Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Krátko k ochrane (športového) rozhodcu a usporiadateľa na športovom podujatí NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.03.2013JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na úvod 

  V súvislosti s pripravovanými zmenami právnej úpravy, ktorých cieľom je legislatívne podporiť systémové riešenie problematiky diváckeho násilia prebehla odborná diskusia, do ktorej sa zapojili najmä Jaroslav Čollák, Andrej Poruban, Marek Majtán a ďalší) aj o otázke, či je potrebné posilniť ochranu rozhodcu a usporiadateľa na športových podujatiach, pretože nie sú zriedkavé násilné útoky ani proti týmto skupinám subjektov, od ktorých zákon vyžaduje špecializovanú odbornú spôsobilosť[1] a zveruje im dôležité úlohy v súvislosti s konaním verejného športového podujatia.

  Zvažovalo sa ich podradenie pod pojem "verejný činiteľ", vyjadrenie v osobitnej skupine chránených osôb, vytvorenie novej priťažujúcej okolnosti, či závažnejšieho spôsobu spáchania trestného činu. Pri skúmaní problému sme však nakoniec dospeli k riešeniu, ktoré nevyžaduje žiadnu zmenu právnej úpravy.

  Pozrime sa bližšie na ich úlohy, právne postavenie a v nadväznosti na to aj na právnu ochranu.

  Kto je rozhodca? 

  Rozhodca je kvalifikovaný športový odborník (s odborným vzdelaním zakončeným skúškami i praxou), ktorého hlavnou úlohou je posudzovať a rozhodovať sporné momenty a situácie v rámci športového stretnutia podľa platných pravidiel príslušného športu, v ktorom pôsobí.

  Zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ust. § 24 vymedzuje postavenie a úlohy rozhodcu[2].

  Už z názvu ustanovenia § 24 (Rozhodovanie sporov v priebehu hry) je zrejmé, že zákon v súlade potvrdzuje so športovými predpismi postavenie a úlohu/povinnosť rozhodcu rozhodovať sporné situácie, ku ktorým dôjde v rámci športového stretnutia na hracej ploche a v jej blízkosti, čím sa táto úloha z pohľadu právneho poriadku dostáva na úplne inú kvalitatívnu úroveň. To má potom za následok aj iný možný pohľad na trestnoprávnu ochranu rozhodcov, ktorý bude naznačený nižšie.

  Kto je usporiadateľ? 

  Usporiadateľ[3] (steward) je osoba, ktorej poslaním je pomáhať divákovi, starať sa o pohodlie a komfort diváka a dohliadať na dodržiavanie poriadku v športových zariadeniach, kde sa uskutočňuje športové stretnutie. Usporiadateľ vonkoncom nemá byť svalnatý bitkár ale má to byť slušný/asertívny komunikačne schopný človek, môže to byť aj dôchodca, ktorý absolvoval stanovenú odbornú prípravu, ktorá by mu mala pomôcť k tomu, aby vedel posúdiť konkrétnu situáciu a rozhodnúť sa, ako má správne postupovať v jednotlivých situáciach, ktoré pri športových stretnutiach vznikajú.

  Nevymyslíme to, čo už bolo inde skôr vymyslené.

  Problémové situácie, ku ktorým dochádza u nás, existujú už desaťročia aj v iných štátoch, kde bolo odskúšaných viacero prístupov a riešení. Na základe toho boli postupne pre jednotlivé/typické modelové situácie vypracované manuály upravujúce najlepší/odporúčaný postup usporiadateľov ale aj ďalších osôb, ktoré v športových zariadeniach a ich okolí zabezpečujú verejný poriadok a bezpečnosť osôb. 

  Usporiadateľ - bezbranný, neozbrojený terč útoku, no (žiaľ) niekedy aj útočník, či provokatér

  Tu treba tiež uviesť, že usporiadateľ vykonáva svoju činnosť, ktorej podstatou je (má byť) služba divákovi bez akejkoľvek výzbroje, či výstroje, pritom je to často práve bezbranný, neozbrojený usporiadateľ, ktorý je prvým terčom útoku pri aktoch diváckeho násilia zo strany agresívnych divákov. Nie sú zriedkavé prípady, keď chuligáni hrubo fyzicky napadli usporiadateľa.

  Na druhej strane je však potrebné uviesť, že usporiadatelia a ich riadenie má na Slovensku tiež svoje rezervy. Usporiadateľ, ktorý slovne, gestami alebo iným spôsobom provokuje či dokonca fyzicky zaútočí na diváka alebo hádže predmety naspäť do hľadiska medzi divákov, koná v hrubom rozpore so svojim základným poslaním.

  Usporiadateľ je členom usporiadateľskej služby, prostredníctvom ktorej organizátor podujatia plní svoju povinnosť podľa § 3 písm. c) zákona č. 479/2008 Z.z.: "zabezpečiť ochranu objektov a verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, a v priestoroch a priestranstvách bezprostredne k nim patriacim prostredníctvom usporiadateľskej služby alebo ak počet usporiadateľov nie je postačujúci, prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby podľa osobitného predpisu".

  Záver:

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že tak rozhodca, ako aj usporiadateľ na športovom podujatí sú veľmi dôležitou súčasťou športového podujatia, ktorým zákon v záujme zabezpečenia riadneho priebehu športového podujatia stanovuje príslušné povinnosti. Úlohou rozhodcu je zabezpečiť spravodlivosť priebehu podujatia na ihrisku (priebeh stretnutia v súlade s pravidlami hry) a úlohou usporiadateľa je zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku v hľadisku (v súlade s právnym poriadkom).

  Preto sa javí byť dôvodná právna konštrukcia, že rozhodca i usporiadateľ na športovom podujatí plnia povinnosti uložené na základe zákona.

  V zmysle ust. § 139 písm. h)[4] Tr. zákona je možné rozhodcu i usporiadateľa na športovom podujatí pri plnení týchto povinností považovať za chránené osoby, čo odôvodňuje prísnejšie právne posúdenie útokov na takéto osoby.

  V tej súvislosti je potrebné uviesť, že pri najexponovanejšom trestnom čine, ktorý spadá do rámca "trestných činov diváckeho násilia" - pri trestnom čine výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona kvalifikačný znak "spácha čin v odseku 1 na chránenej osobe" nie je uvedený v kvalifikovanej skutkovej podstate tohto trestného činu. V tomto smere sa preto javí byť dôvodné doplnenie uvedeného kvalifikačného znaku do kvalifikovanej skutkovej podstaty (do odseku 2) trestného činu výtržníctva.

  Z uvedeného vyplýva, že pri správnom výklade a aplikácii súvisiacich zákonov, ako aj samotného Trestného zákona dosiahneme želaný stav viac ako elegantne. Sudcovský výklad práva a vedomosť verejnosti o jeho výsledkoch (prísne postihovanie páchateľov útokov na rozhodcu) v tomto prípade bezpochyby pomôže odstráneniu reálnych situácií, ktoré mnohokrát vyústia do závažných protispoločenských konaní v podobe trestných činov. 

  Poznámky pod čiarou:
  1. § 12 zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre (Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností)
   (1) Špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca, usporiadateľ na športovom podujatí a iný odborník, ktorí majú na túto činnosť odbornú spôsobilosť (odsek 2).
   (2) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacích zariadeniach.
    (3) Prípravu odborníkov podľa odseku 1 môže vykonávať len vzdelávacie zariadenie akreditované podľa § 11.
   (4) Akreditované vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom štúdia podľa odseku 2 na základe vykonanej skúšky osvedčenie, ktoré je dokladom o získanej odbornej spôsobilosti. Akreditované vzdelávacie zariadenie môže na žiadosť uchádzača po odbornom posúdení vysokou školou uznať odbornú spôsobilosť získanú v cudzine a vydať mu osvedčenie.
    (5) Osvedčenie sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí vzdelávacie zariadenie môže predĺžiť jeho platnosť po absolvovaní doplnkového štúdia alebo vykonaní skúšky.
    (6) Podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich vykonávanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
   ^
  2. § 24 - Rozhodovanie sporov v priebehu hry
   (1) Pravidlá športovej súťaže národného športového zväzu ustanovujú v rámci pravidiel medzinárodného športového zväzu spôsob rozhodovania sporu o porušení konkrétneho pravidla v priebehu konkrétnej kolektívnej hry alebo individuálneho športového výkonu (ďalej len "hra").
   (2) Spory podľa odseku 1 rozhodujú rozhodcovia určení národným športovým zväzom na konkrétne športové podujatie. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a fyzickú zdatnosť rozhodcov určujú pravidlá športovej súťaže.
   (3) Spory podľa odseku 1 určený rozhodca rozhoduje namieste v priebehu hry uložením sankcie alebo nápravného opatrenia podľa pravidiel športovej súťaže. Konkrétne rozhodnutia rozhodcu v priebehu hry sú konečné.
   (4) Ak došlo v konkrétnej hre k takému vážnemu porušeniu pravidiel športovej súťaže, že je tým narušená rovnosť súťaženia, národný športový zväz môže v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z pravidiel športovej súťaže dosiahnutý výsledok alebo výkon anulovať a začať disciplinárne konanie voči rozhodcovi, športovcovi alebo športovému klubu. 
   ^
  3. § 5 (Usporiadateľ) zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    (1) Usporiadateľom môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá absolvovala osobitnú prípravu. Osobitná príprava usporiadateľov sa vykonáva podľa osobitného predpisu. (2) Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov organizátora podujatia alebo iných oprávnených orgánov uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) a m).
   (3) Usporiadateľ musí mať počas podujatia oblečenú reflexnú vestu s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele vesty.
   ^
  4. Podľa § 139 písm. h) Tr. zákona sa za chránenú osobu považuje verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona. ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti