Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Otázky a odpovede k téme členské príspevky v SFZ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.08.2016JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prečo SFZ začalo vyberať členské príspevky práve v roku 2016?

  Dôvod je veľmi jednoduchý a pragmatický. Je to požiadavka zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, ktorý platí od 1.1.2016. Ak sa chce SFZ ako národný športový zväz a národný predstaviteľ futbalu stať prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu, musí mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ktorej podmienkou je vyberanie členských príspevkov od svojich členov.

  Ako je to s členskými príspevkami v predpisoch SFZ?

  V prvom rade je treba povedať, že SFZ už vo svojich stanovách z 25.9.2010 predpokladalo výber členských príspevkov, ako jeden zo zdrojov príjmov zväzu. Napriek tomu, že vo väčšine národných športových zväzov na Slovensku sú už dlhé roky, resp. desaťročia, členské príspevky štandardným zdrojom príjmov zväzu, pričom výška členských príspevkov športovcov a športových odborníkov v niektorých zväzoch dosahuje aj niekoľko desiatok eur, SFZ od svojich členov členské príspevky nevyberalo.

  Čo sa sleduje zavedením povinného členského pre národné športové zväzy?

  Úhradou členského sa efektívne preukáže veľkosť aktívnej členskej základne jednotlivých zväzov. Je dnes faktom, že mnohé zväzy vo svojich evidenciách členov viedli a vedú športovcov, ktorí už nie sú aktívni, niektorí už nie sú ani medzi nami a tým “ukrajujú z koláča” iným zväzom s reálnymi aktívnymi členmi. Ďalším dôvodom je preukázanie splnenia podmienky spolufinancovania športovej činnosti zväzu, na ktorú sú zväzu poskytnuté štátne prostriedky nás všetkých, aj z vlastných zdrojov. Zákon o športe zaviedol do športu moderný a svetovo uznávaný princíp, že ten, kto sa uchádza o podporu športovej/záujmovej činnosti zo štátnych prostriedkov, musí preukázať, že na túto činnosť prispieva aj z vlastných zdrojov (spolufinancovanie = spoluzodpovednosť)

  Čo by sa stalo, ak by SFZ členské nevyberal?

  SFZ ani jeho členom by nehrozila žiadna pokuta ani sankcia zo strany štátu za to, že nevyberá členské. Následok by však bol iný a podstatne závažnejší ako jednorazová pokuta. SFZ by sa nemohol uchádzať o prostriedky zo štátneho rozpočtu a musel by hospodáriť s tým, čo získa od UEFA, FIFA, z marketingu, predaja vysielacích práv a pod. Nemohol by sa uchádzať o dotácie ani príspevky na národný športový projekt, ktoré sú nenárokovateľné a ani o príspevok uznanému športu, ktorý sa na základe Zákona o športe stal každoročným nárokovateľným príspevkom štátu na plnenie úloh národného športového zväzu.

  Čo by to ale znamenalo v číslach?

  SFZ by sa svojou pasivitou pripravil v roku 2017 o príspevok uznanému športu vo výške cca 6,5 mil. eur, pričom tento príspevok by v dôsledku postupného navyšovania prostriedkov do športu z odvodu z lotérií (to sa premieta do sumy, ktorá je určená na rozdelenie príspevku uznanému športu podľa vzorca) by mal pre futbal byť v roku 2018 cca 7,5 mil. a v roku 2019 by mal byť okolo 9 mil. eur. V roku 2010 SFZ dostal formou dotácie od štátu 1,96 mil. eur a táto čiastka sa medziročne zvyšovala. Vždy však išlo o nenárokovateľné dotácie, ktoré pre zväzy predstavovali veľmi neistý zdroj príjmov, najmä čo sa týka konečnej výšky i času poskytnutia dotácie.

  Takže, ak by SFZ nezačal vyberať členské prišiel by v roku 2017 o 6,5 mil. eur?

  Áno, presne tak a nielen to, hrozilo by, že štát v dôsledku toho, že by SFZ stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, by prestal financovať aj dotačné zmluvy a národné športové projekty, v ktorých je SFZ prijímateľom štátnych prostriedkov (napr. projekt výstavby a rekonštrukcie 21 futbalových štadiónov). Zastavili by sa akékoľvek štátne prostriedky plynúce od štátu do SFZ, čo by bolo zo strany SFZ veľmi nepríjemné až hlúpe, ak by sa tomu SFZ nevyhlo. To všetko by boli zákonné dôsledky nevyberania členského stanovené Zákonom o športe.

  Ako to teda SFZ vymyslelo s členským?

  SFZ sa pomaly dostáva do lepšej finančnej kondície a príjem z členských príspevkov nie je nevyhnutný ani potrebný na pokrytie prevádzkových alebo iných nákladov zväzu.
  V mnohých národných športových zväzoch tomu tak nie je a členské príspevky sa používajú podľa potrieb zväzu všade, kde prostriedky chýbajú.

  Vedenie SFZ i odborníci SFZ, ktorí sa podieľali na príprave návrhu Zákona o športe si plne uvedomujú, že nový zákon o športe podstatne zlepšil a stabilizoval financovanie športu na úrovni zväzov, nepodarilo sa však doň presadiť dve významné veci, ktoré mali pomôcť športovým klubom a to tzv. “superodpočet” pri zmluve o sponzorstve v športe (motivačný prvok pre sponzorov) a úprava systematického financovania športových poukazov pre deti od 5 do 14 rokov, ktoré mali byť využiteľné na úhradu nákladov športu detí primárne v športových kluboch a pod vedením športových odborníkov.

  SFZ sa pri nastavení systému vyberania a použitia členského čiastočne inšpiroval aj v Česku a navrhol taký systém, ktorý má do klubov vrátiť všetky prostriedky vybraté z členských príspevkov, ku ktorým sa pripočítajú aj ďalšie prostriedky ako je napríklad 10% z príjmu z príspevku uznanému športu a ďalšie prostriedky, ktoré podľa stanov SFZ a rozhodnutí konferencie a VV SFZ majú byť použité na tento účel.

  Koľko peňazí by to malo byť a medzi aké kluby by sa malo rozdeliť?

  Predpokladá sa, že výber členského by mohol byť okolo 600 tisíc eur, 10% z príspevku uznanému športu by mohlo byť tiež okolo 600 tisíc, t.j. malo by sa rozdeliť cca 1,2 mil. eur.

  Vzhľadom k tomu, že VV SFZ v roku 2016 schválil projekt futbalových akadémií, kde sú prioritným prijímateľom kluby profesionálneho futbalu (kluby dvoch najvyšších súťaží), bolo navrhnuté i schválené na pôde VV SFZ i konferencie SFZ, že prostriedky fondu podpory mládežníckeho futbalu budú rozdelené medzi kluby amatérskeho futbalu, ktoré sa starajú o mládež.

  Ako to chce SFZ realizovať, aby to bolo prehľadné a transparentné pre členov SFZ?

  SFZ vytvorilo na tento účel osobitný fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú:
  • príjmy z členského príspevku,
  • 5% z odmeny športovej reprezentácie, ktoré sa použijú na úhradu solidárneho príspevku podľa Zákona o športe,
  • solidárny príspevok podľa Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. Solidarity payment),
  • 10% príjmov z príspevku uznanému športu,
  • iné príjmy podľa rozhodnutia konferencie alebo výkonného výboru.

  Prečo nie je členské 1 euro ako v hokeji?

  Vyberať 1 euro sa javilo veľmi neefektívne z pohľadu nákladov a redistribúcie výberu a tiež bolo cieľom pre kluby, ktoré pracujú s mládežou a teda starajú sa o reprodukciu futbalu, vyzbierať finančnú čiastku, ktorá nebude zanedbateľná. Preto boli navrhnuté sumy členského tak, ako boli schválené delegátmi konferencie SFZ dňa 3.6.2016. Výšku členských príspevkov môže po diskusii vo futbalovom hnutí konferencia SFZ na rok 2017 zmeniť smerom hore i dolu, podľa toho, aká bude predstava o očakávanej výške členských príspevkov a ich použití a pod.

  Členské príspevky sa môžu platiť aj mesačnou zbernou faktúrou, ktorá je vystavovaná klubom a zväzom, ktoré sú členmi SFZ, kto vlastne má platiť členské a za koho?

  Členské má platiť výhradne každý sám za seba, kluby nesmú platiť členské za svojich hráčov a funkcionárov, ktorí sú členmi SFZ. Tu ide o vysporiadanie povinnosti vyplývajúcej z členského vzťahu fyzických osôb i právnických osôb k SFZ. Každý člen by si mal uvedomiť svoje členstvo i všetko, čo je s tým spojené, svoje práva a povinnosti, poznať benefity, ktoré mu z členstva v SFZ vyplývajú, možnosť ovplyvniť veci na zväze, navrhovať a voliť delegátov konferencie, či kandidátov na volené funkcie zväzu. S členstvom v národnom športovom zväze, verím, prídu v blízkej budúcnosti pre aj iné benefity pre členov, ako je účasť v súťažiach alebo na inej činnosti v rámci zväzu. Myslím na rôzne zľavnené produkty a služby vytvorené pre členov SFZ v spolupráci s partnermi a sponzormi SFZ a slovenskej reprezentácie obdobne ako to funguje napríklad aj v Česku.

  Odpovedal: Peter Sepeši (člen výkonného výboru SFZ a spoluautor návrhu zákona o športe) 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti