Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rokovací poriadok SFZ (úplné znenie účinné od 4.6.2016) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.10.2016 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ROKOVACÍ PORIADOK
  Slovenského futbalového zväzu
  z 3. júna 2016

  Konferencia Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “konferencia”) schválila 3. júna 2016 podľa článku 42 ods. 3 písm. h) Stanov SFZ (ďalej len “Stanovy”) tento Rokovací poriadok SFZ (ďalej len “rokovací poriadok”):


  Prvá časť - Všeobecné ustanovenia

  Článok 1 - Predmet úpravy

  Tento rokovací poriadok upravuje

  1. prípravu a priebeh konferencie,
  2. spôsob hlasovania na konferencii,
  3. pôsobnosť a konanie predsedajúceho konferencie (ďalej len “predsedajúci”), Volebnej komisie SFZ (ďalej len “volebná komisia”), kontrolóra SFZ (ďalej len “kontrolór”), pracovných komisií konferencie, generálneho sekretára SFZ (ďalej len „generálny sekretár“) a pracovníkov administratívy SFZ pri príprave, v priebehu a po uskutočnení konferencie.

  Druhá časť - Konferencia

  Prvá hlava - Osoby zúčastnené na konferencii a pracovné komisie konferencie

  Článok 2 - Členovia a ich delegáti

  1. Na konferencii majú právo hlasovať delegáti konferencie (ďalej len “delegát”) podľa článku 41 ods. 1 Stanov.
  2. Príslušný člen SFZ písomne oznámi SFZ delegátov a náhradníkov ustanovených podľa článku 41 ods. 2 a 7 Stanov bezodkladne po ich ustanovení.
  3. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska a kontaktné údaje delegátov a náhradníkov vrátane údaju o tom, ktorého delegáta náhradník zastupuje, spolu s ich súhlasom so
   1. spracovaním ich osobných údajov v SFZ v súvislosti s účasťou na konferencii, a
   2. zverejnením ich podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie činnosti SFZ a preukázania transparentnosti priebehu konferencie.
  4. Každú zmenu v osobe delegáta alebo náhradníka, ako aj zmenu údajov uvedených v oznámení podľa odseku 3, je príslušný člen SFZ povinný bezodkladne oznámiť generálnemu sekretárovi.

  Článok 3 - Predsedajúci konferencie

  1. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci.
  2. Predsedajúcim konferencie je prezident SFZ (ďalej len “prezident”), ktorý môže vedením rokovania konferencie poveriť inú osobu, spravidla člena výkonného výboru SFZ (ďalej len “výkonný výbor”) alebo generálneho sekretára. Poverenie predsedajúceho oznámi prezident delegátom spravidla na začiatku konferencie.
  3. Ak prezident na konferencii nie je prítomný, generálny sekretár oboznámi delegátov s písomným poverením predsedajúceho na začiatku konferencie a toto poverenie je prílohou zápisnice z konferencie. Ak prezident na konferencii nie je prítomný a zároveň nepoveril žiadnu osobu vedením konferencie, predsedajúcim konferencie je prvý viceprezident SFZ alebo iná osoba určená rozhodnutím výkonného výboru. Ak funkcia prezidenta nie je obsadená, postupuje sa podľa článku 37 ods. 9 Stanov.
  4. Predsedajúci otvára a ukončuje konferenciu, riadi rokovanie a hlasovanie, kontroluje diskusiu, dáva a odoberá slovo delegátom a hosťom a dbá na to, aby konferencia prebiehala dôstojne, v súlade s právnym poriadkom, Stanovami, rokovacím poriadkom, Volebným poriadkom SFZ (ďalej len “volebný poriadok”) a ostatnými predpismi SFZ.
  5. Predsedajúci môže na návrh delegáta, člena výkonného výboru, kontrolóra, predsedu volebnej komisie alebo aj bez návrhu prerušiť rokovanie konferencie najviac na jednu hodinu, ak sa nedodržiava rokovací poriadok, volebný poriadok, Stanovy alebo právny poriadok, alebo ak to uzná za vhodné, aj z iného dôvodu. 

  Článok 4 - Mandátová komisia

  1. Úlohou mandátovej komisie je najmä overovať oprávnenosť delegátov na účasť na konferencii, posudzovať platnosť hlasovacích lístkov pri verejnom hlasovaní a dohliadať nad počtom prítomných delegátov.
  2. Kandidátov na členov mandátovej komisie navrhuje člen SFZ alebo generálny sekretár najneskôr na zasadnutí výkonného výboru, ktoré predchádza konferencii.
  3. Výkonný výbor z navrhnutých kandidátov za člena mandátovej komisie odporučí konferencii šiestich členov mandátovej komisie v takom zložení, aby jeden člen mandátovej komisie bol zástupcom profesionálneho futbalu, štyria členovia boli zástupcami amatérskeho futbalu (jeden za každý regionálny zväz) a jeden člen bol pracovníkom administratívy SFZ; ak člena mandátovej komisie príslušný člen SFZ nenavrhol, navrhne ho generálny sekretár.
  4. Mandátová komisia vyhotoví o svojej činnosti správu, ktorá je prílohou zápisnice z konferencie.

  Článok 5 - Návrhová komisia

  1. Úlohou návrhovej komisie je najmä pripraviť písomné návrhy znenia uznesení a rozhodnutí, ktoré boli prijaté hlasovaním na zasadnutí konferencie, ktoré sú spravidla pred hlasovaním a počas hlasovania o návrhu, ak to dovoľuje technické vybavenie rokovacej miestnosti, zobrazené na monitore alebo pomocou iného projekčného zariadenia.
  2. Kandidátov na členov návrhovej komisie navrhuje člen SFZ alebo generálny sekretár najneskôr na zasadnutí výkonného výboru, ktoré predchádza konferencii.
  3. Výkonný výbor z navrhnutých kandidátov za člena návrhovej komisie odporučí konferencii šiestich členov návrhovej komisie v takom zložení, aby jeden člen bol zástupcom profesionálneho futbalu, štyria členovia boli zástupcami amatérskeho futbalu (jeden za každý regionálny zväz) a jeden člen bol pracovníkom administratívy SFZ; ak člena návrhovej komisie príslušný člen SFZ nenavrhol, navrhne ho generálny sekretár.
  4. Návrhová komisia vyhotoví o svojej činnosti správu, ktorá je prílohou zápisnice z konferencie.

  Článok 6 - Skrutátori

  1. Predsedajúci navrhne najmenej troch skrutátorov spravidla z pracovníkov administratívy SFZ a z nich jedného hlavného skrutátora. Počet skrutátorov určí predsedajúci podľa programu konferencie a dispozície rokovacej miestnosti.
  2. Za skrutátora nesmie byť navrhnutý ani schválený člen volebnej komisie, mandátovej komisie, návrhovej komisie, výkonného výboru, orgánu na riešenie sporov, ani kandidát navrhnutý do volieb na konferencii.
  3. Skrutátor plní najmä tieto úlohy
   1. kontroluje správnosť a úplnosť pripravených hlasovacích lístkov, volebných lístkov, pripravenosť volebnej schránky (ďalej len “schránka”) pre tajné hlasovanie,
   2. kontroluje alebo sám vykonáva distribúciu hlasovacích kariet alebo hlasovacích lístkov,
   3. oznamuje hlavnému skrutátorovi aktuálny počet delegátov v rokovacej miestnosti, výsledky volieb a hlasovaní,
   4. vypočítava väčšinu potrebnú pre schválenie rozhodnutia alebo voľbu kvalifikovanou väčšinou, nadpolovičnou väčšinou alebo jednoduchou väčšinou na požiadanie predsedu mandátovej komisie, predsedu volebnej komisie alebo predsedajúceho,
   5. spočítava hlasy delegátov odovzdaných za, proti a počet zdržaní sa pri hlasovaní,
   6. spracúva výsledky všetkých hlasovaní, najmä počty distribuovaných a správne označených alebo podpísaných hlasovacích lístkov, odovzdaných hlasovacích lístkov, platných hlasovacích lístkov a neplatných hlasovacích lístkov.
  4. Hlavný skrutátor sústreďuje informácie od ostatných skrutátorov o aktuálnom počte delegátov v rokovacej miestnosti a čiastkové výsledky hlasovania, ktoré spočítava a sumárny výsledok (počet prítomných delegátov, koľko delegátov a ako hlasovalo) oznamuje
   1. predsedovi mandátovej komisie pre potreby určenia väčšiny a platnosti hlasovania,
   2. predsedovi volebnej komisie, ak skrutátori asistujú volebnej komisii pri počítaní hlasov vo voľbách, a predsedajúcemu. 

  Článok 7 - Overovatelia zápisnice

  1. Predsedajúci navrhne najmenej dvoch overovateľov zápisnice z konferencie spravidla z prítomných delegátov.
  2. Úlohou overovateľov je potvrdiť pravdivosť a zhodu obsahu zápisnice z konferencie so skutočným priebehom konferencie a rozhodnutiami, ktoré konferencia na zasadnutí prijala. 

  Článok 8 - Generálny sekretár a administratíva SFZ

  1. Zasadnutie konferencie po administratívnej a organizačnej stránke pripravujú a zabezpečujú pracovníci administratívy SFZ podľa pokynov generálneho sekretára.
  2. Generálny sekretár poskytuje súčinnosť predsedajúcemu, kontrolórovi a predsedovi volebnej komisie pri plnení ich úloh a koordinuje všetky ostatné pracovné komisie konferencie.
  3. Generálny sekretár môže poveriť pracovníka administratívy SFZ vypracovaním návrhu zápisnice z konferencie a prideliť pracovníka administratívy SFZ na výpomoc volebnej komisii alebo pracovným komisiám konferencie.
  4. Generálny sekretár môže tiež zabezpečiť prítomnosť bezpečnostnej služby na konferencii, ak je to nevyhnutné pre kontrolu a usmerňovanie prístupu do priestorov, v ktorých sa koná konferencia alebo dodržiavanie poriadku. 

  Druhá hlava - Príprava konferencie

  Článok 9 - Zvolanie konferencie a jej program

  1. Zasadnutie konferencie zvoláva spravidla výkonný výbor alebo volebná komisia, ak ide o volebnú konferenciu, prípadne iná oprávnená osoba podľa Stanov[1] tak, aby mohli byť dodržané všetky lehoty určené na vykonanie úkonov pred zasadnutím konferencie.
  2. Generálny sekretár doručí oznámenie o zvolaní konferencie najmä
   1. delegátovi,
   2. členovi výkonného výboru,
   3. členovi volebnej komisie a kontrolórovi,
   4. predsedovi voleného orgánu SFZ,
   5. navrhovanému členovi mandátovej komisie alebo návrhovej komisie,
   6. čestnému prezidentovi a čestnému členovi SFZ,
   7. pridruženému členovi SFZ,
   8. hosťovi (napr. člen vlády SR alebo iného orgánu verejnej správy, SOV, UEFA, FIFA),
   9. zástupcovi médií alebo inému predstaviteľovi verejnosti, ktorý požiada o akreditáciu.
  3. Informácia o konaní konferencie podľa článku 45 ods. 5 Stanov okrem predbežného programu konferencie obsahuje najmä miesto, dátum a čas začiatku konania konferencie a tiež výzvu, aby členovia SFZ písomne doručili SFZ najneskôr 10 dní pred zasadnutím konferencie prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi.
  4. Delegát, kontrolór a prezident môžu podať návrh na zmenu alebo doplnenie programu konferencie aj v deň konania konferencie odovzdaním písomného návrhu predsedajúcemu najneskôr pred otvorením konferencie.
  5. Doručenie návrhu kandidáta na volenú funkciu a jeho náležitosti upravuje článok 2 volebného poriadku.

  Tretia hlava - Úkony pred otvorením konferencie

  Článok 10 - Akreditácia

  1. Delegát alebo jeho náhradník je povinný prísť na miesto konania konferencie a včas sa akreditovať; to platí aj pre iné osoby pozvané na konferenciu.
  2. Overenie oprávnenosti účasti pozvaných delegátov, prípadne náhradníkov, mandátovou komisiou sa začína najmenej 45 minút pred otvorením konferencie. Overenie zaznamenáva pracovník administratívy SFZ poverený generálnym sekretárom.
  3. Delegát, prípadne náhradník, je povinný dostaviť sa pred mandátovú komisiu, identifikovať sa preukazom totožnosti a v súlade s článkom 41 ods. 2 Stanov preukázať, že je riadne ustanoveným alebo zvoleným delegátom.
  4. Delegát potvrdí svoju prítomnosť na konferencii podpisom na prezenčnej listine.
  5. Osoba, ktorá nie je akreditovaná, sa môže rokovania konferencie zúčastniť ako hosť, ak to povolí predsedajúci, ktorý o tom môže dať hlasovať konferencii.

  Článok 11 - Distribúcia podkladov

  1. Iba delegát riadne akreditovaný mandátovou komisiou dostane hlasovaciu kartu, hlasovacie lístky (v prípade volieb alebo tajného hlasovania) a materiály k rokovaniu konferencie.
  2. Za účelom zjednodušenia sčítavania hlasov pri verejnom hlasovaní možno delegátovi odovzdať pred začiatkom konferencie alebo v jej priebehu dobre viditeľnú (farebnú) hlasovaciu kartu, s ktorou delegát hlasuje zdvihnutím ruky. Hlasovacie karty môžu byť rozlíšené podľa príslušnosti delegáta podľa článku 41 ods. 1 Stanov.

  Štvrtá hlava - Priebeh konferencie

  Prvý diel - Otvorenie konferencie a procedurálny úvod

  Článok 12 - Otvorenie konferencie

  1. Konferenciu otvára predsedajúci privítaním a vyhlásením o tom, či bola konferencia zvolaná v súlade so Stanovami, a či podľa počtu akreditovaných delegátov sú splnené podmienky uznášaniaschopnosti konferencie (článok 43 ods. 1 Stanov).
  2. Predsedajúci môže udeliť slovo hosťom za účelom ich príhovoru.

  Článok 13 - Schvaľovanie pracovných komisií konferencie

  1. Predsedajúci vyzve delegátov, aby hlasovali o navrhnutých členoch mandátovej komisie a členoch návrhovej komisie vrátane ich predsedov, skrutátoroch a overovateľoch zápisnice, ktorých mená a priezviská pred hlasovaním predčítava. Navrhnutých členov mandátovej komisie a členov návrhovej komisie vrátane ich predsedov, skrutátorov a overovateľov zápisnice je možné schvaľovať v spoločnom hlasovaní podľa jednotlivých funkcií.
  2. Ak v spoločnom hlasovaní členovia mandátovej komisie, členovia návrhovej komisie, skrutátori alebo overovatelia zápisnice neboli konferenciou schválení, hlasuje sa o neschválených členoch mandátovej komisie, členoch návrhovej komisie, skrutátoroch alebo o overovateľoch zápisnice jednotlivo. Ak konferencia navrhnutého člena mandátovej komisie, člena návrhovej komisie, skrutátora alebo overovateľa zápisnice neschváli, predsedajúci alebo delegát navrhne inú osobu, ktorú následne schvaľuje konferencia.
  3. Ak konferencia neschváli navrhnutého člena mandátovej komisie alebo člena návrhovej komisie, delegáti navrhnú iného člena komisie tak, aby bolo dodržané pravidlo, že jeden člen komisie je zástupcom profesionálneho futbalu, štyria členovia sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden za každý regionálny zväz) a jeden člen je pracovníkom administratívy SFZ.
  4. Predsedu mandátovej komisie a predsedu návrhovej komisie navrhnú odporučení kandidáti na členov príslušnej komisie spomedzi seba. Ak konferenciou nebol schválený predseda mandátnej komisie alebo predseda návrhovej komisie, schválení členovia príslušnej komisie si spomedzi seba zvolia iného predsedu.
  5. Na schválenie členov mandátovej komisie a členov návrhovej komisie vrátane ich predsedov, skrutátorov a overovateľov zápisnice je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov.
  6. Navrhnutí členovia mandátovej komisie, členovia návrhovej komisie a skrutátori vykonávajú úlohy mandátovej komisie, návrhovej komisie a skrutátorov aj pred hlasovaním konferencie o ich schválení, a to dovtedy, kým konferencia neschváli členov mandátovej komisie, členov návrhovej komisie alebo skrutátorov v inom zložení. 

  Článok 14 - Schvaľovanie programu konferencie

  1. Predsedajúci informuje delegátov o dodatočných návrhoch na zmenu programu, ktoré doručili delegáti konferencie, kontrolór alebo prezident po uplynutí lehoty podľa článku 9 ods. 3. Takéto návrhy musia byť predložené písomne tak, aby bolo jednoznačné, čo sa navrhuje. Ak doplnenie programu navrhuje prezident, o zdôvodnenie návrhu doplnenia môže požiadať pracovníka administratívy SFZ alebo člena orgánu SFZ, ktorý navrhovaný bod programu vecne pripravoval (ďalej len “spravodajca”).
  2. Predsedajúci udelí slovo osobe, ktorá navrhuje zmenu programu, aby krátko uviedla návrh na doplnenie programu a jeho dôvody. Ak je navrhovateľov viac, predsedajúci im udelí slovo v abecednom poradí, prezident, prípadne spravodajca, vystúpi ako posledný.
  3. Konferencia následne prijme rozhodnutie o každom návrhu osobitne, najprv rozhodne o návrhoch na vypustenie niektorých bodov z programu rokovania, a potom o návrhoch na doplnenie bodov programu rokovania.
  4. Predsedajúci umožní delegátom klásť otázky pred začatím hlasovania o navrhovanej zmene. Rovnako umožní vyjadriť sa spravodajcovi príslušného bodu programu.
  5. Predložený návrh na zmenu programu je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých delegátov (44).
  6. Po hlasovaní o všetkých navrhovaných zmenách programu predsedajúci oznámi upravené znenie pôvodného návrhu programu rokovania a navrhované poradie doplnených bodov. Predsedajúci vyzve delegátov, aby hlasovali o upravenom programe ako o celku. Program je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých delegátov (44).
  7. Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a zasadnutie konferencie pokračuje podľa schváleného programu konferencie.
  8. Predsedajúci môže navrhnúť zmeny v poradí programu rokovania konferencie, ak je to primerané okolnostiam (napríklad príprava tajného hlasovania a pod.).

  Druhý diel - Rokovanie konferencie

  Článok 15 - Uvádzanie bodov programu

  1. Každému bodu programu, okrem otvorenia konferencie, predchádza krátke uvedenie bodu programu predsedajúcim alebo spravodajcom. Delegát má právo od predsedajúceho alebo od spravodajcu požadovať dodatočné vysvetlenie.
  2. Pred bodom programu, v ktorom sa majú vykonať voľby, predsedajúci vyzve predsedu volebnej komisie, aby riadil priebeh volieb; ak ide o voľby členov volebnej komisie vyzve kontrolóra.
  3. V závere každého bodu programu konferencie vyzve predsedajúci predsedu návrhovej komisie, aby predniesol/zobrazil návrh uznesenia k danému bodu a riadil prípadnú diskusiu o jeho obsahu. Ak to dovoľuje technické vybavenie rokovacej miestnosti, návrh uznesenia je spravidla zobrazený na monitore alebo pomocou iného projekčného zariadenia.
  4. Predsedajúci na žiadosť delegáta môže otvoriť diskusiu a umožniť klásť otázky k danému bodu programu, na ktoré podľa charakteru otázky môže odpovedať predsedajúci, spravodajca alebo so súhlasom predsedajúceho aj iná osoba.
  5. Predsedajúci v zásade udeľuje delegátom slovo v poradí, v akom sa o slovo prihlásili.
  6. Delegáti sa vyjadrujú stručne a jasne. Ak sa rečník nedrží predmetu prerokovávaného bodu a časového obmedzenia určeného na diskusiu, po upozornení mu predsedajúci môže odobrať slovo a vyzvať ďalšieho delegáta, aby sa ujal slova.
  7. Delegátovi, ktorý sa už na zasadnutí vyjadril k rovnakému bodu, môže predsedajúci udeliť slovo, ak všetci ostatní delegáti hlásiaci sa o slovo už mali možnosť vystúpiť a predsedajúci to považuje za vhodné alebo účelné.
  8. Hostia sa spravidla nezúčastňujú diskusie o bode programu. Ak to predsedajúci považuje za vhodné, môže udeliť slovo aj hosťovi, ktorý sa prihlási do diskusie alebo požiada o slovo.

  Článok 16 - Organizácia prejavov

  1. V záujme operatívnosti a vecnosti rokovania konferencie majú účastníci konferencie na prednesenie návrhu a diskusného príspevku, alebo na zdôvodnenie svojej kandidatúry vo voľbách časový limit päť minút, ak predsedajúci alebo konferencia nerozhodne inak.
  2. Ak osoba, ktorá je na konferencii oprávnená vystúpiť, nie je na konferencii prítomná, môže poveriť delegáta alebo inú akreditovanú osobu, aby predniesla na konferencii jej návrh, diskusný príspevok alebo zdôvodnenie kandidatúry.
  3. Prihlášku do diskusie, pripomienku a návrh k formulácii záverov, uzneseniam konferencie, zneniu návrhu Stanov a ostatných predpisov SFZ (ďalej len “pozmeňovací návrh”) je delegát oprávnený podať výlučne písomne, inak sa naň neprihliada, spravidla prostredníctvom skrutátorov do časového limitu, ktorý oznámi predsedajúci.
  4. Delegát prihlásený do diskusie, ktorý prednesie pozmeňovací návrh, je povinný písomne, jasne a zrozumiteľne ho naformulovať a predložiť predsedajúcemu pred ukončením diskusie k návrhu, inak sa o návrhu nerokuje. Odovzdaný písomný diskusný príspevok sa považuje za príspevok, ak bol prednesený ústne na konferencii.
  5. Na diskusný príspevok, pripomienku alebo pozmeňovací návrh delegáta je oprávnený pred hlasovaním o príslušnom bode reagovať jeho spravodajca, najmä aby vysvetlil dôsledky pozmeňovacieho návrhu pre celý predkladaný materiál.
  6. Predsedajúci môže prerušiť zasadnutie konferencie prestávkou v prípade požiadavky zo strany delegáta, alebo ak to považuje za potrebné vzhľadom na priebeh zasadnutia.
  7. Ak sa počas zasadnutia konferencie zníži počet prítomných delegátov pod hranicu uznášaniaschopnosti (61), predsedajúci postupuje podľa článku 43 ods. 3 Stanov.

  Článok 17 - Poriadkové opatrenia

  1. Ak je na zasadnutí konferencie narušený poriadok, môže predsedajúci uložiť osobe zodpovednej za narušenie priebehu konferencie
   1. napomenutie,
   2. odobratie slova, alebo
   3. vylúčenie zo zasadnutia konferencie.
  2. Uložené opatrenie podľa odseku 1 sa zaznamená do zápisnice z konferencie.
  3. Napomenutie sa uloží delegátovi, ktorý naruší priebeh zasadnutia konferencie prerušovaním vystupujúcich, ak mu nie je udelené slovo predsedajúcim, opakovane napriek napomenutiu sa vyjadruje k otázkam, ktoré nie sú v programe alebo sú predmetom iného bodu programu alebo z iného obdobného dôvodu.
  4. Odobratie slova sa uloží delegátovi, ak jeho príspevok nesúvisí s prerokovávaným bodom, jeho vystúpenie narušuje poriadok na zasadnutí, a ak už bol predtým dvakrát upozornený, aby rešpektoval poriadok a ustanovenia rokovacieho poriadku. Delegátovi je odobraté slovo aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak uráža dôstojnosť delegátov, iných osôb alebo zasadnutia konferencie alebo predkladá alebo komentuje informácie týkajúce sa súkromného života delegátov alebo iných osôb.
  5. Vylúčenie zo zasadnutia sa uloží so súhlasom konferencie delegátovi, ak delegát neukončí svoje vystúpenie, aj napriek nariadeniu predsedajúceho, alebo inak závažne narušuje riadny priebeh zasadnutia konferencie. Delegát, ktorý bol vylúčený zo zasadnutia, je povinný okamžite opustiť rokovaciu miestnosť a nemôže sa ďalej zúčastniť zasadnutia konferencie. Takéto vylúčenie sa môže tiež uložiť inej osobe prítomnej v rokovacej miestnosti, ak narušuje riadny priebeh zasadnutia konferencie. Predsedajúci pred uložením tohto opatrenia delegátovi navrhne konferencii, či konferencia bude o uložení tohto opatrenia delegátovi hlasovať. Ak konferencia rozhodne jednoduchou väčšinou, že hlasovať o tomto návrhu nebude, stáva sa opatrenie okamžite účinné. Ak konferencia návrh predsedajúceho na uloženie tohto opatrenia jednoduchou väčšinou neschváli, na opatrenie sa hľadí, akoby uložené nebolo.
  6. Ak predsedajúci nie je schopný udržať poriadok pomocou opatrení podľa odseku 1, môže vyhlásiť prestávku v zasadnutí konferencie. Počas prestávky môže využiť pracovníkov bezpečnostnej služby alebo príslušníkov Policajného zboru za účelom obnovy poriadku. Predsedajúci, predseda volebnej komisie alebo kontrolór sú oprávnení podať podnet disciplinárnej komisii SFZ na disciplinárne konanie voči osobe, ktorá narušuje alebo narušila priebeh konferencie.
  7. Predsedajúci môže dať podnet na konanie príslušného orgánu SFZ alebo orgánu verejnej moci, ak zistí závažné porušenie právneho poriadku, predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA.

  Tretí diel - Hlasovanie

  Článok 18 - Všeobecne o hlasovaní

  1. Delegáti na konferencii rozhodujú formou verejného hlasovania alebo tajným hlasovaním v súlade so Stanovami, rokovacím poriadkom a volebným poriadkom.
  2. Podmienky platného prijatia uznesenia alebo schválenia rozhodnutia konferenciou upravuje článok 44 Stanov.
  3. Mandátová komisia pred každým hlasovaním o bode programu konferencie kontroluje uznášaniaschopnosť konferencie a zapisuje počet prítomných delegátov do svojej správy.
  4. Predseda mandátovej komisie oznámi predsedajúcemu pred každým bodom programu konferencie, v ktorom sa hlasuje, či je konferencia uznášaniaschopná a aká väčšina sa vyžaduje na schválenie návrhu, o ktorom sa hlasuje.
  5. Pri pochybnostiach o uznášaniaschopnosti konferencie predsedajúci požiada mandátovú komisiu o opätovné preverenie uznášaniaschopnosti konferencie vykonaním opakovanej prezentácie delegátov.
  6. Počas hlasovania delegát nesmie bez súhlasu predsedajúceho opustiť miestnosť, v ktorej sa koná zasadnutie konferencie.
  7. Predsedajúci overí výsledky hlasovania v spolupráci so skrutátormi a predsedom mandátovej komisie, vyhlási výsledky hlasovania a na ich základe skonštatuje prijatie alebo neprijatie návrhu. Ak ide o voľby, výsledok hlasovania predsedajúci overí v súčinnosti s predsedom, členmi volebnej komisie, prípadne aj s kontrolórom, vyhlási výsledky hlasovania a na ich základe skonštatuje zvolenie alebo nezvolenie kandidáta.

  Článok 19 - Verejné hlasovanie

  1. Delegáti hlasujú v prípade verejného hlasovania zdvihnutím ruky alebo zdvihnutím hlasovacej karty (farebná karta bez osobitného označenia pre lepšie spočítavanie hlasov) (ďalej len “hlasovanie zdvihnutím ruky”) alebo použitím technického zariadenia inštalovaného v rokovacej miestnosti.
  2. Predsedajúci požiada skrutátorov pred začiatkom hlasovania hlasovaním zdvihnutím ruky, aby sa pripravili na sčítanie hlasov a následne vyzve delegátov, aby hlasovali. Po hlasovaní oznámi hlavný skrutátor predsedajúcemu výsledky hlasovania.
  3. Technické zariadenie môže byť na hlasovanie použité iba po odskúšaní a schválení použitia technického zariadenia volebnou komisiou alebo kontrolórom, ak ide o voľby členov volebnej komisie.
  4. Ak sú navrhnutí dvaja alebo viacerí kandidáti, môže sa namiesto hlasovania zdvihnutím ruky hlasovať s použitím hlasovacieho lístka, na ktorom je uvedené aj meno a priezvisko hlasujúceho delegáta alebo poradové číslo, pod ktorým je hlasujúci delegát uvedený v abecednom zozname delegátov. Hlasovací lístok určený na verejné hlasovania sa údajom o hlasujúcom delegátovi alebo o jeho poradovom čísle odlišuje od hlasovacieho lístka určeného pre tajné hlasovanie podľa článku 20 ods. 4.

  Článok 20 - Tajné hlasovanie

  1. Tajným hlasovaním sa uskutočňujú spravidla voľby.
  2. Delegát môže navrhnúť tajné hlasovanie o konkrétnom bode programu najneskôr v závere rokovania o tomto bode. Návrh na tajné hlasovanie je schválený, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať (44). V prípade schválenia návrhu, predsedajúci môže vyhlásiť prestávku, aby sa mohli pripraviť hlasovacie lístky alebo presunúť hlasovanie až za ďalší bod programu.
  3. Tajné hlasovanie je vždy riadené volebnou komisiou, aj keď nejde o voľby.
  4. Tajné hlasovanie o návrhu na voľbu sa vykonáva s použitím osobitných hlasovacích lístkov označených ako volebné lístky. Počet hlasovacích lístkov sa zhoduje s celkovým počtom delegátov, t. j. pre každú voľbu dostane každý delegát len jeden hlasovací lístok.
  5. Delegát vykoná úpravu hlasovacieho lístka, ak ide o voľby, v určenej miestnosti vo vymedzenom priestore, ktorý je opatrený zástenou alebo plentou. Upravený hlasovací lístok delegát vhodí do pripravenej schránky.
  6. Pri pochybnostiach platnosť hlasovacích lístkov posudzuje volebná komisia v súčinnosti s kontrolórom.

  Článok 21 - Priebeh hlasovania s použitím hlasovacích lístkov

  1. Na priebeh hlasovania dohliadajú
   1. skrutátori,
   2. kontrolór, ak ide o voľby predsedu a členov volebnej komisie alebo
   3. členovia volebnej komisie, ak ide o voľby ostatných orgánov volených na konferencii.
  2. Hlasovacie lístky pripraví administratíva SFZ v súlade s rokovacím poriadkom v počte určenom Stanovami[2] pre konkrétne hlasovanie a päť kusov ako rezervu na každé hlasovanie s použitím volebných lístkov.
  3. Volebná komisia je oprávnená vykonať hlasovanie o viacerých funkciách v jednom kole naraz; v takomto prípade je volebná komisia oprávnená zlúčiť viaceré body programu konferencie do jedného. Pri konaní viacerých hlasovaní súčasne v jednom kole sú hlasovacie lístky rozlíšené farebne, alebo inak tak, aby bolo zrejmé, o koho voľbu ide.
  4. Kandidáti sú na hlasovacom lístku uvedení v poradí, ktoré je zhodné s poradím uvedeným v zozname kandidátov. V spodnej časti hlasovacieho lístka sa uvedie počet volených kandidátov.
  5. Pred začiatkom hlasovania s použitím hlasovacích lístkov členovia volebnej komisie alebo kontrolór skontrolujú schránku, uzatvoria ju a zabezpečia (zapečatením, uzamknutím) pred jej neoprávneným otvorením. Skontrolujú aj správnosť predtlačených hlasovacích lístkov.
  6. Členovia volebnej komisie alebo kontrolór vydajú delegátom hlasovacie lístky na určenom mieste v miestnosti, kde sa vykoná hlasovanie, pred jednotlivými hlasovaniami (nie pri prezentácii na začiatku konferencie). Členovia volebnej komisie alebo kontrolór o vydaní hlasovacieho lístka delegátovi urobia záznam v abecednom zozname delegátov a rozhodnú, či delegát má prevzatie hlasovacieho lístka potvrdiť aj svojím podpisom. Delegát je pri prevzatí hlasovacieho lístka povinný skontrolovať, či mu bol odovzdaný hlasovací lístok s jeho menom a priezviskom; to neplatí pri tajnom hlasovaní.
  7. Ak delegát v odôvodnenom prípade požiada o vydanie náhradného hlasovacieho lístka, členovia volebnej komisie alebo kontrolór mu pôvodný hlasovací lístok odoberú a o vydaní nového hlasovacieho lístka vykonajú záznam v abecednom zozname delegátov. Delegát na náhradnom hlasovacom lístku na určenom mieste napíše svoje meno a priezvisko; to neplatí pri tajnom hlasovaní.
  8. Delegát vyjadrí svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta označí spôsobom uvedeným na hlasovacom lístku tú alternatívu, za ktorú hlasuje („za“, „proti“, „zdržiavam sa“). Po úprave hlasovacieho lístka delegát vloží hlasovací lístok do schránky. Hlasovací lístok nesmie byť pokrčený ani zložený.

  Článok 22 - Voľby prostredníctvom informačného systému

  1. Volebná komisia SFZ pripravuje, riadi, kontroluje a vyhlasuje voľby a ich výsledky prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) alebo informačného systému športu[3] v súlade s článkom 46 ods. 6 Stanov v súčinnosti so správcom príslušného informačného systému.
  2. Pri voľbách prostredníctvom informačného systému sa všetkým subjektom oprávneným navrhovať kandidátov a voliť členov orgánov SFZ na ich osobné konto zriadené v príslušnom informačnom systéme zasiela
   1. najmenej 14 dní pred konaním volieb
    1. výzva na navrhovanie kandidátov na volenú funkciu,
    2. informácia o spôsobe voľby, dátume a čase, do kedy je možné navrhovať kandidátov na volenú funkciu,
    3. informácia o podmienkach určených pre platnú kandidatúru vrátane dátumu a času, do kedy je potrebné tieto podmienky splniť,
   2. najmenej 5 dní pred konaním volieb
    1. zoznam kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky voľby s ich profesijným životopisom a motivačným listom,
    2. informácia o spôsobe voľby, dátume a čase začiatku hlasovania a ukončenia hlasovania,
    3. informácia o spôsobe vyhodnotenia a zverejnenia výsledku hlasovania,
   3. najmenej 24 hodín pred určeným časom začiatku hlasovania
    1. hlasovací lístok,
    2. vysvetlenie k spôsobu hlasovania,
   4. do 48 hodín po ukončení hlasovania oznámenie o výsledku hlasovania.
  3. Výsledky volieb oznámi volebná komisia členom zverejnením výsledku volieb v príslušnom informačnom systéme, na webovom sídle SFZ a v úradnej správe SFZ.

  Článok 23 - Spôsob spočítavania hlasov

  1. Spočítavanie hlasov sa vykoná ručne, technickým zariadením alebo elektronicky.
  2. Spočítavanie hlasov pomocou technického zariadenia sa môže vykonať, najmä ak sú navrhnutí viac ako dvaja kandidáti.
  3. Spočítavanie hlasov elektronicky sa vykoná s použitím počítačovej aplikácie v rámci príslušného informačného systému pod dohľadom volebnej komisie alebo kontrolóra, ak ide o voľby členov volebnej komisie.
  4. Za prítomných na hlasovaní sa považujú tí delegáti, ktorým boli vydané hlasovacie lístky podľa záznamu, ktorý urobia členovia volebnej komisie v zozname delegátov.
  5. Voľba je platná, ak boli vydané hlasovacie lístky nadpolovičnej väčšine delegátov, ak nejde o hlasovanie o otázke, pri ktorej sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina.
  6. Ak predseda volebnej komisie nepožiada skrutátorov o asistenciu pri spočítavaní hlasov pri voľbách, úlohy skrutátorov vykonávajú členovia volebnej komisie a jej predseda.

  Článok 24 - Spočítavanie hlasov ručne

  1. Po ukončení hlasovania predsedajúci vyhlási krátku prestávku a požiada členov volebnej komisie, aby otvorili schránku, spočítali hlasy a pripravili uznesenie o výsledku volieb.
  2. Členovia volebnej komisie otvoria schránku a spočítajú všetky hlasovacie lístky, pričom skontrolujú, či v schránke sú iba riadne označené hlasovacie lístky (článok 21 ods. 8). Porovnajú celkový počet hlasovacích lístkov s celkovým počtom delegátov, ktorí hlasovali.
  3. Členovia volebnej komisie najskôr spočítajú odovzdané hlasovacie lístky a zistia, koľko delegátov neodovzdalo hlasovacie lístky, hoci im boli vydané.
  4. Členovia volebnej komisie po spočítaní odovzdaných hlasovacích lístkov zistia, koľko bolo odovzdaných platných hlasovacích lístkov a koľko neplatných hlasovacích lístkov.
  5. Členovia volebnej komisie z platných hlasovacích lístkov zistia počet delegátov, ktorí
   1. hlasovali za navrhnutého kandidáta,
   2. hlasovali proti navrhnutému kandidátovi,
   3. zdržali sa hlasovania.
  6. Hlasovací lístok je neplatný, ak delegát
   1. svoju voľbu označil pri väčšom počte navrhnutých kandidátov, ako je potrebné zvoliť,
   2. hlasovací lístok zmenil alebo doplnil,
   3. vyjadril svoju voľbu na inom ako vydanom hlasovacom lístku opatrenom pečiatkou a logom SFZ.
  7. Hlasovací lístok je neplatný aj vtedy, ak je meno a priezvisko hlasujúceho delegáta prečiarknuté; to neplatí pri tajnom hlasovaní.
  8. Prázdny hlasovací lístok a hlasovací lístok, ktorý neobsahuje jednoznačný prejav výberu kandidáta alebo rozhodnutia, znamená zdržanie sa hlasovania.
  9. Pri pochybnostiach platnosť hlasovacích lístkov posudzuje pri verejnom hlasovaní mandátová komisia; inak platnosť hlasovacích lístkov posudzuje volebná komisia. O platnosti hlasovacieho lístka príslušná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov. Ak členovia príslušnej komisie rozhodnú o platnosti hlasovacieho lístka, tento sa považuje za platný. Rozhodnutie príslušnej komisie o platnosti hlasovacieho lístka je konečné.
  10. Členovia príslušnej komisie, ktorá rozhodla o platnosti hlasovacieho lístka, vyhotovia zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia príslušnej komisie. Ak člen príslušnej komisie odmietne podpísať zápisnicu, môže písomne uviesť dôvody odmietnutia podpísania zápisnice, ktoré sa k zápisnici neoddeliteľne pripoja.
  11. V zápisnici o výsledku hlasovania sa uvedie väčšina potrebná pre schválenie návrhu alebo zvolenie kandidáta a počet
   1. vydaných hlasovacích lístkov,
   2. odovzdaných hlasovacích lístkov, z toho
    1. platných hlasovacích lístkov,
    2. neplatných hlasovacích lístkov,
   3. neodovzdaných hlasovacích lístkov.
  12. V zápisnici sa ku každému menu a priezvisku kandidáta uvedie počet delegátov, ktorí hlasovali za návrh, ktorí hlasovali proti návrhu a ktorí sa zdržali hlasovania; to neplatí, ak ide o tajné hlasovanie.
  13. Predseda volebnej komisie oznámi výsledok hlasovania predsedajúcemu, ktorému predloží zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorá je súčasťou zápisnice z konferencie.

  Článok 25 - Spočítavanie hlasov pomocou technického zariadenia

  1. Spočítavanie hlasov pomocou technického zariadenia pozostáva zo špeciálneho skenera, prenosného počítača a tlačiarne.
  2. Člen volebnej komisie alebo kontrolór vloží hlasovacie lístky do technického zariadenia a z pripraveného počítača spustí proces vyhodnocovania hlasovacích lístkov; ostatní členovia volebnej komisie dohliadajú na tento proces.
  3. Technické zariadenie vyhodnocuje hlasovacie lístky tak, že každý hlasovací lístok označí poradovým číslom a zisťuje počet delegátov, pre ktorú alternatívu voľby hlasovali pri navrhnutom kandidátovi.
  4. Po vyhodnotení všetkých hlasovacích lístkov jeden z členov volebnej komisie alebo kontrolór ukončí tento proces stlačením príslušného tlačidla na snímacom zariadení technického zariadenia.
  5. V prípade neplatnosti hlasovacieho lístka alebo nesprávneho spôsobu označenia voľby sa na displeji technického zariadenia zobrazí číslo hlasovacieho lístka a popis chyby.
  6. Neplatnosť hlasovacieho lístka overovatelia posudzujú podľa článku 24 ods. 6 a 7.
  7. Ak technické zariadenie vykáže hlasovací lístok ako chybný pre nesprávnosť označenia voľby, členovia volebnej komisie a kontrolór takýto hlasovací lístok posudzujú podľa článku 24 ods. 9. Ak overovatelia rozhodnú o platnosti hlasovacieho lístka, uvedenú zmenu označia v programe počítača.
  8. Po zadaní pokynu jedného z overovateľov počítačová aplikácia vyhotoví v písomnej podobe zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorá spĺňa náležitosti podľa článku 24 ods. 10 až 12.

  Článok 26 - Vyhlásenie výsledku hlasovania

  1. Predseda, podpredseda alebo iný poverený člen volebnej komisie oznámi konferencii počet vydaných hlasovacích lístkov, počet delegátov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta alebo za návrh rozhodnutia, počet delegátov, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi alebo proti návrhu rozhodnutia, počet delegátov, ktorí sa zdržali hlasovania, počet delegátov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet neplatných hlasovacích lístkov. Tieto údaje sú uvedené v zápisnici o výsledku hlasovania, ktorú odovzdá predsedajúcemu.
  2. Na základe oznámenia člena volebnej komisie a odovzdanej zápisnice o výsledku hlasovania predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania.
  3. Informácia o výsledku verejného hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov sa uverejní tak, že na webovom sídle SFZ sa uverejní naskenovaný odovzdaný hlasovací lístok delegáta ako aj zápisnica o výsledku hlasovania. Pri hlasovaní prostredníctvom informačného systému výsledky volieb oznámi volebná komisia zverejnením správy volebnej komisie podľa článku 46 ods. 9 Stanov.

  Piata hlava - Ukončenie konferencie

  Prvý diel - Ukončenie zasadnutia

  Článok 27 - Ukončenie predsedajúcim

  1. Predsedajúci ukončí zasadnutie konferencie po naplnení schváleného programu konferencie. Pred ukončením zasadnutia konferencie oznámi predseda návrhovej komisie rozhodnutia a uznesenia, ktoré konferencia na svojom zasadnutí schválila.
  2. Predsedajúci môže rozhodnúť o ukončení zasadnutia konferencie pred naplnením programu, ak riadny priebeh konferencie z akéhokoľvek dôvodu nie je možné zabezpečiť.

  Druhý diel - Zaznamenávanie priebehu konferencie

  Článok 28 - Zápisnica z konferencie

  1. Výsledky a priebeh zasadnutia konferencie sú zaznamenané v zápisnici z konferencie, ktorá obsahuje náležitosti podľa článku 36 ods. 15 Stanov. Prílohou zápisnice z konferencie sú najmä správa volebnej komisie, správa kontrolóra, ak ide o voľby členov volebnej komisie, správa mandátovej komisie a správa návrhovej komisie.
  2. Výsledky volieb sú detailne zaznamenané v správe volebnej komisie alebo v správe kontrolóra, ak ide o voľby členov volebnej komisie.
  3. Za vypracovanie zápisnice z konferencie je zodpovedný generálny sekretár.
  4. Za vypracovanie časti zápisnice z konferencie týkajúcej sa volieb je zodpovedný predseda volebnej komisie alebo kontrolór, ak ide o voľby členov volebnej komisie.
  5. Schválenú zápisnicu podpisuje generálny sekretár, predsedajúci a overovatelia zápisnice. Schválenú zápisnicu generálny sekretár doručí všetkým delegátom, ktorí sa zúčastnili konferencie, členom výkonného výboru, predsedovi volebnej komisie a kontrolórovi.
  6. Generálny sekretár založí zápisnicu z konferencie s prílohami spolu s dokumentmi zaslanými delegátom v archíve SFZ v súlade s Registratúrnym poriadkom SFZ.

  Článok 29 - Schvaľovanie zápisnice

  1. Generálny sekretár doručí návrh zápisnice z konferencie overovateľom zápisnice na kontrolu a prípadné pripomienkovanie do piatich dní po skončení konferencie.
  2. Overovatelia zápisnice skontrolujú zápisnicu a do troch dní od prijatia návrhu zápisnice z konferencie písomne alebo elektronicky oznámia generálnemu sekretárovi, že s návrhom zápisnice súhlasia, alebo mu doručia prípadné pripomienky alebo návrhy na zmeny.
  3. Ak overovatelia zápisnice v lehote podľa v odseku 2 generálnemu sekretárovi k návrhu zápisnice nepošlú žiadne oznámenie, má sa za to, že s návrhom zápisnice súhlasia. Generálny sekretár následne doručí zápisnicu s výzvou na jej podpísanie jednému z overovateľov zápisnice. Overovateľ zápisnice, ktorému bola zápisnica s výzvou na jej podpísanie doručená, je povinný do troch dní od doručenia zápisnice túto podpísať a poslať podpísanú zápisnicu druhému overovateľovi zápisnice. Druhý overovateľ zápisnice je povinný do troch dní od doručenia zápisnice od prvého overovateľa zápisnice túto podpísať a poslať podpísanú zápisnicu generálnemu sekretárovi.
  4. Overovatelia zápisnice sú povinní v rámci plynutia lehoty podľa odseku 2 vzájomne sa informovať o návrhu zmeny alebo o návrhu pripomienky a dohodnúť sa na návrhu znenia zmeny alebo znenia pripomienky. Overovatelia zápisnice sú povinní poslať prípadné návrhy a pripomienky k návrhu zápisnice jednotne potom, ako si ich vzájomne prediskutovali.
  5. Generálny sekretár spracuje prípadné pripomienky a návrhy overovateľov zápisnice do troch dní od prijatia ich oznámenia a zapracuje ich do zápisnice. Generálny sekretár následne doručí zápisnicu s výzvou na jej podpísanie jednému z overovateľov zápisnice. Overovatelia zápisnice pri podpisovaní zápisnice postupujú spôsobom podľa odseku 3. 

  Článok 30 - Záznam a informovanie verejnosti

  1. Priebeh zasadnutia konferencie sa zaznamenáva na audiovizuálny záznam a obrazový záznam, ktorý možno zverejniť v ISSF a na webovom sídle SFZ.
  2. Médiá a verejnosť možno informovať o výsledku zasadnutia konferencie vhodnou formou a v prípustnom obsahu. Na žiadosť predsedajúceho alebo aspoň desiatich delegátov môže konferencia rozhodnúť jednoduchou väčšinou delegátov, že zasadnutie alebo jeho časť bude pre médiá a/alebo verejnosť uzavretá.
  3. Po ukončení zasadnutia konferencie môžu byť zverejnené tlačové správy alebo zorganizovaná tlačová konferencia. Priebeh tlačovej konferencie, obsah vyjadrení a znenie tlačovej správy sa pripravujú v súlade s osobitným predpisom SFZ. [4]

  Tretia časť - Záverečné ustanovenia

  Článok 31 - Zrušovacie ustanovenia

  Zrušuje sa Rokovací poriadok Slovenského futbalového zväzu schválený na konferencii dňa 22. februára 2013 v znení neskorších zmien a doplnení.

  Článok 32 - Účinnosť

  Tento rokovací poriadok bol prerokovaný a schválený na konferencii dňa 3. júna 2016 a nadobúda účinnosť 4. júna 2016.

   Poznámky pod čiarou:
   1. článok 47 Stanov.^
   2. Článok 41 ods. 2 Stanov.^
   3. § 19 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.^
   4. Smernica SFZ o komunikácii medzi SFZ a médiami.^
   Komentáre
   Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
   Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
   Prihlásenie
   Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

   Online prenos

   Udalosti a podujatia

   • Žiadne udalosti