Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

PROTOKOL o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice (Kyjev; 21.5.2003) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.03.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Súvisiace predpisy: 

  Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Dohovor o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice publ. pod č. 162/2000 Z.z.

  Smernica Rady z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (85/337/EHS)

  Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006 o schválení zmeny a doplnenia Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v mene Európskeho spoločenstva (2006/957/ES)

  Judikatúra Súdneho dvora EÚ k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie na portále EUR-Lex


  Oznámenie
  Ministerstva zahraničných vecí SR 
  publ. pod č. 439/2010 Z.z.

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. mája 2003 bol v Kyjeve prijatý Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice (oznámenie č. 162/2000 Z.z.).

  Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 761 z 15. februára 2008 a rozhodla o tom, že protokol je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 22. apríla 2008. Ratifikačná listina bola 25. júna 2010 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

  Protokol nadobudol platnosť 11. júla 2010 v súlade s článkom 24 ods. 1.


  PROTOKOL
  o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice 
  (ďalej len "protokol")

  Strany tohto protokolu,

  uznávajúc dôležitosť integrovania environmentálneho vrátane zdravotného hľadiska do prípravy a schvaľovania plánov a programov a v primeranom rozsahu politík a vnútroštátnych právnych predpisov,

  zaväzujúc sa podporovať trvalo udržateľný rozvoj a vychádzať pritom zo záverov Konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji (Rio de Janeiro, Brazília, 1992) v súlade so zásadami 4. a 10. deklarácie z Ria o životnom prostredí a rozvoji a Agendy 21, ako aj z Tretej konferencie ministrov o životnom prostredí a zdraví (Londýn 1999) a Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji (Johannesburg, Južná Afrika, 2002),

  majúc na zreteli Dohovor o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice, prijatom v Espoo, Fínsko, 25. februára 1991, a rozhodnutie II/9 jeho strán v Sofii 26. a 27. februára 2001, v ktorom bolo rozhodnuté pripraviť právne záväzný protokol o strategickom environmentálnom posudzovaní,

  uznávajúc, že strategické environmentálne hodnotenie by malo hrať dôležitú úlohu v príprave a prijímaní plánov a programov a v primeranom rozsahu príslušných politík a vnútroštátnych právnych predpisov a že širšie uplatňovanie princípov hodnotenia environmentálneho vplyvu plánov, programov, politík a vnútroštátnych právnych predpisov ďalej posilní systematickú analýzu ich významných environmentálnych vplyvov,

  uznávajúc Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia prijatom v Aarhuse, Dánsko, 25. júna 1998, a berúc do úvahy relevantné články Deklarácie z Luccy, prijatej na prvom stretnutí jeho strán,

  uvedomujúc si význam umožnenia účasti verejnosti na strategickom environmentálnom hodnotení,

  uznávajúc prínosy pre zdravie a pohodu súčasných a budúcich generácií, ktoré budú nasledovať, ak potreba ochrany a zlepšovania ľudského zdravia sa stane integrálnou súčasťou strategického environmentálneho hodnotenia, a uznávajúc prácu, ktorú v tomto smere vykonáva Svetová zdravotnícka organizácia,

  plne si uvedomujúc potrebu a dôležitosť posilňovania medzinárodnej spolupráce pri hodnotení cezhraničných environmentálnych vrátane zdravotných vplyvov navrhovaných plánov a programov a v primeranom rozsahu príslušných politík a vnútroštátnych právnych predpisov,

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Cieľ

  Cieľom tohto protokolu je poskytnúť vysokú úroveň ochrany životného prostredia vrátane zdravia prostredníctvom:

  a) zabezpečovania toho, aby ochrana životného prostredia vrátane zdravia bola dôkladne vzatá do úvahy v príprave plánov a programov;

  b) podpory zohľadnenia životného prostredia vrátane zdravia, pokiaľ možno pri vypracúvaní politík a vnútroštátnych právnych predpisov;

  c) stanovenia jasných, transparentných a účinných postupov na strategické environmentálne hodnotenie;

  d) zabezpečenia účasti verejnosti na strategickom environmentálnom hodnotení a

  e) prostredníctvom toho následným integrovaním environmentálnych vrátane zdravotných hľadísk do nástrojov podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj.

  Článok 2 - Definície

  Na účely tohto protokolu

  1. "dohovor" znamená Dohovor o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice;

  2. "strana" znamená, ak text neoznačuje inak, zmluvnú stranu tohto protokolu;

  3. "strana pôvodu" znamená stranu alebo strany tohto protokolu, v ktorých jurisdikcii sa predpokladá príprava plánu alebo programu;

  4. "dotknutá strana" znamená stranu alebo strany tohto protokolu pravdepodobne dotknuté cezhraničnými environmentálnymi vplyvmi vrátane zdravotných plánu alebo programu;

  5. "plány a programy" znamenajú plány a programy a akékoľvek ich modifikácie, ktoré sú:

  a) vyžadované vnútroštátnymi právnymi predpismi, regulatívnymi alebo administratívnymi predpismi a

  b) ktoré pripravuje a/alebo prijíma orgán alebo sú pripravované orgánom na prijatie prostredníctvom oficiálneho procesu, parlamentom alebo vládou;

  6. "strategické environmentálne hodnotenie" znamená posudzovanie pravdepodobných vplyvov plánov alebo programov na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie, ktoré pozostáva z určenia rozsahu hodnotenia, správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie a jej prípravy, zabezpečenia účasti verejnosti a konzultácií, berúc do úvahy správu o hodnotení vplyvu na životné prostredie a výsledky účasti verejnosti a konzultácií na pláne alebo programe;

  7. "vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie" znamená akýkoľvek vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodne lokality, hmotné statky, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi;

  8. "verejnosť" znamená jednu alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.

  Článok 3 - Všeobecné ustanovenia

  1. Každá strana prijme potrebné legislatívne, regulačné a iné vhodné opatrenia na realizáciu ustanovení tohto protokolu v medziach jasného a transparentného rámca.

  2. Každá strana sa vynasnaží, aby úradníci a orgány pomáhali verejnosti a usmerňovali ju v záležitostiach pokrytých týmto protokolom.

  3. Každá strana zabezpečí náležité uznanie a podporu združeniam, organizáciám alebo skupinám, ktoré podľa tohto protokolu podporujú ochranu životného prostredia vrátane zdravia.

  4. Ustanovenia tohto protokolu sa netýkajú práva strany udržovať alebo zavádzať ďalšie opatrenia v záležitostiach pokrytých týmto protokolom.

  5. Každá strana bude presadzovať ciele tohto protokolu v príslušných medzinárodných rozhodovacích procesoch a v rámci príslušných medzinárodných organizácií.

  6. Každá strana zabezpečí, aby osoby uplatňujúce svoje právo v súlade s ustanoveniami tohto protokolu neboli za svoje aktivity pokutované, prenasledované ani týrané. Toto ustanovenie sa netýka právomoci národných súdov žiadať úhradu primeraných nákladov v prípade súdnych procesov.

  7. V rozsahu príslušných opatrení tohto protokolu verejnosť bude môcť uplatňovať svoje práva bez diskriminácie z dôvodov občianstva, národnosti alebo bydliska, pričom právnická osoba nebude diskriminovaná bez ohľadu na to, kde má registrované sídlo, prípadne skutočné centrum svojich činností.

  Článok 4 - Oblasti aplikácie v prípade plánov a programov

  1. Každá strana zabezpečí, aby strategické environmentálne hodnotenie bolo vykonané pri plánoch a programoch uvedených v odsekoch 2, 3 a 4, ktoré môžu mať pravdepodobné významné vplyvy na životné prostredie vrátane zdravotných vplyvov.

  2. Strategické environmentálne hodnotenie sa bude vykonávať pre plány a programy, ktoré sa pripravujú pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo, energetiku, priemysel (vrátane baníctva), dopravu, regionálny rozvoj, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, telekomunikácie, cestovný ruch, územné plánovanie alebo využívanie krajiny, ktoré vytvárajú rámec na schvaľovanie projektov budúceho rozvoja uvedených v prílohe I a ďalších projektov uvedených v prílohe II, ak si vyžadujú posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

  3. Pre plány a programy neuvedené v odseku 2, ktoré vytvárajú rámec na schvaľovanie projektov budúceho rozvoja, sa strategické environmentálne hodnotenie vykoná vtedy, ak tak strana stanoví podľa článku 5 ods. 1.

  4. Pre plány a programy týkajúce sa odseku 2, ktoré určujú využitie malých území na miestnej úrovni, a pre menšie modifikácie plánov a programov uvedených v odseku 2 strategické environmentálne hodnotenie bude vykonané, len ak to strana stanoví podľa článku 5 ods.1.

  5. Nasledovné plány a programy nie sú predmetom tohto protokolu:

  a) plány a programy, ktorých jediným účelom je slúžiť národnej obrane alebo civilnej ochrane obyvateľstva;

  b) finančné a rozpočtové plány a programy.

  Článok 5 - Zisťovacie konanie

  1. Každá strana stanoví, či plány a programy uvedené v článku 4 ods. 3 a 4 budú mať pravdepodobne významné vplyvy na životné prostredie vrátane zdravia buď preskúmaním každého jednotlivého prípadu, alebo špecifikovaním typov plánov a programov, alebo kombináciou obidvoch prístupov. Na tento účel každá strana vo všetkých prípadoch vezme do úvahy kritériá uvedené v prílohe III.

  2. Každá strana zabezpečí, aby sa uskutočnili konzultácie s environmentálnymi a zdravotníckymi orgánmi uvedenými v článku 9 ods. 1, keď to požadujú postupy uvedené v odseku 1.

  3. Každá strana sa bude snažiť o to, aby v primeranom rozsahu poskytla príležitosť zainteresovanej verejnosti zúčastniť sa na zisťovacom konaní plánov a programov podľa tohto článku.

  4. Každá strana zabezpečí včasný prístup verejnosti k záverom na základe odseku 1 vrátane dôvodov, prečo nie je požadované strategické environmentálne hodnotenie, či už cestou verejných vývesiek, alebo iných vhodných prostriedkov, takých, ako sú elektronické médiá.

  Článok 6 - Určenie rozsahu hodnotenia

  1. Každá strana ustanoví úpravy na určenie príslušných informácií, ktoré budú obsiahnuté v správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie podľa článku 7 ods. 2.

  2. Každá strana zabezpečí, aby sa uskutočnili konzultácie s environmentálnymi a zdravotníckymi orgánmi uvedenými v článku 9 ods. 1, či rozhodujúce príslušné informácie majú byť zahrnuté v správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie.

  3. Každá strana sa bude snažiť o to, aby v primeranom rozsahu poskytla príležitosť zainteresovanej verejnosti zúčastniť sa na určovaní relevantných informácií, ktoré majú byť obsiahnuté v správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie.

  Článok 7 - Správa o hodnotení vplyvu na životné prostredie

  1. Pre plány a programy, ktoré sú predmetom strategického environmentálneho hodnotenia, každá strana zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie.

  2. V správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie vypracovanej podľa článku 6 sa identifikujú, popíšu a zhodnotia pravdepodobné významné vplyvy realizácie plánu alebo programu a ich prípadných variantov na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie. Správa bude obsahovať informácie uvedené v prílohe IV, ako aj prípadné požiadavky, berúc do úvahy:

  a) súčasné poznatky a metódy hodnotenia,

  b) obsah a mieru rozpracovanosti plánu alebo programu a jeho etapu v rozhodovacom procese,

  c) záujmy verejnosti a

  d) informácie, ktoré potrebuje rozhodovací orgán.

  3. Každá strana zabezpečí, aby správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie mali kvalitu, ktorá spĺňa požiadavky tohto protokolu.

  Článok 8 - Účasť verejnosti

  1. Každá strana zabezpečí včasné a efektívne podmienky na účasť verejnosti na strategickom environmentálnom hodnotení plánov a programov, a to v štádiu, keď sú všetky možnosti ešte otvorené.

  2. Každá strana použitím elektronických médií alebo iných vhodných prostriedkov zabezpečí včasný prístup verejnosti k návrhu plánu a programu a k správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie.

  3. Každá strana zabezpečí určenie dotknutej verejnosti vrátane príslušných mimovládnych organizácií na účely odsekov 1 a 4.

  4. Každá strana zabezpečí, aby verejnosť uvedená v odseku 3 mala príležitosť vyjadriť svoj názor k návrhu plánu alebo programu a k správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie v rámci primeraného časového rámca.

  5. Každá strana zabezpečí, že podrobné opatrenia na informovanie verejnosti a na konzultácie dotknutej verejnosti budú stanovené a zverejnené. Na tento účel každá strana vezme do úvahy v primeranom rozsahu prvky uvedené v prílohe V.

  Článok 9 - Konzultácie s environmentálnymi a zdravotníckymi orgánmi

  1. Každá strana určí orgány na konzultácie z dôvodu ich špecifickej environmentálnej alebo zdravotníckej zodpovednosti, ktoré sa pravdepodobne zaoberajú vplyvmi na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie, o ktorých sa dá predpokladať, že sa ich bude týkať vplyv implementácie plánu alebo programu na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie.

  2. Návrh plánu alebo programu a správa o hodnotení vplyvu na životné prostredie budú k dispozícii orgánom uvedeným v odseku 1.

  3. Každá strana zabezpečí, že orgány uvedené v odseku 1 dostanú včasnú a efektívnu príležitosť vyjadriť svoj názor k návrhu plánu alebo programu a k správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie.

  4. Každá strana stanoví podrobné úpravy na konzultácie a informovanie environmentálnych a zdravotníckych orgánov uvedených v odseku 1.

  Článok 10 - Cezhraničné konzultácie

  1. Ak strana pôvodu usúdi, že implementácia plánu alebo programu bude mať pravdepodobne významné cezhraničné vplyvy na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie, alebo ak strana, ktorá pravdepodobne bude významne dotknutá, o to požiada, strana pôvodu čo najskôr, ešte pred prijatím plánu alebo programu, informuje o tom dotknutú stranu.

  2. Toto oznámenie bude okrem iného obsahovať:

  a) návrh plánu alebo programu a správu o hodnotení vplyvu na životné prostredie vrátane informácií o jeho možných cezhraničných vplyvoch na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie a

  b) informácie týkajúce sa rozhodovacieho procesu vrátane naznačenia primeranej lehoty na predloženie pripomienok.

  3. Dotknutá strana, v rámci lehoty uvedenej v oznámení, oznámi strane pôvodu, či si želá začať konzultáciu pred prijatím plánu alebo programu, ak si to želá, zainteresované strany začnú konzultácie o pravdepodobných cezhraničných vplyvoch implementácie plánu alebo programu na životné prostredie vrátane zdravotných vplyvov a o opatreniach na predchádzanie, zníženie alebo zmiernenie negatívnych vplyvov.

  4. Tam, kde takéto konzultácie prebehnú, zainteresované strany dohodnú podrobné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zainteresovaná verejnosť a orgány dotknutej strany uvedené v článku 9 ods. 1 boli informované a dostali príležitosť v primeranej lehote vyjadriť svoj názor na návrh plánu alebo programu a na správu o hodnotení vplyvu na životné prostredie.

  Článok 11 - Rozhodnutie

  1. Každá strana zabezpečí, aby prijatý plán alebo program zobral do úvahy:

  a) závery správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie,

  b) opatrenia na predchádzanie, zníženie alebo zmiernenie negatívnych vplyvov identifikovaných v správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie,

  c) pripomienky prijaté v súlade s článkami 9 a 10.

  2. Každá strana zabezpečí, že po prijatí plánu alebo programu verejnosť, orgány uvedené v článku 9 ods. 1 a strany, s ktorými prebehli konzultácie podľa článku 10, budú informované a že plán alebo program im bude k dispozícii spolu s vyhlásením, ktoré zhrnie, ako boli integrované do plánu a programu environmentálne hľadiská vrátane zdravotných, ako boli zohľadnené pripomienky prijaté podľa článkov 8 a 10 a dôvody na ich prijatie v rámci zváženia reálnych alternatív.

  Článok 12 - Monitorovanie

  1. Každá strana bude monitorovať významné vplyvy implementácie plánov a programov na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie prijatých podľa článku 11, aby, okrem iného, identifikovali v ranom štádiu nepredvídané negatívne vplyvy a aby mohli prijať vhodné nápravné opatrenia.

  2. Výsledky monitorovania budú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sprístupnené orgánom uvedeným v článku 9 ods. 1, ako aj verejnosti.

  Článok 13 - Politiky a vnútroštátne právne predpisy

  1. Každá strana sa bude snažiť zabezpečiť, aby environmentálne hľadisko vrátane zdravotného sa zvážilo a integrovalo v príslušnom rozsahu do prípravy návrhov politík a vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré budú mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zdravie.

  2. Pri uplatňovaní odseku 1 každá strana zoberie do úvahy príslušné princípy a prvky tohto protokolu.

  3. Tam, kde je to potrebné, každá strana určí praktické úpravy na zváženie a integráciu environmentálnych hľadísk vrátane zdravotných podľa odseku 1, pričom pri rozhodovaní zoberie do úvahy potrebu transparentnosti.

  4. Každá strana podá správu o uplatňovaní toho článku schôdzi strán dohovoru, ktorá sa bude považovať za schôdzu strán tohto protokolu.

  Článok 14 - Schôdza strán dohovoru, ktorá sa považuje za schôdzu strán tohto protokolu

  1. Schôdza strán dohovoru sa bude považovať za schôdzu strán tohto protokolu. Prvá schôdza strán, ktorá bude slúžiť ako schôdza strán tohto protokolu, sa zvolá najneskôr do jedného roka potom, ako tento protokol nadobudne platnosť, a v prípade spoločnej schôdze so schôdzou strán dohovoru, ak táto schôdza je naplánovaná v rámci tejto lehoty. Následné schôdze strán dohovoru, ktoré sa budú považovať za schôdze strán tohto protokolu, zasadnú spoločne so schôdzou strán dohovoru, pokiaľ schôdza strán dohovoru slúžiaca ako schôdza strán toho protokolu nerozhodne inak.

  2. Strany dohovoru, ktoré nie sú stranami tohto protokolu, sa môžu zúčastniť ako pozorovatelia na hociktorej schôdzi strán dohovoru konanom na úrovni schôdze strán tohto protokolu, pričom však rozhodnutia v rámci tohto protokolu budú prijímať iba strany tohto protokolu.

  3. Ak sa schôdza strán dohovoru koná na úrovni schôdze strán tohto protokolu, potom každý člen úradu schôdze strán zastupujúci stranu dohovoru, ktorá nie je v tom čase stranou tohto protokolu, bude nahradený iným členom zvoleným spomedzi strán tohto protokolu.

  4. Schôdza strán dohovoru slúžiaca ako schôdza strán tohto protokolu bude mať pod pravidelným dohľadom implementáciu tohto protokolu a na tento účel bude:

  a) prehodnocovať postupy a metodologické prístupy k strategickému environmentálnemu hodnoteniu z hľadiska ďalšieho zlepšovania procesov spadajúcich pod tento protokol,

  b) vymieňať si informácie o skúsenostiach získaných pri strategickom environmentálnom hodnotení a pri implementácii tohto protokolu,

  c) tam, kde je to potrebné, vyhľadávať služby a spoluprácu kompetentných orgánov s expertízou, ktorá je relevantná z hľadiska dosahovania účelov tohto protokolu,

  d) podľa vlastného zváženia vytvárať vedľajšie orgány na potreby implementácie tohto protokolu,

  e) v prípade potreby zváži a prijme návrhy na doplnky k tomuto protokolu a

  f) zváži a prijme dodatočné opatrenia, a to aj opatrenia, ktoré budú prijímané spoločne v rámci tohto protokolu a dohovoru, ak sú žiaduce na dosahovanie účelov tohto protokolu.

  5. Pravidlá rokovania schôdze strán dohovoru sa s príslušnými úpravami budú uplatňovať aj pri tomto protokole, pokiaľ schôdza strán dohovoru konaná na úrovni schôdze strán tohto protokolu na základe konsenzu nerozhodne inak.

  6. Na prvej schôdzi strán dohovoru konanej na úrovni schôdze strán tohto protokolu bude zvážená a prijatá metodika uplatňovania procesov na preskúmanie zhody dohovoru a tohto protokolu.

  7. Každá strana v lehotách stanovených schôdzou strán dohovoru konanej na úrovni schôdze strán tohto protokolu bude podávať správy schôdzi strán dohovoru konanej na úrovni schôdzi strán tohto protokolu o opatreniach, ktoré táto strana prijala s cieľom implementácie protokolu.

  Článok 15 - Vzťahy k ostatným medzinárodným zmluvám

  Príslušné opatrenia tohto protokolu sa bez výhrad týkajú aj dohovorov EHK OSN o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice a o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

  Článok 16 - Hlasovacie právo

  1. Okrem toho, čo je uvedené v odseku 2 tohto článku, každá strana tohto protokolu bude mať jeden hlas.

  2. Regionálne hospodárske integračné organizácie v záležitostiach spadajúcich do ich kompetencie budú mať počet hlasov rovnajúci sa počtu ich členských štátov, ktoré sú zároveň stranami tohto protokolu. Tieto organizácie nebudú uplatňovať svoje hlasovacie právo, ak ich členské štáty uplatňujú svoje právo a naopak.

  Článok 17 - Sekretáriat

  Sekretariát, vytvorený na základe článku 13 dohovoru, bude slúžiť ako sekretariát tohto protokolu. Článok 13 písm. a) až c) dohovoru o funkciách sekretariátu sa budú týkať s príslušnými úpravami aj tohto protokolu.

  Článok 18 - Prílohy

  Prílohy k tomuto protokolu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

  Článok 19 - Doplnky k protokolu

  1. Každá strana môže navrhnúť doplnky k tomuto protokolu.

  2. Podľa odseku 3 postup pri navrhovaní, schvaľovaní a uplatňovaní doplnkov k dohovoru stanovený v odsekoch 2 až 5 článku 14 dohovoru platí s príslušnými úpravami aj pre doplnky k tomuto protokolu.

  3. Na účely tohto protokolu tri štvrtiny strán potrebných na to, aby sa doplnok po ratifikácii, schválení alebo prijatí stal záväzným pre strany, sa vypočítajú z počtu strán protokolu v čase prijatia príslušného doplnku.

  Článok 20 - Riešenie sporov

  Opatrenia o riešení sporov podľa článku 15 dohovoru platia s príslušnými úpravami aj pre tento protokol.

  Článok 21 - Podpisovanie

  Tento protokol bude otvorený na podpis v Kyjeve (Ukrajina) od 21. do 23. mája 2003 a potom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku do 31. decembra 2003. Podpísať ho môžu členské štáty Európskej hospodárskej komisie, ako aj štáty s poradným štatútom v rámci Európskej hospodárskej komisie podľa odsekov 8 a 11 rezolúcie 36 (IV) z 28. marca 1947 Hospodárskej a sociálnej rady, ako aj regionálne hospodárske integračné organizácie vytvorené suverénnymi členskými štátmi Európskej hospodárskej komisie, ktorými ich členské štáty previedli právomoci vo veciach spadajúcich pod tento protokol vrátane právomoci uzatvárať dohody v týchto veciach.

  Článok 22 - Depozitár

  Depozitárom tohto protokolu bude generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

  Článok 23 - Ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie

  1. Tento protokol bude predmetom ratifikácie, prijatia alebo schválenia signatárskymi štátmi a regionálnymi hospodárskymi integračnými organizáciami uvedenými v článku 21.

  2. K tomuto protokolu môžu od 1. januára 2004 pristúpiť štáty a regionálne hospodárske integračné organizácie uvedené v článku 21.

  3. Hociktorý iný štát, ktorý nie je uvedený v odseku 2 tohto článku, ktorý je však členom Organizácie Spojených národov, môže pristúpiť k tomuto protokolu po schválení schôdzou strán dohovoru konanou na úrovni schôdze strán protokolu.

  4. Každá regionálna hospodárska integračná organizácia uvedená v článku 21, ktorá sa stane stranou tohto protokolu bez toho, aby jej členské štáty boli stranami tohto protokolu, bude viazaná všetkými záväzkami vyplývajúcimi z tohto protokolu. Ak jeden alebo viac členských štátov takejto organizácie sú stranami tohto protokolu, potom organizácia a jej členské štáty nemajú právo súčasne využívať svoje práva vyplývajúce z tohto protokolu.

  5. Hospodárske integračné organizácie tak, ako je uvedené v článku 21, vo svojich ratifikačných listinách, listinách o schválení alebo listinách o prístupe uvedú rozsah svojich kompetencií vo vzťahu k záležitostiam vyplývajúcich z tohto protokolu. Tieto organizácie tiež budú informovať depozitár o prípadných zmenách rozsahu ich kompetencií.

  Článok 24 - Nadobudnutie platnosti

  1. Tento protokol nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom odo dňa uloženia šestnástej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo listiny o prístupe.

  2. Na účely predchádzajúceho odseku 1 listina uložená regionálnou hospodárskou integračnou organizáciou uvedenou v článku 21 sa nebude pripočítavať k tým listinám, ktoré uložili členské štáty takejto organizácie.

  3. Pre každý štát alebo regionálnu hospodársku integračnú organizáciu uvedenú v článku 21, ktorá ratifikuje, prijme alebo schváli tento protokol, prípadne pristúpi k nemu, protokol nadobudne platnosť v deväťdesiaty deň po uložení šestnásteho nástroja ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia k protokolu takýmto štátom alebo organizáciou.

  4. Tento protokol sa vzťahuje na plány, programy, politiky a vnútroštátne právne predpisy, ktorých prvé formálne prípravné kroky budú prijaté potom, ako tento protokol nadobudne platnosť. Ak príprava plánov, programov, politík a vnútroštátnych právnych predpisov sa predpokladá v rámci jurisdikcie strany, ktorej sa týka odsek 3, potom tento protokol sa vzťahuje na plány, programy, politiky a vnútroštátne právne predpisy, ktorých prvé formálne právne kroky budú prijaté potom, ako tento protokol nadobudne platnosť pre túto stranu.

  Článok 25 - Odstúpenie

  Kedykoľvek po uplynutí štyroch rokov od dátumu, keď tento protokol nadobudne platnosť u niektorej zo strán, môže táto strana odstúpiť od tohto protokolu písomným oznámením doručeným depozitárovi. Odstúpenie nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom odo dňa, ako depozitár prijme oznámenie. Takéto odstúpenie nebude mať vplyv na platnosť článkov 5 až 9, 11 a 13 týkajúcich sa strategického environmentálneho hodnotenia, ktoré sa už začalo podľa tohto protokolu, alebo platnosť článku 10 týkajúceho sa oznámenia alebo žiadosti, ktorá bola doručená predtým, ako odstúpenie nadobudne platnosť.

  Článok 26 - Autentické texty

  Pôvodné znenie tohto protokolu vyhotovené v jazyku anglickom, francúzskom a ruskom, pričom každé znenie má rovnakú platnosť, bude uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

  Na dôkaz toho riadne splnomocnení signatári podpísali tento protokol.

  V Kyjeve (Ukrajina) dvadsiateho prvého mája dvetisíctri.


  PRÍL.I - ZOZNAM PROJEKTOV, NA KTORÉ SA ODVOLÁVA ČLÁNOK 4 ODS. 2

  1. Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie 500 a viac ton uhlia alebo bitúmenových bridlíc za deň.

  2. Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac a jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného zaťaženia).

  3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo na skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu.

  4. Veľké zariadenia na primárnu výrobu liatiny a ocele a na výrobu neželezných kovov.

  5. Zariadenia na ťažbu azbestu, spracovanie a prepracovanie azbestu a výrobkov obsahujúcich azbest; na azbestocementové výrobky s ročnou produkciou viac ako 20 000 ton finálneho výrobku; na trecie materiály s ročnou produkciou viac ako 50 ton finálneho výrobku a na iné využitie azbestu presahujúce 200 ton za rok.

  6. Komplexné chemické zariadenia.

  7. Výstavba diaľnic *), rýchlostných ciest *) a diaľkových železničných tratí a letísk **) s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 metrov a viac.

  8. Ropovody a plynovody s potrubím s veľkým priemerom.

  9. Obchodné prístavy, ako aj vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce plavbu lodí s výtlakom viac ako 1 350 ton.

  10. Zariadenia na zneškodňovanie toxických a nebezpečných odpadov spaľovaním, chemickým spôsobom alebo skládkovaním.

  11. Veľké priehrady a nádrže.

  12. Odbery podzemných vôd v prípade, keď ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac.

  13. Výroba vzduchom sušenej buničiny a papiera v množstve 200 ton za deň alebo viac.

  14. Veľká ťažba, získavanie a spracovanie in situ kovových rúd a uhlia.

  15. Ťažba uhľovodíkov na voľnom mori.

  16. Veľkosklady na skladovanie ropy, petrochemických a chemických výrobkov.

  17. Veľkoplošné odlesňovanie.


  PRÍL.II - INÉ PROJEKTY VZŤAHUJÚCE SA K ČLÁNKU 4 ODS. 2

  1. Projekty reštrukturalizácie vidieckych poľnohospodárskych usadlostí.

  2. Projekty pre využívanie neobrábanej pôdy alebo oblastí s poloprírodným charakterom na intenzívne poľnohospodárske účely.

  3. Vodohospodárske poľnohospodárske projekty vrátane projektov zavlažovania a odvodňovania pôdy.

  4. Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu (vrátane hydinární).

  5. Prvé zalesňovanie a odlesňovanie za účelom zmeny pôdy na iné účely.

  6. Intenzívny chov rýb.

  7. Atómové elektrárne a iné jadrové reaktory *) vrátane demontáže alebo vyradenia z prevádzky takýchto elektrární a reaktorov (okrem výskumných zariadení pre výrobu a konverziu štiepnych materiálov a materiálov vhodných na obohatenie na štiepne účely, ktorých maximálny výkon nepresahuje 1 kilowatt nepretržitého termálneho zaťaženia), pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  8. Výstavba nadzemných elektrických vedení s napätím 220 a viac kilovoltov o dĺžke 15 a viac kilometrov a iné projekty pre prenos elektrickej energie nadzemnými káblami.

  9. Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a horúcej vody.

  10. Priemyselné zariadenia na prenos plynu, pary a horúcej vody.

  11. Povrchové skladovanie pevných palív a prírodného plynu.

  12. Podzemné skladovanie horľavých plynov.

  13. Priemyselné briketovanie uhlia a lignitu.

  14. Hydroelektrárne.

  15. Veterné zariadenia na využitie energie vetra na výrobu elektrickej energie (veterné elektrárne).

  16. Zariadenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe I a ktoré sú určené na nasledovné účely:

  - výroba alebo obohacovanie jadrového paliva,

  - spracovanie vyhoretého jadrového paliva,

  - konečné ukladanie vyhoretého jadrového paliva,

  - len na konečné uloženie rádioaktívneho odpadu,

  - len pre skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretých jadrových palív inde ako na mieste výroby,

  - spracovanie a skladovanie rádioaktívneho odpadu.

  17. Kameňolomy, povrchové bane a ťažba rašeliny, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  18. Podzemná ťažba, pokiaľ nie je uvedená v prílohe I.

  19. Ťažba minerálov bagrovaním z mora alebo riek.

  20. Hĺbkové vrty (najmä geotermálne vrty, vrty pre skladovanie jadrového odpadu, vrty pre zásobovanie vodou) okrem vrtov určených na zisťovanie stability pôdy.

  21. Povrchové priemyselné zariadenia na ťažbu uhlia, nafty, zemného plynu a rúd, ako aj bituminóznej bridlice.

  22. Integrované závody na tavbu liatiny a ocele, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  23. Zariadenia na výrobu surového železa alebo ocele (primárne a sekundárne tavenie) vrátane kontinuálneho odlievania.

  24. Zariadenia na spracovanie železných kovov (valcovne za tepla, kováčne s kladivami, aplikácia tavených ochranných povrchov na kovy).

  25. Zlievarne na železo.

  26. Zariadenia na výrobu neželezných surových kovov z rudy, koncentrátov alebo sekundárnych surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  27. Zariadenia na tavbu vrátane legovania neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane rekuperovaných výrobkov (zušľachťovanie, odlievanie v zlievarňach a pod.), pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  28. Zariadenia na povrchovú úpravu kovov a materiálov z umelej hmoty elektrolytickými alebo chemickými procesmi.

  29. Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov do motorových vozidiel.

  30. Lodenice.

  31. Zariadenia na výrobu a opravu lietadiel.

  32. Výroba železničných zariadení.

  33. Kovanie výbuchom.

  34. Zariadenia na praženie a spekanie kovových rúd.

  35. Koksárenské pece (destilácia uhlia za sucha).

  36. Zariadenia na výrobu cementu.

  37. Zariadenia na výrobu skla vrátane sklenených vlákien.

  38. Zariadenia na tavbu minerálnych hmôt vrátane výroby minerálnych vlákien.

  39. Výroba keramických výrobkov pálením, hlavne strešných krytín, tehál, ohňovzdorných tehál, dlaždíc, kameniny alebo porcelánu.

  40. Zariadenia na výrobu chemikálií alebo spracovanie medziproduktov, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  41. Výroba pesticídov a farmaceutických výrobkov, farieb a lakov, elastomérov a peroxidov.

  42. Zariadenia na skladovanie nafty, petrochemických a chemických výrobkov, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  43. Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov.

  44. Balenie a konzervovanie živočíšnych a zeleninových výrobkov.

  45. Výroba mliečnych výrobkov.

  46. Pivovary a sladovne.

  47. Výroba cukrárenských výrobkov a sirupu.

  48. Zariadenia na porážanie zvierat.

  49. Priemyselné zariadenia na výrobu škrobu.

  50. Továrne na výrobu rybej múčky a rybieho oleja.

  51. Cukrovary.

  52. Priemyselné závody na výrobu buničiny, papiera a lepenky, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  53. Závody na úpravu a farbenie vlákien alebo textílií.

  54. Zariadenia na činenie koží.

  55. Zariadenia na spracovanie a výrobu celulózy.

  56. Výroba a spracovanie výrobkov na báze elastomérov.

  57. Zariadenia na výrobu umelých minerálnych vlákien.

  58. Zariadenia na regeneráciu alebo ničenie výbušných látok.

  59. Zariadenia na výrobu azbestu a azbestových výrobkov, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  60. Kafilérie.

  61. Testovacie zariadenia na motory, turbíny alebo reaktory.

  62. Trvalé pretekárske a skúšobné trate pre motorové vozidlá.

  63. Potrubia na prepravu plynu alebo oleja, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  64. Potrubia na prepravu chemikálií s priemerom nad 800 mm a o dĺžke viac ako 40 km.

  65. Výstavba železničných a kombinovaných prekladísk, ako aj terminálov pre kombinovanú dopravu, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  66. Výstavba, električkových dráh, nadzemných a podzemných železničných dráh, závesných alebo obdobných dráh určitého typu, ktoré sa používajú výlučne alebo hlavne na osobnú prepravu.

  67. Výstavba ciest vrátane prekládky, prípadne rozširovania existujúcich ciest, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  68. Výstavba prístavov a prístavných zariadení vrátane rybárskych prístavov, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  69. Výstavba vnútrozemských vodných ciest a prístavov pre vnútrozemskú vodnú dopravu, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  70. Obchodné prístavy, nakladacie a vykladacie móla napojené na vnútrozemské a vonkajšie prístavy, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  71. Kanalizácia a protipovodňová ochrana.

  72. Výstavba letísk **) a letiskových plôch, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  73. Zariadenia na zneškodňovanie odpadu (vrátane skládok odpadov), pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  74. Zariadenia na spaľovanie alebo chemickú úpravu ostatných odpadov.

  75. Skladovanie železného šrotu vrátane starých vozidiel.

  76. Odkaliská.

  77. Odber podzemných vôd alebo umelé dopĺňanie podzemnej vody, pokiaľ nie je uvedené v prílohe I.

  78. Zariadenia na prevod vody medzi povodiami riek.

  79. Čistiarne odpadových vôd.

  80. Priehrady a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo dlhodobú, prípadne trvalú akumuláciu vody, pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I.

  81. Pobrežné práce na ochranu proti erózii a prímorské stavebné práce na zmenu pobrežia, napr. hrádze, móla, hate a iné morské ochranné práce, okrem údržby a rekonštrukcie stavieb tohto charakteru.

  82. Výstavba diaľkových vodovodov.

  83. Lyžiarske trate, lyžiarske vleky a lanovky a súvisiace objekty.

  84. Rekreačné prístavy.

  85. "Rekreačné dediny (Holiday villages)" a hotelové komplexy mimo mestských oblastí a súvisiace objekty.

  86. Trvalé kempy a miesta pre karavány.

  87. Tematické parky.

  88. Projekty rozvoja priemyselných zón.

  89. Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby obchodných stredísk a automobilových parkovísk.

  90. Získavanie pôdy z mora.

  PRÍL.III - KRITÉRIÁ NA URČOVANIE PRAVDEPODOBNE VÝZNAMNÉHO ENVIRONMENTÁLNEHO VPLYVU VRÁTANE VPLYVU NA ZDRAVIE, VZŤAHUJÚCICH SA K ČLÁNKU 5 ODS. 1

  1. Dôležitosť plánu alebo programu pre integráciu environmentálnych vrátane zdravotných otázok, predovšetkým z hľadiska podpory udržateľného rozvoja.

  2. Rozsah, v ktorom plán alebo program vytvára rámec pre projekty a iné aktivity, či už z hľadiska jeho lokalizácie, povahy, veľkosti a prevádzkových podmienok, alebo z hľadiska rozdelenia zdrojov.

  3. Rozsah, v rámci ktorého plán alebo program ovplyvňuje iné plány alebo programy vrátane hierarchicky zostavených plánov a programov.

  4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú príslušné z hľadiska plánu alebo programu.

  5. Charakter environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, ako sú pravdepodobnosť, trvanie, frekvencia, možnosť vrátenia do pôvodného stavu, veľkosť a rozsah (napr. geografická oblasť alebo veľkosť obyvateľstva, ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené).

  6. Environmentálne riziká vrátane zdravotných rizík.

  7. Charakter cezhraničných vplyvov.

  8. Rozsah, v rámci ktorého plán alebo program ovplyvní hodnotené alebo citlivé oblasti vrátane krajiny s uznaným národným alebo medzinárodným štatútom ochrany.

  PRÍL.IV - INFORMÁCIE VZŤAHUJÚCE SA K ČLÁNKU 7 ODS. 2

  1. Obsah a hlavné ciele plánu alebo programu a jeho prepojenie na iné plány alebo programy.

  2. Príslušné stránky súčasného stavu životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa plán alebo program nebude realizovať.

  3. Charakteristiky životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú pravdepodobne významne ovplyvnené.

  4. Environmentálne vrátane zdravotných problémov, ktoré sú príslušné z hľadiska plánu alebo programu.

  5. Environmentálne ciele vrátane zdravotných stanovených na medzinárodnej, národnej a iných úrovniach, ktoré sú príslušné z hľadiska plánu alebo programu, a spôsoby, ako boli tieto ciele a iné zohľadnené počas ich prípravy.

  6. Pravdepodobné významné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie, *) ako je uvedené v článku 2 ods. 7.

  7. Opatrenia na zabránenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie plánu alebo programu.

  8. Náčrt dôvodov na výber zvažovaných variantov a popis toho, ako bolo vykonané posudzovanie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky alebo neznalosť.

  9. Predpokladané opatrenia na monitorovanie vplyvov implementácie plánu alebo programu na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie.

  10. Pravdepodobné významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie.

  11. Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií.

  PRÍL.V - INFORMÁCIE VZŤAHUJÚCE SA K ČLÁNKU 8 ODS. 5

  1. Navrhovaný plán alebo program a jeho charakter.

  2. Orgán zodpovedný za jeho prijatie.

  3. Predpokladaný postup vrátane:

  a) začiatok procesu,

  b) príležitosti pre účasť verejnosti,

  c) čas a miesto predpokladaného verejného prerokovania,

  d) orgán, od ktorého možno obdržať príslušné informácie a u ktorého boli uložené príslušné informácie pre preskúmanie verejnosťou,

  e) orgán, u ktorého možno predložiť komentáre a otázky a časový rozvrh pre predkladanie komentárov alebo otázok, a

  f) environmentálne informácie vrátane informácií o zdraví, relevantných z hľadiska navrhovaného plánu alebo programu, ktoré sú k dispozícii.

  4. Či plán alebo program bude pravdepodobne podliehať cezhraničnému hodnotiacemu procesu.


  PRÍL.

  (Text PROTOKOLU o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice v anglickom jazyku.)

  ____________________

  *) Na účely tohto protokolu:

  - "diaľnica" znamená cestu, ktorá je špeciálne určená a vybudovaná na premávku motorových vozidiel, ktorá neslúži na obsluhu priľahlého majetku a ktorá

  a) s výnimkou jednotlivých vymedzených miest alebo dočasne má jednotlivé jazdné pruhy pre premávku v obidvoch smeroch od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený na premávku, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom;

  b) nemá úrovňové križovanie s inou cestou, železničnou alebo električkovou traťou, alebo chodníkom pre peších a

  c) je špeciálne označená ako diaľnica;

  - "rýchlostná cesta" znamená cestu vyhradenú na premávku motorových vozidiel, prístupnú len cez mimoúrovňové alebo riadené križovatky, na ktorej je predovšetkým v jazdnom pruhu zakázané zastavenie a státie.

  **) Na účely tohto protokolu "letisko" znamená letisko, ktoré spĺňa definíciu Chicagského Dohovoru z roku 1944, ktorým bola založená Medzinárodná organizácia civilného letectva (International Civil Aviation Organization) (príloha 14).

  *) Na účely tohto protokolu atómové elektrárne a iné jadrové reaktory stratia svoj charakter potom, ako všetko jadrové palivo a iné rádioaktívne kontaminované prvky sa natrvalo odstránia z miesta inštalácie.

  **) Na účely tohto protokolu "letisko" znamená letisko, ktoré spĺňa definíciu Chicagského Dohovoru z roku1944, ktorým bola založená Medzinárodná organizácia civilného letectva (International Civil Aviation Organization) (príloha 14).

  *) Tieto dopady by mali zahŕňať sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé, trvalé alebo dočasné, pozitívne i negatívne dopady.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti