Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prechodný stav riešenia postavenia športových odborníkov vzdelávaných podľa doterajšej právnej úpravy NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.01.2016JUDr. Žaneta Surmajová PhD. (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na otázku prechodného postavenia športových masérov je potrebné nahliadať cez prizmu účelu zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o športe”), ktorým bolo zjednodušenie  postavenia športových odborníkov, ktorí pre športovú organizáciu vykonávajú športovú činnosť a sú za túto športovú organizáciu registrovaní.


  Cez doterajší systém vzdelávania sa cez akreditované vzdelávanie podľa zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vyvzdelali aj takí športoví odborníci, ktorí nepôsobia v športe, resp. nevykonávajú činnosť v rámci organizovaného športu pre športovú organizáciu, ale pôsobia v rôznych wellness centrách, salónoch, alebo činnosť vykonávajú samostatne vo vlastnom mene. V súlade s predchádzajúcou právnou úpravou (zákon č. 288/1997 Z. z. a na jeho základe vyhláška MŠ SR č. 444/2008 Z. z.) však išlo o osoby vykonávajúce špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry, a teda na účely prechodných ustanovení (§ 103 zákona o športe) sa tieto osoby považujú za športových odborníkov.


  Všeobecne od 1. 1. 2016 platí:


  Podľa § 3 ods. 1 písm. e) živnostenského zákona živnosťou nie je:

  "e) činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b)."

  Týmto osobitným predpisom je zákon o športe, konkrétne ustanovenia § 4 a 6.


  Podľa § 6 ods. 2 zákona o športe:

  "Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe."

  Podľa § 6 ods. 3 zákona o športe:

  "Športový odborník vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak

  a) nie sú naplnené znaky závislej práce alebo

  b) sa so športovou organizáciou nedohodne inak."


  Z uvedeného vyplýva, že od 1. 1. 2016 príjem športového odborníka už nie je príjmom zo živnosti (príjem zo živnosti je vyjadrený v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ale podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ide o príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti, čo korešponduje s § 6 ods. 3 zákona o športe.


  Podľa § 103 ods. 3 zákona o športe:

  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.


  Pre športových odborníkov, (ktorí sú k 31.12.2015 držiteľmi živnostenského oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, ktoré podľa prechodného ustanovenia zostávajú zachované) z uvedeného vyplýva nasledovné:

  1. ak športový odborník má v platnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti a má v úmysle vykonávať činnosť ako športový odborník pre športovú organizáciu, alebo samostatne vo vlastnom mene, postačuje mu registrácia v informačnom systéme športu. V takom prípade oznámi živnostenskému úradu ukončenie podnikania, jeho živnosť zanikne a daňovo sa bude posudzovať ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov (postup registrácie v informačnom systéme športu - viď nižšie).
  2. ak športový odborník má na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané živnostenské oprávnenie, a chce naďalej svoju činnosť vykonávať ako živnosť mimo oblasti športu a športovej organizácie, platí pre neho § 80ab ods. 2 živnostenského zákona:

  Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.

  Dokladom o získanej odbornej spôsobilosti je v zmysle prechodného ustanovenia osvedčenie o odbornej spôsobilosti získané na základe vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení (nie doklad o vzdelaní).


  To znamená, že staré živnostenské oprávnenia zostávajú zachované do uplynutia doby platnosti príslušného osvedčenia o odbornej spôsobilosti a až do uplynutia doby ich platnosti môžu športoví odborníci túto činnosť vykonávať ako živnosť. Ak teda doklad o získanej odbornej spôsobilosti platí napríklad do 31. decembra 2018, živnostenské oprávnenie mu platí rovnako do 31. decembra 2018 a až k 1. januáru 2019 živnostenský úrad vyznačí zánik živnostenského oprávnenia.


  Aktuálne sa kreuje možnosť vzdelávania masérov popri formálnom systéme na stredných zdravotníckych školách aj v rámci ďalšieho vzdelávania cez vzdelávacie kurzy akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.


  Športoví odborníci absolvujúci vzdelávanie podľa § 103 zákona o športe:


  Prechodné ustanovenie § 103 ods. 4 zákona o športe rieši skupinu športových odborníkov, ktorí začali svoje vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom zariadení pred 1. 1. 2016, ale toto vzdelávanie ukončia po 1. 1. 2016 a tiež skupinu športových odborníkov, ktorí začnú svoje vzdelávanie po 1. 1. 2016 v akreditovanom vzdelávacom zariadení, ktoré v zmysle prechodného ustanovenia má dočasne platné oprávnenie na poskytovanie vzdelávania.


  Športový odborník, ktorý získal odbornú spôsobilosť vyššie uvedeným spôsobom a má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti najdlhšie do 31. decembra 2021, sa považuje za športového odborníka v zmysle zákona o športe.


  To znamená, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti je dokladom oprávňujúcim ho na výkon činnosti športového odborníka.


  Keďže činnosť športového odborníka od 1. 1. 2016 už nie je živnosťou, takýto športový odborník sa bude považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.


  V súlade s § 6 ods. 3 zákona o športe sa však na tieto účely musí táto skupina športových odborníkov zapísať v informačnom systéme športu.


  Následne môžu začať vykonávať svoju činnosť športového odborníka.


  To znamená, že športový odborník, na ktorého sa vzťahuje prechodné ustanovenie § 103 ods. 3 zákona o športe,

  1. získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti po 1. januári 2016
  2. zapíše sa v informačnom systéme športu.

  Športového odborníka, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 103 ods. 3 zákona o športe a

  1. nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše v informačnom systéme športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 80 ods. 10 zákona o športe, na základe jeho žiadosti

  2. príslušnosť k športovej organizácii, zapíše v informačnom systéme športu športová organizácia.


  V súlade s § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov následne športovému odborníkovi vznikne povinnosť zaregistrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bol zapísaný v informačnom systéme športu.


  Zápis v informačnom systéme športu v prechodnom období


  Všeobecne platí:

  Podľa § 80 ods. 8 zákona o športe:

  zápis údajov v informačnom systéme športu je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.


  Podľa § 80 ods. 10 zákona o športe:

  ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe podľa § 6, nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše údaje do informačného systému v športe na základe jej žiadosti ministerstvo školstva.


  Do konca apríla 2016 má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doterajší športový register prebudovať.


  Podľa § 99 ods. 2 zákona o športe, ak nie je možné zverejnenie údajov v informačnom systéme, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.


  Podľa § 104 ods. 2 športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.


  Následne, podľa § 104 ods. 3 zákona o športe povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.


  Podľa § 104 ods. 4 zákona o športe športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.


  To znamená, že do času, kým nie je funkčný informačný systém športu, športová organizácia by mala zverejniť údaje o športových odborníkoch, ktorí pre ňu vykonávajú odbornú činnosť, na svojom webovom sídle, najneskôr do 31. marca 2016. Zverejnenie je možné aj inou formou, napríklad ak športová organizácia má funkčný vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého budú verejne prístupné údaje o športovom odborníkovi v zákonom predpísanom rozsahu (§ 82 ods. 1 zákona o športe).


  Športoví odborníci, ktorí nemajú príslušnosť k športovej organizácii a nevykonávajú činnosť pre športovú organizáciu, požiadajú v zmysle § 80 ods. 10 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (“ďalej len “ministerstvo školstva”) o zápis údajov do informačného systému športu.


  Ak z dôvodu nefunkčnosti a nepripravenosti informačného systému športu nie je možné údaje o športovom odborníkovi do informačného systému športu zapísať, považuje sa dočasne na účely umožnenia výkonu činnosti športového odborníka táto podmienka za splnenú preukázateľným podaním žiadosti o zápis ministerstvu školstva obsahujúcej všetky povinne zverejňované údaje.


  V rámci zjednodušenia a zjednotenia obsahu žiadosti i formátu žiadostí o zápis do informačného systému športu bude účelné, ak ministerstvo školstva pripraví elektronický formulár žiadosti, ktorý budú mať žiadatelia k dispozícii na webovom sídle ministerstva školstva.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti