Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Registračný a prestupový poriadok SFZ - OTÁZKY A ODPOVEDE NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.03.2015 pracovná skupina SFZ (Spracoval: Bc. Lukáš Pitek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OTÁZKA č.1: Možno som to pri čítaní prehliadol, ale ak som správne pochopil zruší sa hosťovanie hráčov v štatúte amatéra a zostane len trvalý prestup so stratou práv na daného hráča?

  ODPOVEĎ: V čl. 18 ods. 5 RaPP je uvedené, že "Profesionál môže hosťovať najdlhšie na obdobie, na ktoré má uzatvorenú zmluvu so svojím materským klubom. Amatér môže hosťovať na obdobie dohodnuté medzi klubmi a amatérom", t.z. amatéri môžu hosťovať aj naďalej tak, ako tomu bolo doteraz.


  OTÁZKA č.2: A druhou otázkou je, že ak sa zruší hosťovanie, ako sa bude riešiť situácia v ktorej máme dvoch 17 ročných chalanov na hosťovaní v iných kluboch nakoľko my nemáme dorastenecké mužstvo, ale nechceme stratiť právo na nich keďže chceme aby v budúcnosti nastúpili u nás za A mužstvo?

  ODPOVEĎ: Tým je čiastočne zodpovedaná aj Vaša druhá otázka. Zároveň v zmysle čl. 44 ods. 1 platí, že "zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto poriadku sú platné a účinné tak, ako boli uzatvorené, ak boli uzatvorené v súlade s predpismi uvedenými v článku 45" a podľa čl. 44 ods. 3 platí, že "hosťovanie hráča, ktoré začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto poriadku, skončí uplynutím doby, na ktorú bolo dohodnuté".

  OTÁZKA č.3: Článok 37 - Odstupné za amatéra - Chcel by som sa opýtať, keby hráč, ktorý hráva súťaž 3. ligu a chce prestúpiť do ObM a má 26 rokov, aké by bolo odstupné?

  ODPOVEĎ: Odstupné za amatéra sa platí podľa kategórie klubu, do ktorej hráč smeruje. Ak správne rozumiem, že skratka ObM znamená oblastný futbalový zväz, potom odstupné za hráča vo veku 26 rokov je 150,- EUR. Ak by to bolo opačne a hráč vo veku 26 rokov by prestupoval z ObFZ do 3. ligy, potom by bolo odstupné vo výške 750,- EUR.

  OTÁZKA č.4: Chcem sa spýtať na odstupné ktoré je uvedené v novom RaPP poriadku. Konkrétne sa chcem spýtať či je v prvom (vyznačenom) stĺpci klub, ....Z … ktorého hráč prestupuje alebo klub, ... DO ... ktorého hráč prestupuje. Napr. … my sme klub pôsobiaci v ObFZ a máme záujem kúpiť 27 ročného hráča pôsobiaceho v 4. lige. Aké bude teda odstupné ??? 750 Eur alebo 150 Eur ???

  ODPOVEĎ: Odstupné za amatéra sa určuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje, vo Vašom prípade by teda bolo odstupné vo výške 150,- EUR. Pred nadobudnutím účinnosti poriadku budú ešte niektoré nejednoznačné ustanovenia na základe podnetov verejnosti prepracované resp. doplnené.


  OTÁZKA č.5: Prosím o výklad Článok 37 - Odstupné za amatéra. Nárok na jednotlivé odstupné je dané podľa toho DO akej ligy ide hráč prestúpiť alebo Z akej ligy ide prestúpiť. t.j konkrétny príklad: 23.ročný hráč 5.ligy chce prestúpiť do OBFZ - 2. trieda. Materský klub ma nárok na 250EUR alebo na 1000EUR?

  ODPOVEĎ: Odstupné za amatéra sa určuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje, vo Vašom prípade by teda bolo odstupné vo výške 250,- EUR. Pred nadobudnutím účinnosti poriadku budú ešte niektoré nejednoznačné ustanovenia na základe podnetov verejnosti prepracované resp. doplnené.


  OTÁZKA č.6: Chcem sa spýtať ako to bude po novom v prípade prestupu a hosťovania amatéra, poprípade zrušenia hosťovania,hlavne mládeže nakoľko trénujem dorast? Ďakujem za odpoveď.

  ODPOVEĎ: Vo všeobecnosti - hosťovania a prestupy amatérov sú upravené v článku 18. Amatér môže hosťovať na obdobie dohodnuté medzi klubmi a amatérom. V prípade hosťovania, klub v žiadosti podľa odseku čl. 18 ods. 7 uvedie aj presné obdobie, počas ktorého má hráč v klube hosťovať. Žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania podáva materský klub. Hráč je povinný sa k takejto žiadosti vyjadriť podľa čl. 18 ods. 9. Nový klub v ktorom je hráč na hosťovaní je povinný sa k takejto žiadosti vyjadriť podľa čl. 18 ods. 10.

  V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje, materskému klubu však vzniká nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

  Okrem vyššie uvedených ustanovení sa na transfery hráčov mládeže vzťahuje aj článok 20 - Osobitné ustanovenia o transfere maloletých hráčov.


  OTÁZKA č.7: Čo v prípade a to sa nám stáva, že hráč dorastenec ide na hosťovanie na rok,v polke súťaže sa chce vrátiť,my matersky klub dáme žiadosť o zrušenie hosťovania,klub v ktorom hosťuje tuto žiadosť zamietne,musí tento hráč čakať do konca hosťovania alebo je iná možnosť?

  ODPOVEĎ: Ak sa dohodnete na ročnom hosťovaní, tak bez súhlasu / dohody všetkých troch strán, t.z. oboch klubov a hráča nie je možné hosťovanie predčasne ukončiť.

  OTÁZKA č.8: Ak hráč prestúpi podľa teraz platných predpisov a po 15.06.2015 podpíše prvú profesionálnu zmluvu, vznikne nárok na výchovné podľa nového RaPP, aj keď nový klub uhradil výchovné v minulosti?

  ODPOVEĎ: Podľa čl. 44 ods. 1 zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto poriadku sú platné a účinné tak, ako boli uzatvorené, ak boli uzatvorené v súlade s predpismi uvedenými v článku 45. Na riešenie sporov založených zmluvnými vzťahmi podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia tohto poriadku a ustanovenia príslušných predpisov účinných pred nadobudnutím účinnosti tohto poriadku.

  Ak hráč prestúpil bez zmluvy medzi klubmi a nový klub zaplatil výchovné v čase prestupu podľa pôvodného prestupového poriadku, platí, že výchovné už uhradil. Ak prestúpil na základe zmluvy, je dôležité preskúmať obsah zmluvy. Ak prestúpil za dohodnutú odplatu a v zmluve nie je výslovne uvedené, že odplata nezahŕňa aj výchovné, platí, že nárok na výchovné podľa nového RaPP nevznikol, t.j. má sa za to, že odplata zahŕňa aj výchovné (judikatúra FIFA - as a general rule, if two parties conclude a transfer agreement providing inter alia for the respective financial obligations, i.e. the transfer compensation, training compensation is considered as included in the transfer compensation. If the parties wish to stipulate the contrary to the aforementioned, i.e. training compensation being due in addition to the agreed transfer compensation, they need to explicitly mention it in the transfer agreement).  OTÁZKA č.9: PRVÁ HLAVA - Registrácia fyzických a právnických osôb, článok 11 - Zrušenie a obnova registrácie člena SFZ, bod (5): Fyzickou osobou je myslený hráč, ktorý na vlastnú žiadosť požiada o zrušenie registrácie v SFZ a odoberie sa mu RP, potom ten istý hráč môže požiadať znovu o členstvo v SFZ (zaregistrovať sa a vystaviť nový RP) opätovne po šiestich mesiacoch?

  ODPOVEĎ: V čl. 11 ods. 5 sú upravené zrušenie a obnova registrácie fyzických osôb okrem hráčov. Pre hráčov platí čl. 15 - Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča, kde je v ods. 7 uvedené "Hráč, ktorému bola zrušená registrácia na vlastnú žiadosť, môže byť znovu zaregistrovaný v inom klube najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa zrušenia registrácie príslušnou matrikou; to platí aj pre novú registráciu v zahraničnom klube".


  OTÁZKA č.10: TRETIA ČASŤ - Klubová príslušnosť hráča, článok 18 - Transfer hráča, bod (12): Podľa článku 37 síce sú uvedené čiastky (v prípade prestupu amatéra) nároku na odstupné, v bode 12 sa však uvádza, že "pokiaľ sa kluby nedohodnú inak": Znamená to, že ak sa kluby dohodnú napríklad na prestupe zadarmo alebo za menšiu čiastku aká je uvedená v článku 37, ako sa to bude riešiť prostredníctvom úhrady na mesačnej zbernej faktúre SFZ?

  ODPOVEĎ: Ak sa kluby dohodnú na inom odstupnom (vyššom, nižšom, žiadnom), musia o tom informovať príslušnú matriku. Spôsob, akým tak bude možné urobiť, je momentálne v riešení na SFZ (buď prostredníctvom poznámky v ISSF, nahratia scanu dohody medzi klubmi do ISSF alebo zaslaním dohody poštou / e-mailom). Ešte pred nadobudnutím účinnosti poriadku SFZ vydá sprievodcu resp. výklad niektorých nových ustanovení a niektoré nejednoznačné ustanovenia budú aj na základe pripomienok verejnosti ešte upravené.


  OTÁZKA č.11: TRETIA ČASŤ - Klubová príslušnosť hráča, článok 37 - Odstupné za amatéra, bod (1): V tomto bode sa uvádza, že ide o jednorazové odstupné. To znamená, že nový klub požiada o prestup hráča, materskému klubu sa podľa priloženej tabuľky vyplatí jednorazová suma a hráč je už natrvalo v novom klube? A ako sa to rieši pri hosťovaniach pri tomto istom prípade?

  ODPOVEĎ: Na prvú otázku znie odpoveď áno. Pri hosťovaniach ide o dohodu medzi klubmi a hráčom - viď. čl. 18 ods. 5 druhá veta - "Amatér môže hosťovať na obdobie dohodnuté medzi klubmi a amatérom." To znamená, že pri hosťovaní nárok na odstupné za amatéra nevzniká, je na kluboch ako sa dohodnú.


  OTÁZKA č.12: V čl. 37 – odstupné za amatéra č. 1) je uvedené: Za TRANSFER amatéra do nového klubu má materský klub nárok na jednorázové odstupné..... Nie je tam uvedené, že za prestup ... lebo vo vymedzení pojmov v čl. 3 k) sa za transfer považuje buď prestup alebo hosťovanie, takže by to bolo dobré upresniť, že za transfer – prestup sa platí odstupné za amatéra?

  ODPOVEĎ: Ide o chybu v písaní, bude opravená pri najbližšej novelizácii ešte pred nadobudnutím účinnosti, t.z. najneskôr na júnovom VV SFZ. Správne má byť uvedené „Za PRESTUP...“


  OTÁZKA č.13: Čl. 18 transfer hráča – bod 16 - Čo ak materský klub prihlási v ďalšom ročníku dorast do súťaže, musí sa vrátiť hráč-dorastenec aj bez súhlasu klubu v ktorom je na hosťovaní do ukončenia dorasteneckého veku do materského klubu? (má ešte dorastenecký vek)

  ODPOVEĎ: Do uvedeného článku bude ešte doplnený aj žiak. Vašu otázku prosím smerujte na matričnú komisiu SFZ, ktorá uvedené znenie do RaPP navrhla. Na základe ich podnetu potom môžeme prípadne znenie upraviť.


  OTÁZKA č.14: Čl. 19 Registračné obdobia – bod 7 - Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami. Správne tomu chápem... napr. hráč ohlási hosťovanie od 1.7. do 30.9. končiť musí najskôr 31.12. resp. ak ohlási v čase od 1.1. do 15.3 končiť môže najskôr 30.6.?

  ODPOVEĎ: Áno správne. Výnimka sú len profesionáli podľa čl. 19. ods. 8 - Počas jedného z registračných období môže profesionál po vykonaní prestupu odísť na hosťovanie do iného klubu.


  OTÁZKA č.15: Čl. 37 odstupné za amatéra – bod 4 - Ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50 zo sumy odstupného podľa odseku 1. Neodporuje si tento čl. s čl. 15/5? (klub môže urobiť nanovo registráciu bez toho, aby platil odstupné) Ak zanikne klub bez právneho nástupcu alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže alebo odhlásil družstvo zo súťaže.............zanikne aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo v klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže......... V takom prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa čl. 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.4- 30.6.

  ODPOVEĎ: Článok 37 ods. 4 bude pravdepodobne vypustený.


  OTÁZKA č.16: Príloha 2 – Poplatky - Za matričný úkon, ktorý je spoplatnený sa považuje aj zamietnutý transfer resp. zamietnutá registrácia? Napr. Hráč sa nevyjadrí v lehote 3dní k transferu (čl. 18/9), matrikár žiadosť klubu zamietne a prináleží tam pridať aj poplatok za transfer?

  ODPOVEĎ: matričný úkon je definovaný ako úkon vykonaný príslušnou matrikou po doručení potrebných podkladov, a to buď elektronicky prostredníctvom ISSF, doporučenou poštou alebo prostredníctvom doručovateľskej služby. Za matričný úkon sa považuje:

  1. registrácia člena SFZ, 

  2. registrácia hráča, 

  3. zmena, zrušenie a zánik registrácie, 

  4. schválenie a vydanie registračného preukazu člena SFZ, 

  5. transfer hráča, 

  6. registrácia zmluvy medzi hráčom a klubom, 

  7. registrácia zmluvy medzi klubmi navzájom, 

  8. registrácia zmluvy o zastupovaní hráča alebo klubu, 

  9. ukončenie športovej činnosti hráča. 


  Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoplatnený je len vykonaný transfer, nie zamietnutý. Uvedený dokument posielam aj ďalším kolegom, či majú rovnaké stanovisko.

  OTÁZKA č.17: Aký je rozdiel medzi barážou a kvalifikačným stretnutím vo futbale podľa predpisov SFZ?

  Základný rozdiel medzi kvalifikačným stretnutím a barážou je, že podľa čl. 18 ods. 3 Súťažného poriadku SFZ:

  • Kvalifikačné stretnutie odohrajú družstvá vtedy, keď nie je možné určiť víťaza, postupujúce družstvo (aj do súťaží UEFA) a zostupujúce družstvo podľa čl. 18 odsekov 1 a 2.
   Podmienky kvalifikačného stretnutia ustanoví riadiaci orgán súťaže, a tieto musia byť v súlade s podmienkami uvedenými v odsekoch 4 a 5. 
  • "Kvalifikačné stretnutie môžu odohrať len družstvá rovnakej úrovne súťaží." 
  "Baráž" je upravená v čl. 13 Súťažného poriadku SFZ a z jej úpravy je zrejmé, že baráž musí byť upravená už pred sezónou v rozpise súťaže, zatiaľ čo kvalifikačné stretnutie prichádza do úvahy, až keď na konci súťažného ročníka nastane situáciu, že riadiaci orgán nedokáže podľa kritérií upravených v súťažnom poriadku určiť víťaza súťaže, postupujúceho alebo zostupujúceho.
  V baráži môžu hrať a spravidla aj hrajú družstvá z dvoch úrovní súťaží, napr. predposledný v konečnej tabuľke vyššej súťaže proti druhému v konečnej tabuľke nižšej súťaže.

  Z uvedeného vyplýva, že "baráž" a jej podmienky ustanovuje riadiaci zväz v rozpise súťaží s tým, že, pri baráži sa primerane použijú podmienky uvedené v čl. 18 ods. 1, 4 a 5, t. j. podmienky upravujúce kvalifikačné stretnutie.

  Pripájam na záver znenie relevantných ustanovení SP SFZ:
  Článok 13
  Povinnosti riadiaceho orgánu súťaže
  1. Počet zostupujúcich a postupujúcich družstiev klubov, ako aj systém postupu a zostupu upravuje rozpis súťaže v súlade s týmto poriadkom.
  2. Ak riadiaci zväz ustanoví baráž na určenie postupujúceho alebo zostupujúceho družstva klubov medzi dvoma súťažami, baráž sa odohrá na dve stretnutia systémom doma-vonku. Ďalšie podmienky pre baráž ustanovuje rozpis súťaže primerane v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 18 ods. 1, 4 a 5.
  3. Riadiaci orgán súťaže je povinný písomne nahlásiť postupujúce a zostupujúce družstvá riadiacim orgánom nadväzujúcich súťaží najneskôr do 30. júna.
  Článok 18 
  Určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho družstva po skončení súťaže 
  1. Ak majú po skončení súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú o poradí na určenie víťaza, postupujúceho družstva (aj do súťaží UEFA) a zostupujúceho družstva kritériá v tomto poradí:
   1. vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,
   2. gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
   3. vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.
  2. Ak sú kritériá uvedené v odseku 1 rovnaké, pri rozhodovaní o poradí na určenie víťaza, postupujúceho družstva (aj do súťaží UEFA) a zostupujúceho družstva sa postupuje podľa čl. 19 ods. 2.
  3. Ak nie je možné určiť víťaza, postupujúce družstvo (aj do súťaží UEFA) a zostupujúce družstvo podľa odsekov 1 a 2, odohrajú družstvá kvalifikačné stretnutie, ktorého podmienky ustanoví riadiaci orgán súťaže, a ktoré musia byť v súlade s podmienkami uvedenými v odsekoch 4 a 5. Kvalifikačné stretnutie môžu odohrať len družstvá rovnakej úrovne súťaží.
  4. Ak nie je možné po skončení kvalifikačného stretnutia uvedeného v odseku 3 určiť víťaza, predlžuje sa stretnutie po päťminútovej prestávke o 2 x 15 minút so zmenou strán. Ak zostane aj po predĺžení gólový pomer rovnaký, rozhodnú o víťazovi kopy zo značky pokutového kopu. Stretnutia súťaží mládeže sa podľa tohto odseku nepredlžujú a riadia sa podmienkami ustanovenými v rozpise súťaže.
  5. Ak je účastníkom kvalifikačného stretnutia uvedeného v odseku 3 B-družstvo klubu, môžu zaň štartovať v kvalifikačnom stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia. Pre vzťah hráčov medzi A, B a C-družstvami klubu sa primerane vťahuje čl. 47 ods. 3.
  6. Postupom sa na účely tohto článku rozumie aj kvalifikovanie sa družstva klubu do nadstavbovej časti súťaže v priebehu súťaže a postup družstva do baráže po skončení súťaže.

   

  Milan Pavlíček    1. október 2015 22:41
  Chcem sa spýtať či má vôbec zmysel tabuľka odstupného keď aj tak sa podľa toho neriadia. Nový klub zadá sumu 50 eur za hráča pričom podľa tabuliek je hráč ohodnotení na 150 eur, hráč to odsúhlasí a Obfz to schváli. Načo potom ako manažéri zadávame či súhlasím alebo nesúhlasím z cenou keď aj tak sa na tom nič nezmení a klub o hráča príde.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Peter Sepeši    2. november 2016 23:40
  Materský klub má nárok na odstupné a voliteľná suma je v ISSF preto, aby sa tam dala uviesť iná suma. ak sa kluby dohodli na inej sume (vyššej alebo nižšej).

  Ak nový klub uvedie nesprávnu sumu odstupného, z pohľadu nároku materského klubu na odstupné to na veci nič nemení.

  Ak neexistuje písomná dohoda alebo iný dôkaz o dojednaní inej výšky odstupného, ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPPu, odstupné prináleží materskému klubu vo výške určenej podľa tabuľky v čl. 37 ods. 1 RaPPu:
  http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_6_7_2016_#kap43

  Materský klub sa vie domôcť odstupného podaním návrhu na Komoru SFZ pre riešenie sporov, ktorého rozhodnutie bude následne vynútené cestou disciplinárnych postihov voči novému klubu hráča.

  Podľa čl. 39 ods. 1 RaPPu porušenie postupu a povinnosti ustanovenej týmto poriadkom vrátane povinnosti zaplatiť odstupné podľa čl. 37 je disciplinárnym previnením podľa článku 64 disciplinárneho poriadku SFZ.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Filip Jurčo    17. september 2015 10:39
  Dobrý deň, chcem sa spýtať keď som hráč do 15 rokov, hrajem v dedinskom klube, môžem zrušiť hosťovanie a vrátiť sa do materského klubu?
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Richard Nemeček    17. august 2015 19:06
  Zdravím,chcel by som sa opýtať koľko by zaplatil klub pri prestupe hráča ktorý hrá 6ligu-1.trieda a chcel by prestúpiť do 5ligy hráč má 19 rokov
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Boris Šimonič    21. apríl 2015 22:18
  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ako budú do prestupového poriadku premietnuté amatérske zmluvy, o ktorých sa pojednáva v návrhu zákona o športe?
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Peter Blaha    19. marec 2015 22:07
  Dobrý deň pán Sepeši , prečo by kluby z vyššej súťaže mali platiť väčšie poplatky za amatéra ako kluby z oblastnej futbalovej súťaže ?(ešte k tomu keď sa nevenuje výchove mládeže a len čaká koho zaplatí v senioroch, aby hral na dedine )
  Zamyslel sa niekto nad tým odkiaľ kluby, ktoré sa venujú mládeži majú získať prostriedky na činnosť klubu a práve túto výchovu?
  Ďalej sa chcem opýtať čo v prípade , že pred koncom prestupového obdobia odíde z klubu nekontrolovane bez súhlasu materského klubu viac hráčov a materský klub nebude mať nato aby nasúpil do súťaže ? Myslíte si , že je motivujúci činiteľ financovať mládež , keď hráč potom odíde za 250 € do okresnej súťaže , ktorá hráčovi vie dať v senioroch financie ?
  Ďakujem za reakciu
  + - Hodnotenie:1 Počet hodnotení:1
  Branislav Hrbček    4. marec 2015 14:13
  16 ročný chlapec prestúpi do NOVÉHO KLUBU v 1.lige dorastu zo STARÉHO KLUBU v ObFZ za odstupné 800,- €. Od 13-tich rokov bol pritom na hosťovaní v NOVOM KLUBE 1.lige dorastu. To znamená, že pri podpise profesionálnej zmluvy vzniká nám STARÉMU KLUBU v ObFZ nárok vyplatenie výchovného za každú sezónu od 9 roka hráča?
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  ÁNO, nárok na výchovné Vášmu klubu vznikne ale iba za roky od 9 do 13 rokov, kedy sa klub fyzicky staral o rast a výchovu mladého hráča. Za obdobie, kedy rástol v klube, kde bol na hosťovaní vznikne nárok na výchovné tomuto klubu, ktorý sa postaral o ďalšie rozvinutie jeho talentu schopnosti do takej miery, že hráč dosiahol parametre, na základe ktorých s ním podpísal niektorý z klubov profesionálnu zmluvu.
  To ale nebráni tomu, aby Váš klub urobil dohodu s klubom, v ktorom bude hráč na hosťovaní, kde sa dohodne vysporiadanie výchovného pre prípad uzavretia profesionálnej zmluvy hosťujúcim hráčom, prípadne iná forma odplaty alebo podpory materského klubu hráča.
  Od výchovného si na základe článku 37 ods. 3 RaPP klub, ktorý s hráčom podpíše profesionálnu zmluvu odpočíta výšku odstupného za amatéra, ktorú pri prestupe za hráča/amatéra uhradil.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti