Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Registračný a prestupový poriadok SFZ - úplné platné znenie od 14.03.2017  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.04.2017 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK
  Slovenského futbalového zväzu
  z 10. februára 2015

  Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 30. júna 2015)

  Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 3. februára 2016)

  Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 9. mája 2016)

  Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 6. júla 2016)

  Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 2. decembra 2016)

  Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 14. marca 2017)

  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “VV SFZ”) podľa článku 7 ods. 3 písm. a.) a článku 51 ods. 2 písm. a.) stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “stanovy SFZ”) schválil dňa 10. februára 2015 v Bratislave tento registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej len “poriadok”):

  PRVÁ ČASŤ - Všeobecné ustanovenia

  Článok 1 - Základné ustanovenia

  1. Tento poriadok vychádza z platného a účinného znenia Pravidiel FIFA o statuse a prestupoch hráčov edícia 2014 (ďalej len “FIFA RSTP”)[1] a z Dohody o minimálnych náležitostiach štandardných hráčskych zmlúv v odvetví profesionálneho futbalu v Európskej únii a vo zvyšku teritória UEFA zo dňa 19.04.2012.[2]
  2. Tento poriadok v zmysle článku 1 ods. 2 FIFA RSTP a jeho zmeny podliehajú schváleniu zo strany FIFA.
  3. Tento poriadok upravuje záväzné pravidlá registrácie členov SFZ[3] a osobitne hráčov,[4] status a klubovú príslušnosť hráčov, oprávnenie hráčov na štart v organizovanom futbale, pravidlá, podľa ktorých sa uskutočňujú transfery hráčov, pravidlá uzatvárania zmlúv a ostatné vzťahy medzi členmi SFZ súvisiace so statusom a klubovou príslušnosťou hráčov.
  4. Na zahraničný transfer hráča sa primárne vzťahuje FIFA RSTP a subsidiárne tento poriadok. Tento poriadok sa vzťahuje najmä na povinnosti hráčov a klubov voči SFZ a jeho členom, ktoré vzniknú pri zahraničnom transfere hráča pri registrácii z národného zväzu iného štátu do SFZ a naopak.
  5. Tento poriadok sa vzťahuje na všetkých hráčov bez ohľadu na vekovú kategóriu alebo pohlavie.
  6. Tento poriadok v súlade s článkom 1 ods. 2 FIFA RSTP upravuje aj pravidlá riešenia sporov medzi klubmi a hráčmi podľa princípov stanovených vo FIFA RSTP.
  7. Tento poriadok v súlade s článkom 1 ods. 2 FIFA RSTP upravuje spôsob odmeňovania klubov, ktoré vynakladajú prostriedky na výchovu a vzdelávanie mladých hráčov.
  8. Tento poriadok sa vzťahuje aj na uvoľňovanie hráčov pre potreby štátnej reprezentácie.

  Článok 2 - Prevzatie záväzných ustanovení FIFA RSTP

  1. V zmysle článku 1 ods. 3 písm. a) FIFA RSTP musia byť do tohto poriadku prevzaté nasledovné ustanovenia FIFA RSTP (v zátvorke je uvedené príslušné ustanovenie tohto poriadku)
   1. článok 2 FIFA RSTP - Status hráčov (článok 4),
   2. článok 3 FIFA RSTP - Opätovné získanie statusu amatéra (článok 5),
   3. článok 4 FIFA RSTP - Ukončenie aktívnej kariéry hráča (článok 6),
   4. článok 5 FIFA RSTP - Registrácia hráča (článok 12),
   5. článok 6 FIFA RSTP - Registračné obdobia (článok 19),
   6. článok 7 FIFA RSTP - Hráčsky pas (článok 14),
   7. článok 8 FIFA RSTP - Žiadosť o registráciu a registrácia zmluvy (článok 12 a článok 27),
   8. článok 10 FIFA RSTP - Hosťovanie profesionálov (článok 18),
   9. článok 11 FIFA RSTP - Neregistrovaní hráči (článok 17),
   10. článok 12bis FIFA RSTP - Záväzky po splatnosti (článok 42a)
   11. článok 18 FIFA RSTP - Osobitné ustanovenia o zmluvách medzi profesionálmi a klubmi (článok 29),
   12. článok 18bis a 18ter FIFA RSTP - Vplyv tretích strán (článok 33),
   13. článok 19 FIFA RSTP - Ochrana mládeže (článok 20),
   14. článok 19bis FIFA RSTP - Registrácia a ohlasovanie mládeže v akadémiách (futbalových kluboch s licenciou ÚTM a Grassroots) (článok 21).
  2. V zmysle článku 1 ods. 3 písm. b) FIFA RSTP musí tento poriadok obsahovať aj vhodné prostriedky na ochranu zmluvnej stability v súlade s platným právnym poriadkom a kolektívnymi zmluvami, a to najmä (v zátvorke je uvedené príslušné ustanovenie tohto poriadku)
   1. článok 13 FIFA RSTP - zásada, že zmluvy sa musia dodržiavať (článok 29 ods. 7),
   2. článok 14 FIFA RSTP - zásada, že zmluva môže byť bez následkov vypovedaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ak je na to oprávnený dôvod (článok 29 ods. 8),
   3. článok 15 FIFA RSTP - zásada, že profesionál môže vypovedať zmluvu na základe športových oprávnených dôvodov (článok 31 ods. 1 písm. c) a ods. 7),
   4. článok 16 FIFA RSTP - zásada, že trvanie zmluvy nie je možné jednostranne ukončiť počas trvania súťažného ročníka (článok 29 ods. 7),
   5. článok 17 ods. 1 a 2 FIFA RSTP - zásada, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávnených dôvodov má zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila, zaplatiť kompenzáciu, a že takáto kompenzácia môže byť stanovená aj v zmluve (článok 32 ods. 1),
   6. článok 17 ods. 3 až 5 FIFA RSTP - zásada, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávnených dôvodov bude zmluvnej strane, ktorá zmluvu porušila, uložená disciplinárna sankcia športového charakteru (článok 39 ods. 5 a 10).

  Článok 3 - Vymedzenie pojmov

  Na účely tohto poriadku sa rozumie pod pojmom

  1. aktívny hráč - hráč, ktorý má vystavený platný registračný preukaz a je registrovaný v klube, ktorý je členom SFZ,
  2. amatér - hráč podľa článku 4 ods. 4,
  3. profesionál - hráč podľa článku 4 ods. 3,
  4. aktívny klub - klub, ktorý má v jednom súťažnom ročníku zaradené aspoň jedno družstvo do ktorejkoľvek súťaže v rámci SFZ a je zároveň členom SFZ,
  5. materský klub - klub, v ktorom je hráč registrovaný,
  6. nový klub - klub, do ktorého hráč prestupuje alebo v ktorom bude hráč hosťovať,
  7. súťažný ročník - obdobie od prvého súťažného stretnutia príslušnej súťaže do posledného súťažného stretnutia príslušnej súťaže,
  8. profesionálna licencia - licencia udeľovaná licenzorom podľa Smernice o klubovom licenčnom systéme SFZ,
  9. licencia ÚTM - licencia udeľovaná licenzorom podľa článku 5 ods. 2 písm. a) Smernice o licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeže a licenčnom systéme Grassroots,
  10. licencia Grassroots - licencia udeľovaná licenzorom podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Smernice o licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeže a licenčnom systéme Grassroots,
  11. transfer - prevod registračných práv klubu na hráča z jedného klubu na druhý, resp. zmena klubovej príslušnosti hráča, ktorá môže mať formu
   1. prestupu - trvalý transfer (na dobu neurčitú),
   2. hosťovania - dočasný transfer (na dobu určitú),
  12. chránená doba
   1. obdobie troch celých súťažných ročníkov alebo troch rokov (čo nastane skôr) od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo od predĺženia zmluvy, ktorú uzatvoril profesionál do 28 rokov veku, alebo
   2. obdobie dvoch celých súťažných ročníkov alebo dvoch rokov (čo nastane skôr) od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo od predĺženia zmluvy, ktorú uzatvoril profesionál starší ako 28 rokov.
  13. ITC - medzinárodný prestupový certifikát (International Transfer Certificate) podľa článku 9 FIFA RSTP,
  14. FIFA TMS - Transfer matching system (TMS): webový dátový informačný systém, ktorý prevádzkuje FIFA za účelom vykonania a evidencie zahraničných transferov hráčov,
  15. oficiálny jazyk FIFA - angličtina, francúzština, nemčina, španielčina,
  16. registrácia - záznam v Centrálnom registri členov SFZ, ktorý stanovuje aj príslušnosť k riadnemu alebo pridruženému členovi SFZ,
  17. matrika - útvar ObFZ, RFZ a SFZ, oprávnený vykonávať prostredníctvom matrikára zápisy v Centrálnom registri členov SFZ,
  18. ISSF manažér - funkcionár klubu, ktorý je splnomocnený a poverený klubom na spravovanie agendy klubu v informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”),
  19. Centrálny register členov SFZ - evidencia informácií súvisiaca so vznikom a zánikom členstva v SFZ, ktorá je vedená v ISSF, ktorej súčasťou je aj register zmlúv medzi klubmi a hráčmi, hráčmi a sprostredkovateľmi, klubmi a sprostredkovateľmi a medzi klubmi navzájom,
  20. verejný register SFZ - verejne dostupná časť Centrálneho registra členov SFZ, ktorá obsahuje oficiálny verejne dostupný záznam o fyzických osobách a právnických osobách registrovaných v SFZ, dostupná na www.futbalnet.sk,
  21. verejný register hráčov - verejne dostupný oficiálny register hráčov dostupný na www.futbalnet.sk, v ktorom je pri hráčovi uvedený klub, v ktorom je hráč aktuálne registrovaný, kluby, v ktorých bol hráč registrovaný počas aktívnej kariéry, hráčova fotografia, doba platnosti registračného preukazu hráča a dátum ukončenia aktívnej kariéry,
  22. matričná príslušnosť - príslušnosť člena SFZ ku konkrétnej matrike SFZ, RFZ alebo ObFZ,
  23. matričný úkon - úkon vykonaný príslušnou matrikou po doručení potrebných podkladov, a to buď elektronicky prostredníctvom ISSF, doporučenou poštou alebo prostredníctvom doručovateľskej služby. Za matričný úkon sa považuje
   1. registrácia člena SFZ,
   2. registrácia hráča,
   3. zmena, zrušenie a zánik registrácie,
   4. schválenie a vydanie registračného preukazu člena SFZ,
   5. transfer hráča,
   6. registrácia zmluvy medzi hráčom a klubom,
   7. registrácia zmluvy medzi klubmi navzájom,
   8. registrácia zmluvy o zastupovaní hráča alebo klubu,
   9. ukončenie športovej činnosti hráča.
   10. vykonanie zápisu o zmene v trvaní zmluvy alebo ukončení trvania zmluvy
  24. sprostredkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bezodplatne alebo za odplatu, zastupuje hráča alebo klub pri uzatváraní zmluvy s hráčom alebo zastupuje klub pri uzatváraní zmluvy o prestupe hráča.
  25. tretia strana - akákoľvek iná strana než dva kluby, medzi ktorými sa uskutočňuje transfer hráča alebo akýkoľvek predchádzajúci klub, v ktorom bol hráč registrovaný.

   Článok 4 - Status hráča

   1. Hráč hrá futbal za klub na základe jeho registrácie v klube.
   2. V klube sa registruje hráč so statusom amatéra alebo so statusom profesionála.
   3. Profesionál je hráč, ktorý má s klubom uzatvorenú písomnú zmluvu, na základe ktorej hráč dostáva za výkon športovej činnosti mzdu alebo finančnú odmenu v sume vyššej ako sú účelne vynaložené náklady hráča na výkon športovej činnosti.
   4. Amatér je hráč, ktorý nie je profesionál.
   5. Vo všetkých súťažiach riadených SFZ a jeho členmi môže mať aktívny hráč status amatéra alebo profesionála, pričom v tom istom družstve môže pôsobiť súčasne amatér aj profesionál.
   6. Zmena statusu hráča z profesionála na amatéra nenastáva automaticky po skončení trvania zmluvy a takýto hráč zostáva registrovaný ako profesionál, až kým nedôjde k zmene statusu hráča v súlade s článkom 5.

   Článok 5 - Reamaterizácia hráča

   1. Hráč registrovaný ako profesionál sa môže znovu zaregistrovať ako amatér až po uplynutí 30 dní odo dňa, kedy ako profesionál nastúpil na posledné súťažné stretnutie.
   2. V prípade opätovného získania statusu amatéra nevzniká nárok na žiadnu kompenzáciu. Ak hráč znovu získa status profesionála počas 30 mesiacov od opätovného získania statusu amatéra, vznikne novému klubu hráča povinnosť uhradiť výchovné v súlade s článkom 36.

   Článok 6 - Ukončenie aktívnej kariéry hráča

   1. Profesionál, ktorý ukončí aktívnu kariéru po skončení trvania zmluvy a amatér, ktorý ukončí aktívnu kariéru, zostávajú zaregistrovaní zväzom podľa klubovej príslušnosti ich posledného klubu ku zväzu po dobu 30 mesiacov odo dňa, kedy nastúpili na posledné súťažné stretnutie. Po uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety sa amatér môže zaregistrovať v ľubovoľnom klube, pričom pôvodnému materskému klubu nevzniká nárok na odstupné za amatéra. 
   2. Zaznačenie ukončenia aktívnej kariéry hráča v ISSF možno vykonať výhradne na základe písomného prehlásenia hráča doručeného matrike zväzu podľa matričnej príslušnosti klubu, v ktorom bol hráč registrovaný.

   DRUHÁ ČASŤ - Registračný poriadok SFZ

   Článok 7 - Centrálny register členov SFZ

   1. SFZ prostredníctvom ISSF vedie Centrálny register členov SFZ, ktorý sa skladá z registra fyzických osôb a z registra právnických osôb registrovaných v SFZ.
   2. V registri fyzických osôb sa v súlade s článkom 29 a 30 stanov SFZ registrujú nasledovné fyzické osoby
    1. hráč,
    2. reprezentant,
    3. tréner,
    4. rozhodca,
    5. pozorovateľ rozhodcov,
    6. delegát stretnutia,
    7. člen orgánu zväzu,
    8. iný funkcionár zväzu,
    9. funkcionár klubu,
    10. čestný člen a čestný prezident SFZ,
    11. funkcionár pridruženého člena,
    12. priaznivec (fanúšik) reprezentácie,
    13. priaznivec (fanúšik) klubu.
   3. V registri právnických osôb sa v súlade s článkom 27 stanov SFZ registrujú nasledovné právnické osoby
    1. klub podľa článku 27 ods. 1 písm. a. stanov SFZ (riadny člen SFZ),
    2. zväz podľa článku 27 ods. 1 písm. b. stanov SFZ (riadny člen SFZ),
    3. pridružený člen SFZ podľa článku 28 stanov SFZ.
   4. Registrácia sa vykonáva elektronicky vyplnením elektronického registračného formulára prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF alebo vyplnením a zaslaním príslušného registračného formulára podľa pokynov uvedených vo formulári, ktorý je dostupný na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk) alebo v ISSF v sekcii s názvom Dokumenty vo formáte PDF.
   5. Registračný formulár pre fyzickú osobu “Registračný formulár člena SFZ alebo SF” je rozdelený na povinné a nepovinné údaje, a obsahuje najmä
    1. osobné údaje fyzickej osoby minimálne v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo alebo iný jedinečný identifikátor, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť,
    2. kontaktné údaje fyzickej osoby minimálne v rozsahu: adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa s uvedením ulice alebo názvu verejného priestranstva, súpisného čísla, poštového smerovacieho čísla, obce a štátu, e-mailová adresa,[5]
    3. fotografiu fyzickej osoby s jej vyjadrením, či súhlasí so zverejnením fotografie vo verejnom registri,
    4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitného predpisu,[6] ak osobitný predpis takýto súhlas vyžaduje.
   6. Registračný formulár pre právnickú osobu “Registračný formulár riadneho alebo pridruženého člena SFZ alebo SF” je rozdelený na povinné a nepovinné údaje, a obsahuje najmä
    1. druh športu (futbal, futsal) a typ členstva (riadny člen, pridružený člen),
    2. údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: názov alebo obchodné meno, právna forma organizácie, IČO, DIČ (ak bolo pridelené), IČ DPH (ak bolo pridelené), deň zápisu a číslo registrácie v obchodnom registri alebo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
    3. kontaktné údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: sídlo, korešpondenčná adresa, e-mail, telefón, fax,
    4. štatutárny orgán organizácie,
    5. prijatie záväzkov podľa článku 27 ods. 4 stanov SFZ.
   7. Za správnosť a pravdivosť údajov v registračnom formulári zodpovedá príslušná overovacia autorita.
   8. Obsah registračného formulára a rozsah požadovaných údajov schvaľuje VV SFZ.
   9. Opravy chýb v evidencii v Centrálnom registri členov SFZ vykonáva matrika SFZ na základe podnetu alebo rozhodnutia príslušnej komisie SFZ alebo člena SFZ.

   PRVÁ HLAVA - Registrácia fyzických osôb a právnických osôb

   Článok 8 - Registrácia fyzických osôb

   1. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 (ďalej len “registrácia fyzickej osoby”) sa vykonáva podľa článkov 22, 29 a 30 stanov SFZ.
   2. Registráciou v SFZ prejavuje fyzická osoba svoj ničím nepodmienený súhlas a slobodnú vôľu podriadiť sa platným pravidlám futbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v stanovách a ostatných predpisoch SFZ, UEFA a FIFA, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaných v súlade s nimi.
   3. Registráciou fyzickej osoby dochádza automaticky k vytvoreniu jej osobného konta v ISSF, s čím fyzická osoba vyjadruje súhlas samotnou registráciou.
   4. Fyzická osoba, ktorá už je registrovaná v registri fyzických osôb a nemá osobné konto, môže požiadať o aktiváciu osobného konta na ktorejkoľvek matrike ObFZ, RFZ a SFZ.
   5. Konanie fyzickej osoby prostredníctvom jej osobného konta v ISSF je voči SFZ a jeho členom považované za priame a osobné konanie tejto fyzickej osoby, za ktoré táto fyzická osoba osobne zodpovedá.
   6. Registráciou fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. a) až i) dochádza automaticky k registrácii individuálneho člena SFZ, s čím fyzická osoba vyjadruje súhlas samotnou registráciou.
   7. Registráciou fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. j) až m) nedochádza automaticky k registrácii individuálneho člena SFZ, fyzická osoba však môže požiadať o individuálne členstvo v SFZ.
   8. Žiadosť o registráciu podáva fyzická osoba príslušnej overovacej autorite.
   9. Ak žiadosť nespĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, vyzve príslušná overovacia autorita fyzickú osobu na doplnenie žiadosti a určí jej na to lehotu v trvaní najmenej päť dní, najviac však desať dní. Ak fyzická osoba žiadosť v tejto lehote nedoplní, alebo žiadosť ani po doplnení nespĺňa všetky náležitosti, príslušná overovacia autorita žiadosť zamietne.
   10. Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, príslušná overovacia autorita žiadosť schváli bezodkladne, najneskôr však do troch dní odo dňa doručenia žiadosti.
   11. Registrácia fyzickej osoby sa vykoná najneskôr do troch dní odo dňa schválenia žiadosti príslušnou overovacou autoritou.
   12. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. a) (hráč) je upravená v článku 12.
   13. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. b) (reprezentant) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje generálny sekretár SFZ a registráciu vykoná matrika SFZ.
   14. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. c) (tréner) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF - tréner”. Registráciu overuje príslušná komisia alebo iný orgán príslušného zväzu na to určený a registráciu vykoná technický úsek SFZ.
   15. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. d) (rozhodca) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF - rozhodca a asistent rozhodcu”. Registráciu overuje komisia rozhodcov príslušného zväzu a registráciu vykoná komisia rozhodcov SFZ.
   16. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. e) (pozorovateľ rozhodcov) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF - delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov”. Registráciu overuje komisia rozhodcov príslušného zväzu a registráciu vykoná komisia rozhodcov SFZ.
   17. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. f) (delegát stretnutia) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF - delegát stretnutia. Registráciu overuje komisia delegátov príslušného zväzu alebo komisia rozhodcov príslušného zväzu, ak príslušný zväz nemá komisiu delegátov, a registráciu vykoná komisia delegátov SFZ.
   18. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. g) (člen orgánu zväzu, komisie) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje sekretár príslušného zväzu a registráciu vykoná matrika SFZ.
   19. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. h) (iný funkcionár zväzu) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje sekretár príslušného zväzu a registráciu vykoná matrika SFZ.
   20. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. i) (funkcionár klubu) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje klub a registráciu vykoná matrika SFZ.
   21. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. j) (čestný člen a čestný prezident) sa vykonáva na základe žiadosti člena SFZ ako fyzickej osoby, ktorá je individuálnym členom SFZ. Žiadosť sa podáva vyplnením formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje generálny sekretár SFZ a registráciu vykoná matrika SFZ.
   22. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. k) (funkcionár pridruženého člena) sa vykonáva na základe žiadosti príslušného funkcionára pridruženého člena ako fyzickej osoby, ktorá je individuálnym členom SFZ. Žiadosť sa podáva vyplnením formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje štatutárny zástupca pridruženého člena a registráciu vykoná matrika SFZ.
   23. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. l) (fanúšik reprezentácie) sa vykonáva na základe žiadosti fanúšika ako fyzickej osoby. Žiadosť sa podáva vyplnením formulára “Registračný formulár člena SFZ - Fanúšik reprezentácie”. Registráciu overuje a vykoná poverená osoba príslušného zväzu.
   24. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. m) (fanúšik klubu) sa vykonáva na základe žiadosti fanúšika ako fyzickej osoby. Žiadosť sa podáva vyplnením formulára “Registračný formulár - Fanúšik klubu”. Registráciu overuje a vykoná ISSF manažér klubu.

   Článok 9 - Registračný preukaz individuálneho člena SFZ

   1. Fyzická osoba registrovaná podľa článku 7 ods. 2 písm. a) až i) ako individuálny člen SFZ je povinná mať vystavený platný registračný preukaz SFZ.
   2. Žiadosť o vystavenie registračného preukazu sa podáva po vykonaní registrácie fyzickej osoby vyplnením formulára “Žiadosť o vystavenie registračného preukazu” v elektronickej podateľni ISSF.
   3. Žiadosť o vystavenie registračného preukazu podáva fyzická osoba prostredníctvom príslušnej overovacej autority.
   4. Registračný preukaz musí obsahovať nasledujúce údaje
    1. meno a priezvisko fyzickej osoby,
    2. fotografiu fyzickej osoby,
    3. dátum narodenia fyzickej osoby,
    4. registračné číslo fyzickej osoby,
    5. číslo registračného preukazu,
    6. dobu platnosti registračného preukazu.
   5. Registračný preukaz, ktorý neobsahuje všetky náležitosti uvedené v odseku 4, je neplatný.
   6. Registračný preukaz sa vydáva v podobe plastovej karty a vyhotovuje sa u dodávateľa SFZ, ktorý po schválení žiadosti o vystavenie registračného preukazu príslušnou matrikou zadá registračný preukaz do výroby a po jeho vyrobení ho na dobierku doručí tomu, kto o vystavenie registračného preukazu požiadal.
   7. Platnosť registračného preukazu v kategórii mládeže je päť rokov odo dňa jeho vydania. V kategórii dospelí platnosť registračného preukazu je desať rokov odo dňa jeho vydania. Za platný registračný preukaz SFZ sa považuje posledný vystavený registračný preukaz SFZ.
   8. Vlastníkom registračného preukazu je SFZ. Držiteľom registračného preukazu je fyzická osoba, ktorej bol preukaz vystavený, ktorá je povinná ho chrániť pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím. Zverenie registračného preukazu inej osobe je na vlastnú zodpovednosť fyzickej osoby, ktorej bol registračný preukaz vystavený.
   9. Ak dôjde k poškodeniu, strate, zničeniu, znehodnoteniu registračného preukazu alebo k zmene údajov uvedených v registračnom preukaze, držiteľ preukazu je povinný túto skutočnosť nahlásiť príslušnej overovacej autorite, ktorá s uvedením dôvodu požiada príslušnú matriku o vystavenie nového registračného preukazu podaním žiadosti podľa odseku 2.
   10. Vystavenie nového registračného preukazu sa uskutočňuje pred skončením jeho platnosti, prípadne na základe rozhodnutia VV SFZ.
   11. Ak sa fyzická osoba nevie preukázať registračným preukazom, môže sa preukázať výpisom z verejného registra SFZ. Pravdivosť a úplnosť údajov vo výpise v prípade sporu potvrdzuje výhradne matrika SFZ.

   Článok 10 - Registrácia právnických osôb

   1. Registrácia právnickej osoby podľa článku 7 ods. 3 sa vykonáva podľa článkov 22, 27 a 28 stanov SFZ.
   2. Registráciou v SFZ prejavuje právnická osoba svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám futbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v stanovách a ostatných predpisoch SFZ, UEFA a FIFA, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaných v súlade s nimi.
   3. Právnická osoba podľa článku 7 ods. 3 je povinná splnomocniť ISSF manažéra, ktorého konanie prostredníctvom ISSF je voči SFZ považované za konanie právnickej osoby.
   4. Žiadosť o registráciu podáva právnická osoba na matriku SFZ.
   5. Ak žiadosť nespĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, vyzve matrika SFZ právnickú osobu na doplnenie žiadosti a určí jej na to lehotu v trvaní najmenej päť dní, najviac však desať dní. Ak právnická osoba žiadosť v tejto lehote nedoplní, alebo žiadosť ani po doplnení nespĺňa všetky náležitosti, matrika SFZ žiadosť zamietne.
   6. Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, matrika SFZ žiadosť predloží na najbližšie zasadnutie VV SFZ, ktorý o žiadosti rozhodne.
   7. Registráciu právnickej osoby vykoná matrika SFZ na základe rozhodnutia VV SFZ najneskôr do troch dní.

   Článok 11 - Zrušenie a obnova registrácie člena SFZ

   1. Zánikom členstva v SFZ[7] dochádza aj k zrušeniu registrácie člena v SFZ.
   2. Zrušenie registrácie člena SFZ možno vykonať na základe
    1. písomnej (vlastnej) žiadosti člena, alebo
    2. rozhodnutia príslušného orgánu SFZ, riadneho alebo pridruženého člena.
   3. Zrušenie registrácie hráča je upravené v článku 15.
   4. Žiadosť o zrušenie registrácie sa doručí matrike SFZ, ktorá rozhodnutie o zrušení registrácie vykoná aj v ISSF.
   5. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorej bola registrácia zrušená na základe vlastnej žiadosti, môže byť opätovne zaregistrovaná po uplynutí šiestich mesiacov od zrušenia registrácie.
   6. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorej bola registrácia zrušená na základe rozhodnutia príslušného orgánu o vylúčení zo SFZ, môže byť znovu zaregistrovaná najskôr po piatich rokoch odo dňa vylúčenia zo SFZ, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
   7. V prípade obnovy registrácie fyzickej osoby sa postupuje podľa článku 8.
   8. Fyzická osoba, ktorá požiadala o zrušenie registrácie je povinná spolu so žiadosťou o zrušenie registrácie vrátiť registračný preukaz.

   DRUHÁ HLAVA - Osobitné ustanovenia o registrácii hráča

   Článok 12 - Registrácia hráča

   1. Hráč je individuálnym členom SFZ podľa článku 7 ods. 2 písm. a). Hráč musí byť zaregistrovaný zväzom ako profesionál alebo ako amatér v súlade s článkom 4, aby mohol hrať za klub. Iba registrovaný hráč je oprávnený zúčastňovať sa na organizovanom futbale. Úkonom registrácie hráč súhlasí s dodržiavaním stanov a pravidiel FIFA, konfederácií a SFZ. Žiadosť o registráciu profesionála sa musí predložiť spolu s kópiou zmluvy hráča. Je na uvážení príslušného rozhodovacieho orgánu, či bude prihliadať na akékoľvek zmluvné dodatky alebo dodatočné zmluvy, ktoré neboli riadne predložené na registráciu.
   2. Hráč sa môže registrovať len v klube, ktorý je riadnym členom SFZ.
   3. Hráč môže byť súčasne registrovaný len v jednom futbalovom klube.
   4. Ak klub požiada o registráciu hráča, ktorý je registrovaný národným futbalovým zväzom iného štátu, matrika SFZ vyžiada vyjadrenie príslušného národného futbalového zväzu iného štátu v súlade s článkami 22, 23, 23a a 23b. Ak klub uvedie v žiadosti, že hráč nie je registrovaný žiadnym národným futbalovým zväzom, matrika SFZ túto skutočnosť overí spôsobom v súlade s príslušnými predpismi FIFA.
   5. Registráciu hráča vykonáva výhradne matrika zväzu podľa matričnej príslušnosti klubu, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný.
   6. Matričná príslušnosť sa posudzuje podľa zaradenia družstiev klubu do súťaží nasledovne
    1. podľa zaradenia družstva dospelých v súťaži,
    2. podľa zaradenia družstva dorastencov v súťaži, ak klub nemá družstvo dospelých zaradené v žiadnej súťaži, alebo
    3. podľa zaradenia družstva žiakov v súťaži, ak klub nemá družstvo dospelých ani družstvo dorastencov zaradené v žiadnej súťaži.
   7. Registráciu hráčov vykonáva
    1. matrika SFZ, ak má klub zaradené družstvo podľa odseku 6 v republikovej súťaži,
    2. matrika RFZ, ak má klub zaradené družstvo podľa odseku 6 v regionálnej súťaži,
    3. matrika ObFZ, ak má klub zaradené družstvo podľa odseku 6 v oblastnej súťaži.
   8. Registrácia hráča sa vykonáva na základe žiadosti o registráciu hráča, ktorú podáva klub, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný. Žiadosť sa podáva vyplnením formulára “Prihláška k registrácii hráča” v elektronickej podateľni ISSF, ktorá môže byť registrovaná bez obmedzenia, ak sa jedná o prvotnú registráciu, okrem výnimky uvedenej v článku 19 ods. 5 a 6.
   9. Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške zodpovedá klub.[8]
   10. Do prihlášky k registrácii hráča klub vloží aktuálnu fotografiu hráča od pliec hore v elektronickej forme minimálne o rozmere 600 x 800 pixelov. Fotografia musí byť v kvalite vyžadovanej pre bežné identifikačné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas).
   11. Hráč je povinný sa k žiadosti o registráciu hráča vyjadriť do troch dní od podania žiadosti prostredníctvom ISSF. Ak sa hráč v tejto lehote nevyjadrí, príslušná matrika registráciu hráča nevykoná. Registráciu maloletého hráča možno vykonať len so súhlasom zákonného zástupcu hráča.
   12. Príslušná matrika vykoná registráciu hráča, ak je v súlade s týmto poriadkom bezodkladne, najneskôr však do troch dní, odo dňa vyjadrenia hráča podľa odseku 11.

   Článok 13 - Osobitné ustanovenia o registračnom preukaze hráča

   1. Hráč môže mať súčasne vystavený len jeden platný registračný preukaz. Ak bol hráčovi vystavený viac ako jeden registračný preukaz (napr. z dôvodu podľa článku 9 ods. 9), za platný sa považuje posledný vystavený registračný preukaz overiteľný cez ISSF.
   2. Žiadosť o vystavenie registračného preukazu sa podáva po vykonaní registrácie hráča vyplnením formulára “Žiadosť o vystavenie registračného preukazu” v elektronickej podateľni ISSF.
   3. Žiadosť o vystavenie registračného preukazu podáva klub, v ktorom je hráč registrovaný.
   4. Ak je žiadosť podľa odseku 2 v súlade s týmto poriadkom, príslušná matrika schváli žiadosť o vystavenie registračného preukazu hráča bezodkladne, najneskôr však do troch dní odo dňa podania žiadosti.
   5. Po skončení platnosti registračného preukazu hráč nie je oprávnený štartovať[9]  za klub, v ktorom je registrovaný, až do schválenia novej žiadosti o vystavenie registračného preukazu.

   Článok 14 - Hráčsky pas a medzinárodný hráčsky pas

   1. Hráčsky pas je formulár, v ktorom sú uvedené nasledovné údaje
    1. meno a priezvisko hráča,
    2. dátum narodenia hráča,
    3. štátna príslušnosť hráča,
    4. registračné číslo hráča,
    5. názov každého klubu, v ktorom bol hráč počas jeho kariéry zaregistrovaný, od súťažného ročníka, v ktorom hráč dosiahol 9 rokov veku
    6. IČO alebo iný identifikátor každého klubu, v ktorom bol hráč počas jeho aktívnej kariéry zaregistrovaný, ak bol klubu pridelený,
    7. pri každom klube presné obdobie registrácie hráča,
    8. status hráča počas jeho registrácie v každom klube,
    9. kategóriu každého klubu podľa FIFA RSTP a podľa článku 36 ods. 9.
   2. Príslušná matrika na požiadanie klubu alebo hráča potvrdí hráčsky pas vygenerovaný prostredníctvom ISSF. Bez potvrdenia príslušnej matriky má hráčsky pas vygenerovaný prostredníctvom ISSF len informatívny charakter.
   3. Matrika SFZ na požiadanie klubu alebo hráča vystaví medzinárodný hráčsky pas, ktorý musí byť vyhotovený v jednom z oficiálnych jazykov FIFA a musí okrem údajov podľa odseku 2 obsahovať aj iné údaje podľa ustanovení FIFA RSTP.
   4. Matrika SFZ vystaví medzinárodný hráčsky pas vždy, ak hráč registrovaný v SFZ mení klubovú príslušnosť do zahraničia v súlade s článkom 22, 23, 23a a 23b a s FIFA RSTP. 
   5. Ak dátum narodenia hráča spadá do obdobia medzi súťažnými ročníkmi, hráčsky pas musí obsahovať aj klub, kde bol hráč registrovaný v súťažnom ročníku nasledujúcom po dosiahnutí príslušného veku.

   Článok 15 - Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča

   1. Zánikom členstva v SFZ[10] dochádza automaticky aj k zrušeniu registrácie v SFZ a k zániku klubovej príslušnosti amatéra.
   2. Pri zániku členstva v SFZ vystúpením alebo vylúčením člena zo SFZ alebo zánikom SFZ[11] nezaniká klubová príslušnosť profesionála ku klubu, v ktorom je zmluvne viazaný, taký hráč však nie je oprávnený za klub štartovať v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi.
   3. Pri zániku členstva v SFZ smrťou[12] zaniká aj klubová príslušnosť profesionála.
   4. Zrušenie registrácie v SFZ možno vykonať na základe žiadosti hráča alebo klubu. Žiadosť o zrušenie registrácie hráča sa podáva rovnakým spôsobom ako žiadosť o registráciu hráča podľa článku 12. Profesionál môže požiadať o zrušenie registrácie až po skončení trvania zmluvy s klubom.
   5. Registrácia hráča v materskom klube a/alebo jeho klubová príslušnosť zaniká a nový klub môže požiadať o zmenu preregistrácieu hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku,
    1. ak klub zanikol bez právneho nástupcu,
    2. ak klub neprihlásil družstvo do súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu,
    3. ak klub odhlásil družstvo zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu alebo
    4. ak bolo družstvo klubu vylúčené zo súťaže[13] a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu.
   6. Pri realizácii právno-organizačných zmien v klube sa postupuje podľa osobitného predpisu SFZ.[14]
   7. Hráč, ktorému bola zrušená registrácia v SFZ na vlastnú žiadosť, môže byť znovu zaregistrovaný v inom klube najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa zrušenia registrácie príslušnou matrikou; to platí aj pre novú registráciu v zahraničnom klube.
   8. Hráč, ktorý bol vylúčený zo SFZ môže požiadať o novú registráciu najskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa vylúčenia.[15]
   9. Pri opätovnej registrácii hráča sa postupuje podľa článku 12.

   TRETIA ČASŤ - Klubová príslušnosť hráča

   Článok 16 - Klubová príslušnosť hráča a oprávnenie na štart v súťaži

   1. Registráciou hráča za klub vzniká klubová príslušnosť hráča.
   2. Registráciou hráča za klub nevzniká medzi hráčom a klubom žiadny záväzkovoprávny vzťah. Záväzkovoprávny vzťah medzi hráčom a klubom v súvislosti s ich športovou činnosťou vzniká výhradne uzatvorením zmluvy podľa článku 24.
   3. Hráč je oprávnený, nie však povinný, za klub, v ktorom je registrovaný, štartovať v súťažiach organizovaných SFZ a jeho členmi a klub je oprávnený, nie však povinný, hráča na štart v súťažiach organizovaných SFZ a jeho členmi nominovať.
   4. Oprávnenie podľa odseku 3 vzniká dňom registrácie hráča za klub podľa článku 12 ods. 11, ak príslušná matrika schválila žiadosť o vydanie registračného preukazu podľa článku 13 ods. 2.
   5. Registrácia hráča za klub je podmienkou štartu hráča za klub v medzinárodných súťažiach. Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť na oprávnenie na štart hráča v medzinárodných súťažiach, ustanovujú osobitné predpisy vydané organizátorom súťaže.
   6. Registrácia hráča sa preukazuje registračným preukazom. Ak hráč nie je schopný preukázať sa platným registračným preukazom, registráciu a klubovú príslušnosť je možné preukázať prostredníctvom verejného registra hráčov.

   Článok 17 - Neregistrovaný hráč

   Ak hráč, ktorý nie je registrovaný v SFZ podľa ustanovení tohto poriadku, nastúpi na súťažné stretnutie, je jeho štart považovaný za neoprávnený.[16]

   Článok 18 - Transfer hráča

   1. Transfer hráča môže byť dočasný (hosťovanie) alebo trvalý (prestup). Hosťovať môže výhradne profesionál, a to najdlhšie na obdobie, na ktoré má uzatvorenú zmluvu so svojím materským klubom. Prestúpiť počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 ods. 2 písm. b) a d) môže výhradne amatér.
   2. Prestup amatéra vykonáva výhradne matrika podľa matričnej príslušnosti klubu, do ktorého má byť hráč preregistrovaný.
   3. Transfer profesionála vykonáva výhradne matrika SFZ. Ak sa prestup hráča uskutočňuje prostredníctvom ISSF, je nový klub povinný pri žiadosti uviesť, či uzatvoril s hráčom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo zmluvu o amatérskom vykonávaní športu v poznámke k žiadosti o prestup hráča.
   4. Príslušná matrika vykoná transfer na základe žiadosti podanej v ISSF v súlade s týmto poriadkom bezodkladne, najneskôr však do troch dní odo dňa vyjadrenia podľa odsekov 8 a 9. Dňom vykonania transferu príslušnou matrikou sa mení klubová príslušnosť hráča.
   5. Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby. Predčasné ukončenie hosťovania a návrat do klubu, ktorý hráča na hosťovanie uvoľnil, sa do počtu registrácií podľa predchádzajúcej vety nezapočítava. Výnimkou z uvedeného pravidla je, ak dochádza k transferu hráča medzi dvoma klubmi patriacimi do dvoch rôznych zväzov s prekrývajúcimi sa súťažnými ročníkmi (t. z. začiatok súťažného ročníka je v lete/na jeseň oproti zime/jari), môže byť takýto hráč oprávnený štartovať v oficiálnych stretnutiach za tretí klub v priebehu daného súťažného ročníka za predpokladu, že v plnej miere splnil svoje zmluvné povinnosti s predchádzajúcimi klubmi. Na takéhoto hráča sa rovnako vzťahujú ustanovenia o registračných obdobiach ako aj o minimálnom trvaní zmluvy a musia byť dodržané.
   6. Transfer sa vykonáva na základe žiadosti o transfer, ktorú podáva klub, do ktorého má byť hráč preregistrovaný prostredníctvom ISSF.
   7. V prípade hosťovania, klub v žiadosti podľa odseku 6 uvedie aj presné obdobie, počas ktorého má hráč v klube hosťovať.
   8. Hráč je povinný vyjadriť sa k žiadosti o vykonanie transferu do troch dní od podania žiadosti prostredníctvom ISSF. Ak sa hráč v tejto lehote nevyjadrí, matrika transfer nevykoná.
   9. Materský klub je povinný sa k žiadosti o transfer profesionála vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s transferom, matrika SFZ transfer nevykoná. V prípade transferu profesionála, ktorému skončilo trvanie zmluvy s materským klubom, sa súhlas materského klubu nevyžaduje.
   10. Žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania podáva materský klub. Hráč je povinný sa k takejto žiadosti vyjadriť podľa odseku 8. Nový klub v ktorom je hráč na hosťovaní je povinný sa k takejto žiadosti vyjadriť podľa odseku 9.
   11. V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje, materskému klubu však vzniká nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Za prestup amatéra vzniká materskému klubu nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Dohoda podľa predchádzajúcej vety musí mať písomnú formu alebo musí byť uzatvorená prostredníctvom ISSF.
   12. Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade prestupu amatéra počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 ods. 2 písm. b) a d). Materský klub je povinný sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s prestupom podľa prvej vety, príslušná matrika transfer nevykoná.
   13. K žiadosti o prestup profesionála je potrebné priložiť
    1. dohodu o ukončení trvania zmluvy s materským klubom hráča, ak trvanie zmluvy neskončilo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,
    2. zmluvu medzi hráčom a novým klubom,
    3. zmluvu o prestupe hráča uzatvorenú medzi materským a novým klubom v prípade odplatného prestupu.
   14. K žiadosti o hosťovanie profesionála je potrebné priložiť zmluvu o hosťovaní hráča medzi materským klubom, novým klubom a príslušným hráčom, ktorá musí obsahovať dohodu klubov o spôsobe uhrádzania odmeny hráča počas hosťovania. Takúto dohodu je možné uzatvoriť aj prostredníctvom ISSF.
   15. Zmluvy a dohody podľa odseku 12 a 13 registruje matrika SFZ v registri zmlúv.[17]
    Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmlúv a dohôd podľa predchádzajúcej vety, je rozhodujúci obsah zmlúv a dohôd, ktoré sú registrované v registri zmlúv.

   Článok 19 - Registračné obdobia

   1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
    1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
    2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
   2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
    1. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
    2. od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
    3. od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
    4. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
   3. Žiadosti podľa odsekov 1 a 2 podané mimo registračných období spracuje príslušná matrika v priebehu najbližšieho registračného obdobia.
   4. Aby bola žiadosť podľa odsekov 1 a 2 spracovaná v rámci jedného z registračných období, musí sa hráč v súlade s článkom 18 ods. 9 a klub v súlade s článkom 18 ods. 10 vyjadriť najneskôr v posledný deň daného registračného obdobia; inak príslušná matrika transfer nevykoná.
   5. Postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije, ak má byť transfer vykonaný na základe rozhodnutia príslušného orgánu SFZ;[18] príslušná matrika v takomto prípade vykoná transfer do 3 dní odo dňa doručenia rozhodnutia príslušného orgánu SFZ príslušnej matrike.
   6. Ak profesionálovi skončilo trvanie zmluvy pred koncom jedného z registračných období, môže nový klub požiadať o transfer takéhoto profesionála, najneskôr však do 15.03. kalendárneho roka. Ustanovenia odseku 4 sa použijú obdobne. V priebehu jedného súťažného ročníka je možné takto preregistrovať do jedného klubu najviac dvoch hráčov.
   7. Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami.
   8. Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa odseku 2 písm. b) a d) je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.
   9. Počas jedného z registračných období môže profesionál po vykonaní prestupu odísť na hosťovanie do iného klubu.
   10. Ukončiť hosťovanie skôr, ako po uplynutí doby, na ktorú bolo hosťovanie dohodnuté, je možné výhradne v jednom z registračných období.
   11. Klub, v ktorom je hráč na hosťovaní, nie je oprávnený preregistrovať hráča do tretieho klubu bez písomného súhlasu klubu, ktorý hráča na hosťovanie uvoľnil a bez písomného súhlasu príslušného hráča.
   12. Podanie ďalšej žiadosti o transfer hráča v čase, keď prebieha iné konanie o transfere toho istého hráča, nie je prípustné a ISSF to neumožňuje.

   Článok 20 - Osobitné ustanovenia o transfere maloletých hráčov

   1. Maloletý hráč je fyzická osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov svojho veku, ak podľa právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr.[19]
    Fyzická osoba vo veku 16 až 18 rokov, ktorá nadobudla plnoletosť uzavretím manželstva, preukazuje nadobudnutie plnoletosti predložením sobášneho listu.
   2. Transfer maloletého hráča je možné vykonať výhradne so súhlasom zákonného zástupcu hráča.[20]
   3. Transfer maloletého hráča, ktorý nedovŕšil 15 rokov svojho veku, je možné okrem výnimky podľa odsekov 5 a 6 vykonať výhradne v rámci samosprávneho kraja,[21] kde má trvalý pobyt alebo obdobný pobyt. Transfer podľa predchádzajúcej vety je možné vykonať aj mimo územia samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, ak vzdialenosť medzi miestom pobytu a sídlom klubu nie je viac ako 100 km. Výnimkou je transfer maloletého hráča podľa odseku 5 a 6. Výpočet vzdialenosti sa riadi podľa webovej stránky www.google.sk/maps.
   4. Transfer maloletého hráča, ktorý dovŕšil 15 rokov svojho veku, je možné vykonať výhradne v rámci samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt. Transfer podľa predchádzajúcej vety je možné vykonať aj mimo územia samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, ak vzdialenosť medzi miestom pobytu a sídlom klubu nie je viac ako 100 km. Transfer maloletého hráča mimo územia samosprávneho kraja kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a vzdialenosť je viac ako 100 km, je možné vykonať, len ak je samosprávny kraj kde má sídlo klub, do ktorého má byť hráč zaregistrovaný zhodný so samosprávnym krajom, kde má sídlo stredná škola, ktorú hráč navštevuje. Klub, ktorý chce takéhoto hráča zaregistrovať je povinný predložiť príslušnej matrike potvrdenie o návšteve strednej školy a informáciu o spôsobe ubytovania hráča a o dozore pri mimoškolských aktivitách. Výnimkou je transfer maloletého hráča podľa odseku 5 a 6. Výpočet vzdialenosti sa riadi podľa webovej stránky www.google.sk/maps.
   5. Transfer maloletého hráča, ktorý navštevuje gymnázium s osemročným vzdelávacím programom, je možné vykonať výhradne v rámci samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt. V odôvodnených prípadoch je možné vykonať transfer podľa predchádzajúcej vety aj mimo územia samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, ak vzdialenosť medzi miestom pobytu a sídlom klubu nie je viac ako 100 km. Transfer maloletého hráča mimo územia samosprávneho kraja kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a vzdialenosť je viac ako 100 km, je možné vykonať, len ak je samosprávny kraj kde má sídlo klub, do ktorého má byť hráč zaregistrovaný zhodný so samosprávnym krajom, kde má sídlo gymnázium s osemročným vzdelávacím programom, ktoré hráč navštevuje. Klub, ktorý chce takéhoto hráča zaregistrovať je povinný predložiť príslušnej matrike potvrdenie o návšteve gymnázia s osemročným vzdelávacím programom a informáciu o spôsobe ubytovania hráča a o dozore pri mimoškolských aktivitách. Výpočet vzdialenosti sa riadi podľa webovej stránky www.google.sk/maps.
   6. Transfer maloletého hráča do klubu s licenciou Akadémie, ÚTM alebo Grassroots je možné vykonať bez územného obmedzenia podľa odsekov 3 až 5. Klub, ktorý chce takéhoto hráča zaregistrovať je povinný predložiť príslušnej matrike potvrdenie o návšteve školy v okrese, kde má klub sídlo a informáciu o spôsobe ubytovania hráča a o dozore pri mimo školských aktivitách (optimálne životné štandardy v hosťovskej rodine alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu v klube a pod.); to neplatí pre mestá Bratislava a Košice, ktoré sú rozdelené na mestské časti – okresy, kde je možné pri sídle klubu v mestskej časti, zabezpečiť školu v rámci celého mesta a v prípade, kedy hráč navštevuje školu a triedu podľa § 12 ods. 5 písm. a) a b) a § 12 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.[22]
   7. Ak má maloletý hráč povolené štúdium podľa individuálneho učebného plánu, je možné vykonať transfer mimo samosprávneho kraja kde má trvalý pobyt alebo obdobný pobyt aj v prípade, ak nie je samosprávny kraj kde má sídlo klub, do ktorého má byť hráč zaregistrovaný, zhodný so samosprávnym krajom, kde má sídlo stredná škola, ktorú hráč navštevuje.
   8. Transfer maloletého hráča, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku, je možné vykonať mimo územia samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, na základe písomného prehlásenia zákonného zástupcu hráča o ukončení povinnej školskej dochádzky hráča.
   9. Transfer maloletého hráča do klubu s licenciou ÚTM a Grassroots je možné vykonať bez obmedzenia. Klub, ktorý chce takéhoto hráča zaregistrovať je povinný predložiť matrike SFZ nasledovné dokumenty
    1. súhlas zákonného zástupcu maloletého hráča,
    2. potvrdenie o návšteve školy v okrese, kde má klub sídlo,
    3. informáciu o spôsobe ubytovania hráča a o dozore pri mimoškolských aktivitách (optimálne životné štandardy v hosťovskej rodine alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu v klube a pod.).
   10. Zahraničný transfer maloletého hráča nie je možné vykonať, okrem výnimiek keď
    1. sa zákonný zástupca maloletého hráča presťahuje do krajiny, kde má klub sídlo z dôvodov, ktoré sa neviažu na futbal,
    2. sa transfer maloletého hráča vo veku od 16 do 18 rokov uskutočňuje v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.
     V takomto prípade je nový klub povinný splniť minimálne nasledovné povinnosti
     1. zabezpečiť maloletému hráčovi adekvátnu futbalovú výchovu a tréning podľa najvyšších národných štandardov (ÚTM),
     2. zabezpečiť maloletému hráčovi vzdelávací proces na strednej škole, ktorý hráčovi umožní inú než futbalovú kariéru, ak prestane hrať profesionálne futbal,
     3. zabezpečiť, aby bolo o maloletého hráča počas mimoškolských a mimofutbalových aktivít riadne postarané (optimálne životné štandardy v hosťovskej rodine alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu v klube a pod.),
     4. pri registrácii maloletého hráča preukázať, že splnil povinnosti podľa tohto odseku,
    3. má maloletý hráč trvalý pobyt do 50 km od štátnej hranice a klub susediaceho zväzu, v ktorom chce byť hráč zaregistrovaný má sídlo do 50 km od tejto štátnej hranice. Maximálna vzdialenosť medzi bydliskom hráča a sídlom klubu je 100 km. V takýchto prípadoch musí hráč zostať bývať v mieste trvalého pobytu a oba zainteresované zväzy musia k takejto registrácii udeliť súhlas.
   11. Ustanovenia odseku 9 sa vzťahujú aj na každého maloletého hráča, ktorý ešte nebol registrovaný v žiadnom klube a nie je občanom štátu, v ktorom sa chce prvý krát zaregistrovať.
   12. Každý zahraničný transfer podľa odseku 7 a každá prvá registrácia podľa odseku 8 podlieha schváleniu subkomisie ustanovenej na tento účel Komisiou FIFA pre hráčsky status (Players’ Status Committee). Žiadosť o schválenie registrácie podáva zväz, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný. Pôvodný zväz hráča má možnosť k žiadosti podať svoje stanovisko. Žiadosť o registráciu musí byť schválená skôr, než zväz požiada o vydanie ITC alebo než zväz zaregistruje hráča po prvýkrát.
   13. Procesné pravidlá pre podávanie žiadosti podľa odseku 9 upravuje príloha 2 FIFA RSTP.

   Článok 21 - Registrácia a ohlasovanie maloletých hráčov v akadémiách

   1. Klub, ktorý prevádzkuje akadémiu, ktorá má právnu, finančnú alebo skutočnú (de facto) väzbu na klub, je povinný ohlasovať všetkých maloletých hráčov, ktorí akadémiu navštevujú, na úsek mládeže a rozvoja SFZ.
   2. SFZ je povinný zabezpečiť, že akadémia, ktorá nemá právne, finančné alebo skutočné (de facto) väzby na klub
    1. prevádzkuje klub, ktorý je účastníkom príslušnej národnej súťaže; všetci hráči musia byť ohlásení na úseku mládeže a rozvoja SFZ alebo registrovaní priamo v klube, alebo
    2. ohlasuje všetkých maloletých hráčov, ktorí navštevujú akadémiu za účelom trénovania futbalu, na úsek mládeže a rozvoja SFZ.
   3. SFZ vedie osobitný register, ktorý obsahuje mená a dátumy narodenia maloletých hráčov, ktorí boli klubom alebo akadémiou ohlásení na úsek mládeže a rozvoja SFZ.
   4. Ohlásením maloletého hráča sa akadémia a maloletý hráč zaväzujú, že budú praktizovať futbal v súlade so stanovami FIFA a stanovami SFZ, a že budú rešpektovať a podporovať etické princípy organizovaného futbalu.
   5. Ustanovenia článku 20 ods. 7 až 10 sa vzťahujú aj na ohlasovanie maloletých hráčov, ktorí nie sú príslušníkmi štátu, v ktorom sa ohlasujú.

   Článok 22 - Osobitné ustanovenia o zahraničnom transfere prostredníctvom FIFA TMS

   1. Zahraničný transfer profesionála prostredníctvom TMS je možné realizovať v registračných obdobiach podľa článku 19 ods. 1. Výnimku tvorí článok 19 ods. 6.
   2. Profesionál s príslušnosťou ku klubu jedného národného futbalového zväzu môže byť preregistrovaný do klubu iného národného futbalového zväzu, len ak pôvodný zväz profesionála doručil novému zväzu profesionála ITC a nový zväz profesionála doručenie ITC potvrdil. Doručovanie ITC sa vykonáva výhradne prostredníctvom TMS. Akákoľvek iná forma ITC ako tá, ktorá bola vytvorená v TMS, nie je prípustná.
   3. ITC musí byť vyžiadaný novým zväzom prostredníctvom TMS najneskôr v posledný deň registračného obdobia nového zväzu.
   4. Pôvodný zväz profesionála je povinný pri vytvorení ITC nahrať do TMS medzinárodný hráčsky pas.
   5. Pôvodný zväz profesionála je povinný pri vytvorení ITC nahrať do TMS kópiu príslušnej dokumentácie z disciplinárneho konania, ak bolo profesionálovi uložená disciplinárna sankcia a informáciu o tom, či bola účinnosť disciplinárnej sankcie rozšírená na celý svet.
   6. Všetky údaje, ktoré oprávňujú nový zväz vyžiadať ITC, musia byť do TMS zadané, potvrdené a spárované klubom, ktorý chce profesionála zaregistrovať, a to v registračnom období nového zväzu. Pri vyplňovaní údajov je nový klub v závislosti od druhu zadávanej inštrukcie povinný do TMS nahrať najmenej nasledovné dokumenty
    1. kópiu zmluvy medzi novým klubom a profesionálom,
    2. kópiu zmluvy o prestupe alebo hosťovaní, ak bola medzi novým a pôvodným klubom hráča uzatvorená,
    3. kópiu dokladu potvrdzujúceho totožnosť, národnosť, štátnu príslušnosť a dátum narodenia profesionála, najmä cestovný pas alebo občiansky preukaz,
    4. doklad o ukončení trvania poslednej zmluvy profesionála a dôvod ukončenia jej trvania.
    5. vyhlásenie podpísané bývalým klubom hráča a hráčom, že ekonomické práva hráča nie sú vlastnené treťou stranou.
   7. Dokumenty musia byť do TMS nahraté vo formáte požadovanom spoločnosťou FIFA TMS GmbH. Ak o to príslušný orgán FIFA požiada, dokument, ktorý nie je k dispozícii v jednom z oficiálnych jazykov FIFA alebo jeho časť, musia byť do TMS nahraté spolu s ich prekladom do jedného z oficiálnych jazykov FIFA. Ak sa tak nestane, môže byť takýto dokument odmietnutý.
   8. Kým nový zväz nepotvrdí prijatie ITC a nezadá do TMS dátum registrácie, profesionál nie je oprávnený štartovať v súťažnom stretnutí za nový klub.
   9. Po prijatí notifikácie v TMS, že sa očakáva vyžiadanie ITC, nový zväz požiada prostredníctvom TMS pôvodný zväz hráča o doručenie ITC profesionála.
   10. Po prijatí žiadosti o ITC je pôvodný zväz profesionála povinný požiadať pôvodný klub a profesionála, aby potvrdili, či došlo k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, alebo či došlo k ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode alebo či medzi zmluvnými stranami došlo k sporu založenému zmluvným vzťahom.
   11. Pôvodný zväz profesionála je do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o doručenie ITC povinný prostredníctvom TMS
    1. vydať ITC v prospech nového zväzu profesionála a zadať dátum ukončenia registrácie, alebo
    2. zamietnuť žiadosť o vydanie ITC a uviesť dôvod zamietnutia, ktorým môže byť to, že nedošlo k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná alebo nedošlo k predčasnému ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode.
   12. Po prijatí ITC je nový zväz profesionála povinný v TMS potvrdiť prijatie ITC a vyplniť príslušné údaje o registrácii profesionála.
   13. Ak nový zväz profesionála nedostane odpoveď na žiadosť o ITC do 15 dní od podania žiadosti o vydanie ITC, je oprávnený provizórne profesionála v novom klube zaregistrovať. Nový zväz profesionála vyplní príslušné údaje o registrácii profesionála v TMS. Provizórna registrácia sa zmení na trvalú registráciu po uplynutí jedného roka odo dňa vyžiadania ITC. Komisia pre status hráčov FIFA môže provizórnu registráciu zrušiť, ak pôvodný zväz profesionála dostatočne odôvodní, prečo sa k žiadosti o vydanie ITC nevyjadril.
   14. Pôvodný zväz profesionála odmietne vydať ITC, ak došlo medzi profesionálom a pôvodným klubom k sporu vyplývajúcemu zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili. Nový zväz profesionála môže požiadať príslušný orgán FIFA, aby vo výnimočných prípadoch povolil provizórnu registráciu profesionála. Ak príslušný orgán provizórnu registráciu povolí, vyplní nový zväz príslušné údaje o registrácii profesionála v TMS. Profesionál, pôvodný klub a nový klub môžu na príslušnom orgáne FIFA uplatniť svoje nároky. FIFA v takom prípade rozhodne o vydaní ITC a o prípadných športových sankciách do 60 dní. O športových sankciách rozhodne FIFA pred rozhodnutím o vydaní ITC. Vydanie ITC nemá vplyv na prípadný nárok a zodpovednosť za náhradu škody za porušenie zmluvy.
   15. Ustanovenia tohto článku sa použijú aj v prípade zahraničného hosťovania a návratu profesionála z hosťovania.
   16. V prípade hosťovania profesionála musí nový klub do TMS nahrať zmluvu o hosťovaní profesionála a zadať do TMS podmienky hosťovania.
   17. Zmena v trvaní doby hosťovania ako aj zmena hosťovania na prestup sa vykonáva prostredníctvom TMS.

   Článok 23 - Osobitné ustanovenia o zahraničnom transfere bez použitia FIFA TMS

   1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na zahraničné transfery všetkých hráčov, okrem hráčov podľa článku 22, najmä na amatérov, ženy a hráčov futsalu. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na zahraničný transfer profesionála, ak má byť preregistrovaný zo zväzu, ktorý nie je aktívny v TMS.
   2. Každá žiadosť o registráciu musí byť podaná novým klubom počas jedného z registračných období zväzu.
   3. Po prijatí žiadosti podľa odseku 4 vyžiada nový zväz bezodkladne ITC od pôvodného zväzu. Zväz, ktorému bude doručený nevyžiadaný ITC, nie je oprávnený hráča zaregistrovať.
   4. Hráč s príslušnosťou ku klubu jedného zväzu môže byť preregistrovaný do klubu iného zväzu, len ak pôvodný zväz hráča doručil novému zväzu hráča ITC. Hráč je oprávnený štartovať v súťažnom stretnutí za nový klub až potom, čo bol ITC vydaný pôvodným zväzom a prijatý novým zväzom.
   5. Pôvodný zväz hráča je pri vytvorení ITC povinný priložiť k nemu medzinárodný hráčsky pas.
   6. Pôvodný zväz hráča je do siedmych dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie ITC povinný
    1. vydať ITC v prospech nového zväzu hráča a zadať dátum ukončenia registrácie, alebo
    2. zamietnuť žiadosť o vydanie ITC a uviesť dôvod zamietnutia.
   7. Ak nový zväz hráča nedostane odpoveď na žiadosť o ITC do 30 dní od podania žiadosti o vydanie ITC, je oprávnený provizórne hráča v novom klube zaregistrovať. Provizórna registrácia sa zmení na trvalú po uplynutí jedného roka odo dňa vyžiadania ITC. Komisia pre status hráčov FIFA môže provizórnu registráciu zrušiť, ak pôvodný zväz hráča dostatočne odôvodní, prečo sa k žiadosti o vydanie ITC nevyjadril.
   8. Nový zväz môže hráčovi udeliť dočasné oprávnenie štartovať za klub do konca prebiehajúceho súťažného ročníka na základe ITC doručeného faxom. Ak nebol do konca prebiehajúceho súťažného ročníka doručený novému zväzu originál ITC, považuje sa registrácia hráča za definitívnu.
   9. Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa primerane použijú na profesionála, ktorý transferom znovu nadobudne status amatéra.

   Článok 23a - Transfer zo zahraničia

   1. Prestup hráča zo zahraničia bez použitia TMS je možné realizovať v registračných obdobiach podľa článku 19 ods. 2 písm. a) a c).
   2. Pri realizácii prestupu hráča zo zahraničia je nový klub povinný
    1. riadne vyplniť tlačivo Žiadosť o transfer hráča - zahraničie[23] dostupné v ISSF v časti Dokumenty),
    2. overiť podpis hráča na tlačive (na ľubovoľnej matrike ObFZ, RFZ, SFZ),
    3. zaslať tlačivo a kópiu dokladu totožnosti (v prípade, ak hráč je cudzí štátny príslušník) na matriku SFZ.

   Článok 23b - Transfer do zahraničia

   1. Prestup hráča do zahraničia bez použitia TMS je možné realizovať v registračných obdobiach zväzu, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný.
   2. Po doručení žiadosti o vydanie ITC novým zväzom zašle matrika SFZ bezodkladne kópiu tejto žiadosti na e-mailovú adresu ISSF manažéra materského klubu hráča.
   3. Materský klub hráča je do siedmich dní povinný oznámiť matrike SFZ prípadné dôvody na zamietnutie uvoľnenia hráča do zahraničia; ak tak klub neučiní, platí, že takéto dôvody neexistujú a matrika SFZ hráča uvoľní.

   ŠTVRTÁ ČASŤ - Zmluvná stabilita

   Článok 24 - Zmluva medzi hráčom a klubom

   1. Zmluva reguluje vzťah medzi hráčom a klubom. Na zmluvné vzťahy medzi hráčom a klubom sa vzťahuje § 31 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o športe"). Zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná. Zmluva musí byť riadne podpísaná klubom a hráčom. V zmluve musí byť uvedené miesto a dátum podpisu. V prípade hráčov mladších ako 18 rokov musí zmluvu podpísať aj zákonný zástupca hráča.
   2. Zmluva musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hráča. Ak zmluvu podpisuje aj zákonný zástupca hráča, uvedú sa aj jeho údaje podľa predchádzajúcej vety.
   3. Zmluva musí obsahovať oficiálny názov klubu, identifikačné číslo organizácie (IČO), právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý klub zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene klubu, ktorá zmluvu podpisuje.
   4. Klub koná spôsobom uvedeným v stanovách alebo v zakladacej listine klubu. Spôsob konania je možné zistiť v internetovej verzii obchodného registra,[24] ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v registri občianskych združení,[25] ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo v inom zákonom určenom registri. Ak spôsob konania nie je možné zistiť z internetového portálu registra občianskych združení, preukazuje sa spôsob konania aktuálnymi stanovami občianskeho združenia zaregistrovanými na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Ak zmluvu podpisuje osoba splnomocnená štatutárnym orgánom, musí byť k zmluve takéto splnomocnenie priložené v prvopise alebo jeho notársky osvedčená kópia.
   5. Zmluvu s profesionálom môže uzatvoriť len klub, ktorý je riadnym členom SFZ .
   6. Klub, ktorý je účastníkom I. a II. Ligy, môže s profesionálom uzatvoriť zmluvu, len ak má na účte SFZ zloženú zábezpeku. Výška zábezpeky je stanovená nasledovne

    Úroveň súťaže

    Suma zábezpeky

    I. liga

    30.000,- EUR

    II. liga

    10.000,- EUR


   7. Ak sa klub dostane do omeškania s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich zo záväzných rozhodnutí orgánov na riešene sporov SFZ, je riadiaci orgán súťaže oprávnený poukázať finančné plnenie oprávnenému zo zábezpeky klubu, ktorý je v omeškaní, na základe žiadosti oprávneného. Príslušný riadiaci orgán poukáže finančnú zábezpeku na účet oprávnenému do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety. K žiadosti musí byť priložené aj predmetné rozhodnutie príslušného orgánu.
   8. V prípade postupu podľa odseku 7 je klub povinný doplniť finančnú zábezpeku do výšky podľa odseku 6. Až do doplnenia zábezpeky podľa predchádzajúcej vety nie je klub oprávnený uzatvárať žiadnu novú zmluvu s profesionálom.
   9. Klub môže požiadať o vrátenie zábezpeky podľa odseku 6 až po skončení trvania poslednej zmluvy s profesionálom, ktorá je registrovaná na SFZ. Príslušný riadiaci orgán poukáže finančnú zábezpeku na účet klubu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety. 
   10. Klub, ktorý zložil na účet SFZ vyššiu zábezpeku, než je uvedená v odseku 6, môže písomne požiadať SFZ prostredníctvom vedúceho oddelenia riadenia súťaží o vrátenie príslušnej nadhodnoty zloženej zábezpeky. SFZ poukáže príslušnú nadhodnotu finančnej zábezpeky na bankový účet klubu uvedený v žiadosti do 14 dní od doručenia tejto žiadosti.
   11. Klub, ktorý je účastníkom nižšej úrovne súťaže a zložil zábezpeku pre vyššiu úroveň súťaže podľa odseku 6, pričom má naďalej registrovanú na SFZ aspoň jednu zmluvu s profesionálom, môže písomne požiadať SFZ prostredníctvom vedúceho oddelenia riadenia súťaží o vrátenie príslušnej nadhodnoty zloženej zábezpeky z titulu zostupu do nižšej úrovne súťaže. SFZ poukáže príslušnú nadhodnotu finančnej zábezpeky na bankový účet klubu uvedený v žiadosti do 14 dní od doručenia tejto žiadosti.
   12. Ak klub postúpi z nižšej úrovne súťaže do vyššej úrovne súťaže, je povinný doplniť finančnú zábezpeku do výšky podľa odseku 6 pre vyššiu úroveň súťaže, a to do 14 dní pred začiatkom súťažného ročníka. Doplnenie finančnej zábezpeky preukazuje klub zaslaním kópie bankového výpisu alebo potvrdenia o platbe na SFZ prostredníctvom vedúceho oddelenia riadenia súťaží. Až do doplnenia zábezpeky podľa predchádzajúcej vety nie je klub oprávnený uzatvárať žiadnu novú zmluvu s profesionálom.
   13. Ak hráč a klub uzatvoria medzi sebou zmluvu podľa § 47 zákona o športe (Zmluva o amatérskom vykonávaní športu), ktorej obsahom je vzťah spĺňajúci podmienky podľa článku 4 ods. 3, hráč sa v rámci SFZ považuje za profesionála.

   Článok 25 - Zmluva o príprave talentovaného hráča

   1. Talentovaným hráčom je hráč do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručností a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných hráčov.[26]
   2. Zmluvou o príprave talentovaného hráča sa talentovaný hráč zaväzuje vykonávať futbal za klub a klub sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného hráča.
   3. Zmluva o príprave talentovaného hráča musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku 5.
   4. Zmluva o príprave talentovaného hráča sa uzatvára na dobu najviac do konca súťažného ročníka, v ktorom hráč dovŕši vek podľa odseku 1.
   5. Zmluva o príprave talentovaného hráča musí spĺňať náležitosti podľa článku 24 ods. 1 až 4 a záväzok klubu 
    1. uhrádzať náklady na prípravu talentovaného hráča na vykonávanie futbalu v klube,
    2. zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a regeneráciu talentovaného hráča,
    3. rešpektovať voľbu talentovaného hráča pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu na povolanie,
    4. organizovať športovú prípravu talentovaného hráča tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces talentovaného hráča,
    5. monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného hráča,
    6. zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností talentovaného hráča v nadväznosti na monitorovanie podľa písmena e),
    7. zabezpečiť výchovu talentovaného hráča v oblasti boja proti negatívnym javom v športe.
   6. Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného hráča sa klub a talentovaný hráča môžu dohodnúť, že súčasťou zmluvy o príprave talentovaného hráča bude záväzok klubu, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného hráča uzatvorí s hráčom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky.
   7. Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného hráča podľa odseku 6 je záväzok talentovaného hráča, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného hráča uzavrie s klubom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky. Ak talentovaný hráč nedodrží tento záväzok, klub môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložila na jeho prípravu na vykonávanie futbalu.
   8. Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu môže klub odmietnuť, ak nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného hráča vhodné miesto, pre stratu zdravotnej spôsobilosti talentovaného hráča alebo ak talentovaný hráč nesplnil počas prípravy podmienky určené klubom, ktoré s ním boli dohodnuté v zmluve o príprave talentovaného hráča.
   9. Talentovaný hráč neuhrádza klubu náklady podľa odseku 8, ak
    1. stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu,
    2. klub nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného hráča vhodné miesto,
    3. klub porušuje povinnosti podľa odseku 5, alebo
    4. športová organizácia skončí s talentovaným hráčom zmluvný vzťah podľa článku 30 ods. 1 písm. c).
   10. Talentovaný hráč, ktorý uzatvoril zmluvu o príprave talentovaného hráča sa považuje za profesionála len ak spĺňa definíciu profesionála podľa článku 4 ods. 3.
   11. Na zmluvu o príprave talentovaného hráča sa primerane použijú príslušné ustanovenia tohto poriadku o zmluve medzi profesionálom a klubom, predovšetkým ustanovenia článkov 27 až 33 tohto poriadku.

   Článok 26 - Trvanie a účinnosť zmluvy

   1. Zmluva s profesionálom, bez ohľadu na úroveň súťaže, sa uzatvára na dobu
    1. najviac päť (5) rokov v prípade klubu s profesionálnou licenciou s hráčom starším ako 18 rokov,
    2. najviac troch (3) rokov v prípade klubu s profesionálnou licenciou s hráčom vo veku od 16 do 18 rokov, a
    3. najviac 18 mesiacov v prípade ostatných klubov s hráčom starším ako 16 rokov.
   2. Na dlhšiu dobu trvania zmluvy, než je prípustná podľa odseku 1, sa neprihliada.
   3. Minimálna doba trvania zmluvy je odo dňa účinnosti zmluvy do začiatku najbližšieho registračného obdobia podľa článku 19.
   4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom dohodnutým medzi zmluvnými stranami uvedeným v zmluve. Účinnosť zmluvy nesmie zasahovať do účinnosti inej registrovanej zmluvy.
   5. Zmluva musí obsahovať deň, mesiac a rok nadobudnutia účinnosti zmluvy a deň, mesiac a rok kedy sa trvanie účinnosti zmluvy končí. Zmluvné strany si môžu v zmluve upraviť rovnocenné právo hráča a klubu rokovať o predĺžení trvania zmluvy a o predčasnom ukončení jej trvania. Akékoľvek predčasné ukončenie zmluvy môže byť vykonané len na základe dôvodu, ktorý zmluvnú stranu oprávňuje predčasne ukončiť trvanie zmluvy a spôsobom podľa tohto poriadku alebo dohodou. Doba trvania zmluvy pri jej prípadnom predĺžení nemôže presiahnuť maximálnu celkovú dobu trvania zmluvy podľa odseku 1.
   6. Zmluva musí byť do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia (podpisu obomi zmluvnými stranami) predložená klubom na registráciu do registra zmlúv, ktorý vedie matrika SFZ, v súlade s § 8 ods. 4 zákona o športe. Medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy nesmie uplynúť viac ako 6 mesiacov; zmluvu, ktorá túto podmienku nespĺňa matrika SFZ nezaregistruje do registra zmlúv. O zaregistrovanie uzavretej zmluvy môže požiadať ktorákoľvek zmluvná strana. Ak zmluva nebola v uvedenej lehote predložená na registráciu, v rámci SFZ platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo a SFZ na takéto zmluvy neprihliada a hráča bude považovať za amatéra bez zmluvy. 

   Článok 27 - Registrácia zmluvy

   1. Registráciu zmlúv podľa článku 24 vykonáva matrika SFZ v súlade s § 17 ods. 2 písm. c) zákona o športe.
   2. Zmluva sa predkladá na registráciu minimálne v troch rovnopisoch (origináloch) alebo notársky osvedčených kópiách, po jednom pre každú zmluvnú stranu a jeden na účely registrácie a archivácie v registri zmlúv, a to v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jednom z oficiálnych jazykov FIFA; ak zmluva nebola uzatvorená v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v oficiálnom jazyku FIFA, je predkladateľ povinný predložiť aj úradný preklad do slovenského jazyka alebo do oficiálneho jazyka FIFA.
   3. Matrika SFZ zmluvu zaregistruje do 15 dní odo dňa predloženia zmluvy, ak je zmluva v súlade s týmto poriadkom. Matrika SFZ označí prvú stranu zmluvy registračným číslom zmluvy a každú stranu zmluvy odtlačkom pečiatky matriky a dva rovnopisy zmluvy zašle zmluvným stranám na adresu uvedenú v zmluve.
   4. Matrika SFZ odmietne zmluvu zaregistrovať, ak nie je v súlade s týmto poriadkom. V takom prípade matrika SFZ označí nedostatky v zmluve a vyzve zmluvné strany na ich odstránenie v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odmietnutí registrácie zmluvy. Ak zmluvné strany v tejto lehote nedostatky neodstránia, v rámci SFZ platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo a SFZ na takúto zmluvu neprihliada.
   5. Matrika SFZ odmietne registrovať zmluvu predloženú na registráciu po uskutočnení prestupu hráča,ak nebola predložená na registráciu v súlade s článkom 18 ods. 13 písm. b) alebo hráč prestúpil do nového klubu bez použitia FIFA TMS podľa článkov 23, 23a a 23b. Prestup podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prestup amatéra. Zmluvu s takýmto hráčom je možné registrovať až v nasledujúcom registračnom období podľa článku 19 ods. 1 a výhradne v súlade s článkom 26 ods. 6.
   6. Ak má matrika SFZ pochybnosti o súlade zmluvy s týmto poriadkom, je povinná si vyžiadať písomné stanovisko od Legislatívno-právneho oddelenia SFZ (ďalej len “LPO SFZ”), ktoré je povinné zmluvu preskúmať v lehote siedmich dní odo dňa predloženia zmluvy matrikou SFZ. Ak LPO SFZ potvrdí, že zmluva obsahuje nedostatky podľa tohto poriadku, matrika SFZ pripojí toto stanovisko k oznámeniu o odmietnutí registrácie zmluvy.
   7. Po zaregistrovaní zmluvy vyznačí matrika SFZ v ISSF údaj o zaregistrovaní zmluvy a uvedie obdobie, na ktoré je zmluva uzatvorená.
   8. Akákoľvek zmena v trvaní zmluvy (výpoveď, ukončenie alebo predĺženie trvania zmluvy dohodou a pod.) musí byť oznámená jednou zo zmluvných strán matrike SFZ, inak sa na takúto zmenu neprihliada. Na dohodu o ukončení alebo predĺžení trvania zmluvy sa primerane použijú ustanovenia o registrácii zmluvy.

   Článok 28 - Obsah zmluvy a jej minimálne náležitosti

   1. Pojmy použité v zmluve musia byť riadne vymedzené. Pojmy, ktoré v zmluve vymedzené nie sú, majú význam podľa vymedzenia pojmov v predpisoch SFZ a v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
   2. Zmluva musí obsahovať všetky práva a povinnosti hráča a klubu. Žiadna ďalšia zmluva nemôže upravovať pôsobenie hráča v klube. Ak existuje iná zmluva alebo ju zmluvné strany uzatvoria neskôr, zmluvné strany sú povinné odvolávať sa na takúto zmluvu. Akákoľvek ďalšia zmluva alebo dodatok vzťahujúci sa na zmluvu, musí byť predložený na registráciu na matriku SFZ.
   3. Zmluva musí obsahovať minimálne nasledovné povinnosti klubu voči hráčovi
    1. zabezpečiť sústavnú prípravu hráča na súťaž a účasť hráča na súťaži pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou,
    2. vyplácať hráčovi dohodnutú mzdu,
    3. vytvárať vhodné podmienky na vykonávanie športu,
    4. umožniť športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii,
    5. zabezpečiť v súvislosti s vykonávaním športu zdravotnú starostlivosť, regeneráciu a oddych hráča,
    6. umožniť športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy.
   4. Zmluva musí obsahovať minimálne nasledovné povinnosti hráča voči klubu
    1. zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených klubom,
    2. vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového výsledku,
    3. pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov klubu,
    4. nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva,
    5. dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom s klubom,
    6. dodržiavať predpisy klubu, pre ktorý vykonáva šport, s ktorými ho klub riadne oboznámila,
    7. oboznámiť sa a riadiť sa predpismi SFZ, UEFA a FIFA,
    8. dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu klubu; to neplatí, ak ide o pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dobrými mravmi alebo jeho splnenie bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca alebo inej osoby,
    9. nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu klubu,
    10. chrániť majetok klubu, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo poškodením a vrátiť po skončení trvania zmluvy zverený majetok klubu,
    11. oznámiť bezodkladne klubu zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
    12. absolvovať lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon po konzultácii s klubom, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
    13. absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon na základe pokynu športovej organizácie,
    14. zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.[27]
   5. V zmluve musí byť jasne stanovená mena, suma a dátum splatnosti pre každú úhradu, ktorú má klub hráčovi podľa zmluvy poukázať. V zmluve musí byť upravený aj výhradne bezhotovostný spôsob úhrad.
   6. V zmluve musí byť upravená aj zmena spôsobu odmeňovania z dôvodu výrazného zníženia príjmov klubu, ak bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá (napr. z dôvodu zostupu v súťaži).
   7. Zmluva musí garantovať, že každý maloletý hráč bude mať možnosť skončiť povinnú školskú dochádzku v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a nesmie hráčovi brániť pokračovať v mimofutbalovom vzdelávaní.
   8. Zmluva musí obsahovať výmeru dovolenky a spôsob jej čerpania. Minimálna výmera dovolenky je štyri týždne za 12 mesačné obdobie. Termín čerpania dovolenky musí byť vopred dohodnutý a je možné ho čerpať iba počas prestávok v súťaži, pokiaľ sa klub s hráčom nedohodne inak. Klub hráčovi umožní čerpať dva týždne dovolenky bez prerušenia.
   9. Zmluva musí obsahovať ustanovenia o ochrane ľudských práv, a to najmä zaručenie slobody prejavu hráča a zákaz diskriminácie.
   10. Zmluva musí obsahovať zdravotnú a bezpečnostnú politiku klubu, ktorá zahŕňa povinné poistenie pre prípad choroby alebo úrazu a pravidelné lekárske vyšetrenia a ošetrenia kvalifikovaným personálom pri plnení povinností podľa zmluvy ako aj ustanovenia o zákaze dopingu.
   11. Zmluva musí obsahovať ustanovenia o spôsobe evidencie zdravotných záznamov o zraneniach hráča vrátane zranení počas reprezentačných zrazov rešpektujúc lekárske tajomstvo.
   12. Hráč má právo požiadať o druhý posudok vypracovaný iným športovým lekárom, ak nesúhlasí s posudkom klubového lekára. Ak sa oba posudky líšia, hráč a klub požiadajú o vypracovanie tretieho posudku nezávislým športovým lekárom vybraným zo zoznamu športových lekárov, ktorý vedie SFZ a ktorého posudok je pre zmluvné strany záväzný. Ak sa zmluvné strany nevedia dohodnúť na výbere nezávislého športového lekára, rozhodne o jeho výbere komisia ad hoc alebo pracovná skupina technického úseku SFZ podľa článku 64 stanov SFZ.
   13. Zmluva musí obsahovať dohodu o používaní a zhodnocovaní osobnostných práv hráča. Odporúčaným postupom je, že klub používa a zhodnocuje osobnostné práva hráča ako súčasti družstva a klubu, a hráč využíva a zhodnocuje svoje osobnostné práva ako jednotlivec tak, aby neboli v rozpore s reklamnými a obdobnými zmluvami medzi klubom a tretími stranami.
   14. Klub písomne stanovuje interné disciplinárne pravidlá vrátane pokút, sankcií a iných opatrení a interných disciplinárnych postupov, ktorými je hráč povinný sa riadiť. Klub je povinný hráča o týchto pravidlách informovať a hráč je povinný sa s týmito pravidlami oboznámiť. Interné disciplinárne sankcie musí byť primerané vo vzťahu k previneniu hráča.
   15. Ak hráč poruší niektorú z povinností, ktoré sú predmetom zmluvy, môže klub uložiť hráčovi pokutu, sankciu alebo iné opatrenie v súlade s internými disciplinárnymi pravidlami klubu.
   16. Hráč musí mať možnosť podať voči rozhodnutiu klubu podľa odseku 15 opravný prostriedok a nechať sa zastúpiť alebo konať v prítomnosti kapitána družstva, zástupcu hráčskej asociácie alebo zástupcu odborovej organizácie.
   17. Zmluva musí obsahovať záväzok zmluvných strán, že budú konať proti rasizmu a inému diskriminačnému konaniu vo futbale.
   18. Zmluva musí obsahovať údaje o ďalších osobách, ktoré sa podieľali na rokovaní o uzatvorení zmluvy alebo na jej uzatvorení, ako sú napr. príbuzný, právny zástupca hráča, sprostredkovateľ, tlmočník a pod., alebo vyhlásenie zmluvných strán, že sa ďalšie osoby na rokovaní o uzatvorení zmluvy alebo na jej uzatvorení nepodieľali.
   19. Zmluva musí obsahovať minimálne nasledovné záverečné ustanovenia
    1. ustanovenie o rozhodnom práve zmluvy,
    2. ustanovenie o príslušnosti a právomoci rozhodovať spory,
    3. ustanovenie o rozhodnej jazykovej verzii zmluvy, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
    4. ustanovenie o rozsahu povinnosti mlčanlivosti,
    5. ustanovenie, že neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť zmluvy ako celku,
    6. ustanovenie špecifikujúce dodatky, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy, ktoré boli hráčovi odovzdané,
    7. ustanovenie, že akékoľvek zmeny zmluvy alebo dodatky ku zmluve sa vyhotovujú písomne, inak sú neplatné.

   Článok 29 - Osobitné ustanovenia o uzatváraní zmluvy

   1. Klub, ktorý má záujem uzatvoriť s profesionálom zmluvu, je povinný informovať materský klub hráča pred tým, než začne rokovať s hráčom. Profesionál môže slobodne uzatvoriť zmluvu s iným klubom, ak skončilo trvanie jeho zmluvy s jeho materským klubom alebo ak sa má trvanie takejto zmluvy skončiť počas nasledujúcich šiestich mesiacov.
   2. Nová zmluva uzatvorená počas obdobia šiestich mesiacov do skončenia trvania pôvodnej zmluvy nesmie obsahovať žiadne ustanovenia, ktoré by hráčovi akýmkoľvek spôsobom bránili riadne si plniť pôvodnú zmluvu.
   3. Platnosť zmluvy nesmie byť podmienená úspešným absolvovaním lekárskej prehliadky. Klubom sa odporúča, aby hráč absolvoval lekársku prehliadku pred uzatvorením zmluvy.
   4. Ak hráč uzatvorí na rovnaké alebo prekrývajúce sa obdobie viac než jednu zmluvu, dopustí sa disciplinárneho previnenia a platí, že hráč s okamžitou účinnosťou vypovedal skôr uzatvorenú zmluvu. Za takéto konanie hráča je spoločne a nerozdielne zodpovedný aj klub, s ktorým hráč neskoršiu zmluvu uzatvorí, a rovnako sa dopustí disciplinárneho previnenia. Hráč a klub sú spoločne a nerozdielne zodpovední za kompenzáciu klubu, s ktorým hráč uzatvorí zmluvu skôr, podľa ustanovení o jednostrannej výpovedi zmluvy zo strany hráča bez oprávnených dôvodov.
   5. Profesionál môže na rovnaké alebo prekrývajúce sa obdobie uzatvoriť dve zmluvy výhradne vtedy, keď je v novom klube na hosťovaní. Počas hosťovania profesionála sú pozastavené majetkovoprávne a športovo-technické účinky zmluvy s pôvodným klubom a pôvodný klub tak nemusí uhrádzať hráčovi mzdu alebo odmenu a poskytovať hráčovi podmienky na tréning ani uspokojovať iné nároky hráča vyplývajúce zo zmluvy. Povinnosti podľa predchádzajúcej vety prechádzajú na klub, v ktorom je hráč na hosťovaní v súlade so zmluvou o hosťovaní a zmluvou, ktorú hráč na obdobie hosťovania uzatvoril s novým klubom. Kluby a hráč môžu v zmluve o hosťovaní dohodnúť aj odlišnú úpravu, než ustanovuje tento odsek.
   6. Akékoľvek ustanovenie zmluvy, ktoré umožňuje jednej zo strán jednostranne predĺžiť trvanie zmluvy je neprípustné a neprihliada sa naň (tzv. jednostranná opcia).[28]
    Zmluvné strany sa môžu v zmluve dohodnúť na spôsobe, akým je možné po vzájomnej dohode predĺžiť trvanie zmluvy a za akých podmienok. Dohoda podľa predchádzajúcej vety musí umožniť ktorejkoľvek zmluvnej strane predložiť druhej strane návrh na predĺženie zmluvy s lehotou na vyjadrenie sa. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že druhá strana predĺženie trvania zmluvy odmietla. Ak hráč uzatvorí zmluvu s novým klubom podľa odseku 2 platí, že sa vzdal možnosti predĺžiť zmluvu so súčasným klubom.
   7. Ukončiť trvanie zmluvy medzi profesionálom a klubom je možné len uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo po vzájomnej dohode. Zmluvu nie je možné jednostranne ukončiť počas súťažného ročníka.
   8. Ukončiť trvanie zmluvy výpoveďou môže ktorákoľvek zmluvná strana bez následkov (bez povinnosti zaplatiť kompenzáciu alebo bez uloženia disciplinárnej sankcie), ak má na to oprávnený dôvod.

   Článok 30 - Jednostranné ukončenie trvania zmluvy zo strany klubu

   1. Klub je oprávnený jednostranne ukončiť trvanie zmluvy s hráčom výpoveďou s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede hráčovi, ak
    1. hráč dlhodobo nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého hráč nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
    2. hráč porušil základnú povinnosť podľa článku 28 ods. 4 písm. e) až n) a súčasne bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej povinnosti hráča písomne upozornený na možnosť výpovede,
    3. klub alebo jeho časť sa zrušuje, alebo
    4. u športovca sú dôvody, pre ktoré by s ním športová organizácia mohla okamžite skončiť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.
   2. Klub je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak hráč
    1. porušil základnú povinnosť podľa článku 28 ods. 4 písm. a) až d),
    2. zúčastnil sa bez súhlasu klubu na súťaži za inú športovú organizáciu,
    3. porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie príslušného športového zväzu,
    4. porušil zákaz dopingu,
    5. manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu alebo výsledku súťaže športovej organizácii poverenej riadením súťaže alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo
    6. bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.
   3. Výpoveď podľa odseku 1 a okamžité skončenie zmluvného vzťahu podľa odseku 2 sa zasiela na poslednú známu adresu hráča s doručenkou. Ak nebude adresát zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručí sa takáto zásielka inej osobe zdržujúcej sa v mieste doručenia. Zásielka sa považuje za doručenú aj ak hráč odmietol zásielku prevziať, ak hráč svojím konaním doručenie zásielky zmaril alebo ak sa zásielka vráti klubu ako nedoručiteľná.
   4. Výpoveď podľa odseku 1 musí obsahovať výpovedné dôvody. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Kópiu výpovede je klub povinný zaslať spolu s kópiou dokladu o doručení výpovede hráčovi na matriku SFZ.
   5. Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého skončenia sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod nemožno dodatočne meniť.
   6. Matrika SFZ vezme informáciu o výpovedi a o okamžitom skončení zmluvného vzťahu na vedomie a zaznačí deň ukončenia trvania zmluvy v Centrálnom registri členov SFZ.

   Článok 31 - Jednostranné ukončenie trvania zmluvy zo strany hráča

   1. Hráč je oprávnený jednostranne ukončiť trvanie zmluvy s klubom výpoveďou s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede klubu, ak
    1. klub porušil základnú povinnosť podľa článku 28 ods. 3 písm. a), c) alebo d),
    2. klub neumožnil hráčovi vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace, alebo
    3. klub neumožnil hráčovi v súťažnom období účasť na viac ako 10 % súťaží za klub napriek tomu, že bol na účasť v súťaži zdravotne spôsobilý.
   2. Hráč je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak
    1. klub neuhradil najmenej za tri jednotlivé mesiace počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas hráčovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany hráča, v ktorom hráč vyčísli dlžnú sumu a určí lehotu na úhradu dlžnej sumy zo strany klubu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia písomného upozornenia,
    2. klub porušil závažne vo vzťahu k hráčovi športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia príslušného športového zväzu alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo,
    3. hráč dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život alebo zdravie hráča; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého hráč nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
   3. Výpoveď podľa odseku 1 a okamžité skončenie zmluvného vzťahu podľa odseku 2 sa zasiela na poslednú známu adresu sídla klubu s doručenkou. Zásielka sa považuje za doručenú aj ak klub odmietol zásielku prevziať, ak klub svojím konaním doručenie zásielky zmaril alebo ak sa zásielka vráti hráčovi ako nedoručiteľná.
   4. Výpoveď podľa odseku 1 musí obsahovať výpovedné dôvody. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Kópiu výpovede je hráč povinný zaslať spolu s kópiou dokladu o doručení výpovede klubu na matriku SFZ.
   5. Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého skončenia sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod nemožno dodatočne meniť.
   6. Matrika SFZ vezme informáciu o výpovedi a o okamžitom skončení zmluvného vzťahu na vedomie a zaznačí deň ukončenia trvania zmluvy v Centrálnom registri členov SFZ.
   7. Výpoveď podľa odseku 1 písm. c) je hráč oprávnený podať v lehote do 15 dní od posledného súťažného stretnutia klubu v súťažnom ročníku. Márnym uplynutím tejto lehoty zaniká oprávnenie hráča podať výpoveď podľa odseku 1 písm. c). V prípade podania výpovede podľa odseku 1 písm. c) príslušný orgán neuloží športové sankcie, klub si však môže uplatniť svoj nárok na kompenzáciu podľa článku 32.
   8. Hráč je pred okamžitým skončením zmluvného vzťahu podľa odseku 2 písm. a) povinný zaslať doporučenou poštou klubu oznámenie, že sa klub dostal do omeškania, vyčísliť dlžnú sumu a určiť lehotu na zaplatenie dlžnej sumy, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia. Okamžite skončiť zmluvný vzťah podľa ods. 2 písm. a) je hráč oprávnený až po márnom uplynutí lehoty na zaplatenie dlžnej sumy. Okamžité skončenie zmluvného vzťahu podľa ods. 2 písm. a) nezakladá vzdanie sa nároku na zaplatenie dlžnej sumy. Kópiu oznámenia a kópiu podacieho lístku je hráč povinný zaslať na matriku SFZ, ktorá zaznamená obsah oznámenia do ISSF a zašle záznam prostredníctvom ISSF klubu.

   Článok 32 - Kompenzácia za porušenie zmluvy a ukončenie trvania zmluvy bez oprávnených dôvodov

   1. Zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila, je zodpovedná za zaplatenie kompenzácie druhej zmluvnej strane. Kompenzácia pre prípad porušenia zmluvy môže byť dohodnutá medzi zmluvnými stranami priamo v zmluve.
   2. Hodnota kompenzácie musí byť stanovená s ohľadom na platný právny poriadok Slovenskej republiky, špecifickosť športu a ďalšie objektívne kritériá. Takýmito kritériami sú najmä zmluvná odmena a iné výhody hmotného a nehmotného charakteru, na ktoré má hráč nárok podľa súčasnej alebo novej zmluvy, zvyšné obdobie trvania súčasnej zmluvy až do piatich rokov, poplatky a náklady zaplatené pôvodným klubom za získanie služieb hráča amortizované po dobu trvania zmluvy s hráčom, a či porušenie zmluvy spadá do chránenej doby.
   3. Nárok na kompenzáciu nesmie byť postúpený na tretiu stranu.
   4. Ak klub uzatvorí zmluvu s hráčom, ktorý ukončil trvanie zmluvy bez oprávnených dôvodov, platí vyvrátiteľná právna domnienka, že tento klub spôsobil porušenie zmluvy a naviedol hráča na takéto konanie a je v takom prípade spoločne a nerozdielne zodpovedný za zaplatenie kompenzácie spolu s hráčom.

   Článok 33 - Vplyv tretích strán

   1. Žiadny klub nesmie vstúpiť do zmluvného vzťahu, ktorý by inej zmluvnej strane alebo akejkoľvek tretej strane umožnil získať schopnosť ovplyvniť nezávislosť a politiku klubu vo veciach uzatvárania zmlúv s hráčmi, transfery hráčov alebo výkonnosť jeho družstiev.
   2. Žiadny klub alebo hráč nesmie vstúpiť do zmluvného vzťahu s treťou stranou, na základe ktorého by vznikol tretej strane nárok na podielovú alebo úplnú participáciu na odplate súvisiacej s budúcim transferom hráča z jedného klubu do druhého alebo na základe ktorého by tretia strana získala akékoľvek právo súvisiace s budúcim transferom alebo odplatou za transfer.

   Článok 34 - Zákaz dopingu

   1. Klub je oprávnený postihnúť hráča, ktorý bol uznaný vinným z použitia dopingu aj internými disciplinárnymi sankciami, vrátane vypovedania zmluvy s hráčom bez akejkoľvek kompenzácie pre hráča. V každom takomto prípade je klub povinný dodržať princíp individuálneho prístupu k riešeniu prípadu.
   2. Ak hráč poruší príslušné antidopingové pravidlá a predpisy, v dôsledku čoho klub vypovie zmluvu s hráčom, má klub nárok na kompenzáciu zo strany hráča.

   Článok 35 - Zákaz účasti na ovplyvňovaní výsledkov futbalových súťaží a zákaz stávkovania

   1. Klub je oprávnený postihnúť hráča, ktorý bol uznaný vinným zo športovej korupcie/športového podvodu (ovplyvňovania výsledku futbalovej súťaže) aj internými disciplinárnymi sankciami, vrátane vypovedania zmluvy s hráčom bez akejkoľvek kompenzácie pre hráča. V každom takomto prípade je klub povinný dodržať princíp individuálneho prístupu k riešeniu prípadu.
   2. Klub je oprávnený postihnúť hráča, ktorý bol disciplinárne postihnutý disciplinárnou komisiou príslušného zväzu za korupciu[29] alebo narušenie regulárnosti súťaže[30] aj internými disciplinárnymi sankciami, vrátane vypovedania zmluvy s hráčom bez akejkoľvek kompenzácie pre hráča. V každom takomto prípade je klub povinný dodržať princíp individuálneho prístupu k riešeniu prípadu.
   3. Ak hráč poruší právny poriadok Slovenskej republiky alebo predpisy SFZ, UEFA a FIFA týkajúce sa ovplyvňovania výsledkov futbalových súťaží a stávkovania, v dôsledku čoho klub vypovie zmluvu s hráčom, má klub nárok na kompenzáciu zo strany hráča.

   PIATA ČASŤ - Výchovné, odstupné za amatéra, mechanizmus solidarity

   Článok 36 - Výchovné

   1. Výchova hráča sa uskutočňuje v období od jeho 9 do 23 rokov veku.
   2. Nárok na zaplatenie výchovného vzniká klubom, ktoré sa podieľali na výchove hráča v období podľa odseku 1, a to do konca súťažného ročníka, v ktorom hráč dosiahne 23 rokov veku
    1. keď je hráč zaregistrovaný prvýkrát ako profesionál,
    2. pri každom ďalšom prestupe profesionála do iného klubu bez ohľadu na to, či prestupuje počas alebo po skončení trvania zmluvy.
   3. Nárok na výchovné nevzniká, ak
    1. materský klub hráča ukončil trvanie zmluvy s hráčom bez oprávnených dôvodov (prípadné nároky predchádzajúcich klubov tým nie sú dotknuté), alebo
    2. profesionál prestupom opätovne získa status amatéra.
   4. Keď sa hráč registruje ako profesionál prvýkrát, klub v ktorom sa registruje je povinný zaplatiť výchovné každému klubu, v ktorom bol hráč registrovaný (v súlade s hráčskym pasom) a ktorý sa podieľal na výchove hráča od súťažného ročníka, v ktorom hráč dosiahol 9 rokov veku. Splatná suma sa vypočíta pomerne podľa obdobia výchovy, ktorú hráč v každom klube absolvoval.
   5. V prípade ďalších následných prestupov profesionála má na výchovné nárok klub, z ktorého hráč prestupuje, a to za obdobie, počas ktorého skutočne uskutočňoval výchovu hráča. Ak bol takýto hráč počas rozhodného obdobia na hosťovaní v druhom klube, má takýto klub nárok na alikvotnú časť výchovného za obdobie, počas ktorého skutočne uskutočňoval výchovu hráča.
   6. Splatnosť výchovného je 30 dní odo dňa registrácie profesionála.
   7. Splnením povinnosti zaplatiť výchovné nezaniká povinnosť zaplatiť kompenzáciu za porušenie zmluvy.
   8. Ak klub, ktorý by inak mal nárok na výchovné, zanikol bez právneho nástupcu alebo nie je aktívny, nárok na zaplatenie výchovného má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije na rozvoj mládežníckeho futbalu.[31]
   9. Kluby sú z dôvodu kalkulácie nákladov na výchovné rozdelené do troch kategórií
    1. I. kategória - kluby s licenciou ÚTM,
    2. II. kategória - kluby s licenciou Grassroots,
    3. III. kategória - ostatné kluby.
   10. Náklady na výchovu hráča sú stanovené zvlášť pre každú kategóriu klubu na jeden súťažný ročník (alikvotne, ak bol hráč registrovaný po dobu kratšiu ako jeden súťažný ročník) nasledovne:

    NÁKLADY KLUBU NA VÝCHOVU HRÁČA NA JEDEN SÚŤAŽNÝ ROČNÍK

    VEK*

    KATEGÓRIA KLUBU


    I. - ÚTM

    II. - Grassroots

    III. - Ostatné

      9 - 11 rokov

    EUR 200

    EUR 200

    EUR 200

    12 - 15 rokov

    EUR 1.200

    EUR 800

    EUR 600

    16 - 19 rokov

    EUR 3.000

    EUR 1.500

    EUR 1.000

    20 - 23 rokov

    EUR 10.000

    EUR 5.000

    EUR 2.500

    * súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahne uvedený vek

   11. Pri výpočte nároku na výchovné sa vychádza z nákladov, ktoré by mal na výchovu hráča nový klub.
   12. Pri prvej registrácii profesionála sa nárok na výchovné vypočíta tak, že sa sčítajú náklady, ktoré by vznikli novému klubu za výchovu hráča od 9 rokov veku do veku, v ktorom sa hráč registruje prvý krát ako profesionál podľa kategórie, do ktorej je klub zaradený. V prípade následných prestupov profesionála sa nárok na výchovné vypočíta tak, že sa sčítajú náklady, ktoré by vznikli novému klubu za výchovu hráča počas obdobia, v ktorom vychovával profesionála klub, z ktorého profesionál prestupuje.
   13. Nárok na výchovné vzniká aj v prípade, keď klub uzatvorí zmluvu s hráčom, v zmysle ktorej hráč spĺňa definíciu profesionála podľa tohto poriadku a klub nepredloží zmluvu na registráciu podľa článku 27. Rovnako sa postupuje aj v prípade, keď hráč nemá uzatvorenú zmluvu, ale dostáva za hranie futbalu vyššiu odmenu, ako sú jeho účelne vynaložené náklady.

   Článok 37 - Odstupné za amatéra

   1. Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na jednorazové odstupné, ktoré je stanovené nasledovne

    Odstupné od 9 do 19 rokov


    do 9 rokov

    9-11 rokov

    12-15 rokov

    16-19 rokov

    UTM - UTM

    0 €

    150 €

    750 €

    800 €

    ÚTM do Grassroots

    0 €

    100 €

    300 €

    400 €

    ÚTM do ostatné

    0 €

    50 €

    200 €

    200 €

    Grassroots do ÚTM

    0 €

    150 €

    750 €

    800 €

    Grassroots do grassroots

    0 €

    100 €

    300 €

    400 €

    Grassroots do ostatné

    0 €

    50 €

    150 €

    200 €

    Ostatné do ÚTM

    0 €

    150 €

    500 €

    750 €

    Ostatné do grassroots

    0 €

    100 €

    250 €

    400 €

    ostatné do ostatné

    0 €

    50 €

    100 €

    200 €
    Odstupné od 20 do 23 rokov

    z do

    1.ligy

    2.ligy

    3.ligy

    4.ligy

    5.ligy

    6.ligy

    7.ligy

    8.ligy

    1.ligy

    6,000 €

    4,500 €

    1,500 €

    1,000 €

    1,000 €

    500 €

    500 €

    500 €

    2.ligy

    6,000 €

    3,000 €

    1,500 €

    1,000 €

    1,000 €

    500 €

    500 €

    500 €

    3.ligy

    6,000 €

    3,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    500 €

    500 €

    500 €

    4.ligy

    6,000 €

    3,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    500 €

    500 €

    500 €

    5.ligy

    6,000 €

    3,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    500 €

    500 €

    500 €

    6.ligy

    6,000 €

    3,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    500 €

    500 €

    500 €

    7.ligy

    6,000 €

    3,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    500 €

    500 €

    500 €

    8.ligy

    6,000 €

    3,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    1,000 €

    500 €

    500 €

    500 €


    Odstupné od 24 do 33 rokov

    z do

    1.ligy

    2.ligy

    3.ligy

    4.ligy

    5.ligy

    6.ligy

    7.ligy

    8.ligy

    1.ligy

    3,000 €

    1,500 €

    750 €

    500 €

    500 €

    250 €

    200 €

    200 €

    2.ligy

    3,000 €

    1,500 €

    750 €

    500 €

    500 €

    250 €

    200 €

    200 €

    3.ligy

    3,000 €

    1,500 €

    750 €

    500 €

    500 €

    250 €

    200 €

    200 €

    4.ligy

    3,000 €

    1,500 €

    750 €

    500 €

    500 €

    250 €

    200 €

    200 €

    5.ligy

    3,000 €

    1,500 €

    750 €

    500 €

    500 €

    250 €

    200 €

    200 €

    6.ligy

    3,000 €

    1,500 €

    750 €

    500 €

    500 €

    250 €

    200 €

    200 €

    7.ligy

    3,000 €

    1,500 €

    750 €

    500 €

    500 €

    250 €

    200 €

    200 €

    8.ligy

    3,000 €

    1,500 €

    750 €

    500 €

    500 €

    250 €

    200 €

    200 €


    Odstupné od 34 rokov

    z do

    1.ligy

    2.ligy

    3.ligy

    4.ligy

    5.ligy

    6.ligy

    7.ligy

    8.ligy

    1.ligy

    500 €

    500 €

    500 €

    250 €

    250 €

    150 €

    100 €

    100 €

    2.ligy

    500 €

    500 €

    500 €

    250 €

    250 €

    150 €

    100 €

    100 €

    3.ligy

    500 €

    500 €

    500 €

    250 €

    250 €

    150 €

    100 €

    100 €

    4.ligy

    500 €

    500 €

    500 €

    250 €

    250 €

    150 €

    100 €

    100 €

    5.ligy

    500 €

    500 €

    500 €

    250 €

    250 €

    150 €

    100 €

    100 €

    6.ligy

    500 €

    500 €

    500 €

    250 €

    250 €

    150 €

    100 €

    100 €

    7.ligy

    500 €

    500 €

    500 €

    250 €

    250 €

    150 €

    100 €

    100 €

    8.ligy

    500 €

    500 €

    500 €

    250 €

    250 €

    150 €

    100 €

    100 €


    ženy

    kategória

    ženy

    juniorky

    žiačky

    1. liga

    EUR 600

    EUR 400

    EUR 200

    2. liga

    EUR 300

    EUR 200

    EUR 100

   2. Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšej kategórie než je klub z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššej kategórie, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu.
   3. Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od doručenia riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru podľa predchádzajúcej vety najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje uvedené v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).
   4. Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto článku.
   5. Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,[32] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
   6. Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov, registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže. 

   Článok 38 - Mechanizmus solidarity

   1. Solidárny príspevok je časť odplaty, ktorú má zaplatiť nový klub materskému klubu hráča ako odplatu za prestup hráča. Z výchovného sa ani z odstupného za amatéra solidárny príspevok neuhrádza.
   2. Nárok na solidárny príspevok vzniká klubom, ktoré sa podieľali na výchove hráča, keď profesionál prestupuje počas trvania zmluvy do iného klubu za odplatu. Nový klub v takomto prípade odpočíta 5% z celkovej sumy takejto odplaty okrem výchovného a rozdelí výslednú sumu ako solidárny príspevok medzi kluby, ktoré sa podieľali na výchove hráča počas súťažných ročníkov, v ktorých hráč dosiahol od 12 do 23 rokov veku.
   3. Solidárny príspevok sa vypočíta podľa počtu súťažných ročníkov, počas ktorých bol hráč registrovaný v danom klube (alikvotne ak bol hráč registrovaný po dobu kratšiu ako jeden súťažný ročník) nasledovne:

    SOLIDÁRNY PRÍSPEVOK

    VEK*

    % z príspevku

    % z odplaty

    12 rokov

    5%

    0,25%

    13 rokov

    5%

    0,25%

    14 rokov

    5%

    0,25%

    15 rokov

    5%

    0,25%

    16 rokov

    10%

    0,5%

    17 rokov

    10%

    0,5%

    18 rokov

    10%

    0,5%

    19 rokov

    10%

    0,5%

    20 rokov

    10%

    0,5%

    21 rokov

    10%

    0,5%

    22 rokov

    10%

    0,5%

    23 rokov

    10%

    0,5%

    SPOLU

    100%

    5%

    * súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahne uvedený vek

   4. Nový klub je povinný uhradiť solidárny príspevok do 30 dní odo dňa registrácie hráča, a v prípade splátok alebo podmienených platieb (napr. z ďalšieho prestupu, za počet štartov a pod.) do 30 dní odo dňa každej takejto platby.
   5. Za výpočet, rozdelenie a uhradenie príspevku solidarity je zodpovedný nový klub, ktorý pritom postupuje v súlade s týmto článkom a podľa hráčskeho pasu, ktorý je dostupný v ISSF. Ak v ISSF hráčsky pas dostupný nie je, vystaví ho na požiadanie matrika SFZ.Nový klub je povinný uhradiť solidárny príspevok do 30 dní odo dňa registrácie hráča, a v prípade splátok alebo podmienených platieb (napr. z ďalšieho prestupu, za počet štartov a pod.) do 30 dní odo dňa každej takejto platby.
   6. Ak klub, ktorý by inak mal nárok na solidárny príspevok, zanikol bez právneho nástupcu alebo nie je aktívny, nárok na zaplatenie solidárneho príspevku má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.[33]

   ŠIESTA ČASŤ - Disciplinárna zodpovednosť a riešenie sporov

   Článok 39 - Disciplinárna zodpovednosť

   1. Porušenie postupu a povinnosti ustanovenej týmto poriadkom je disciplinárnym previnením podľa článku 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Za také porušenie sa považuje najmä porušenie alebo nesplnenie povinnosti uvedenej v článkoch 17, 21, 33 až 38.
   2. O uložení disciplinárnej sankcie a spôsobe jeho výkonu rozhodne príslušná disciplinárna komisia podľa disciplinárneho poriadku SFZ, ak tento poriadok neustanovuje inak (článok 42a).
   3. Akékoľvek porušenie ustanovení podľa článku 20 ods. 7 až 9 bude sankcionované disciplinárnou komisiou FIFA podľa disciplinárneho poriadku FIFA. Okrem zväzu, ktorý nepožiadal o schválenie podľa článku 20 ods. 9, môže byť sankcionovaný aj zväz, ktorý bez schválenia subkomisiou vydal ITC, ako aj kluby, ktoré sa na takomto transfere maloletého hráča dohodli.
   4. Výpoveď z iného dôvodu ako je uvedený v článku 30 ods. 1 a 31 ods. 1 a okamžité skončenie zmluvného vzťahu z iného dôvodu ako je uvedený v článku 30 ods. 2 a 31 ods. 2,, alebo ak dôvodnosť výpovede alebo dôvodnosť okamžitého skončenia zmluvného vzťahu nepotvrdí príslušný orgán SFZ, je disciplinárnym previnením a zakladá zároveň zodpovednosť zaplatiť kompenzáciu.
   5. Okrem povinnosti zaplatiť kompenzáciu bude hráčovi, ktorý porušil zmluvu v chránenej dobe, uložená aj disciplinárna sankcia pozastavenie športovej činnosti na obdobie štyroch mesiacov. V prípade priťažujúcich okolností je možné zákaz športovej činnosti predĺžiť až na šesť mesiacov. Takáto disciplinárna sankcia je účinná od oznámenia rozhodnutia hráčovi.
   6. Výkon disciplinárnej sankcie uloženého podľa odseku 5 sa prerušuje v období medzi posledným súťažným stretnutím v súťažnom ročníku a prvým súťažným stretnutím v nasledujúcom súťažnom ročníku, vrátane medzinárodných klubových súťaží.
   7. Výkon disciplinárnej sankcie uloženého podľa odseku 5 sa neprerušuje, ak je hráč pravidelným reprezentantom v reprezentačnom družstve zväzu, a takýto zväz je účastníkom záverečnej časti medzinárodného turnaja v období medzi posledným súťažným stretnutím v súťažnom ročníku a prvým súťažným stretnutím v nasledujúcom súťažnom ročníku.
   8. Za jednostranné ukončenie trvania zmluvy bez oprávnených dôvodov po uplynutí chránenej doby sa disciplinárna sankcia neuloží. Disciplinárnu sankciu je však možné uložiť, ak hráč nezašle klubu výpoveď počas 15 dní od posledného súťažného stretnutia klubu, v ktorom je registrovaný.
   9. Ak disciplinárna komisia SFZ uloží disciplinárnu sankciu uloženého podľa odseku 5, požiada zároveň disciplinárnu komisiu FIFA o celosvetovú účinnosť tejto disciplinárnej sankcie.
   10. Okrem povinnosti zaplatiť kompenzáciu bude klubu, ktorý porušil zmluvu v chránenej dobe alebo ktorý spôsobil porušenie zmluvy v chránenej dobe, uložená aj disciplinárna sankcia zákaz prestupov podľa článku 25 disciplinárneho poriadku SFZ na dve celé po sebe nasledujúce registračné obdobia.
   11. Každému, kto podlieha právomoci SFZ v zmysle stanov SFZ a iných predpisov SFZ a kto akýmkoľvek spôsobom koná tak, aby iného naviedol k porušeniu zmluvy alebo inak spôsobil, aby došlo k porušeniu zmluvy, bude uložená disciplinárna sankcia podľa článku 64 disciplinárneho poriadku SFZ.
   12. Konanie podľa článku 36 ods. 13 bude disciplinárna komisia SFZ považovať za konanie s cieľom získať neoprávnenú výhodu podľa článku 64 ods. 1 písm. d) disciplinárneho poriadku SFZ.

   Článok 40 - Riešenie sporov

   1. Klub a hráč sú povinní v zmluve upraviť spôsob riešenia sporov v prípadoch, ktoré zmluva neupravuje, pričom sú povinní postupovať v súlade so stanovami SFZ a týmto poriadkom.
   2. V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a národnými kolektívnymi zmluvami sú zmluvné strany povinné predložiť svoj spor založený zmluvným vzťahom na Komoru SFZ pre riešenie sporov (ďalej len "komora SFZ")[34] v súlade s jej poriadkom.
   3. Spor s medzinárodným prvkom, ktorý nepodlieha právomoci komory SFZ, môžu zmluvné strany predložiť na Komisiu FIFA pre hráčsky status, Komoru FIFA pre riešenie sporov alebo na CAS v súlade s príslušnými predpismi týchto orgánov a FIFA RSTP.
   4. Komora SFZ má právomoc prejednať a rozhodnúť aj
    1. spor o nároku na výchovné,
    2. spor o nároku na odstupné za amatéra,
    3. spor o nároku na solidárny príspevok,
    4. spor o nároku na inú kompenzáciu podľa tohto poriadku,
    5. spor o oprávnenosti výpovede podľa článku 30 a 31,
    6. spor o nároku na kompenzáciu v prípade výpovede bez oprávnených dôvodov,
    7. spor o disciplinárnych sankciách uložených klubom hráčovi v rámci interného disciplinárneho konania v klube,
    8. návrh na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je a návrh na určenie statusu hráča vrátane sporu o klubovej príslušnosti a jej zmene.
   5. Komora SFZ má právomoc prejednať žiadosť klubu alebo hráča o registráciu hráča v klube mimo registračných období podľa článku 19 ods. 1 a 2 a v odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa môže vydať rozhodnutie, na základe ktorého príslušná matrika registráciu hráča vykoná, vždy však tak, aby bol vzatý do úvahy náležitý dôraz na ochranu integrity príslušnej súťaže. Komora SFZ vydá takéto rozhodnutie najmä ak príslušné družstvo klubu nemá dostatočný počet hráčov na účasť v prebiehajúcej súťaži (napr. zranenie viacerých brankárov A družstva klubu).
   6. Komora SFZ nemá právomoc prejednať a rozhodnúť spor o vydanie ITC.

   Článok 41 - Sťažnosť

   1. Proti matričnému úkonu, ktorý vykonala príslušná matrika je prípustná sťažnosť.
   2. Podanie sťažnosti nemá odkladný účinok.
   3. Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým
    1. sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou príslušnej matriky,
    2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie ustanovení tohto poriadku, ktorých odstránenie je v pôsobnosti príslušnej matriky.
   4. Sťažnosť podaná fyzickou osobou musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a registračné číslo sťažovateľa. Sťažnosť podaná právnickou osobou musí obsahovať názov a sídlo právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu a jej registračné číslo alebo IČO.
   5. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Ak sťažovateľ, ktorý si zvolil zástupcu podľa predchádzajúcej vety podáva sťažnosť prostredníctvom ISSF, je povinný splnomocnenie zaslať doporučenou poštou matrike SFZ do troch dní od podania sťažnosti, inak matrika SFZ sťažnosť odmietne.
   6. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti akému úkonu ktorej matriky smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.
   7. Sťažnosť sa podáva na matriku SFZ prostredníctvom ISSF alebo doporučenou poštou. Ak bola sťažnosť podaná doporučenou poštou, matrika SFZ ju po doručení zaeviduje v ISSF.
   8. Lehota na podanie sťažnosti je 15 dní odo dňa, kedy bol matričný úkon príslušnou matrikou vykonaný. Po márnom uplynutí tejto lehoty sťažnosť nie je prípustná.
   9. Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa tohto článku, matrika SFZ ju vráti sťažovateľovi a určí mu lehotu na doplnenie sťažnosti v trvaní najmenej sedem dní, najviac však desať dní. Ak ani doplnená sťažnosť nespĺňa náležitosti podľa tohto článku, matrika SFZ sťažnosť odmietne.
   10. Na vybavenie sťažnosti proti úkonu matriky ObFZ, RFZ a SFZ je príslušná matrika SFZ, ktorá je povinná v predmetnej veci požiadať o stanovisko LPO SFZ. Následne na základe stanoviska LPO SFZ vykoná matrika SFZ faktickú opravu zjavne chybného zápisu a poučí dotknuté strany, že na riešenie prípadného sporu ohľadom vzťahov dotknutých vykonaním zápisu a jeho zmeny je príslušná výlučne komora SFZ.
   11. Lehota na vybavenie sťažnosti je 15 dní od doručenia sťažnosti.
   12. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia spolu so stanoviskom LPO SFZ sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti.

   Článok 42 - Prieskum postupu orgánu SFZ podľa tohto poriadku

   1. Na prieskum postupu orgánu SFZ podľa tohto poriadku, okrem postupu podľa článku 40, je oprávnená na základe podnetu Odvolacia komisia SFZ v súlade s článkom 60 ods. 8 stanov SFZ.
   2. Postup podľa odseku 1 upravuje článok 60 stanov SFZ, disciplinárny poriadok SFZ a ďalšie predpisy SFZ.

   Článok 42a - Záväzky po splatnosti

   1. Klub je povinný plniť svoje záväzky voči hráčovi a inému klubu podľa podmienok dohodnutých v zmluvách s profesionálom a v zmluve o prestupe hráča.
   2. Ak sa klub dostane do omeškania s uhradením splatného záväzku dlhšie ako 30 dní bez zrejmého (prima facie) zmluvného dôvodu, môže mu byť uložená sankcia podľa odseku 4.
   3. Aby bolo možné určiť, že klub sa dostal do omeškania s plnením splatného záväzku, musí ho veriteľ (hráč alebo klub) písomne vyzvať na úhradu splatného záväzku a určiť mu na to lehotu najmenej 10 dní od doručenia výzvy na úhradu.
   4. Komora SFZ má v rámci prejednávanej veci, na ktorej prejednanie je príslušná, právomoc uložiť tieto disciplinárne sankcie
    1. upozornenie,
    2. pokarhanie,
    3. pokuta,
    4. zákaz registrovať nových hráčov na národnej úrovni a medzinárodnej úrovni na jedno alebo dve celé po sebe nasledujúce registračné obdobia.
   5. Disciplinárne sankcie podľa odseku 4 možno uložiť aj viaceré popri sebe.
   6. Opakované previnenie podla tohto článku sa považuje za priťažujúcu okolnosť, na základe ktorej bude uložená prísnejšia disciplinárna sankcia.
   7. Výkon disciplinárnej sankcie podľa odseku 4 písm. d) môže byť podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní od šiestich mesiacov do dvoch rokov.
   8. Ak sa klub, ktorému plynie skúšobná doba podľa odseku 7, dopustí ďalšieho previnenia podľa tohto článku, skúšobná doba sa zruší a vykoná sa discipinárna sankcia, ktorej výkon bol podmienečne odložený. Zároveň sa uloží disciplinárna sankcia za ďalšie previnenie.
   9. Ustanovenia tohto článku nemajú vplyv na uloženie ďalších disciplinárnych sankcií a opatrení podľa článku 32 a 39 v prípade jednostranného ukončenia trvania zmluvy.

   SIEDMA ČASŤ - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

   Článok 43 - Spoločné ustanovenie

   1. Podrobnosti o vykonaní ustanovení tohto poriadku upraví organizačným pokynom generálny sekretár SFZ.
   2. Doručovať písomnosti podľa tohto poriadku je možné aj v súlade s § 99 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Článok 44 - Prechodné ustanovenia

   1. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto poriadku sú platné a účinné tak, ako boli uzatvorené, ak boli uzatvorené v súlade s predpismi uvedenými v článku 45.
   2. Na riešenie sporov založených zmluvnými vzťahmi podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia tohto poriadku a ustanovenia príslušných predpisov účinných pred nadobudnutím účinnosti tohto poriadku.
   3. Prestup amatéra počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 ods. 2 písm. b) a d) schválené na dlhšiu dobu ako do 30.06.2016 bude automaticky ukončené k 30.06.2016.

   Článok 45 - Záverečné ustanovenia

   Zrušujú sa:

   1. Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov schválený VV SFZ dňa 26.6.2012.
   2. Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov schválený VV SFZ dňa 26.6.2012.
   3. Registračný poriadok futbalu schválený VV SFZ dňa 26.6.2012.
   4. Smernica pre registráciu profesionálnych a neamatérskych zmlúv schválená VV SFZ dňa 22.9.2009.
   5. Pravidlá pre stanovenie výšky odstupného za profesionálneho hráča schválené mimoriadnou konferenciou SFZ dňa 10.7.1993 v znení zmien a doplnkov schválených dňa 17.3.1995.

   Článok 46 - Účinnosť

   Tento poriadok nadobúda účinnosť 14. marca 2017. 

   PRÍLOHY

   PRÍLOHA č. 1 - Reprezentácia Slovenskej republiky vo futbale[35]

   1. Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz futbalu v zmysle § 16 ods. 1 písm. e) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie vo futbale a ich účasť na medzinárodnej športovej súťaži alebo na medzinárodnom športovom podujatí.
   2. V zmysle článku 3 ods. 2 písm c.) a článku 4 ods. 2 písm. g.) stanov SFZ je poslaním a jednou z hlavných činností SFZ zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významných súťažiach vo futbale.
   3. Reprezentovanie Slovenskej republiky upravuje aj článok 20 stanov SFZ, Štatút reprezentanta Slovenskej republiky[36]  a osobitné predpisy[37] .
   4. Táto príloha upravuje záväzné pravidlá, postupy a povinnosti hráčov, klubov a SFZ pri uvoľňovaní hráčov pre potreby reprezentačných družstiev.
   5. Každý hráč má právo, aby ho futbalový klub, v ktorom je registrovaný, uvoľnil pre potreby futbalovej reprezentácie krajiny, ktorú je oprávnený reprezentovať, ak ho národný futbalový zväz danej krajiny z klubu riadne vyžiadal.
   6. Skutočnosť, že hráč bol nominovaný na medzištátne stretnutie slovenskej futbalovej reprezentácie, je SFZ povinný oznámiť hráčovi a jeho materskému klubu najneskôr 15 dní pred termínom, v ktorom sa má odohrať medzištátne stretnutie, na ktoré je hráč nominovaný. Klub nie je povinný hráča uvoľniť, ak SFZ nedodržal lehotu stanovenú na oznámenie nominácie.
   7. Hráč má možnosť odmietnuť nomináciu do reprezentácie z osobných dôvodov (napr. nezáujem reprezentovať, úmrtie v rodine a pod.).
   8. Nomináciu je hráč oprávnený odmietnuť aj zo zdravotných dôvodov (zranenie, choroba). V takom prípade je hráč povinný podrobiť sa na požiadanie SFZ lekárskej prehliadke. Lekára, ktorý lekársku prehliadku vykoná, určí SFZ (spravidla lekár reprezentačného družstva).
   9. Materský klub hráča je povinný potvrdiť, či nominovaného hráča uvoľní pre potreby reprezentácie Slovenskej republiky v lehote šesť dní odo dňa doručenia nominácie. V prípade, že sa klub k nominácii hráča v stanovenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že klub s uvoľnením hráča súhlasí.
   10. Povinnosť klubov uvoľniť hráčov pre potreby reprezentácie Slovenskej republiky sa vzťahuje na medzištátne stretnutia, ktoré sa konajú v termínoch stanovených v kalendári medzištátnych stretnutí FIFA (FIFA International Match Calendar).
   11. Ak je hráč nominovaný na stretnutie neuvedené v kalendári medzištátnych stretnutí FIFA, rozhoduje o uvoľnení hráča jeho materský klub.
   12. Klub je povinný hráča uvoľniť pre potreby reprezentácie Slovenskej republiky aj na dobu potrebnú k riadnej príprave na stretnutie (prípravná doba), ktorá je minimálne
    1. 48 hodín pred priateľským medzištátnym stretnutím,
    2. 4 dni pred kvalifikačným medzištátnym stretnutím (vrátane dňa stretnutia),
    3. 48 hodín pred kvalifikačným medzištátnym stretnutím, ktoré sa koná v termíne vyhradenom pre priateľské medzištátne stretnutie,
    4. 48 hodín pred priateľským medzištátnym stretnutím, ktoré sa koná v termíne vyhradenom pre kvalifikačné medzištátne stretnutie,
    5. 14 dní pred prvým stretnutím na záverečnom turnaji Majstrovstiev sveta, Majstrovstiev Európy alebo letných Olympijských hrách.
   13. Klub je za každých okolností povinný hráča uvoľniť v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol hráč k dispozícii reprezentačnému družstvu vždy najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom stretnutia.
   14. SFZ a klub sa môžu dohodnúť na dlhšej dobe, na ktorú klub hráča uvoľní pre potreby reprezentácie Slovenskej republiky.
   15. SFZ je povinný uvoľniť hráča v dostatočnom časovom predstihu tak, aby vzhľadom na vzdialenosť, ktorú musí hráč prekonať a cestovné spojenie, ktoré mu SFZ zabezpečilo, sa hráč vrátil do svojho materského klubu najneskôr do 24 hodín od ukončenia medzištátneho stretnutia, na ktoré bol nominovaný. Doba návratu sa predlžuje na 48 hodín od ukončenia medzištátneho stretnutia, ktoré sa nekonalo na území konfederácie, v ktorej je hráčov materský klub registrovaný.
   16. V prípade záverečných šampionátov je klub povinný hráča uvoľniť a hráč musí vycestovať za reprezentačným družstvom najneskôr v pondelok ráno v týždni, ktorý predchádza týždňu, v ktorom príslušný záverečný šampionát začína. SFZ musí hráča uvoľniť ráno v deň nasledujúci po dni posledného stretnutia reprezentačného družstva na záverečnom turnaji.
   17. SFZ je povinný najneskôr 10 dní pred stretnutím, na ktoré je hráč nominovaný, písomne oznámiť hráčovi a jeho materskému klubu časový harmonogram reprezentačného zrazu. V oznámení je SFZ povinný uviesť, kedy a akým spôsobom hráč opustí klub a pridá sa k reprezentačnému družstvu Slovenskej republiky, a kedy a akým spôsobom sa hráč vráti z reprezentačného zrazu do materského klubu.
   18. Akákoľvek odmena pre materský klub za účasť hráča v reprezentácii Slovenskej republiky je zakázaná. SFZ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť hráčovi dopravu z klubu na miesto reprezentačného zrazu a späť, primerané ubytovanie a stravu, potrebnú zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť a znášať ďalšie náklady spojené s výkonom činnosti reprezentanta v zmysle trojstrannej zmluvy o výkone činnosti reprezentanta Slovenskej republiky, ktorú hráč uzatvoril so SFZ a spoločnosťou SFZ Marketing, s. r. o.
   19. Ak profesionál z kategórie mužov počas doby, na ktorú bol uvoľnený pre A družstvo reprezentácie v termíne stanovenom v koordinovanom kalendári medzištátnych stretnutí utrpí telesné zranenie spôsobené neúmyselnou nehodou, a je z tohto dôvodu dočasne úplne telesne postihnutý, FIFA odškodní klub, v ktorom je takýto hráč registrovaný. Podmienky a pravidlá odškodnenia stanovuje FIFA Technical Bulletin – Club Protection Programme.[38]
   20. Reprezentačné štarty hráča zaznamenáva technický vedúci každého reprezentačného družstva SFZ, ktorý je povinný do 5 dní po skončení každého reprezentačného zrazu odovzdať záznam podľa tohto odseku matrike SFZ.
   21. Evidenciu reprezentačných štartov vedie matrika SFZ, ktorá na žiadosť hráča alebo klubu vydá potvrdenie o počte reprezentačných štartov hráča v jednotlivých vekových kategóriách.

   PRÍLOHA č. 1a - Ženská reprezentácia Slovenskej republiky vo futbale (Zásady/Princípy pre ženský futbal)

   1. Klub je povinný uvoľniť svoju registrovanú hráčku do reprezentačného družstva krajiny, za ktorú je hráčka oprávnená hrať na základe svojho občianstva, ak je nominovaná príslušným zväzom. Akákoľvek dohoda medzi hráčkou a klubom o opaku je zakázaná.
   2. Povinnosť uvoľniť hráčku v súlade s podmienkami podľa odseku 1 sa vzťahuje na všetky asociačné termíny uvedené v kalendári medzištátnych stretnutí žien (pozri aj odsek 3 a 4) ako aj pre záverečné súťaže FIFA ženského svetového pohára, ženského olympijského futbalového turnaja, majstrovstvá ženskej „A“ reprezentácie, ktorá podlieha príslušnému zväzu, ktorý je členom organizujúcej konfederácie, a konfederačné kvalifikačné turnaje na ženský olympijský futbalový turnaj (maximálna lehota na uvoľnenie je 12 dní).
   3. Po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami, FIFA zverejní kalendár medzištátnych stretnutí žien na obdobie dvoch až štyroch rokov, ktorý bude zahŕňať všetky asociačné termíny na príslušné obdobie (pozri aj odsek 4). Po zverejnení kalendára medzištátnych stretnutí žien, môžu byť do kalendára pridané iba záverečné súťaže FIFA ženského svetového pohára, ženský olympijský futbalový turnaj, majstrovstvá ženskej „A“ reprezentácie a konfederačné kvalifikačné turnaje na ženský olympijský futbalový turnaj.
   4. Typy asociačných termínov:
    1. typ I - obdobie 9 dní začínajúce v pondelok ráno a končiace v utorok večer nasledujúceho týždňa, ktoré je vyhradené pre činnosť reprezentačných družstiev. Počas tohto typu asociačného termínu môže každé reprezentačné družstvo odohrať maximálne 2 stretnutia bez ohľadu na to, či ide o kvalifikačné stretnutia medzištátneho turnaja alebo o priateľské stretnutia. Tieto stretnutia môžu byť v priebehu asociačného termínu naplánované v ktorýkoľvek deň od stredy za predpokladu, že minimálne 2 celé kalendárne dni zostanú medzi stretnutiami voľné (napr. štvrtok/nedeľa alebo sobota/utorok).
    2. typ II - obdobie 9 dní začínajúce v pondelok ráno a končiace v utorok večer nasledujúceho týždňa, ktoré je vyhradené pre konfederačné kvalifikačné miniturnaje reprezentačných družstiev. Počas tohto typu asociačného termínu môže každé reprezentačné družstvo odohrať maximálne 3 stretnutia.
    3. typ III - obdobie 10 dní začínajúce v pondelok ráno a končiace v stredu večer nasledujúceho týždňa, ktoré je vyhradené pre priateľský turnaj reprezentačných družstiev, ktorý sa bude hrať vo februári/marci každého kalendárneho roka. Počas tohto typu asociačného termínu môže každé reprezentačné družstvo odohrať maximálne 4 stretnutia.
   5. Uvoľniť hráčku mimo asociačný termín alebo mimo súťaží uvedených v odseku 2, ktoré sú uvedené v kalendári medzištátnych stretnutí žien, nie je povinné.
   6. Pri všetkých troch typoch asociačných termínov musí byť hráčka uvoľnená tak, aby mohla vycestovať do svojho reprezentačného družstva najneskôr v pondelok ráno a späť do svojho klubu najneskôr nasledujúcu stredu ráno (typy I a II) alebo nasledujúci štvrtok ráno (typ III) po uplynutí asociačného termínu. Pre konfederačný kvalifikačný turnaj na ženský olympijský futbalový turnaj musí byť hráčka uvoľnená tak, aby mohla vycestovať do svojho reprezentačného družstva najneskôr v pondelok ráno pred otváracím stretnutím konfederačného kvalifikačného turnaja a SFZ je povinný hráčku uvoľniť v dopoludňajších hodinách dňa nasledujúceho po poslednom stretnutí svojho reprezentačného družstva na turnaji. Pre finálové turnaje v zmysle odsekov 2 a 3 musí byť hráčka uvoľnená tak, aby mohla vycestovať do svojho reprezentačného družstva najneskôr 14 dní pred začatím otváracieho stretnutia príslušného turnaja v dopoludňajších hodinách a SFZ je povinný hráčku uvoľniť v dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa po poslednom stretnutí svojho reprezentačného družstva na turnaji.
   7. SFZ a klub sa môžu dohodnúť aj na dlhšej dobe, na ktorú klub hráčku uvoľní alebo aj na iných dojednaniach s ohľadom na odsek 6.
   8. Hráčka, ktorá bola nominovaná SFZ, je povinná, v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku, pokračovať v plnení klubových povinností najneskôr do 24 hodín po skončení obdobia, pre ktoré bola uvoľnená. Táto lehota sa predlžuje na 48 hodín, ak sa aktivita reprezentačného družstva nekonala na území konfederácie, v ktorej je registrovaný materský klub hráčky. Klub musí byť o odchode a návrate hráčky písomne ​​informovaný 10 dní pred jej uvoľnením. SFZ je povinný zabezpečiť, aby hráčky boli schopné vrátiť sa do svojich klubov načas.
   9. Ak hráčka nepokračuje v plnení klubových povinností v lehote stanovenej týmto odsekom Komisia pre status hráčov na základe požiadavky klubu rozhodne, že na najbližší reprezentačný zraz sa doba uvoľnenia hráčky skráti nasledovne
    1. v prípade asociačného termínu - o dva dni,
    2. v prípade finálovej súťaže medzinárodného turnaja - o päť dní.
   10. Ak SFZ opakovane poruší ustanovenia, Komisia pre status hráčov môže uložiť primerané sankcie, a to vrátane ale bez obmedzenia na:
    1. pokutu, skrátenie doby na uvoľnenie hráčky,
    2. zákaz nominovať hráčku pre nasledujúce reprezentačné zrazy.

   PRÍLOHA č. 2 - Poplatky

   1. Matričný úkon je spoplatnený podľa sadzobníka poplatkov.
   2. Poplatok podľa odseku 1 je klub povinný uhradiť tomu futbalovému zväzu, ktorého matrika je príslušná vykonať matričný úkon.
   3. Poplatky sa uhrádzajú na základe mesačnej zbernej faktúry, ktorú prostredníctvom ISSF vystaví SFZ.
   4. Ak sa poplatok neuhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, uhradí poplatník poplatok podľa ustanovení tohto poriadku.

   SADZOBNÍK POPLATKOV

   ÚKON

   POPLATOK

   základná (prvotná) registrácia, zmena registrácie

   5 EUR

   vystavenie registračného preukazu

   5 EUR

   zmena klubovej príslušnosti - dospelý amatér

   10 EUR

   zmena klubovej príslušnosti - maloletý amatér

   7 EUR

   zmena klubovej príslušnosti - profesionál

   40 EUR

   zmena klubovej príslušnosti - zo zahraničia do SFZ

   40 EUR

   sťažnosť

   50 EUR

   registrácia zmluvy medzi klubom a profesionálom

   5 EUR

   registrácia zmluvy medzi klubmi

   5 EUR

   registrácia zmluvy o zastupovaní hráča alebo klubu sprostredkovateľom (príloha 4)

   5 EUR

   ročný poplatok za správu osobného konta v ISSF (každý člen SFZ - fyzická osoba od veku 9 rokov)

   1 EUR

   mesačný poplatok za správu ISSF (kluby)

   2 EUR

   PRÍLOHA č. 3 - Futsal (pravidlá o prestupe a statuse hráčov futsalu)

    Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

   1. Registračný a prestupový poriadok SFZ, vrátane Prílohy č. 2, sa vzťahuje aj na futsal, ak v tejto prílohe č. 3 nie je ustanovené inak.
   2. Táto Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Registračného a prestupovaného poriadku SFZ.
   3. Tento poriadok sa vzťahuje na všetkých členov SF vrátane hráčov futsalu bez ohľadu na vekovú kategóriu alebo pohlavie. Ak sa v znení textu tohto poriadku používa "SFZ", myslí sa tým primerane aj "SF", pokiaľ v tejto prílohe nie je uvedené inak.

   Článok 2 - Prevzatie záväzných ustanovení FIFA RSTP

   1. V zmysle článku 2 ods. 4 Prílohy č. 6 FIFA RSTP (Pravidlá o statuse a prestupoch hráčov futsalu) musia byť do tejto prílohy prevzaté nasledovné ustanovenia FIFA RSTP (v zátvorke je uvedené príslušné ustanovenie RaPP)
    1. článok 2 FIFA RSTP - Status hráčov (článok 4),
    2. článok 3 FIFA RSTP - Opätovné získanie statutu amatéra (článok 5),
    3. článok 4 FIFA RSTP - Ukončenie aktívnej kariéry hráča (článok 6),
    4. článok 5 FIFA RSTP - Registrácia hráča (článok 12),
    5. článok 6 FIFA RSTP - Registračné obdobia (článok 19),
    6. článok 7 FIFA RSTP - Hráčsky pas (článok 14),
    7. článok 8 FIFA RSTP - Žiadosť o registráciu a registrácia zmluvy (článok 12 a článok 27),
    8. článok 10 FIFA RSTP - Hosťovanie profesionálov (článok 18),
    9. článok 11 FIFA RSTP - Neregistrovaní hráči (článok 17),
    10. článok 18 FIFA RSTP - Osobitné ustanovenia o zmluvách medzi profesionálmi a klubmi (článok 29).
   2. V zmysle článku 2 ods. 5 Prílohy č. 6 FIFA RSTP (Pravidlá o statuse a prestupoch hráčov futsalu) musí táto príloha obsahovať aj vhodné prostriedky na ochranu zmluvnej stability v súlade s platným právnym poriadkom a kolektívnymi zmluvami, a to najmä (v zátvorke je uvedené príslušné ustanovenie RaPP)
    1. článok 13 FIFA RSTP - zásada, že zmluvy sa musia dodržiavať (článok 29 ods. 7),
    2. článok 14 FIFA RSTP - zásada, že zmluva môže byť bez následkov vypovedaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ak je na to oprávnený dôvod (článok 29 ods. 8),
    3. článok 15 FIFA RSTP - zásada, že profesionál môže vypovedať zmluvu na základe športových oprávnených dôvodov (článok 31 ods. 1 písm. c) a ods. 5),
    4. článok 16 FIFA RSTP - zásada, že trvanie zmluvy nie je možné jednostranne ukončiť počas trvania súťažného ročníka (článok 29 ods. 9),
    5. článok 17 ods. 1 a 2 FIFA RSTP - zásada, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávnených dôvodov má zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila, zaplatiť kompenzáciu, a že takáto kompenzácia môže byť stanovená aj v zmluve (článok 32 ods. 1),
    6. článok 17 ods. 3 až 5 FIFA RSTP - zásada, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávnených dôvodov bude zmluvnej strane, ktorá zmluvu porušila, uložená disciplinárna sankcia športového charakteru (článok 39 ods. 5 a 10).

   Článok 3 - Výklad pojmov

   Na účely tejto prílohy sa rozumie pod pojmom

   1. futsal - športová hra hraná podľa pravidiel futsalu, ktoré vypracovala FIFA v spolupráci so subkomisiou IFAB (International Football Association Board); ak v texte tohto poriadku je použitý pojem "futbal", myslí sa tým aj "futsal"
   2. súťažné stretnutie - futsalové stretnutie, ktoré sa uskutočňuje v rámci organizovaného futsalu, ako napr. v národnej majstrovskej súťaži, národnej pohárovej súťaži a v medzinárodnej klubovej súťaži okrem priateľských a tréningových stretnutí.
   3. aktívny hráč - hráč, ktorý má vystavený platný registračný preukaz a je registrovaný v klube, ktorý je členom SF,
   4. aktívny klub - klub, ktorý má v jednom súťažnom ročníku zaradené aspoň jedno družstvo do ktorejkoľvek súťaže v rámci SF a je zároveň členom SF,
   5. matrika - útvar SF, oprávnený vykonávať matričné úkony prostredníctvom matrikára,
   6. matričný úkon - úkon vykonaný matrikou SF po doručení potrebných podkladov, a to buď elektronicky prostredníctvom ISSF, doporučenou poštou alebo prostredníctvom doručovateľskej služby. Za matričný úkon sa považuje
    1. registrácia hráča,
    2. zmena, zrušenie a zánik registrácie,
    3. transfer hráča,
    4. registrácia zmluvy medzi hráčom a klubom,
    5. registrácia zmluvy medzi klubmi navzájom,
    6. registrácia zmluvy o zastupovaní hráča alebo klubu,
    7. ukončenie športovej činnosti hráča.

   Článok 4 - Osobitné ustanovenia o registrácii

   1. Registráciou v SF prejavuje fyzická osoba a právnická osoba svoj ničím nepodmienený súhlas a slobodnú vôľu podriadiť sa platným pravidlám futsalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v stanovách a ostatných predpisoch SF, SFZ, UEFA a FIFA, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaných v súlade s nimi.
   2. Žiadosť o registráciu podáva fyzická osoba a právnická osoba na matriku SF.
   3. Hráč futsalu môže byť registrovaný len v jednom futsalovom klube, s výnimkou registrácie dvojitého štartu v súťažiach miestnej úrovne a v školských súťažiach.
   4. Hráč futsalu môže byť zároveň registrovaný vo futbalovom klube. Futsalový klub a futbalový klub nemusia byť členom rovnakého národného zväzu.
   5. Registráciu hráčov futsalu vykonáva
    1. matrika SF - ak má klub zaradené družstvo v republikovej súťaži priamo a nepriamo riadenej SF,
    2. matrika regionálnych združení SF[1] alebo matrika miestnych organizácií - ak má klub zaradené družstvo v regionálnej alebo miestnej súťaži nezahrnutej do štruktúry súťaží SF.
   6. SF vedie register fyzických osôb a register právnických osôb prostredníctvom ISSF v rámci Centrálneho registra členov SFZ; hráči registrovaní matrikou SF musia byť evidovaní v ISSF.
   7. Zánikom členstva v SF dochádza aj k zrušeniu registrácie člena v SF.
   8. Ak ide o registráciu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku prílohy, žiadosť o zrušenie registrácie sa doručí matrike SF, ktorá vykonanie rozhodnutia o zrušení registrácie zabezpečí aj v ISSF. Ak ide o registráciu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku prílohy, žiadosť o zrušenie registrácie sa doručí miestne príslušnej matrike regionálneho združenia alebo miestnej organizácie, ktorá prostredníctvom matriky SF zabezpečí zrušenie registrácie v ISSF, ak je v ISSF registrácia vykonaná.
   9. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorej bola registrácia zrušená na základe rozhodnutia príslušného orgánu o vylúčení zo SF, môže byť znovu zaregistrovaná najskôr po piatich rokoch odo dňa vylúčenia zo SF, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
   10. Ak zanikne klub bez právneho nástupcu alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže alebo odhlásil družstvo zo súťaže alebo bolo družstvo vylúčené zo súťaže[2] a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo v klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže alebo odhlásil družstvo zo súťaže. V takom prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa článku 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.03. do 30.06. príslušného roku.
   11. Pri realizácii právno-organizačných zmien v klube sa postupuje podľa Smernice SF o zaraďovaní družstiev do súťaží a primerane podľa Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch[3].

   Článok 5 - Osobitné ustanovenia o registračnom preukaze hráča

   1. Hráč futsalu nemusí mať vystavený registračný preukaz SFZ v podobe plastovej karty. Údaje o jeho registrácii podľa článku 9 ods. 4 tohto poriadku však musia byť identifikovateľné v ISSF.
   2. Hráč futsalu registrovaný matrikou regionálnych združení SF alebo matrikou miestnych organizácií pre súťaže podľa článku 4 ods. 5 tejto prílohy môže mať vystavený registračný preukaz príslušného regionálneho združenia SF alebo príslušnej miestnej organizácie.

   Článok 6 - Medzinárodný futsalový prestupový certifikát

   1. Hráč futsalu registrovaný v národnom zväze môže byť zaregistrovaný v národnom zväze iného štátu, ak bol národnému zväzu iného štátu doručený medzinárodný futsalový prestupový certifikát (IFTC) pôvodným národným zväzom.
   2. IFTC sa vydáva bezodplatne, bez výhrad a bez časového obmedzenia. Akékoľvek dohody alebo ustanovenia o opaku sú neplatné a neúčinné.
   3. Národný zväz, ktorý vydáva IFTC, odošle jeho kópiu na FIFA.
   4. Administratívny proces vydávania IFTC je zhodný s procesom vydávania ITC.
   5. IFTC musí byť odlíšiteľný od ITC.
   6. IFTC sa v prípade hráčov mladších ako 12 rokov nevyžaduje.

   Článok 7 - Registračné obdobia

   1. Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach
    1. od 01.07. do 15.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
    2. od 01.01. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
   2. Uvedené registračné obdobia neplatia pre hráčov súťaží futsalu nezahrnutých do štruktúry súťaží SF.

   Článok 8 - Klubová príslušnosť hráča a oprávnenie na štart v súťaži

   Hráč registrovaný matrikou SF môže byť registrovaný aj matrikou regionálnych združení SF alebo matrikou miestnych organizácií v regionálnej alebo miestnej súťaži futsalu nezahrnutej do štruktúry súťaží SF.

   Článok 9 - Výkon disciplinárnych sankcií

   1. Disciplinárna sankcia uložená hráčovi na počet stretnutí za disciplinárne previnenie počas hrania futsalu alebo vzťahujúce sa na futsal sa vzťahuje len na činnosť hráča futsalu v jeho futsalovom klube.
   2. Disciplinárna sankcia uložená hráčovi na počet stretnutí za disciplinárne previnenie počas hrania futbalu alebo vzťahujúce sa na futbal sa vzťahuje len na činnosť hráča futbalu v jeho futbalovom klube.
   3. Disciplinárna sankcia uložená na časové obdobie sa vzťahuje na činnosť hráča vo futsale ako aj futbale bez ohľadu na to, či k disciplinárnemu previneniu došlo vo futsale alebo futbale, ak o takejto sankcii v závažných prípadoch rozhodne DK SFZ.
   4. Národný zväz, v ktorom je hráč registrovaný, je povinný informovať o uloženej disciplinárnej sankcii druhý národný zväz, v ktorom hráč môže byť registrovaný, ak je hráč zaregistrovaný vo futsale a vo futbale v dvoch rôznych národných zväzoch.[4]
   5. Nevykonaná disciplinárna sankcia uložené hráčovi alebo jeho časť musí byť vykonané alebo uložené novým národným zväzom hráča, kde sa má hráč registrovať. Národný futbalový zväz je povinný túto skutočnosť a informáciu o uloženej disciplinárnej sankcie uviesť pri vydávaní ITC.

   Článok 10 - Zmluvná stabilita

   1. Profesionál, ktorý má uzatvorenú zmluvu s futbalovým klubom, môže uzatvoriť zmluvu s iným futsalovým klubom len po predchádzajúcom písomnom súhlase futbalového klubu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.
   2. Profesionál, ktorý má uzatvorenú zmluvu s futsalovým klubom, môže uzatvoriť zmluvu s iným futbalovým klubom len po predchádzajúcom písomnom súhlase futsalového klubu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.
   3. Zmluvu s profesionálom môže uzatvoriť len klub, ktorý je riadnym členom SF a má na účte SF zloženú finančnú zábezpeku vo výške 12.000,- EUR.
   4. Registráciu zmlúv vykonáva a register zmlúv vedie matrika SF.

   Článok 11 - Odstupné za transfer amatéra

   1. Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na jednorazové odstupné, ktoré je stanovené nasledovne:

   Súťaž, do ktorej hráč robí transfer / vek

   9 - 11

   12 - 15

   16 - 18

   19 - 25

   26 - 33

   34 a viac

   1. liga

   100 €

   200 €

   500 €

   1000 €

   750 €

   250 €

   2. liga

   100 €

   200 €

   300 €

   600 €

   400 €

   150 €

   3.liga a nižšie

   100 €

   200 €

   250 €

   250 €

   150 €

   50 €

   1. Za hosťovanie amatéra do nového klubu má materský klub nárok na jednorazové odstupné vo výške polovice odstupného uvedeného v ods. 1 tohto článku.

   Článok 12 - Sťažnosť

   Na vybavenie sťažnosti proti úkonu matriky SF je príslušná matrika SFZ.

   Článok 13 - Prechodné ustanovenia

   1. Ak pred účinnosťou tohto poriadku zanikol klub bez právneho nástupcu, zaniká dňom účinnosti tohto poriadku aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte.
   2. Ak klub v stanovenej lehote neprihlási družstvo do súťaže pre súťažný ročník 2015-2016 a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká dňom uplynutia lehoty stanovenej pre prihlásenie do súťaže aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže.
   3. Ak bolo družstvo klubu v súťažnom ročníku 2014-2015 vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká dňom 30.6.2015 aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v tomto klube.

   Článok 14 - Zrušovacie ustanovenia

   Zrušujú sa:

   1. Prestupový poriadok SF schválený VV SF dňa 23.8.2011.
   2. Registračný poriadok SF schválený VV SF dňa 23.8.2011.

   Poznámky pod čiarou:
   1. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players Edition 2014, dostupné na internete: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstatusandtransfer_2014_e_neutral.pdf^
   2. Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7678&langId=en^
   3. Článok 2 písm. a) stanov SFZ,^
   4. Článok 2 písm. d) stanov SFZ.^
   5. Článok 2 písm. r) stanov SFZ.^
   6. Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ^
   7. Článok 23 ods. 3 stanov SFZ.^
   8. Článok 64 ods. 1 písm. e) Disciplinárneho poriadku SFZ.^
   9. Článok 53 Disciplinárneho poriadku SFZ.^
   10. Článok 23 ods. 3 stanov SFZ.^
   11. Článok 23 ods. 3 písm. a), b) a d) stanov SFZ.^
   12. Článok 23 ods. 3 písm. c) stanov SFZ.^
   13. Článok 30 Disciplinárneho poriadku SFZ.^
   14. Smernica SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch.^
   15. Článok 14 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SFZ. ^
   16. Článok 53 ods. 1 písm e) Disciplinárneho poriadku SFZ.^
   17. Článok 3 písm. s) stanov SFZ.^
   18. Komora SFZ pre riešenie sporov.^
   19. zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Dohovor o právach dieťaťa - http://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf^
   20. § 31 zákona č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.^
   21. § 1 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).^
   22. Školy a v triedy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, školy a v triedy, v ktorých je jedným z vyučovacích predmetov jazyk národnostnej menšiny a vyučovacím jazykom ostatných vyučovacích predmetov je štátny jazyk a tzv. bilingválne vzdelávanie.^
   23. Dostupné na adrese: https://issf.futbalnet.sk/docs/Registracny_formular_SFZ_Transfer_zahranicie.pdf.^
   24. Dostupné na internete: http://orsr.sk/.^
   25. Dostupné na internete: http://www.ives.sk/registre/.^
   26. § 4 ods. 5 zákona o športe.^
   27. Napríklad § 340 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.^
   28. Judikatúra FIFA DRC napr.: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/87875_44581.pdf:
    “V tomto ohľade komora konštatovala, že v súlade s jej ustálenou judikatúrou je ustanovenie zmluvy, ktoré dáva jednej zmluvnej strane oprávnenie jednostranne zrušiť alebo predĺžiť zmluvu bez toho aby mala druhá zmluvná strana rovnaké oprávenie, ustanovením s neprijateľným obsahom a z toho dôvodu nie je právne záväzné.”.^
   29. Článok 51 disciplinárneho poriadku SFZ.^
   30. Článok 52 disciplinárneho poriadku SFZ.^
   31. Článok 67 ods. 7 písm. c) stanov SFZ.^
   32. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.^
   33. Článok 67 ods. 7 písm. c) stanov SFZ. ^
   34. Orgán na riešenie sporov SFZ, ktorého právomoc a činnosť je upravená v článku 59 stanov SFZ a v poriadku komory SFZ. ^
   35. § 29 a § 30 zákona o športe.^
   36. dostupný na webovom sídle SFZ v sekcii Legislatíva - Štatúty a kódexy.^
   37. Napríklad Disciplinárny poriadok SFZ.^
   38. http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/64/76/90/technicalbulletinmitcirculare.pdf ^
   Komentáre
   Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
   Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
   Prihlásenie
   Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

   Online prenos

   Udalosti a podujatia

   • Žiadne udalosti