Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Platy sudcov a prokurátorov v roku 2012 - fakty NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.11.2012UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V internetových novinách na stránke spravy.pravda.sk v príspevku s názvom "Sudcovia a politici budú mať aj naďalej výsadné platy" uverejnenom 14.11.2012 bol uvedený o.i. aj nasledovný text:

  "Podľa návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok by sa mali sudcom od januára dvihnúť platy priemerne o 230 eur, čím by sa dostali na úroveň 3.633 eur. Podobne sú na tom aj prokurátori, ktorí by mali zarábať v priemere 3.393 eur."

  Alebo aj v ďalšom príspevku s názvom: "Platy sudcom obmedzia ústavným zákonom" uverejnenom 12.11.2012:

  "Uťahovanie opaskov sa napokon dotkne aj sudcov a prokurátorov. Ich platy sa na budúci rok zrejme nezvýšia priemerne o 230 eur, ako s tým počíta návrh zákona o štátnom rozpočte. Zostať by mali na úrovni tohto roka, čo je priemerne okolo 3 400 eur."

  Po prečítaní citovaného textu si čitateľ, ktorý nie je znalý platových pomerov v justícii, vytvorí predstavu, že všetci sudcovia a prokurátori v Slovenskej republike majú plat (nie je uvedené, či hrubý alebo čistý?) vyšší ako 3.000 Eur, resp. 3.400,- eur.

  Aby si čitateľ mohol vytvoriť presnejší obraz o platoch sudcov a prokurátorov, prinášame konkrétne fakty o platových pomeroch sudcov a prokurátorov, nielen na najvyššej úrovni (NS SR a GP SR), kde pôsobí menšia časť sudcov a prokurátorov, ale aj na okresnej úrovni (okresné súdy a okresné prokuratúry), kde pracuje väčšina sudcov a prokurátorov, pričom títo sudcovia a prokurátori majú podstatne nižší plat, ako je ten, ktorý prezentujú niektoré médiá občanovi.

  Každý čitateľ nech si urobí svoj vlastný názor jednak o tom, či odmeňovanie sudcov a prokurátorov, ktorí rozhodujú o ľudských osudoch i miliónových majetkových hodnotách/sporoch, je neprimerane vysoké, najmä pri pohľade na platy na okresnej úrovni, ako aj o zdroji informácie, ktorý ponúkol verejnosti (občanom i poslancom) významne skreslenú informáciu.

  Občan i poslanec by mal mať pravdivé/presné informácie o veciach, o ktorých sa diskutuje/rozhoduje a nezabudnime ani na to, že sudca i prokurátor sú tiež občanmi tohto štátu, ktorí každodenným výkonom svojej funkcie plnia dôležité úlohy, ktoré zveril štát do pôsobnosti úradov, v ktorých vykonávajú funkciu sudcu alebo prokurátora.

  Vedomé, či nevedomé podnecovanie antagonistického vzťahu medzi sudcom a prokurátorom na strane jednej a štátom, jeho inými orgánmi, či dokonca občanmi, na strane druhej, sa pre riadne fungovanie systému verejnej moci v SR, v ktorom by orgány verejnej moci mali pôsobiť a vystupovať vo vzájomných vzťahoch i voči občanovi synergicky, javí ako mimoriadne nevhodné a kontraproduktívne.

  A teraz sa pozrime na relevantné fakty o platoch sudcov a prokurátorov opreté o platnú právnu úpravu: 


  ZÁKLADNÝ ÚDAJ k výpočtu platov sudcov a prokurátorov:

  Pre výpočet platov sudcov a prokurátorov je základným údajom priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorú každý rok zverejneňuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR formou oznámenia na základe správy Štatistického úradu SR.

  • priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2011 = 786 eur[1]

  PLAT POSLANCA NÁRODNEJ RADY SR:

  Výpočet platov sudcov a prokurátorov je naviazaný na (hrubý základný) plat poslanca národnej rady[2], ktorý je trojnásobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.

  • 3-násobok sumy 786 eur = 2.358 eur

  PLAT SUDCU NS SR = PROKURÁTORA GP SR[3]:

  Hrubý mesačný plat sudcu najvyššieho súdu (prokurátora  generálnej prokuratúry) je 1,3 násobok platu poslanca národnej rady[4] = 1,3 x 2.358 eur = 3065,4 eur
  Čistý plat
  sudcu najvyššieho súdu (prokurátora generálnej prokuratúry) po odpočítaní odvodov a daní je cca 2.300 eur
  Paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom funkcie je mesačne 127,73 eur

  PLAT ZAČÍNAJÚCEHO SUDCU:

  Hrubý mesačný plat sudcu okresného súdu  (I. skupina, 1. stupeň = 90 %) je 2122,20 eur
  Čistý plat sudcu okresného súdu po odpočítaní odvodov a daní je cca 1545 eur
  Paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom funkcie je mesačne 88,42 eur

  PLAT ZAČÍNAJÚCEHO PROKURÁTORA:

  Hrubý mesačný plat prokurátora okresnej prokuratúry (I. skupina, 1. stupeň = 85 %) je 2004,30 eur
  Čistý plat prokurátora okresnej prokuratúry po odpočítaní odvodov a daní je cca 1466 eur
  Paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom funkcie je mesačne 83,51 eur

  PLAT SUDCU OKRESNÉHO SÚDU s 10-ROČNOU PRAXOU:

  Hrubý mesačný plat sudcu okresného súdu  (I. skupina, 1. stupeň = 100 %) je 2358 eur
  Čistý plat sudcu okresného súdu po odpočítaní odvodov a daní je cca 1704 eur
  Paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom funkcie je mesačne 98,25 eur

  PLAT PROKURÁTORA OKRESNEJ PROKURATÚRY s 10-ROČNOU PRAXOU::

  Hrubý mesačný plat prokurátora okresnej prokuratúry (I. skupina, 1. stupeň = 100 %) je 2358 eur
  Čistý plat prokurátora okresnej prokuratúry po odpočítaní odvodov a daní je cca 1704 eur
  Paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom funkcie je mesačne 98,25 eur

  Kvôli objektivite je potrebné uviesť, že sudcovia a prokurátori majú 13. a 14. plat, ktoré sú vyplácané v júnovom resp. v decembrovom výplatnom termíne. Ak aj tieto ďalšie dva platy rozpočítame na celý rok pri sudcoch a prokurátoroch na okresnej úrovni sa priemerný mesačný plat zvýši v hrubom o cca 330 až 500 eur, resp. v čistom o cca 250 až 400 eur podľa dĺžky praxe. Z toho je zrejmé, že aj pri zvolení takéhoto matematického prístupu je údaj o priemernom plate sudcu a prokurátora "3600 eur" nereálne číslo. A ešte jedna relevantná poznámka k výške platov: Je veľký rozdiel mať uvedený príjem v Bratislave alebo v menšom okresnom meste. Existujúca právna úprava platov sudcov a prokurátorov nezohľadňujú index životných nákladov v jednotlivých mestách Slovenska, a ani zaťaženosť či náročnosť vybavovanej agendy, ktorá je často daná aj objektívne (napr. sídla väčšiny ústredných štátnych orgánov a inštitúcií sú v Bratislave a pod.).

  Výšku funkčných príplatkov sudcov a prokurátorov, ktoré dostávajú iba niektorí sudcovia a prokurátori - funkcionári, si je možné pozrieť nižšie.

  PLAT PROKURÁTORA - zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

  Druhý oddiel (Funkčný plat prokurátora)

  § 93

  (1) Plat prokurátora tvorí

  1. funkčný plat,
  2. náhrady funkčného platu a osobitné formy odmeňovania, a to
   1. náhrada platu za sviatok,
   2. plat za výkon funkcie nadčas,
   3. náhrada za služobnú pohotovosť,
   4. plat počas dočasného pridelenia,
   5. plat pri pozastavení výkonu funkcie prokurátora,
   6. vyrovnanie platu,
   7. ďalší plat,
  3. príplatky k funkčnému platu, a to
   1. príplatok za zastupovanie,
   2. príplatok počas dočasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupňa,
   3. príplatok za prípravu právneho čakateľa prokuratúry,
   4. príplatok za plnenie služobných povinností vo sviatok,
   5. príplatok za plnenie služobných povinností v sobotu a nedeľu
   6. príplatok za plnenie služobných povinností v noci,
   7. osobitný príplatok,
   8. zrušený od 1.11.2011. (hodnostný príplatok)
  4. odmena (zrušené zákonom č. 33/2011 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2011 - prokurátor nemôže dostať odmenu) 

  (2) Prokurátorovi patria paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov , ak tak ustanovuje zákon.

  (3) Za uspokojenie nárokov prokurátora zodpovedá štát. 

  § 94
  Zložky funkčného platu

  Funkčný plat prokurátora tvorí

  a) základný plat prokurátora,
  b) funkčný príplatok.

  Základný plat
  § 95 

  (1) Základný plat prokurátora generálnej prokuratúry je plat, ktorý zodpovedá platu sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ustanovenému osobitným zákonom.

  § 96

  (1) Na účely určenia základného platu sa prokurátor okresnej prokuratúry a krajskej prokuratúry zaradí podľa dĺžky započítateľnej praxe (§ 97) do jedného z ôsmich platových stupňov

  a)  v I. platovej skupine, ak ide o prokurátora okresnej prokuratúry,
  b)  v II. platovej skupine, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry.

  (2) Základný plat prokurátora zaradeného do príslušného platového stupňa a platovej skupiny podľa odseku 1 je z priemerného platu prokurátora:

  Platový
  stupeň 
  Počet rokov 
  započítateľnej praxe
   I. skupina  II. skupina
   1. do ukončenia 3. roku praxe 85%  90% 
   2. od začiatku  4. roku praxe 90% 95%
   3. od začiatku  7. roku praxe 95% 100%
   4. od začiatku 10. roku praxe 100% 105%
   5. od začiatku 13. roku praxe 105% 110%
   6. od začiatku 16. roku praxe 110% 115%
   7. od začiatku 19. roku praxe 115% 120%
   8. od začiatku  22. roku praxe 120% 125%

  Funkčný príplatok
  § 98

  Nadpis zrušený od 1.9.2004

  (1) Funkčný príplatok patrí za riadiacu činnosť

  a) prvému námestníkovi generálneho prokurátora v sume 298,75 eura mesačne,
  b) námestníkovi generálneho prokurátora v sume 282,15 eura mesačne,
  c) generálnemu riaditeľovi sekcie generálnej prokuratúry a zástupcovi špeciálneho prokurátora v sume 248,96 eura mesačne,
  d) zástupcovi generálneho riaditeľa sekcie generálnej prokuratúry, riaditeľovi odboru generálnej prokuratúry a krajskému prokurátorovi v sume 205,81 eura mesačne,
  e) zástupcovi riaditeľa odboru generálnej prokuratúry a námestníkovi krajského prokurátora v sume 119,50 eura mesačne,
  f) vedúcemu oddelenia generálnej prokuratúry v sume 116,18 eura mesačne,
  g) vedúcemu oddelenia krajskej prokuratúry v sume 66,39 eura mesačne,
  h) okresnému prokurátorovi s počtom do desať prokurátorov v sume 116,18 eura mesačne, s počtom nad desať prokurátorov v sume 132,78 eura mesačne,
  i) námestníkovi okresného prokurátora s počtom do desať prokurátorov v sume 66,39 eura mesačne, s počtom nad desať prokurátorov v sume 99,59 eura mesačne.

  (2) V prípade súbehu výkonu viacerých funkcií patrí vedúcemu prokurátorovi funkčný príplatok, ktorý je pre neho výhodnejší.

  § 98a

  Prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry patrí mesačne funkčný príplatok za výkon funkcie prokurátora na Úrade špeciálnej prokuratúry v sume rovnajúcej sa dvojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

  PLAT SUDCU - zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Základný plat sudcu, platové skupiny a platové stupne

  § 65
  Plat sudcu

  (1) Sudcovi patrí za podmienok ustanovených týmto zákonom

  1. základný plat sudcu,
  2. príplatok
   1. funkčný,
   2. počas dočasného pridelenia,
   3. za pohotovosť,
   4. osobitný,
  3. plat za výkon funkcie sudcu nadčas,
  4. ďalší plat,
  5. vyrovnanie platu.

  (2) Sudcovi patria náhrady nákladov a iné hmotné výhody, ak tak ustanovuje zákon.

  (3) Ak je sudca poverený plnením úloh v orgáne Európskej únie, patrí mu od prvého dňa poverenia popri plate sudcu podľa odseku 1 aj náhrada výdavkov uvedených v osobitnom predpise. 18a) Ministerstvo vypláca sudcovi výdavky uvedené v osobitnom predpise 18a) a osobnému úradu sudcu uhrádza rozdiel medzi platom sudcu navýšeným podľa § 88 ods. 3 a platom sudcu pred týmto navýšením.

  (4) Ak je sudca vyslaný na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky, patrí mu od prvého dňa vyslania popri plate sudcu aj náhrada výdavkov uvedených v osobitnom predpise. 18b) Ministerstvo vypláca sudcovi výdavky uvedené v osobitnom predpise 18b) a osobnému úradu sudcu uhrádza rozdiel medzi platom sudcu navýšeným podľa § 88 ods. 4 a platom sudcu pred týmto navýšením.

  (5) Za uspokojenie platových nárokov sudcu zodpovedá štát. 

  § 66

  (1) Základným platom sudcu najvyššieho súdu a sudcu Špecializovaného trestného súdu je plat rovnajúci sa 1,3 násobku platu poslanca národnej rady mesačne, ktorý mu patrí od prvého dňa mesiaca, v ktorom bol na najvyšší súd alebo Špecializovaný trestný súd pridelený alebo preložený.

  (2) Sudcovia okresných súdov a krajských súdov sa na potreby určenia základného platu zaraďujú do dvoch platových skupín a do siedmich platových stupňov.

  (3) Sudcovia okresných súdov sa zaraďujú do platovej skupiny I a sudcovia krajských súdov sa zaraďujú do platovej skupiny II.

  (4) Do platových stupňov sa sudcovia uvedení v odseku 2 zaraďujú podľa dĺžky praxe rozhodujúcej na zaradenie do príslušného platového stupňa. 

  § 67

  (1) Priemerným platom sudcu podľa osobitného predpisu  sa rozumie plat v I. platovej skupine a v 3. platovom stupni.

  (2) Základný plat sudcov zaradených do jednotlivých platových stupňov a jednotlivých platových skupín sa určuje z priemerného platu podľa osobitného predpisu takto: 

  Platový
  stupeň 
  Počet rokov 
  započítateľnej praxe
   I. skupina  II. skupina
   1. do ukončenia 3. roku praxe 90% 95%
   2. od začiatku  4. roku praxe 95% 100%
   3. od začiatku  8. roku praxe 100% 105%
   4. od začiatku 12. roku praxe 105% 110%
   5. od začiatku 16. roku praxe 110% 115%
   6. od začiatku 20. roku praxe 115% 120%
   7. od začiatku 24. roku praxe 120% 125%

  § 68
  Funkčný príplatok za riadiacu činnosť

  (1) Funkčný príplatok za riadiacu činnosť patrí

  a) predsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov v sume 116,18 eura mesačne, s počtom nad desať sudcov v sume 132,78 eura mesačne,
  b) podpredsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov v sume 66,39 eura mesačne, s počtom nad desať sudcov v sume 99,59 eura mesačne,
  c) predsedovi krajského súdu a predsedovi Špecializovaného trestného súdu v sume 205,81 eura mesačne,
  d) podpredsedovi krajského súdu a podpredsedovi Špecializovaného trestného súdu v sume 119,50 eura mesačne.

  (2) Počas zastupovania predsedu súdu patrí podpredsedovi príslušného súdu funkčný príplatok za riadiacu činnosť vo výške prislúchajúcej predsedovi súdu alebo jeho pomerná časť; to platí aj pre sudcu príslušného súdu povereného zastupovaním predsedu tohto súdu, ak podpredseda súdu nie je ustanovený, je dočasne pridelený na iný súd alebo vykonáva stáž sudcu.

  (3) Funkčný príplatok za riadiacu činnosť nepatrí predsedovi súdu a podpredsedovi súdu, ak je dočasne pridelený na výkon funkcie na iný súd alebo vykonáva stáž sudcu.

  (4) Funkčný príplatok podľa odseku 2 patrí podpredsedovi zastupujúcemu predsedu súdu alebo sudcovi poverenému zastupovaním predsedu súdu len v prípade, ak predseda súdu nevykonáva svoju funkciu po dlhší čas presahujúci šesť týždňov, a to od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí šiestich týždňov zastupovania.

  (5) Funkčný príplatok za riadiacu činnosť nepatrí predsedovi súdu, ak nevykonáva svoju funkciu po dlhší čas presahujúci šesť týždňov, a to od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí šiestich týždňov.

  (6) Funkčné príplatky predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu ustanovuje osobitný predpis.

  § 69
  Funkčný príplatok za funkciu

  (1) Funkčný príplatok za vyššiu sudcovskú funkciu patrí

  a) predsedovi senátu krajského súdu a predsedovi senátu Špecializovaného trestného súdu v sume 66,39 eura mesačne,
  b) sudcovi krajského súdu a sudcovi Špecializovaného trestného súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, v sume 33,20 eura mesačne,
  c) predsedovi kolégia najvyššieho súdu v sume 165,97 eura mesačne,
  d) predsedovi senátu najvyššieho súdu v sume 132,78 eura mesačne,
  e) predsedovi kolégia krajského súdu v sume 99,59 eura mesačne a predsedovi grémia vo výške 66,39 eura mesačne.

  (2) Funkčný príplatok za výkon funkcie patrí sudcovi Špecializovaného trestného súdu a sudcovi najvyššieho súdu, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch vo veciach, na ktoré je v prvom stupni príslušný Špecializovaný trestný súd, mesačne v sume rovnajúcej sa dvojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

  (3) Funkčný príplatok za funkciu nepatrí predsedovi grémia a predsedovi kolégia, ak je dočasne pridelený na výkon funkcie na iný súd alebo vykonáva stáž sudcu; počas jeho neprítomnosti patrí tento príplatok sudcovi, ktorý ho zastupuje.

  (4) Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 2 patrí sudcovi najvyššieho súdu, ktorý podľa rozvrhu práce rozhoduje o opravných prostriedkoch vo veciach, na ktoré je v prvom stupni príslušný Špecializovaný trestný súd za predpokladu, že v predchádzajúcom mesiaci mal pridelenú najmenej jednu vec, v ktorej konal v prvom stupni Špecializovaný trestný súd. Zastupujúci sudca sudcu podľa predchádzajúcej vety má nárok na tento príplatok len, ak nastane okolnosť, pre ktorú v danej veci nemôže konať sudca senátu, ktorý má pridelenú vec náhodným výberom.

  Poznámky pod čiarou:
  1. údaj uverejnený v oznámení Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR z 22.3.2011 na základe správy Štatistického úradu SR.^
  2. § 2 odsek 1 zákona č. 120/12993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky:
   (1) Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "poslanec") patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok znížený podľa odseku 2 zaokrúhlený nahor na celé euro (ďalej len "plat poslanca"), začínajúc dňom zvolenia za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.^
  3. § 95 odsek 1 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry:
   (1) Základný plat prokurátora generálnej prokuratúry je plat, ktorý zodpovedá platu sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ustanovenému osobitným zákonom.^
  4. § 66 odsek 1 zákona č. 358/2000 Z.z. o súdoch a sudcoch:
   (1) Základným platom sudcu najvyššieho súdu a sudcu Špecializovaného trestného súdu je plat rovnajúci sa 1,3 násobku platu poslanca národnej rady mesačne, ktorý mu patrí od prvého dňa mesiaca, v ktorom bol na najvyšší súd alebo Špecializovaný trestný súd pridelený alebo preložený.^
  pravda (neregistrovaný užívateľ)    12. január 2013 17:47
  Nereagovali spominane noviny potom na platove pomery na USP a Spec. sude ... ?
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Ak sa v dotknutých článkoch internetových novín rozoberá plat sudcu Špecializovaného trestného súdu alebo prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorých je na Slovensku dokopy cca 40-50 osôb, malo to tam byť výslovne uvedené, lebo inak to u bežného čitateľa, ktorý nie je znalý pomerov a platových rozdielov vytvorí klamlivý dojem, že všetkých cca 1300 sudcov + cca 800 prokurátorov má oveľa vyššie príjmy ako v skutočnosti má To potom ešte viac prehlbuje negatívne nazeranie občana na sudcu a prokurátora, ktorí de facto vykonávajú službu pre právny štát a jeho občanov.
  V súvislosti s platmi sudcov a prokurátorov považujem za veľmi nešťastné to, že v roku 2011 bola novelou statusových zákonov sudcov i prokurátorov zrušená možnosť udeliť sudcom a prokurátorom odmenu. Tento inštitút bol motivujúci a umožňoval vedúcim prokurátorom odmeniť sudcov a prokurátorv, ktorí popri svojej bežnej agende prijali povinnosti napr. v oblasti legislatívy alebo sa podieľali na projektoch často/spravidla nad rámec svojho pracovného času. Títo sudcovia a prokurátori to síce robia aj naďalej, nie je však možné ohodnotiť ich a dostávajú rovnaký plat ako tí, ktorí neurobia nič nad rámec svojej bežnej agendy, či dokonca majú problém aj s jej vybavovaním. To nie je fér. Odmeny sme v systéme nemali zrušiť, mali sme skôr ísť cestou presnejšieho vymedzenia podmienok pre udelenie odmeny a nastavenia kontrolných mechanizmov na kontrolu splnenia stanovených podmienok. Súčasné pomery zrejme demotivujú tých, ktorí by mohli svojou tvorivou prácou pomôcť rozvíjať justičný systém tohto štátu. Spravidla ide o našich najšikovnejších a najzdatnejších ľudí, ktorí za týchto podmienok budú zrejme zvažovať, či svoj čas venujú neplatenej práci nad rámec bežnej agendy alebo radšej napíšu honorovaný odborný príspevok do odborného časopisu alebo sa budú venovať svojej rodine alebo koníčkom ... a ťažko povedať, že kto bude potom tie tvorivé, odborne náročné činnosti robiť.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  sudca krajského súdu  (neregistrovaný užívateľ)    4. december 2012 13:32
  Nuž, našiel som si chvíľku a nedá mi, aby som v krátkosti nenapísal aspoň niekoľko slov. Fotky z memoriálu sú super. Ale predovšetkým chcem poďakovať za prácu, ktorú ste si dali s reakciou na platy sudcov a prokurátorov. Ale, ako sme sa s kolegami rozprávali, bolo by dobré, keby sa to ponúklo na uverejnenie v tlači, nechcem napísať bulvárnej, aj keď práve túto tlač mienkotvorná väčšina číta.
  Ataky na prácu sudcov a prokurátorov sú neúnosné. Tak zle sa ešte nerobilo. Nápad je tu neúnosný, v Banskej Bystrici chýbajú na civile dva senáty, stále nám odchádzajú do dôchodku, ale skoro nikto neprišiel, zanikli už dva senáty... nie sme schopní vytvoriť ani jeden nový, a to ani po opakovaných výberových konaniach, keďže aj napriek prihláseným uchádzačom mnohí neboli úspešní.
  Nepovažujem za správne, aby sa do výberového konania na krajský súd hlásili ľudia mimo prostredia justície, to znamená okrem sudcov a prokurátorov. Nie je problém, ak na KS prišli ľudia z prokuratúry, napr. krajskej a išli pracovať na trestné. Ale možnosť príchodu advokáta bez praxe na súde, prípadne na prokuratúre na krajský súd nie je vhodné riešenie. Nikdy totiž nevidel konkrétnu prácu sudcu, prokurátora, nevie, ako vypadá práca na nižšom stupni, nikdy nepojednával, nebol vystavený skutočnému stresu z dilemy, či skôr pojednávať, študovať alebo diktovať rozhodnutia. Ak aj uspeje v teoretickej rovine takýto účastník vo výberovom konaní, musel by začať od začiatku, na odvolacom súde však čas na zaúčanie nie je....Ani absolvovanie psychologických testov, nie je žiadna záruka, že ten,ktorý je v nich lepší, tak bude a lepší sudca, a naopak, že ten, kto nebodaj nevyhovie, by bol zlý sudca. Absolvovanie takýchto testov pri kariérnom postupe je výstrel naslepo, čo sa nakoniec prejavuje aj vo výberovom konaní, pretože sudca prvostupňového súdu sa za takýchto podmienok na vyšší stupeň hrnúť nebude.
  Takže aj keď sa ideme roztrhať, nedá sa nápad zvládnuť časovo ani fyzicky, pretože nápad je neúnosný. Výkony sú vysoké, ale kto to posúdi, keď nemá ani potuchy, ako práca sudcu vyzerá? Samotné čísla a štatistiky sú len čísla, ktoré nezohľadňujú skutočnú náročnosť práce. Zložitosť rozhodovaných vecí neustále narastá, napríklad odvolania sa už ani nepíšu, častejšie sa všetko do odvolaní kopíruje, odvolania tak majú cez 20 strán. Vyjadrenia podobne. Sudca v tom balaste musí hľadať nosnú myšlienku, ktorá je často niekde ukrytá. K tomu sa však musí dopracovať čítaním a čítaním. Preto sa niet čo diviť, že vznikajú prieťahy. Súd sa predsa musí so všetkým v rozhodnutí vyporiadať ...
  Ako je možné, že na webe v pokecoch sa vyskytujú ataky typu, sudcov, prokurátorov, policajtov treba postrieľať, vešať na kandelábre, búrenie, že treba do ulíc a sudcov vystrieľať....
  Mám taký dojem, že tu vzniká archia... to sú všetko trestné činy skryté pod \"nick-y\", i keď je zrejmé, že pisatelia si zrejme neuvedomujú, že nie sú vôbec anonymní. Súdy nemôžu rozhodovať, ako si to ten-ktorý politický smer predstavuje, súd musí vychádzať zo zákona, ktorý je produktom takejto vládnúceho zoskupenia... Cítim totálny politický nátlak niektorých politikov, ich chovanie je čisto politické na zbieranie bodov. Nikdy ani jeden sa skutočne nezaujímal o prácu na súde, ani ju nevykonával, aby to mohol posúdiť! To platí aj vo vzťahu k prokuratúre.
  Nové počítače sľubujú a sľubujú, administratíva má nové, ale my, sudcovia, ideme na starej 2000-cke a 486-tkách!!
  Sme zahltení tzv. spotrebiteľskými zmluvami, množstvo vecí v exekúcii, predovšetkým nebankovky - Pohotovosť, to robí najväčší problém, to sú tisíce vecí. Osobne si myslím, že by bolo potrebné upraviť činnosť týchto tzv. organizácií tak, aby nenahrádzali činnosť bánk, ťažili z neznalosti občanov a ich zlej sociálnej situácie, čím ich svojou činnosťou ešte viacej zbedačujú. Mám taký zlý pocit, že to každá vláda podporuje podobné organizácie, pretože vykrývajú zlú sociálnu situáciu obyvateľstva aj za cenu, že nie všetko vymôžu, a čo vymôžu, pokryje túto činnosť.

  Ešte k platom.
  Som rád, že ste to dali dohromady. Plat u sudcov či prokurátorov nie je žiadna tajnosť. Maximálny plat sudcu na odvolacom súde (nie trestného sudcu) v čistom sa to pohybuje okolo 2.300€ bez 13. a 14., asistentky robia za 400-500€, VSÚ od nejakých 600€, možno tí pred dôchodkom 750€, to presne neviem a nechcem sa pýtať, lebo to nie je slušné.
  Stále uvažujem, prečo za všetko môže justícia, za zlé zákony, za veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť, za počasie, za náhodu.
  A najhoršie je, že Slováci sú závistliví, nuž čo, ak niekto produkuje Farmu, a podobné hodnotné veci, niet sa čo diviť. Skutočne si neviem predstaviť, že chlapi v krčme (kde inde, čo by robili) sa budú baviť o zaujímavom rozsudku, možno z ich pohľadu vyhovujúcom. Lepšie je nadávať na všetko, rozhodcov, futbalistov, hokejistov, politikov, lekárov, súdy, prokuratúru, ... a ktovie načo ešte všetko.
  Stretol som sa s takýmto \"nadávačom\", že mu nezaplatili faktúru, že ju nemôže vymôcť (súdom priznaná, ale ťažko vymožiteľná, lebo povinný toho veľa nemá), ale keď som sa spýtal, či on má všetko včas zaplatené, tak som sa dozvedel, že či je sprostý, aby to platil.... Tak je to u nás. Kritizujeme všetkých ostatných, len nehľadíme na svoje priestupky.
  + - Hodnotenie:1 Počet hodnotení:3
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti