Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky športovcov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.11.2016Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Význam a cieľ telovýchovno-lekárskych prehliadok okrem iného je:

  • predchádzať vážnym poškodeniam zdravia, vznikajúcim v súvislosti s nesprávnym uskutočňovaním pohybovej aktivity alebo v súvislosti s nesprávnym pohybovým režimom,
  • v prípade odhalenia/prítomnosti odchýlky zdravotného stavu, predchádzať prípadnému zhoršeniu/ohrozeniu zdravia športovaním,
  • posudzovanie schopnosti zúčastňovať sa na pohybových aktivitách, tréningu pre zdravie, športovom tréningu a súťažiach podľa zdravotného stavu a objektívnych výsledkov funkčných vyšetrení.

  Do r. 1992 bola platná smernica č.3/1981 – povinnosť športovca 1x ročne absolvovať preventívnu prehliadku.

  Výňatok zo Zákona MZ SR č. 577/2004 Z. z. vo väzbe na telovýchovno-lekárske prehliadky športovcov
  Príloha č. 2

  Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov

  Obsah: preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percentuálny podiel tuku) vrátane rád a zápisu do dokumentácie.
  Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.
  Okruh poistencov: poistenci aktívni v organizovanom športe do 18. roku veku.
  Periodicita: raz za rok.
  Zoznam výkonov – názov výkonu

  1. Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas a po fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi a nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi.
  2. Spirografické vyšetrenie na určenie expiračných parametrov (vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej registrácie a dokumentácie (skríning FVP).

  Vyhláška č. 51 MŠVVaŠ SR z 21. decembra 2015, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca

  A. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca

  1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
  2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
  3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
  4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
  5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
  6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
  7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkináza, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)
  8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci) alebo spiroergometria
  9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.

  B. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky talentovaného športovca

  1. anamnéza (rodinná, osobná ,športová, alergická)
  2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
  3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
  4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
  5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
  6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
  7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
  8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)

  Zákon o športe – niektoré výňatky vo väzbe na telovýchovno-lekárske prehliadky

  Článok I
  § 3 - definície
  d) zoznamom najvýkonnejších športovcov zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe výkonnostných kritérií.

  § 4
  (5) Talentovaným športovcom je športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov; predpis národného športového zväzu môže určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku.
  (8) Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. (pozn: v návrhu novely Zákona o športe sa vkladá - ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria).

  § 48
  Zmluva o príprave talentovaného športovca
  (1) Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca.
  (4) Zmluva o príprave talentovaného športovca musí obsahovať podstatné náležitosti podľa § 35 ods. 3 písm. a) až d), f), h) až j) a záväzok športovej organizácie.

  Novela Zákona o športe

  Poznámky k novele

  1. K príprave novely Zákona o športe v predmetných otázkach neboli prizvaní ani neboli informovaní o jej príprave hlavný odborník MZ SR pre odbor telovýchovné lekárstvo a hlavný odborník MZ SR pre odbor pediatria.
  2. V prípade zaradenia lekárov so špecializačnou kvalifikáciou pediatria pre výkon prehliadok nadaných športovcov do ukončeného 23. roka života bude potrebné otvoriť Zákon č. 577/2004 v ktorom je definovaná výlučnosť realizácie telovýchovno-lekárskych prehliadok športovcov do veku 18 rokov len pre lekárov so špecializačnou kvalifikáciou telovýchovné lekárstvo.
  3. Lekári so špecializačnou kvalifikáciou pediatria (pozn. pojem špecializačná kvalifikácia v odbore pediatria zahrnuje 14 pediatrických odborností) nemajú príslušnú požadovanú špecializačnú kvalifikáciu (telovýchovné lekárstvo). Pediatri (zvyčajne) nemajú okrem toho príslušné personálne a materiálno-technické vybavenie.

  Všeobecné poznámky

  1. Potrebné je určiť dolnú vekovú hranicu pre kategóriu „talentovaný športovec“. Subjektívna svojvoľnosť trénerov je neprípustná (6-ročné deti po 2 tréningoch deklarované trénermi ako „talentované“).
  2. Prehliadky je potrebné absolvovať priebežne počas roka (nie hromadne týždeň pre začiatkom súťaže), platnosť prehliadky je 12 mesiacov.

  Návrh k pripravovanej novele Zákona o športe za odbor telovýchovné lekárstvo

  Problematiku riešenia úpravy/novely zabezpečenia lekárskych prehliadok talentovaných športovcov ponechať v aktuálnom (pôvodnom) znení Zákona o športe. Prípadnú úpravu Zákona o športe v predmetných otázkach prehliadok talentovaných športovcov presunúť na neskoršie obdobie na podklade odbornej diskusie príslušných zástupcov a inštitúcií, ktorých sa téma odborne týka (najmä novela Čl. I, § 5, ods. 8). 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti