Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Pojem divácke násilie vs. pojem násilie a neviazanosť divákov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.10.2011JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Úvod k pojmu divácke násilie:

  Pojem "divácke násilie" je v súčasnosti spájané najmä s futbalom (s najvyššou slovenskou súťažou), je však potrebné akceptovať to, že ak sa problematika diváckeho násilia bude riešiť iba parciálne v rámci najvyššej futbalovej súťaže, nie je možné vylúčiť, že sa problém diváckeho násilia presunie do nižších futbalových súťaží alebo do iných športov (hokej, hádzaná, volejbal, basketbal a pod.).

  Rovnako nie je možné vylúčiť, že sa divácke násilie môže presunúť aj na niektoré kultúrne podujatia (koncerty niektorých hudobných skupín, hudobné festivaly), preto je na zváženie, či by nebolo vhodné/primerané/účelné riešiť problematiku verejných podujatí komplexne v spoločnom zákone. Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, ktorý má 20 rokov (bez akejkoľvek zmeny) na takéto situácie nereaguje.

  Vymedzenie pojmu divácke násilie v SR a ČR: 

  Pojem divácke násilie sa síce v Slovenskej republike aj v Českej republike používa bežne, jednoznačnú právnu definíciu však tento pojem nemá.

  Tento pojem je dokonca použitý/uvedený iba v jedinom právnom dokumente publikovanom v Zbierke zákonov SR a to v Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice z 27.1.2004 (publ. pod č. 35/2005 Z.z.), kde v článku 2 písm. t) sú uvedené "prejavy diváckeho násilia" ako jedna z oblastí spolupráce, na ktoré sa táto dvojstranná medzinárodná zmluva vzťahuje.

  V SR aj v ČR boli ministerstvami vnútra vypracované  pre vlastné účely definície pojmu divácke násilie, pričom je potrebné uviesť, že porovnaním oboch definícií je možné vysloviť záver, že tieto definície nie sú totožné.

  Pojem divácke násilie sa následne používa aj v schválenom návrhu Koncepcie (vlády SR) boja proti extrémizmu na roky 2011-2014 (na strane 10 koncepcie).

  V prílohe č. 2 výnosu MF SR č. 478/2010 Z.z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy, kde sú uvedené kódy a názvy agend verejnej správy je pod položkou: A0002452 agenda s názvom: "Realizovanie programu boja proti násiliu a neviazanosti divákov počas športových podujatí".

  Divácke násilie - definícia MV SR: 

  Definícia pojmu "divácke násilie" sa objavila v čl. 2 odsek 4 (Vymedzenie základných pojmov) nariadenia ministra vnútra SR o postupe v oblasti boja s extrémizmom a o úlohách monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie uverejneného 15.6.2011 v čiastke 45/2004 Vestníka MV SR, podľa ktorého:

  "(4) Diváckym násilím sa rozumejú hromadné fyzické agresívne aktivity v súvislosti so spoločenským podujatím, ktoré spôsobujú fyzickú ujmu na zdraví osôb, škodu na majetku alebo narušujú verejný poriadok."

  Divácke násilie - vymedzenie MV ČR:

  Na stránke MV ČR k problematike diváckeho násilia je divácke násilie vymedzené takto: 

  "Divácké násilí je společenským fenoménem, který znamená významnou a znepokojující formu narušování veřejného pořádku. Obecné vymezení pojmu divácké násilí není u nás přesně formulováno. 
  Nejčastěji je chápáno jako násilné či jinak nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovním utkáním. Takové jednání se může uskutečnit jak na stadionu, tak v jeho okolí, případně při dopravě a přesunu fanoušků."

  K definícii diváckeho násilia všeobecne: 

  Ešte predtým ako bude právne vymedzený pojem divácke násilie je potrebné vyriešiť základnú otázku, či je optimálne zaviesť do právneho poriadku tento nový právny pojem alebo použiť existujúcu terminológiu Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch (Štrasburg; 19.8.1985) publ. pod č. 295/1993 Z.z. Anglický názov dohovoru je: "European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches"

  V tej súvislosti si je potrebné uviesť, že problematika "diváckeho násilia" má nadnárodný charakter a vždy takmer rovnakú podstatu. Aj z toho dôvodov sa tejto problematike venujú viaceré právne dokumenty medzinárodného i európskeho práva, kde sa už niekoľko desaťročí používa ustálená pojmológia, ktorá je o.i. premietnutá aj do judikatúry európskych súdov. 

  Keď si do vyhľadávača právnych dokumentov EÚ, vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ Eur-lex zadáme slová divácke + násilie, počet vyhľadaných výsledkov je nula, a to tak pri vyhľadávaní v názvoch dokumentov (+kľúčové slová dokumentov), ako aj v celých textoch právnych dokumentov EÚ!

  Pojmológia právnych dokumentov EÚ: 

  V pojmlógii práva EÚ sa používa iba pojem "násilie pri športových podujatiach" alebo "násilie v súvislosti s futbalom" napr. aj:

  • bode 2.6. Bielej knihe o športe  prijatej uznesením Európskeho parlamentu z 8.5.2008 (2007/2261(INI)) alebo
  • bode 4 a 8 preambuly a v článku 4 odsek 2 Rozhodnutia Rady 2002/348/SVV z 25.4.2002 týkajúcom sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, str. 1-3)
  • bode 49 až 58 Uznesenia Európskeho parlamentu z 29.3.2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe (Úradný vestník 027 E , 31/01/2008 S. 0232 - 0240)

  Ak sa rozhodneme zaviesť do právneho poriadku nový právny pojem divácke násilie bude účelné/potrebné čo vymedziť pojem diváckeho násilia čo najvýstižnejšie tak, aby z jeho vymedzenia vyplývala jednoznačná väzba na pojem násilie a neviazanosť divákov.

  Konštrukcia definície pojmu divácke násilie:

  Definícia diváckeho násilia môže byť buď všeobecná/rámcová alebo môže vymedzovať (fakultatívne) konkrétne protiprávne konania, ktoré budú spadať pod tento pojem. Táto definícia by mohla byť uvedená v Trestnom zákone alebo v zákone o organizácii verejných telovýchovných a športových podujatí, kde je upravená priestupková zodpovednosť a trestný zákon by na túto definíciu mohol odkazovať cez poznámku pod čiarou.

  Fenomén diváckeho násilia si vzhľadom na rozmer, ktorý nadobudol a závažnosť, ktorú predstavuje z celospoločenského hľadiska, zaslúži samostatnú pojmovú definíciu, nie iba subsumovanie pod hrubú neslušnosť.

  Javí sa byť vhodné a účelné vymedzením pojmu divácke násilie vytvoriť mostík vo vzťahu k ustálenej terminológii používanej v rámci medzinárodného práva desiatky rokov vychádzajúcu z medzinárodných dohovorov a ďalších právnych aktov Rady Európy, ako aj z právnych aktov EÚ.

  Ak platí, že divácke násilie = násilie divákov z pojmológie uvedenej v dohovore Rady Európy ostáva nevyriešený pojem neviazanosť divákov, ktorý predstavuje neviazané správanie divákov, ktoré primárne nesleduje ani poškodzovanie majetku, ani agresívne správanie voči iným osobám. Za neviazanosť divákov je možné považovať napr. vbehnutie divákov na hraciu plochu za účelom oslavy víťazstva/postupu, svojvoľný pohyb divákov mimo vymedzených priestorov. Aj takéto konania však predstavujú hrozbu, pretože medzi divákmi sa vždy môžu nachádzať jedinci, ktorí takúto neviazanosť môžu zneužiť na vykonanie agresívneho deliktu. Preto je v záujme prevencie vysporiadať sa aj s obsahom tohto pojmu a právne upraviť následky protiprávneho konania, ktoré bude spadať pod tento pojem, ako aj oprávnenia a zodpovednosť osôb konajúcich v záujme verejného poriadku.

  V českej verzii publikovaného textu Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch je anglický pojem "Misbehaviour" preložený ako "nevhodné chování".

  Na záver je potrebné uviesť, že terminológia použitá v dohovore Rady Európy je a bude využívaná aj v ďalších právnych aktoch Rady Európy i právnych aktoch Európskej únie, v odvodených právnych aktoch, ako aj v judikatúre ESĽP a Súdneho dvora EÚ.

  Preto, ak budeme používať obdobnú terminológiu ako ej používaná v dohovore Rady Európy, resp. ak jednoznačne naviažeme vymedzenie našich právnych pojmov na túto terminológiu, budú uvedené právne akty i rozhodnutia európskych súdov pre ich analogické využitie na podmienky SR podstatne zrozumiteľnejšie a jednoznačnejšie.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti