Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Porovnanie existujúcich stanov SFZ s návrhom Nových stanov SFZ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.08.2012JUDr. Jozef Malich (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Poznámka redakcie: autorom príspevku je JUDr. Jozef Malich, predseda Legislatívno-právnej komisie SFZ


  Výkonný výbor SFZ už skôr na svojom zasadnutí schválil dokument „Strategický plán rozvoja futbalu v rokoch 2011 až 2014", kde v čl. VII. „Legislatíva“ bod 32 je jedným z odsúhlasených projektov novelizácia noriem SFZ. Za týmto účelom boli vytvorené projektové tímy vytvorené ako z interných predstaviteľov SFZ tak i z radov odborníkov z externého prostredia. Skĺbenie v praxi osvedčených rutinérov s novými tvárami z prostredia športu a práva malo byť zárukou naplnenia spoločenskej objednávky, ktorá bola v v zásade jednoduchá avšak náročná súčasne t. j. vykonanie rozboru a analýzy existujúcich noriem SFZ a návrh nových, moderných, určitých a všeobecne akceptovateľných pravidiel fungovania občianskeho združenia Slovenský futbalový zväz spolu so všetkými súčasťami s ním súvisiacimi.

  Dokument, ktorému sa venovala pozornosť ako prvému, čo je úplne logické, sú existujúce stanovy SFZ (ďalej len „Stanovy“).

  Po 8 mesiacoch legislatívnych prác, ktoré spočívali najmä v:

  • niekoľko kôl pripomienkových konaní, do ktorých boli zapojené ako odborná futbalová verejnosť tak i široká verejnosť,
  • analýza a štúdium obdobných dokumentov medzinárodných futbalových asociácií FIFA a UEFA,
  • analýza a štúdium obdobných dokumentov partnerských futbalových zväzov,
  • zapracovanie požiadaviek a odporúčaní zo strany medzinárodných futbalových asociácií FIFA a UEFA, analýza),
  • informačné a vysvetľujúce rokovania s pripomienkujúcimi stranami,
  • vypracovanie niekoľkých pracovných verzií nových stanov a ich obhajoba pred odbornou verejnosťou,
  • aplikácia ustanovení nových stanov na riešenie modelových situácii,

  projektový tím spracoval a predloží Výkonnému výboru na posúdenie návrh nových stanov SFZ (ďalej len „Nové stanovy“) v takom znení, aby tieto Nové stanovy mohli byť predložené na schválenie najvyššiemu orgánu SFZ a to Konferencii SFZ.

  Nové stanovy navrhujú ako systémové riešenia (napr. zrušenie Rady SFZ, rozširujú pôsobnosť odvolacej komisie, rozširujú práva a povinnosti členov, majetkové dispozície prezidenta SFZ iba so súhlasom konferencie, úprava marketingových práv a pod.), tak aj podrobnejšie precizujú existujúce právne vzťahy.

  V tomto príspevku nemáme ambíciu detailne predstaviť všetky navrhované úpravy, ale zrozumiteľným spôsobom chceme dať do pozornosti každému, kto má o to záujem, z nášho pohľadu najvýznamnejšie zmeny v Nových stanovách oproti Stanovám:

  1. Systematika Nových stanov

  Nové stanovy sa systematicky členia na Preambulu, šesť častí, 12 hláv ( v prvej časti 5 hláv a v tretej časti 7 hláv) a 76 článkov.

  2. Preambula

  Úplne nový prvok v Nových stanovách, ktorý doposiaľ absentoval v zakladajúcom dokumente slovenského futbalového hnutia. Ide o filozoficko – spoločenský úvod ktorý obsahuje základné hodnoty a základnú orientáciu ku ktorej sa SFZ hlási. Osobitne vyzdvihujeme fakt, že SFZ sa hlási nielen k celej svojej histórii od čias Rakúsko-Uhorska, cez Česko-Slovenské spolužitie až po vznik samostatnej Slovenskej republiky, ale hrdo sa hlási aj k výsledkovému dedičstvu t. j. ku všetkým dosiahnutým úspechom počas tohto obdobia, ktoré sú na tomto mieste aj starostlivo vypočítané.

  3. Prvá časť – Základné ustanovenia

  A/ Dôležitou úlohou pri novelizácii predpisov SFZ je okrem iného aj vytvoriť jednotný terminologický rezervoár, ktorý sa bude jednotne používať vo všetkých vnútorných predpisoch SFZ. Nové stanovy ktoré stoja na vrchole pyramídy týchto predpisov vysvetľujú v prvej hlave čl. 2. základné pojmy, ktoré okrem toho že sa ďalej používajú v texte by sa mali stať aj východiskom pre všetkých zainteresovaných v oblastných a regionálnych futbalových zväzoch pri schvaľovaní ich interných predpisoch, ktoré samozrejme v zmysle Nových stanov musia byť v súlade s týmito Stanovami. To isté primerane platí aj pre tretiu hlavu čl. 5 a čl. 7 v ktorých sú definované princípy a vzťahy uplatňované v rámci činnosti SFZ. Tieto princípy - výkladové pravidlá, sa majú využívať aj vo všetkých prípadoch, keď konanie/postupy a vzťahy v rámci futbalového hnutia nebudú upravené predpismi SFZ, FIFA alebo UEFA, resp. nebudú upravené úplne jednoznačne.

  B/ Nepochybne, takmer každý kto sa v súčasnosti chce orientovať v platných predpisoch SFZ resp. konať podľa predpisov SFZ, musí sa popasovať s veľkou dávkou trpezlivosti a sčasti i výkladovej fantázie, pretože ich zrozumiteľný obsah, vecné usporiadanie noriem, ako aj ich hierarchické usporiadanie je pomerne neprehľadné a rozhodnutia orgánov SFZ, nie sú vždy jednoznačne predvídateľné, čo dokazuje aj množstvo podaní na právny útvar SFZ a množstvo právnych stanovísk, ktoré za dva roky vypracoval tento útvar, ako aj legislatívno-právna komisia. Práve z tohto dôvodu je v štvrtej hlave čl. 8 a čl. 10 podrobne vysvetlený normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci SFZ tzn. právna sila schválených predpisov, ktorý orgán aké predpisy schvaľuje a aké individuálne akty vydávajú orgány SFZ a aká je ich záväznosť.

  C/ Za krok vpred považujeme aj tú skutočnosť, že v Nových stanovách sa za súčasť futbalu považuje futsal, plážový futbal mužov a žien, pričom riadenie a organizácia futsalu je tu aj v piatej hlave čl. 21 bližšie upravená. Všetky ustanovenia Nových stanov sa primerane aplikujú na futsal, plážový futbal a ženský futbal.

  4. Druhá časť – Členstvo v SFZ

  A/ Nové stanovy rozoznávajú okrem existujúcich typov členstva v SFZ (riadny člen, pridružený člen, čestný člen) aj úplne novú možnosť členstva v SFZ a to individuálne členstvo. Doterajšie členstvá sú v Nových stanovách postavené na približne rovnakej platforme ako doposiaľ (len podrobnejšie upravené). Individuálne členstvo v SFZ vychádza z konštrukcie dobrovoľnosti ale súčasne platí, že ak sa fyzická osoba podieľa na športovej, organizačnej alebo riadiacej činnosti v štruktúrach SFZ a jeho členov najmä ako hráč, tréner, rozhodca a pod. musí byť členom SFZ, pričom členstvo vzniká registráciou v Centrálnom registri členov SFZ v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF). Individuálny člen nemá priame hlasovacie právo na konferencii, má však právo podieľať sa na činnosti SFZ sprostredkovane cez subjekt v ktorom pôsobí alebo je jeho členom (spravidla cez klub, v ktorom pôsobí, alebo prostredníctvom záujmového združenia hráčov, trénerov a rozhodcov). Zavedením individuálneho členstva dramaticky vzrastie členská základňa SFZ čím SFZ zvýrazní “tvrdými údajmi” svoj význam ako najmasovejšej spoločenskej organizácie, čo vytvára predpoklady ešte viac prispieť ako materiálne tak i imateriálne k rozvoju najmä amatérskeho futbalu a futbalu detí a mládeže.

  B/ Považujeme za správne, že v Nových stanovách sa podrobnejšie precizuje aká osoba môže byť prijatá za čestného člena, čím SFZ vyjadruje určitú vďaku a satisfakciu osobám ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj slovenského futbalu. Okrem doterajšieho postupu prijatia za čestného člena sa čestným členom automaticky stane aj každý nositeľ Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka ako i čestný prezident SFZ (tento titul môže byť priznaný prezidentovi, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj futbalu, na základe rozhodnutia konferencie SFZ).

  5. Tretia časť – Orgány SFZ

  Ide o významnú časť Nových stanov, ktorá je rozdelená do 7 hláv a 29 článkov, ktoré sú logicky usporiadané s potrebnou dynamikou. Prvá hlava je venovaná spoločným ustanoveniam o orgánoch SFZ a v druhej až siedmej hlave je už podrobne upravená pôsobnosť jednotlivých orgánov. Za zásadnú zmenu možno považovať zrušenie Rady SFZ, ktorá sa javí v súčasných podmienkach za prekonaný orgán, právomoci ktorého prechádzajú na iné orgány SFZ najmä konferenciu a výkonný výbor SFZ.

  A/ V prvej hlave (čl. 36 až čl. 40) je v úvode výpočet kto je zastupiteľský orgán v podmienkach SZF, kto je výkonný orgán, kto kontrolný orgán kto orgán pre zabezpečenie spravodlivosti a kto administratívny orgán. Neskôr sú v jednotlivých hlavách podrobne precizované práva a povinnosti týchto orgánov. Nové stanovy ukladajú všetkým členom orgánov povinnosť vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonom, v súlade so záujmami SFZ a s náležitou odbornou starostlivosťou pričom pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si dotknutá osoba, či orgán, ku svojmu rozhodnutiu závažnejšej povahy vopred vyžiadala odborné stanovisko príslušnej odbornej komisie. Ak členovia orgánov SFZ postupovali s náležitou odbornou starostlivosťou, čo je ich povinnosťou, nemožno voči ním uplatňovať žiadne sankcie za ich rozhodnutia. Ide tu o jasné a preventívne definovanie zodpovednostných vzťahov tak, aby sa v budúcnosti predchádzalo možným konaniam osôb, ktoré by mohli hmotne či morálne poškodiť SFZ a jeho dobré meno. Nové stanovy veľmi podrobne a zrozumiteľne upravujú konflikt záujmov členov orgánov SFZ a nezlučiteľnosť funkcií čím sa predíde častým nedorozumeniam v týchto záležitostiach a rôznorodým výkladom.

  B/ V druhej hlave (čl. 41 až čl. 48) je upravená pôsobnosť Konferencie SFZ. Podrobne je na tomto mieste precizovaná nielen riadna konferencia ale i mimoriadna konferencia a volebná konferencia. Pokiaľ doposiaľ bol v Stanovách stanovený počet delegátov konferencie 154 v Nových stanovách je navrhnutý počet 87, ktorých pomer a počet vychádza z približne rovnakej štruktúry ako doposiaľ. Pri úprave spôsobu kreovania delegátov Konferencie SFZ bolo prenesené ťažisko na kluby, ktoré budú na jednotlivých úrovniach voliť svojich delegátov, resp. na úrovni ÚLK má každý klub svojho delegáta na KOnferencii SFZ. Znížením počtov delegátov konferencie sa sleduje najmä zvýšenie operatívnosti a akcieschopnosti tohto orgánu pri zachovaní zásady uznášaniaschopnosti konferencie (účasť kvalifikovanej väčšiny – dvojtretinová väčšina všetkých delegátov) a akceptovaní doterajších pravidiel rozhodovania konferencie (vo vybratých veciach súhlas kvalifikovanej väčšiny v ostatných súhlas nadpolovičnej väčšiny delegátov).

  C/ V tretej hlave (čl. 49 až čl. 53) je upravená pôsobnosť Výkonného výboru SFZ. Výkonný výbor má 14 členov (oproti doterajším 13). Všetkých 14 členov volia delegáti na konferencii čo je významný rozdiel oproti doterajšej úprave, keď konferencia volila 5 členov výkonného výbor a 8 členov výkonného výboru potvrdzovala vo svojich funkciách Rada SFZ. Pri voľbe členov výkonného výboru za amatérsky a profesionálny futbal musí byť obligatórne dodržaný regionálny princíp. Rôznymi zmenami prešla počas tvorby návrhu nových stanov aj štruktúra zloženia výkonného výboru, ktorá je ešte stále predmetom rokovaní subjektov zastupujúcich jednotlivé záujmové skupiny v slovenskom futbale, preto sa k nej vrátime neskôr v osobitnom príspevku.

  Zaujímavou praktickou novinkou v Nových stanovách reflektujúcou na vývoj modernej doby smerom k elektronickej komunikácii, elektronickým službám s cieľom zvýšenia efektivity je pripustenie hlasovania orgánov SFZ per rollam (elektronicky = emailom) podľa procedurálnych pravidiel schválených výkonným výborom SFZ. Oceniť treba aj snahu o transparentnosť zasadnutí Výkonného výboru, keď prijaté rozhodnutia a výsledky hlasovania výkonného výboru sa zverejňujú na webovom sídle SFZ s výnimkou, keď výkonný výbor v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení. Aj v takomto prípade však minimálne delegáti konferencie musia byť oboznámení s nezverejnenou časťou dokumentu.

  D/ V štvrtej hlave (čl. 54 až čl. 55) je upravená postavenie a pôsobnosť Prezidenta SFZ. Tu by sme chceli upozorniť na uloženie dôležitých povinností vzťahujúcich sa k funkcii prezidenta a to iniciovať spoluprácu SFZ so štátnymi orgánmi čo je nevyhnutný predpoklad pre podporu futbalu zo strany štátu ako i povinnosť zabezpečiť efektívne fungovanie všetkých orgánov SFZ za účelom naplnenia cieľov vykonávaním hlavných činností vymedzených v čl. 4. V majetkovej sfére sa z opatrnosti k prezidentovi viažu určité obmedzenia vo viacerých smeroch ako napríklad uzatváranie zmluvných vzťahov v hodnote nad 30.000 € iba s predchádzajúcim súhlasom výkonného výboru alebo dispozícia s majetkom SFZ, zriaďovanie práv v prospech tretích osôb k majetku SFZ, vystavenie zmenky, uzavretie zmluvy o úvere, prevzatie dlhu a pod. iba s predchádzajúcim súhlasom konferencie a po zabezpečení stanovísk a odporúčaní legislatívno-právnej komisie a ekonomickej komisie.

  E/ V piatej hlave (čl. 56 až čl. 57) je upravená pôsobnosť Kontrolných orgánov SFZ. Kontrolné orgány sú revízna komisia SFZ a volebná komisia SFZ. Nejde o novovytvorené orgány, len tieto existujúce orgány dostali svoje miesto v novom usporiadanom systéme orgánov SFZ. Revízna komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti SFZ a kontroluje najmä finančné hospodárenie s prostriedkami SFZ. Treba oceniť , že Nové stanovy priamo ukladajú pracovníkom aparátu SFZ povinnosť umožniť členom revíznej komisie na ich požiadanie nazrieť do všetkých písomných materiálov do ktorých potrebujú nahliadnuť pre úspešne plnenie svojich úloh. Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby na konferencii v zmysle volebného poriadku. Aby mohla riadne plniť úlohy na volebnej konferencii, volebné obdobie tejto komisie je posunuté a začína sa poslednú konferenciou pred volebnou konferenciou.

  F/ V šiestej hlave (čl. 58 až čl. 60) je upravená pôsobnosť Orgánov zabezpečenia spravodlivosti SFZ. Orgány zabezpečenia spravodlivosti sú disciplinárna komisia, odvolacia komisia a odvolací orgán licenčného konania. Disciplinárna komisia ako i odvolacia komisia majú už svoje pevné miesto v štruktúre orgánov SFZ. Nepatria však už medzi tzv. kontrolné a zmierovacie orgány keďže Nové stanovy už s takýmto strešným označením orgánov nepočítajú. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom, ktorý v disciplinárnom konaní rozhoduje o porušeniach povinnosti vyplývajúcich z noriem SFZ, rozhodnutí orgánov SFZ a ukladá disciplinárne sankcie. Odvolacia komisia je orgán, ktorý rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach voči rozhodnutiam orgánov SFZ a je oprávnený preskúmavať právoplatné rozhodnutia orgánov členov SFZ. Význam a nová úloha odvolacej komisie podľa úpravy v Nových stanovách spočíva okrem iného aj v tom, že na návrh dotknutého subjektu bude preskúmavať aj prvostupňové/neprávoplatné rozhodnutia a postup orgánov členov SFZ (t.j. najmä regionálnych a oblastných zväzov, ÚLK, Slovenského futsalu a pod.), v ktorých z hľadiska športovo – technickej stránky rozhodnutie neznesie odklad, pričom rozhodnutie odvolacej komisie je v týchto veciach konečné. Takáto právomoc by mala zaručovať, že aj v regiónoch a oblastiach môže byť dotknutým subjektom poskytnutá rýchla a účinná ochrana porušeného práva. Členom odvolacej komisie aj preto môže byť iba ten kto získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na právnickej fakulte. Odvolací orgán licenčného konania je orgán, ktorý bol konštituovaný v súlade s licenčným systémom UEFA a rozhoduje ako druhostupňový orgán o odvolaniach v rámci licenčného konania.

  G/ V siedmej hlave (čl. 61 až čl. 64) je upravená pôsobnosť Administratívnych orgánov SFZ. Administratívnymi orgánmi SFZ sú Generálny sekretár SFZ a aparát SFZ na čele ktorého je Generálny sekretár a odborné komisie SFZ. Zmenou oproti Stanovám je, že vytváranie a rušenie komisií je v kompetencii výkonného výboru a nie v kompetencii konferencie, ako je tomu podľa platných stanov. Táto zmena sľubuje práve operatívne zriaďovanie potrebných ad–hoc komisií a naopak operatívne rušenie komisií, ktoré sa javia ako nadbytočné. Nové stanovy preto uvádzajú iba demonštratívny výpočet komisií, ktorý sa môže podľa skutočnej potreby meniť. Predsedov komisii už nepotvrdzuje Rada SFZ, ale volí a odvoláva výkonný výbor. Členov komisií bude výkonný výbor iba ustanovovať do funkcie, pričom primárne kritérium na člena komisie má byť kritérium odbornosti. Odborné komisie SFZ sú v Nových stanovách po vzore UEFA a FIFA vnímané ako pomocné/poradné orgány výkonného výboru, nad ktorými je ako garant člen výkonného výboru, ktorý môže komisii aj predsedať, ak tak rozhodne výkonný výbor.

  6. Štvrtá časť – Rozhodcovský súd

  Rozhodcovský súd bol zriadený ako nezávislý orgán pre rozhodovanie sporov v oblasti súvisiacej s výkonom športovej činnosti v rámci SFZ. Úprava v Nových stanovách rozširuje pôsobnosť rozhodcovského súdu rozhodovať spory aj iných národných športových zväzov a ich členov, pokiaľ sa podriadia právomoci tohto rozhodcovského súdu. Je tu teda naznačená určitá vízia tohto rozhodcovského súdu t. j. stať sa univerzálnym rozhodovacím orgánom v oblasti športu. Veľmi zásadnou zmenou je skutočnosť, že Nové stanovy priamo určujú že rozhodcovský súd sa skladá z rozhodcov navrhnutých za hráčov a rozhodcov navrhnutých za kluby v rovnakom pomere. Opätovne treba vyzdvihnúť snahu o transparentnosť Nových stanov v tom, že ukladajú rozhodcovskému súdu povinnosť zverejniť ne webovom sídle SFZ všetky relevantné dokumenty a dôležité informácie týkajúce sa činnosti rozhodcovského súdu.

  7. Piata časť – Hospodárenie SFZ

  A/ Existujúca úprava bola doplnená o náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako i zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu. Nové stanovy ukladajú povinnosť auditovať účtovnú závierku SFZ nezávislým audítorom, ktorého schvaľuje konferencia. Ide jednoznačne o ďalší krok smerom k otvorenosti SFZ a verejnej kontrole o čom svedčí aj povinnosť SFZ zverejňovať na webovom sídle SFZ rozpočet SFZ, správu o hospodárení ako i účtovnú závierku.

  B/ Nové stanovy umožňujú na účely podnikania založiť obchodnú spoločnosť pričom jediným spoločníkom môže byť SFZ a obchodný podiel v tejto spoločnosti nemôže byť bez súhlasu konferencie prevedený na iný subjekt.

  C/ Nové stanovy v čl. 71 úplne po prvýkrát pojednávajú o marketingových právach SFZ. Sú tu podrobne vypočítané všetky tieto marketingové práva. O poskytnutí licencie na využívanie týchto práv rozhoduje výkonný výbor. Aj v tomto prípade Nové stanovy umožňujú na účely využívania marketingových práv založiť obchodnú spoločnosť pričom jediným spoločníkom môže byť opätovne SFZ a obchodný podiel v tejto spoločnosti nemôže byť bez súhlasu konferencie prevedený na iný subjekt

  8. Šiesta časť – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  Osobitnú pozornosť treba venovať najmä prechodným ustanoveniam t. j. režimu prechodného spolupôsobenie existujúcich Stanov a Nových stanov. Intertemporálne ustanovenia na prechodný čas a na riešenie konkrétnych situácií vracajú existujúcim Stanovám platnosť a účinnosť a po splnení tejto tranzitórnej funkcie sa stávajú neplatnými a neúčinnými. Na základe uvedeného funkčné obdobie existujúcich volených funkcionárov zostáva aj po účinnosti Nových stanov zachované.

  Za logické vyvrcholenie Nových stanov považujeme ustanovenie ktoré ukladá povinnosť všetkým riadnym a pridruženým členom do 31.7.2013 zosúladiť svoje stanovy s Novými stanovami a povinnosť týchto členov do 15.8.2013 predložiť tieto stanovy právnemu útvaru aparátu SFZ na posúdenie ich súladu s Novými stanovami.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti