvé zasadnutie správnej rady najneskôr do 15. decembra 2019”. Zápis z tohto zasadnutia správnej rady Fondu však však do dnešného dňa zverejnený nebol, hoci lehota na jeho zverejnenie už dávno uplynula.

  Či sa to niekomu páči alebo nie, či sa budeme klamať alebo nie, ale takto to je a bude vnímané (nielen) nami ...

  Ak si má Fond na podporu športu ako nová verejnoprávna inštitúcia získať rešpekt, dôveru a autoritu športovej verejnosti i slovenskej spoločnosti, aj napriek spôsobu jeho presadenia cestou poslaneckého návrhu zákona v „zjednodušenom” legislatívnom procese, a nie cestou dôkladne pripraveného a verejne odborne prediskutovaného vládneho návrhu zákona, bude dôležité, aby Fond vo všetkých oblastiach jeho činnosti postupoval transparentne a najmä, aby sa vyvaroval porušovania zákona v bežných veciach, ako je napr. riadne zverejnenie zápisu zo zasadnutia správnej rady Fondu do 10 dní, zverejnenie termínu a miesta zasadnutia správnej rady Fondu či zverejnenie členov dozornej rady Fondu, ale aj členov správnej rady Fondu, ktorí boli zatiaľ zverejnení iba formou PR článku na stránke ministerstva školstva.

  Transparentnosť a dôsledné dodržiavanie zákonných pravidiel v bežných „organizačných” záležitostiach Fondu sú dôležitým predpokladom a prísľubom toho, že tak bude Fond postupovať aj vtedy, keď pôjde o skutočne vážne veci, keď pôjde o projekty, keď pôjde o peniaze ...

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti