Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Odporúčanie Rec (2005)8 Výboru ministrov členským štátom o princípoch dobrej správy v športe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.08.2017UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  RADA EURÓPY
  VÝBOR MINISTROV


  Odporúčanie Rec(2005)8
  Výboru ministrov členským štátom o princípoch dobrej správy v športe

  (prijaté Výborom ministrov dňa 20. apríla 2005 na 924. zasadnutí zástupcov ministrov) 


  Výbor ministrov podľa ustanovení článku 15.b Štatútu Rady Európy,

  Berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi s účelom zachovať a realizovať ideály a princípy, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a uľahčiť ich hospodársky a sociálny pokrok;

  Berúc do úvahy vyhlásenie Výboru ministrov o dodržiavaní záväzkov prijatých členskými štátmi Rady Európy (Štrasburg, 10. novembra 1994);

  Rovnako berúc do úvahy Záverečné vyhlásenie druhého samitu hláv štátov a predsedov vlád Rady Európy (Štrasburg, 10. - 11. októbra 1997), ktoré zdôrazňuje predovšetkým stanovenie postavenia Rady Európy pri hľadaní spoločných odoziev na výzvy spôsobené rastom korupcie;

  Berúc do úvahy Európsky dohovor o uznávaní právnej subjektivity medzinárodných mimovládnych organizácií (ETS 124);

  Berúc do úvahy "Základné zásady o postavení mimovládnych organizácií v Európe" z 13. novembra 2002, ktoré poskytujú spoľahlivý základ pre riadenie postavenia mimovládnych organizácií v Európe;

  Berúc do úvahy stanovisko Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy o korupcii v športe (2004);

  Berúc do úvahy Odporúčanie Európskeho združenia mimovládnych športových organizácií (ENGSO) o transparentnosti a dôveryhodnosti športových organizácií;

  Uvedomujúc si potrebu identifikácie základných zásad, ktoré by mali byť začlenené do komplexnej politiky v oblasti športu a dobrej správy;

  Berúc do úvahy s ohľadom Rezolúciu č. 1 o zásadách dobrej správy v športe prijatú na 10. konferencii európskych ministrov zodpovedných za šport v Budapešti v októbri 2004;

  Považujúc, že dobrá správa v športe je komplexným systémom opatrení a súkromných predpisov používaných na podporu integrity pri riadení základných hodnôt športu, ako sú demokratické, etické, efektívne a zodpovedné športové aktivity; a že tieto opatrenia sa rovnako uplatňujú vo verejnom sektore športu ako aj v mimovládnom športovom sektore;

  Potvrdzujúc, že samotná povaha športu, založená na spravodlivej hre a rovnakej konkurencii, vyžaduje, aby všetky neetické praktiky a správanie v športe boli dôrazne a účinne potlačené;

  Zdôrazňujúc presvedčenie, že dôsledné uplatňovanie zásad dobrej správy v športe by bolo významným faktorom pri odstraňovaní korupcie a iných zneužívaní v oblasti športu;

  Súhlasiac s tým, že uplatňovanie zásad dobrej správy v športe je kľúčom k rozširovaniu popularity športu a posilňovaniu postavenia mimovládnych športových organizácií v občianskej spoločnosti; k podpore športu ako prostriedku pre participatívnych, aktívnych, zdravých občanov a pre sociálnu a etnickú integráciu; a k podpore uplatňovania rodového hľadiska v športe;

  Berúc do úvahy, že mimovládne športové organizácie sú nevyhnutným základom pre rozvoj a pretrvávanie demokratického športu a tiež jedinečne prispievajú k realizácii spoločenstiev založených na princípoch právneho štátu, pluralitnej demokracii a rešpektovaní ľudských práv - ktoré sú vedúcimi princípmi Rady Európy;

  Presvedčení, že úspešné uplatňovanie účinných zásad dobrej správy športovými mimovládnymi organizáciami by pomohlo posilniť ich samosprávu a autonómiu vo veciach týkajúcich sa športu a posilnilo by ich postavenie vo vzťahu k verejným orgánom založenú na vzájomnom rešpekte a dôvere,

  Odporúča vládam členských štátov:
  1. prijať účinné postupy a opatrenia dobrej správy v oblasti športu, ktoré zahŕňajú minimálnu požiadavku:
   demokratických štruktúr mimovládnych športových organizácií založených na jasných a pravidelných volebných postupoch otvorených pre všetkých členov;
   − organizácie a riadenia profesionálneho štandardu s primeraným etickým a procesným kódexom na riešenie konfliktov záujmov;
   zodpovednosti a transparentnosti pri rozhodovaní a finančných operáciách vrátane otvoreného uverejnenia riadne kontrolovaných ročných finančných účtov;
   spravodlivosti voči členskej základni vrátane rodovej rovnosti a solidarity;
  2. zabezpečiť, aby tieto zásady dobrej správy boli začlenené do športovej politiky a postupov na národnej úrovni, a to tak vo vládnych, ako aj v mimovládnych štruktúrach;
  3. použiť tieto zásady ako základ pre vytvorenie rovného partnerstva medzi verejnými orgánmi a športovým hnutím;
  4. vyzvať všetky národné inštitúcie, mimovládne organizácie a ostatné skupiny pôsobiace v športe, aby navrhli, implementovali, posilňovali a podporovali iniciatívy založené na princípoch dobrej správy v športe;
  5. pozvať všetky sektory - mimovládne športové organizácie, občianske združenia a dobrovoľné inštitúcie, aby úzko spolupracovali s vnútroštátnymi orgánmi s cieľom dosiahnuť a uplatňovať zásady tohto odporúčania;
  6. vytvoriť mechanizmy na monitorovanie zavádzania dobrej správy v oblasti športových zásad a zaviesť mechanizmy na riešenie nevhodného alebo neetického správania v športe vrátane trestného stíhania ak je to nevyhnutné.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti