Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o priestupkoch v kontexte zrušenia poslaneckej imunity a neexistujúcej "imunity" prokurátorov a sudcov. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.03.2012JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Národná rada Slovenskej republiky na 28. schôdzi schválila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA, Jozefa MIKUŠA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, na základe ktorej bola s účinnosťou od 1. marca zrušená priestupková imunita poslancov a iných osôb. 

  Účelom predloženého poslaneckého návrhu zákona bolo v zmysle dôvodovej správy doplniť platný zákon o priestupkoch a ďalšie zákony, tak, aby sa po prijatí novely rozšírila jeho pôsobnosť konať, prejednávať a postihovať konanie, ktoré javí znaky priestupku podľa zákona o priestupkoch a podľa iných zákonov upravujúcich priestupky aj v prípadoch, ak sa javí, že takéhoto konania sa mal alebo mohol dopustiť niektorý z ústavných činiteľov Slovenskej republiky.

  Predmetnú novelu zákona dňa 17.2.2012 podpísal Prezident SR Ivan Gašparovič. 

  Novelizovaný § 9 odsek 2 zákona o priestupkoch a jeho znenie s účinnosťou od 1.3.2012:

  „Podľa tohto zákona sa prejedná konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu[1] a konania sa dopustil poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a sudca.“

  Novelizovaný § 9 odsek 3 zákona o priestupkoch a jeho znenie s účinnosťou od 1.3.2012:

  „Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu a konania sa dopustil prokurátor, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky a príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.“

  Predmetnou novelou bol súčasne novelizovaný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky, a to vypustením § 14 ods. 5, podľa ktorého „Sudcu nemožno stíhať pre konanie, ktoré má znaky priestupku alebo obdobného protiprávneho konania podľa osobitných predpisov.“

  Pôvodný návrh novely zákona počítal so zavedením priestupkovej imunity iba pre poslancov a sudcov, avšak pozmeňovací návrh strany SMER-SD zahrnul do tejto skupiny subjektov aj prezidenta, generálneho prokurátora, prokurátorov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície. 

  V súvislosti s prijatou novelou zákona o priestupkoch je nevyhnutné poukázať na nezrovnalosť, ktorá sa objavila v médiách, a ktorá sa týkala údajného „zrušenia priestupkovej imunity prokurátorov“, nakoľko prokurátor ani pred schválením predmetnej novely nemal priestupkovú imunitu.      

  V ustanovení § 187 písmeno b/ zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorého znenie (písmeno b/) bol účinný od 1.5.2001 do 1.3.2012 je uvedené: „Prokurátor je disciplinárne zodpovedný za konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitného zákona[2], a konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitného zákona.“

  V zmysle § 10 odsek 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, na ktorý odkazoval  § 187 písmeno b/ zákona č.154/2001 Z.z., konanie, ktoré malo znaky priestupku, a ktorého sa dopustil prokurátor, sa prejednalo podľa zákona č. 154/2001 Z. z., pričom ako bežný priestupok sa prejednal až vtedy, keď osoba, ktorá priestupok spáchala prestala byť prokurátorom.

  Podľa novej právnej úpravy sa budú priestupky prokurátorov prejednávať podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, na rozdiel od predošlej právnej úpravy, ktorá túto právomoc zverovala disciplinárnym orgánom prokuratúry, pričom konania prokurátorov, ktoré mali znaky priestupkov boli postihované sankciami v zmysle disciplinárnej zodpovednosti podľa osobitného zákona[3].

  Z uvedených skutočností je zrejmé, že priestupkovou imunitou prokurátori neboli chránení ani pred novelou priestupkového zákona, iba boli priestupky prejednávané v inom ako všeobecnom režime priestupkového konania.

  Protiprávne konania prokurátorov, kvalifikované ako disciplinárne previnenia[4] podľa  § 187 písmeno a/  zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, sa budú aj naďalej prejednávať v disciplinárnom konaní  podľa uvedeného zákona.

  Obdobným spôsobom platná legislatíva upravovala postavenie sudcovv. Novelizáciou § 115[5] zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prisediacich došlo na konci k pripojeniu tejto vety:
  „Ak konanie sudcu, ktoré má znaky priestupku podľa osobitného predpisu, prejednal alebo prejednáva orgán príslušný na prejednanie priestupku podľa osobitného predpisu[6], sudcu za takéto konanie už nemožno disciplinárne stíhať.“


  Schválené znenie novely zákona


  Poznámky pod čiarou:
  1. Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.^
  2. Napríklad § 2 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.^
  3. Znenie ust. § 189 odsek 2 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry účinné do 31.10.2011:
   (2) Za konanie uvedené v § 187 písm. b) sa uloží prokurátorovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom v zákone niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
   a) písomné pokarhanie,
   b) pokuta,
   c) zákaz činnosti s výnimkou zákazu výkonu funkcie prokurátora,
   d) prepadnutie veci.
   ^
  4. Disciplinárnym previnením je:
   a) zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností prokurátora,
   b) správanie prokurátora, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o jeho svedomitosti a nestrannosti pri rozhodovaní,
   c) správanie prokurátora na verejnosti, ktoré znižuje vážnosť prokuratúry.
   ^
  5. Sudca je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie a za konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitného predpisu (napr. § 2 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.) alebo za konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 222/1996 Z.z.)^
  6. Napríklad § 2 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti