Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novoročné slovo Petra Sepešiho venované športovej obci k zákonu o športe a jeho implementácii v roku 2016 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.01.2016JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážené dámy, vážení páni, vážená športová obec,

  včera sa dopísala história roku 2015, asi všetci sme trochu rekapitulovali, čo komu tento rok priniesol, kam sme sa posunuli ako jednotlivci, komunity alebo celá spoločnosť, kam sa posunul slovenský šport.

  Šport je fenomén nielen na športovisku ale aj v legislatíve


  Šport je náš životný štýl, naša cesta, ktorá nám a naším životom dáva “šiesty zmysel”.


  Šport je viera v schopnosti vlastné i svojho tímu, viera v systematickú prácu, disciplínu, neustále napredovanie a úspešnú budúcnosť.


  Ponúka nám spôsob ako prežiť zaujímavý a zdravý život v pozitívnej komunite športovcov.
  Prináša nám priateľstvá, príbehy a emócie súťaží a stretnutí, na ktorých sa zúčastníme ako športovci alebo členovia realizačného tímu, rodičia športovcov alebo fanúšikovia.

  Šport podporuje zdravú súťaživosť, učí nás osobnej disciplíne a tímovej práci, učí nás hľadať poučenie a novú motiváciu v prehrách a neúspechoch, ktoré sú cestou k veľkým úspechom. Učí nás rešpektovať súpera, dodržiavať pravidlá a osobitne fair-play, dáva nám sebavedomie, pocit osobitosti i priestor na sebarealizáciu bez ohľadu na sociálnu skupinu, v ktorej žijeme a zároveň je veľmi prínosný pre naše fyzické i duševné zdravie.


  Šport je výborný, či ho robíme ako voľnočasovú rekreačnú aktivitu alebo sa snažíme o dosiahnutie nejakej výkonnostnej úrovne.


  Keď chcete v športe dosiahnuť vrcholný výsledok, musíte byť zdravý, mať pohodu doma i v hlave, pridať si rozumne v príprave, nešetriť “krokom”, rozmýšľať o všetkom čo robíte, jete, pijete, vnímate, počúvať skúsenejších, učiť sa od spoluhráčov i súperov a vybrať si dobrý tím.

  Dlhodobo nesmiete poľaviť v úsilí a disciplíne, musíte byť náročný a férový sám k sebe i k svojmu okoliu. Potom k tomu pridáte srdce, vášeň, kus osobitého športového majstrovstva, intuície a viery, že pripravenému bude priať aj športové šťastie.


  No a veľmi dôležitá je aj dobrá športová diplomacia, detail, ktorý je často veľmi podstatný na ceste k najvyšším športovým úspechom..


  To je recept na dosiahnutie športového úspechu, ktorý však vôbec nie je jednoduché naplniť v živote športovca.


  … a takto nejako sme sa aj my športovci/právnici dopracovali k dosiahnutému výsledku - k schváleniu návrhu zákona o športe, ktorý bol pred pár dňami zverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 440/2015.


  Poďakovanie všetkým za dôveru a podporu


  Chcem sa všetkým poďakovať za seba ale i v mene pracovnej skupiny, ktorá dostala mandát na prípravu zákona o športe, za Vašu dôveru, aktívnu podporu, pomoc a spoluprácu v roku 2015 pri naplnení prvej časti našej spoločnej misie za lepšou perspektívou slovenského športu, ktorej výsledkom je oveľa viac ako len samotný text zákona, ktorý dnešným dňom nadobudol účinnosť a stal sa súčasťou slovenského právneho poriadku.


  Vytvorili sme pracovné prostredie, tvorivú komunitu, v ktorej je primárna znalosť, skúsenosť a väčšinový názor opretý o argumenty, nie emócie, predsudky, osobné sympatie, či antipatie alebo preferencie konkrétnych športov, či postavenie kohokoľvek z pracovnej skupiny. Pre dlhodobú udržateľnosť projektu je takýto prístup kľúčový a nevyhnutný.


  Myslím, verím, že sme položili základy pre novú kultúru vzťahov a komunikácie založenej na vzájomnom počúvaní sa, snahe o pochopenie a primerané zohľadnenie legitímnych potrieb a záujmov ostatných. Fair-play nie je dôležité len na športovisku, dostali sme ho na papier do textu zákona a musíme ho spoločne dostať do života športovej komunity na zasadnutia orgánov zväzov a klubov a do ich postupov a rozhodnutí.


  Prajem sebe i vám, aby tento znalostný systém mohol aj v roku 2016 ponúkať slovenskému športu vyvážené riešenia, k čomu verím spoločne vytvoríme prajné prostredie, … odborným prístupom, slušnosťou a primeranosťou požiadaviek a očakávaní.


  Náš spoločný projekt si získal nielen v slovenskom parlamente veľkú väčšinu/dôveru a autoritu, ktorá nás do budúcnosti zaväzuje k tomu, aby sme spoločne zvládli proces implementácie zákona do praxe. Projekt je vnímaný pozitívne podstatnou časťou športovej obce i celej slovenskej spoločnosti vrátane politikov a médií a to aj napriek niektorým čiastkovým neúspechom, keďže niektoré inštitúty sa do zákona z rôznych dôvodov nedostali. Vedeli sme, že to bude náročný proces, v ktorom vystupujú mnohé záujmové skupiny, ktorých záujmy sú často rôzne až protichodné, navyše išlo o nastavenie nového systému financovania športu nielen z verejných ale i súkromných zdrojov a to je vždy zložité. Od počiatku sme si boli vedomí toho, že navrhované zmeny nebudú zrejme prijaté so 100-nou úspešnosťou, ale snažili sme sa k nej čo najviac priblížiť.


  Reforma športu sa začala; veci, ktoré neprešli, dopracujeme


  Pre slovenský šport je dnes podstatné to, že sme spoločne (pracovná skupina a všetky ďalšie osoby zapojené do tvorby, pripomienkovania, pozitívneho prezentovania, podpory a schvaľovania návrhu zákona o športe vrátane osobností slovenského športu, poslancov národnej rady a médií) zvládli položiť základný pilier reformy slovenského športu a slovenský šport nabral nový vietor. Menšie zmeny a doplnenia úpravy parciálnych vecí sa teraz už budú pripravovať, komunikovať, diskutovať a presadzovať podstatne ľahšie ako keď treba pripraviť a schváliť celé veľké riešenie, ktoré predstavuje vážnu zmenu systému fungovania veľkého množstva každodenných procesov a vzťahov.

  Verím, že ak bude slovenský šport dobre fungovať, úprimne sa snažiť o poctivé naplnenie ustanovení zákona o športe v praxi, pred slovenskou spoločnosťou obháji dôveru, ktorá sa mu dostala a na tom základe prídu na rad aj ďalšie menšie reformné kroky, ktoré sa nepodarilo presadiť v tejto prvej etape reformy slovenského športu. Treba o nich ďalej diskutovať a hľadať ďalšie podporné argumenty, odbornú, celospoločenskú, politickú i mediálnu podporu a pochopenie ich vecnej podstaty a prínosu.


  Dlhodobo udržateľný systém podpory znalostného manažmentu športu


  K tomu, aby sme na týchto veciach mohli pracovať dlhodobo a systematicky potrebujeme vytvoriť v slovenskej spoločnosti (či na strane štátu alebo na strane tretieho sektora alebo spoločne) dlhodobo udržateľný systém podpory znalostného manažmentu športu a zabezpečiť jeho reprodukciu.


  Postupné zlepšovanie znalostného manažmentu športu logicky prinesie posilnenie postavenia a pozitívneho vnímania športu v spoločnosti ale i vieru športovej komunity a jej zástupcov vo svoje vlastné schopnosti dobre spravovať zverenú časť slovenskej spoločnosti, resp. príslušný šport, zväz, klub alebo inú športovú organizáciu.


  V priebehu prípravy návrhu zákona o športe sme postupne spoločne vytvorili kultivovaný znalostný systém - “schému” na posudzovanie a vypracovanie návrhu riešenia akejkoľvek otázky alebo problému, s ktorým sme sa stretli pri príprave návrhu zákona o športe.


  Táto schéma je nadčasová a pri príprave návrhu zákona o športe sme si ju mnohonásobne overili v praxi a práve takýto prístup a jeho výstupy nielen v podobe vecných riešení ale aj v podobe korektných medziľudských ale i inštitucionálnych vzťahov, slušnej komunikácie a vzájomnej úcty bez ohľadu na ekonomické, politické zázemie, či príslušnosť ku konkrétnemu športu dotknutých záujmových skupín boli dôležitým predpokladom toho, aby projekt prípravy zákona o športe mohol byť úspešný.


  Dobrá schéma s politickou podporou je predpokladom úspechu.


  Samozrejme, vieme, že vážne spoločenské zmeny v akejkoľvek oblasti si musia získať aj dostatočnú politickú podporu, nestačí len mať dobré vecné riešenie, či “schému” a ani vôľa zdola neznamená, že sa očakávané zmeny aj uskutočnia.


  Ak sa však chceme uchádzať o širokú politickú podporu zmien zdola, nedá sa to zrejme ani urobiť inak ako tým, že pri príprave návrhov vecných riešení urobíme všetko, čo je primerané pri takomto procese od nás očakávať.


  Zhromaždíme a vyhodnotíme slovenskú i európsku znalosť skúmanej problematiky, porovnáme ju s poznaním v iných štátoch, otestujeme ju vo vzťahu k zásadám a koncepčným ideám zákona o športe, zapojíme expertov na problematiku a spoločne s nimi pripravíme a verejne prediskutujeme možné alternatívy riešení, zvážime ich plusy a mínusy. Niekedy sa ponúka riešení viacero a vtedy musí niekto rozhodnúť politicky, akým spôsobom budeme daný problém, otázku, tému na Slovensku vnímať a riešiť.


  Akýkoľvek výsledok takéhoto znalostného procesu má dobré predpoklady byť prijateľným pre politika, ktorý chce podporiť logické vecné riešenie, znalostný manažment slovenskej spoločnosti, slovenského športu.


  Implementačný rok 2016 - výsledok bude odrazom kvality komunikácie


  Slovenský šport čaká mimoriadne náročný implementačný rok 2016, reforma športu je originálny proces, ktorý nemá v dejinách slovenského športu obdobu. Všetci vieme, že nám prinesie množstvo situácii náročných na odborné posúdenie ale i vzájomne vypočutie sa, pochopenie a slušnú/korektnú  medziľudskú komunikáciu.


  Dnes síce presne nevieme povedať aké problémy budeme spoločne riešiť pri implementácii zákona o športe do praxe, dovolím si však predpovedať, že spoločne s kolegami z pracovnej skupiny ale aj s vami všetkými sme v roku  2015 vytvorili a otestovali znalostný systém - schému, do ktorého môžme zadať akúkoľvek úlohu, otázku alebo problém a jeho výsledkom bude poctivé riešenie, ktoré vecne obstojí.


  Zvládnutím každej ďalšej úlohy, problému, otázky posilníme vieru v schopnosť športu znalostne a  systematicky sa postarať o agendu športu, posilniť autonómne postavenie športu a postupne  obmedziť ingerenciu štátu a posilniť autonómiu dobrej správy športu.


  Osoby, ktoré tento systém vytvorili sú v danom čase veľmi dôležité a zaslúžia si úctu a rešpekt ale z dlhodobého hľadiska osoby nie sú to najdôležitejšie, lebo sa časom pominú avšak idey a systém, ktoré tieto osoby vytvoria a ponechajú pre svojich nástupcov sú skutočnou nadčasovou hodnotou.  


  Záleží nám na tom, aby sme zákon dostali do praxe čo najhladšie, čo bude mimoriadne náročné na komunikáciu, súčinnosť a pri nastavovaní nového systému, nových procesov bude treba urobiť aj viac či menej vážne rozhodnutia, ktoré si budú vyžadovať dobrú znalosť, rozvahu i zdržanlivosť.


  Implementačné riziko - subjektívny faktor


  Chcel by som preto poukázať na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú vnímam ako potenciálne implementačné riziko, a to sú medziľudské a inštitucionálne vzťahy medzi lídrami slovenského športu a slovenskej spoločnosti vrátane úradníkov štátnych inštitúcií ale i funkcionárov zväzov a športových organizácií.


  Ak už sme sa raz stali nositeľmi verejných a iných funkcií a máme v systéme riadenia štátu, zväzu alebo inej športovej organizácie určité postavenie, zodpovednosť a “moc”, našou úlohou nie je vytvárať “bratstvá”, ani sa mať radi, naším poslaním je zabezpečiť, aby tie veci, ktoré sú v našej právomoci fungovali čo najlepšie, vrátane s tým spojenej vecnej komunikácie. Ak sa tak bude diať v pozitívnej priateľskej atmosfére je to pridaná hodnota navyše.

  Rovnako dôležité je, aby štát pripravil/dobudoval čo najskôr informačný systém športu tak, aby zodpovedal zneniu zákona o športe a zároveň aby sa stal užívateľsky príjemným každodenným pracovným nástrojom slovenského športu.

  Taktiež bude potrebné pripraviť podklady a naštartovať systém vzdelávania a preskúšavania kontrolórov zväzov.

  Ďalšou dôležitou úlohou je vhodné personálne obsadenie pozície hlavného kontrolóra športu a jeho útvaru osobami, ktoré budú viac ako len štátnymi úradnikmi.

  V počiatočnej fáze reformy slovenského športu je veľmi dôležité, aby sa na jej uskutočnení tak na strane štátu, ako aj na strane športovej obce podieľali zanietení ľudia, ktorí neváhajú urobiť aj pomyselné "kroky navyše" a budú svoju prácu vnímať ako poslanie - službu slovenskému športu, službu slovenskej spoločnosti.

  Prianie do roku 2016

  Prajem celej slovenskej športovej obci v roku 2016 zdravie, lásku, šťastie, úspechy a silnú vieru v seba i tím, v ktorom sa budete snažiť posúvať dopredu slovenský šport, nech máme pohodu v práci, pri športe i doma, kde nachádzame potrebné zázemie, podporu, lásku i dôležitú spätnú väzbu nášho snaženia.  S úctou, nádejou a vierou

  Peter Sepeši

  Ján Letko    2. január 2016 21:53
  Dakujem Peto za spolupracu, tesim sa na dalsiu ...
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti