Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Osobitné východisko športu 1 - Iný pracovnoprávny vzťah NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.04.2020JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prinášame prvé právne východisko, ktoré je dôvodom, pre ktorý sa na šport nevzťahujú niektoré dôležité všeobecné krízové opatrenia (využívajúce inštitúty zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

  Ak majú športové organizácie, športoví zamestnanci a športové SZČO v čase "koronakrízy" získať obdobnú podporu zo strany štátu ako porovnateľné subjekty v iných spoločenských oblastiach, osobitosti športu si budú vyžadovať aj špeciálne opatrenia (oproti všeobecným).

  O to viac, že šport nie je odvetvím, od ktorého sa očakáva tvorba ekonomického zisku (drvivá väčšina má právnu formu občianskeho združenia a takmer všetky subjekty sú priebežne "dotované" dotáciami, pôžičkami, darmi a príspevkami svojich podporovateľov a členov) a teda objektívne nemôžme očakávať ani to, že z tzv. lepších čias budú mať športové subjekty "zarobené či našetrené na horšie časy", pretože ich úlohou v spoločnosti je tvoriť úplne iné hodnoty - peniazmi nevyčísliteľné.

  Osobitné východisko športu 1 - Iný pracovnoprávny vzťah:

  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  § 46 - Spoločné ustanovenia
  (1) Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za ný pracovnoprávny vzťah.25)
  … (odkaz na § 1 ods. 3 Zákonníka práce)

  § 49a - Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
  (8) Zmluvný vzťah založený zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah.25)
  … (odkaz na § 1 ods. 3 Zákonníka práce)

  Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

  § 1

  "(2) Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

  (3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

  Poznámka:
  Z uvedenej právnej úpravy vyplývajú 3 množiny pracovnoprávnych vzťahov:

  1. PRACOVNÝ POMER
  2. OBDOBNÝ PRACOVNÝ VZŤAH (policajti, hasiči, vojaci)
  3. INÝ PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH (profesionálni športovci § a športoví odborníci § 49a)

  Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  § 4 - Zamestnanec
  (1) Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere5) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.6)


  Poznámka:
  Zákon č. 5/2004 Z. z. sa nevzťahuje na profesionálnych športovcov a športových odborníkov (§ 49a ZoŠ) v inom pracovnoprávnom vzťahu preto, aby sa na voľné miesto futbalistu, hokejistu, basketbalistu alebo trénera v klube nemusela robiť ponuka voľného pracovného miesta cez úrad práce (z pohľadu osobitosti športu neprimeraná požiadavka).

  Ďalším vecným dôvodom je, aby pri športovcoch a športových odborníkoch (tréneroch) prichádzajúcich z cudziny ako "štátny príslušník tretej krajiny, ktorý nie je podnikateľom" bol možný osobitný režim povolenia "prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti" -  za účelom vykonávania "športovej činnosti" (§ 25 ods. 1 písm. c)  zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov), vzhľadom na osobitnú povahu športu.

  Pri právnej úprave „prechodného pobytu na účely zamestnania” v § 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov sa odkazuje na postup podľa zákona č. 5/2004 Z. z., ktorý je pre šport, vzhľadom na jeho osobitosti nevhodný.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti