Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Príspevky za zásluhy v oblasti športu NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.07.2020JUDr Peter Buck (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PRÍSPEVKY ZA ZÁSLUHY V OBLASTI ŠPORTU

  CONTRIBUTION TO MERIT IN SPORT

  JUDr. Peter Buck
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  člen UČPS


  Kľúčové slová:
  športový reprezentant, príspevok športovému reprezentantovi, príspevok za zásluhy v športe

  Key words:
  sports representative, contribution to the sports representative, contribution to merit in sport

  Abstrakt:
  Cieľom tohto príspevku je poukázať na zmeny v odmeňovaní úspešných športovcov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky a to formou príspevkov, či už jednorazových alebo mesačných. Samotný príspevok poukazuje aj na zmenu právnych predpisov v otázkach odmeňovania úspešných športových reprezentantov podľa novej právnej úpravy po 1. januári 2020 a rozdielov medzi jednotlivými príspevkami.

  Abstract/Summary:
  The aim of this paper is to point out the changes in remuneration of successful athletes with the Slovak Republic citizenship in the form of contribution, whether one-time or on monthly basis. The contribution itself also points out the changes in the legislation on the remuneration of successful sport representatives under the new legislation after the 1st of January 2020 and the differences between contributions itself.


  Úvod

  Od 1. januára 2020 je účinný zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu“ alebo “ zákon 228/2019 Z. z.”)[1], ktorým sa upravuje poskytovanie príspevku za zásluhy v oblasti športu, tzv. príspevok za zásluhy. Účelom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili svojimi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí. Prijatá právna úprava zároveň do budúcna motivuje ďalších športových reprezentantov Slovenskej republiky v snahe dosiahnuť mimoriadne športové výsledky, na základe ktorých by im vznikol nárok na takýto príspevok za zásluhy v športovej oblasti. Pokiaľ ide o bližšiu špecifikáciu príspevku za zásluhy, zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu počíta s finančným ocenením športových reprezentantov, ktorí dosiahli medailový úspech na olympijských, paralympijských alebo deaflympijských hrách, prípadne na šachovej olympiáde, resp. na Hrách priateľstva (Družba 84) a zároveň splnili zákonom stanovené podmienky. Prijatím zákona o príspevku za zásluhy v oblasti športu došlo k zmene zákona č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku športovému reprezentantovi“ alebo “zákon 112/2015 Z. z.”), kedy boli z uvedeného zákona vyňatí reprezentanti, ktorí získali niektorú z medailí na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách. Úspech na niektorom z uvedených podujatí je totiž mimoriadne cenený nielen v odbornej verejnosti, ale vedie aj k pozitívnej propagácii štátu, ktorý je reprezentovaný úspešnými športovcami v celosvetovom meradle.

  Príspevky športovým reprezentantom do 31. decembra 2019

  Ako už bolo naznačené vyššie, do konca roka 2019 poznal slovenský právny poriadok len príspevok športovému reprezentantovi, ktorý sa poskytuje na základe zákona o príspevku športovému reprezentantovi[2] ako štátna sociálna dávka za účelom finančného zabezpečenia športovca. Nárok na uvedený príspevok mala fyzická osoba, ktorá ako športový reprezentant ČSR, ČSSR, ČSFR alebo SR získala zlatú, striebornú alebo bronzovú medailu na olympijských, paralympijských, deaflympijských hrách resp. niektorú z medailí majstrovstvách sveta prípadne zlatú medailu na majstrovstvách Európy, v týchto prípadoch však za podmienky, že uvedený úspech dosiahla v športovej disciplíne zaradenej Medzinárodným olympijských výborom na olympijských hrách, Medzinárodným paralympijským výborom na paralympijských hrách alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich na deaflympijských hrách, ktoré predchádzali príslušným majstrovstvám sveta alebo Európy, alebo ktoré sa konali v kalendárnom roku, v ktorom sa konali majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy. Medzi ďalšie podmienky, ktoré musela oprávnená osoba pre priznanie nároku na tento príspevok splniť, boli občianstvo Slovenskej republiky, trvalý pobyt na území SR, dovŕšenie dôchodkového veku a nepoberanie obdobného príspevku zo zahraničia.

  Nárok na príspevok športovému reprezentantovi vnikol odo dňa podania žiadosti Sociálnej poisťovni, ak boli splnené všetky zákonné podmienky a zanikol smrťou športového reprezentanta, ktorému sa poskytoval. Jeho výška závisela od dosiahnutého medailového úspechu a vyplácal sa mesačne počas trvania nároku. Ak športový reprezentant získal viacero medailových ocenení, vznikol mu nárok len na jeden príspevok, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu.

  Príspevky športovým reprezentantom od 1. januára 2020

  Charakter príspevku športovému reprezentantovi v zmysle zákona o príspevku športovému reprezentantovi sa od roku 2020 nemení, aj naďalej ide o sociálnu dávku vyplácanú mesačne po dosiahnutí dôchodkového veku, na ktorej priznanie musí športový reprezentant spĺňať zákonné podmienky, ktoré ostávajú nezmenené. Mení sa však okruh fyzických osôb, ktoré majú na príspevok nárok. Prijatím zákona o príspevku za zásluhy v oblasti športu sa olympionici, paralympionici a deaflympionici „presúvajú“ do jeho pôsobnosti a v okruhu oprávnených športovcov na príspevok v zmysle zákona o príspevku športovému reprezentantovi tak ostávajú výlučne úspešní medailisti na majstrovstvách sveta resp. zlatí medailisti na majstrovstvách Európy, pričom vo všetkých prípadoch musí ísť o medailistov v športovej disciplíne zaradenej v čase získania príslušnej medaily alebo dodatočne príslušným medzinárodným výborom na olympijských hrách, paralympijských hrách alebo deaflympijských hrách. Suma príspevku ostáva nezmenená a predstavuje rozdiel medzi sumou odvíjajúcou sa od získanej medaily a súčtom súm dôchodkových dávok zo Slovenska a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, pričom sumou odvíjajúcou sa od získanej medaily predstavuje sumu 750 eur v prípade získania zlatej medaily na majstrovstvách sveta, 600 eur za získanie striebornej medaily na majstrovstvách sveta a 500 eur v prípade získania bronzovej medaily na majstrovstvách sveta alebo zlatej medaily na majstrovstvách Európy.

  V budúcnosti zrejme bude reálna hodnota tohto príspevku klesať v dôsledku inflácie, preto by zrejme bolo vhodné de lege ferenda naviazať tieto sumy v zákone na rozumne určený násobok minimálnej mzdy (napriklad dvojnásobok) alebo na priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za predchádzajúci rok podľa Štatistického úradu SR. V tej súvislosti si treba uvedomiť, že je morálnou povinnosťou slovenskej spoločnosti postarať sa o niekoľko desiatok slovenských športovcov, ktorí svojimi športovými výkonmi, svojim športovým úspechom preslávili vo svete Slovenskú republiku a stali sa vzormi pre slovenský národ a jeho ďalšie generácie.

  Príspevky za zásluhy v oblasti športu

  Prijatím zákona o príspevku za zásluhy v oblasti športu slovenský právny poriadok zavádza nové inštitúty, a to príspevok za zásluhy v oblasti športu (ďalej len „príspevok za zásluhy“) a jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu (ďalej len „jednorazový príspevok za zásluhy“), ktorými sa upravuje finančné ocenenie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti ČSR, ČSSR, ČSFR alebo SR v období od 28. októbra 1918 získali medailové ocenenie na vybranej medzinárodnej súťaži.

  Príspevok za zásluhy je určený oprávneným osobám, ktoré dosiahli medailový úspech na letných alebo zimných olympijských hrách organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, letných alebo zimných paralympijských hrách organizovaných Medzinárodným paralympijských výborom, letných alebo zimných deaflympijských hrách organizovaných Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich resp. na šachovej olympiáde organizovanej Medzinárodnou šachovou federáciou.

  Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu stanovuje niekoľko podmienok, ktoré musia byť pre vznik nároku na príspevok za zásluhy splnené kumulatívne, a to

  1. podmienka štátneho občianstva, pričom táto podmienka musí byť splnená dvojnásobne. Na príspevok za zásluhy má nárok len fyzická osoba, ktorá je v čase posudzovania nároku štátnym občanom Slovenskej republiky a zároveň v čase získania príslušnej medaily bola občanom ČSR, ČSSR, ČSFR prípadne SR;
  2. podmienka veku, pričom nárok na príspevok za zásluhy má len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 35 rokov;
  3. podmienka bezúhonnosti, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov, pričom za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin a nehľadí sa na neho, akoby nebol odsúdený;
  4. získanie medaily na niektorom z vyššie uvedených športových podujatí;
  5. podmienka opakovaného nesankcionovania za porušenie zákazu užívania a držania liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázané dopingové látky;
  6. podmienka uplatnenia si nároku na príspevok za zásluhy.

  Príspevok za zásluhy sa poskytuje mesačne a jeho výška sa určuje z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok (za rok 2018 to bola suma 1013,- €), pričom za zlatú medailu je to 1-násobok, za striebornú medailu 0,75-násobok a za bronzovú medailu 0,6 násobok takejto priemernej nominálnej mesačnej mzdy. O nároku na príspevok rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe žiadosti oprávnenej osoby.

  Pokiaľ ide o jednorazový príspevok za zásluhy, tak nárok na jeho pridelenie vzniká fyzickej osobe, ktorá získala niektorú z medailí ako športový reprezentant ČSR na Hrách priateľstva (Družba 84) a zároveň

  1. je štátnym občanom Slovenskej republiky;
  2. v čase získania medaily bola štátnym občanom ČSR a zároveň bola štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky, resp. si do 31. decembra 1993 zvolila štátne občianstvo Slovenskej republiky;
  3. je bezúhonná.

  Jednorazový príspevok za zásluhy sa poskytuje jednorazovo vo výške 10.000,- €, pričom o jeho priznaní rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby.

  Ak vznikol fyzickej osobe nárok na príspevok za zásluhy a zároveň na jednorazový príspevok za zásluhy, môže mu byť priznaný len jeden z nich, a to ten, o ktorý oprávnená fyzická osoba požiadala skôr. V prípade ak požiada o oba uvedené príspevky naraz, jeho žiadosť bude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zamietnutá a následne by si takáto fyzická osoba mala uplatniť len niektorý z predmetných príspevkov.

  Príspevky za zásluhy poskytované podľa zákona o príspevku za zásluhy v oblasti športu budú oslobodené od dane z príjmov (§ 9 ods. 2 písm. ad) a ae) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinného od 1. januára 2020)[3] a z tohto dôvodu sa nebudú započítavať ani do vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a poistného na zdravotné poistenie.

  Čestné štátne tituly

  Pre komplexnosť článku je potrebné spomenúť aj inú, predovšetkým morálnu formu oceňovania športových úspechov. V ustanoveniach § 56 a § 57 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov[4] je upravená možnosť vlády SR alebo na základe jej poverenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR oceniť prínos osobností, ktoré svojimi výsledkami a pôsobením v oblasti športu na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni dosiahli výsledky hodné pozornosti a celospoločenského uznania. Na základe toho je možné udeľovať štyri druhy čestných ocenení, ktoré možno považovať za najvyššie možné čestné štátne tituly v oblasti športu. Medzi spomínané čestné štátne tituly patria „Majster športu“, „Zaslúžilý majster športu“, „Zaslúžilý odborník v športe“ a „Zaslúžilý pracovník v športe“.

  Návrhy na udelenie čestného štátneho titulu môžu predkladať vláde alebo ministrovi školstva športové organizácie, pričom ich možno udeliť aj bez návrhu. Pri udelení čestného štátneho titulu, dosiahnutí životného jubilea držiteľa čestného štátneho titulu alebo za mimoriadny športový výkon na medzinárodnej úrovni súťaženia môže vláda rozhodnúť aj o poskytnutí vecného daru alebo odmeny za mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky, pričom takáto odmena je v zmysle § 9 ods. 2 písm. ac) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov[5] oslobodená od dani z príjmov. Ďalšou výhodou pre držiteľov čestného štátneho titulu je možnosť bezodplatne navštevovať verejné športové podujatia.

  Záver

  Od roku 2020 majú úspešní športovci so štátnym občianstvom SR po splnení zákonom stanovených podmienok možnosť čerpať buď príspevok športovému reprezentantovi v zmysle zákona o príspevku športovému reprezentantovi ako mesačnú sociálnu dávku vyplácanú Sociálnou poisťovňou po dovŕšení dôchodkového veku, prípadne príspevok za zásluhy podľa zákona o príspevku za zásluhy v oblasti športu, a to buď ako mesačný opakujúci sa príspevok za zásluhy resp. jednorazový príspevok za zásluhy, vyplácané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oprávnená osoba má však nárok na vyplácanie len jedného u uvedených príspevkov a v prípade, ak už poberá príspevok štátnemu reprezentantovi a zároveň požiada o niektorý z príspevkov za zásluhy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR právoplatne rozhodne o jeho priznaní a zároveň túto skutočnosť bezodkladne oznámi Sociálnej poisťovni, ktorá rozhodne o odňatí príspevku štátnemu reprezentantovi. Bližšie informácie pre žiadateľov o príspevok za zásluhy je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.[6]

  Úvaha do diskusie:

  Systém sociálnych príspevkov pre slovenských športovcov pokrýva iba malú skupinu tých najúspešnejších (česko)slovenských športovcov, ktorým sa podarilo dosiahnuť významný medzinárodný úspech.

  V prvej skupine je 130 najúspešnejších olympionikov, deaflympionikov, paralympionikov a šachových olympionikov[7], na ktorých sa od 1.1.2020 bude vzťahovať zákon č. 228/2019 Z. z. (príspevok je možné vyplácať od dovŕšenia veku 35 rokov).

  V druhej skupine je ďalších niekoľko úspešných slovenských športovcov - medailistov z majstrovstiev sveta a zlatých medailistov z majstrovstiev Európy (ku koncu roku 2019 je 38 reprezentantov poberajúcich príspevok športovému reprezentantovi v mesačnej úhrnnej sume 5600,91 EUR), na ktorých sa vzťahuje zákon č. 112/2015 Z. z. (príspevok je možné vyplácať až po dovŕšení dôchodkového veku). Z 38 poberateľov príspevku športovému reprezentantovi je 12 reprezentantov podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona 112/2015 Z. z.[8] (medailisti z olympijských, paralympijských alebo deaflympijských hier) a zvyšných 26 reprezentantov poberá príspevok športovému reprezentantovi v súlade s § 2 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona 112/2015 Z. z.[9] (medailisti z majstrovstiev sveta resp. zlatí medailisti z majstrovstiev Európy v športovej disciplíne zaradenej Medzinárodným olympijským výborom na olympijských hrách, Medzinárodným paralympijským výborom na paralympijských hrách alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich na deaflympijských hrách, ktoré bezprostredne predchádzali majstrovstvám sveta alebo majstrovstvám Európy alebo ktoré sa konali v kalendárnom roku, v ktorom sa konali majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy).

  Okrem týchto top (česko)slovenských športovcov však žije na Slovensku ďalších niekoľko tisíc vrcholových športovcov - reprezentantov Slovenskej republiky v kolektívnych aj individuálnych športoch, či ďalšie tisíce bývalých ligových hráčov a hráčiek futbalu, hokeja, basketbalu, volejbalu, hádzanej, volejbalu či vodného póla, ktorí absolútne zasvätili veľkú časť svojho produktívneho života vrcholovému športu, avšak sa im nepodarilo dosiahnuť úspech na najvýznamnejších medzinárodných športových podujatiach, ktorý by im zabezpečoval aspoň čiastočnú finančnú kompenzáciu po konci svojej kariéry, hoci mnohí boli k nemu veľmi blízko. Prinášali však celý svoj športový život radosť slovenským fanúšikom, predstavujú vzory pre mladých športovcov na Slovensku vo svojom okolí, pričom treba uviesť aj to, že vrcholový šport robili v období, v ktorom fakticky neexistoval systém špeciálneho duálneho vzdelávania pre profesionálnych športovcov a po skončení aktívnej športovej kariéry, počas ktorej si v mnohých športoch nemali šancu našetriť žiadne financie na ďalších pár rokov života, začínajú títo športovci často úplne odznova od nuly, bez pracovných návykov. Majú iba tie športové a k tomu obmedzený rozsah vedomostí a kompetencií, ktoré vedia ponúknuť na trhu práce. Je potrebné viesť diskusiu v spoločnosti o tom, či je to tak správne a fér voči týmto vrcholovým športovcom.

  Áno, šport si športovci vybrali sami, ale všetci vieme, že život vrcholového športovca je zameraný len a len na výkon a výsledky, ktoré od neho všetci očakávame a chceme. Vytvárame podmienky a tlak na to, aby sa športovec koncentroval len a len na šport. A pri takomto nastavení fungovania a cieľov športovca rovnako my všetci okolo vieme, čo športovca čaká, keď ukončí kariéru niekde po tridsiatke a systém mu fakticky neumožnil naučiť sa nič, čím by sa mohol uživiť, lebo od športovca všetci v systéme chceli a vytvárali mu na to podmienky, aby 100% energie, času, úsilia, zdravia, koncentrácie sústredil (ako športový stroj) na svoju športovú prípravu, športový výkon, športový rast, športový výsledok.

  Nie sú za to tak trochu spoluzodpovední všetci, ktorí tento systém tvoria a aplikujú na každodenný život športovca?

  Poznámky pod čiarou:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti