Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Mechanizmus solidarity pri odplatných medzinárodných prestupoch profesionálnych hráčov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  25.01.2013Mgr. Marek Majtán (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  1. Mechanizmus solidarity

  V zmysle čl. 21[1] Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestupy hráčov ed. 2012 (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players[2]) (ďalej len „Pravidlá FIFA“) vytvorila FIFA tzv. mechanizmus solidarity, podľa ktorého vždy, keď profesionálny hráč prestúpi pred skončením trvania jeho profesionálnej zmluvy, zaplatí nový klub, do ktorého hráč prestúpil, tzv. solidárny príspevok všetkým klubom, ktoré sa podieľali na jeho vzdelávaní a trénovaní v období od hráčových 12 až do jeho 23 rokov.

  Ako aj v prípade tzv. tréningovej kompenzácie, mechanizmus solidarity stanovuje, že kluby, v ktorých hráč pôsobil, majú nárok na určitú sumu za to, že sa podieľali na príprave hráča. Na rozdiel od tréningovej kompenzácie však nárok na zaplatenie solidárneho príspevku vzniká výhradne vtedy, ak ide o medzinárodný prestup hráča, ktorý je v klube, z ktorého prestupuje, viazaný profesionálnou zmluvou, teda vtedy, keď ide o odplatný medzinárodný prestup.

  Tréningová kompenzácia sa podľa Pravidiel FIFA platí v prípadoch prestupu hráčov pred podpísaním prvej profesionálnej zmluvy, počas trvania zmluvy ako aj po skončení trvania profesionálnej zmluvy, teda aj v prípade bezodplatných prestupov hráčov a výhradne len vtedy, ak hráč, ktorý prestupuje nedosiahol ešte 23 rokov.

  Uplatnenie nároku na solidárny príspevok nezávisí od veku hráča, ktorý prestupuje a vzniká na ňu nárok vždy, pokiaľ hráč prestupuje do iného klubu za tzv. prestupovú kompenzáciu resp. odstupné a vždy výhradne v prípade medzinárodných prestupov. Na vnútroštátne prestupy sa tento mechanizmus nevzťahuje. To však nebráni zväzom zaviesť tento mechanizmus aj do prestupových poriadkov a noriem upravujúcich domáce prestupy tak, ako je to napríklad v Brazílii (zákon n. 9.615/98 Art 29-A).

  2. Výpočet výšky a platby solidárneho príspevku

  Výpočet výšky solidárneho príspevku ako aj ďalšie podrobnosti týkajúce sa mechanizmu solidarity sú obsiahnuté v Prílohe 5 Pravidiel FIFA kde je uvedené, že 5% z akejkoľvek kompenzácie na ktorej sa dohodli bývalý a nový klub hráča, okrem tréningovej kompenzácie, odpočíta, zadrží a rozdistribuuje nový klub z celkovej sumy kompenzácie klubom, ktoré sa podieľali na výchove hráča podľa nasledovného kľúča:

  Sezóna keď hráč dosiahne vek

  % z príspevku

  % z celkovej prestupovej kompenzácie

  12 rokov

  5%

  0.25%

  13 rokov

  5%

  0.25%

  14 rokov

  5%

  0.25%

  15 rokov

  5%

  0.25%

  16 rokov

  10%

  0.50%

  17 rokov

  10%

  0.50%

  18 rokov

  10%

  0.50%

  19 rokov

  10%

  0.50%

  20 rokov

  10%

  0.50%

  21 rokov

  10%

  0.50%

  22 rokov

  10%

  0.50%

  23 rokov

  10%

  0.50%

  Spolu

  100%

  5%

  V prípade, že hráč niekde pôsobil kratšie ako jednu sezónu výška príspevku sa pomerne rozpočíta.

  Je povinnosťou a zodpovednosťou nového klubu správne vypočítať a uhradiť príslušné sumy bývalým klubom hráča. Nový klub na to využije tzv. medzinárodný hráčsky pas (International Player’s Passport), ktorý je bývalý zväz, v ktorom bol hráč pred prestupom registrovaný, povinný nahrať do FIFA Transfer Matching System (TMS) a v ktorom sú uvedené všetky kluby, kde hráč do dátumu prestupu pôsobil.

  Je však v záujme všetkých klubov pravidelne hráčske pasy kontrolovať a v prípade, že napriek tomu, že hráča trénovali, nie sú v pase uvedené, domáhať sa na príslušnom zväze zápisu do hráčskeho pasu. V prípade, že sa zápisu domáhať nebudú, mohlo by sa stať, že stratia na solidárny príspevok nárok, pretože judikatúra Komory pre riešenie sporov FIFA (FIFA Dispute Resolution Chamber - DRC) uvádza, že kluby majú byť v tomto smere proaktívne a je v ich záujme dbať na to, aby záznamy o hráčovi na príslušnej matrike boli správne.

  Nový klub hráča je povinný uhradiť solidárny príspevok do 30 dní po registrácii hráča. Po uplynutí týchto 30 dní je nový klub povinný uhradiť aj 5% úrok z omeškania z dlžnej sumy až do zaplatenia dlžnej sumy. Je potrebné mať na zreteli, že v prípade, že nový klub solidárny príspevok neuhradí, musia sa bývalé kluby hráča zaplatenia domáhať buď priamo u nového klubu, alebo prostredníctvom Komory pre riešenie sporov FIFA (DRC).

  V prípade ak bývalý klub neuplatní svoj nárok na zaplatenie solidárneho príspevku do 2 rokov odo dňa, kedy táto povinnosť novému klubu vznikla, má sa za to, že sa svojho nároku vzdal a DRC sa prípadom ďalej zaoberať nebude. DRC v takýchto prípadoch v odôvodneniach uvádza, že klub si má kariéru svojich bývalých hráčov sledovať.

  3. Solidárny príspevok v praxi

  Pre predchádzanie sporovým situáciám je najvhodnejšie, ak sa kluby vopred dohodnú na princípe uplatnenia mechanizmu solidarity a spôsobu jeho realizácie priamo v zmluve o prestupe hráča.

  V praxi sa najčastejšie stretávame s nasledovnými prípadmi:

  1. zmluvné strany sa dohodli na výške prestupovej kompenzácie a zároveň potvrdili, že nový klub z tejto sumy zadrží 5% a rozdistribuuje ich v zmysle Pravidiel FIFA
  2. zmluvné strany sa dohodli len na výške prestupovej kompenzácie
   V tomto prípade sa postupuje striktne podľa Pravidiel FIFA. To znamená, že nový klub zaplatí bývalému klubu 95% kompenzácie dohodnutej v zmluve a 5% zadrží a uhradí klubom pomerne podľa hráčskeho pasu.
   V prípade, že nový klub zaplatí bývalému klubu 100% kompenzácie, bude naďalej zodpovedný za úhradu solidárneho príspevku, ale môže sa domáhať vrátenia sumy rovnajúcej sa solidárnemu príspevku od bývalého klubu hráča a DRC takýto nárok viac krát potvrdila svojimi rozhodnutiami.
  3. zmluvné strany sa dohodli, že solidárny príspevok nie je zahrnutý v sume, ktorú za prestup hráča požaduje bývalý klub
   V tomto prípade je vhodné, ak si presný výpočet zmluvné strany upravia priamo v zmluve.
   V prípade, že bývalý klub žiada čistú sumu vo výške napr. 100.000,- EUR je potrebné solidárny príspevok pripočítať k tzv. celkovej prestupovej sume z ktorej po odpočítaní 5% zostane požadovaná čistá suma t.z. 100.000,- EUR / 0,95 = 105.263,16 EUR. Z celkovej prestupovej sumy teda nový klub uhradí 100.000,- EUR priamo bývalému klubu a solidárny príspevok vo výške 5.263,16 EUR uhradí bývalým klubom podľa hráčskeho pasu.
  4. zmluvné strany sa dohodli, že celková prestupová suma bude zaplatená novým klubom na účet bývalého klubu a bývalý klub rozdistribuuje solidárny príspevok
   Podľa judikatúry DRC je za distribúciu solidárneho príspevku zodpovedný výhradne nový klub a nemôže svoju zodpovednosť preniesť na iné osoby. V praxi však k takýmto prípadom dochádza a v prípade, že bývalý klub splní to, k čomu sa v zmluve s novým klubom zaviazal, nemajú bývalé kluby hráča dôvod na spor, keďže im v podstate nezáleží od koho úhradu prijali, ale že došlo k splneniu ich nároku. V prípade vzniku sporu však DRC rozhodne, že solidárny príspevok uhradí nový klub a bývalý klub, ktorý prijal na účet celkovú prestupovú sumu bude povinný sumu rovnajúcu sa sume solidárneho príspevku novému klubu vrátiť

  V praxi môže prípad uvedený pod písm. a) vyzerať nasledovne:

  V prestupovej zmluve bude uvedené, že:
  „Zmluvné strany sa dohodli na odplate za prestup Hráča vo výške 90.000,- EUR (slovom deväťdesiattisíc EUR) splatnú do 14 dní od zaregistrovania hráča na zväze X ako hráča KLUBU A, na základe faktúry, ktorú vystaví KLUB B a doručí KLUBU A na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

  V zmysle Pravidiel FIFA KLUB A zadrží 5% z odplaty za prestup Hráča uvedenej v čl. Z tejto zmluvy ako solidárny príspevok a rozdistribuuje ho príslušným klubom, v ktorých hráč pôsobil tak, ako je uvedené v Pravidlách FIFA a na základe medzinárodného hráčskeho pasu, ktorý doručí KLUBU A zväz Y prostredníctvom TMS.“

  Klub A potom vypočíta solidárny príspevok nasledovným spôsobom (viď tabuľka):

  HRÁČ

  Vek

  Sezóna

  % podiel

  Kluby, kde hráč pôsobil

  Výška príspevku

  12

  1994/95

  0,25%

  KLUB 1

  225,00 €

  13

  1995/96

  0,25%

  KLUB 1

  225,00 €

  14

  1996/97

  0,25%

  KLUB 1

  225,00 €

  15

  1997/98

  0,25%

  KLUB 1

  225,00 €

  16

  1998/99

  0,50%

  KLUB 1

  450,00 €

  17

  1.7.1999 - 31.12.1999

  0,25%

  KLUB 1

  225,00 €

  17

  1.1.2000 - 30.6.2000

  0,25%

  KLUB 2

  225,00 €

  18

  2000/01

  0,50%

  KLUB 2

  450,00 €

  19

  1.7.2001 - 31.12.2001

  0,25%

  KLUB 2

  225,00 €

  19

  1.1.2002 - 30.6.2002

  0,25%

  KLUB 3

  225,00 €

  20

  1.7.2002 - 31.12.2002

  0,25%

  KLUB 3

  225,00 €

  20

  1.1.2003 - 30.6.2003

  0,25%

  KLUB 2

  225,00 €

  21

  2003/04

  0,50%

  KLUB 4

  450,00 €

  22

  1.7.2004 - 31.12.2004

  0,25%

  KLUB 2

  225,00 €

  22

  1.1.2005 - 30.6.2005

  0,25%

  KLUB 5

  225,00 €

  23

  1.7.2005 - 31.12.2005

  0,25%

  KLUB 5

  225,00 €

  23

  1.1.2006 - 30.6.2006

  0,25%

  KLUB 6

  225,00 €

  SUMÁR

  KLUB 1

  1 575,00 €

  KLUB 2

  1 350,00 €

  KLUB 3

  450,00 €

  KLUB 4

  450,00 €

  KLUB 5

  450,00 €

  KLUB 6

  225,00 €

  SPOLU:

  4 500,00 €

  Klub A sa skontaktuje s klubmi 1-6 a uhradí im príslušnú čiastku. 

  Do decembra 2012 platil v Pravidlách FIFA stav, že v prípade, ak sa v priebehu 18 mesiacov od registrácie hráča nepodarí nadviazať kontakt priamo s konkrétnym klubom, je nový klub povinný poukázať príslušnú sumu na účet zväzu, kde bol hráč v danom období registrovaný.

  Od 01.12.2012 je účinná novelizácia, podľa ktorej má zväz nárok na solidárny príspevok, ak preukáže, že klub, ktorý by mal naň inak nárok zanikol bez právneho nástupcu (bankrot, likvidácia) alebo ak prestal byť takýto klub členom daného zväzu. Zväz musí potom takéto prostriedky použiť na programy rozvoja mládeže.

  Na solidárny príspevok majú nárok aj kluby, v ktorých bol hráč na hosťovaní.

  Ak je hráč, ktorý prestupuje mladší ako 23 rokov, znižuje sa aj % celého solidárneho príspevku, napríklad u hráča, ktorý prestupuje v sezóne, v ktorej dosiahne vek 21 rokov, bude celková výška solidárneho príspevku len 3,5% až 4% v závislosti od konkrétnej situácie. V prípade nízkych súm ako je to uvedené v tomto príklade postačí delenie na polsezóny. V prípade vysokých prestupových kompenzácií v miliónoch EUR sa alikvotne delí na mesiace až presné dni.

  V praxi dochádza aj k dvom ďalším prípadom. Prvým je situácia, keď je splatnosť prestupovej kompenzácie rozdelená na viaceré splátky. V takomto prípade je však nový klub povinný uhradiť celú sumu solidárneho príspevku v už vyššie uvedenej 30 dňovej lehote, ak sa s bývalými klubmi hráča nedohodne inak. Opačný prípad nastane, keď ide o takzvané podmienené platby (contingent payments), ktoré sa bežne v prestupových zmluvách dohadujú, napr. ak hráč odohrá za nový klub 30 stretnutí v najvyššej súťaži, zaplatí nový klub bývalému klubu ďalšiu platbu. Aj z tejto sumy plynie povinnosť odviesť solidárny príspevok, ale 30 dňová lehota plynie od naplnenia danej podmienky.

  Záver

  Napriek tomu, že mechanizmus solidarity je v Pravidlách FIFA jasne upravený, pravidelne sa stretávame s jeho ignorovaním zo strany klubov i zväzov a to či už v prípade, keď sú kluby povinné príspevky platiť ako aj v prípade keď na ne majú kluby či zväzy nárok.

  Obdobná situácia je aj v prípade tréningovej kompenzácie. Ak nebude v TMS a na národnej úrovni zabezpečená jednoznačná kontrola povinností vyplývajúcich z týchto mechanizmov, budú aj naďalej povinné kluby vyčkávať, či oprávnená strana využije všetky svoje možnosti vrátane sporového konania pred DRC.

  Poznámky pod čiarou:

  1. 21. Solidarity mechanism
   If a professional is transferred before the expiry of his contract, any club that has contributed to his education and training shall receive a proportion of the compensation paid to his former club (solidarity contribution). The provisions concerning solidarity contributions are set out in Annexe 5 of these regulations. ^
  2. Dostupnosť na internete:
   http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016_e_neutral.pdf ^^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti