Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

PRÍLOHY zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.03.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PRÍL.1 - STRATEGICKÉ DOKUMENTY PODLIEHAJÚCE POSUDZOVANIU ICH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I. POLITIKY, KONCEPCIE, PLÁNY A PROGRAMY Z OBLASTÍ

  1. Ťažba a úprava nerastných surovín

  1.1 surovinová politika v oblasti nerastných surovín

  1.2 koncepcia využívania zdrojov horninového prostredia

  2. Energetika

  2.1 zásady energetickej politiky

  2.2 energetická politika/koncepcia

  2.3 koncepcia využívania hydroenergetického potenciálu

  2.4 koncepcia výstavby malých vodných elektrární

  2.5 koncepcia výstavby veterných elektrární

  2.6 program využívania obnoviteľných energetických zdrojov

  2.7 koncepcia nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

  2.8 národný program nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

  3. Priemysel

  3.1 priemyselná politika

  3.2 program rozvoja malého a stredného podnikania

  3.3 program rozvoja priemyselnej výroby na báze domácich surovín

  3.4 program na podporu investícií

  3.5 koncepcia/program/plán rozvoja

  3.5.1 chemického priemyslu

  3.5.2 drevospracujúceho priemyslu

  3.5.3 potravinárskeho priemyslu

  3.5.4 priemyslu stavebných látok

  3.5.5 hutníckeho priemyslu

  3.5.6 strojárskeho priemyslu

  3.5.7 ľahkého priemyslu (textilný, odevný, kožiarsky a obuvnícky, polygrafický, sklársky)

  3.5.8 elektrotechnického priemyslu

  4. Poľnohospodárstvo

  4.1 štátna pôdna politika

  4.2 agrárna a potravinová politika

  4.3 program zvyšovania kvality poľnohospodársko-potravinárskej produkcie

  4.4 koncepcia rozvoja chovu hospodárskych zvierat

  4.5 koncepcia rozvoja ekologického poľnohospodárstva

  4.6 koncepcia ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy

  5. Lesné hospodárstvo

  5.1 princípy štátnej lesníckej politiky

  5.2 stratégia a koncepcia rozvoja lesného hospodárstva

  5.3 program zalesňovania pôd nevyužiteľných na poľnohospodársku výrobu

  5.4 koncepcia ochrany lesných pozemkov

  5.5 programy rozvoja poľovníctva

  5.6 lesníctvo a rozvoj vidieka

  5.7 koncepcia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

  6. Vodné hospodárstvo

  6.1 koncepcia vodohospodárskej politiky

  6.2 plán manažmentu povodia

  6.3 plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

  7. Doprava a telekomunikácie

  7.1 štátna dopravná politika

  7.2 koncepcia rozvoja dopravy

  7.3 koncepcia rozvoja diaľnic a rýchlostných ciest

  7.4 program rozvoja železničnej dopravy

  7.5 program rozvoja železničných ciest

  7.6 rozvoj kombinovanej dopravy

  7.7 reštrukturalizácia letísk

  7.8 koncepcia rozvoja leteckej dopravy

  7.9 koncepcia rozvoja vodnej dopravy

  7.10 národná politika elektronických komunikácií

  7.11 stratégia informatizácie spoločnosti

  8. Šport, rekreácia a cestovný ruch

  8.1 program rozvoja cestovného ruchu

  8.2 program rozvoja vidieckej turistiky, agroturistiky a lesoturistiky

  8.3 program rozvoja športu

  9. Odpadové hospodárstvo

  9.1 program odpadového hospodárstva

  9.2 koncepcia hospodárenia s nebezpečným odpadom

  9.3 koncepcia separovaného zberu odpadov

  9.4 koncepcia rozvoja spracovateľských kapacít

  9.5 koncepcia sanácie starých skládok a starých environmentálnych záťaží

  9.6 koncepcia nakladania s odpadom zo septikov a žúmp

  10. Životné prostredie

  10.1 stratégia trvalo udržateľného rozvoja

  10.2 koncepcie starostlivosti o životné prostredie

  10.3 štátna environmentálna politika

  10.4 národný environmentálny akčný program

  10.5 národná stratégia ochrany biodiverzity

  10.6 koncepcia ochrany prírody a krajiny

  11. Iné

  11.1 programy vedy a výskumu

  11.2 národohospodárska stratégia Slovenskej republiky

  II. POLITIKY, PLÁNY A PROGRAMY, KTORÉ URČUJÚ VYUŽÍVANIE ÚZEMIA

  1. Regionálny rozvoj

  1.1 regionálna politika

  1.2 stratégia regionálneho rozvoja

  1.3 koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajov a okresov

  1.4 stratégia rozvoja vidieka

  1.5 program obnovy dediny

  1.6 program rozvoja vidieka

  2. Územnoplánovacie dokumentácie

  2.1 koncepcia územného rozvoja Slovenska

  2.2 územné plány regiónu

  2.3 územné plány obcí (nad 2 000 obyvateľov)

  2.4 územné plány obcí do 2 000 obyvateľov, ktoré sú

  2.4.1 obcami so štatútom kúpeľného miesta

  2.4.2 obcami, na ktorých území sa nachádza navrhované vtáčie územie, územie európskeho významu alebo európska sústava chránených území (Natura 2000)

  PRÍL.2 - OBSAH A ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

  I. Základné údaje o obstarávateľovi

  1. Názov.

  2. Identifikačné číslo.

  3. Adresa sídla.

  4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.

  5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.

  II. Základné údaje o strategickom dokumente

  1. Názov.

  2. Charakter.

  3. Hlavné ciele.

  4. Obsah (osnova).

  5. Uvažované variantné riešenia.

  6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

  7. Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.

  9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie).

  III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

  1. Požiadavky na vstupy.

  2. Údaje o výstupoch.

  3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

  4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

  5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.

  6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.

  7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

  IV. Dotknuté subjekty

  1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.

  2. Zoznam dotknutých subjektov.

  3. Dotknuté susedné štáty.

  V. Doplňujúce údaje

  1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).

  2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.

  VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

  VII. Potvrdenie správnosti údajov

  1. Meno spracovateľa oznámenia.

  2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

  PRÍL.3 - KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 7 ZÁKONA

  1. Relevantnosť strategického dokumentu pre integráciu environmentálnych vrátane zdravotných otázok, predovšetkým z hľadiska podpory udržateľného rozvoja.

  2. Rozsah, v ktorom strategický materiál vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, či už z hľadiska jeho lokalizácie, povahy, veľkosti a prevádzkových podmienok, alebo z hľadiska alokácie zdrojov.

  3. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvňuje iné strategické materiály, vrátane hierarchicky zostavených strategických materiálov.

  4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického materiálu.

  5. Povaha environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, ako sú pravdepodobnosť, trvanie, frekvencia, možnosť vrátenia do pôvodného stavu, veľkosť a rozsah (napr. geografická oblasť alebo počet obyvateľov, ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené).

  6. Environmentálne riziká vrátane zdravotných rizík.

  7. Cezhraničný charakter vplyvov.

  8. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je krajina s uznaným národným alebo medzinárodným štatútom ochrany [napr. chránené územia a ich ochranné pásma, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti].

  PRÍL.4 - OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

  A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I. Základné údaje o obstarávateľovi

  1. Označenie.

  2. Sídlo.

  3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, od ktorého možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.

  II. Základné údaje o strategickom dokumente

  1. Názov.

  2. Územie (SR, kraj, okres, obec).

  3. Dotknuté obce.

  4. Dotknuté orgány.

  5. Schvaľujúci orgán.

  6. Obsah a hlavné ciele strategického dokumentu a jeho vzťah k iným strategickým dokumentom.

  III. Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

  1. Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument bude realizovať.

  2. Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod.

  3. Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú významne ovplyvnené.

  4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu.

  5. Environmentálne ciele vrátane zdravotných cieľov zistených na medzinárodnej, národnej a inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to, ako sa zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu.

  IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvov strategického dokumentu vrátane zdravia

  1. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie (primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne aj negatívne).

  V. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie

  1. Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie strategického dokumentu.

  VI. Dôvody pre výber zvažovaných alternatív a popis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky alebo neurčitosti

  VII. Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie

  VIII. Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie

  IX. Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií

  X. Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah strategického dokumentu umožňuje)

  PRÍL.5 - OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

  A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I. Základné údaje o obstarávateľovi

  1. Označenie.

  2. Sídlo.

  3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, osoby s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi (§ 2a stavebného zákona), od ktorej možno dostať relevantné informácie o územnoplánovacej dokumentácii, a miesto na konzultácie.

  II. Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii

  1. Názov.

  2. Územie (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

  3. Dotknuté obce.

  4. Dotknuté orgány.

  5. Schvaľujúci orgán.

  6. Vyjadrenie o vplyvoch uzemnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice.

  B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I. Údaje o vstupoch

  1. Pôda - záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber.

  2. Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie.

  3. Suroviny - druh, spôsob získavania.

  4. Energetické zdroje - druh, spotreba.

  5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

  II. Údaje o výstupoch

  1. Ovzdušie - hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií.

  2. Voda - celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, miesto vypúšťania (recipient, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd), zdroj vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania.

  3. Odpady - celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi.

  4. Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

  5. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné - zdroj a intenzita).

  6. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny).

  C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia

  II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia - podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie

  1. Horninové prostredie - inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, erózia a iné), ložiská nerastných surovín, geomorfologické pomery (napr. sklon, členitosť), stav znečistenia horninového prostredia.

  2. Klimatické pomery - zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná a časový priebeh), veternosť (napr. smer a sila prevládajúcich vetrov).

  3. Ovzdušie - stav znečistenia ovzdušia.

  4. Vodné pomery - povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky chránené územia, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.

  5. Pôdne pomery - kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd.

  6. Fauna, flóra - kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné migračné koridory živočíchov.

  7. Krajina - štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana.

  8. Chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma podľa osobitných predpisov [napr. národné parky, chránené krajinné oblasti, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti], územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).

  9. Obyvateľstvo - demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie), sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi).

  10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská.

  11. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie).

  12. Iné zdroje znečistenia (hlukové pomery, vibrácie, žiarenie).

  13. Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

  III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé) podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie

  1. Vplyvy na obyvateľstvo - počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy.

  2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

  3. Vplyvy na klimatické pomery.

  4. Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

  5. Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

  6. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

  7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).

  8. Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny.

  9. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti], na územný systém ekologickej stability.

  10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská.

  11. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

  12. Iné vplyvy.

  13. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.

  IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie

  V. Porovnanie variantov (vrátane porovnania s nulovým variantom)

  1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

  2. Porovnanie variantov.

  VI. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie a zdravie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia a zdravia

  VII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

  VIII. Všeobecne záverečné zhrnutie

  IX. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali, ich podpis (pečiatka)

  X. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom na vypracovanie správy o hodnotení

  XI. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa

  PRÍL.6 - OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

  I. Základné údaje o obstarávateľovi

  1. Názov.

  2. Identifikačné číslo.

  3. Adresa sídla.

  4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.

  II. Základné údaje o strategickom dokumente

  1. Názov.

  2. Charakter.

  3. Hlavné ciele.

  4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu.

  5. Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  III. Opis priebehu prípravy a posudzovania

  1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

  2. Orgán kompetentný na jeho prijatie.

  3. Druh prijatia, rozhodnutia.

  4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

  5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu.

  6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie.

  7. Verejné prerokovanie a jeho závery.

  IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu (Napr. vplyv na zložky životného prostredia, vplyv na chránené územia...)

  V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)

  VI. Závery

  1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).

  2. Odporúčaný variant.

  3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.

  4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu.

  5. Návrh monitoringu.

  VII. Potvrdenie správnosti údajov

  1. Spracovatelia záverečného stanoviska.

  2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka.

  3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.

  PRÍL.7 - DOLOŽKA VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  I. Základné údaje o strategickom dokumente

  1. Hlavné ciele.

  2. Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  II. Opis priebehu prípravy a posudzovania

  1. Vecný a časový harmonogram prípravy a posudzovania.

  2. Stanoviská predložené k správe o hodnotení strategického dokumentu na vládnej úrovni a ich vyhodnotenie (akceptované, neakceptované).

  3. Informácia o verejnom prerokovaní a jeho závery.

  4. Stanovisko ministerstva a jeho vyhodnotenie (akceptované, neakceptované).

  5. Rámcový prehľad uplatnených pripomienok s charakteristikou akceptovaných a neakceptovaných pripomienok a dôvodov neakceptácie.

  III. Zhrnutie hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na vládnej úrovni

  1. Vplyv na zložky životného prostredia.

  2. Vplyv na zdravie obyvateľov.

  3. Vplyv na chránené územia [napr. na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

  4. Vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

  IV. Závery

  1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).

  2. Odporúčaný variant.

  3. Odôvodnenie bodov 1 a 2.

  PRÍL.8 - ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU ICH VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  1. Ťažobný priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Ťažba a úprava uhlia, lignitu od 100 000 t/rok do 100 tis. t/rok

  a bituminóznych hornín povrchová

  aj podzemná

  2. Ťažba a úprava rúd a magnezitu od 100 000 t/rok do 100 tis. t/rok

  3. Ťažba a úprava nerastov bez limitu

  s rádioaktívnymi vlastnosťami vrátane

  odvalov a odkalísk a ich rekultivácie

  4. Ťažba a úprava ropy od 500 t/deň do 500 t/deň

  5. Ťažba a úprava zemného plynu od 500 000 m3/deň do 500 000 m3/deň

  6. Povrchové priemyselné prevádzky bez limitu

  pre ťažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného

  plynu, rúd a bituminóznych hornín

  7. Podzemné uskladňovanie zemného plynu od 100 mil. m3/rok do 100 mil. m3/rok

  v prírodných horninových štruktúrach

  8. Podzemné uskladňovanie zemného plynu od 500 000 m3 do 500 000 m3

  v umelo vybudovaných podzemných

  priestoroch

  9. Prevádzky na ťažbu a spracovanie bez limitu

  azbestu

  10. Ťažba nerastov bagrovaním z riek od 100 000 t/rok

  11. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, od 200 000 t/rok od 100 000 t/rok

  ťažba štrkopiesku a piesku alebo od 10 ha do 200 000 t/rok

  záberu plochy alebo od 5 ha

  do 10 ha záberu

  plochy

  12. Ťažba kaolínu, keramických od 200 000 t/rok od 100 000 t/rok

  a žiaruvzdorných ílov a ílovcov alebo od 10 ha do 200 000 t/rok

  záberu plochy alebo od 5 ha

  do 10 ha záberu

  plochy

  13. Lomy a povrchová ťažba vápenca od 200 000 t/rok od 100 000 t/rok

  alebo od 10 ha do 200 000 t/rok

  záberu plochy alebo od 5 ha

  do 10 ha záberu

  plochy

  14. Ťažba sklárskych a zlievárenských od 200 000 t/rok od 100 000 t/rok

  pieskov alebo od 10 ha do 200 000 t/rok

  záberu plochy alebo od 5 ha

  do 10 ha záberu

  plochy

  15. Ťažba ostatných nerastov, od 200 000 t/rok od 100 000 t/rok

  ak nie sú uvedené v položkách alebo od 10 ha do 200 000 t/rok

  č. 1-6, 9-14 záberu plochy alebo od 5 ha

  do 10 ha

  záberu plochy

  16. Ťažobné vrty (s výnimkou vrtov

  na skúmanie stability pôdy) najmä:

  - geotermálne vrty od 500 m do 500 m

  - vrty pre vodné zdroje

  - vrty na ukladanie rádioaktívneho bez limitu od 300 m

  odpadu

  2. Energetický priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Tepelné elektrárne a ostatné od 300 MW od 50 MW

  zariadenia na spaľovanie do 300 MW

  s tepelným výkonom

  2. Priemyselné zariadenia na výrobu od 50 MW od 5 MW

  elektriny z vodnej energie do 50 MW

  (hydroelektrárne)

  3. Zariadenia na využívanie vetra na bez limitu

  výrobu energie (veterné elektrárne)

  4. Jadrové elektrárne a iné zariadenia bez limitu

  s jadrovými reaktormi (s výnimkou

  výskumných zariadení na výrobu

  a konverziu štiepnych a obohatených

  materiálov, ktorých maximálny tepelný

  výkon nepresahuje 1 kW stáleho

  tepelného výkonu) vrátane ich

  vyraďovania a likvidácie. Jadrové

  elektrárne a jadrové reaktory

  prestávajú byť takýmto zariadením,

  keď je z ich územia trvalo

  odstránené jadrové palivo a iné

  rádioaktívne kontaminované prvky

  5. Zariadenia na prepracovanie bez limitu

  vyhoretého jadrového paliva

  6. Zariadenia určené na výrobu alebo bez limitu

  obohacovanie jadrového paliva

  a výskumné zariadenia na výrobu

  a konverziu jadrového paliva

  a jadrových palivových surovín

  7. Zariadenia na spracovanie vyhoretého bez limitu

  jadrového paliva a vysokoaktívnych

  rádioaktívnych odpadov

  8. Trvalé úložiská vyhoretého jadrového bez limitu

  paliva a vysokoaktívnych odpadov

  9. Zariadenia na skladovanie (plánované bez limitu

  na viac ako 10 rokov) vyhoretého

  jadrového paliva alebo rádioaktívneho

  odpadu na inom mieste, ako bol

  vyprodukovaný

  10. Zariadenia na spracovanie, úpravu bez limitu

  a ukladanie stredne a nízkoaktívnych

  odpadov z prevádzky a vyraďovania

  jadrových elektrární a využívania

  rádionuklidov

  11. Zariadenia na nakladanie bez limitu

  s rádioaktívnymi odpadmi vrátane

  ich skladovania, ak nie sú

  uvedené v položkách č. 7 až 10

  12. Geotermálne elektrárne a výhrevne od 50 MW od 5 MW

  do 50 MW

  13. Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu od 50 MW od 5 MW

  elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú do 50 MW

  zaradené v položkách č. 1-4 a 12

  14. Priemyselné zariadenia na vedenie pary, bez limitu

  plynu a teplej vody

  15. Nadzemné a podzemné prenosové vedenia 220 kV a viac 110 kV a 220 kV

  elektrickej energie s dĺžkou s dĺžkou od 5 km

  od 15 km do 15 km

  16. Diaľkové plynovody s potrubím od 500 mm alebo od 300 mm

  so svetlosťou alebo s tlakom od1 MPa alebo do 500 mm alebo

  od 40 km od 0,3 MPa

  do 1 MPa alebo

  od 10 km do 40 km

  17. Podzemné uskladnenie horľavých plynov bez limitu

  18. Povrchové skladovanie fosílnych palív od 10 000 m3

  3. Hutnícky priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Prevádzky na úpravu, praženie alebo od 100 000 t/rok do 100 000 t/rok

  aglomeráciu rúd (vrátane sulfidových

  rúd)

  2. Prevádzky na spracovanie železných

  kovov

  a) valcovne za tepla od 20 t/hod.

  surovej ocele

  b) kováčske dielne s kladivami, 50 kJ/kladivo

  ktorých energia presahuje alebo 20 MW

  tepelného výkonu

  c) kovanie výbuchom bez limitu

  d) prevádzky od 1 t surovej

  na nanášanie ochranných povlakov ocele/hod.

  z roztavených kovov (pokovovanie)

  3. Zlievárne železných kovov nad 20 t/deň

  4. Prevádzky na primárnu výrobu od 2,5 t/hod. od 0,5 t/hod.

  surového železa, liatiny alebo ocele do 2,5 t/hod.

  (primárna alebo sekundárna tavba)

  vrátane kontinuálneho odlievania

  s kapacitou

  5. Prevádzky na výrobu surových bez limitu

  neželezných kovov z rúd,

  koncentrátov alebo druhotných

  surovín metalurgickými, chemickými

  alebo elektrolytickými procesmi

  6. Prevádzky na tavenie vrátane od 100 000 t/rok od 10 000 t/rok

  zlievania zliatin (legovania) do 100 000 t/rok

  neželezných kovov okrem vzácnych

  kovov vrátane pretavovania

  recyklovaných výrobkov

  (rafinácia, výroba odliatkov a pod.)

  s kapacitou tavenia

  7. Tavenie zliatin s obsahom toxických od 4 t/deň

  zlúčenín

  8. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov od 30 m3 kapacity od 10 m3

  a plastov využívajúce elektrolytické používaných kadí do 30 m3

  alebo chemické procesy upravenej kapacity

  plochy používaných kadí

  4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Prevádzky na splyňovanie od 500 t/deň od 100 t/deň

  a skvapalňovanie uhlia, do 500 t/deň

  lignitu (plynárne, koksárne)

  a bituminóznych hornín

  2. Rafinérie ropy, minerálnych olejov od 500 t/deň od 50 t/deň

  a plynu (okrem zariadení na výrobu a viac do 500 t/deň

  mazív z ropy) vrátane závodov

  na regeneráciu opotrebovaných

  minerálnych olejov

  3. Chemické prevádzky, t.j. prevádzky bez limitu

  na výrobu chemikálií alebo skupín

  chemikálií, alebo medziproduktov

  v priemyselnom rozsahu, ktoré sú

  určené na výrobu:

  3.1. základných organických

  chemikálií, ako sú:

  a) jednoduché uhľovodíky

  lineárne alebo cyklické,

  nasýtené alebo nenasýtené,

  alifatické alebo aromatické),

  b) organické zlúčeniny obsahujúce

  kyslík, ako sú alkoholy,

  aldehydy, ketóny, karboxylové

  kyseliny, estery, acetáty,

  étery, peroxidy, epoxidové

  živice,

  c) organické zlúčeniny obsahujúce

  síru,

  d) organické zlúčeniny obsahujúce

  dusík, ako sú amíny, amidy,

  dusité, dusné alebo dusičné

  zlúčeniny, nitrily, kyanáty,

  izokyanáty,

  e) organické zlúčeniny obsahujúce

  fosfor,

  f) halogénové uhľovodíky,

  g) organokovové zlúčeniny,

  h) základné plastické hmoty

  (polymérové syntetické vlákna

  a vlákna na celulózovom

  základe),

  i) syntetické gumy,

  j) farbivá a pigmenty,

  k) povrchovo aktívne látky

  a sulfooktany,

  3.2. základných anorganických

  chemikálií, ako sú:

  a) plyny, ako sú čpavok, chlór

  alebo chlorovodík, fluór alebo

  fluorovodík, oxidy uhlíka,

  zlúčeniny síry, oxidy dusíka,

  vodík, oxid siričitý,

  karbonylchlorid,

  b) kyseliny, ako sú kyselina

  chrómová (chromitá), kyselina

  fluorovodíková, kyselina

  fosforečná, kyselina dusičná,

  kyselina chlorovodíková,

  kyselina sírová, oleum

  a ostatné kyseliny síry,

  c) zásady, ako sú hydroxid amónny,

  hydroxid draselný, hydroxid

  sodný,

  d) soli, ako sú chlorid amónny,

  chlorečnan draselný, uhličitan

  draselný, uhličitan sodný,

  tetraboritan (peroxoboritan),

  dusičnan strieborný,

  e) nekovy, oxidy kovov alebo iné

  anorganické zlúčeniny, ako sú

  karbid vápenatý (karbid

  vápnika), kremík, karbid

  kremičitý (karbid kremíka),

  3.3. prevádzky na výrobu

  fosforečných, dusíkatých alebo

  draselných hnojív

  (jednoduchých alebo

  kombinovaných),

  3.4. prevádzky na výrobu základných

  prípravkov na ochranu rastlín

  a na výrobu biocídov,

  3.5. prevádzky na výrobu základných

  farmaceutických výrobkov

  vyžívajúce chemické,

  biochemické alebo biologické

  procesy,

  3.6. prevádzky na výrobu výbušnín

  4. Prevádzky na výroba uhlíka bez limitu

  (grafitu) alebo elektrografitu

  vypaľovaním alebo grafitizáciou

  5. Používanie alebo regenerácia od 100 t/rok od 10 t/rok

  chlórovaných uhľovodíkov do 100 t/rok

  6. Zariadenia na zhodnotenie alebo bez limitu

  deštrukciu výbušných látok

  7. Výroba viskózových vláken, celofánu bez limitu

  a celofánových derivátov

  8. Výroba jedov bez limitu

  9. Skladovanie jedov a pesticídov od 100 t od 10 t

  do 100 t

  10. Výroba antioxidantov, urýchľovačov od 200 t/rok

  a iných gumárenských chemikálií

  11. Výroba pesticídov, farmaceutických bez limitu

  výrobkov, peroxidov a elastomérov

  12. Výroba farieb a lakov od 200 t/rok od 100 t/rok

  do 200 t/rok

  13. Potrubia na prepravu ropy alebo

  chemikálií

  - so svetlosťou od 500 mm od 300 mm

  do 500 mm

  - alebo s tlakom od 1 MPa od 0,3 MPa

  do 1 MPa

  - alebo dĺžkou od 20 km od 5 km

  do 20 km

  14. Priemyselná výroba chemikálií bez limitu

  a polotovarov neuvedených

  v položkách

  č. 3 - 8, 10 - 12

  5. Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Impregnácia dreva použitím od 1 000 t/rok od 100 t/rok

  toxických chemikálií použitých do 1000 t/rok

  chemikálií použitých

  chemikálií

  2. Výroba drevovláknitých od 50 000 m3/rok

  a drevotrieskových dosiek vstupných

  materiálov

  3. Výroba nábytku od 10 000 m3/rok

  vstupných

  materiálov

  4. Priemyselné prevádzky na výrobu

  a) buničiny (celulózy) z dreva

  alebo podobných vláknitých

  materiálov bez limitu bez limitu

  b) papiera a lepenky s výrobnou

  kapacitou od 200 t/deň

  6. Priemysel stavebných látok

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Cementárne, vápenky (s rotačnými

  alebo inými pecami) s kapacitou

  - cementového slinku a/alebo

  cementu od 500 t/deň do 500 t/deň

  - vápna od 50 t/deň

  2. Výroba stavebných hmôt vrátane od 100 000 t/rok od 50 000 t/rok

  panelární a stavebných výrobkov do 100 000 t/rok

  3. Výroba azbestocementových výrobkov od 20 000 t/rok od 5 000 t/rok

  s ročnou produkciou finálneho do 20 000 t/rok

  výrobku

  4. Obaľovne živičných zmesí od 10 000 t/rok

  7. Strojársky a elektrotechnický priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Výroba a montáž motorových vozidiel bez limitu

  a výroba motorov motorových vozidiel

  2. Lodenice bez limitu

  3. Prevádzky na výrobu a opravy lietadiel bez limitu

  4. Výroba železničných zariadení bez limitu

  5. Testovacie prevádzky na motory, bez limitu

  turbíny a reaktory

  6. Trvalé skúšobné trate pre motorové bez limitu

  vozidlá

  7. Strojárska výroba, elektrotechnická od 3 000 m2

  výroba s výrobnou plochou

  8. Ostatné priemyselné odvetvia

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Zariadenia na výrobu skla od 20 t/deň od 5 t/deň

  a sklenených vláken s kapacitou do 20 t/deň

  tavby

  2. Prevádzky na tavenie nerastných od 20 t/deň

  materiálov vrátane výroby

  minerálnych vláken s kapacitou tavby

  3. Prevádzky na výrobu keramických od 75 t/deň od 30 t/deň

  výrobkov vypaľovaním, najmä alebo do 75 t/deň

  krytinových škridiel, tehál, s kapacitou alebo s

  žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, pece od 4 m3, kapacitou pece

  dlaždíc, ostatných kameninových alebo úžitkovou od 2 m3, alebo

  výrobkov, hrubej a jemnej keramiky kapacitou pece s úžitkovou

  a porcelánu s výrobnou kapacitou od 300 kg/m3 kapacitou pece

  od 150 kg/m3

  4. Prevádzky na predprípravu od 10 t/deň od 5 t/deň

  (pranie, bielenie, macerácia) použitých do 10 t/deň

  alebo farbenie vláken alebo textílií chemikálií použitých

  chemikálií

  5. Prevádzky na priemyselné spracovanie od 2 000 t/rok od 500 t/rok

  usní, koží a kožušín (garbiarne) hotových do 2 000 t/rok

  výrobkov hotových

  výrobkov

  6. Polygrafické prevádzky od 10 t/rok od 1 t/rok

  použitých do 10 t/rok

  chemikálií použitých

  chemikálií

  7. Priemyselné zariadenia na povrchovú od 150 kg

  úpravu látok, predmetov alebo rozpúšťadiel/

  výrobkov s použitím organických hod. alebo

  rozpúšťadiel, hlavne na apretáciu, od 200 t/rok

  potlač, poťahovanie, odmasťovanie,

  vodovzdornú úpravu, lepenie,

  lakovanie (natieranie), čistenie

  alebo impregnovanie s kapacitou

  spotreby používanej látky

  8. Sériová veľkovýroba obuvi od 250 000

  párov/rok

  9. Prevádzky na výrobu výrobkov

  z azbestu s ročnou produkciou

  finálnych výrobkov

  - trecie materiály od 50 t/rok od 5 t/rok

  do 50 t/rok

  - iné využitie azbestu od 200 t/rok od 50 t/rok

  do 200 t/rok

  10. Ostatné priemyselné zariadenia od 1 000 m2

  neuvedené v položkách

  č. 1 - 9 s výrobnou plochou

  9. Infraštruktúra

  Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položky

  č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1, 8,

  10, 11, 12, 13, 14 písmená b), g) a h).

  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  pre položku č. 14 písmená a), d), h) a k).

  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre položku č. 14

  písmená f) a h) a položku č. 15.

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pre položku č. 14 písmená c) a h).

  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre položku č. 14 písmená e) a h).

  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pre položku

  č. 14 písmená h), i) a j).

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly od 250 000 m3 od 50 000 m3

  hlušiny s kapacitou do 250 000 m3

  2. Skládky odpadov na nebezpečný odpad bez limitu

  3. Skládky odpadov na zneškodňovanie nie od 250 000 m3 od 50 000 m3

  nebezpečného odpadu s kapacitou do 250 000 m3

  4. Skládky odpadov na inertný odpad nad 250 000 m3

  s kapacitou

  5. Zariadenia na zneškodňovanie ostatných bez limitu

  odpadov spaľovaním alebo zariadenia

  na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie

  ostatných odpadov

  6. Zariadenia na zneškodňovanie bez limitu

  nebezpečných odpadov spaľovaním, alebo

  zariadenia na úpravu, spracovanie

  a zhodnocovanie nebezpečných odpadov

  7. Stavby, objekty a zariadenia bez limitu

  na nakladanie s nebezpečným odpadom,

  ak nie sú uvedené v položkách

  č. 2, 3 a 6

  8. Skladovanie odpadov zo železných kovov bez limitu

  a z neželezných kovov a starých

  vozidiel

  9. Zariadenia na zhodnocovanie ostatného od 100 000 t/rok od 50 000 t/rok

  stavebného odpadu do 100 000 t/rok

  10. Zariadenia na zneškodňovanie odpadov bez limitu

  (nezahrnuté v položkách č. 1 až 9)

  11. Nadzemné sklady s kapacitou

  a) zemného plynu a iných plynných médií od 100 000 m3 od 50 000 m3

  do 100 000 m3

  b) ropy a petrochemických výrobkov od 10 000 t od 100 t

  do 10 000 t

  c) chemikálií a chemických výrobkov od 1 000 t od 500 t

  do 1 000 t

  12. Podzemné sklady s kapacitou

  a) zemného plynu a iných plynných médií od 100 000 m3 od 5 000 m3

  do 100 000 m3

  b) ropy a petrochemických výrobkov od 10 000 t od 100 t

  do 10 000 t

  c) chemikálií a chemických výrobkov od 1 000 t od 500 t

  do 1 000 t

  13. Projekty budovania priemyselných zón bez limitu

  vrátane priemyselných parkov

  14. Projekty rozvoja obcí vrátane

  a) bytových budov od 300 stojísk od 20 000 m2

  podlahovej plochy

  b) budov pre obchod a/alebo služby od 500 stojísk od 2 000 m2

  úžitkovej plochy

  c) budov pre kultúru a verejnú zábavu od 2 000 m2

  úžitkovej plochy

  d) budov pre administratívu od 5 000 m2

  úžitkovej plochy

  e) škôl, univerzít a budov pre od 5 000 m2

  vzdelávanie úžitkovej plochy

  f) nemocničných budov a zdravotníckych od 5 000 m2

  zariadení úžitkovej plochy

  g) skladov od 2 000 m2

  skladovacej plochy

  h) komplexov dvoch a viacerých objektov od 5 000 m2

  uvedených v písmenách a) až g) úžitkovej plochy

  i) garáží alebo komplexu garážových od 100 do 300

  budov stojísk

  j) parkovísk alebo komplexu parkovísk od 100 do 500

  stojísk

  k) územných plánov zóny, ktoré

  nahrádzajú územné rozhodnutie

  pre činnosti uvedené v písmenách

  a) až j) bez limitu

  15. Krematóriá a cintoríny bez limitu

  10. Vodné hospodárstvo

  Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Priehrady, nádrže a iné zariadenia

  určené na zadržiavanie alebo

  na akumuláciu vody vrátane suchých

  nádrží

  - s výškou hrádze nad základovou

  líniou alebo od 8 m alebo od 3 m do 8 m

  - s celkovým novým objemom alebo od 1 mil. m3 od 0,5 mil. m3

  dodatočne zadržaným objemom alebo alebo do 1 mil. m3

  alebo

  - s rozlohou od 100 ha od 50 ha do 100 ha

  2. Zariadenia na prevod podzemných vôd od 10 mil. m3/rok od 3 mil. m3/rok

  medzi povodiami, ak takýto prenos do 10 mil. m3/rok

  je zameraný na prevenciu

  pred možným nedostatkom vody

  3. Zariadenia na prevod vodných od 300 mil. m3/rok od 60 mil. m3/rok

  zdrojov medzi povodiami, a keď množstvo do 300 mil. m3/rok

  ak dlhoročný priemerný prietok prevádzanej vody

  toku, z ktorého sa má voda čerpať, presahuje

  presahuje 5% prietoku

  4. Odber podzemných vôd alebo systémy od 10 mil. m3/rok od 3 mil. m3/rok

  umelého dopĺňania podzemných vôd do 10 mil. m3/rok

  5. Diaľkové vodovody od 20 km

  6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné od 100 000 od 2 000

  siete ekvivalentných do 100 000

  obyvateľov ekvivalentných

  obyvateľov

  7. Objekty protipovodňovej ochrany bez limitu

  8. Vrty na zásobovanie pitnou vodou s očakávanou

  výdatnosťou

  od 100 l/s

  9. Odber geotermálnych vôd bez limitu

  11. Poľnohospodárska a lesná výroba

  Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Zariadenia na intenzívnu živočíšnu

  výrobu vrátane depónií vedľajších

  produktov s kapacitou

  a) hospodárskych zvierat od 100 VDJ 1)

  b) ošípaných od 2 000 ks od 200 ks do 2 000 ks

  (nad 30 kg) (nad 30 kg)

  alebo alebo

  od 750 ks od 750 ks

  prasníc prasníc

  c) hydiny od 85 000 ks od 55 000 ks

  brojlerov do 85 000 ks

  alebo brojlerov

  od 40 000 ks alebo

  nosníc od 25 000 ks

  do 40 000 ks

  nosníc

  2. Intenzívny chov rýb bez limitu

  3. Melioračné zásahy, najmä

  a) odvodnenie, závlahy, protierózna od 500 ha od 10 ha

  ochrana pôd, úpravy pozemkov do 500 ha

  b) lesnícko-technické meliorácie od 50 ha

  len v chránených

  územiach

  4. Objekty na skladovanie

  - pesticídov od 10 t bez limitu

  - kvapalných a suspendovaných

  priemyselných hnojív od 50 kg

  5. Kafilérie a veterinárne asanačné ústavy od 10 t/deň do 10 t/deň

  6. Ťažba rašeliny od 200 000 t/rok od 50 000 t/rok

  alebo do 200 000 t/rok

  od 20 ha alebo do 20 ha

  ťažobného miesta ťažobného miesta

  7. Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na od 10 ha od 5 ha

  účely zmeny na iný typ využitia krajiny do 10 ha

  8. Návrhy na využitie neobrábaných alebo bez limitu

  poloprírodných oblastí na intenzívne

  poľnohospodárske účely

  9. Návrhy na reštrukturalizáciu vidieckych bez limitu

  usadlostí

  1) VDJ - veľká dobytčia jednotka (500 kg živej hmotnosti).

  12. Potravinársky priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Pivovary, sladovne, vinárske závody bez limitu

  a výrobne nealkoholických nápojov

  2. Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske od 50 t/deň bez limitu

  závody s kapacitou živej váhy

  3. Priemyselné zariadenia na výrobu škrobu od 50 000 t/rok od 10 000 t/rok

  (škrobárne) vstupnej suroviny do 50 000 t/rok

  vstupnej suroviny

  4. Cukrovary (výroba a rafinovanie cukru) bez limitu

  5. Priemyselná výroba cukroviniek a sirupov bez limitu

  6. Liehovary od 10 000 t/rok

  suroviny

  7. Tukový priemysel (výroba rastlinných od 75 t/deň od 20 t/deň

  živočíšnych tukov a olejov) a výroba výrobkov do 75 t/deň

  saponátových prostriedkov hotových výrobkov

  8. Mliekárne a priemyselné výrobne od 200 t/deň od 100 t/deň

  mliečnych výrobkov s kapacitou do 200 t/deň

  spracovaného mlieka

  9. Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu od 75 t/deň od 20 t/deň

  mäsových výrobkov hotových výrobkov do 75 t/deň

  hotových výrobkov

  10. Priemyselné prevádzky na spracovanie bez limitu

  rýb, výrobu rybieho oleja a ostatných

  výrobkov z rýb

  11. Konzervárne a baliarne živočíšnych od 100 t/deň

  a rastlinných výrobkov hotových výrobkov

  12. Ostatné špeciálne technológie od 75 t/deň

  potravinárskeho priemyslu hotových výrobkov

  13. Prevádzky na spracovanie ostatných od 300 t/deň 75 t/deň

  rastlinných surovín a živočíšnych hotových výrobkov do 300 t/deň

  surovín neuvedených v položkách

  č. 1 až 13

  14. Prevádzky na priemyselnú výrobu bez limitu

  bielkovinových potravinárskych prísad,

  droždia, fermentov a ďalších

  bielkovinových látok (proteínov)

  13. Doprava a telekomunikácie

  Rezortný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej

  republiky pre položky č. 1 - 15

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

  pre položku č. 10

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Ťažba a úprava uhlia, lignitu od 100 000 t/rok do 100 tis. t/rok

  a bituminóznych hornín povrchová

  aj podzemná

  1. Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane bez limitu

  objektov

  2. Cesty I. a II. triedy a prestavba od 10 km od 5 km do 10 km

  alebo rozšírenie jestvujúcej cesty stavebnej dĺžky stavebnej dĺžky

  I. a II. triedy spojené so zmenou

  kategórie vrátane

  3. Výstavba železničných dráh od 20 km od 5 km do 20 km

  nadzemných a podzemných

  4. Železničné stanice, terminály

  a) osobné od 3 koľají

  b) zmiešané (nákladné osobné) od 5 koľají

  c) zriaďovacie od 10 koľají

  d) nákladné, prekladiská od 3 koľají

  kombinovanej dopravy

  e) kontajnerové prekladiská od 3 koľají

  f) pohraničné prechodové od 5 koľají

  5. Rušňové a vozňové depá od 6 stojísk

  6. Dezinfekčné stanice (koľajiská) od 50 vozňov/deň

  7. Odstavné stanice (koľajiská) od 15 súprav/deň

  8. Výstavba cestných mostov bez limitu

  (na cestách I. a II. triedy)

  a železničných mostov

  9. Elektrické dráhy, závesné dráhy bez limitu

  alebo podobné dráhy osobitného druhu

  a trolejbusové dráhy

  10. Obchodné prístavy, prístavné móla pre plavbu lodí pre plavbu lodí

  pre nakladanie a vykladanie, ktoré s výtlakom s výtlakom

  sú pripojené k zemi, a vonkajšie od 1 350 t do 1 350 t

  prístavy (okrem železničných mól)

  11. Vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre plavbu lodí pre plavbu lodí

  vrátane prístavných zariadení s výtlakom s výtlakom

  pre vnútrozemskú vodnú dopravu od 1 350 t do 1 350 t

  12. Výstavba letísk s hlavnou vzletovou od 2 100 m do 2100 m

  a pristávacou dráhou s dĺžkou a viac

  13. Špeciálne dráhy bez limitu

  (ozubnicové dráhy a metro)

  14. Objekty na opravy a údržbu od 50 od 30 do 50

  automobilovej techniky opravárenských opravárenských

  s kapacitou miest miest

  15. Rozhlasové a televízne vysielače od 500 kW

  výstupného výkonu

  16. Rádiolokačné zariadenia primárne s výkonom

  od 750 kW

  a frekvenciou

  nad 1 GHz

  14. Účelové objekty pre šport, rekreáciu a cestovný ruch

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  pre položky č. 1, 3, 4, 5, 7

  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

  pre položky č. 2, 4, 5, 6

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Rekreačné areály a súvisiace v chránených v zastavanom

  zariadenia (ubytovacie zariadenia územiach území od 500

  okrem ubytovania v súkromí, bez limitu ubytovacích

  stravovacie zariadenia) miest a od 250

  stravovacích miest

  mimo zastavaného

  územia od 60

  ubytovacích

  miest a od 100

  stravovacích miest

  2. Prístavy na vodné športy (vrátane od 100 miest

  mól, skladových priestorov, pre plavidlá

  opravárenských dielní a pod.)

  3. Rekreačné prístavy pre jachty bez limitu

  a malé člny

  4. Zjazdové trate, bežecké trate, umiestnené nezahrnuté

  lyžiarske vleky, skokanské mostíky, v chránených v časti A

  lanovky a ostatné zariadenia územiach bez limitu

  5. Trvalé pretekárske trate a skúšobné bez limitu

  trate pre motorové vozidlá

  6. Športové areály a súvisiace

  zariadenia (nekryté športové

  ihriská a kryté budovy pre šport)

  - nekryté areály a súvisiace zariadenia od 5 000 m2

  - kryté budovy pre šport od 2 000 m2

  7. Tematické parky bez limitu

  15. Vojenské stavby

  Rezortný orgán: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

  Pol. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

  číslo Časť A Časť B

  (povinné (zisťovacie

  hodnotenie) konanie)

  1. Vojenské priestory a zariadenia od 100 ha

  na výcvik, ak si vyžadujú plochu

  PRÍL.8a - OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

  I. Údaje o navrhovateľovi

  1. Názov (meno).

  2. Identifikačné číslo.

  3. Sídlo.

  4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.

  5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

  II. Názov zmeny navrhovanej činnosti

  III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti

  1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

  2. Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).

  3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.

  4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí.

  IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

  V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

  Prílohy:

  1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia

  2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe

  3. Výpis z katastra nehnuteľností

  4. Odborné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 18 ods. 12

  5. Stanovisko príslušného orgánu územného plánovania, či zmena navrhovanej činnosti je v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentáciami platnými pre dané územie

  6. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:

  6.1. Dátum spracovania

  6.2. Meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu spracovateľa

  6.3. Podpis spracovateľa

  6.4. Podpis navrhovateľa

  Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie.

  PRÍL.9 - OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁMERU

  I. Základné údaje o navrhovateľovi

  1. Názov (meno).

  2. Identifikačné číslo.

  3. Sídlo.

  4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.

  5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

  II. Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1. Názov.

  2. Účel.

  3. Užívateľ.

  4. Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a podobne).

  5. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

  6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000).

  7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  8. Stručný opis technického a technologického riešenia.

  9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva).

  10. Celkové náklady (orientačné).

  11. Dotknutá obec.

  12. Dotknutý samosprávny kraj.

  13. Dotknuté orgány.

  14. Povoľujúci orgán.

  15. Rezortný orgán.

  16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

  1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

  2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria.

  3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia.

  4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.

  IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

  1. Požiadavky na vstupy (napr. záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).

  2. Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).

  3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

  4. Hodnotenie zdravotných rizík.

  5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

  6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.

  7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.

  8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok).

  9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.

  10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

  11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

  12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi.

  13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov.

  V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu (vrátane porovnania s nulovým variantom)

  1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

  2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

  3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

  VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia

  VII. Doplňujúce informácie k zámeru

  1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých materiálov.

  2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru.

  3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

  VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru

  IX. Potvrdenie správnosti údajov

  1. Spracovatelia zámeru.

  2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa.

  PRÍL.10 - KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 29 ZÁKONA

  I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

  1. Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách).

  2. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými).

  3. Požiadavky na vstupy (najmä záber pôdy, potreba vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov a pod.).

  4. Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy).

  5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.

  6. Ovplyvňovanie pohody života.

  7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia.

  8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.

  II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

  Pri zisťovacom konaní sa musí vziať do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne zasiahnutá navrhovanou činnosťou s prihliadnutím najmä na

  1. súčasný stav využitia územia,

  2. súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,

  3. relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti,

  4. únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti:

  4.1. močiare,

  4.2. pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží),

  4.3. pohoria a lesy,

  4.4. chránené územia [napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti],

  4.5. oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy),

  4.6. oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia,

  4.7. husto obývané oblasti,

  4.8. historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.

  III. Význam očakávaných vplyvov

  Význam očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I. a II. s prihliadnutím najmä na

  1. pravdepodobnosť vplyvu,

  2. rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie),

  3. pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice,

  4. veľkosť a komplexnosť vplyvu,

  5. trvanie, frekvenciu a vratnosť vplyvu.

  PRÍL.11 - OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

  A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I. Základné údaje o navrhovateľovi

  1. Názov (meno).

  2. Identifikačné číslo.

  3. Sídlo.

  4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.

  5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

  II. Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1. Názov.

  2. Účel.

  3. Užívateľ.

  4. Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).

  5. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1 : 50 000).

  6. Dôvod umiestnenia v danej lokalite.

  7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  8. Stručný popis technického a technologického riešenia.

  9. Varianty navrhovanej činnosti.

  10. Celkové náklady (orientačné).

  11. Dotknutá obec.

  12. Dotknutý samosprávny kraj.

  13. Dotknuté orgány.

  14. Povoľujúci orgán.

  15. Rezortný orgán.

  16. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I. Požiadavky na vstupy

  1. Pôda - záber pôdy celkom v ha, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodársky pôdny fond, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber.

  2. Voda - odber vody celkom, maximálny a priemerný odber (m3/hod., m3/rok), z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), umiestnenie odberného zariadenia, spotreba vody celkom (m3/hod., m3/rok).

  3. Suroviny - druh, spotreba (denná, ročná), spôsob získavania (vlastný zdroj, dovoz).

  4. Energetické zdroje - druh, spotreba (denná, ročná).

  5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

  6. Nároky na pracovné sily.

  II. Údaje o výstupoch

  1. Ovzdušie - hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií, časové pôsobenie zdroja (stále, pravidelné, náhodné).

  2. Odpadové vody - celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd (v m3/rok), miesto vypúšťania [recipient, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd (spoločná, vlastná, kapacita, účinnosť)], zdroj vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania.

  3. Odpady - celkové množstvo (t/rok), druh a kategória odpadu, miesto vzniku odpadu, spôsob nakladania s odpadmi.

  4. Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

  5. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné - zdroj a intenzita).

  6. Zápach a iné výstupy (zdroj, intenzita).

  7. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny).

  C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia

  II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia

  1. Geomorfologické pomery - typ reliéfu, sklon, členitosť.

  2. Geologické pomery - geologická charakteristika územia, inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, erózia a iné), ložiská nerastných surovín, stav znečistenia horninového prostredia.

  3. Pôdne pomery - kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd.

  4. Klimatické pomery - zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná a časový priebeh), veternosť (napr. smer a sila prevládajúcich vetrov).

  5. Ovzdušie - stav znečistenia ovzdušia.

  6. Hydrologické pomery - povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky chránené územia, pásma hygienickej ochrany, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.

  7. Fauna a flóra - kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, charakteristika biotopov, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné migračné koridory živočíchov.

  8. Krajina - štruktúra krajiny, krajinný obraz, scenéria, stabilita, ochrana.

  9. Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma [napr. národné parky, chránené krajinné oblasti, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti], chránené stromy.

  10. Územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).

  11. Obyvateľstvo - demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie), sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi).

  12. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.

  13. Archeologické náleziská.

  14. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie).

  15. Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia (napr. hluk, vibrácie, žiarenie) a ich vplyv na životné prostredie.

  16. Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

  17. Celková kvalita životného prostredia - syntéza pozitívnych a negatívnych faktorov (napr. zraniteľnosť horninového prostredia, citlivosť reliéfu, citlivosť povrchových a podzemných vôd, citlivosť pôd, citlivosť ovzdušia, citlivosť fauny a flóry a ich biotopov, citlivosť faktorov pohody a kvality života človeka).

  18. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

  19. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

  III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé, vyvolané počas výstavby a realizácie)

  1. Vplyvy na obyvateľstvo - počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy.

  2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

  3. Vplyvy na klimatické pomery.

  4. Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

  5. Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

  6. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

  7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).

  8. Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz.

  9. Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

  10. Vplyvy na územný systém ekologickej stability.

  11. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme.

  12. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.

  13. Vplyvy na archeologické náleziská.

  14. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

  15. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície).

  16. Iné vplyvy.

  17. Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území (napr. predpokladaná antropogénna záťaž územia, priestorová syntéza negatívnych vplyvov na obyvateľstvo, prírodné prostredie, krajinu, urbánny komplex a využitie zeme, priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít územia, priestorová syntéza pozitívnych vplyvov činnosti.

  18. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.

  19. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií).

  IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie (osobitne uviesť opatrenia počas doby výstavby, prevádzky činnosti, opatrenia pre prípad vzniku havárií)

  1. Územnoplánovacie opatrenia (napr. potreba zosúladenia s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, odporúčanie zmeny a doplnenia platnej územnoplánovacej dokumentácie a pod.).

  2. Technické opatrenia (napr. zmena technológií, surovín, harmonogramu výstavby, sanácia územia, záchranné prieskumy).

  3. Technologické opatrenia.

  4. Organizačné a prevádzkové opatrenia.

  5. Iné opatrenia (napr. očakávané vyvolané investície).

  6. Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení.

  V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu (vrátane porovnania s nulovým variantom)

  1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

  2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

  3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

  VI. Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy

  1. Návrh monitoringu od začatia výstavby, v priebehu výstavby, počas prevádzky a po skončení prevádzky navrhovanej činnosti.

  2. Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok.

  VII. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia v území, kde sa má navrhovaná činnosť realizovať

  VIII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

  IX. Prílohy k správe o hodnotení (grafické, mapové, tabuľkové a fotodokumentácia)

  X. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

  XI. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali

  XII. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom pre vypracovanie správy o hodnotení

  XIII. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu spracovateľa správy o hodnotení a navrhovateľa.

  PRÍL.12 - ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  I. Základné údaje o navrhovateľovi

  1. Názov.

  2. Identifikačné číslo.

  3. Sídlo.

  II. Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1. Názov.

  2. Účel.

  3. Užívateľ.

  4. Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).

  5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  6. Stručný popis technického a technologického riešenia.

  III. Popis priebehu posudzovania

  1. Vypracovanie správy o hodnotení (kedy a kto vypracoval správu o hodnotení).

  2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení (komu bola správa o hodnotení zaslaná a akým spôsobom sa zverejnila).

  3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou (kedy a ako sa správa o hodnotení prerokovala s verejnosťou a aké sú závery prerokovania).

  4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení.

  5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona (kto a kedy vypracoval odborný posudok a jeho závery).

  IV. Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia

  V. Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 2000)

  VI. Závery

  1. Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti (odporúčanie, neodporúčanie).

  2. Odporúčaný variant.

  3. Odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  4. Odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane zdôvodnenia akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení.

  5. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy.

  VII. Potvrdenie správnosti údajov

  1. Spracovatelia záverečného stanoviska.

  2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka.

  3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.

  PRÍL.13 - ZOZNAM ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POVINNE MEDZINÁRODNÉMU POSUDZOVANIU Z HĽADISKA ICH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

  1. Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie 500 a viac ton uhlia alebo bitúmenových bridlíc za deň.

  2. Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného zaťaženia).

  3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu.

  4. Veľké zariadenia na primárnu výrobu liatiny a ocele na výrobu neželezných kovov.

  5. Zariadenia na ťažbu azbestu, spracovanie a prepracovanie azbestu a výrobu výrobkov obsahujúcich azbest, na výrobu azbestocementových výrobkov s ročnou produkciou viac ako 20 000 ton finálneho výrobku, na výrobu trecích materiálov s ročnou produkciou viac ako 50 ton finálneho výrobku, na iné využitie azbestu presahujúce 200 ton za rok.

  6. Komplexné chemické zariadenia.

  7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá

  a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom,

  b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších,

  c) je špeciálne označená ako diaľnica.

  Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).

  8. Ropovody a plynovody s potrubím s veľkou svetlosťou.

  9. Obchodné prístavy a vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce plavbu lodí s výtlakom viac ako 1 350 ton.

  10. Zariadenia na zneškodňovanie toxických a nebezpečných odpadov spaľovaním, chemickým spracovaním alebo skládkovaním.

  11. Veľké priehrady a nádrže.

  12. Odbery podzemných vôd v prípade, keď ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac.

  13. Výroba buničiny a papiera sušených vzduchom v množstve 200 ton za deň alebo viac.

  14. Rozsiahla ťažba, získavanie a zušľachťovanie in situ kovových rúd a uhlia.

  15. Ťažba uhľovodíkov na voľnom mori.

  16. Veľkosklady na skladovanie ropy, výrobkov z ropy a chemických výrobkov.

  17. Veľkoplošné odlesňovanie.

  PRÍL.14 - VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA URČENIE ZNAČNE NEPRIAZNIVÉHO VPLYVU PRESAHUJÚCEHO ŠTÁTNE HRANICE

  Pri posudzovaní, či navrhovaná činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, sa vychádza najmä z týchto kritérií:

  1. Rozsah

  Navrhované činnosti, ktoré sú vo vzťahu k danému typu činnosti rozsiahle.

  2. Umiestnenie

  Navrhované činnosti,

  - ktoré sa majú umiestniť v oblastiach osobitne citlivých alebo významných z hľadiska životného prostredia alebo v ich blízkosti [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), lokality zapísané v Zozname mokradí medzinárodného významu podľa Ramsarského dohovoru, národné parky, prírodné rezervácie, miesta osobitného vedeckého výskumu, archeologicky, kultúrne alebo historicky významné miesta],

  - v miestach, kde by mohli mať závažné vplyvy na obyvateľstvo.

  3. Vplyvy

  Navrhované činnosti, ktoré majú obzvlášť komplexný a možný nepriaznivý vplyv vrátane tých, ktoré spôsobujú závažné vplyvy na ľudí alebo na vzácne druhy alebo organizmy, ako aj tie, ktoré ohrozujú existujúce alebo možné využitie dotknutej oblasti a vyvolávajú ďalšie zaťaženie, ktoré životné prostredie nie je schopné uniesť.

  Tieto kritériá sa použijú pri posudzovaní akýchkoľvek navrhovaných činností, ktoré by mohli mať závažný vplyv presahujúci štátne hranice.

  PRÍL.15 - OBSAH DOKUMENTÁCIE O HODNOTENÍ VPLYVOV NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

  Dokumentácia o hodnotení vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice musí obsahovať najmä:

  1. Popis navrhovanej činnosti a jej ciele.

  2. V prípade potreby popis opodstatnených variantov (napr. ak ide o umiestnenie alebo technológie) navrhovanej činnosti a tiež variant neuskutočnenia tejto činnosti.

  3. Popis tých zložiek a prvkov životného prostredia, ktoré môžu byť pravdepodobne závažne dotknuté navrhovanou činnosťou alebo jej variantmi.

  4. Popis možných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej variantov a odhad ich závažnosti.

  5. Popis opatrení zmierňujúcich závažný vplyv na životné prostredie na minimum.

  6. Uvedenie konkrétnych použitých metód prognózovania a východiskových predpokladov, na ktorých sú založené, ako aj zodpovedajúcich použitých údajov o životnom prostredí.

  7. Identifikácia nedostatkov v poznaní a neurčitostí zistených pri zhromažďovaní požadovaných informácií.

  8. Ak je to potrebné, návrh monitorovacích a manažerských programov a iných plánov poprojektovej analýzy.

  9. Zhrnutie netechnického charakteru vrátane vhodnej vizuálnej prezentácie (mapy, grafy, atď.)

  PRÍL.16 - ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 85/337/ES z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú.v. ES L 175, 5.7.1985) v znení smernice Rady 97/11/ES z 3.marca 1997, ktorou sa mení smernica Rady 85/337/ES o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú.v. ES L 73, 14.3.1997) a v znení smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/ES a 96/61/ES (Ú.v. EÚ L 156, 25.6.2003).

  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú.v. ES L 197/3, 21.7.2001).

  ____________________

  1) § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 287/1994 Z.z.

  2) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  3) § 6 zákona č. 17/1992 Zb.

  4) § 8 zákona č. 17/1992 Zb.

  5) Napríklad § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  6) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

  7) Napríklad § 15, 17 a 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2004 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 576/2004 Z.z., zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 313/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, § 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a § 16 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 písm. a) až d) a odsek 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorýmsa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, § 9, § 12 až 16 a § 24 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z. a zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

  8) Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 určujúce všeobecné ustanovenia pre štrukturálne fondy (Ú.v. EÚ L 161, 26.6.1999).

  Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho zabezpečovacieho a garančného fondu (EAGGF) a o zmene a zrušení niektorých nariadení (Ú.v. EÚ L 160, 26.6.1999).

  8a) § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona č. 117/2010 Z.z.

  8b) § 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona č. 117/2010 Z.z.

  8c) § 26 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  8d) § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  9) § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

  13) § 21 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

  14) § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

  15) § 21 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

  16) Napríklad § 11 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení zákona č. 24/2004 Z.z., § 69 a 70 zákona č. 364/2004 Z.z., § 24 zákona č. 478/2002 Z.z., § 55 zákona č. 543/2002 Z.z., § 7 zákona č. 245/2003 Z.z.

  17) Napríklad zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  17a) § 42 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z.z.

  18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  18a) § 28 ods. 5 až 7 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona č. 117/2010 Z.z.

  19) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

  22) § 5 zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 287/1994 Z.z.

  23) § 126 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

  24) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z., zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z., zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

  24a) Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

  25) § 14 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z.

  34b) § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z.z.

  35) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  35a) § 16 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 207/2008 Z.z.

  36) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  37) § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  38) § 300 až 310 Trestného zákona.

  39) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

  40) § 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti