Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Program konferencie "Šport a právo 2017" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.10.2017 Michael Válek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  logo FP PEVŠ.png

  VI. ročník Konferencie “Šport a právo”; 12. - 13. októbra 2017; hotel Aquacity Poprad


  PROGRAM *

  VI. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2017”

  “Fair play, to nie sú iba jeho vonkajšie prejavy, fair play je aj spôsob myslenia, spôsob života.”

  ŠTVRTOK - 12. októbra 2017

  09:30 - 10:00 Registrácia účastníkov a vybavenie administratívnych záležitostí

  10:00 - 10:30 Otvorenie konferencie a úvodné príhovory hostí

  Privítanie, úvodné slovo a úvodné príhovory za organizátorov a hostí:

  10:00 - 10:10 Úvodné slovo za moderátorov konferencie:

  • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. - riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR, členka Rady UčPS

  • JUDr. Peter Sepeši - prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva GP SR; zakladajúci člen Rady UčPS, člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky

  • JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - asistent na Právnickej fakulte UPJŠ; advokátsky koncipient, stály člen Rady UčPS, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a LPaEK SFZ, člen LPK SOV.

  • JUDr. Marcel Blažo - advokát, prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie, člen UčPS

  • JUDr. Lukáš Pitek - vedúci právneho útvaru SFZ, člen UčPS

  10:10 - 10:40 Príhovory za organizátorov konferencie a príhovory čestných hostí:

  • JUDr. Peter Haňdiak (advokát GARANT PARTNER legal s. r. o., zakladajúci člen Rady UčPS)

  • Ján Kováčik (prezident SFZ)

  • doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. (dekan Fakulty práva PEVŠ Bratislava, zakladajúci člen Rady UčPS)

  • Ing. Miroslav Mackulin (mentálny kouč športovcov a manažérov)
   Tím, tímová chémia a čo všetko ju ovplyvňuje?

  10:40 - 12:00 Strešná organizácia športu - možnosť alebo nutnosť na ceste k dobrej správe autonómneho športu?”

  10:40 - 11:00 Mgr. Patrik Hrbek (právnik Slovenského olympijského výboru, člen UčPS) Národný olympijský výbor ako strešná organizácia športu.

  11:00 - 11:20 Mgr. Zuzana Zajíčková (advokátka, členka UčPS) - Talianske skúsenosti strešnej organizácie športu. Manuál k zmluve o sponzorstve  v športe.

  11:25 - 11:40 JUDr. Pavel Nechala PhD. (advokát spolupracujúci s Transparency International Slovensko) - Význam odhaľovania nekalých praktík v športe – whistleblowing.

  11:40 - 12:00 diskusia

  12:00 - 13:00 Prestávka na obed


  13:00 - 14:15 Voľné témy športového práva

  13:00 - 13:15 JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. (riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR, členka Rady UčPS)
  Legislatívne a vecné zmeny v organizácii verejných športových podujatí.

  13:15 - 13:30 Mgr. Žaneta Csaderová, PhD. (riaditeľka Antidopingovej agentúry SR) Spracovanie porušenia antidopingových pravidiel na úrovni ADA SR.

  13:30 - 13:45 Mgr. Jakub Čavoj (asistent Integrity Officera SFZ)
  Situácia v oblasti match-fixingu - problémy a riešenia.

  13:45 - 14:00 Ing. Tomáš Janoušek (daňový poradca V4 Group) Daňové a právne následky porušovania ustanovení o odmeňovaní profesionálnych športovcov.

  14:00 - 14:15 Ing. Jaroslava Lukačovičová (poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska a prezidentka účtovnej asociácie)
  Účtovníctvo a dane v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením.

  14.15 - 14.30 diskusia

  14:30 - 14:50 Prestávka na občerstvenie

  14:50 - 16:50 Digitalizácia športu - prítomnosť a svetlá budúcnosť.

  14:50 - 15:05 Lukáš Kendra a Mária Blažeková (dobrovoľníci na viac ako 100 športových podujatiach po celom svete) Mýty o dobrovoľníctve.

  15:05 - 15:20 Mgr. Jozef Pukalovič (BE COOL, s.r.o., organizátor bežeckých podujatí) Dobrovoľníctvo v praxi na Slovensku alebo každá téma potrebuje svoj čas, svojich odborných lídrov, prirodzený vývoj, správne pochopenie a dobrú prax.

  15.20 - 15.30 Mgr. Igor Šumichrast (advokát, výkonný riaditeľa a stály člen Rady UčPS)
  Manuál k dobrovoľníctvu v športe.

  15:30 - 15:45 Ing. Mgr. Andrej Virlič (zástupca obchodnej spoločnosti stengl a.s.)
  Aktuálny stav a výhliadky informačného systému športu.

  15:45 - 16:05 Ing. Ján Letko (vedúci IT oddelenia SFZ, člen UčPS)
  Digitalizácia športu v podmienkach futbalu.

  16:05 - 16:20 Ing. Alex Huba (projektový manažér stengl a.s.)
  Digitalizácia športu v podmienkach hokeja.

  16:20 - 16.30 Doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. (dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity) Niekoľko poznámok k systému testovania detí.

  16:30 - 16:45 diskusia

  16:45 - 19:30 Relaxačný blok - organizované možnosti:

  • tradičný priateľský futbalový zápas na trávnatom ihrisku NTC Poprad
   (cca od 17.15 do 18.30 hod) - je potrebná vlastná športová výstroj
   - záujem o relaxačný program účastníci oznámia e-mailom alebo pri registrácii

  • návšteva Wellness centra v komplexe Aquacity

  19:30 - 20:30 Večera

  20:30 - 23:00 Neformálne diskusné stoly s osobnosťami športu a práva
  (spojené s ochutnávkou vín)


  PIATOK - 13. októbra 2017

  08:00 - 08:55 Raňajky

  09:00 - 10:30 Plánované zriadenie verejnoprávneho Fondu na podporu športu v Slovenskej republike ako nástroja na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni

  09:00 - 09:25 Ing. Milan Andrejkovič (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) v oblasti ekonomiky MNO v roku 2017.

  09:25 - 09:50 Mgr. Jozef Kovalčik, PhD. (Fond na podporu umenia) Temer 3 kalendárne roky existencie Fondu na podporu umenia: skúsenosti, inšpirácie, riziká z pohľadu riaditeľa fondu.

  09:50 - 10:10 Ing. Dušan Guľáš (podnikateľ, Klub 500) Fond na podporu športu - kľúčový nástroj na rozvoj športu u nás - súčasný stav, perspektívy, riziká a hrozby.

  10:10 - 10:30 Ladislav Križan, PhD. (stály člen Rady UčPS, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.) Môže implementácia projektu “Hodnota za peniaze” priniesť najlepší z možných svetov i do športu?!

  10:30 - 11:00 Prestávka na občerstvenie a odovzdanie izieb

  11:00 - 12:30 Riešenie sporov v športe - Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport?

  11:00 - 11:20 JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. (asistent na právnickej fakulte UPJŠ Košice, advokátsky koncipient, člen Rady UčPS)
  Existuje unifikované riešenie sporov v športe?

  11:20 - 11:40 JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. (advokát, predseda právnej Antidopingovej agentúry SR)
  Konanie o porušení antidopingového pravidla. Ako ďalej na Slovensku?

  11:40 - 12:00 JUDr. Peter Šustek, PhD. (advokát, člen Arbitrážnej komory FA ČR)
  Změny v arbitrážním řízení před Fotbalovou asociací ČR

  12:00 - 12:20 JUDr. Lukáš Pitek (vedúci právneho oddelenia SFZ, člen UčPS)
  Zriadenie Komory SFZ pre riešenie sporov a zrušenie rozhodcovského súdu v legislatíve SFZ a v praxi - zhodnotenie.

  12:20 - 12:40 Mgr. Marek Majtán (člen vedenia a právnik MŠK Žilina)
  Praktické skúsenosti športového klubu MŠK Žilina s riešením sporov v športe.

  12:20 - 12:30 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie
  JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Jaroslav Čollák PhD., Ladislav Križan PhD., Ing. Ján Letko, JUDr. Marcel Blažo, Mgr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Lukáš Pitek - Zhrnutie podstatných podnetov, názorov a záverov

  od 12:45 Obed a následný individuálny odchod účastníkov  Ďalší partneri konferencie:

  logo 2015 (2)-page-001.jpg stengl.png ak_logo_collak_.jpg becom_svk_page_001Wolter_Kluwers_Color_Logo_large  ODPORÚČANIA PRE ÚČASTNÍKOV:

  Pre bezproblémový priebeh konferencie Vás prosíme dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • Minimalizovať súkromnú (individuálnu) komunikáciu počas jednotlivých vystúpení (v prednáškovej sále). Stíšte si, prosíme, mobilné komunikačné zariadenia.

  • Dodržiavať časové aspekty - najmä trvanie prezentácie, ale napr. aj trvanie prestávok, t.j. návrat na svoje miesta s dostatočným predstihom pred pokračovaním programu a pod.

  • Počas jednotlivých vystúpení minimalizovať pohyb v priestoroch prednáškovej sály (najmä príchody a odchody počas prezentácií môžu rušiť prezentujúcich)

  • V rámci diskusie prosíme formulovať otázky a pripomienky jasne, jednoznačne a zrozumiteľne, aby sa poskytol priestor čo najväčšiemu počtu záujemcov pre kladenie otázok, resp. účasť v diskusii. Privítali by sme, ak by ste zaslali položenú otázku aj písomne na email: sumichrast@ucps.sk

  • Prosím, zoberte na vedomie, že oficiálna časť konferencie je v režime on-line prenosu.

  • Počas celého podujatia, prosíme, postupovať podľa pokynov organizátora.
  Z konferencie bude vysielaný ON-LINE prenos, ktorý bude dostupný z:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti