Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Priestupky pri športových podujatiach (stav do 31.1.2014) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.10.2011JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  SÚVISIACE dokumenty:

  1. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch - TU
  2. Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. - TU
  3. Ústava Slovenskej republiky - TU
  4. Európsky dohovor o základných ľudských právach - TU

  Sankcie a Ochranné opatrenia podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

  Sankcie (§ 11-15)

  § 11

  (1) Za priestupok možno uložiť tieto sankcie:

  a) pokarhanie,
  b) pokutu,
  c) zákaz činnosti,
  d) prepadnutie veci.

  (2) Sankciu možno uložiť samostatne alebo s inou sankciou; pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.

  (3) Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku.

  § 12

  (1) Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.

  (2) Za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný; zákaz činnosti možno uložiť, ak ho možno uložiť za niektorý z týchto priestupkov.

  § 13

  (1) Pokutu možno uložiť do 33 eur, ak neustanovuje osobitná časť tohto zákona alebo iný zákon vyššiu pokutu.

  (2) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní (§ 84) možno uložiť pokutu do 33 eur a v rozkaznom konaní (§ 87) do 250 eur.

  (3) Pokuta je príjmom obce, ak bola uložená za priestupky proti verejnému poriadku (§ 47 a 48), proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49), proti majetku (§ 50), ako aj za priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a za priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce. Výnosy ostatných pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  (4) Príjmom obce sú aj výnosy pokút uložených obcou v blokovom konaní.

  § 14

  (1) Zákaz činnosti možno uložiť len za priestupky uvedené v osobitnej časti tohto zákona alebo v inom zákone a na čas v nich ustanovený, najdlhšie na päť rokov, a ak ide o činnosť, ktorú páchateľ vykonáva v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere alebo na ktorú treba povolenie alebo súhlas štátneho orgánu, a ak páchateľ spáchal priestupok touto činnosťou alebo v súvislosti s ňou.

  (2) Do času zákazu činnosti sa započítava čas, po ktorý páchateľ na základe opatrenia orgánu štátnej správy vykonaného v súvislosti s prejednávaným priestupkom nesmel už túto činnosť vykonávať; nezapočítava sa však čas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody.

  (3) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa. Na rozhodnutie o upustení alebo neupustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

  (4) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený páchateľovi priestupku, ktorému bol v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený

  a) trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo
  b) zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. a), d), e) alebo písm. f).

  § 15

  (1) Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí páchateľovi a

  a) bola použitá na spáchanie priestupku alebo bola na to určená, alebo
  b) bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec získanú priestupkom.

  (2) Prepadnutie veci nemožno uložiť, ak je jej hodnota v nápadnom nepomere k povahe priestupku.

  (3) Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva Slovenská republika. 

  Ochranné opatrenia (§ 16 až § 18)

  § 16 - Ochrannými opatreniami sú:

  a) obmedzujúce opatrenie,

  b) zhabanie veci.

  § 17

  (1) Obmedzujúce opatrenie spočíva v zákaze navštevovať určené verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje alebo konajú verejné telovýchovné, športové alebo kultúrne podujatia. Možno ho uložiť páchateľovi priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami (§ 30), priestupku proti verejnému poriadku (§ 47 a 48) a priestupku proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49).

  (2) Obmedzujúce opatrenie musí byť primerané povahe a závažnosti spáchaného priestupku; možno ho uložiť len spolu so sankciou a najdlhšie na jeden rok.

  § 18

  (1) Ak nebolo uložené prepadnutie veci uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) alebo b), možno rozhodnúť, že sa takáto vec zhabe, ak

  a) patrí páchateľovi, ktorého nemožno za priestupok stíhať, alebo

  b) nepatrí páchateľovi priestupku a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem.

  (2) O zhabaní veci nemožno rozhodnúť, ak od konania, ktoré má znaky priestupku, uplynuli dva roky. Ustanovenie § 15 ods. 2 platí obdobne.

  (3) Vlastníkom zhabanej veci sa stáva Slovenská republika. 

  Skutkové podstaty priestupkov podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

  § 21 - Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy

  (1) Priestupku sa dopustí ten, kto

  a) neoprávnene zhotoví reprodukciu ceniny alebo neoprávnene zhotoví alebo uvedie do obehu predmet, ktorý by mohol byť zamenený s ceninou alebo pečiatkou štátneho orgánu, obce alebo právnickej osoby, bez úmyslu obohatiť sa alebo sfalšovať verejnú listinu alebo uvedené predmety,

  b) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj orgánu štátnej správy alebo obci, inej právnickej osobe alebo im požadovaný údaj zatají, hoci má povinnosť takýto údaj uviesť,

  c) úmyselne neoprávnene užíva vedeckú alebo umeleckú hodnosť alebo titul absolventa vysokej školy alebo profesijné označenie chránené zákonom,

  d) úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni alebo poruší úradnú uzáveru alebo úradnú značku,

  e) úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni verejnú vyhlášku alebo pozmení jej obsah,

  f) úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom konaní alebo podá nepravdivé alebo neúplné vysvetlenie orgánu oprávnenému objasňovať priestupky alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy alebo obce,

  g) úmyselne neoprávnene sa vydáva za verejného činiteľa,

  h) úmyselne nedodrží obmedzujúce opatrenie uložené v priestupkovom konaní,

  i) neoprávnene drží licenciu, povolenie, preukaz, osvedčenie, pečiatku alebo iný doklad o oprávnení, ktoré zaniklo, hoci má zákonnú povinnosť takýto doklad a pečiatku vrátiť orgánu, ktorý ich vydal,

  j) poskytuje bez dokladu o odbornej kvalifikácii služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. d) až i) pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. j) pokutu do 663 eur.

  § 30 - Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami

  (1) Priestupku sa dopustí ten, kto

  a) predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe zjavne ovplyvnenej alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo osobe, o ktorej vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohla ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok,

  b) neoprávnene predá, podá alebo inak umožní druhej osobe škodlivé užívanie inej návykovej látky, než je alkohol,

  c) sa nepodrobí opatreniu postihujúcemu nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo užívanie iných návykových látok,

  d) úmyselne vyrobí lieh alebo destilát bez povolenia alebo úmyselne lieh alebo destilát vyrobený bez povolenia prechováva alebo uvádza do obehu,

  e) úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj,

  f) požije alkoholický nápoj alebo užije inú návykovú látku, hoci vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok,

  g) po požití alkoholického nápoja alebo o užití inej návykovej látky vykonáva činnosť uvedenú v písmene f),

  h) v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej látky, vykonáva činnosť uvedenú v písmene f).

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), b), c), d) a f) možno uložiť pokutu do 3 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) a g) pokutu do 5 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. h) do 10 000 Sk; zákaz činnosti do šiestich mesiacov možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. f), do jedného roku za priestupok podľa odseku 1 písm. g) a do dvoch rokov za priestupok podľa odseku 1 písm. h). 

  § 42 - Priestupky na úseku všeobecnej vnútornej správy

  (1) Priestupku sa dopustí ten, kto

  a) úmyselne poškodí, zneužije alebo zneváži štátny symbol alebo iný symbol chránený všeobecne záväzným právnym predpisom,

  b) neoprávnene si prisvojí alebo úmyselne zneváži vyznamenanie alebo čestné uznanie udeľované štátnym orgánom.

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 99 eur.

  § 46 - Iné priestupky proti poriadku v správe

  Priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 21 až 45, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí.

  Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.

  § 47až § 48 - Priestupky proti verejnému poriadku

  § 47

  (1) Priestupku sa dopustí ten, kto

  a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,

  b) poruší nočný kľud,

  c) vzbudí verejné pohoršenie,

  d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva,

  e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,

  f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,

  g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné zariadenie,

  h) nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím,

  ch) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie,

  i) poruší zákaz používať označenie "Policajný zbor" alebo "Polícia" alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone,

  j) poruší zákaz používať označenie "colná správa" alebo označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením, zákaz používať služobnú rovnošatu colníka alebo odev, ktorý môže byť zameniteľný so služobnou rovnošatou colníka, alebo zákaz používať služobný preukaz colníka, služobný odznak colníka alebo preukaz alebo odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom colníka alebo so služobným odznakom colníka, ustanovený v osobitnom predpise. 3e)

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g) pokutu do 99 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až j) pokutu do 165 eur.

  § 48

  Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.

  § 49 - Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

  (1) Priestupku sa dopustí ten, kto

  a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

  b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

  c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

  d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

  e) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

  f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. f) pokutu do 99 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 331 eur.

  § 50 - Priestupky proti majetku

  (1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.


  Priestupky podľa zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  § 13 - Priestupky

  (1) Priestupku pri verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach sa dopustí ten, kto

  a) ako organizátor podujatia nesplní povinnosť ustanovenú v § 3[1] , § 4[2]  a § 11 ods. 1 až 6[3]  alebo inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom,

  b) ako usporiadateľ poruší povinnosť podľa § 5 ods. 3[4] ,

  c) ako účastník podujatia poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1[5] ,

  d) ako účastník podujatia poruší zákaz podľa § 7 ods. 2 .

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 50 000 Sk; za priestupok podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk; za priestupok podľa odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk.

  Obmedzujúce opatrenie najdlhšie na dva roky možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. c).

  (3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 Sk, pričom pokutu môže uložiť aj dozorný orgán pri výkone dozoru.

  (4) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva obec. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, ak tento zákon neustanovuje inak.

  (5) Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.

  (6) Obec doručí právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie a obmedzujúceho opatrenia Policajnému zboru a príslušnému športovému zväzu.

  Poznámky pod čiarou:
  1. § 3
   (1) Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich.
   (2) Oznámenie podľa odseku 1 je potrebné podať obci najneskôr sedem dní pred konaním podujatia. Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne.
   (3) Organizátor podujatia v oznámení uvedie a) označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla alebo trvalého pobytu, b) názov a účel podujatia, c) deň, miesto a čas konania podujatia, d) predpokladaný počet účastníkov podujatia, e) označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby porušovania verejného poriadku, f) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu hlavného usporiadateľa podujatia a číslo mobilného telefónu, ktorý bude používať počas podujatia, g) názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby, meno, priezvisko a číslo mobilného telefónu jej štatutárneho zástupcu, v prípade jej využitia, h) opatrenia, ktoré urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia, i) počet členov usporiadateľskej služby a v prípade jej využitia aj počet členov súkromnej bezpečnostnej služby, j) východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje. 
   (4) Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.
   ^
  2. § 4
   (1) Organizátor podujatia, ktorý organizuje medzinárodnú súťaž riadenú medzinárodnými športovými organizáciami alebo najvyššiu celoštátnu súťaž dospelých, najmä futbalové podujatie alebo hokejové podujatie, je povinný na vstupenke alebo na informačnom letáku uviesť a) povinnosti účastníkov podujatia podľa § 7 ods. 1, b) zákazy podľa § 7 ods. 2, c) situačný plán štadióna. 
   (2) Organizátor podujatia vypracuje organizačné poriadky, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia pre podujatia organizované v priestoroch alebo na verejných priestranstvách zriadených alebo používaných na tento účel a zabezpečí ich zverejnenie.
   (3) Organizátor podujatia podľa odseku 1 je ďalej povinný a) zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky, b) zriadiť usporiadateľskú službu, zabezpečiť potrebný počet členov usporiadateľskej služby a dať im záväzné pokyny, určiť hlavného usporiadateľa zodpovedného za riadenie činnosti usporiadateľskej služby a spoluprácu s Policajným zborom, obcou, so súkromnou bezpečnostnou službou a s inými orgánmi, 4) c) zabezpečiť ochranu objektov a verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, a v priestoroch a priestranstvách bezprostredne k nim patriacim prostredníctvom usporiadateľskej služby alebo ak počet usporiadateľov nie je postačujúci, prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby podľa osobitného predpisu, 5) d) riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení, a riadne ho skončiť, e) vykonať prehliadku priestorov určených pre účastníkov podujatia bezprostredne pred konaním podujatia, ktoré sa koná na štadióne, a zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali predmety uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) a c), f) umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na podujatie alebo v priestoroch podujatia určených pre účastníkov oznámenie o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, ak ho vydala obec, g) zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 6) v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, vrátane toho, aby všetky predávané, podávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví, h) oddeliť od seba skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov a pre organizovaných priaznivcov hosťujúceho súpera vyčleniť samostatné vstupenky a samostatné priestory, i) zabezpečiť efektívny systém spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správaniu, j) zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach riadených príslušným národným športovým zväzom nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia, k) zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach riadených príslušným národným športovým zväzom, pri ktorých hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku alebo môže byť ohrozené zdravie účastníkov podujatia, nevnášali účastníci podujatia štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, l) prerušiť podujatie alebo skončiť podujatie podľa športových pravidiel v prípade závažného porušenia verejného poriadku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok iným spôsobom, m) dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické, protipožiarne, technické a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávnených orgánov, 4) n) umožniť účasť len takému počtu účastníkov podujatia, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite priestorov a verejných priestranstiev, kde sa podujatie koná, o) požiadať písomne obec a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného poriadku na podujatí, ak je podujatie označené za rizikové, a to najneskôr 15 dní pred jeho začiatkom, pričom v písomnej žiadosti uvedie údaje podľa § 3 ods. 3 a bezpečnostné opatrenia podľa odseku 2, p) zabezpečiť pre usporiadateľov reflexné vesty s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele vesty.
   (4) Ak na podujatí hrozí bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami organizátora, organizátor požiada o pomoc obec alebo Policajný zbor. Môže tak urobiť aj vtedy, ak sa účastníci podujatia po skončení podujatia pokojne nerozídu.
   ^
  3. § 11 (1) Futbalový zväz a hokejový zväz, ktorý je členom medzinárodnej športovej organizácie, je povinný vytvoriť a prevádzkovať informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach. (2) Informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach obsahuje a) evidenciu o fyzických osobách, ktoré porušili zákaz podľa § 7 ods. 2 písm. a) a c), b) evidenciu o fyzických osobách, voči ktorým usporiadateľ uplatnil oprávnenie podľa § 6 písm. g), a c) evidenciu o fyzických osobách, voči ktorým usporiadateľ uplatnil oprávnenie podľa § 6 písm. d). (3) Evidencie podľa odseku 2 obsahujú a) meno a priezvisko, b) dátum narodenia, c) adresu trvalého pobytu, d) fotografiu tváre, e) čas trvania obmedzenia v rámci probačného dohľadu alebo čas trvania obmedzujúceho opatrenia. (4) Údaje do evidencií podľa odseku 2 písm. a) a b) získava organizátor podujatia, ktorý ich bezodkladne odovzdá na spracovanie príslušnému športovému zväzu. Údaje do evidencie podľa odseku 2 písm. c) získava a bezodkladne spracúva príslušný športový zväz. Súdy bezodkladne oznamujú futbalovému zväzu a hokejovému zväzu uloženie probačného dohľadu s obmedzením návštev športových podujatí. (5) Pri spracúvaní údajov v informačnom systéme môže príslušný športový zväz alebo organizátor podujatia požiadať o pomoc Policajný zbor. 13) Údaje evidované v informačnom systéme o konkrétnej fyzickej osobe sa uchovávajú po dobu piatich rokov od ich uloženia do informačného systému. (6) Údaje z informačného systému sa poskytujú na účely konania podľa tohto zákona a osobitných zákonov 12) Policajnému zboru, prokuratúre, súdom, obciam, obvodným úradom, Slovenskej informačnej službe a organizátorom alebo iným športovým zväzom, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa tohto zákona.^
  4. § 5 - Usporiadateľ 
   (1) Usporiadateľom môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá absolvovala osobitnú prípravu. Osobitná príprava usporiadateľov sa vykonáva podľa osobitného predpisu. 7)
   (2) Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov organizátora podujatia alebo iných oprávnených orgánov uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) a m). (3) Usporiadateľ musí mať počas podujatia oblečenú reflexnú vestu s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele vesty.
   ^
  5. § 7
   (1) Účastník podujatia je povinný
   a) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, zástupcov obce a členov súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na podujatí a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia,
   b) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, zdržať sa požívania drog a iných omamných látok počas podujatia,
   c) strpieť úkony organizátora, usporiadateľa alebo člena súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením povinností účastníka podujatia,
   d) po skončení podujatia sa pokojne rozísť.
   (2) Účastníkovi podujatia sa zakazuje
   a) vnášať na podujatie strelnú zbraň, 10) pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším,
   b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných látok,
   c) vnášať alkoholické nápoje na podujatie, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, a vnášať drogy alebo iné omamné látky na podujatie,
   d) mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok príslušníkmi Policajného zboru a príslušník Policajného zboru ho na odkrytie tváre vyzval,
   e) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia riadeného príslušným národným športovým zväzom,
   f) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie riadené príslušným národným športovým zväzom, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu zdravia účastníkov podujatia.
   ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti