Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Porovnanie výšky príspevku uznanému športu pre futbal a ľadový hokej NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.02.2019Ing. Ivan Greguška
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vyčlenenie futbalu a hokeja mimo vzorca.

  Významných negatívnym zásahom do pôvodného znenia a filozofie zákona o športe bolo vyčlenenie dvoch najväčších športov: futbalu a ľadového hokeja od 1.1.2017 zo vzorca na výpočet výšky príspevku uznanému športu a stanovenie, že tieto dva zväzy budú dostávať fixný podiel 17% (futbal) a 13% (hokej) z prostriedkov štátneho rozpočtu na šport, znížených o príspevky na národné športové projekty. Išlo o politické a nesystémové rozhodnutie, navrhnuté pozmeňovacím poslaneckým návrhom[1] bez riadneho pripomienkového konania v druhom čítaní na schôdzi Národnej rady SR, iba jeden deň pred jeho konečným schválením, ktoré podporila aj mimoriadna konferencia Konfederácie športových zväzov a Slovenský olympijský výbor.

  Takýto politický, netransparentný, nekoncepčný a najmä neodborný zásah bol v rozpore so základnou filozofiou rozdeľovania financií jednotlivým športom v zmysle zákona o športe a pôsobí svojím spôsobom demotivačne (pre futbal a ľadový hokej). Na rozdiel od ostatných športov, ktorých ohodnotenie závisí od dosahovaných športových výsledkov, popularity a počtu športovcov v kategóriách mládeže do 23 rokov, majú oba tieto športy zákonom garantovaný podiel, čo ich nenúti zlepšovať parametre zadávané do vzorca, ani súťažiť s ostatnými športami.

  Argumenty pre odčlenenie – ochrana ostatných športov.

  Hlavným argumentom, prečo došlo k odčlenenie futbalu a ľadového hokeja zo vzorca a k stanoveniu ich fixných % podielov, bola ochrana ostatných športov, viď dôvodová správa k pozmeňovaciemu poslaneckému návrhu: „Navrhovaným znením sa mení spôsob prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi národné športové zväzy, a to vyčlenením zo vzorca na výpočet príspevku uznanému športu dva športy, a to ľadový hokej a futbal. Ponechaním týchto dvoch športov v spoločnom vzorci na výpočet príspevku uznanému športu vzhľadom na ich popularitu a členskú základňu sa stráca motivácia pre zostávajúce športové zväzy zvyšovať členskú základňu a pracovať s mládežou, a to z dôvodu objektívnej nemožnosti naplnenia údajov do vzorca. Navrhnutým opatrením sa zabezpečuje motivácia rozvoja športov, odstránenie disproporcionality a zabezpečenie primeranosti podmienok financovania jednotlivých športov, ako volejbal, basketbal, cyklistika, hádzaná a pod.“.

  Ako uviedol prekladateľ zákona: „Sledovali sme tým to, aby futbal a hokej ako dva najpopulárnejšie športy s najväčšou členskou základňou nebrali podľa súčasného vzorca, ktorým sa prideľujú prostriedky, peniaze ostatným zväzom."[2]

  Reálny prepočet postavenia futbalu a ľadového hokeja vo výpočte PUŠ 2018 a 2019 však preukazuje práve opačný efekt.

  Po uskutočnení reálneho prepočtu výšky príspevku uznanému športu na roky 2018 a 2019 (za podmienky, že by neboli futbal a ľadový hokej vyčlenené mimo vzorca) je nutné konštatovať, že okrem nesystémového vyradenia týchto dvoch športov neboli ani správne nastavené ich percentuálne podiely.

  Podiel futbalu, novelou zákona o športe stanovený vo výške 21,25% z alokovanej sumy[3] na PUŠ (17% z programu 026) je vo výpočte PUŠ2018 na úrovni 19,42% a vo výpočte PUŠ2019 na úrovni 20,35%. Podiel ľadového hokeja, novelou zákona stanovený vo výške 16,25% z alokovanej sumy na PUŠ (13% z programu 026) je vo výpočte PUŠ2018 na úrovni 15,37% a vo výpočte PUŠ2019 na úrovni 13,78%.

  Oba športy počas dvoch rokov ich vyčlenenia zo vzorca berú ostatným športom spolu 2,984 mil EUR (1,213 mil EUR v roku 2018 a 1,771 mil.EUR v roku 2019) – viď tabuľka v prílohe.

  Pri % prepočte ide o 2,71% z alokovanej sumy na rok 2018 a 3,37% z alokovanej sumy na rok 2019. Tento stav je v priamom rozpore s pôvodným zámerom návrhu novely – ochrany ostatných športov, aby im futbal a hokej nebrali peniaze.

  Návrh na nápravu – opätovné začlenenie futbalu a ľadového hokeja do vzorca.

  Nevyhnutným opatrením na zachovanie systémového financovania uznaných športov a odstránenie opačného stavu, ako bol pôvodný zámer novely zákona, je preto vrátenie oboch športov do vzorca s účinnosťou pre výpočet PUŠ na rok 2020.

  Navrhujeme vrátiť sa k pôvodnému zneniu § 77 ods. 2 písm. a) až d) Zákona o športe v znení účinnom pred 1.1.2017:
  “(2) Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú
  a. vo výške najmenej 50 80 % na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,
  b. vo výške najmenej 17% na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13% na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,
  b. c. vo výške najmenej 7 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,
  c. d. vo výške najmenej 2 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,
  d. e. vo výške najmenej 3,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6.”.


  Údaje do alternatívneho výpočtu PUŠ 2018 a 2019 za futbal a ľadový hokej:

  K 30.9.2017 do PUŠ2018:

  H0KEJ:

  • IIHF M 11.miesto
  • IIHF W 14.miesto
  • U20 M 8.miesto
  • U18 W 11.miesto (8+3)
  • M23: 9.913 hráčov (zaslaný súbor Registre k 30.9.2017, bez kontroly údajov)
  FUTBAL:

  K 30.9.2018 do PUŠ2019:

  HOKEJ:

  FUTBAL:

  2019: Celková alokovaná suma 52.599.878 EUR s FaH, 32.874.924 EUR bez FaH
  2018: Celková alokovaná suma 44.759.878 EUR s FaH, 27.974.924 EUR bez FaH

  Zmena maximálnej výšky príspevku z 15% na 25% (stav z Nariadenia vlády na rok 2017, keď boli futbal a hokej vo vzorci).

  porovnanie PUS FaH 2016-2019 V1 - porovanie FaH-page-001_1

  Poznámky pod čiarou:

  1. Pozmeňujúci poslanecký návrh k Zákonu o športe, Dušan Tittel, Tibor Jančula, 28.11.2016. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/nrepdn_detail&id=2387.^
  2. TITTEL:Novela zákona o športe zjednoduší prácu zväzom a podporí mládež http://www.teraz.sk/ekonomika/tittel-novela-zakona-o-sporte-zjednod/231433-clanok.html^
  3. Alokovaná suma je suma určená MŠVVaŠ SR na poskytnutie príspevku uznanému športu podľa § 77 ods. 2 písm. a) a b) Zákona o športe (80% z celkovej sumy MŠVVaŠ SR určenej na šport v programe 026 po odpočítaní prostriedkov na národné športové projekty vlády).^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti