Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov - úplné nové znenie (schválené VV SFZ dňa 5.9.2016) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.09.2016Bc. Lukáš Pitek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  PORIADOK KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

  z 5. septembra 2016

  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 51 ods. 2 písm. a) a článku 59 ods. 17 Stanov SFZ schválil tento Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “poriadok”):

  Článok 1 - Predmet úpravy

  Tento poriadok upravuje postup komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “komora”) pri prerokúvaní a rozhodovaní sporov a iných vecí v jej pôsobnosti, podrobnosti o činnosti komory, jej zložení, pôsobnosti, postupe v konaní pred komorou, poplatkoch a spôsobe rozhodovania komory.

  Článok 2 - Pôsobnosť komory

  1. Komora je orgánom na riešenie sporov,[1] ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať spory medzi členmi SFZ vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených predpismi a rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví iný predpis SFZ.[2]
  2. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s medzinárodným prvkom, ak medzi zmluvnými stranami nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva.[3]
  3. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo záväzných rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA, ak tak ustanovuje predpis SFZ, UEFA alebo FIFA.
  4. Komora má právomoc preskúmavať súlad predpisov členov SFZ s predpismi SFZ, UEFA a FIFA alebo so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o športe”).
  5. Komora je oprávnená uložiť disciplinárne sankcie a opatrenia za porušenie predpisov SFZ v súlade s týmto poriadkom.

  Článok 3 - Príslušnosť komory

  1. Komora pred začiatkom konania vo veci samej preskúma, či má pôsobnosť vec prerokúvať a rozhodovať.
  2. Ak komora nemá pôsobnosť vo veci konať, rozhodnutím postúpi vec bezodkladne orgánu, ktorý považuje za príslušný vo veci konať a oznámi to účastníkom konania.
  3. Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne SFZ príslušnom vo veci konať. Ak komora v priebehu už začatého konania zistí, že sa v tej istej veci začalo, prebieha, alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne SFZ príslušnom vo veci konať, komora konanie zastaví. 

  Článok 4 - Aplikácia predpisov

  1. Komora pri výkone svojej pôsobnosti aplikuje Stanovy SFZ a predpisy SFZ.
  2. V prípadoch neupravených predpismi SFZ sa analogicky použijú Stanovy SFZ a predpisy UEFA alebo FIFA, ak nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
  3. Konanie, postup alebo rozhodnutie komory musí byť v súlade so všeobecnými princípmi podľa článku 5 ods. 2 Stanov SFZ.
  4. Komora pri výkone svojej pôsobnosti aplikuje právny poriadok Slovenskej republiky a prípadné kolektívne zmluvy, pričom zohľadňuje špecifickosť športu.
  5. Komora pri výkone svojej pôsobnosti prihliada aj na rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu v Lausanne a FIFA DRC, ak nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  6. V prípadoch neupravených týmto poriadkom sa analogicky použijú ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

  Článok 5 - Zloženie komory

  1. Komora je zložená z
   1. predsedu komory,
   2. podpredsedu komory,
   3. ôsmich členov zastupujúcich kluby, z toho
    1. šiesti členovia za kluby profesionálneho futbalu[4] a
    2. dvaja členovia za kluby amatérskeho futbalu[5] a
   4. ôsmich členov zastupujúcich hráčov.
  2. V komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.
  3. Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a ostatných členov komory je päť rokov.
  4. Ak predseda komory, podpredseda komory alebo člen komory viac ako tri mesiace nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu, postupuje sa primerane podľa článku 37 ods. 8 Stanov SFZ.
  5. Členstvo v komore zaniká
   1. uplynutím funkčného obdobia,
   2. vzdaním sa funkcie,
   3. odvolaním z funkcie subjektom oprávneným zvoliť príslušného člena komory,
   4. rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
   5. odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo v súvislosti s činnosťou v SFZ,
   6. odsúdením za športovú korupciu, korupciu alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie alebo v súvislosti s činnosťou v SFZ alebo
   7. smrťou.
  6. Ďalšie náležitosti týkajúce sa členstva v komore a práv a povinností členov komory sú upravené v článku 36 ods. 1 až 4, 12 a 13, článku 37 ods. 5, 7, 10 až 12, článku 38 a 39 Stanov SFZ.

  Článok 6 - Voľba predsedu, podpredsedu a členov komory

  1. Predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Predsedu a podpredsedu komory navrhujú kluby a hráči. Ak bol za predsedu komory zvolený kandidát navrhnutý za kluby, podpredseda musí byť zvolený z kandidátov navrhnutých za hráčov; ak bol za predsedu komory zvolený kandidát navrhnutý za hráčov, podpredseda musí byť zvolený z kandidátov navrhnutých za kluby.
  2. Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.
  3. Šiestich členov komory podľa článku 5 ods. 1 písm. c) prvého bodu navrhujú, volia a odvolávajú kluby profesionálneho futbalu a dvoch členov komory podľa článku 5 ods. 1 písm. c) druhého bodu navrhujú, volia a odvolávajú kluby amatérskeho futbalu. Každý klub má jeden hlas.
  4. Ôsmych členov komory podľa článku 5 ods. 1 písm. d) volia a odvolávajú aktívni hráči, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ.
  5. Kandidátov na členov komory podľa odseku 4 navrhujú aktívni hráči, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro[6] alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ.
  6. Ak zanikne funkcia člena komory pred uplynutím jeho funkčného obdobia, na jeho miesto nastúpi na zostávajúcu časť funkčného obdobia nezvolený kandidát za príslušnú záujmovú skupinu podľa článku 5 ods. 1 písm. c) prvého bodu alebo druhého bodu alebo písm. d), ktorý získal vo voľbách najvyšší počet hlasov; inak sa vykoná doplňujúca voľba.
  7. Voľby členov komory podľa odsekov 3 a 4 a doplňujúca voľba podľa odseku 6 sa uskutočňujú prostredníctvom ISSF postupom podľa osobitného predpisu SFZ.[7]

  Článok 7 - Senát komory

  1. Komora prerokúva a rozhoduje veci v senátoch, ak tento poriadok neupravuje inak.
  2. Ak veci prerokúva a rozhoduje senát, tento je trojčlenný a je zložený z
   1. predsedu alebo podpredsedu komory a dvoch členov komory, najmä ak ide o veci podľa odseku 3; predseda alebo podpredseda komory má v senáte postavenie predsedu senátu podľa poradia prerokúvanej veci,
   2. troch členov komory určených podľa odseku 4, najmä ak ide o veci podľa článku 33; predsedu senátu určí predseda komory.
  3. Ak ide o spor medzi klubom a hráčom, členovia senátu musia byť určený po jednom z členov komory zvolených za príslušné záujmové skupiny sporových strán.
  4. Rozdelenie práce v rámci rozhodovacej činnosti komory sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým členom komory tak, aby sa dodržala zásada ich rovnomerného zaťaženia.
  5. Po splnení podmienok prerokovania návrhu komorou predseda senátu poverí jedného z členov senátu prípravou podkladov potrebných na rozhodnutie senátu ako spravodajcu.
  6. Senát rozhoduje uznesením na základe hlasovania členov senátu. Senát je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci členovia senátu. Na prijatie uznesenia senátu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov senátu. Každý člen senátu má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu senátu. Hlasovanie senátu je možné uskutočniť aj na základe hlasovania per rollam postupom podľa osobitného predpisu SFZ.[8] Z hlasovania senátu sa vyhotovuje zápisnica v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”).
  7. Senát, ktorý v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou dospeje k právnemu názoru odlišnému od právneho názoru vyjadreného už v rozhodnutí niektorého zo senátov, predloží plénu komory návrh na zjednotenie odlišných právnych názorov. Do prijatia uznesenia pléna komory o zjednotení odlišných právnych názorov nie je senát oprávnený rozhodnúť vo veci samej. Senát je v ďalšom konaní viazaný uznesením pléna komory.

  Článok 8 - Plénum komory

  1. Plénum komory tvoria predseda, podpredseda a ostatní členovia komory.
  2. Plénum komory
   1. prerokúva a rozhoduje veci, ak tak určí predseda komory, alebo ak ide o postup podľa článku 15 ods. 4,
   2. schvaľuje odmeňovanie členov komory,
   3. schvaľuje návrhy na zmeny a doplnenia tohto poriadku,
   4. rozhoduje o námietke zaujatosti,
   5. rozhoduje spory o právomoc komory, ak o nich nerozhodol senát,
   6. rozhoduje o zjednotení odlišných právnych názorov senátov,
   7. ustanovuje predsedu senátu, ak sú predseda komory a podpredseda komory vylúčení z prerokúvania a rozhodovania veci podľa článku 16,
   8. rozhoduje o sťažnostiach súvisiacich s činnosťou komory,
   9. plní ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú pre plénum komory z tohto poriadku.
  3. Zasadnutia pléna komory zvoláva predseda komory podľa potreby. Predseda komory zvolá zasadnutie pléna komory, ak o to písomne požiada
   1. senát alebo
   2. najmenej piati členovia komory.
  4. Plénum komory rozhoduje uznesením na základe hlasovania členov pléna komory. Plénum komory je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov pléna komory. Na prijatie uznesenia pléna komory sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov pléna komory. Každý člen komory má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komory. Hlasovanie pléna komory je možné uskutočniť aj na základe hlasovania per rollam postupom podľa osobitného predpisu SFZ.8)
  5. Zo zasadnutia pléna komory sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica obsahuje
   1. schválený program zasadnutia,
   2. prezenčnú listinu,
   3. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
   4. dôležité vyjadrenia členov pléna komory k jednotlivým bodom programu,
   5. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena pléna komory, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
   6. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
  6. Zápisnica zo zasadnutia pléna komory vrátane programu, prezenčnej listiny a prijatých rozhodnutí sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SFZ a v ISSF a prostredníctvom neho v Informačnom systéme športu. Zápisnica zo zasadnutia pléna komory sa eviduje v registri zápisníc v ISSF.
  7. Zápisnica zo zasadnutia pléna komory sa zašle všetkým členom komory najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia pléna komory.

  Článok 9 - Predseda komory

  1. Predseda komory
   1. vystupuje a koná za komoru navonok,
   2. zvoláva a vedie zasadnutia pléna komory,
   3. riadi činnosť komory,
   4. vymenúva členov senátu príslušného na prerokovanie a rozhodnutie veci,
   5. určuje predsedu senátu podľa článku 7 ods. 2 písm. b)
   6. poveruje spravodajcu v pléne, ak vec prerokúva a rozhoduje plénum,
   7. dohliada na riadny priebeh konania komory,
   8. zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť komory prostredníctvom tajomníka komory,
   9. predkladá výkonnému výboru SFZ návrhy na zmeny a doplnenia tohto poriadku, ktoré schválilo plénum komory,
   10. plní ďalšie úlohy, ktoré pre neho vyplývajú z tohto poriadku.
  2. Predsedu komory v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda komory. 

  Článok 10 - Člen komory

  Člen komory určený predsedom komory rozhoduje vec samostatne zastavením konania, ak

  1. poplatok za konanie nebol uhradený v lehote určenej komorou,
  2. v priebehu konania bolo zistené, že komora nemá pôsobnosť vo veci konať.

  Článok 11 - Tajomník komory

  1. Výkonný výbor SFZ na návrh generálneho sekretára SFZ a po prerokovaní s predsedom komory ustanoví tajomníka komory z radov zamestnancov právneho útvaru SFZ.
  2. Tajomník komory v spolupráci s predsedom komory a na základe jeho pokynov organizuje agendu spojenú s činnosťou komory a vykonáva činnosti ustanovené týmto poriadkom.
  3. Tajomník komory nemá hlasovacie právo.
  4. Tajomník komory najmä
   1. organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť komory,
   2. dohliada na dodržiavanie lehôt ustanovených týmto poriadkom alebo určených komorou,
   3. zabezpečuje riadne vyhotovenie všetkých rozhodnutí komory,
   4. zabezpečuje úschovu písomností, ktoré nie sú archivované elektronicky v rámci ISSF,
   5. vyznačuje doložku právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopise rozhodnutia komory.
  5. Tajomník komory sa zúčastňuje na konaní komory, o ktorého priebehu vyhotovuje zápisnicu podľa ustanovení tohto poriadku.
  6. Tajomník komory bez zbytočného odkladu zaznamenáva podania účastníkov konania a úkony komory do ISSF. Úkony komory oznamuje a podania doručuje všetkým účastníkom konania v lehote ustanovenej týmto poriadkom alebo v lehote do desiatich dní od vykonania úkonu alebo doručenia podania.

  Článok 12 - Miesto konania

  Miestom konania komory je sídlo SFZ.

  Článok 13 - Jazyk konania

  1. Jazykom konania komory je štátny jazyk.
  2. Na náklady sporovej strany komora sprostredkuje prekladateľa do jazyka, ktorému sporová strana rozumie, a ak to nie je z objektívnych dôvodov možné, do jedného z oficiálnych jazykov FIFA (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina).

  Článok 14 - Povinnosť mlčanlivosti

  Členovia komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej funkcie dozvedeli. Obzvlášť nesmú vyzradiť obsah rokovaní členov komory pri rozhodovaní vo veci samej.

  Článok 15 - Vylúčenie člena komory

  1. Člen komory je vylúčený z prerokúvania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti, najmä ak
   1. má člen komory záujem na vyriešení veci v prospech účastníka konania priamo, nepriamo, personálne alebo ako zástupca právnickej osoby,
   2. je klub člena komory účastníkom konania alebo je člen komory vo vzťahu k účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi považovaný za blízku osobu.[9]
  2. Ak sa člen komory dozvie o skutočnostiach, ktoré sú dôvodom pre jeho vylúčenie, je povinný oznámiť to predsedovi komory, ktorý ho z konania vylúči. Predseda komory doplní senát o iného člena.
  3. Ak sa predseda komory dozvie o skutočnostiach, ktoré sú dôvodom pre jeho vylúčenie, je povinný oznámiť to podpredsedovi komory, ktorý ho z konania vylúči. Podpredseda komory doplní senát o iného člena.
  4. Ak boli z prerokúvania a rozhodovania veci podľa článku 7 ods. 3 vylúčení všetci členovia komory zastupujúci príslušnú záujmovú skupinu sporovej strany, rozhodne vo veci plénum komory. Vylúčený člen komory sa v takom prípade nesmie zúčastniť rokovania ani hlasovania pléna komory.

  Článok 16 - Rozhodnutie o námietke zaujatosti

  1. Ak účastník konania má oprávnené pochybnosti o nestrannosti alebo nezávislosti člena komory, ktorý spor prerokúva a rozhoduje, môže voči nemu uplatniť námietku zaujatosti.
  2. Účastník konania je povinný uplatniť námietku zaujatosti písomným oznámením predsedovi senátu v lehote siedmich dní odo dňa, kedy sa o dôvodoch zaujatosti člena komory dozvedel. Ak ide o námietku zaujatosti voči predsedovi senátu, účastník konania je povinný uplatniť námietku zaujatosti písomným oznámením predsedovi komory alebo podpredsedovi komory, v lehote siedmich dní odo dňa, kedy sa o dôvodoch jeho zaujatosti dozvedel. Po márnom uplynutí tejto lehoty právo účastníka konania uplatniť námietku zaujatosti zaniká.
  3. Ak je vec predmetom prerokovania a rozhodovania pléna komory, účastník konania je povinný uplatniť námietku zaujatosti písomným oznámením predsedovi komory v lehote siedmich dní odo dňa, kedy sa o dôvodoch zaujatosti člena komory dozvedel. Ak ide o námietku zaujatosti voči predsedovi komory, je účastník konania povinný uplatniť námietku zaujatosti písomným oznámením podpredsedovi komory, v lehote siedmich dní odo dňa, kedy sa o dôvodoch jeho zaujatosti dozvedel. Po márnom uplynutí tejto lehoty právo účastníka konania uplatniť námietku zaujatosti zaniká.
  4. Oznámenie o uplatnení námietky zaujatosti musí obsahovať dôvody a dôkazy o zaujatosti člena komory.
  5. Ak člen komory odmietne uplatnenú námietku zaujatosti, plénum komory rozhodne o námietke zaujatosti v jeho neprítomnosti.
  6. Ak plénum komory námietku zaujatosti uzná ako dôvodnú v priebehu konania vo veci samej, akékoľvek konanie, ktoré sa za prítomnosti namietaného člena komory uskutočnilo, sa považuje za neplatné a musí sa zopakovať.
  7. Proti rozhodnutiu pléna komory o uplatnených námietkach zaujatosti nie je prípustné odvolanie.

  Článok 17 - Účastník konania

  1. Účastníkom konania môže byť hráč, tréner alebo klub, ktorý je členom SFZ, alebo ktorý v čase rozhodujúcom pre vznik sporu bol členom SFZ.
  2. Účastníkom konania v konaní o súlade predpisov členov SFZ s predpismi SFZ, UEFA, FIFA alebo so zákonom o športe je dotknutý člen SFZ alebo kontrolór SFZ.
  3. V konaní sú zaručené základné procesné práva účastníkov konania, najmä právo na rovnaké zaobchádzanie, právo vyjadriť sa k prerokúvanej veci, právo nazrieť do spisu vedeného v prerokúvanej veci, právo žiadať o zabezpečenie a vykonanie dôkazu a právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia vo veci.
  4. Účastník konania môže byť zastúpený alebo sa nechať zastúpiť.[10]

  Článok 18 - Forma konania a doručovanie písomností

  1. Konanie komory je neverejné, ak sa účastníci konania nedohodli inak.
  2. Konanie komory sa začína dňom doručenia písomného[11] návrhu na začatie konania (ďalej len “návrh”).
  3. Na doručovanie písomností sa vzťahuje článok 71 ods. 3 Stanov SFZ.
  4. Konanie komory je písomné, ak tento poriadok neupravuje inak.
  5. V odôvodnených prípadoch môže komora nariadiť ústne prerokovanie veci podľa článku 22.
  6. Plénum komory zasadá spravidla v sídle SFZ. Zasadnutie senátu a zasadnutie pléna komory možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo telefonickej konferencie. 

  Článok 19 - Lehoty

  1. Účastník konania je povinný dodržiavať lehoty na podávanie podnetov alebo vyjadrení upravené týmto poriadkom alebo určené komorou. Lehota je dodržaná, ak bol podnet alebo vyjadrenie podané do posledného dňa lehoty a jeho podanie je potvrdené podacím lístkom alebo obdobným potvrdením poštovej služby alebo doručovateľskej služby, alebo ak je jeho doručenie potvrdené potvrdením z ISSF alebo telefaxu.
  2. Lehoty na uplatnenie práva účastníkom konania pred komorou sú upravené v osobitných predpisoch SFZ. Ak osobitný predpis SFZ neupravuje lehotu na uplatnenie práva účastníkom konania, komora sa odmietne vecou zaoberať, ak od skutočnosti rozhodujúcej pre vznik sporu uplynuli viac ako dva roky. To neplatí, ak ide o prieskum súladu predpisu člena SFZ.
  3. Lehoty určené komorou nemôžu byť kratšie ako desať dní a dlhšie ako 20 dní. V odôvodnených naliehavých prípadoch môže byť lehota skrátená na 48 hodín.
  4. Ak tento poriadok neupravuje následok márneho uplynutia lehoty, rozhodne o jeho následku komora.
  5. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia príslušného oznámenia. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
  6. Lehoty upravené týmto poriadkom nie je možné predlžovať.
  7. Lehoty určené komorou môžu byť predĺžené zo závažných dôvodov na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania podanej pred uplynutím lehoty. Účastník konania môže požiadať o predĺženie lehoty len jeden krát.
  8. Ak účastník konania alebo jeho zástupca nemohol dodržať lehotu pre prekážku, ktorá vznikla bez jeho zavinenia, môže byť lehota určená znovu na základe odôvodnenej žiadosti podanej do desiatich dní odo dňa, kedy prekážka odpadla.

  Článok 20 - Návrh

  1. Návrh musí byť vyhotovený v štátnom jazyku a musí obsahovať
   1. priezvisko, meno, funkciu a adresu alebo názov a sídlo navrhovateľa a priezvisko, meno, funkciu a adresu alebo názov a sídlo zástupcu, ak je navrhovateľ zastúpený,
   2. elektronickú adresu navrhovateľa alebo jeho zástupcu na účely doručovania písomností v konaní,
   3. označenie odporcu s uvedením údajov podľa písmena a),
   4. stručný opis rozhodujúcich skutočností,
   5. uvedenie, čoho sa navrhovateľ návrhom domáha,
   6. právny základ návrhu,
   7. označenie dôkazov, ktorými navrhovateľ disponuje a návrh na vykonanie dôkazov,
   8. hodnotu sporu, ak ide o majetkový spor,
   9. vyhlásenie, že sa v tej istej veci nezačalo, neprebieha alebo sa právoplatne neskončilo konanie na inom orgáne,
  2. Návrh musí obsahovať dátum a podpis účastníka konania a podáva sa v dvoch vyhotoveniach; to neplatí, ak sa návrh podáva prostredníctvom ISSF.
  3. Podmienkou prerokovania návrhu komorou je zaplatenie poplatku podľa sadzobníka poplatkov, ak ďalej nie je upravené inak.
  4. Po splnení podmienky podľa odseku 3, komora potvrdí príjem návrhu navrhovateľovi a tajomník komory zaregistruje návrh v ISSF.
  5. Ak je návrh podaný oneskorene, podá ho osoba, ktorá na to nie je oprávnená, alebo ak nárok účastníka konania uvedený v návrhu nemôže byť predmetom konania komory, komora uznesením návrh odmietne; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa článku 3 ods. 2.
  6. Návrh, ktorý nie je úplný, nie je vyhotovený v štátnom jazyku, nie je podpísaný, je podpísaný neoprávneným zástupcom, má iné nedostatky alebo poplatok nie je zaplatený v správnej výške, vráti tajomník komory navrhovateľovi na doplnenie a určí na to primeranú lehotu. Po márnom uplynutí takto určenej lehoty komora konanie zastaví.
  7. Ak nie sú dané dôvody na odmietnutie návrhu podľa odseku 5 alebo ak komora nezastaví konanie podľa odseku 6, tajomník komory predloží návrh odporcovi určenému v návrhu a určí mu lehotu na vyjadrenie.
  8. Ak sa účastník konania k predloženému návrhu nevyjadrí, rozhodne komora vo veci na základe dostupných dokumentov a dôkazov.

  Článok 21 - Predbežné opatrenie

  1. Pred začatím konania môže komora nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov konania, alebo ak je obava, že by bol výkon rozhodnutia komory ohrozený. V sporových veciach sa primerane použijú ustanovenia o neodkladnom opatrení podľa osobitného predpisu.[12]
  2. Účastníkmi konania vo veci nariadenia predbežného opatrenia sú tí, ktorí by nimi boli, ak by išlo o prerokúvanie a rozhodovanie veci samej.
  3. Predbežné opatrenie nariadi komora na návrh.
  4. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia okrem náležitostí návrhu podľa článku 20 obsahuje opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy alebo potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia môže byť aj súčasťou návrhu podľa článku 20.
  5. Z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí byť zrejmé, čoho sa navrhovateľ bude domáhať návrhom vo veci samej. Ak navrhovateľ, u ktorého nie sú dané dôvody na odmietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, nepodá návrh vo veci samej do desiatich dní odo dňa podania návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, predbežné opatrenie zaniká a komora konanie zastaví.
  6. Ak návrh na nariadenie predbežného opatrenia nespĺňa všetky náležitosti podľa odsekov 4 a 5, komora postupuje podľa článku 20 ods. 6.
  7. O návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý spĺňa náležitosti podľa odsekov 4 a 5, rozhodne komora najneskôr do desiatich dní odo dňa jeho doručenia. Na rozhodnutie komory o predbežnom opatrení sa primerane vzťahuje článok 29 a 31.
  8. O nariadení predbežného opatrenia rozhodne komora aj bez vyjadrenia ostatných účastníkov konania. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručí komora ostatným účastníkom konania až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené.
  9. Ak bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý alebo zamietnutý, komora nedoručuje ostatným účastníkom uznesenie o jeho odmietnutí alebo zamietnutí, ani prípadné odvolanie navrhovateľa; uznesenie odvolacieho orgánu im doručí, len ak ním bolo nariadené predbežné opatrenie.
  10. Rozhodnutie o predbežnom opatrení komora odošle najneskôr do troch dní odo dňa jeho nariadenia. Ak je návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý alebo zamietnutý, komora odošle rozhodnutie do troch dní odo dňa jeho vydania.
  11. Uznesenie o nariadení predbežného opatrenia je vykonateľné jeho doručením.

  Článok 22 - Ústne prerokovanie veci a záznam jeho priebehu

  1. Komora môže v odôvodnených prípadoch predvolať účastníkov konania na ústne prerokovanie veci, ak nepovažuje vec za dostatočne pripravenú na rozhodnutie.
  2. Ak bolo nariadené ústne prerokovanie veci, vykonáva sa z priebehu konania zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti podľa článku 8 ods. 5. Zápisnicu podpisuje predseda senátu alebo predseda komory, účastníci konania, ich prípadní zástupcovia, svedkovia alebo odborníci, ktorí boli prítomní na prerokovaní veci.

  Článok 23 - Dôkazy

  1. Komora získava a skúma dôkazy
   1. výsluchom alebo otázkami položenými písomne účastníkom konania,
   2. zo stanovísk a výpovedí účastníkov konania,
   3. zo stanovísk a výpovedí odborníkov,
   4. iným spôsobom, ktorý komora považuje za opodstatnený.
  2. Dôkazy hodnotí komora podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo počas konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania. Komora rozhoduje na základe vlastných úvah a presvedčenia.
  3. Dôkazné bremeno znáša účastník konania, ktorý vznáša tvrdenie.
  4. Komora môže zohľadniť aj iné dôkazy ako tie, ktoré predložili účastníci konania, ak to považuje za potrebné, a to najmä dôkazy, ktoré sú dostupné v oficiálnych registroch a záznamoch orgánov a komisií a v ISSF.
  5. Náklady na dôkazy získané zo stanovísk a výpovedí svedkov a odborníkov znáša účastník konania, ktorý dôkaz navrhol.
  6. Komora môže z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti účastníka konania odmietnuť dôkaz, ktorý nemá súvislosť s prerokovávanou vecou, alebo ktorý by inak nedôvodne spôsoboval prieťahy v konaní.

  Článok 24 - Povinnosti účastníka konania

  1. Účastník konania je povinný aktívne spolupracovať pri zisťovaní skutočností dôležitých pre správne posúdenie, preskúmanie, prerokovanie a rozhodnutie veci.
  2. Ak účastník konania nespolupracuje, môže predseda senátu po predchádzajúcom upozornení účastníka konania rozhodnúť o udelení poriadkovej pokuty účastníkovi konania vo výške najviac 1 000 Eur.
  3. Ak účastník konania nespolupracuje, môže komora rozhodnúť na základe dokumentov a dôkazov, ktoré má k dispozícii.
  4. Všetky osoby, ktoré podliehajú Stanovám SFZ a iným predpisom SFZ, sú povinné dostaviť sa na predvolanie komorou bez ohľadu na dôvody predvolania a zaslať na žiadosť komory stanovisko alebo výpoveď.
  5. Odmietnuť dostaviť sa na predvolanie komory alebo odmietnuť zaslať na žiadosť komory stanovisko alebo výpoveď, môže iba
   1. blízka osoba účastníka konania alebo
   2. osoba povinná zachovávať vo vzťahu k účastníkovi konania mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.
  6. Osoby podľa odseku 5, ktoré sa odmietnu dostaviť na predvolanie komory alebo odmietnu zaslať na žiadosť komory stanovisko alebo výpoveď, sú povinné uviesť dôvod odmietnutia a ich vzťah k účastníkovi konania.

  Článok 25 - Výsluch svedka

  1. Komora pred začatím výsluchu svedka overí identitu svedka a oboznámi ho s následkami nepravdivej výpovede.[13]
  2. Výsluch svedka vykonáva komora v sídle SFZ, po tom, ako oznámi účastníkom konania termín výsluchu, na ktorom majú účastníci právo byť prítomní a klásť svedkom otázky. Ak účastníci konania nežiadajú osobný výsluch svedka, svedka možno vypočuť aj prostredníctvom videokonferencie, telefonickej konferencie alebo písomne na základe písomne položených otázok.
  3. Komora umožní účastníkovi konania vyžiadať si, aby svedkovia upresnili alebo doplnili svoje výpovede po tom, čo schváli prípustnosť otázok navrhovaných účastníkom konania.

  Článok 26 - Stanoviská a výpovede odborníkov

  1. Ak si overenie alebo zistenie určitej skutočnosti vyžaduje odborné vedomosti, môže komora požiadať o stanovisko alebo výpoveď príslušného odborníka.
  2. Odborníkom je osoba, ktorá má špeciálne schopnosti a znalosti v príslušnom odbore.
  3. Odborník na základe žiadosti komory vyhotoví písomné stanovisko v lehote určenej komorou alebo môže vypovedať na ústnom prerokovaní veci alebo na výsluchu.
  4. Ustanovenia o výsluchu svedka sa rovnako použijú pri výsluchu odborníka.
  5. Komora môže z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti účastníka konania vyžiadať
   1. ďalšie informácie od odborníka,
   2. stanovisko alebo výpoveď iného odborníka, ak je prvé stanovisko alebo výpoveď neúplná, neurčitá alebo protirečivá.
  6. Ustanovenia o námietkach zaujatosti členov komory sa rovnako použijú na námietky zaujatosti odborníkov.

  Článok 27 - Vydanie dôkazu

  1. Všetky osoby a orgány, ktoré podliehajú Stanovám SFZ a iným predpisom SFZ, sú povinné predložiť komore dôkaz, ktorý majú k dispozícii a ktorý je opodstatnený vo vzťahu k prerokúvanej veci.
  2. Účastník konania má právo preskúmať predložené dôkazy s výnimkou dôkazov, ktorých obsah alebo iné skutočnosti v nich obsiahnuté si vyžadujú ich utajenie.
  3. Dôkaz, ktorý komora účastníkovi konania neumožnila preskúmať, môže byť proti tomuto účastníkovi konania použitý, len ak komora účastníka konania informovala o podstate jeho obsahu a umožnila sa mu k nej vyjadriť.

  Článok 28 - Ukončenie získavania dôkazov

  1. Ak komora získa dostupné dôkazy, vyhlási získavanie dôkazov za skončené a oznámi to účastníkom konania.
  2. Po skončení získavania dôkazov nemôžu účastníci konania predkladať žiadne ďalšie dôkazy.
  3. Na ústnom prerokovaní veci môžu účastníci konania uviesť svoje záverečné stanoviská, po ktorých vyhlási predseda senátu ústne prerokovanie veci za skončené.

  Článok 29 - Rozhodnutie vo veci samej

  1. Rozhodnutie komory obsahuje
   1. dátum prijatia uznesenia,
   2. mená a priezviská členov komory, ktorí vo veci rozhodovali,
   3. identifikačné údaje účastníkov konania a ich zástupcov, ak boli v konaní zastúpení,
   4. rozhodnutie vo veci samej,
   5. rozhodnutie o trovách konania, ak vznikli,
   6. informáciu o dostupných opravných prostriedkoch, ktorej obsahom je forma opravného prostriedku, orgán oprávnený na rozhodovanie o opravnom prostriedku a lehotu na podanie opravného prostriedku,
   7. podpis predsedu senátu, predsedu komory, ak vec prerokovávalo a rozhodovalo plénum komory alebo člena senátu, ak vec rozhodoval samostatne podľa článku 10.
  2. V priebehu konania môžu účastníci konania uzatvoriť zmier. Na návrh účastníka konania môže komora so súhlasom všetkých účastníkov konania prerušiť konanie na čas navrhnutý účastníkom konania alebo podľa vlastného uváženia, ktorý je potrebný na rokovanie účastníkov konania o uzatvorení zmieru, najviac však na desať dní. Ak účastníci konania neuzavrú zmier, môže každý z účastníkov konania navrhnúť komore, aby pokračovala v konaní. Ak po márnom uplynutí lehoty určenej na rokovanie účastníkov konania o uzatvorení zmieru žiaden z účastníkov konania nenavrhne komore, aby pokračovala v konaní, komora konanie zastaví. Zmier uzatvorený medzi účastníkmi konania zaznamená komora ako rozhodnutie vo veci samej.
  3. Komora uznesením nárok uplatnený účastníkom konania v sporovej veci
   1. potvrdí,
   2. zamietne,
   3. rozhodne o zmene nároku navrhovateľa; nemôže však priznať viac, ako sa navrhovateľ návrhom domáha.
  4. Ak ide o rozhodnutie podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. c), komora uloží odporcovi povinnosť plniť spolu s lehotou na jej splnenie.
  5. Ak komora v priebehu konania zistí, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ, môže súčasne s rozhodnutím podať podnet na iný orgán SFZ, a to najmä na
   1. administratívu SFZ, ak v priebehu konania zistí, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z Registračného a prestupového poriadku SFZ,
   2. licenčné orgány, ak v priebehu konania zistí, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z licenčného konania, alebo
   3. disciplinárnu komisiu, ak v priebehu konania zistí, že došlo k disciplinárnemu previneniu podľa Disciplinárneho poriadku SFZ.
  6. Rozhodnutia komory sú v súlade s článkom 10 ods. 1 Stanov SFZ pre členov SFZ záväzné. Nesplnenie uloženej povinnosti je disciplinárnym previnením.
  7. Rozhodnutie komory sa zverejňuje v ISSF a prostredníctvom neho v Informačnom systéme športu.

  Článok 30 - Doručovanie rozhodnutí

  1. Komora doručí rozhodnutie účastníkom konania podľa článku 18 ods. 3.
  2. Rozhodnutie sa považuje za doručené účastníkovi konania dňom doručenia rozhodnutia účastníkovi konania potvrdeným potvrdením poštovej služby alebo doručovateľskej služby, potvrdením z ISSF alebo telefaxu. Účinok doručenia rozhodnutia účastníkovi konania má aj doručenie rozhodnutia zástupcovi účastníka konania.

  Článok 31 - Odôvodnenie rozhodnutia

  1. Účastník konania môže v lehote desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia písomne požiadať komoru o odôvodnenie rozhodnutia.
  2. Odôvodnenie rozhodnutia je spoplatnené podľa sadzobníka poplatkov. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku za odôvodnenie rozhodnutia; to neplatí, ak sa poplatok platí prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
  3. Podanie žiadosti podľa odseku 1 má odkladný účinok (rozhodnutie komory nenadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť); to neplatí, ak ide o rozhodnutie o nariadení predbežného opatrenia. Po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 1 je rozhodnutie komory konečné, právoplatné a vykonateľné.
  4. Odôvodnenie rozhodnutia komora vyhotoví a doručí účastníkom konania v lehote do 20 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 1.
  5. V odôvodnení rozhodnutia komora uvedie, čoho sa navrhovateľ domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca alebo iná osoba zúčastnená na konaní, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzala, akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadila, prečo nevykonala ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdila.

  Článok 32 - Trovy konania

  1. Konanie pred komorou je spoplatnené podľa sadzobníka poplatkov.
  2. Účastník konania uhrádza len trovy konania, ktoré vznikli v súlade s týmto poriadkom. Trovami konania sú najmä hotové výdavky účastníkov konania a ich zástupcov, trovy na vykonanie dôkazov, poplatky za konanie pred komorou, administratívne náklady, odmena odborníka, odmena tlmočníka, odmena za zastupovanie účastníka konania advokátom vo výške tarifnej odmeny podľa advokátskej tarify určenej osobitným predpisom[14] a iné náklady spojené s konaním, ktoré boli komore riadne preukázané.
  3. Pred začatím konania vo veci samej môže komora určiť, že navrhovateľ je povinný zložiť na účet SFZ preddavok na úhradu trov konania.
  4. O povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje komora na návrh v rozhodnutí, ktorým sa rozhoduje vo veci samej. Ak ide o priznanie náhrady trov konania v konaní, v ktorom účastníka konania zastupoval advokát, advokát je povinný trovy právneho zastúpenia vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Ak advokát v tejto lehote trovy právneho zastúpenia nevyčísli, komora mu náhradu trov právneho zastúpenia neprizná. Trovy konania hradia účastníci konania podľa pomeru ich úspešnosti vo veci.
  5. Účastníkovi konania, ktorý mal vo veci plný úspech, komora prizná náhradu trov konania potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi konania, ktorý vo veci úspech nemal.
  6. Ak mal účastník konania vo veci úspech len čiastočný, komora náhradu trov konania pomerne rozdelí alebo vysloví, že žiadny z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania.
  7. Ak účastník konania svojim konaním, nekonaním alebo opomenutím konania spôsobí prieťahy v konaní a s tým spojené zvýšené náklady na trovy konania, môže komora rozhodnúť, že tento účastník konania uhradí všetky trovy konania bez ohľadu na jeho úspešnosť vo veci.

  Článok 33 - Návrh na preskúmavanie súladu predpisu člena SFZ

  1. Komora rozhoduje o súlade predpisu člena SFZ s predpisom SFZ, UEFA, FIFA alebo so zákonom o športe, ak dôjde k sporu pri posudzovaní ich súladu.
  2. Návrh na preskúmanie súladu predpisu člena SFZ môže podať dotknutý člen SFZ alebo kontrolór SFZ.
  3. Návrh na preskúmanie súladu predpisu člena SFZ musí obsahovať
   1. priezvisko, meno, funkciu a adresu alebo názov a sídlo navrhovateľa a priezvisko, meno, funkciu alebo názov a sídlo zástupcu, ak je navrhovateľ zastúpený,
   2. elektronickú adresu navrhovateľa alebo jeho zástupcu na účely doručovania písomností v konaní,
   3. označenie člena SFZ s uvedením údajov podľa písmena a), ktorého preskúmanie súladu predpisu sa návrhom žiada,
   4. označenie predpisu, ktorého nesúlad s právnym predpisom vyššej právnej sily sa namieta, s vyjadrením, či navrhovateľ napáda predpis v celom rozsahu alebo v jeho časti, prípadne v jednotlivom ustanovení,
   5. označenie predpisu vyššej právnej sily, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie, s ktorým napadnutý predpis nie je v súlade,
   6. stručný opis rozhodujúcich skutočností,
   7. uvedenie, čoho sa navrhovateľ domáha,
   8. označenie dôkazov, ktorými navrhovateľ disponuje a návrh na vykonanie dôkazov.
  4. Návrh musí obsahovať dátum a podpis účastníka konania a podáva sa v dvoch vyhotoveniach; to neplatí, ak sa návrh podáva prostredníctvom ISSF.
  5. Podmienkou prerokovania návrhu komorou je zaplatenie poplatku podľa sadzobníka poplatkov, ak ďalej nie je upravené inak.
  6. Po splnení podmienky podľa odseku 5, komora potvrdí príjem návrhu navrhovateľovi a tajomník komory zaregistruje návrh v ISSF.
  7. Ak návrh podá osoba, ktorá na to nie je oprávnená, alebo ak nárok účastníka konania uvedený v návrhu nemôže byť predmetom konania komory, komora uznesením návrh odmietne.
  8. Návrh, ktorý nie je úplný, nie je vyhotovený v štátnom jazyku, nie je podpísaný, je podpísaný neoprávneným zástupcom, má iné nedostatky alebo poplatok nie je zaplatený v správnej výške, vráti tajomník komory navrhovateľovi na doplnenie a určí na to primeranú lehotu. Po márnom uplynutí takto určenej lehoty komora konanie zastaví.
  9. Komora konanie o súlade predpisu člena SFZ zastaví, ak dotknutý predpis stratil účinnosť. 

  Článok 34 - Pozastavenie účinnosti predpisu člena SFZ

  1. Komora môže na návrh výkonného výboru SFZ rozhodnúť o pozastavení účinnosti napadnutého predpisu, jeho časti alebo jednotlivého ustanovenia v súlade s článkom 11 ods. 5 Stanov SFZ vo vzťahu k osobám s príslušnosťou k SFZ. O návrhu na pozastavenie účinnosti rozhodne komora bez zbytočného odkladu.
  2. Rozhodnutie o pozastavení účinnosti napadnutého predpisu člena SFZ, jeho časti alebo jednotlivého ustanovenia môže komora aj bez návrhu zrušiť, ak pominuli dôvody, pre ktoré sa prijalo; inak rozhodnutie zaniká vyhlásením rozhodnutia vo veci samej alebo zastavením konania.

  Článok 35 - Rozhodnutie o preskúmaní súladu predpisu člena SFZ

  1. Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda senátu vyžiada stanovisko orgánu člena SFZ, ktorý dotknutý predpis vydal. K stanovisku je tento orgán člena SFZ povinný pripojiť odôvodnenie.
  2. Na konanie o súlade predpisu člena SFZ sa primerane vzťahujú články 18, 19, 22 až 28.
  3. Rozhodnutie komory obsahuje
   1. dátum prijatia uznesenia,
   2. mená a priezviská členov komory, ktorí vo veci rozhodovali,
   3. identifikačné údaje účastníkov konania a ich zástupcov, ak boli v konaní zastúpení,
   4. rozhodnutie vo veci samej,
   5. odôvodnenie rozhodnutia,
   6. určenie lehoty na odstránenie nesúladu predpisu člena SFZ, ak bol preskúmavaním zistený nesúlad predpisov,
   7. podnet na konanie príslušného orgánu SFZ v súlade s článkom 11 Stanov SFZ, ak márne uplynie lehota podľa písmena e),
   8. informáciu o dostupných opravných prostriedkoch, ktorej obsahom je forma opravného prostriedku, orgán oprávnený na rozhodovanie o opravnom prostriedku a lehotu na podanie opravného prostriedku,
   9. informáciu o trovách konania, ak vznikli,
   10. podpis predsedu senátu alebo predsedu komory, ak vec prerokovávalo a rozhodovalo plénum komory.
  4. Rozhodnutie komory sa zverejňuje v ISSF a prostredníctvom neho v Informačnom systéme športu.

  Článok 36 - Opravné prostriedky

  Proti rozhodnutiu komory nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutia komory podliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa článku 60 ods. 8 písm. a) Stanov SFZ.

  Článok 37 - Poplatky a sadzobník poplatkov

  1. Poplatok podľa tohto poriadku je príjmom SFZ a slúži najmä na zabezpečenie chodu komory a na vzdelávaciu a publikačnú činnosť súvisiacu s činnosťou komory.
  2. Poplatník, ktorému sa vystavujú mesačné zberné faktúry, uhrádza poplatok prostredníctvom vystavenej mesačnej zbernej faktúry.
  3. Ak poplatníkovi nie je vystavovaná mesačná zberná faktúra, je povinný zaplatiť poplatok iným spôsobom (vklad na účet, bezhotovostný prevod alebo prostredníctvom inej platobnej služby).
  4. Poplatok za konanie o návrhu podľa článku 20 je
   1. 3 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 150 Eur, najviac 5 000 Eur,
   2. 300 Eur, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi.
  5. Poplatok za zmenu alebo za doplnenie návrhu podľa článku 20 je vo výške rozdielu medzi zaplateným poplatkom podľa odseku 4 písm. a) a poplatkom určeným podľa hodnoty sporu, najmenej však 35 Eur. Poplatok za zmenu alebo za doplnenie návrhu podľa článku 20, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi je 35 Eur.
  6. Ak navrhovateľ uplatní alternatívne viac návrhov podľa článku 20, poplatok sa platí iba z toho návrhu, z ktorého sa vyberá vyšší poplatok podľa odseku 4.
  7. Poplatok za návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa článku 21 je 200 Eur.
  8. Poplatok za návrh na preskúmanie súladu predpisu člena SFZ je 300 Eur.
  9. Poplatok za odôvodnenie rozhodnutia podľa článku 31 je 300 Eur.
  10. Ak účastníci uzatvoria zmier podľa článku 29 ods. 2, vráti komora 50 % poplatku poplatníkovi.
  11. Ak komora nie je príslušná vo veci konať, vráti poplatok navrhovateľovi krátený o 1%.
  12. Ak navrhovateľ vzal svoj návrh späť, vráti mu komora poplatok krátený o 5 %.

  Článok 38 - Právna zodpovednosť

  Okrem porušení Stanov SFZ a ostatných predpisov SFZ a právnych predpisov, členovia komory a tajomník komory na zabezpečovaní činnosti komory nenesú právnu zodpovednosť za ich konanie v súvislosti s činnosťou komory.

  Článok 39 - Prechodné ustanovenia

  1. Konanie vedené pred komorou, ktoré sa začalo a ktoré nebolo právoplatne skončené do 5.9.2016 sa dokončia podľa tohto poriadku.
  2. Komora rozhoduje o žalobách doručených na rozhodcovský súd postupom podľa článku 72 ods. 4 Stanov SFZ.
  3. Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a ostatných členov komory zostáva zachované do uplynutia funkčného obdobia, na ktoré boli zvolení.
  4. Voľby dvoch členov komory podľa článku 5 ods. 1 písm. c) prvého bodu a dvoch členov komory podľa článku 5 ods. 1 písm. d) sa vykonajú do 31.12.2016. Funkčné obdobie nových členov komory je v súlade s článkom 5 ods. 3 päť rokov.

  Článok 40 - Zrušovacie ustanovenie

  Zrušuje sa Poriadok komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov schválený Výkonným výborom SFZ dňa 7. mája 2014 v znení neskorších zmien a doplnení.

  Článok 41 - Účinnosť

  Tento poriadok schválil Výkonný výbor SFZ dňa 5.9.2016 a účinnosť nadobúda dňom jeho schválenia 2016.

  Poznámky pod čiarou:
  1. § 19 ods. 1 písm. g) a § 52 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.^
  2. Registračný a prestupový poriadok SFZ.^
  3. § 4 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 336/2014 Z. z..^
  4. Článok 2 písm. j) Stanov SFZ.^
  5. Článok 2 písm. k) Stanov SFZ.^
  6. Článok 3 ods. 1 písm. b) National Dispute Resolution Chamber Standard Regulations.^
  7. Článok 22 Rokovacieho poriadku Konferencie SFZ.^
  8. Smernica SFZ o hlasovaní per rollam.^
  9. § 116 Občianskeho zákonníka.^
  10. § 22 až 31a Občianskeho zákonníka.^
  11. Článok 2 písm. r) Stanov SFZ.^
  12. § 324 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.^
  13. čl. 64 ods. 1 písm. d.) Disciplinárneho poriadku SFZ.^
  14. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti