Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rokovací poriadok trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - 2009 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.12.2011Krajský súd v Žiline (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ROKOVACÍ PORIADOK
  TRESTNOPRÁVNEHO KOLÉGIA KRAJSKÉHO SÚDU V ŽILINE

  článok I - Kolégium

  Trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Žiline (ďalej len „kolégium“) je kolektívny orgán, ktorého členmi sú sudcovia určení rozvrhom práce Krajského súdu v Žiline, vrátane sudcov dočasne pridelených na výkon súdnictva do trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline.

  článok II - Činnosť kolégia

  Kolégium najmä:

  a) prerokúva a vyjadruje sa k podnetom sudcov na prijatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak došlo k výkladovým rozdielnostiam v právoplatných rozhodnutiach senátov tohto kolégia,
  b) prerokúva a vyjadruje sa k podnetom predsedu krajského súdu, predsedov okresných súdov a predsedu kolégia na prijatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak došlo k výkladovým rozdielnostiam v právoplatných rozhodnutiach okresných súdov v obvode krajského súdu,
  c) oboznamuje sa s rozhodovacou činnosťou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), a to v záujme zachovania jednotného výkladu a jednotného používania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj s rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev a Európskeho súdu pre ľudské práva,
  d) rozhoduje o predložení podnetu na zjednotenie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov najvyššiemu súdu,
  e) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
  f) pripravuje podnety na zmeny právnych úprav, týkajúcich sa konania pred súdmi,
  g) prerokúva návrh rozvrhu práce, ak o to požiada predseda súdu,
  h) prerokúva iné otázky, ak tak ustanovuje zákon,
  i) rozhoduje o podnetoch na zaradenie stanoviska, judikátov a vyjadrení do Zbierky kolégia,
  j) kolégium aspoň raz ročne organizuje porady so sudcami okresných súdov v obvode Krajského súdu v Žiline.

  článok III - Rokovanie kolégia

  a) Kolégium sa schádza minimálne štyrikrát ročne, vždy však v druhý utorok v marci, júni, septembri a decembri príslušného kalendárneho roka.
  b) Rokovanie zvoláva, určuje jeho program a vedie predseda kolégia. Rokovania sú neverejné.
  c) Na rokovaní majú právo zúčastniť sa predseda krajského súdu, podpredsedovia krajského súdu, členovia iných kolégií, justiční čakatelia, vyšší súdni úradníci poverení konaním a rozhodovaním alebo vykonávaním iných úkonov súdu podľa osobitného zákona, ako aj iné osoby, ktoré na rokovanie pozval predseda kolégia.
  d) Kolégium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
  e) Kolégium rozhoduje uznesením, ktoré prijíma verejným hlasovaním. Hlasujú len členovia kolégia. Každý člen kolégia prítomný na rokovaní je povinný hlasovať.
  f) Uznesenie o stanovisku kolégia a uznesenie o judikáte kolégia je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov kolégia. Uznesenie o vyjadrení kolégia a uznesenie o iných rozhodnutiach kolégia je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov kolégia. Každý člen kolégia sa môže k prijatému uzneseniu kolégia písomne vyjadriť.
  g) O priebehu rokovania sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda kolégia a ten, kto ju spísal. K zápisnici sa pripoja i prípadné písomne vypracované vyjadrenia členov kolégia. Zápisnicu zo zasadnutia kolégia overuje kolégiom zvolený overovateľ, ktorým je člen kolégia.

  článok IV - Predseda kolégia

  A./
  a) Predsedu kolégia vymenúva predseda krajského súdu po prerokovaní so sudcami kolégia.
  b) Predsedu kolégia odvoláva predseda krajského súdu na návrh najmenej polovice členov kolégia alebo v odôvodnených prípadoch aj bez návrhu po prerokovaní s členmi kolégia.
  c) V čase neprítomnosti predsedu kolégia trvajúcej viac ako šesť týždňov vykonáva jeho činnosť zástupca určený predsedom krajského súdu, ktorým môže byť len predseda senátu.

  Predseda kolégia najmä:

  B./
  a) zvoláva aspoň štyrikrát do roka rokovanie kolégia, určuje jeho program, vedie rokovanie kolégia, rozhoduje o prizvaní ďalších osôb na rokovanie kolégia,
  b) na základe právoplatných rozhodnutí krajského súdu, okresných súdov v obvode krajského súdu a podnetov predsedov grémií alebo predsedov okresných súdov v obvode krajského súdu, dáva kolégiu pripravené podnety na prijatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov najvyššiemu súdu,
  c) upozorňuje kolégium na rozpory v rozhodovaní senátov alebo samosudcov,
  d) sleduje rozhodovaciu činnosť najvyššieho súdu, a to v záujme zachovania jednotného výkladu a jednotného používania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
  e) spolupracuje pri tvorbe rozvrhu práce a z poverenia predsedu krajského súdu prerokúva návrh rozvrhu práce so sudcami kolégia,
  f) predkladá kolégiu pripravené podnety na prijatie stanoviska, judikátu a vyjadrenia kolégia (ďalej len „podnety“),
  g) podnety predkladá členom kolégia minimálne desať dní pred rokovaním kolégia.
  h) predseda kolégia môže poveriť vykonávaním niektorých úloh podľa čl. IV.B písm. a) až g) niektorého z členov kolégia.

  článok V - Asistent predsedu kolégia

  a) Asistenta predsedu kolégia (ďalej len „asistent“) určí predseda krajského súdu spravidla z vyšších súdnych úradníkov.
  b) Asistent vykonáva odborno-administratívnu agendu podľa pokynov predsedu kolégia – najmä pripravuje podklady na rokovanie kolégia, spisuje zápisnicu o rokovaní kolégia, vedie evidenčné pomôcky, Zbierku kolégia a archív kolégia.

  článok VI - Stanovisko kolégia

  a) Kolégium rozhoduje o prijatí stanoviska a o jeho zaradení do Zbierky kolégia (čl. II písm. i/) vtedy, ak došlo k výkladovým rozdielnostiam v právoplatných rozhodnutiach

  - senátov tohto kolégia
  - okresných súdov v obvode Krajského súdu v Žiline.

  b) Podnet na prijatie stanoviska a jeho zaradenie do Zbierky kolégia sa podáva predsedovi kolégia vo forme právnej vety spolu s rozhodnutiami, v ktorých bola zistená nejednotnosť a s odôvodneným návrhom na riešenie problému. Kolégium nie je návrhom na riešenie viazané.
  c) Pred prijatím stanoviska môže predseda kolégia požiadať o vyjadrenie najmä iné kolégium Krajského súdu v Žiline, grémia okresných súdov v obvode Krajského súdu v Žiline, prípadne iné subjekty.
  d) Prvopis stanoviska sa založí do Zbierky kolégia, rovnopis vyhotovenia sa doručí všetkým sudcom kolégia, grémiám okresných súdov, prípadne iným subjektom.
  e) Na žiadosť sudcu, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí kolégia a nesúhlasil s prijatým stanoviskom, sa k stanovisku pripojí jeho nesúhlasné písomné vyjadrenie, ak ho doručí v lehote do piatich pracovných dní od prijatia stanoviska.

  článok VII - Judikát kolégia

  a) Kolégium rozhoduje o prijatí judikátu a o jeho zaradení do Zbierky kolégia (čl. II písm. i), ak ide o rozhodnutie krajského súdu alebo okresného súdu v obvode Krajského súdu v Žiline, týkajúce sa otázky zásadného významu.
  b) Podnet na prijatie a zaradenie judikátu do Zbierky kolégia sa podáva predsedovi kolégia vo forme právnej vety spolu so samotným rozhodnutím a stručným odôvodnením, z ktorého vyplýva, prečo sa rozhodnutie týka otázky zásadného významu. Podaným podnetom nie je predseda kolégia viazaný.
  c) Na postup, týkajúci sa rozhodnutia o judikáte, sa primerane použijú ustanovenia čl. VI písm. c), d), e).

  článok VIII - Vyjadrenie kolégia

  a) Kolégium rozhoduje o prijatí vyjadrenia a o jeho zaradení do Zbierky kolégia, ak ide o právny problém doposiaľ neriešený a jeho výklad nie je jednotný.
  b) Podnet na prijatie a zaradenie vyjadrenia do Zbierky kolégia sa podáva predsedovi kolégia vo forme právnej vety spolu s odôvodneným návrhom na riešenie problému. Podaným podnetom nie je predseda kolégia viazaný.
  c) Na postup, týkajúci sa rozhodnutia o vyjadrení, sa primerane použijú ustanovenia čl. VI písm. c), d), e).

  článok IX - Evidencia stanovísk, judikátov a vyjadrení

  a) Asistent predsedu kolégia vedie evidenciu stanovísk, judikátov a vyjadrení v Zbierke kolégia.
  b) Do Zbierky kolégia sa stanoviská, judikáty a vyjadrenia zapisujú tak, že každý rok sa po označení Stk, Jtk a Vtk číslujú od č. 1 lomeno posledné čísla letopočtu (napr. Stk 1/09, Jtk 1/09, Vtk 1/09).

  Účinnosť
  Rokovací poriadok nadobúda účinnosť 29. apríla 2009

  JUDr. Martin Bargel
  predseda trestnoprávneho kolégia


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti