Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o športe - predložená 23.9.2016 do NR SR NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.09.2016 pracovná skupina UčPS
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vláda SR schválila na svojom zasadnutí dňa 21.9.2016 návrh novely zákona o športe, ktorý bol následne 23.9.2016 predložený na rokovanie NR SR, kde je vedený pod číslom parlamentnej tlače 254.

  Prepojenie na legislatívne materiály na stránke NR SR - TU

  Oproti materiálu, ktorý bol preložený do vlády, najzásadnejšou vecnou zmenou je vypustenie novelizačného bodu 55 na rokovaní vlády SR (vláda rozhodla, že do vzorca na príspevky uznanému športu pre zväzy pôjde 80% z prostriedkov na šport, nie 70% ako sa navrhovalo v bode 55 návrhu novely predloženej do vlády), nasledujúce body návrhu boli prečíslované. Ostatné pripomienky, ktoré uplatnila legislatíva Úradu vlády SR a Legislatívna rda vlády SR sú najmä legislatívnotechnického charakteru.

  Platné znenie zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete - TU

  Vecné komentáre členov a spolupracovníkov UčPS k návrhu novely zákona o športe predloženému DO VLÁDY si môžete pozrieť - TU

  Znenie návrhu novely zákona o športe predloženého do NÁRODNEJ RADY SR si môžete pozrieť - TU

  Vecné komentáre členov a spolupracovníkov UčPS k návrhu pracovnej verzie VYHLÁŠKY, ktorou sa ustanovujú oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu si môžete pozrieť - TU


  Dôvodová správa - A. Všeobecná časť

  Dôvodová správa

  A. Všeobecná časť

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny návrh a reaguje na praktické problémy, ktoré vznikli pri aplikácii zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na výkladové nejasnosti.

  Predložený návrh zákona:

  · spresňuje a upravuje ustanovenia, ktoré spôsobovali v praxi výkladové problémy za účelom ich jednotnej a bezproblémovej aplikácie,

  · rieši status športových odborníkov ako podnikateľov a pozastavenie výkonu ich činnosti,

  · zrovnoprávňuje povinnosti športových organizácií bez ohľadu na ich právnu formu,

  · upravuje absentujúci spôsob uznávania národných športových organizácií osobitného významu obdobným spôsobom, ako je nastavené uznávanie národných športových zväzov,

  · dopĺňa pôsobnosť hlavného kontrolóra v športe,

  · dopĺňa nový inštitút dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov pri odôvodnenej obave z existencie závažného nedostatku,

  · prílohu č. 3 legislatívnotechnicky upravuje a odstraňuje redukciu na neolympijské športy.

  Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov), sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

  Dôvodová správa - B. Osobitná časť

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  B. Osobitná časť

  K Čl. I

  K bodu 1

  Navrhovanou úpravou sa upresňuje definícia vrcholového športu. Zároveň sa tým zužuje aj množina športovcov, ktorých zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o športe”) považuje za vrcholových, a to na tých športovcov, ktorí sa zúčastňujú významných súťaží. Významné súťaže sú definované v zákone o športe v § 3 písm. h).

  K bodu 2

  Rozdiel medzi vykonávaním športu športovcami v individuálnych športoch a v kolektívnych športoch vyvolal potrebu upresnenia spôsobu, akým môže športovec vykonávať šport. Športovec pri individuálnych športoch vykonáva šport samostatne a na vlastnú zodpovednosť, pričom v kolektívnych športoch športovec vykonáva šport v tíme a základom je vzájomná spolupráca jednotlivých členov tímu. Po účinnosti zákona o športe dochádzalo v praxi k účelovému výkladu predmetného ustanovenia, ktorý bol na úkor športovcov.

  Doplnením predmetného ustanovenia sa upresňuje výkon činnosti športovca v individuálnych športoch ako samostatne zárobkovo činnej osoby. Predmetnou úpravou sa zamedzuje obchádzaniu zákonom o športe ustanovených povinností, účelovému výkladu ustanovenia pri kolektívnych športoch, zabezpečenie jednoznačného výkladu a uplatňovaniu zákonných povinností športovými organizáciami.

  K bodom 3 a 25

  Z dôvodu zrovnoprávnenia všetkých uznaných športov a s dôrazom na ich jedinečnosť, bol vek talentovaného športovca zjednotený z 18 rokov na 23 rokov. Dôvodom boli hlavne špecifiká v technických a motoristických športoch, v ktorých aktívny výkon športovej činnosti je ovplyvnený hlavne dosiahnutím určitého veku napr. plnoletosti. Tento parameter nebol doposiaľ v zákone o športe zohľadnený a napr. do výpočtu príspevku uznanému športu nebola v takýchto športoch zahrňovaná mládež vo veku od 19 do 23 rokov. Z tohto dôvodu bol vek mládeže zjednotený v celom zákone o športe na vek 23 rokov, čím sa zabezpečí rovnaký prístup pri aplikácii navzájom súvisiacich ustanovení zákona o športe, ako aj rovnaký prístup pri posudzovaní členskej základne mládeže. vo vzťahu k jednotlivým športom.

  K bodu 4

  Pojem aktívny športovec sa v zákone o športe používa pri uznávaní športového zväzu za národný športový zväz a patrí medzi jedno z kritérií pri výpočte príspevku uznanému športu. Navrhovaným ustanovením  sa precizuje definícia aktívneho športovca, tak aby boli jednoznačne určené kritériá pre posudzovanie, kto sa považuje za aktívneho športovca, pričom sa kladie dôraz na pravidelnosť prostredníctvom účasti minimálne na troch súťažiach. Pri skúmaní účasti na súťažiach sa bude skúmať počet súťaží, na ktorých sa zúčastnil športovec za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Tým sa zároveň zabezpečia jednotné pravidlá pri výpočte príspevku uznanému športu pre jednotlivé národné športové zväzy.

  K bodu 5

  V nadväznosti na poznatky aplikačnej praxe a podnety športových klubov, ktoré poukazujú na obtiažnu vykonateľnosť zabezpečenia posúdenia zdravotnej spôsobilosti výlučne lekárom so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo, najmä v prípade mládeže, sa zároveň navrhuje, aby lekársku prehliadku v prípade talentovaných športovcov vykonával aj pediater. Zároveň sa vykonávajú legislatívno-technické úpravy, ktoré súvisia s touto zmenou.

  K bodu 6

  Návrh tohto ustanovenia novely zákona o športe reaguje na požiadavky aplikačnej praxe jednoznačne upraviť možnosti vykonávania činnosti športového odborníka. V praxi s pôvodným ustanovením mali značné komplikácie nielen športoví odborníci, ale aj Sociálna poisťovňa, a bolo obtiažne  identifikovať, kedy nastáva moment začatia podnikania športového odborníka. Navrhovaným znením sa zrozumiteľnejšie definujú možnosti vykonávania činnosti športového odborníka.

  Športový odborník môže vykonávať športovú činnosť ako podnikateľ, na základe pracovnoprávnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu, ako dobrovoľník alebo bez zmluvy. Obdobne ako pri vykonávaní amatérskeho športu bez zmluvy podľa § 4 ods. 4 písm. d) aj pri výkone činnosti športového odborníka bez zmluvného vzťahu je dôležitá príslušnosť k športovej organizácii a zapísanie tohto vzťahu do informačného systému športu a činnosť je vykonávaná bez akýchkoľvek nárokov na odmenu alebo iné plnenia.

  K bodu 7

  Navrhovanými odsekmi 4 až 9 sa upravuje možnosť výkonu činnosti športového odborníka ako podnikateľskej činnosti a definuje sa postup pri registrácii tejto podnikateľskej činnosti, ako aj možnosť prerušenia vykonávania podnikateľskej činnosti.

  V nasledovných ustanoveniach je upravený postup v prípade, ak sa športový odborník - podnikateľ rozhodne pozastaviť vykonávanie svojej činnosti. Na základe špecifickosti športovej činnosti sa navrhuje obdobie, na ktoré je možné prerušiť vykonávanie športovej činnosti minimálne na 3 mesiace a maximálne na 3 roky.

  Pozastavenie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti športových odborníkov je inšpirované už existujúcou reguláciou v iných tzv. slobodných povolaniach.

  V nadväznosti na potrebu negatívneho vymedzenia činnosti, ktorá sa za odbornú činnosť v športe nepovažuje, keďže v praxi pri niektorých povolaniach vznikajú pochybnosti, či to je alebo nie je činnosť športového odborníka, sa odsekom 10 explicitne ustanovuje, že za odbornú činnosť v športe sa nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti záchrany života, aby sa predišlo zaraďovaniu napr. záchranárov medzi športových odborníkov.

  K bodu 8, 40 a 55

  Návrh zmeny tohto ustanovenia zjednocuje a zrovnoprávňuje povinnosť športových organizácii, bez ohľadu na ich právu formu,  od členov alebo osôb s príslušnosťou k športovej organizácii, vyberať členské príspevky alebo príspevky na športovú činnosť. Táto povinnosť sa týka iba tých športových organizácii, ktoré sú prijímateľmi verejných prostriedkov. Zároveň sa zamedzuje reťazeniu platenia tohto ročného príspevku presným vymedzením typu príslušnosti k športovej organizácii. Následne sa nesplnenie tejto povinností prejaví v strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. Povinnosť platiť ročný príspevok neplatí pre športovcov, ktorý vykonávajú pre športovú organizáciu šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a tiež dobrovoľníci. Podľa pôvodného znenia vzniká povinnosť platiť členský príspevok viacerým športovým organizáciám v jednom športe, ktorých bola osoba, či už jednotlivec alebo klub členom. Navrhovanou úpravou sa zároveň zjednocuje tento mechanizmus a ustanovuje sa, že ak vznikne členstvo viacerých kategórií, platí sa členský príspevok národnému športovému zväzu a jednej ďalšej športovej organizácii. Predpokladá sa najnižšia jednotka (klub).

  Príslušná legislatívno-technická úprava sa v nadväznosti na túto zmenu vykonáva súčasne aj v § 67 ods. 3, ktorá upravuje stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a v § 80 ods. 2 písm. s).

  K bodu 9

  Navrhovanou zmenou sa zjednocujú povinnosti všetkých športových organizácií, ktoré sú prijímateľmi verejných prostriedkov, overiť účtovnú závierku audítorom, zostaviť a overiť výročnú správu, ak spĺňajú kritériá špecifikované v § 9.  

  K bodu 10

  Predmetná zmena v nadväznosti na novelizačný bod 9 spresňuje znenie povinnej položky výročnej správy tak, aby bola použiteľná pre všetky právne formy športových organizácií, ktorých sa týka.

  K bodu 11

  Legislatívno- technická úprava.

  K bodu 12

  Navrhovanou zmenou sa predlžuje lehota medzi skúškami kontrolórov, a to na štyri roky. Keďže kontrolór národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie absolvuje skúšku formou písomného testu, ktorý bude komplexne overovať jeho spôsobilosť na výkon činnosti kontrolóra, obdobie opakovania skúšky po štyroch rokoch, namiesto terajších dvoch, sa považuje za postačujúce a účelné. Súčasne sa upravuje právny stav, ktorý nastane, ak kontrolór športovej organizácie je opätovne zvolený najvyšším orgánom do funkcie. V takomto prípade kontrolór nemá povinnosť opätovne vykonať skúšku, ak mu ešte neuplynuli 4 roky od posledného preskúšania.

  K bodu 13

  V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe sa navrhovanou úpravou navrhuje možnosť, aby funkciu kontrolóra vykonával predseda kontrolného orgánu, pokiaľ športová organizácia takýto kontrolný kolektívny orgán má zriadený. To znamená, že ak športová organizácia má zriadený kolektívny kontrolný orgán, môže funkciu kontrolóra vykonávať predseda kolektívneho kontrolného orgánu,  alebo si športová organizácia môže zriadiť funkciu kontrolóra samostatne popri tomto orgáne.

  K bodu 14, 68 a 69

  Novým odsekom 11 v § 14 sa definuje pravidlo postupu kontrolóra v prípade, ak hrozí konflikt záujmov priamo pri vykonávaní jeho činnosti. Navrhovaným znením sa zabezpečuje nestrannosť pri posudzovaní podaní prostredníctvom odstúpenia podania na hlavného kontrolóra športu. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa kontrolór dopustí priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu vo výške od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.  

  K bodu 15

  Navrhovanou zmenou sa menia kritéria športového zväzu, ktoré musí spĺňať, aby bol uznaný za národný športový zväz. Počet aktívnych športovcov, ktorí sú registrovaní za športové kluby športového zväzu sa zvyšuje zo 100 na 200. Požiadavka 100 aktívnych športovcov bola pomerne nízka a vzhľadom na poslanie a pôsobnosť národného športového zväzu sa javí opodstatnené, aby svoje úlohy a poslanie plnil pre primeraný počet aktívnych športovcov. Súčasne pre uznané národné športové zväzy, ktoré v súčasnosti nespĺňajú počet aktívnych športovcov podľa novej úpravy, je ustanovené prechodné obdobie do 30. septembra 2017.

  K bodu 16 a 17

  Na základe aplikačnej praxe sa navrhuje zjednotiť povinnosť zverejňovať zápisnice, prezenčné listiny a správy volebnej komisie na 25. deň po konaní zasadnutia. Zároveň sa ustanovenie § 17 ods. 1 písm. e) dáva do súladu s § 82 ods. 2 písm. e) zákona o športe, ktoré upravuje povinnosť zverejňovať zápisnice a prezenčné listiny orgánov s rozhodovacou pôsobnosťou na športovom portáli informačného systému športu.

  K bodu 18

  Zákon o športe kladie dôraz na riadnu správu národného športového zväzu a z tohto dôvodu sa vyžaduje pre uznášaniaschopnosť zasadnutí najvyššieho orgánu splnenie podmienky účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasovať. Ak má národný športový zväz riadne vykonávať svoju pôsobnosť pre príslušný šport a zabezpečovať úlohy a rozhodovacie procesy s tým súvisiace, je žiadúce, aby jeho najvyšší orgán prijímal rozhodnutia na zasadnutiach s dostatočnou účasťou svojich členov s právom hlasovať.

  K bodu 19, 20 a 41

  Predmetnými zmenami sa navrhuje znížiť administratívna záťaž športových organizácií a zúžiť povinnosť rozsahu vyhotovovania zápisníc zo zasadaní orgánov národného športového zväzu. Pôvodne zákon o športe vyžadoval jednotný formát zápisníc pre akékoľvek orgány a komisie národného športového zväzu, ktoré majú rozhodovaciu pôsobnosť. Navrhovaná zmena zjednodušuje postup pri vyhotovovaní zápisníc a ustanovuje, že povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 budú musieť obsahovať iba zápisnice zo zasadnutí najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu národného športového zväzu.

  K bodu 21

  Doplnením predmetného ustanovenia sa navrhuje spresnenie povinností národných športových organizácii v nadväznosti na ďalšie ustanovenia zákona o športe. Medzi povinnosti národných športových organizácii bola definovaná povinnosť zverejňovať základné údaje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu ako sú napr. stanovy, predpisy, zoznam členov najvyššieho orgánu, informácie o konaní zasadnutí najvyššieho orgánu, pravidlá uznášaniaschopnosti a pod, pričom nejde o novú povinnosť, ale o povinnosť, ktorá vyplýva z ustanovení, ktoré upravujú povinne uverejňované údaje v informačnom systéme športu. Rozšírenie povinnosti je len pre uverejňovanie na webovom sídle národnej športovej organizácie, čím sa zabezpečuje najmä informovanosť členov národnej športovej organizácie a verejnosti o fungovaní a pravidlách uplatňovaných  v národnej športovej organizácii. Jednoznačným definovaním povinností národnej športovej organizácie bola odstránená právna neistota. Medzi hlavné povinnosti okrem uverejňovania patrí aj zosúladenie stanov s § 19 až 23, zapracovanie pravidiel Antidopingového programu do predpisov, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží, opatrenia proti negatívnym javom v športe, vedenie evidencie zmlúv a dohôd a plnenie úloh štátnej politiky v oblasti športu, ak pre jej naplnenie je žiadúca účasť národnej športovej organizácie.

  K bodu 22 a 23

  Medzi základné povinnosti športovca pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu patrí aj povinnosť vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho výkonu. Nedodržanie tejto povinnosti je jednou z možností na okamžité skončenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu so športovcom ako aj vypovedanie tejto zmluvy. Táto možnosť skončenia zmluvy je neprimeraná, ľahko zneužiteľná a preukázanie porušenia tejto podmienky je sporné, preto sa navrhuje túto povinnosť vypustiť.

  Navrhovaná úprava zabezpečí väčšiu zmluvnú stabilitu zmluvných strán a športovca nebude vystavovať neprimeranej neistote.

  K bodu 24

  Novelou zákona o športe sa dopĺňa možnosť pri uzavretí zmluvy o amatérskom vykonávaní športu primerane použiť predzmluvné vzťahy definované v § 34 zákona o športe a možnosť na základe dohody o hosťovaní využiť inštitút dočasného hosťovania amatérskeho športovca.

  K bodu 26

  Novelou zákona o športe sa dopĺňa možnosť pri uzavretí zmluvy o príprave talentovaného športovca primerane použiť predzmluvné vzťahy definované v § 34 zákona o športe a možnosť na základe dohody o hosťovaní využiť inštitút dočasného hosťovania talentovaného športovca.

  K bodu 27

  Pri príprave návrhu predmetného nariadenia a vzhľadom na prebiehajúcu prípravu projektu optimalizácie činnosti rezortných športových stredísk pri zabezpečení štátnej reprezentácie vyvstala potreba vypustiť tieto okruhy splnomocňovacích ustanovení. Keďže rezortné športové strediská sú štátne rozpočtové organizácie, súčasná právna úprava týkajúca sa platov a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti športových reprezentantov sa považuje za dostatočnú.

  K bodu 28 a 33

  Navrhovanou zmenou sa dopĺňajú činnosti, ktoré vykonáva hlavný kontrolór športu o zabezpečenie vzdelávania kontrolórov a súčasne sa vypúšťa táto povinnosť z pôsobnosti Ministerstva školstva.

  K bodu 29

  Navrhuje sa upresnenie rozhodujúceho časového momentu pre potvrdenie od medzinárodnej organizácie v procese uznávania národných športových zväzov. Návrhom sa výslovne upravuje, že členstvo v tejto organizácii sa vyžaduje aktuálne k času, kedy organizácia potvrdenie vydáva (doterajšie znenie nevylučovalo prípad, že by športový zväz predložil potvrdenie o členstve, ktoré už nie je aktuálne),

  K bodu 30

  Vzhľadom na prebiehajúci proces uznávania športových zväzov za národné športové zväzy, primárne na účely poskytovania príspevku uznanému športu, je opodstatnené, aby športový zväz už vo fáze jeho uznania za národný športový zväz mal platné stanovy v súlade s § 19 až 23, čo je rozhodujúcou skutočnosťou pre pridelenie statusu národného športového zväzu ako prijímateľa verejných prostriedkov. Navrhovanou zmenou sa preto žiadosť o uznanie za národný športový zväz dopĺňa o platné stanovy športového zväzu, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.

  K bodu 31

  Novým paragrafom sa definuje postup pri uznávaní národných športových organizácii, ktoré tvoria významnú súčasť športu. Pri žiadosti o uznanie za národnú športovú organizáciu je potrebné priložiť potvrdenie medzinárodnej športovej organizácie (rovnako ako v prípade športového zväzu sa vyžaduje aktuálne členstvo v medzinárodnej športovej organizácii, vzhľadom na inú povahu národnej športovej organizácie sa však na rozdiel od športového zväzu vyžaduje, aby toto členstvo trvalo aktuálne najmenej dva roky), potvrdenie alebo vyhlásenie o pôsobnosti športovej organizácie na území Slovenskej republiky a platné stanovy v súlade s § 19 až 23. Postup pri uznaní za národnú športovú organizáciu je nastavený obdobne, ako v prípade uznávania národného športového zväzu.

  K bodu 32

  Z dôvodu, že zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov pojem finančná kontrola nepozná, navrhuje sa predmetný pojem vypustiť.

  K bodu 34

  Predmetnou zmenou sa zjednocujú povinností hlavného kontrolóra športu s úlohami kontrolórov podľa § 13 a činnosti hlavného kontrolóra športu sa dopĺňajú o vykonávanie kontroly dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie, a o kontrolu plnenia úloh kontrolórov, plnenia povinností športových organizácií a kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka. Všetky aktivity kontrolóra sa prioritne vykonávajú v súvislosti so športovou činnosťou športových organizácií.

  K bodu 35

  Legislatívno-technické upresnenie.

  K bodu 36

  Terminologická úprava v nadväznosti na to, aby sa zabezpečila nezameniteľnosť samostatného účtu s transparentným účtom.

  K bodu 37 a 38

  Úpravou písmena a) sa odstraňuje nesúlad medzi písmenami a) a b) predmetného ustanovenia. Súlad stanov s § 19 až 23 sa jednoznačne ustanovuje v prípade národného športového zväzu a národnej športovej organizácie. Rozdielnosť v činnostiach  národných športových zväzov a ostatných športových organizácií zároveň vyvolala potrebu upresniť úpravu v písmene b), kde nie je podľa súčasného platného znenia  možné jednoznačne identifikovať, čo možno vnímať pod súladom činnosti športovej organizácie s § 19 až 23.   Za týmto účelom sa   preto upresňuje povinnosť športovej organizácie bez ohľadu na právnu formu mať zakladajúci platné stanovy v súlade s ustanoveniami § 21 až 23 zákona o športe.

  Povinnosti ustanovené v § 21 až 23 nie sú v rozpore so zákonnými požiadavkami na zakladajúci dokument športových organizácii. Za športovú organizáciu sa považuje právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť. Za športovú organizáciu sa nepovažuje orgán verejnej správy, ktorý je podľa metodiky ESA 2010 zaradený do zoznamu verejnej správy vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, napr. školy, detské domovy, obce a pod.

  K bodu 39

  Uvedenou úpravou sa ustanovenie legislatívne zosúlaďuje s príslušnými ustanoveniami zákona o športe. Povinnosť zapracovať do svojich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu má národný športový zväz a národná športová organizácia. Pôvodné ustanovenie vychádzalo z takejto povinnosti pre akýkoľvek športový zväz, či športovú organizáciu. Športové zväzy a ostatné športové organizácie majú povinnosť postupovať podľa týchto pravidiel a zapracovať ich porušenie ako závažné disciplinárne previnenia. Návrh zmeny v nadväznosti na ostatné ustanovenia  upresňuje moment straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, a to v prípade vykonávania kontroly hlavným kontrolórom športu na deň skončenia kontroly, ktorej výsledkom bude, že národný športový zväz alebo národná športová organizácia nezapracovali do svojich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, nepostupujú podľa schválených predpisov alebo športová organizácia neupravila vo svojich predpisoch negatívne javy v športe. Takto upresnené znenie naďalej vychádza z princípu v medzinárodných antidopingových predpisoch aby ten, kto poruší antidopingové pravidlá stratil možnosť “finančnej podpory” - viď napr. čl. 11 písm. c) dohovoru UNESCO proti dopingu v športe (oznámenie č. 347/2007 Z. z.).

  K bodu 42

  Za účelom zabezpečenia poskytovania pravdivých informácii v procese ich uznávania za národné športové zväzy sa dopĺňa ako dôvod  straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov také konanie, ak prijímateľ uvedie nepravdivý údaj v žiadosti o uznanie za národný športový zväz alebo pri uvedení nepravdivých hodnôt váh, ktoré sú dôležitou informáciou pri výpočte príspevku uznanému športu. Povinnosť národného športového zväzu predkladať váhy športových odvetví a váhy kategórie mužov, žien a zmiešanej kategórie ustanovuje návrh v 68 ods. 5, pričom pod pojmom nepravdivosť je potrebné rozumieť prípady, ak hodnoty poskytnuté národným športovým zväzom, sa výrazne líšia od reálneho významu príslušného športového odvetvia alebo príslušnej kategórie, čo bude ministerstvo školstva vyhodnocovať pri spracúvaní žiadostí o poskytnutie príspevku uznanému športu.

  K bodu 43

  Návrhom ustanovenia sa obdobne, ako je to v prípade národného športového zväzu dopĺňajú dôvody straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov pre národné športové organizácie (ak nezverejnia na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje definované v § 17 ods. 1, nezabezpečia nezlučiteľnosť výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne, neuskutočnia riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok, v prípade ak nevypracujú zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu v rozsahu podľa § 21 ods. 2 a v prípade ak uvedú nepravdivý údaj pri žiadosti o uznanie za národnú športovú organizáciu).

  K bodu 44

  Legislatívno-technická úprava z dôvodu prečíslovania odsekov.

  K bodu 45

  Spresňuje sa časové obdobie straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, ktorého určovanie sa ukladá do pôsobnosti Ministerstva školstva.

  K bodu 46

  Navrhuje sa zaviesť nový inštitút dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, a to v prípade odôvodnenej obavy zo závažného nedostatku za účelom zabránenia škôd na verejných financiách. Pri pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov športovej organizácii nebudú poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu na prechodné obdobie, pokiaľ nepominie dôvod závažného nedostatku. Pozastavenie môže nastať v prípade, ak voči športovej organizácii je vedené súdne konanie, ktorého výsledkom môže byť závažné porušenie povinností. V takomto prípade hlavný kontrolór športu oznámi dôvod ministerstvu školstva, ktoré rozhodne v danej veci. V stanovisku hlavného kontrolóra musí byť jasne vyšpecifikované, z akého dôvodu sa navrhuje dočasne pozastaviť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Ak sa napríklad pozastaví spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov národnému športovému zväzu, môže naďalej požiadať o príspevok uznanému športu, ako aj v prípade výzvy na dotáciu, môže sa o ňu uchádzať.

  K bodu 47

  Upresňuje sa základný účel príspevku uznanému športu, ktorým je športová činnosť.  

  K bodu 48

  Upresňuje sa základný princíp výpočtu príspevku uznanému športu, nakoľko vzorec ustanovený v prílohe č. 3 nie je výpočet samotného príspevku, ale výpočet podielu športu (presnejšie uznaného športu) ako rozhodujúcej premennej pre výpočet sumy príspevku. Zároveň sa odstraňuje duplicita, nakoľko domáci záujem, zahraničný záujem či počet športovcov nie sú premennými, ktoré vstupujú priamo do výpočtu príspevku, ale sú premennými, ktoré v zmysle vzorca v prílohe č. 3 vstupujú do výpočtu podielu uznaného športu.

  K bodu 49

  Upresňuje sa rozsah splnomocnenia na vydanie nariadenia vlády, ktoré sa vzťahuje na príspevok uznanému športu. Predovšetkým sa obsahovo “preklápajú” ustanovenia z doterajšieho znenia prílohy č. 3, ktoré sa týkali nariadenia vlády. Zároveň sa koriguje časť splnomocnenia, nakoľko v prípade premenných A, B a C zo vzorca (t.j. váha dosiahnutého športového úspechu, váha domáceho záujmu a váha zahraničného záujmu) sa v nariadení vlády neustanovuje metodika pre ich výpočet, ale konkrétne hodnoty. Obdobne v zmysle doterajšieho znenia prílohy č. 3 sa to vzťahuje aj pre ďalšie štyri parametre, ktoré sú určené konkrétnou hodnotou a takto vstupujú ako ďalšie premenné (popri podiele uznaného športu) do výpočtu samotného príspevku.

  K bodu 50

  Výslovne sa ustanovuje povinnosť národným športovým zväzom predkladať ministerstvu váhy v dvoch prípadoch - ak sa v jednom športe súťaží vo viacerých športových odvetviach (napr. v športe “cyklistika” sa súťaží v odvetviach “cestná a dráhová cyklistika”, “horská cyklistika”,  “cyklokros”, …), resp. ak sa v jednom športe súťaží v kategóriách mužov, žien a v zmiešanej kategórii (príkladom môže byť tenis, kde súťažia samostatne muži aj ženy a štvorhra môže byť aj zmiešaná). V takom prípade je potrebné pri výpočte podielu uznaného športu (a v konečnom dôsledku pri výpočte príspevku uznanému športu) zohľadňovať aj váhy týchto odvetví, resp. kategórii. “Najpovolanejším” na ich určenie je samotný národný športový zväz, nakoľko tento najlepšie pozná, aký je o ktoré športové odvetvie / kategóriu záujem, resp. aká je Slovenská republika v nich úspešná, pričom tieto dáta prechádzajú istou verifikáciou ministerstvom pri spracúvaní žiadostí o poskytnutie príspevku. Matematicky je podstatné, aby ich súčet, tak v prípade športových odvetví, ako aj v prípade kategórii bol vždy 100 %. Na to, aby sa zabránilo umelému skresľovaniu týchto hodnôt sa ustanovuje, aby váhy poskytnuté zväzmi ministerstvo (po verifikácii) zohľadňovalo až o tri roky. Znamená to teda, že napr. pre príspevok na rok 2020 sa ako pravidlo zohľadnia váhy poskytnuté v roku 2017. Výnimkou je prípad, ak niekto o príspevok nežiadal - vtedy by sa zohľadňovali váhy uvedené v žiadosti pre nasledujúci rok a pre rok po ňom (t.j. niektorý NŠZ podá prvú žiadosť v roku 2018, váhy v nej uvedené sa zohľadnia pri výpočte príspevku na roky 2019 a 2020). V tejto súvislosti je doplnené aj prechodné ustanovenie, kde sa pre príspevok na rok 2018 zohľadnia váhy, ktoré sa použijú (t.j. už po ich verifikácii ministerstvom) na rok 2017 - teda váhy, dodané v roku 2016. Ďalšou poistkou pre prípadné umelé skresľovanie hodnôt je v navrhovanom § 67 ods. 3 písm. k) možná strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

  K bodu 51

  Medzi hlavné priority štátu patrí podpora športu mládeže a navrhuje sa minimálne 15% z prostriedkov z príspevku uznanému športu rozdeliť medzi športové kluby s jeho príslušnosťou, ktoré vytvárajú podmienky pre rozvoj a výchovu mladých aktívnych športovcov do 23 rokov.

  Ďalších 20 % sa navrhuje rozdeliť podľa kvalitatívnych kritérií športovým klubom na účel rozvoja talentovaných športovcov. Kritéria si určí každý národný športový zväz samostatne podľa vlastných potrieb, pričom kritériá, účel a rozdelenie prostriedkov musia byť schválené najvyšším orgánom národného športového zväzu.

  K bodu 52

  Za účelom zabezpečenia hospodárnosti a efektívnosti použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa navrhuje upraviť výšku výdavkov na správu a prevádzku národného športového zväzu z príspevku na uznaný šport maximálne do výšky 15%. Súčasne je doplnené oprávnenie použiť najviac 30% z prostriedkov uznanému športu na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry, nakoľko dostatočná infraštruktúra a materiálno-technické zabezpečenie je jedným z dôležitých predpokladov rozvoja športu, zabezpečenia reprezentácia a dosahovania dobrých výsledkov športovcov v budúcnosti.

  K bodu 53

  Navrhovanou zmenou sa dopĺňa inštitút zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a národným športovým zväzom. Podstatnými náležitosťami zmluvy sú hlavne úlohy zmluvných strán pri napĺňaní verejného záujmu v športe; špecifikácia účelu, na ktorých sa príspevok poskytuje a podmienky poskytnutia a vrátenia príspevku uznanému športu.

  K bodu 54

  V praxi môže nastať situácia, že športovec je uvedený v zozname najvýkonnejších športovcov, avšak medzičasom príslušný národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Tento prípad súčasné znenie zákona o športe neupravuje dostatočným spôsobom – nakoľko príspevok nemôže byť poskytnutý ani zväzu, ani športovcovi. Aby športovec nebol ukrátený konaním národného športového zväzu, návrhom sa tento nedostatok odstraňuje tak, že príspevok bude poukázaný priamo športovcovi.

  K bodu 56 a 57

  Na základe spresnenia podnikania športových odborníkov, sa navrhovanou zmenou dopĺňajú do informačného systému športu údaje o dátume vzniku oprávnenia podnikať, dátumu ukončenia podnikania a obdobia pozastavenia podnikania.

  K bodu 58

  Návrh ustanovenia v nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe navrhuje upraviť vydávanie potvrdení o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe, ktoré sa doručí športovému odborníkovi do elektronickej schránky adresáta uvedenej na účely doručovania v informačnom systéme športu alebo iným spôsobom určeným v § 99 ods. 4. Obdobne sa postupuje aj pri zmene údajov.

  K bodom 59 až 62

  V nadväznosti na vznesenú pripomienku v MPK, ako aj na prax, sa upravujú a spresňujú možnosti nadobudnutia odbornej spôsobilosti pre výkon odbornej činnosti tréner I. až III. kvalifikačného stupňa v rámci štúdia na vysokej škole. Vzhľadom na navrhované úpravy sa zároveň pre zlepšenie systematiky odsek 4 rozdeľuje na samostatný odsek pre I. kvalifikačný stupeň a samostatný odsek pre II. kvalifikačný stupeň.

  Dopĺňajú sa prípady, kedy možno nadobudnúť odbornú spôsobilosť pre výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, resp. tréner II. kvalifikačného stupňa ešte počas štúdia - ak ide o študenta bakalárskeho študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore šport a v priebehu štúdia už nadobudol rozsah vzdelania, ktoré sa vyžaduje pre I. kvalifikačný stupeň, resp. pre II. kvalifikačný stupeň v rámci odbornej prípravy poskytovanej národnými športovými zväzmi, resp. fakultami v rámci ďalšieho vzdelávania (tento rozsah je upravený vykonávacou vyhláškou).

  Spresňujú sa prípady absolventov učiteľských študijných programov, pričom doterajšia úprava sa rozdeľuje na 4 situácie, kde vo všetkých štyroch je hlavnou požiadavkou, aby rozsah toho, čo niekto absolvoval v rámci štúdia na vysokej škole zodpovedal rozsahu (schopností, zručností, vedomostí), ktorý možno získať v rámci odbornej prípravy poskytovanej národnými športovými zväzmi, resp. fakultami v rámci ďalšieho vzdelávania, ktorá sa vzťahuje na príslušný kvalifikačný stupeň. K tomu sa pridáva druhá požiadavka nasledovne:

  - bakalár môže získať I. kvalifikačný stupeň v prípade absolvovania “bežnej”/”postupovej” skúšky z príslušného športu,

  - bakalár môže získať II. stupeň v prípade obhájenia záverečnej (t.j. bakalárskej) práce z príslušného športu,

  - magister môže získať II. kvalifikačný stupeň v prípade absolvovania “bežnej”/”postupovej” skúšky z príslušného športu,

  - magister môže získať III. kvalifikačný stupeň v prípade obhájenia záverečnej (t.j. diplomovej) práce z príslušného športu.

  K bodu 63

  Navrhuje sa zjednodušenie vydávania osvedčenia o trénerskej spôsobilosti pre prípady, ak táto bola získaná v rámci štúdia na vysokej škole. V prípade IV. a V. kvalifikačného stupňa sa upúšťa od vydávania samostatného dokladu, ak relevantné údaje (t.j. kvalifikačný stupeň a šport) obsahuje už dodatok k diplomu - vysoká škola môže tak v dodatku uviesť napr. “Absolvent nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa pre basketbal.”. Zároveň v prípadoch, keď v rámci štúdia na vysokej škole možno získať I., II. resp. III. kvalifikačný stupeň sa navrhuje, aby vysoká škola vydávala osvedčenie len na požiadanie absolventa, resp. študenta.

  K bodu 64

  Upravujú sa požiadavky na členstvo v komisiách pre dopingové kontroly (t.j. v komisii prvostupňovej aj druhostupňovej) spresnením okruhu subjektov prípadného konfliktu záujmov. Na jednej strane sa pojem “športová organizácia” zjednoznačňuje na športové kluby v súlade s doterajšou interpretáciou ustanovenia, zohľadňujúc, že vzťah k príslušnému zväzu nie je na prekážku ak ostáva poistka o všeobecnej nezaujatosti v odseku 4, pričom v prípade úpravy obmedzenia na úrovni zväzov by bolo problematické tieto orgány obsadiť. Na druhej strane sa pojem “členstvo” rozširuje na príslušnosť, nakoľko vzťah k príslušnému športovému klubu by nemal mať člen komisie z pohľadu žiadneho z možností príslušnosti (členstvo je len jeden z nich).

  K bodu 65 a 66

  Jedným zo základných princípov činnosti športových klubov podľa § 5 ods. 4 zákona o športe patrí zákaz podmienenia zmeny klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením medzi športovými klubmi. Pri porušení tohto zákazu však v zákone o športe absentoval postih. Porušenie tohto zákazu sa zaraďuje aj medzi priestupky so sankciou vo rozmedzí od 100 Eur do 10.000 Eur. V prípade začatia správneho konania za tento správny delikt môže ministerstvo školstva uložiť športovej organizácii predbežný zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov až na obdobie 5 rokov. Tento sankčný delikt je považovaný za závažné porušenie povinnosti.

  K bodu 67, 69 a 70

  V aktuálnom znení zákona o športe absentuje postih konania športovca, ktorý poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3, definované ako skutková podstata priestupku a zároveň chýba sankcia za takéto konanie. Navrhovanou úpravou sa preto predmetné skutočnosti dopĺňajú.

  K bodu 71

  Navrhovanou zmenou sa spresňuje jeden zo spôsobov doručovania, nakoľko do elektronickej schránky FO a PO na ústrednom portáli verejnej správy je možné doručovať elektronické písomnosti, len ak je táto elektronická schránka na doručovanie aktivovaná, pričom jej zriadenie na doručovanie nepostačuje.

  K bodu 72

  Pri uvádzaní jednotlivých funkčných modulov informačného systému športu sa preukázalo ako dostatočné využitie jeho funkcionalít bez potreby ďalších podrobností vo vykonávacích predpisoch. Na základe uvedeného sa vypúšťajú príslušné splnomocňovacie ustanovenia.

  K bodu 73

  Legislatívno- technická úprava, ktorou sa spresňuje okruh skutočností, ktoré v súvislosti s odbornou kvalifikáciou na výkon odbornej činnosti tréner a inštruktor športu majú byť vo vykonávacom predpise. Návrhom sa upresňuje, že vykonávací predpis nemá ustanoviť len to, čo má napr. budúci tréner nadobudnúť v rámci prípravy (výstupy) ale aj “základné” predpoklady, napr. vek, či vzdelanie (vstupné požiadavky).

  K bodu 74

  Za účelom zabezpečenia efektívnosti a hospodárnosti použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa navrhuje zadefinovať oprávnené výdavky  použitia verejných prostriedkov z príspevku uznanému športu všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo školstva.

  K bodu 75

  Podmienka statusu športového zväzu ako národného týkajúca sa počtu aktívnych športovcov v § 16 ods. 1 písm. c) sa mení zo 100 na 200. Z uvedeného dôvodu sa už uznaným národným športovým zväzom dáva prechodné obdobie, v ktorom majú túto podmienku naplniť, ak si chcú zachovať status národného športového zväzu a tým aj oprávnenie na príspevok uznanému športu. Prechodné ustanovenie tiež reaguje na úpravu ustanovenia o príspevku uznanému športu vo vzťahu k váham jednotlivých športových odvetví, resp. kategórií mužov, žien a zmiešanej, keď sa majú váhy zohľadňovať na tri roky vopred - pre príspevok na rok 2018 tri roky spätne už možné nie sú, preto sa navrhuje zohľadniť váhy použité pre výpočet príspevku na rok 2017 (teda váhy, ktoré národné športové zväzy uviedli v žiadostiach v roku 2016, t.j. tu by sa zohľadnili nie tri ale len dva roky).

  Navrhovaným § 106b sa v zákone o športe upravujú prípady športových odborníkov, ktorí odbornú spôsobilosť získali v období, kedy predpisy upravovali namiesto kvalifikačných stupňov triedy. Napriek tomu, že prechod na kvalifikačné stupne sa uskutočnil v roku 2008, v tom čase sa predpisy v žiadnom prechodnom ustanovení nevyrovnali s dovtedajšími triedami, čo sa uskutočnilo až vykonávacím predpisom k zákonu o športe. Vzhľadom k tomu, že v rôznom čase sa s jednotlivými triedami, resp. kvalifikačnými stupňami spájal rôzny rozsah oprávnení, “preklopenie” tried na kvalifikačné stupne nie je korektné. Preto v rámci zabezpečenia právnej istoty športových odborníkov, ktorí nadobudli odbornú spôsobilosť v niektorej triede podľa predpisov účinných do 31. 8. 2008 (t.j. vyhláška č. 257/1998 Z. z., prípadne nariadenie vlády č. 469/1991 Zb.) sa upravuje prechodné ustanovenie tak, aby sa oprávnenie posudzovali predchádzajúcej právnej úpravy. Teda ak napr. niekto získal odbornú spôsobilosť pre výkon odbornej činnosti tréner I. triedy, tak oprávnenia, ktoré v danom čase získal (napr. trénovanie reprezentácie) mu ostanú zachované. V nadväznosti na to bude príslušné ustanovenie vo vyhláške vypustené. Prechodné ustanovenie sa dopĺňa aj vo vzťahu k absolventom učiteľských študijných programov, nakoľko toto ustanovenie sa v návrhu upravuje tak, aby III. kvalifikačný stupeň, ktorý tento absolvent nadobudol v čase 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 mu ostal zachovaný, pretože v zmysle návrhu sa z okruhu absolventov učiteľských študijných programov má III. kvalifikačný stupeň vzťahovať len na časť z nich (absolventi magistri, ktorí obhájili diplomovú prácu z daného športu).

  K bodu 76

  V prílohe sa z vecného hľadiska vypúšťa redukcia pre neolympijské športy na základe praxe ako potenciálne diskriminačná a zároveň sa pre kolektívne športové odvetvia dopĺňa postup pre prípad, ak sa medzinárodný rebríček krajín nevedie (alternatívu pre tento prípad je v súčasnosti upravená len pre individuálny šport). Vzhľadom na definíciu mládeže v § 3 písm. n) zákona o športe sa tiež upravuje rozhodujúci vek pre počty športovcov na 23 rokov. Zároveň sa spresňuje terminológia (okrem iného individuálny/kolektívny šport na individuálne/kolektívne športové odvetvie, nakoľko (celkový) dosiahnutý športový úspech sa vypočítava zo športového úspechu jednotlivých športových odvetví; výnimkou je len prípad, ak príslušná medzinárodná športová organizácia vedie rebríček krajín a Slovenská republika je v ňom uvedená). Okrem toho sa “presúvajú” ustanovenia týkajúce sa vykonávacieho nariadenia vlády do paragrafového znenia, t.j. do § 68. Zároveň sa na základe vznesenej pripomienky rozširuje použitie koeficientu medziročného útlmu rovnakým spôsobom na kolektívne športové odvetvia aj na individuálne športové odvetvia.

  K Čl. II

  V rozsahu zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme vo funkcii štatutárneho orgánu (napr. riaditeľ školy) sa rozširuje možnosť vykonávať mimo ich hlavnej činnosti, popri činnostiach ako je vedecká, tlmočnícka, pedagogická činnosť aj športovú činnosť. Ide o obdobnú úpravu, ako bola ustanovená už v roku 2015 v rámci pôvodného zákona o športe  pre niektoré okruhy osôb ako napr. štátni zamestnanci, notári, súdni exekútori, colníci, ...

  K Čl. III

  Ustanovuje sa účinnosť zákona so začiatkom kalendárneho a rozpočtového roku.

  V Bratislave 21. septembra 2016

  Robert Fico, v. r.

  predseda vlády Slovenskej republiky

  Peter Plavčan, v. r.

  minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  Doložka vybraných vplyvov


    1.  Základné údaje

    Názov materiálu

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

    Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  Charakter predkladaného materiálu

  *  Materiál nelegislatívnej povahy

  S  Materiál legislatívnej povahy

  *  Transpozícia práva EÚ

    Termín začiatku a ukončenia PPK

  Začiatok:    2.8.2016
  Ukončenie: ..

    Predpokladaný termín predloženia na MPK*

  8.8.2016

    Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
    SR*

  21. 9. 2016

    2.  Definícia problému

  V praxi nastávali v praxi problémy pri aplikácii zákona č. 440/2015 Z. z., ktoré sú navrhovanou novelou odstránené.

    3.  Ciele a výsledný stav

  Cieľom novely je zjednotiť povinnosti jednotlivých subjektov vykonávajúcich športovú činnosť bez ohľadu na ich právnu formu, spresnenie spôsobov možností vykonávania športovej činností športovými odborníkmi a zadefinovanie účelu financovania športu. Výsledný stav je v zadefinovaní povinností športových organizácií a stanovenie pravidiel spolupráce medzi národnými športovými zväzmi a štátom.

    4.  Dotknuté subjekty

  Športové organizácie, športovci, športoví odborníci.

    5.  Alternatívne riešenia

  Bezpredmetné.

    6.  Vykonávacie predpisy

  Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?                          S  Áno            *  Nie
  Vyhláška, ktorou sa ustanovujú oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu [podľa nového § 100 ods. 1 písm. e) zákona č. 440/2015 Z. z.]

    7.  Transpozícia práva EÚ

  Bezpredmetné.

    8.  Preskúmanie účelnosti**

  * vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

  ** nepovinné

    9.   Vplyvy navrhovaného materiálu

    Vplyvy na rozpočet verejnej správy
      z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

  *     Áno

  *     Nie

  *   Čiastočne

    Vplyvy na podnikateľské prostredie
      z toho vplyvy na MSP

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

  *     Pozitívne

  *     Žiadne

  *   Negatívne

    Sociálne vplyvy

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

    Vplyvy na životné prostredie

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

    Vplyvy na informatizáciu

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

    Vplyvy na služby pre občana z toho
      vplyvy služieb verejnej správy na občana


      vplyvy na procesy služieb vo verejnej
      správe


  *     Pozitívne


  S     Žiadne


  *   Negatívne

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

    10.  Poznámky

  Novela zákona ustanovuje nový správny delikt v § 95 ods. 1 písm. p), ktorého ak sa dopustí športová organizácia možno uložiť pokutu vo výške 300 € do 30 000 € - Nakoľko neexistujú hodnoty výskytu tohto správneho deliktu, nie je možné kvantifikovať vplyvy na príjmy rozpočtu verejnej správy.

    11.  Kontakt na spracovateľa

  Žaneta Surmajová, riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva, zaneta.surmajova@minedu.sk
  Alica Fisterová, hlavný kontrolór športu, alica.fisterova@minedu.sk

    12.  Zdroje

    13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

  Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu

  Návrh

  VYHLÁŠKA

  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  z ... 2016,

  ktorou sa ustanovujú oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 100 ods. 1 písm. e) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

  § 1

  Predmet úpravy

  Táto vyhláška ustanovuje oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu.

  §2

  Vymedzenie pojmov

  Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

  a) oprávneným nákladom nevyhnutný výdavok alebo náklad súvisiaci so športovými aktivitami, zaznamenaný v účtovnej evidencii športovej organizácie, identifikovateľný, overiteľný a podložený originálmi účtovných dokladov; oprávnený náklad nemožno určiť paušálnou sumou, ak táto vyhláška v § ... neustanovuje inak,

  b) neoprávneným nákladom

  1. náklad alebo výdavok použitý v rozpore so všeobecne záväznými predpismi a predpismi športovej organizácie alebo

  2. náklad alebo výdavok, ktorý nesúvisí s vykonávanou športovou činnosťou alebo ktorý bol nesprávne alebo chybne vyúčtované,

  c) športom mládeže ...

  § 2

  Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu

  (1) Výdavky na správu a prevádzku sú výdavky spojené so všeobecnou prevádzkou, najmä náklady na

  a) nájomné,

  b) energie,

  c) poštové služby,

  d) telekomunikačné služby,

  e) nákup výpočtovej techniky,

  f) nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb,

  g) opravu a údržbu kancelárskych a

  h) nájom skladových priestorov, skladového zariadenia, výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky,

  i) nákup softvéru a príslušné licencie,

  j) prevádzku a údržbu motorových vozidiel, najmä

  1.povinné zmluvné poistenie,

  2.havarijné poistenie,

  3.nákup pohonných hmôt,

  4.diaľničné známky,

  k) bankové poplatky,

  l) poplatky organizáciám so sídlom na území Slovenskej republiky, najmä členské,

  m) ekonomické služby a administratívne služby

  n) právne služby,

  o) výdavky súvisiace so zamestnancami organizácie, najmä zabezpečenie stravovacích poukážok,

  p) výdavky spojené so zasadnutiami orgánov a komisií na území Slovenskej republiky a so služobnými cestami zamestnancov alebo funkcionárov športovej organizácie, najmä výdavky na cestovné, výdavky za ubytovanie a stravné,

  q) činnosť orgánov športovej organizácie,

  r) propagáciu športovej organizácie,

  s) prevádzku hospodársko-správnych pracovísk športovej organizácie a ich zamestnancov,

  t) na vytvorenie a prevádzku webového sídla športovej organizácie a

  u) iné služby.

  (2) Pri nájme priestorov, kúpe spotrebného tovaru, úhrade telekomunikačných služieb, úhrade energií a podobne sú oprávnenými nákladmi len náklady priamo vynaložené na realizáciu športových činností. Ak športová organizácia využíva len časť vlastných priestorov alebo prenajatých priestorov, do prevádzkových nákladov môže zahrnúť len pomernú výšku nákladov na energie, údržbu a podobne pripadajúcu na zamestnancov.

  § 3

  Oprávnené náklady na športovú činnosť

  (1) Za oprávnené výdavky na športovú činnosť sa považujú najmä výdavky na

  a) účasť športových reprezentantov na medzinárodných súťažiach,

  b) zabezpečenie športovej prípravy športových reprezentantov, najmä na

  1.tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,

  2.pitný režim a doplnky výživy,

  3.zdravotné poistenie,

  4.funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,

  5.diagnostiku,

  6.regeneráciu a rehabilitáciu,

  7.športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,

  8.osobné výdavky trénerov

  9.ocenenie a odmeny športovej reprezentácie,

  c) zabezpečenie športovej prípravy talentovaných športovcov, najmä na (tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia v SR, prípravné stretnutia a súťaže v zahraničí a pod.),

  1.tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,

  2.pitný režim a doplnky výživy,

  3.zdravotné poistenie,

  4.funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,

  5.diagnostiku,

  6.regeneráciu a rehabilitáciu,

  7.športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,

  8.osobné výdavky trénerov

  9.ocenenie a odmeny športovej reprezentácie,

  d) organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít,

  e) spojené s organizovaním súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít v oblasti športu mládeže, najmä na

  1.ubytovanie,

  2.stravu,

  3.dopravu,

  4.nájom priestorov, zariadení a techniky,

  5.osobné výdavky rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí

  f) organizovanie majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, svetového pohára a európskeho pohára a kvalifikácie na ne a organizovanie tradičných športových podujatí aspoň celoštátneho významu, najmä na

  1.ubytovanie,

  2.stravu,

  3.dopravu,

  4.nájom priestorov, zariadení a techniky,

  5.dopingovú kontrolu,

  6.športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,

  7.účasť pozorovateľov, prípadne delegátov, ak ju pravidlá súťaže vyžadujú,

  8.osobné výdavky rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí

  g) vzdelávanie športových odborníkov,

  h) poplatky medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov,

  i) školenia a semináre,

  j) vydávanie odborných periodických publikácií alebo neperiodických publikácií,

  k) dopingovú kontrolu,

  l) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,

  m) organizovanie súťaží olympijských nádejí na území Slovenskej republiky,

  n) vykonávanie aktivít, ktoré propagujú šport ako súčasť zdravého životného štýlu a zvyšujú jeho úroveň na území Slovenskej republiky, najmä

  1.kongresy, konferencie a odborné semináre,

  2.uchovávanie a propagácia historických materiálov a hodnôt v športe,

  3.materiálové výdavky športovcov a jeho sprievodného personálu, spojené so zabezpečením komplexnej prípravy športovcov na súťaže okrem majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy,

  o) zabezpečenie športovej prípravy, najmä na

  1.tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,

  2.pitný režim a doplnky výživy,

  3.zdravotné poistenie,

  4.funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,

  5.diagnostiku,

  6.regeneráciu a rehabilitáciu,

  7.športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,

  8.dopingovú kontrolu,

  9.zabezpečenie sparingpartnera,

  10. nákup cien pre športovcov,

  11. poštové služby a telekomunikačné služby,

  12. poistenie,

  13. poplatok za organizovanie podujatia

  14. propagáciu,

  15. tlmočnícke a prekladateľské služby,

  16. technické zabezpečenie,

  17. zdravotnú službu, strážnu službu a iné služby.

  § 5

  Účinnosť

  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

  minister

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky 

  NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


  VII. volebné obdobie
  Číslo: CRD-1762/2016

  254a 


  Spoločná správa

  výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (tlač 254) vo výboroch v druhom čítaní 


  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.

  I.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 12. októbra 2016 č. 255 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (tlač 254) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:

  Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
  Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
  Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

  Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.

  Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  II.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  III.

  K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (tlač 254) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 91 zo 16. novembra 2016,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 94 z 15. novembra 2016
  a
  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 36 z 10. novembra 2016

  zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.

  IV.

  Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto doplňujúce a pozmeňujúce návrhy:

  1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.

  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  V nadväznosti na požiadavku športovej obce sa vypúšťa zúženie množiny športovcov, ktorých zákon považuje za vrcholových.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť
  2. V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
  „2. V § 3 písm. c) prvom bode sa slová „na návrh národného športového zväzu zo zoznamu najvýkonnejších športovcov na športovú reprezentáciu” nahrádzajú slovami „zo zoznamu najvýkonnejších športovcov na športovú reprezentáciu na návrh národného športového zväzu, na návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva”), ak pre daný šport nie je národný športový zväz alebo ak národný športový zväz bezdôvodne nenavrhne vrcholového športovca do rezortného športového strediska“.

  3. § 3 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
  „t) športom všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach.“.“

  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  Návrh na doplnenie druhého bodu reaguje na praktickú požiadavku možnosti zaradenia športovca do rezortného športového strediska aj na návrh ministerstva školstva. Z objektívnych dôvodov sa môže stať, že športovec nebude môcť byť zaradený do rezortného športového strediska na návrh národného športového zväzu alebo v danom športe nepôsobí národný športový zväz. Preto sa navrhuje doplniť možnosť, aby návrh na zaradenie športovca do rezortného športového strediska mohlo v odôvodnenom prípade podať aj ministerstvo školstva. 
  Praktické skúsenosti aplikácie zákona o športe preukázali potrebu zadefinovania pojmu šport. Ustanovenie § 3 sa preto uvedeným pozmeňujúcim návrhom dopĺňa o definíciu športu.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť
  3. V čl. I sa vypúšťa bod 2.
  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  V nadväznosti na požiadavku športovej obce sa vypúšťa spresnenie týkajúce sa profesionálnych športovcov v individuálnych športoch.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  4. V čl. I bode 4 v § 4 ods. 6 v časti vety za bodkočiarkou sa slovo „súťaž“ nahrádza slovami „účasť na súťaži“.

  Úprava formulácie ustanovenia – za účasť na súťaži sa nepovažuje participácia na súťaži športu pre všetkých, nie samotná súťaž športu pre všetkých.
  Ústavnoprávny výbor NR SR
  Výbor NR SR pre financie a rozpočet
  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  5. V čl. I bode 7 v § 6 ods. 4 sa slová „Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva”)” nahrádzajú slovami „ministerstvu školstva”.

  Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na presun legislatívnej skratky.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť


  6. V čl. I bode 8 v § 9 ods. 1 sa slová „zmluvného vzťahu“ nahrádzajú slovami „osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom“ a slová „dobrovoľníckeho vzťahu“ sa nahrádzajú slovami „dobrovoľníckym vzťahom“.

  Úprava formulácie ustanovenia tak, aby bola zabezpečená nadväznosť na predchádzajúci text a bolo zrejmé, že príspevok na športovú činnosť sa nevyberá od osôb s príslušnosťou k športovej organizácii založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a dobrovoľníckym vzťahom.

  Ústavnoprávny výbor NR SR
  Výbor NR SR pre financie a rozpočet
  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  7. V čl. I bod 11 znie:
  „11. V § 11 ods. 3 druhej vete sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva”)” nahrádzajú slovami „hlavný kontrolór športu”.”.

  Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na presun pôsobnosti vzdelávania kontrolórov z ministerstva školstva na hlavného kontrolóra športu.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  8. V čl. I sa vypúšťa bod 15.

  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  Vzhľadom na druh niektorých športov a ich infraštruktúru nie je možné objektívne navýšiť počet aktívnych športovcov zo 100 na 200 na splnenie podmienky pre uznanie za národný športový zväz. Preto sa uvedenou zmenou navrhuje ponechanie pôvodného stavu.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  9. V čl. I sa za bod 17 vkladá nový bod 18, ktorý znie:
  „18. V § 19 ods. 3 písm. a) sa za slovo „športovcov” vkladajú slová „a úroveň súťaže, v ktorej súťažia” a slovo „súťaží” sa nahrádza slovom „súťažia”.”.

  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  Vzhľadom na rôzne výklady v aplikačnej praxi pri tvorbe kľúča delegátov v stanovách národného športového zväzu sa návrhom zákona spresňuje, že úroveň súťaže sa zohľadňuje nielen pri družstvách, ale aj pri jednotlivých športovcoch. Aj pôvodný zákon o športe predpokladá rovnaký prístup, preto je účelné jednoznačne a presne vymedziť, ako má národný športový zväz postupovať pri kľúči delegátov, aby sa predišlo výkladovým nejasnostiam.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť
  10. V čl. I sa za bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie:
  „22. V § 31 ods. 2 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.”.

  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  Pokiaľ ide o úpravu v bode 22, uvedená časť ustanovenia bránila športovcom straším ako 15 rokov, ktorí ešte neskončili povinnú školskú dochádzku, vstupovať do zmluvných vzťahov v športe. Stále však platí vyjadrenie zákonného zástupcu, ak športovec od 15 do 18 rokov veku vstupuje do zmluvného vzťahu. Pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie inšpektorátu práce.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  11. V čl. I sa za bod 30 vkladá nový bod 31, ktorý znie:
  „31. V § 59 ods. 5 sa za slovo „vydanie,” vkladajú slová „alebo neplní úlohy podľa § 16 ods. 2,”.”.

  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  Navrhovanou zmenou sa dopĺňa mechanizmus straty uznania za národný športový zväz v prípade, ak národný športový zväz neplní úlohy, ktoré mu zákon o športe ukladá.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  12. V čl. I bode 34 v § 61 ods. 1 písm. k) sa slová „kontrolu dodržiavania“ nahrádzajú slovami „vykonáva kontrolu dodržiavania“.

  Úprava formulácie ustanovenia vzhľadom na chýbajúce sloveso.

  Ústavnoprávny výbor NR SR
  Výbor NR SR pre financie a rozpočet
  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť


  13. V čl. I bode 38 sa slová „zakladajúci dokument“ nahrádzajú slovom „činnosť“ a slová „až 23” sa nahrádzajú slovami „a 22”.

  V nadväznosti na vykonateľnosť príslušných ustanovení v podmienkach športových klubov sa vypúšťa ustanovenie upravujúce voľby a účasť nezávislého pozorovateľa.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  14. V čl. I sa za bod 38 vkladá nový bod 39, ktorý znie:
  „39. V § 66 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí, aj ak ide o poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu medzi športovými organizáciami navzájom alebo medzi športovými organizáciami a športovcami.”.”.

  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  Jednoznačným spôsobom sa ustanovuje, že aj v prípade reťazenia prostriedkov zo štátneho rozpočtu, teda ich poskytovanie národným športovým zväzom pre kluby, platí, že ich možno poskytnúť iba takej športovej organizácii alebo športovcovi, ktorý majú spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  15. V čl. I bode 43 v § 67 ods. 4 písm. e) sa slovo „ktorej“ nahrádza slovom „ktorého“.

  Úprava skloňovania, keďže zámeno sa viaže na slovo „údaj“. Obdobná formulácia je v čl. I bode 42 [§ 67 ods. 3 písm. j)] návrhu zákona.

  Ústavnoprávny výbor NR SR
  Výbor NR SR pre financie a rozpočet
  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  16. V čl. I bode 46 v § 67 ods. 10 sa slová „odôvodnená obava“ nahrádzajú slovami „odôvodnené podozrenie“.

  Úprava formulácie ustanovenia.

  Ústavnoprávny výbor NR SR
  Výbor NR SR pre financie a rozpočet
  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  17. V čl. I sa za bod 52 vkladá nový bod 53, ktorý znie:
  „53. § 69 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
  „(9) Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, počas obdobia straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nemá nárok na príspevok uznanému športu; zodpovedajúcu časť príspevku uznanému športu ministerstvo školstva použije na plnenie úloh verejného záujmu v danom športe.”

  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  Navrhovaná úprava výslovne ustanovuje, že ak národný športový zväz stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, nemá nárok na príspevok uznanému športu. Ak národný športový zväz nemá spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov počas určitého obdobia a následne opätovne túto spôsobilosť nadobudne, v období straty nemá nárok na príspevok a tento mu nemožno poskytnúť ani spätne, ak sa jeho spôsobilosť obnoví. Zároveň sa pre ministerstvo školstva ustanovuje možnosť, aby použilo takúto časť príspevku uznanému športu na plnenie úloh verejného záujmu v športe, napríklad na športovú reprezentáciu, či prípravu talentovanej mládeže.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  18. V čl. I sa za bod 58 vkladá nový bod 59, ktorý znie:
  „59. V § 81 ods. 1 písmená q) a r) znejú:
  „q) výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
  r) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku,”.“.
  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu § 9 ods. 1.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  19. V čl. I bode 61 v § 83 ods. 5 písm. f) druhom bode sa slovo „alebo” nahrádza čiarkou a v písm. g) druhom bode sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo”.

  Legislatívno-technická úprava.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  20. V čl. I bode 61 v § 83 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
  „h) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak
  1. záverečná práca absolventa sa nevzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých a
  2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport alebo na šport pre všetkých, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d).“.

  V nadväznosti na navrhovanú zmenu § 83 ods. 7 a 8 je potrebné aj ustanoviť, aký trénerský kvalifikačný stupeň patrí absolventovi, ktorý ak získal vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore šport (bez ohľadu na stupeň) pre športy, z ktorých záverečnú prácu síce nerobil, ale má z nich zodpovedajúci rozsah vzdelávania, patrí mu kvalifikačný stupeň II.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  21. V čl. I sa za bod 62 vkladá nový bod 63, ktorý znie:
  „63. V § 83 ods. 7 a 8 sa za slová „ kvalifikačného stupňa” vkladajú slová „pre príslušný šport alebo pre šport pre všetkých” a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých.“.

  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  Navrhovanou zmenou sa spresňujú prípady absolventov študijného programu uskutočňovaného síce v študijnom odbore šport, ktorí ale nemajú záverečnú prácu z príslušného športu (resp. zo športu pre všetkých, ktorá sa v súčasnosti viaže k študijným programom šport pre zdravie na FTVŠ UK, resp. šport a zdravie na FŠ PU). Obhajoba záverečnej práce z príslušného športu vyjadruje trénerskú špecializáciu pre konkrétny šport. Absolventovi študijného programu (či prvého alebo druhého stupňa) v študijnom odbore šport nemožno priznať trénerský kvalifikačný stupeň 4 alebo 5 en bloc pre všetky športy, ale len pre taký šport, v ktorom reálne ide o najvyššiu (resp. druhú najvyššiu) trénerskú špecializáciu, prípadne pre šport pre všetkých, ak tomu zodpovedá záverečná práca.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  22. V čl. I bode 63 sa slová „získaním vysokoškolského vzdelania, podľa odseku 4 písm. e) alebo podľa odseku 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 4 písm. e), f), odseku 5 písm. e) až h) alebo odseku 6 písm. b)“.

  Do ustanovenia o vydávaní osvedčení sa premietajú zmeny v § 83 a spresňuje sa, že osvedčenie na žiadosť sa týka všetkých prípadov, ak bol v rámci štúdia na vysokej škole nadobudnutý kvalifikačný stupeň I., II. alebo III.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  23. V čl. I bode 63 v § 83 ods. 10 poslednej vete sa slová „odbornú činnosť“ nahrádzajú slovami „odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti“.

  Úprava formulácie vzhľadom na terminológiu používanú v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ústavnoprávny výbor NR SR
  Výbor NR SR pre financie a rozpočet
  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  24. V čl. I sa za bod 64 vkladá nový bod 65, ktorý znie:
  „65. V § 95 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a je prijímateľom verejných prostriedkov”.”.

  Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  Spresňuje sa ustanovenie upravujúce správny delikt športovej organizácie, ktorá vykonáva športovú činnosť a je prijímateľom verejných prostriedkov, a nie je zapísaná v registri právnických osôb v športe, aby bolo jednoznačné, že tie právnické osoby, ktoré nemajú záujem byť prijímateľmi verejných prostriedkov a ani čerpať iné výhody zákona o športe, nebudú nútené registrovať sa v informačnom systéme športu.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  25. V čl. I bode 75 v § 106a sa vypúšťa odsek 2.

  Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

  Vypúšťa sa prechodné ustanovenie z dôvodu nového nastavenia nového financovania od januára 2017.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  26. V čl. I bode 75 v § 106b ods. 2 prvá veta znie: „Odborná spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v kategórii diplomovaný tréner, tréner I. triedy, tréner II. triedy a tréner III. triedy nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 zostáva zachovaná a oprávnenia z nej vyplývajúce sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008.”.

  Spresnenie prechodného ustanovenia tak, aby bolo jednoznačné, že osoba, ktorá bola “po starom” napr. tréner I. triedy ostáva aj v systéme “kvalifikačných stupňov” naďalej trénerom I. triedy so všetkými oprávneniami, a tak bude evidovaná aj v registri.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  27. V čl. I bode 75 v § 106b odsek 3 znie:
  „(3) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa a tréner V. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 zostáva zachovaná.”.

  Úprava prechodného ustanovenia súvisiaca s návrhom na spresnenie požiadaviek na získanie IV. kvalifikačného stupňa a V. kvalifikačného stupňa tak, aby práva osôb, ktoré získali príslušný kvalifikačný stupeň “po starom” ostali zachované.

  Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

  Gestorský výbor odporúča schváliť

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených v bodoch 1 až 27 spoločne s odporúčaním ich schváliť.

  V.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (tlač 254) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (tlač 254a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 21. novembra 2016 č. 46.

  Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ľubomíra Petráka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru.

  Bratislava november 2016

  Ľubomír Petrák v. r.
  predseda
  Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


  Národná rada Slovenskej republiky

  VII. volebné obdobie


  254

  VLÁDNY NÁVRH

  ZÁKON

  z ... 2016,

  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  Čl. I

  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 3 písm. b) sa slová „v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej súťaži” nahrádzajú slovami „na významnej súťaži”.

  2. V § 4 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v individuálnom športe, ak výkon jeho činnosti nespĺňa znaky závislej práce”.

  3. V § 4 ods. 5 sa číslovka „18” nahrádza číslovkou „23” a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou.

  4. V § 4 odsek 6 znie:

  „(6) Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje súťaž športu pre všetkých.”.

  5. V § 5 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.”.

  6. V § 6 odsek 3 znie:

  „(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka

  a) ako podnikanie,

  b) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  c) ako dobrovoľník6a) alebo

  d) bez zmluvy.”.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

  6a) § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

  7. § 6 sa dopĺňa odsekmi 4 až 10, ktoré znejú:

  „(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom zápisu oprávnenia na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže písomne požiadať ministerstvo školstva o zápis oprávnenia na podnikanie. Žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti podanej prostredníctvom jednotného kontaktného miesta je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11. Jednotné kontaktné miesto doručí žiadosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).

  (5) Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi alebo jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

  (6) Športový odborník môže oznámiť ministerstvu školstva alebo jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu školstva, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

  (7) Po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím obdobia pozastavenia podnikania alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene obdobia pozastavenia podnikania. Pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky; pozastavenie podnikania je možné aj opakovane.

  (8) Oprávnenie športového odborníka podnikať zaniká

  a) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

  b) stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,

  c) stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,

  d) oznámením športového odborníka o ukončení podnikania.

  (9) Športový odborník môže oznámiť ministerstvu školstva alebo jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania ministerstvu školstva, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

  (10) Za odbornú činnosť v športe sa nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti záchrany života.”.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

  6b) § 66b ods. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.”.

  8. V § 9 odsek 1 znie:

  „(1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov,7) vyberá od osôb s jej príslušnosťou podľa § 3 písm. k) prvého až šiesteho bodu, okrem zmluvného vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a dobrovoľníckeho vzťahu, ročný príspevok na svoju športovú činnosť; za tento príspevok sa považuje aj členský príspevok. Ak v rámci jedného druhu športu vznikne osobe povinnosť uhrádzať členský príspevok viacerým športovým organizáciám, ku ktorým má príslušnosť na základe členského vzťahu, členský príspevok uhrádza iba jednej športovej organizácii, ku ktorej má príslušnosť, a národnému športovému zväzu.”.

  9. V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „má právnu formu občianskeho združenia a”.

  10. V § 9 ods. 5 písmeno h) znie:

  „h) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,”.

  11. V § 11 ods. 3 druhej vete sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva”)” nahrádzajú slovami „ministerstvo školstva”.

  12. V § 11 ods. 3 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné obdobie.” a v poslednej vete sa slovo „dva” nahrádza slovom „štyri”.

  13. V § 12 ods. 2 druhej vete sa slovo „vykonáva” nahrádza slovami „môže vykonávať”.

  14. § 14 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

  „(11) Ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu.”.

  15. V § 16 ods. 1 písm. c) sa číslovka „100” nahrádza číslovkou „200”.

  16. V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:

  „e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia,”.

  17. V § 17 ods. 1 písm. f) sa číslovka „15” nahrádza číslovkou „25”.

  18. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

  Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

  19. V § 21 ods. 2 úvodná veta znie: „Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje”.

  20. V § 21 ods. 3 sa slová „zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou” nahrádzajú slovami „podľa odseku 2” a číslovka „15” sa nahrádza číslovkou „25”.

  21. V § 24 odsek 2 znie:

  „(2) Ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 sa na národnú športovú organizáciu vzťahujú rovnako.”.

  22. V § 40 ods. 4 písm. b) sa slová „e) až n)” nahrádzajú slovami „b), e) až n)”.

  23. V § 42 ods. 1 písm. a) sa slová „a) až d)” nahrádzajú slovami „a), c) alebo písm. d)”.

  24. V § 47 ods. 7 sa za číslovku „33,” vkladá číslovka „34,” a za číslovku „42“ sa vkladá čiarka a číslovka „43”.

  25. V § 48 ods. 3 prvej vete sa slová „vek podľa § 4 ods. 5” a v druhej vete slová „hornej hranice veku” nahrádzajú slovami „23 rokov veku”.

  26. V § 48 ods. 9 sa za číslovku „33” vkladajú slová „a 34” a číslovka „42” sa nahrádza číslovkou „43”.

  27. V § 55 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) až f).

  28. V 58 sa vypúšťa písmeno k).

  Doterajšie písmená l) až r) sa označujú ako písmená k) až q).

  29. V § 59 ods. 1 písm. a) sa za slová „v tejto organizácii” vkladajú slová „ku dňu vydania potvrdenia”.

  30. V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

  „c) stanovy, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.”.

  31. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠59a

  Uznávanie národných športových organizácií

  (1) Ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní športovej organizácie za národnú športovú organizáciu na základe žiadosti športovej organizácie s prílohami, ktorými sú

  a) potvrdenie príslušnej medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou preukazujúce členstvo športovej organizácie v tejto organizácii v trvaní najmenej dva roky ku dňu vydania potvrdenia,

  b) potvrdenie alebo vyhlásenie preukazujúce vykonávanie výlučnej pôsobnosti na území Slovenskej republiky pre deaflympijský šport, šport špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre všetkých alebo pre inú oblasť športu,

  c) stanovy, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.

  (2) Žiadosť s prílohami podľa odseku 1 sa podáva prostredníctvom informačného systému športu.

  (3) Ak ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní za národnú športovú organizáciu, uznanie za národnú športovú organizáciu zverejní.

  (4) Ak športová organizácia nespĺňa podmienky podľa odseku 1, ministerstvo školstva rozhodne o odmietnutí vydania osvedčenia o uznaní za národnú športovú organizáciu.

  (5) Ak ministerstvo školstva zistí, že národná športová organizácia, ktorá je držiteľom osvedčenia podľa odseku 3, prestala spĺňať podmienky na jeho vydanie, vydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia aj bez návrhu a zmenu zverejní.

  (6) Rozhodnutie ministerstva školstva podľa odsekov 4 a 5 sa doručuje príslušnej športovej organizácii.”.

  32. V § 60 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o vykonávaní následnej finančnej kontroly”.

  33. V § 61 ods. 1 písmeno f) znie:

  „f) zabezpečuje vzdelávanie kontrolórov a vykonanie skúšky kontrolórov,”.

  34. V § 61 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

  „h) vykonáva kontrolu dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so športovou činnosťou,

  i) kontroluje plnenie úloh kontrolóra podľa § 13,

  j) kontroluje plnenie povinností športových organizácií,

  k) kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka.”.

  35. V § 61 ods. 6 sa slovo „kontrolóra” nahrádza slovami „hlavného kontrolóra športu”.

  36. V § 66 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. d) a § 69 ods. 2 sa slovo „osobitný” nahrádza slovom „samostatný”.

  37. V § 66 ods. 3 písm. a) sa za slová „ak ide o” vkladá slovo „národný”.

  38. V § 66 ods. 3 písmeno b) znie:

  „b) zakladajúci dokument športovej organizácie je v súlade s § 21 až 23,”.

  39. V § 67 ods. 1 písmeno b) znie:

  „b) dňom skončenia kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu, ktorou bolo v oblasti boja proti dopingu v športe zistené, že

  1. národný športový zväz alebo národná športová organizácia do svojich predpisov nezapracovali pravidlá Svetového antidopingového programu,

  2. národný športový zväz alebo národná športová organizácia nepostupuje podľa svojich predpisov,

  3. športová organizácia neupravila vo svojich predpisoch porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu ako závažné disciplinárne previnenia alebo

  4. športová organizácia nepostupuje podľa predpisov v oblasti boja proti dopingu v športe,”.

  40. V § 67 ods. 2 písm. c) sa slová „členský príspevok” nahrádzajú slovami „príspevok na svoju športovú činnosť”.

  41. V § 67 ods. 3 písmeno g) znie:

  „g) nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,”.

  42. V § 67 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

  „j) uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59 ods. 1, na základe ktorého získal neoprávnenú výhodu,

  k) uvedie nepravdivé hodnoty váh podľa § 68 ods. 5.”.

  43. V § 67 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

  „(4) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá

  a) nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,

  b) nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 1,

  c) neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,

  d) nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,

  e) uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59a ods. 1, na základe ktorej získala neoprávnenú výhodu.”.

  Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

  44. V § 67 ods. 6 sa slová „odseku 4” nahrádzajú slovami „odseku 5”.

  45. V § 67 ods. 8 sa slová „Ak zistený závažný nedostatok nie je možné odstrániť,” sa nahrádzajú slovom „Lehotu,”.

  46. § 67 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

  „(10) Ak je odôvodnená obava zo závažného nedostatku, ministerstvo školstva môže na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu osobe dočasne pozastaviť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku.

  (11) Počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nemožno osobe poskytnúť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

  (12) Ministerstvo školstva dočasné pozastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov bezodkladne zruší, ak pominie dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov dočasne pozastavená.”.

  47. V § 68 ods. 1 sa za slová „finančný príspevok” vkladajú slová „na športovú činnosť”.

  48. V § 68 odsek 2 znie:

  „(2) Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3.“.

  49. V § 68 odsek 4 znie:

  „(4) Vláda pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoví

  a) metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3,

  b) hodnotu váhy dosiahnutého športového úspechu, váhy domáceho záujmu o šport a váhy zahraničného záujmu o šport do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 a

  c) metodiku výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu .”.

  50. V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

  „(5) Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu sa zohľadňujú váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu. Tieto váhy uvedie národný športový zväz v žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu podľa 69 ods. 1. Národný športový zväz uvádza hodnoty váh tak, aby súčet váh športových odvetví v rámci jedného uznaného športu bol 100 % a súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie bol 100 %. Váhy sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na rok, ktorý nasleduje tri roky po roku podania žiadosti; ak ide o prvú žiadosť, váhy v nej uvedené sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na dva nasledujúce roky.“.

  Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

  51. V § 69 odsek 5 znie:

  „(5) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej

  a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch,

  b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu.”.

  52. V § 69 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

  „(6) Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku uznanému športu nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu.

  (7) Národný športový zväz je oprávnený použiť najviac 30 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry.”.

  Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

  53. Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠69a

  Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu

  (1) Príspevok uznanému športu sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a národným športovým zväzom.

  (2) Zmluva obsahuje najmä

  a) identifikačné údaje zmluvných strán,

  b) bankové spojenie a číslo bankového účtu zmluvných strán,

  c) výšku príspevku uznanému športu,

  d) účel, na ktorý sa príspevok poskytuje,

  e) úlohy zmluvných strán pri napĺňaní verejného záujmu v športe,

  f) podmienky a obdobie použitia príspevku,

  g) termín zúčtovania príspevku,

  h) termín vrátenia nepoužitého príspevku a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,

  i) podmienky poskytnutia príspevku, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov.”.

  54. V § 75 ods. 4 posledná veta znie: „Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi.“.

  55. V § 80 ods. 2 písmeno s) znie:

  „s) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,”.

  56. V § 80 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

  „h) údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi

  1. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,

  2. dátum ukončenia podnikania,

  3. obdobie pozastavenia podnikania.”.

  57. V § 80 ods. 8 sa slová „4 až 7” nahrádzajú slovami „4, 5, 6 písm. a) až g) a 7”.

  58. § 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

  „(11) O zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene údajov o športovom odborníkovi príslušná športová organizácia alebo ministerstvo školstva vydá potvrdenie, ktoré športovému odborníkovi doručí podľa § 99 ods. 4.”.

  59. V § 83 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a II. kvalifikačného stupňa” a v písmene c) sa slovo „alebo” nahrádza čiarkou.

  60. V § 83 sa odsek 4 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

  „e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak

  1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a

  2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) alebo

  f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

  1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a

  2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport.”.

  61. V § 83 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

  „(5) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa sa nadobúda

  a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,

  b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,

  c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,

  d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania,

  e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak

  1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a

  2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d),

  f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

  1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a

  2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo

  g) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

  1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a

  2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport.”.

  Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

  62. V § 83 ods. 6 písmeno b) znie:

  „b) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

  1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena c), d) alebo písmena e) a

  2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,”.

  63. V § 83 ods. 10 sa slová „odseku 8” nahrádzajú slovami „odseku 9” a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, II. kvalifikačného stupňa alebo III. kvalifikačného stupňa nadobudnutá získaním vysokoškolského vzdelania, podľa odseku 4 písm. e) alebo podľa odseku 5 písm. e), osvedčenie sa vydáva na žiadosť fyzickej osoby. Ak ide o odbornú činnosť tréner IV. kvalifikačného stupňa a V. kvalifikačného stupňa a dodatok k diplomu obsahuje údaje podľa odseku 9 písm. d) a e), dodatok k diplomu sa považuje za osvedčenie.”.

  64. V § 92 ods. 3 písmeno b) znie:

  „b) nemá príslušnosť k športovému klubu, ku ktorému má príslušnosť športovec, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,”.

  65. V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

  „p) podmieni zmenu klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením podľa § 5 ods. 4.”.

  66. V § 95 ods. 7, § 97 ods. 6 a 10 a § 98 ods. 1 sa slová „n) a o)” nahrádzajú slovami „n) až p)”.

  67. V § 96 odsek 1 znie:

  „(1) Športovec sa dopustí priestupku, ak

  a) sa odmietne ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky,

  b) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.“.

  68. V § 96 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

  „g) nepostúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 11.”.

  69. V § 96 ods. 6 sa za slová „odseku 1” vkladajú slová „písm. a)” a slová „b) a d)” sa nahrádzajú slovami „b), d) a g)”.

  70. V § 96 ods. 7 sa za slovo „podľa” vkladajú slová „odseku 1 písm. b),”.

  71. V § 99 ods. 4 písm. b) sa slovo „zriadenú” nahrádza slovom „aktivovanú”.

  72. V § 100 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) až c) a e).

  Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno a) a písmená f) až h) sa označujú ako písmená b) až d).

  73. V § 100 ods. 1 písm. b) a c) sa na začiatku vkladajú slová „základné predpoklady,”.

  74. V § 100 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

  „e) oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu.”.

  75. Za § 106 sa vkladajú § 106a a 106b, ktoré vrátane nadpisu nad § 106a znejú:

  „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

  § 106a

  (1) Národný športový zväz uznaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, je povinný splniť podmienku podľa § 16 ods. 1 písm. c) účinnú od 1. januára 2017 najneskôr do 30. septembra 2017; inak stráca uznanie za národný športový zväz platnosť.

  (2) Výška finančných prostriedkov na príspevok uznanému športu podľa § 77 ods. 2 písm. a) sa prvýkrát použije na poskytovanie príspevku uznanému športu na rok 2018.

  (3) Ak ide o výpočet príspevku uznanému športu na rok 2018, zohľadňujú sa váhy podľa § 68 ods. 5 použité pre výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017.

  § 106b

  (1) Športový odborník, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, sa považuje za podnikateľa podľa predpisov účinných od 1. januára 2017. Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.

  (2) Ak ide o odbornú spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v kategórii tréner nadobudnutú podľa predpisov účinných do 31. augusta 2008, oprávnenia získané nadobudnutím odbornej spôsobilosti diplomovaný tréner, tréner I. triedy, tréner II. triedy a tréner III. triedy sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008. To platí aj ak takto nadobudnutá odborná spôsobilosť bola v roku 2016 upravená na niektorý z kvalifikačných stupňov a posudzovanie podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 je pre športového odborníka priaznivejšie.

  (3) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa nadobudnutá do 31. decembra 2016 podľa § 83 ods. 5 písm. b) v znení účinnom do 31. decembra 2016 zostáva zachovaná.“.

  76. Príloha č. 3 znie:

  „Príloha č. 3

  k zákonu č. 440/2015 Z. z.

  VZOREC VÝPOČTU PODIELU UZNANÉHO ŠPORTU

  1. Podiel uznaného športu sa vypočíta podľa vzorca

  P = (A x ÚD x KVV + A x ÚM x KVV) x (B x ZD + C x ZZ) + (1 - 2 x A) x M23

  kde

  P je podiel príslušného uznaného športu,

  A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu,

  B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport,

  C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport,

  KVV je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1,

  ÚD je dosiahnutý športový úspech v kategórii dospelých k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,

  ÚM je dosiahnutý športový úspech v kategórii mládeže k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,

  ZD je domáci záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy do jedného mesiaca od ukončenia Olympijských hier; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,

  ZZ je zahraničný záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných prostriedkoch v zahraničí, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30. septembru; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,

  M23 je priemer počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov k 30. septembru roka, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, a k 30. septembru roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje; do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú všetci športovci, ktorí v posudzovanom období dovŕšili vek 23 rokov.

  2. Športový úspech v kategórii mládeže (ÚM) sa v individuálnom športovom odvetví a v kolektívnom športovom odvetví vypočíta pre dve najvyššie vekové kategórie, v ktorých sa konajú majstrovstvá sveta, rovnakým postupom ako sa uskutočňuje výpočet športového úspechu v kategórii dospelýchD); z týchto dvoch vypočítaných hodnôt sa na účel podielu športu zohľadňuje hodnota, ktorá je pre národný športový zväz priaznivejšia.

  3. Športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta z

  3.1. postavenia Slovenskej republiky v rebríčku krajín vydanom medzinárodnou športovou organizáciou príslušného uznaného športu s celosvetovou pôsobnosťou alebo

  3.2. rozhodujúceho počtu výsledkov športovcov príslušného športového odvetvia, dosiahnutých na rozhodujúcich typoch súťaží za štyri roky predchádzajúce roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, posunutých voči výsledkom na majstrovstvách sveta, ak nie je možné postupovať podľa podbodu 3.1.

  4. Športový úspech v kolektívnom športovom odvetví sa vypočíta z postavenia Slovenskej republiky

  4.1. v rebríčku krajín vydanom medzinárodnou športovou organizáciou príslušného uznaného športu s celosvetovou pôsobnosťou alebo

  4.2. na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy alebo kvalifikácii na tieto typy súťaží alebo v rebríčku krajín, oprávnených medzinárodnou športovou organizáciou uznaného športu, organizujúcou majstrovstvá Európy, zúčastniť sa na týchto majstrovstvách Európy, ak nie je možné postupovať podľa podbodu 4.1.

  Tabuľka č. 1 - Koeficient významu výsledku

  U

  KVV

  U

  KVV

  U

  KVV

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  1

  100,3

  11

  21,4

  21

  9,9

  31

  5,7

  41

  3,7

  2

  79,7

  12

  19,4

  22

  9,3

  32

  5,5

  42

  3,5

  3

  64,6

  13

  17,7

  23

  8,7

  33

  5,2

  43

  3,4

  4

  53,5

  14

  16,3

  24

  8,2

  34

  5,0

  44

  3,2

  5

  45,2

  15

  15,0

  25

  7,8

  35

  4,8

  45

  3,1

  6

  38,8

  16

  13,9

  26

  7,4

  36

  4,5

  46

  3,0

  7

  33,7

  17

  12,9

  27

  7,0

  37

  4,4

  47

  2,9

  8

  29,7

  18

  12,0

  28

  6,6

  38

  4,2

  48

  2,8

  9

  26,4

  19

  11,2

  29

  6,3

  39

  4,0

  49

  2,7

  10

  23,7

  20

  10,5

  30

  6,0

  40

  3,8

  50

  2,6

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  51

  2,5

  61

  1,7

  71

  1,1

  81

  0,7

  91

  0,4

  52

  2,4

  62

  1,6

  72

  1,1

  82

  0,7

  92

  0,4

  53

  2,3

  63

  1,5

  73

  1,0

  83

  0,7

  93

  0,4

  54

  2,2

  64

  1,5

  74

  1,0

  84

  0,6

  94

  0,3

  55

  2,1

  65

  1,4

  75

  0,9

  85

  0,6

  95

  0,3

  56

  2,0

  66

  1,4

  76

  0,9

  86

  0,6

  96

  0,3

  57

  2,0

  67

  1,3

  77

  0,9

  87

  0,5

  97

  0,3

  58

  1,9

  68

  1,3

  78

  0,8

  88

  0,5

  98

  0,2

  59

  1,8

  69

  1,2

  79

  0,8

  89

  0,5

  99

  0,2

  60

  1,7

  70

  1,2

  80

  0,8

  90

  0,4

  100

  0,2

  5. Postavenie Slovenskej republiky v rebríčkoch krajín, na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy a v kvalifikáciách na ne, postavenie športovcov v rebríčku športových reprezentantov a výsledky športovcov sa redukujú koeficientom medziročného útlmu (KMRÚ), ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2; to neplatí, ak príslušná medzinárodná športová organizácia pri určovaní postavenia alebo pri zostavovaní rebríčka zohľadňuje medziročný útlm.

  Tabuľka č. 2 - Koeficient medziročného útlmu

  Rok

  R-3

  R-2

  R-1

  R

  KMRÚ

  10 %

  20 %

  30 %

  40 %

  “.

  Čl. II

  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. .../2016 Z. z. sa mení takto:

  V § 9 ods. 2 sa slová „literárnu alebo umeleckú činnosť“ nahrádzajú slovami „literárnu činnosť, umeleckú činnosť alebo športovú činnosť“.

  Čl. III

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti