Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Osobitné východisko (nielen) športu 2 - "Podnik v ťažkostiach" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.04.2020UčPS tím, Mgr. Ing. Peter Hennel
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Stav poznania k 24.4.2020

  Zmeny oproti právnemu stavu pred 24.04.2020 sú v texte uvedené červenou farbou.

  Podľa Oznámenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Operačný program ľudské zdroje, vyhláseného dňa 23.04.2020 pod č. 4/2020/§54 – PP Aktualizácia č. 3 na základe podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len “MS”) a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením  č. 178 zo dňa 31. marca 2020 (ďalej len „Oznámenie UPSVaR“), pre uplatnenie práva na finančný príspevok na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom a na udržanie prevádzkovania činnosti SZČO (ďalej len “finančný príspevok”), na účely poskytnutia finančného príspevku:

  = jednou zo všeobecných podmienok pre uplatnenie práva na finančný príspevok je preukázanie skutočnosti, že žiadateľ nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.

  Predmetný pojem „podnik v ťažkostiach“ je pojmom v zmysle:

  ·       nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 18 a

  ·       Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2014/C 249/01)

  Dňa 24.04.2020 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č.1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (ďalej len „Nariadenie EP 2020/558“)

  Podľa čl.1 Nariadenia EP 2020/558, článok 3 ods. 3 písm. d) Nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 sa mení takto:

  „z EFRR sa nepodporujú podniky v ťažkostiach vymedzené v právnych predpisoch Únie o štátnej pomoci; podniky, ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci (*1) alebo s nariadeniami Komisie (EÚ) č. 1407/2013 (*2), (EÚ) č. 1408/2013 (*3) a (EÚ) č. 717/2014 (*4), sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach;“

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, t.j. dňa 24.04.2020

  Vzhľadom na vyššie uvedené, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo dňa 23.04.2020 Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Operačný program ľudské zdroje, vyhláseného dňa 23.04.2020 pod č. 4/2020/§54 – PP Aktualizácia č. 3 podľa ktorého všeobecná podmienka pre uplatnenie práva na finančný príspevok, ktorou je preukázanie skutočnosti, že žiadateľ nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, sa neuplatní v rámci:

  = Opatrenia č. 1, ktoré je určené pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky a

  = Opatrenia č. 3, ktoré je určené pre zamestnávateľov zasiahnutých MS

  Naďalej však preukázanie skutočnosti, že žiadateľ nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach zostáva ako všeobecná podmienka pre uplatnenie práva na finančný príspevok v rámci:

  = Opatrenia č. 2, ktoré je určené pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo poklesli tržby a

  = Opatrenia č. 4, ktoré je určené pre vybrané skupiny SZČO, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem

  V súvislosti s prijatím Oznámenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Operačný program ľudské zdroje, vyhláseného dňa 23.04.2020 pod č. 4/2020/§54 – PP Aktualizácia č. 3 došlo aj k predĺženiu lehoty na predkladanie žiadosti o finančný príspevok za mesiac MAREC 2020, pričom platí:

  = žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020.

  = žiadosť za mesiac apríl alebo máj sa predkladá do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku.

  Znenie príspevku pred vykonaním aktualizácie obsahu autorom dňa 24.4.2020 (znenie vychádzajúce z poznania a analýzy informácií do 24.4.2020)

  Podľa Oznámenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Operačný program ľudské zdroje, vyhláseného dňa 17.04.2020 pod č. 3/2020/§54 – PP Aktualizácia č. 2 na základe podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len “MS”) a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením č. 178 zo dňa 31. marca 2020 (ďalej len „Oznámenie UPSVaR“), pre uplatnenie práva na finančný príspevok na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom a na udržanie prevádzkovania činnosti SZČO (ďalej len “finančný príspevok”), na účely poskytnutia finančného príspevku:

  = jednou zo všeobecných podmienok pre uplatnenie práva na finančný príspevok je preukázanie skutočnosti, že žiadateľ nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.

  Predmetný pojem „podnik v ťažkostiach“ je pojmom v zmysle:

  Nariadenie Komisie EU a rovnako aj Usmernenie sa pri definícii podniku v ťažkostiach zhodne odvolávajú na prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (ďalej len “Smernica EP”).

  Podľa citovaných právnych noriem EU a podľa príslušnej prílohy I a II Smernice EP sa za podnik v ťažkostiach považuje podnik, ktorý je bez intervencie štátu takmer s určitosťou odsúdený na vylúčenie z podnikateľskej činnosti v krátkodobom alebo strednodobom horizonte, pričom:

  1. v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti ide o podnik, v ktorom nastane skutočnosť, že viac ako polovica jeho upísaného základného imania je prekrytá akumulovanými stratami (vrátane všet­kých ostatných prvkov všeobecne považovaných za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti)

  To je prípad, keď odpočet akumulovanej straty z rezerv (vrátane všet­kých ostatných prvkov všeobecne považovaných za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) vedie k zápornej súhrnnej sume, ktorej absolútna hodnota presahuje polovicu upísaného základného imania-

  Uvedené znamená, že v podniku nastane situácia, že akumulované straty (a všet­kyy prvky všeobecne považované za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) v absolútnom vyjadrení sú vyššia ako je ½ upísaného základného imania, čo znamená, že:

  r. 80 súvahy [vlastné imanie] je záporné číslo a toto číslo (v absolútnom vyjadrení) je vyššie ako je ½ hodnoty na r. 81 súvahy [základné imanie].

  Uvedená podmienka sa posudzuje len za jedno účtovné referenčné obdobie (bežné účtovné obdobie).

  2. v prípade verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a fyzickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva ide o podnik, v ktorom nastane skutočnosť, že viac ako polovica modifikovanej hodnoty vlastného imania je prekrytá stratou bežného účtovného obdobia.

  To je prípad, keď výška straty bežného účtovného obdobia v absolútnej hodnote presahuje ½ hodnoty vlastného imania pred započítaním straty bežného účtovného obdobia, čo znamená, že:

  r. 100 súvahy [výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení] je záporné číslo a toto číslo (v absolútnom vyjadrení) je vyššie ako je ½ hodnoty súčtu r. 80 súvahy [vlastné imanie] a r. 100 súvahy [výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení]

  Uvedená podmienka sa posudzuje len za jedno účtovné referenčné obdobie (bežné účtovné obdobie).

  3. v prípade fyzickej osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „SZČO“), ide o podnik v ktorom nastane skutočnosť, že hodnota uvedená na r. 12 Výkazu o príjmoch a výdavkoch (Rozdiel príjmov a výdavkov) predstavuje stratu (záporná hodnota) a jej absolútna hodnota je väčšia ako ½ hodnoty súčtu r.21 Výkazu o majetku a záväzkoch (Rozdiel majetku a záväzkov) a absolútnej hodnoty straty v r. 12 Výkazu o príjmoch a výdavkoch (Rozdiel príjmov a výdavkov).

  Uvedená podmienka sa posudzuje len za jedno účtovné referenčné obdobie (bežné účtovné obdobie).

  Poznámka:

  V súvislosti s posudzovaním kritéria „podniku v ťažkostiach“ je potrebné rozumieť, že “podnik” je definovaný ako „každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť nezávisle od jeho právneho postavenia (právnej formy) a spôsobu financovania“. Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.


  Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovanie činností v oblasti športu predstavuje osobitnú činnosť, ktorá v rámci SR nie je činnosťou ktorá by generovala zisk, väčšina subjektov v športe dosahuje ako výsledok ich hospodárenia straty. Vykazované straty sú často finančne kryté vkladmi prevádzkovateľov, resp. rôznymi darmi a dotáciami, pričom z účtovného hľadiska nedochádza k znižovaniu vykázaných strát.

  Uvedené u subjektov v športe spôsobuje, že vykázané straty sú vyššie ako zisky, príp. finančné vklady a v konečnom dôsledku vzniká záporné vlastné imanie, ktoré značne prevyšuje upísané základné imanie, resp. jeho polovicu (u SZČO prevyšuje hodnotu majetku a záväzkov). Takýto subjekt tak spĺňa definíciu „podniku v ťažkostiach“

  Vzhľadom na skutočnosť, že jednou zo všeobecných podmienok pre uplatnenie práva na finančný príspevok je preukázanie skutočnosti, že žiadateľ nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, v prípade aplikácie definície „podnik v ťažkostiach“ v zmysle vyššie citovanych právnych noriem EU, veľké množstvo subjektov v športe bude považované za „podnik v ťažkostiach“ a stratí možnosť na uplatnenie práva na finančný príspevok v zmysle Oznámenia UPSVaR.

  V takomto prípade, veľké množstvo pracovných miest v oblasti športu môže byť ohrozených, nakoľko subjekty v športe nebudú schopné v súčasnej situácii bez priznanej podpory štátu udržať pracovné miesta, resp. udržať prevádzkovanie činnosti a jediným výsledkom bude ukončenie pracovných pomerov, resp. ukončenie činnosti subjektov v športe.

  Vzhľadom na túto závažnú situáciu, navrhujeme v čo najkratšom čase prijať pre subjekty v športe, ktoré budú považované za „podnik v ťažkostiach“, alternatívne riešenia podpory na udržanie pracovného miesta, resp. na udržať prevádzkovania činnosti.

  Znenie príspevku pred vykonaním aktualizácie obsahu autorom dňa 21.4.2020 (znenie vychádzajúce z poznania a analýzy informácií do 20.4.2020)

  Podľa Oznámenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, vyhláseného pod č. 1/2020/§54 – PP na základe podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením č. 178 zo dňa 31. marca 2020 (ďalej len „Oznámenie UPSVaR“):

  - jednou zo všeobecných podmienok pre uplatnenie práva na príspevok pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom je preukázanie skutočnosti, že žiadateľ nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.

  Predmetný pojem „podnik v ťažkostiach“ je pojmom v zmysle:

  - čl. 2 bod 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1-78) (ďalej len „Nariadenie Komisie EU“) a

  - bod 2.2. Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach - (oznámenie Komisie Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2014, s. 1 – 28 ) (ďalej len „Usmernenie“)

  Z citovaného nariadenia Komisie EU vyplýva, že:

  1. v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti sa za podnik v ťažkostiach považuje podnik, ktorý je bez intervencie štátu takmer s určitosťou odsúdený na vylúčenie z podnikateľskej činnosti v krátkodobom alebo strednodobom horizonte, pričom v podniku nastane skutočnosť, že viac ako polovica jeho upísaného základného imania je prekrytá akumulovanými stratami.

  Uvedené znamená, že v podniku nastane situácia, že akumulované straty (v absolútnom vyjadrení) sú vyššia ako je ½ upísaného základného imania, čo znamená, že r. 97 súvahy [výsledok hospodárenia minulých rokov] je záporné číslo (r. 99 súvahy prevyšuje r. 98 súvahy) a toto číslo na r. 97 súvahy (v absolútnom vyjadrení) je vyššie ako je ½ hodnoty na r. 81 súvahy [základné imanie].

  2. v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej len „SZČO“) (uvedená podmienka sa vzťahuje aj na SZČO), sa za „podnik v ťažkostiach“ podľa citovaného Usmernenia považuje aj SZČO, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, ak položka príjmy a výdavky (r. 12 výkazu) predstavuje stratu (záporná hodnota) a jej absolútna hodnota je väčšia ako ½ hodnoty Majetok a záväzky (r.21 výkazu) za bežné obdobie.

  Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovanie činností v oblasti športu predstavuje osobitnú činnosť, ktorá v rámci SR nie je činnosťou, ktorá by generovala zisk, väčšina subjektov v športe dosahuje ako výsledok ich hospodárenia straty.

  Vykazované straty sú často finančne kryté vkladmi prevádzkovateľov, resp. rôznymi darmi a dotáciami, pričom z účtovného hľadiska nedochádza k znižovaniu vykázaných strát. Uvedené u subjektov v športe spôsobuje, že vykázané straty sú vyššie ako príp. zisky a v konečnom dôsledku kumulované straty prevýšia upísané základné imanie, resp. jeho polovicu (u SZČO vykázané straty prevýšia hodnotu majetku a záväzkov). Takýto subjekt tak spĺňa definíciu „podniku v ťažkostiach“

  Vzhľadom na skutočnosť, že jednou zo všeobecných podmienok pre uplatnenie práva na príspevok pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom je preukázanie skutočnosti, že žiadateľ nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, v prípade aplikácie definície „podnik v ťažkostiach“ v zmysle vyššie citovaného Nariadenie Komisie EU a Usmernenia, veľké množstvo subjektov v športe bude považované za „podnik v ťažkostiach“ a stratí možnosť na uplatnenie práva na príspevok pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom v zmysle Oznámenia UPSVaR.

  V takomto prípade, veľké množstvo pracovných miest v oblasti športu môže byť ohrozených, nakoľko subjekty v športe nebudú schopné v súčasnej situácii bez priznanej podpory štátu udržať pracovné miesta a jediným výsledkom bude ukončenie pracovných pomerov, resp. ukončenie činnosti subjektov v športe.

  Vzhľadom na túto závažnú situáciu, navrhujeme v čo najkratšom čase prijať pre subjekty v športe, ktoré budú považované za „podnik v ťažkostiach“, alternatívne riešenia podpory na udržanie pracovného miesta.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti