Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA / INFORMAČNÝ SYSTÉM O BEZPEČNOSTI NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH, ZÁKLADNÝ NÁSTROJ PREVENCIE DIVÁCKEHO NÁSILIA, ALEBO PRÍSPEVOK SFZ K DOSIAHNUTIU SPOLOČNÉHO CIEĽA NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.01.2013JUDr. Peter Sepeši a Ing. Ján Letko (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  JUDR. PETER SEPEŠI – člen výkonného výboru SFZ pre legislatívne otázky, prokurátor
  ING. JÁN LETKO – Slovenský futbalový zväz, vedúci oddelenia IT


  Divácke násilie vníma slovenská spoločnosť už dlhšie obdobie ako reálny problém a to nielen z televíznych obrazoviek, tlačených alebo elektronických médií, ale najmä prostredníctvom konkrétnych negatívnych zážitkov fanúšikov, hráčov, funkcionárov, policajtov, usporiadateľov, či okolo idúcich občanov, mladých ľudí, žien, detí počas rizikových športových podujatí. Väčšinou alebo takmer vždy (zatiaľ) sa jedná o futbalové stretnutia, no skúsenosti z iných krajín hovoria, že fenomén diváckeho násilia sa môže objaviť aj na iných verejných podujatiach športových alebo aj kultúrnych (koncerty, festivaly) alebo sa môže presťahovať na verejné zhromaždenia občanov.

  Stav fenoménu diváckeho násilia na Slovensku vnímajú ľudia rôzne, aj tu nájdeme pomerne široké spektrum názorov. Niektorí tento problém ignorujú (máme aj iné spoločenské problémy, možno aj vážnejšie), niektorí ho nahlas, či polohlasne bagatelizujú (jedná sa iba o niekoľko desiatok chuligánov), ďalší deklarujú, že majú záujem ho riešiť ale čakajú na riešenie, ktoré prinesie systém (štát ako verejná autorita v spolupráci so SFZ). Ďalšia skupina pracuje na príprave konkrétnych návrhov riešení zdola, ktorých prerokovanie a implementácia si však bude vyžadovať pomerne intenzívnu komunikáciu a súčinnosť zainteresovaných subjektov. Takýto stav, resp. pomalý postupný vývoj (pomalší ako by mohol/mal byť), pretrváva už dlhší čas, avšak bude to tak zrejme iba dovtedy, kým sa na niektorom slovenskom štadióne neprihodí niečo skutočne veľmi vážne. Niečo, čo nás všetkých bude veľmi mrzieť. Potom zrejme logicky prídu zmeny a prídu veľmi rýchlo – zhora, a aj preto je potrebné mať pripravené dobré vecné riešenia, aby sme ich mohli ponúknuť, keď príde ten čas.

  Najlepšia alternatíva, ktorú si želáme je, aby sa nám podarilo prijať a implementovať do života vhodné opatrenia na riešenie problematiky diváckeho násilia skôr ako dôjde k vážnemu incidentu s nenapraviteľnými následkami na niektorom slovenskom futbalovom štadióne.

  Tí, ktorí vidia narastajúci trend a potenciál diváckeho násilia, vnímajú súčasný stav ako problém, ktorého prejavy sú de facto len mementom pred hroziacimi oveľa vážnejšími následkami, ktoré môže priniesť možno už ďalšie ligové kolo.

  Je potrebné uviesť, že obdobným procesom vývoja a vnímania problematiky diváckeho násilia zo strany občana – fanúšika, klubu, futbalového zväzu, orgánov verejnej moci, či politikov, aký v súčasnosti prebieha na Slovensku, už prešlo viac, či menej úspešne, množstvo vyspelých európskych krajín.

  Slovensko tiež kráča po svojej ceste poznania tejto problematiky, na ktorej si však musíme pomôcť my sami. Máme však veľkú výhodu. Vieme/môžeme využiť poznatky, skúsenosti a pomoc iných krajín, z ktorých niektoré za svoj progres v tejto oblasti, na rozdiel od nás (zatiaľ), zaplatili životmi fanúšikov, svojich spoluobčanov, synov, otcov, či detí. Pomocnú ruku nám podávajú aj medzinárodní bezpečnostní experti z UEFA, FIFA alebo aj iných medzinárodných organizácií. No a máme aj vlastných expertov z radov policajtov, pracovníkov bezpečnostných služieb, bezpečnostných manažérov športových klubov a športových zväzov, ktorí majú vlastné poznanie a skúsenosti z domácich i zahraničných športových podujatí.

  K diváckemu násiliu je potrebné pristúpiť tak, ako ku každému inému spoločenskému problému, s ktorým sa chce majoritná časť ľudského spoločenstva vysporiadať, s primeraným rešpektom. Je potrebné zhromaždiť poznatky o tejto problematike a pozrieť sa na ňu z perspektívy všetkých dotknutých, či zainteresovaných subjektov, vrátane perspektívy slušného fanúšika, žien a detí, ktoré by sa tiež možno radi zúčastnili futbalového stretnutia ako spoločenského podujatia.

  Zdarné riešenie problematiky diváckeho násilia si vyžaduje synergiu, spoločný pohľad na problematiku, dobrú vzájomnú komunikáciu a spoločný postup všetkých zainteresovaných subjektov (v tom istom priestore a čase).

  Je potrebné opustiť výčitky, či kritizovanie „tých ostatných“ na vybranom exemplárnom pochybení, ktoré spravidla vyplýva z nedostatku poznania/informácií. Každý sa môže pomýliť, každý má na chybu právo, chyby sú dobré na to, aby sme sa na nich dokázali učiť. Každý má právo na slušnosť, úctu a dôstojnosť, aj keď sa pomýli alebo má iný názor. No a všetci vieme, že oveľa ľahšie sa analyzujú postupy a udalosti s odstupom času na základe videozáznamov a komplexného poznania situácie po konzultáciách s právnymi či bezpečnostnými expertmi, ako v reálnom čase, keď sa musí policajt, bezpečnostný manažér, hlavný usporiadateľ, organizátor podujatia, či zástupca obce vyjadriť, rozhodnúť, či reagovať v priebehu pár minút, či niekedy až sekúnd v stresovej situácii. Cez túto prizmu je potrebné vnímať všetky nedostatky a pochybenia, samozrejme ak sa nejedná o hrubé flagrantné pochybenia.

  Na Slovensku existuje aktívna skupina zanietených odborníkov z radov polície, prokuratúry, súkromných bezpečnostných služieb, SFZ, ÚLK, SZĽH i športových klubov, ktorá sa snaží problematikou diváckeho násilia seriózne zaoberať. S odbornou znalosťou problematiky podloženou praktickými skúsenosťami má ambíciu pripraviť návrhy organizačno-technických i legislatívnych opatrení de lege ferenda na riešenie problematiky diváckeho násilia. Návrhy riešení po dosiahnutí potrebnej zhody budú ponúknuté športovému hnutiu a občanovi (slušnému fanúšikovi), no a samozrejme aj orgánom verejnej moci a politikom – poslancom, ministrom, ktorých podpora je v konečnom dôsledku rozhodujúca.

  Cieľom a úlohou tohto príspevku – diskusného stimulu je predstaviť odbornej športovej a právnickej verejnosti návrh časti riešenia, ktoré pripravuje Slovenský futbalový zväz v spolupráci s a komunikácii s ostatnými zainteresovanými subjektmi ako svoj vklad do spoločného postupu pri riešení problematiky diváckeho násilia.

  Slovenský futbalový zväz pripravuje návrh interného predpisu – Smernice o vytvorení a prevádzkovaní informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach, ktorý je v súčasnosti v štádiu pripomienkového konania (do 10.12.2012). Na tvorbe návrhu predmetnej smernice a informaticko-technického riešenia sa na základe analýzy požiadaviek, procesov, právnej úpravy ako aj technických možností informačného systému SFZ, podieľajú právnici pôsobiaci v SFZ a MŠK Žilina a informatik/analytik SFZ a SZĽH, ktorí sa veľa pýtajú a počúvajú, aby čo najlepšie vystihli potreby, záujmy a možnosti jednotlivých zainteresovaných subjektov, ktoré sú v súlade so sledovaným účelom/cieľom – vytvoriť efektívny pracovný nástroj k riešeniu problematiky diváckeho násilia. Výsledný návrh by mal byť vyváženým kompromisom personálnych, znalostných, organizačno-technických, právnych i ekonomických možností zainteresovaných subjektov.

  Napriek tomu, že existenciu informačného systému predpokladá platná právna úprava SR už od 1.12.2008, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 479/2008 Z.z.“), koncept, ktorý je v tomto príspevku načrtnutý predpokladá viaceré legislatívne zmeny pôvodnej právnej úpravy.

  Niektoré ustanovenia návrhu smernice uvedenej nižšie si budú vyžadovať legislatívne zmeny v právnej úprave SR. Účinnosť týchto ustanovení, v prípade schválenia tohto konceptu (smernice) výkonným výborom SFZ, bude odložená do zmeny právnej úpravy.

  Autori príspevku považujú za potrebné uviesť, že sú presvedčení o tom, že informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach, vzhľadom na povahu a účel databázy, ktorú obsahuje, by mal byť vedený pod ministerstvom vnútra, a nie na národnom športovom zväze, jednom z mnohých, ktoré by tento systém mali mať možnosť využívať. Smernica SFZ je záväzná pre členov SFZ, nebolo by primerané ani vhodné regulovať smernicou SFZ pravidlá pre iné zväzy, ktoré majú vlastný systém interných predpisov. V tomto smere bude potrebná úprava všeobecne záväzným právnymi predpisom.

  Informačný systém je aj z uvedených dôvodov projektovaný ako oddeliteľný modul, ktorý v budúcnosti bude možné presunúť pod administráciu ministerstva vnútra, prípadne iného orgánu verejnej moci. V takom prípade by bolo primerané, aby mala navrhovaná smernica podobu vyhlášky vydanej príslušným ministerstvom na základe zmocňovacieho ustanovenia doplneného do zákona č. 479/2008 Z.z. (napr. do ust. § 11 ods. 1 uvedeného zákona), resp. niektoré časti smernice/vyhlášky, by mohli/mali byť doplnené priamo do zákona č. 479/2008 Z.z., najmä tie, ktoré stanovujú právne povinnosti, za nesplnenie ktorých bude možné ukladať sankcie.

  Návrhy legislatívnych zmien, ktoré by mali spolu s vytvorením informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach významne na pomôcť pri riešení problematiky diváckeho násilia Vám prinesieme v nasledujúcom čísle časopisu MagOff.

  Zákon č. 479/2008 Z.z. stanovuje v ust. § 11 ods. 1 povinnosť pre futbalový zväz a hokejový zväz, ktoré sú členmi medzinárodnej športovej organizácie, t.j. SFZ a SZĽH, “vytvoriť a prevádzkovať informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach” obsahujúci evidenciu divákov, ktorý sa dopustili protiprávneho konania v súvislosti s účasťou na športovom podujatí. Doposiaľ však takýto informačný systém neprevádzkuje ani futbalový a ani hokejový zväz.

  Poznať športovú deliktuálnu históriu fanúšika (pozn. zákon v § 11 ods. 5 predpokladá evidovanie údajov o osobe tohto typu po dobu 5 rokov) je dôležitým predpokladom toho, aby sa vo vzťahu ku každému jednotlivému delikventovi použili primerané preventívne a v prípade, ak je to dôvodné, aj represívne opatrenia. Inak sa páchateľ deliktu bude z právneho hľadiska naďalej javiť ako riadny bezúhonný občan, ktorý nemal nikdy konflikt so zákonom a pritom sa môže jednať o osobu, ktorá bola opakovane vyvedená zo športového podujatia pre protiprávne konanie alebo administratívne vyhostená z územia SR.

  Na účely riešenia problematiky diváckeho násilia potrebujeme mať prehľad o špeciálnej oblasti správania a konania jednotlivca, ktorou je jeho správanie a konanie v rámci jeho účasti na verejných športových podujatiach.

  SFZ ako národný športový zväz zastrešujúci šport, v ktorom sa divácke násilie prejavuje najviac, si je vedomý svojej spoluzodpovednosti pri riešení tohto fenoménu a preto je jeho snahou v súvislosti s implementáciou projektu vytvorenia a prevádzkovania informačného systému slovenského futbalu (ISSF), využiť jeho potenciál a zapracovať do tohto projektu aj vytvorenie informačného systému bezpečnosti na športových podujatiach (ďalej „informačný systém BSP“).

  Vzhľadom k tomu, že vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému BSP predpokladá nakladanie s osobnými údajmi, je potrebné internou normou SFZ presne vymedziť práva a povinnosti subjektov, ktoré sa budú podieľať na tvorbe, prevádzkovaní a využívaní tohto systému v súlade s účelom zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a so zásadou primeranosti.

  Informácie o športovej deliktuálnej minulosti osôb slúžia na identifikáciu jedincov, ktorým bol uložený v priestupkovom alebo trestnom konaní “zákaz” účasti na verejnom športovom podujatí, resp. jedincov, ktorí sa v minulosti dopustili protiprávneho konania v súvislosti s účasťou na verejnom športovom podujatí. Tieto informácie sú dôležité z hľadiska zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany osôb a majetku na verejnom športovom podujatí jednak pre organizátora podujatia, ktorý zabezpečuje bezpečnostnú stránku podujatia prostredníctvom bezpečnostného manažéra, usporiadateľov, pracovníkov SBS, ako aj pre orgány verejnej moci najmä pre políciu.

  Ak sa delikt účastníka podujatia alebo inej osoby v súvislosti s verejným športovým podujatím stane predmetom priestupkového konania alebo trestného konania, sú údaje z informačného systému BSP dôležité aj pre prokurátora a sudcu, ktorí sa budú zaoberať právnym posúdením skutku, hodnotením osoby páchateľa, aby následne mohli voči páchateľovi vyvodiť primeranú právnu zodpovednosť a v prípade existencie zákonných podmienok rozhodli o primeraných preventívnych, resp. represívnych opatreniach (vzatie do väzby, zákaz návštevy športového podujatia).

  Platný zákon predpokladá tri hlavné skupiny zápisov do evidencie:

  1. zápisy na základe procesného konania a rozhodnutia orgánov verejnej moci
   1. rozhodnutia v priestupkovom konaní,
   2. rozhodnutia v trestnom konaní preventívne (opatrenia),
   3. rozhodnutia v trestnom konaní meritórne (konečné rozhodnutia),
   4. rozhodnutia o administratívnom vyhostení,
   5. rozhodnutia orgánov iných štátov o deliktoch divákov s prihláseným trvalým pobytom na území SR, ktoré sú doručované SFZ z cudziny.
  2. zápisy na základe procesného konania a rozhodnutia disciplinárnych orgánov národného športového zväzu (SFZ)
  3. zápisy bez procesného konania a rozhodnutia orgánov verejnej moci na základe podmienok stanovených v zákone (porušenie návštevného poriadku, neuposlúchnutie výzvy usporiadateľa a pod.)

  Z uvedeného vyplýva, že zapisovanie údajov do evidencie, ak má byť efektívne, bude sa uskutočňovať nielen v centre prevádzkovania informačného systému na SFZ, ale aj priamo u organizátorov podujatí s prideleným aktívnym prístupom (na zapisovanie), čo budú zrejme všetky ligové kluby – ich bezpečnostní manažéri, prípadne aj ďalšie subjekty z pohľadu futbalového hnutia interné (futbal, futsal) alebo externé (iné športy). Za futbalové kluby v nižších súťažiach by mohli byť editormi informačného systému interní zamestnanci SFZ pôsobiaci na regionálnych a oblastných futbalových zväzoch.

  V súlade so zákonom bude potrebné umožniť prístup do informačnému systému pre políciu a SIS, osobitne pre jednotlivé útvary Policajného zboru a SIS. V budúcnosti, ako bolo už aj vyššie uvedené, by však bolo vhodné zvážiť presunutie informačného systému pod správu Ministerstva vnútra SR, ktoré zastrešuje oblasť bezpečnosti a verejného poriadku, vrátane problematiky diváckeho násilia.

  Zákon v ust. § 11 ods. 5 oprávňuje športový zväz aj organizátora podujatia k tomu, aby pri spracúvaní údajov v informačnom systéme požiadal o pomoc Policajný zbor. Môže sa jednať napr. o pomoc pri zabezpečení fotografie delikventa z registra obyvateľov, odstraňovanie nedostatkov/nepresností v evidencii a pod. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prístup do databázy, v ktorej sú osobné dáta, tento prístup musí byť podľa presne stanovených pravidiel kontrolovaný, primeraný a účelný.

  Bude preto vhodné a potrebné každý prístup do databázy (tzv. log). zaznamenať elektronicky, aby bolo možné spätne vyhodnotiť dôvodnosť/zákonnosť prístupu do databázy, resp. pri každom prístupe by osoba mohla/mala uviesť účel prístupu (napr. bezpečnostná príprava stretnutia X proti Y, overenie deliktuálnej minulosti osoby, vybavovanie sťažnosti proti zápisu a pod.).

  Z databázy zrejme bude potrebné vedieť v súvislosti s konkrétnym stretnutím vyselektovať/filtrovať fanúšikov/delikventov konkrétneho (spravidla hosťujúceho) družstva a prípadne aj spriaznených fanúšikov z iných klubov (aj zahraničných). Vlastných problémových fanúšikov/delikventov spravidla každý domáci klub menovite alebo aspoň z videnia pozná, t.j. pri organizácii domáceho stretnutia bude potrebovať najmä údaje o problémových fanúšikoch, ktorí sa hlásia k fanúšikom hosťujúceho družstva. Možnosť selekcie/filtrovania fanúšikov rôznymi spôsobmi je základná funkčná požiadavka na informačný systém, ktorá umožní na každé stretnutie vytvoriť/vytlačiť pre usporiadateľov a pracovníkov SBS príslušný menný zoznam s fotografiami problémových osôb (výpis z evidencie BSP), aby ho mohli využiť pri kontrole vstupu účastníkov do priestoru podujatia, ako aj počas podujatia na monitorovanie/vyhľadávanie problémových divákov v priestoroch podujatia. Výpis z evidencie BSP v elektronickej forme bude využiteľný aj pri kontrole vstupu (obzvlášť do sektorov hostí) s využitím kamerového systému na štadiónoch, ktorý by sa mal postupne na vstupoch na štadión skvalitniť inštaláciou kvalitných kamier s vyššou rozoznávacou schopnosťou a dobrou kvalitou obrazu aj v horších svetelných podmienkach. Kontrola vstupov fanúšikov pomocou kamerového systému by na ligových štadiónoch mala v budúcnosti postupne nahradiť kontrolu pomocou tlačených výpisov z evidencie BSP.

  V evidencii budú záznamy vedené v osobitných registroch podľa právneho dôvodu zápisu do registra. Osobitne budú vedené osoby, ktoré majú platný zákaz účasti na danom športovom podujatí, ktorý im bol uložený v priestupkovom alebo trestnom konaní, pričom týmto osobám by nemal byť umožnený vstup na štadión a osobitne budú vedené osoby, ktoré sú považované za problémové, vzhľadom na ich predchádzajúce protiprávne konanie zaznamenané v informačnom systéme BSP.

  Zákaz účasti na športovom podujatí (obmedzenie, obmedzujúce opatrenie), môže byť stanovený v priestupkovom alebo trestnom konaní v rozhodnutí príslušného orgánu úplne všeobecne, t.j. ako “zákaz (návštevy) účasti na všetkých športových podujatiach v období od-do” alebo môže byť tento zákaz špecifikovaný úplne presne na “športové podujatia futbalového klubu X v období od-do”, prípadne na “športové podujatia na území príslušnej obce v období od-do” (toto je aktuálne v prípadoch, keď o obmedzujúcom opatrení rozhoduje obec, ktorá môže vydať zákaz iba v rozsahu svojej teritoriálnej pôsobnosti, t.j. nemôže vydať zákaz účasti na športových podujatiach s platnosťou pre celé územie SR), alebo aj na jednotlivé/konkrétne športové podujatie. To všetko bude zohľadnené v rámci projektovania informačného systému BSP.

  Je však potrebné zabezpečiť, aby výpisy z evidencie delikventov, obsahujúce osobné údaje, vrátane fotografie tváre, boli po celý čas využívané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z., ako aj so zásadou primeranosti výhradne na účel, na ktorý boli vytvorené.

  Usporiadatelia budú pod hrozbou disciplinárneho postihu klubu i osoby usporiadateľa, event. aj pod hrozbou postihu podľa noriem verejného práva, ak svojim protiprávnym konaním porušia všeobecne záväzný právny predpis, povinní výpis z evidencie po športovom podujatí (stretnutí) riadne vrátiť hlavnému usporiadateľovi alebo priamo bezpečnostnému manažérovi, aby tieto výpisy boli následne skartované/znehodnotené. Vygenerovaný výpis z evidencie by mal v elektronickej forme zostať zaznamenaný v “elektronickej histórii” k danému podujatiu pre prípadnú budúcu potrebu/kontrolu.

  Vygenerovanie výpisu z evidencie aj s fotografiami delikventov na konkrétne podujatie a jeho odovzdanie vybratým usporiadateľom, ktorý absolvoval zákonom stanovenú osobitnú prípravu[1] , by malo byť zaznamenané formou unifikovaného bezpečnostného protokolu, ktorý spracuje bezpečnostný manažér, hlavný usporiadateľ alebo iná osoba poverená organizátorom podujatia. Do tohto protokolu by mali byť pri vrátení výpisu po podujatí uvedené incidenty, ktoré boli usporiadateľmi zaznamenané počas podujatia, aj s uvedením osôb, ktoré sa ich dopustili, a tieto údaje by mali byť následne bezpečnostným manažérom zapísané do evidencie informačného systému BSP. Nezistená totožnosť delikventa nie je dôvodom na nezapísanie deliktu/incidentu do BSP protokolu.

  Taktiež je potrebné myslieť na to, že môže dôjsť k mylným, či neopodstatneným zápisom do evidencie, ktoré budú musieť byť preskúmateľné. Osobu, ktorá bude zapísaná do evidencie, bude potrebné o zápise vždy upovedomiť (ústne) pri zaznamenaní incidentu/deliktu, aby bola uzrozumená s tým, že v súlade so zákonom bude uvedená v informačnom systéme. Ak dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca (pri maloletých) bude zápis namietať (ústna alebo písomná námietka) musí byť v systéme určený subjekt nezávislý od toho subjektu, ktorý zápis vykonal, a tento nezávislý subjekt/orgán preskúma dôvodnosť zápisu do evidencie informačného systému BSP.

  V prípade tejto evidencie za daného právneho stavu spĺňa všetky predpoklady pre plnenie tejto funkcie voči organizátorom podujatia (futbalovým klubom) SFZ. V smernici sa navrhuje stanoviť, ktorý konkrétny útvar SFZ bude túto agendu vybavovať. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o agendu bezpečnostnú s významnými právnymi aspektmi, bude prichádzať do úvahy najmä oddelenie, ktoré má v pôsobnosti bezpečnosť na štadiónoch (medzinárodné a organizačné oddelenie SFZ), ktorému v prípade potreby riešenia právnych problémov, poskytne odbornú súčinnosť právny útvar SFZ.

  V prípade, ak sa deliktu násilia a neviazanosti divákov dopustí cudzí štátny príslušník, ktorý nemá trvalý ani prechodný pobyt na území SR, takýto delikt bude zakladať dôvod na konanie o administratívnom vyhostení delikventa podľa § 82 ods. 1 písmeno a/, b/, d/, event. n/ alebo q/ zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  V prípade, ak bude delikt cudzinca príslušnými orgánmi posúdený ako trestný čin, bude prichádzať do úvahy zadržanie páchateľa, vzatie obvineného do väzby, resp. vybavenie trestnej veci v zrýchlenom skrátenom vyšetrovaní postupom podľa § 204 Tr. poriadku a následne aj administratívne vyhostenie podľa § 82 ods. 1 písmeno c/ zákona č. 404/2011 Z.z., ak páchateľovi nebude uložený trest vyhostenia.    

  Technické riešenie informačného systému BSP je koncipované ako modulárna súčasť existujúceho systému pre riadenie slovenského futbalu ISSF s prihliadnutím na budúce oddelenie aplikácie ako samostatnej web aplikácie pre celoplošné nasadenie aj na iné športové a kultúrne podujatia, pre iné zväzy (organizácie).

  Katalógy podujatí a delikventov (a ich osobných údajov ako sú fotografie a iné osobné údaje) sú vedené v samostatných matrikách pre prípad oddelenia informačného systému BSP ako samostatného riešenia.

  Procesne je používaná osvedčená forma podaní a uznesení s rôznymi typmi týchto objektov. Delikty sú povinne previazané s podujatiami (možné previazať viac deliktov k jednému podujatiu) a osobami z katalógu delikventov. K deliktom sa môžu prijímať priamo uznesenia, prípadne pomocou podania je možné požiadať, alebo upozorniť na nutnosť prijatia uznesenia príslušný orgán.

  Ku každému deliktu je možné pridať neobmedzený počet uznesení a tiež k podaniu (previazanému k deliktu, alebo uzneseniu) je možné prijať neobmedzené množstvo uznesení. Špeciálnym typom podania je námietka, ktorú môže podať aj samotný delikvent (písomnou formou, oprávnená osoba ju zaregistruje v informačnom systéme BSP).

  Uznesenia sú povinne evidované v jednotlivých registroch, do ktorých môžu aktívne vstupovať len subjekty s príslušnými prístupovými oprávneniami. Systém používa riadenie prístupu jednotlivých osôb podľa špecifikovaných rolí v informačnom systéme BSP podľa organizácií (zväzov), registrov a tiež sa prístup delí aj na aktívny (editačný mód) a pasívny (len na čítanie).

  Systém automaticky tvorí databázu fotografií nad katalógom delikventov aj s technickými informáciami (metadáta) pre použitie v identifikačných kamerových systémoch cez IPTC[2] a EXIF[3] informácie uložených v samotných fotografiách (možnosť editácie týchto informácií oprávneným osobám).

  Ani tá najlepšie vymyslená/naprojektovaná databáza však nemá žiadnu hodnotu, ak sa nenapĺňa a nepoužíva, preto bude kľúčové to, aby SFZ, no najmä futbalové kluby ako organizátori podujatia a polícia od prvého dňa začali v súlade so zákonom databázu napĺňať a využívať ju na účel, na ktorý bola vytvorená.

  blokova_schema_12

  SMERNICA

  o vytvorení a prevádzkovaní informačného systému
  o bezpečnosti pri športových podujatiach

  článok 1
  Predmet úpravy

  1. Slovenský futbalový zväz (ďalej len “SFZ”) je na základe § 11 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný vytvoriť a prevádzkovať informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach (ďalej aj “informačný systém”).
  2. Predmetom úpravy tejto smernice je úprava pravidiel vytvorenia, prevádzkovania a používania informačného systému, ako aj práv a povinností osôb zúčastnených na vytvorení, prevádzkovaní a využívaní evidencie vedenej v informačnom systéme s cieľom posilniť ochranu a pohodlie slušných divákov pred aktmi násilia a neviazanosti divákov.

  článok 2
  Vymedzenie pojmov

  Na účely tejto smernice sa rozumie pod pojmom:

  1. administrátor systému – osoba, ktorá je v rámci organizačnej štruktúry aparátu SFZ poverená výkonom technickej a funkčnej správy informačného systému SFZ o bezpečnosti na športových podujatiach, ktorá spravuje chod systému, jednotlivých používateľov systému a určuje rozsah ich oprávnení pri práci so systémom v súlade s touto smernicou,
  2. bezpečnostný manažér – osoba poverená zabezpečením bezpečnosti podujatia registrovaná ako bezpečnostný manažér na SFZ,
  3. delikt – protiprávne konanie osoby, spravidla úmyselné, spočívajúce v porušení organizačného (návštevného) poriadku alebo v porušení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorého sa osoba dopustila v súvislosti s účasťou na podujatí, alebo v súvislosti s podujatím,
  4. delikvent – osoba, ktorá sa v súvislosti s účasťou na podujatí alebo v súvislosti so podujatím dopustila protiprávneho konania, ktoré je porušením organizačného (návštevného) poriadku, disciplinárnym previnením, priestupkom alebo trestným činom,
  5. hlavný usporiadateľ – osoba označená za hlavného usporiadateľa v oznámení podujatia obci podľa § 3 zákona, zodpovedná za riadenie činnosti usporiadateľskej služby a spoluprácu s Policajným zborom, obcou, so súkromnou bezpečnostnou službou a s inými orgánmi,
  6. informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach – informačný systém pre evidenciu delikventov a ich deliktov, ktorých sa dopustili na verejných športových podujatiach, implementovaný do modulu BSP v rámci informačného systému slovenského futbalu (ISSF),
  7. orgán verejnej moci – policajt, mestský policajt, prokurátor a iná osoba vykonávajúca právomoc na základe zákona v orgáne verejnej moci v súvislosti s organizáciou športového podujatia,
  8. organizátor podujatia – právnická alebo fyzická osoba, ktorá oznámila zámer zorganizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie uskutočniť,
  9. orgány dohľadu – útvary SFZ, ktoré preskúmavajú dôvodnosť a správnosť zápisov osôb do informačného systému z vlastného podnetu alebo na základe podnetu dotknutej osoby (námietka) a delegát,
  10. správca systému – osoba, ktorá je v rámci organizačnej štruktúry aparátu SFZ poverená zápisom a úpravou údajov o delikventoch a ich deliktoch a iných súvisiacich informácií v informačnom systéme,
  11. usporiadateľ – fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorú za usporiadateľa podujatia určil organizátor, ktorá absolvovala osobitnú prípravu alebo poučenie o právach a povinnostiach v súvislosti s plnením úloh usporiadateľa,
  12. verejné športové podujatie – športové podujatie prístupné verejnosti (ďalej len “podujatie” organizované podľa zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), určené miestom a časom konania podujatia,
  13. výpis z evidencie – zoznam delikventov zostavený výberom jednotlivcov z evidencie delikventov podľa registrov, u ktorých je dôvodné predpokladať ich záujem o účasť na konkrétnom podujatí, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografiu delikventa, vzťah ku klubu/klubom a za aký druh deliktu bol postihnutý.

  článok 3
  Osoby podieľajúce sa na prevádzke a využívaní systému

  1. Na prevádzkovaní informačného systému sa zúčastňujú osoby s nasledovným rozsahom oprávnení:
   1. administrátor systému (IT oddelenie SFZ) – aktívny prístup
   2. správca systému (medzinárodné a organizačné oddelenie SFZ) – aktívny prístup
   3. bezpečnostný manažér (organizátor podujatia, klub) – aktívny prístup
   4. zástupca orgánu verejnej moci (polícia, prokuratúra) – aktívny prístup
  2. Za organizátora podujatia je oprávnený na prístup do informačného systému bezpečnostný manažér, ktorý zabezpečuje a koordinuje prípravu a priebeh športového podujatia z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku. Osobu bezpečnostného manažéra ustanovuje organizátor podujatia, ktorý zabezpečí jeho registráciu do informačného systému cez osobu klubového ISSF manažéra, najdlhšie na jeden súťažný ročník. Jeden klub môže mať podľa potreby v informačnom systéme registrovaného aj viac ako jedného bezpečnostného manažéra.
  3. Bezpečnostný manažér je oprávnený za účelom zabezpečenia poriadku a bezpečnosti podujatia oznámiť aktuálne informácie z informačného systému hlavnému usporiadateľovi, ostatným usporiadateľom podujatia, členom SBS a iným osobám podieľajúcim sa na zabezpečení poriadku a bezpečnosti podujatia, vrátane zapožičania výpisu z evidencie na nevyhnutne potrebný čas oprávneným osobám.
  4. Bezpečnostný manažér odovzdá pred podujatím hlavnému usporiadateľovi výpisy z evidencie v počte dohodnutom s hlavným usporiadateľom. Výpis z evidencie môže byť odovzdaný aj v elektronickej forme s využitím zariadení PDA alebo iných podobných mobilných zariadení.
  5. Hlavný usporiadateľ je zodpovedný za odovzdanie výpisov usporiadateľom povereným monitorovaním a kontrolou účastníkov podujatia najmä na vstupe s cieľom identifikovať osoby vedené v informačnom systéme, a za riadne vrátenie všetkých výpisov bezodkladne po ukončení podujatia bezpečnostnému manažérovi. Kontrola oprávnenosti vstupu účastníkov do priestorov konania podujatia môže byť vykonávaná aj s využitím kamerových systémov organizátora podujatia alebo vlastníka/správcu štadiónu.
  6. Usporiadateľ je povinný ihneď po podujatí odovzdať výpis z evidencie delikventov hlavnému usporiadateľovi alebo ním poverenej osobe.
  7. Usporiadateľom povereným podľa ods. 5 môže byť iba osoba, ktorá úspešne absolvovala osobitnú prípravu stanovenú zákonom1.
  8. Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov organizátora podujatia, Policajného zboru alebo iných oprávnených orgánov.[4] Usporiadateľ má počas celého trvania podujatia povinne oblečenú reflexnú vestu s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" (“STEWARD”) a číslom na prednom a zadnom diele vesty. Do informačného systému má zriadený prístup[5] aj národné futbalové informačné stredisko[6].

  článok 4
  Povinnosti zúčastnených osôb

  1. Ak usporiadateľ, pracovník bezpečnostnej služby alebo iná oprávnená osoba identifikuje v priestore športového podujatia osobu, ktorá je zapísaná v informačnom systéme (spravidla pôjde o osobu uvedenú aj vo výpise pre konkrétne podujatie), oznámi túto skutočnosť bezodkladne hlavnému usporiadateľovi alebo bezpečnostnému manažérovi, ktorý podľa toho, v ktorom registri je osoba zapísaná, stanoví ďalší postup.
  2. Zakazuje sa:
   1. vyhotovovať tlačenú, elektronickú alebo inú kópiu výpisu,
   2. sprístupniť (ukázať, odovzdať, zaslať, zdieľať) výpis osobe, ktorá nie je oprávnená na jeho sprístupnenie,
   3. použiť výpis iným spôsobom alebo na iný účel ako je uvedený v tejto smernici.
  3. Povinnosti hlavného usporiadateľa sú:
   1. poučiť usporiadateľov i pracovníkov bezpečnostnej služby o postupoch podľa tejto smernice,
   2. prevziať výpisy z evidencie od bezpečnostného manažéra a po podujatí vrátiť protokolárne výpisy bezpečnostnému manažérovi na ich uschovanie alebo zničenie,
   3. pred podujatím rozdať výpisy s fotografiami vybratým usporiadateľom a zodpovednej osobe za bezpečnostnú službu a po podujatí protokolárne prevziať výpisy späť,
   4. vyhotoviť protokol o odovzdaní a vrátení výpisov z evidencie,
   5. zapísať incidenty, ku ktorým došlo pri podujatí a osoby delikventov, do protokolu.
  4. Povinnosti bezpečnostného manažéra:
   1. pripraviť výpis z evidencie na podujatie,
   2. zabezpečiť potrebný počet vyhotovení výpisu z evidencie,
   3. odovzdať výpisy z evidencie oprávneným osobám a po podujatí prevziať výpisy z evidencie,
   4. zapísať incidenty a delikventov do N registra BSP,
   5. zabezpečiť uschovanie alebo skartáciu výpisov z evidencie po podujatí.
  5. Povinnosti pracovníkov bezpečnostnej služby:
   1. prevziať výpisy z evidencie od hlavného usporiadateľa a po podujatí vrátiť protokolárne výpisy bezpečnostnému manažérovi na ich uschovanie alebo zničenie,
   2. zaistiť a odovzdať osobu evidovanú v registri T, P alebo Z polícii,
   3. postupovať podľa pokynov bezpečnostného manažéra podujatia pri zistení prítomnosti osoby evidovanej v registri N, D, C a X.
   4. na požiadanie usporiadateľa, organizátora alebo Policajného zboru vykonať potrebné úkony v súlade s ich oprávneniami.

  článok 5
  Evidencia použitia výpisu z evidencie

  1. prebratí a vrátení výpisu z evidencie delikventov sa vyhotovuje BSP protokol[7], ktorý obsahuje najmä:
   1. identifikáciu bezpečnostného manažéra
   2. identifikáciu hlavného usporiadateľa
   3. identifikáciu ďalších osôb, ktorým bol odovzdaný výpis z evidencie,
   4. počet vyhotovených a odovzdaných výpisov z evidencie s uvedením preberajúcich subjektov a počtu odovzdaných/prevzatých výpisov
   5. počet vrátených výpisov od jednotlivých subjektov,
   6. popis incidentu/deliktu riešeného v rámci podujatia s uvedením identity delikventa, spôsobu jeho identifikácie a osoby, ktorá incident/delikt riešila
  2. Za porušenie povinností pri nakladaní s výpisom z evidencie a vyhotovovaní BSP protokolu zodpovedá organizátor podujatia, ktorý môže byť postihnutý v disciplinárnom konaní. Možnosť vyvodenia zodpovednosti voči osobe, ktorá sa dopustila protiprávneho konania, tým nie je dotknutá.

  Obsah evidencie

  článok 6
  Registre evidencie

  1. Informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach obsahuje evidenciu o fyzických osobách – delikventoch, rozdelenú do registrov N (evidencia porušení návštevného poriadku), T (trestná evidencia), P (priestupková evidencia), D (disciplinárna evidencia), Z (evidencia predbežných zákazov a obmedzení), C (evidencia administratívnych vyhostení a zákazov vstupu na územie SR), X (evidencia rozhodnutí orgánov cudzích štátov).
  2. Do registra N sú zapisované osoby:
   1. ktoré porušili zákaz vnášať na podujatie strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším,
   2. ktoré porušili zákaz vnášať alkoholické nápoje na podujatie, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, a vnášať drogy alebo iné omamné látky na podujatie,
   3. ktoré boli vyvedené z podujatia a ich ďalšia účasť bola zakázaná, ak neuposlúchli pokyn na opustenie podujatia a pokračovali v nevhodnom správaní po upozornení na nevhodnosť ich správania, ktoré porušovalo verejný poriadok alebo narušovalo pokojný priebeh podujatia,
   4. osoby, proti ktorým bolo začaté konanie orgánov verejnej moci za ich protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na športovom podujatí.
  3. Do registra T sú zapisované osoby, ktorým súd uložil trest zákazu účasti na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach alebo obmedzenie[8] v rámci probačného dohľadu.
  4. Do registra P sú zapisované osoby, ktorým príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie v priestupkovom konaní.
  5. Do registra D sú zapisované osoby, ktorým príslušný disciplinárny orgán uložil disciplinárne opatrenie zákazu účasti na verejnom športovom podujatí.
  6. Do registra Z sú zapisované
   1. osoby, ktorým súd pri nevzatí do väzby uložil primerané obmedzenie[9] spočívajúce v zákaze návštevy športových podujatí,
   2. mladistvé osoby, ktorým súd alebo v prípravnom konaní prokurátor uložil výchovné povinnosti a obmedzenia[10] spočívajúce v zákaze návštevy športových podujatí,
   3. osoby, ktorým uložil príslušný orgán predbežný zákaz účasti na verejných športových podujatiach podľa osobitného zákona.
  7. Do registra C sa zapisujú delikventi, ktorým bolo uložené administratívne vyhostenie[11].
  8. Tá istá osoba môže byť vedená vo viacerých registroch podľa druhu a závažnosti deliktov, ktorých sa dopustila.

  článok 7
  Údaje o delikventovi

  1. Evidencia podľa článku 6 ods. 2 až 8 obsahuje nasledovné údaje o delikventovi:
   1. meno a priezvisko,
   2. rodné číslo,
   3. dátum narodenia,
   4. pohlavie,
   5. adresu trvalého pobytu,
   6. štátna príslušnosť,
   7. klubová príslušnosť,
   8. fotografiu tváre,
   9. iné údaje slúžiace na identifikáciu osoby,
   10. čas trvania obmedzenia v rámci probačného dohľadu alebo čas trvania opatrenia, obmedzujúceho opatrenia.
  2. Evidencia môže obsahovať aj ďalšie údaje, ktorých potreba je primeraná k dosiahnutiu účelu sledovaného zákonom a touto smernicou.

  článok 8
  Údaje o delikte

  1. Do evidencie sa uvádzajú nasledovné údaje o delikte:
   1. označenie podujatia, v súvislosti s ktorým bol delikt spáchaný,
   2. identifikácia osoby delikventa v zmysle článku 7,
   3. dátum a čas spáchania deliktu,
   4. miesto spáchania deliktu,
   5. popis spôsobu vykonania deliktu (popis deliktu),
   6. osoba, ktorá delikt zistila,
   7. svedkovia deliktu, prípadne poškodení
   8. vykonané opatrenia na základe zistenia deliktu,
   9. osoba, ktorá delikt zapísala do systému,
   10. ďalšie dôležité informácie o delikte.
  2. K zápisu delikventa a jeho deliktu v evidencii sa pripája v elektronickej forme listina, z ktorej vyplývajú údaje odôvodňujúce zápis do evidencie podľa článku 6 ods. 2 až 8.
  3. K zápisu delikventa a jeho deliktu v evidencii sa môže pripojiť:
   1. fotografia,
   2. záznam z kamerového systému štadiónu,
   3. záznam vyhotovený podľa § 69 ods. 2 zákona o Policajnom zbore slúžiaci k preukázaniu identity delikventa a k preukázaniu spôsobu spáchania deliktu alebo
   4. iný záznam vyhotovený/získaný zákonným spôsobom.
  4. Obsah evidencie v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov tvorí súbor údajov o osobách, ktoré sa považujú za citlivé. Preto je potrebné s týmito údajmi pracovať dôverne. Všetky osoby, ktoré majú v súlade so smernicou a jej cieľom tieto údaje využívať budú pred udelením prístupových práv poučené a musia podpísať prehlásenie o mlčanlivosti k získaným informáciám.

  článok 9
  Zdroje údajov evidencie

  1. Údaje do evidencií podľa článku 6 ods. 2 písmeno a) až c) získava organizátor podujatia, ktorý ich bezodkladne odovzdá SFZ na spracovanie do informačného systému .
  2. Údaje do evidencií podľa článku 6 ods. 2 písmeno d) získava príslušný útvar policajného zboru a SFZ od orgánov činných v trestnom konaní a od orgánov príslušných na prejednanie priestupkov.
  3. Údaje do evidencie podľa článku 6 ods. 3 získava a bezodkladne spracúva SFZ. Uloženie probačného dohľadu s obmedzením návštev športových podujatí oznamujú SFZ v súlade so zákonom súdy.
  4. Údaje do evidencie podľa článku 6 ods. 4 bezodkladne zapisuje SFZ, ktorému sa doručujú právoplatné rozhodnutia o uložení obmedzujúceho opatrenia, ak tieto údaje nezapíše do informačného systému iná oprávnená osoba alebo orgán.
  5. Údaje evidované v informačnom systéme o konkrétnej fyzickej osobe sa uchovávajú po dobu piatich rokov od ich uloženia do informačného systému, ak zákon nestanoví inak.
  6. Údaje do evidencie sa získavajú aj zo:
   1. zápisu o stretnutí, do ktorého delegát stretnutia alebo iná oprávnená osoba uvedie všetky udalosti, pri ktorých bola ohrozená bezpečnosť osôb alebo verejný poriadok, ku ktorým došlo počas podujatia,
   2. záznamu o zásahu[12] uvedenom v knihe zásahov[13] bezpečnostnej služby, ktorá počas podujatia zabezpečovala ochranu objektov a verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie konalo, a v priestoroch a priestranstvách bezprostredne k nim patriacim.
  7. Údaje do príslušného registra evidencie informačného systému BSP zapisuje oprávnená osoba spravidla do 24 hodín od času kedy sa dozvedela o skutočnosti odôvodňujúcej vykonanie zápisu.

  článok 10
  Zapisovanie rozhodnutí do informačného systému

  1. Právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktorými bol delikventovi uložený zákaz účasti na vymedzených verejných športových podujatiach, obmedzujúce opatrenie alebo obmedzenie tohto druhu do informačného systému zapíše správca systému (SFZ) ihneď ako sa hodnoverným spôsobom dozvie o takomto rozhodnutí.
  2. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ktorým bol členovi SFZ uložený zákaz účasti na vymedzených verejných športových podujatiach do systému zapíše príslušný útvar SFZ.
  3. Rozhodnutie o predbežnom zákaze účasti na vymedzených verejných športových podujatiach zapíše do evidencie príslušný útvar PZ ihneď po vydaní rozhodnutia.
  4. Rozhodnutie o administratívnom vyhostení a uloženom zákaze vstupu, ak bol uložený, zapíše do evidencie príslušný útvar PZ po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a.
  5. Ak je potrebné zápis zrušiť, opraviť alebo zmeniť, potrebný úkon vykoná orgán, ktorý vykonal pôvodný zápis, alebo správca systému.

  článok 11
  Zapisovanie deliktov bez konania orgánov verejnej moci

  1. Pri zápise údajov o deliktoch podľa článku 6 ods. 2 písmeno a/ až c/ sa do informačného systému sa uvedie okrem údajov uvedených v článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 1 aj právna kvalifikácia protiprávneho konania delikventa v zmysle § 7 odsek 1, event. odsek 2 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Pri maloletých delikventoch do 15 rokov sa do evidencie uvedie aj osoba, ktorá sprevádzala maloletého delikventa na športovom podujatí, na ktorom sa dopustila deliktu a zákonný zástupca maloletého.
  3. zápise do informačného systému vyhotoví bezpečnostný manažér písomné oznámenie, ktoré musí obsahovať náležitosti podľa ods. 1 tohto článku. Oznámenie sa doručuje osobe, ktorá delikt spáchala, odovzdaním ihneď po jeho spáchaní, najneskôr však do 3 dní odo dňa spáchania deliktu.
  4. Proti zápisu do informačného systému je možné podať námietku v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia osobe, ktorá delikt spáchala. Podané námietky nemá odkladný účinok.
  5. Námietka proti zápisu do informačného systému sa podáva u subjektu (organizátor podujatia), ktorý vykonal zápis do evidencie. Ak subjekt, ktorý vykonal zápis, námietke nevyhovie sám, bezodkladne ju predloží príslušnému orgánu na rozhodnutie o námietke.
  6. námietke proti zápisu do informačného systému rozhoduje právny úsek SFZ do 15 dní od jej podania. Námietka sa predkladá právnemu úseku SFZ v elektronickej forme.

  článok 12
  Spracovanie a ochrana osobných údajov

  1. Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov sa postupuje podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Informácie o delikventoch a ich deliktoch z informačného systému poskytne oprávnenej osobe na účely trestného, priestupkového alebo iného konania správca systému na základe žiadosti vo forme odpisu z evidencie alebo zriadením prístupu do systému.

  článok 13
  Porušenie povinností

  1. Porušenie povinností podľa tejto smernice sa považuje za disciplinárny delikt, za ktorý bude člen SFZ postihnutý disciplinárnou komisiou SFZ.
  2. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice osobami, ktoré nie sú členmi SFZ disciplinárne zodpovedá riadny člen SFZ, pre ktorého tieto osoby vykonávali činnosť na základe poverenia, zmluvy alebo iného právneho titulu.
  3. Disciplinárny postih za porušenie smernice nevylučuje postih osoby zodpovednej za protiprávne konanie aj zo strany príslušných orgánov verejnej moci za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

  článok 14
  Využívanie informačného systému inými subjektmi

  1. Využívanie informačného systému iným národným športovým zväzom je možné po splnení podmienok stanovených touto smernicou, ktorá môže byť doplnená dohodou medzi SFZ a iným národným športovým zväzom o podmienkach používania informačného systému.
  2. Podmienkou pre sprístupnenie informačného systému inému národnému športovému zväzu je schválenie dodržiavania tejto smernice príslušným orgánom iného národného športového zväzu.
  3. Pri opakovanom porušení podmienok využívania informačného systému SFZ môže zrušiť oprávnenie iného národného športového zväzu na využívanie informačného systému.

  článok 15
  Platnosť a účinnosť smernice

  1. Smernica je platná odo dňa jej schválenia výkonným výborom SFZ.
  2. Smernica nadobúda účinnosť od 1. júla 2013.
  3. Ustanovenia smernice, ktorých obsah predpokladá zmenu právnej úpravy, budú použité iba v prípade, ak zmena právnej úpravy bude schválená.


  Pripomienky, návrhy úprav a zmien uvedenej smernice sú očakávané.

  Cieľom publikovania tohto pracovného návrhu, ktorý je v rámci SFZ v štádiu pripomienkového konania, je podnietenie odbornej diskusie, ktorá prinesie nové argumenty a postrehy, ďalšie poznanie potrebné ku kvalitnému dopracovaniu návrhu smernice, ako aj k tvorbe súvisiacich legislatívnych návrhov, ktoré sú súčasťou pripravovaného návrhu riešenia.

  Poznámky pod čiarou:

  1. Podmienku osobitnej prípravy usporiadateľov stanovuje § 5 odsek 1 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Akreditáciu na osobitnú prípravu (vzdelávanie) usporiadateľov na 5 rokov má iba SFZ (od 21.4.2011) a spoločnosť vAm Slovakia, s.r.o., so sídlom v Prešove (od 19.4.2011).
   Zdroj informácie: http://www.minedu.sk/data/files/1948_zoznam_akreditovanych_vzdelavacich_zariadeni.pdf ^
  2. IPTC (IPTC-NAA-Standard) slúži k ukladaniu textových informácií do obrazových súborov (napr. formátu JPEG alebo TIFF). Prostredníctvom IPTC je možné priamo do obrazových súborov zapísať údaje ako autorské práva, meno autora, titulok fotografie nebo kľúčové slová pre vyhľadávanie. ^
  3. EXIF je špecifikácia pre formát metadát, vkladaných do súborov digitálnymi fotoaparátmi. Informácie sa vkladajú do existujúcich súborových formátov ako je JPEG, TIFF a RIFF WAVE. ^
  4. Napríklad podľa zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ^
  5. Znenie článku 2 ods. 2 Rozhodnutia Rady 2002/348/SVV z 25.4.2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom v znení Rozhodnutia Rady 2007/412/SVV z 12.6.2007:
   “2. Národné futbalové informačné strediská majú v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi a medzinárodnými pravidlami prístup k informáciám, ktoré obsahujú osobné údaje o rizikových fanúšikoch.” ^
  6. Národné futbalové informačné strediská (NFIS) boli zriadené na základe Rozhodnutie Rady z 25.4.2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 1 – 3), dostupnosť na internete: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0348:SK:NOT
   n
   árodné futbalové informačné stredisko – ústredné a jediné kontaktné miesto na výmenu príslušných informácií, ktoré sa týkajú futbalových zápasov s medzinárodným rozmerom, a na nadväzovanie a rozvoj medzinárodnej policajnej spolupráce v súvislosti s futbalovými stretnutiami. ^
  7. vzor BSP protokolu tvorí prílohu 1 smernice. ^
  8. Obmedzenie podľa § 51 ods. 3 písm. a/ Tr. zákona) je možné uložiť:
   • popri treste odňatia slobody pri podmienečnom odklade výkonu trestu (§ 50 ods. 2, ods. 4 písm. c/ Tr. zákona) a pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody (§ 68 ods. 1 Tr. zákona),
   • popri treste povinnej práce (§ 55 ods. 1 Tr. zákona),
   • popri treste zákazu pobytu (§ 62 ods. 3 Tr. zákona),
   • pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (§ 69 ods. 3 Tr. zákona),
   • pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu (§ 71 ods. 3 Tr. zákona)
   • v rámci probačného dohľadu (§ 51 ods. 2; § 52 ods. 1 písm. b/ Tr. zákona),
   • popri ochrannom dohľade (§ 77 ods. 3 Tr. zákona),
   • pri podmienečnom upustení od potrestania mladistvého (§ 101 ods. 2 Tr. zákona),
   • pri podmienečnom odložení výkonu peňažného trestu mladistvému (§ 116 ods. 1 Tr. zákona). ^
  9. § 82 ods. 1 Tr. poriadku ^
  10. § 107 ods. 1 Tr. poriadku ^
  11. Dôvody administratívneho vyhostenia a zákazu vstupu (§ 82 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení zákonov)
   „(1) Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak
   a) predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,
   b) ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
   c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nebol mu uložený trest vyhostenia,
   d) porušil predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,
   n) odmieta hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť,
   q) iným spôsobom závažne porušil alebo opakovane porušil všeobecne záväzné právne predpisy.“
   ^
  12. Pozri znenie ust. § 56 (Povinnosti prevádzkovateľa strážnej služby) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   (1) Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný
   e) viesť evidenciu zásahov uvedených v písmene
   f) a v § 50 ods. 4 písm. f), g) a i), f) neodkladne oznámiť miestne príslušnému útvaru Policajného zboru vykonanie každého zásahu pri výkone fyzickej ochrany, pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo pri ktorom došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby, alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby (§ 85 ods. 2 Tr. poriadku),
   g) zabezpečiť spracovanie záznamu o zásahu uvedenom v písmene f) a v § 50 ods. 4 písm. f), g) a i); záznam o zásahu vyhotoví a vlastnoručne podpíše zasahujúca osoba,
   (8) Evidencie, záznam o zásahu a inšpekčná kniha dozoru uvedené v odseku 1 sa vedú počas celej doby prevádzkovania strážnej služby a uschovávajú sa v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu. Podrobnosti o vedení evidencií, zázname o zásahu a inšpekčnej knihe dozoru uvedených v odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“ 
   ^
  13. Pozri znenie ust. § 20 a § 22 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 634/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z. ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti