Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

SUBJEKTY V ŠPORTE A ICH MOŽNOSTI TRANSFORMÁCIE  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.04.2014JUDr. Miroslav Hlivák, LLM a JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  BODIES (AUTHORITIES) IN SPORTS AND THEIR ABILITY TO TRANSFORM

  JUDR. MIROSLAV HLIVÁK, LLM
  ADVOKÁT SOUKENÍK – ŠTRPKA, S. R. O.,
  EXTERNÝ DOKTORAND PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY, FAKULTY PRÁVA
  E-MAIL: MIROSLAV.HLIVAK@AKSS.SK

  JUDR. PETER SEPEŠI
  PROKURÁTOR GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
  ČLEN VÝKONNÉHO VÝBORU SFZ PRE ORGANIZAČNÉ A LEGISLATÍVNE OTÁZKY,
  ČLEN RADY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ
  E-MAIL: PETER.SEPESI@GMAIL.COM


  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, šport, športový klub, právno-organizačné zmeny vo futbalových kluboch, mládežnícky futbal, národný športový zväz, právo súťaženia, registračné právo, Slovenský futbalový zväz

  KEY WORDS:
  Act No. 300/2008 Coll. on the organization and support of sport and on the change and amendment of other acts, sport, sport club, legal and organizational changes of football clubs, youth football, national sport association, the right to compete, the right for registration, Slovak Football Association

  ABSTRAKT:
  Autori sa v príspevku zaoberajú vybranými aktuálnymi otázkami transformácie futbalových klubov s dôrazom na mládežnícky futbal. Osobitnú pozornosť venujú predstaveniu návrh nového znenia Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch, ktorá v prostredí Slovenského futbalového zväzu reguluje problematiku riešenia finančných problémov futbalových klubov v súlade so zákonom i predpismi SFZ, ale aj v súlade s etickými kritériami, na vypracovaní ktorej sa ako spoluautori podieľali. V rámci úvah de lege ferenda autori naznačujú riešenie otvorených právnych otázok.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  The authors deal with selected and current issues of transformation of football clubs with emphasis on youth football. Special attention is given to the presentation of the of new draft of the directive on legal and organizational changes of football clubs, which was drawn up in co-operation with the authors of this article and manages some of the financial problems of football clubs in the Slovak Football Association in accordance with the Act and other regulations of the SFA. The authors also provide potential solutions to the existing legal problems relating to the issue.


  1. POJEM ŠPORTOVÝ KLUB

  Legálna definícia pojmu športový klub[1] je obsiahnutá v ust. § 9 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o organizácii a podpore športu“).

  Športový klub je právnická osoba založená na vykonávanie športu a na účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je členom, alebo medzinárodným športovým zväzom. Športový klub môže byť založený ako občianske združenie alebo ako obchodná spoločnosť založená na iný účel ako na účel podnikania.[2] Na účel účasti v športovej súťaži môžu právnu formu športového klubu určiť stanovy národného športového zväzu, ktorého je športový klub členom, alebo podmienky účasti športových klubov v športovej súťaži vyhlásenej podľa ust. § 8 ods. 3 Zákona o organizácii a podpore športu. Športový klub môže založiť obchodnú spoločnosť. Športový klub môže byť zriadený aj ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia; na jeho zriadenie a financovanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o rozpočtových pravidlách.

  Športové kluby v prostredí Slovenského futbalového zväzu so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, IČO:00 687 308, registrovaného na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-909/90-91 (ďalej len „SFZ“) najčastejšie vystupujú v nižších súťažiach vo forme občianskych združení a vo vyšších súťažiach vo forme obchodných spoločností. Ide o právnické osoby založené podľa občianskeho práva a na ich právne vzťahy, do ktorých vstupujú, sa vzťahuje občianskoprávna úprava. Ak nie sú zapísané do obchodného registra alebo nemajú podnikateľské (živnostenské) oprávnenie, nie sú podnikateľmi, a na ich záväzkové vzťahy, ktoré uzatvárajú pri svojej činnosti, sa nevzťahuje právna úprava Obchodného zákonníka.

  Ak substrát združený v právnickej osobe tvoria osoby, napr. viacero osôb sa združí s cieľom vykonávania spoločnej činnosti do právnej formy právnickej osoby (tzv. personálny substrát) ide o korporácie, právnické osoby korporátneho typu. Do kategórie korporácií patria aj občianske združenia.[3]

  Občianske združenia i v športe môžu vykonávať akúkoľvek (inú) zárobkovú/hospodársku činnosť (i podnikanie), pričom však s dosiahnutým príjmom nemôžu nakladať ako so ziskom. Príjem občianskeho združenia je možné použiť iba v súlade so stanovami združenia na pokrytie nákladov na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti a cieľov združenia. Zároveň občianske združenia majú povinnosť pri vykonávaní zárobkovej činnosti dodržiavať aj všetky pravidlá hospodárskej súťaže.[4]

  Práve založenie spoločnosti za účelom realizácie športu môže byť vnímané ako založenie spoločnosti za iným účelom než na podnikanie, a teda založenie tzv. obchodnej spoločnosti pro forma, ktorá síce má právnu formu obchodnej spoločnosti a je z formálnej stránky podnikateľom, z obsahovej stránky však jej činnosť nie je podnikaním.[5] Nepodnikateľský účel založenia obchodnej spoločnosti ešte nevylučuje, že takáto spoločnosť nemôže vykonávať aj nejakú podnikateľskú činnosť. Výkon podnikateľskej činnosti by však nemal byť hlavným predmetom činnosti takéhoto športového klubu, ale mal by mať charakter vedľajšej činnosti.[6]

  Podľa nášho názoru v prípade obchodných spoločností založených za iným účelom ako na účel podnikania nie je potrebné rozlišovať, či sa ich zmluvné vzťahy týkajú ich podnikateľskej činnosti alebo činnosti nepodnikateľskej. V prípade záväzkových vzťahov, ktoré sa týkajú ich podnikateľskej činnosti, sa budú spravovať ustanoveniami tretej časti Obchodného zákonníka.[7] Vychádzame pritom z ust. § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktoré je vybudované z pozície ochrany predstavy kontrahenta o tom, že uzatvára zmluvu s podnikateľom v súvislosti s jeho podnikaním. K podobnému záveru dospeli aj niektorí predstavitelia právne vedy.[8]

  V tejto súvislosti si rovnako dovoľujeme poukázať na znenie ust. § 9 ods. 3 Zákona o organizácii a podpore športu[9], ktoré predpokladá, že športový klub bude mať príjmy aj z podnikateľských aktivít, ale na strane druhej v ust. § 9 ods. 2 Zákona o organizácii a podpore športu úplne nelogicky a nesystematicky vyžaduje založenie športového klubu za nepodnikateľským účelom.

  Je však zrejmé, že účel dosiahnutia zisku nemusí zodpovedať reálnemu výsledku, dosiahnutie zisku musí byť aspoň potencionálne možné.[10]

  Šport je v súčasnosti vnímaný aj ako ekonomická a hospodárska činnosť, čo preukazuje aj judikatúra Súdneho dvora, napr. v prípade Bosman (C-415/93)[11].

  Súdny dvor Európskej únie zdôrazňuje vo svojich prvých rozhodnutiach, že pod pôsobnosť európskeho práva patrí šport len v poňatí ekonomickej aktivity. Komisia vnáša do tejto problematiky naopak sociálny rozmer zdôrazňujúci neekonomický charakter športových aktivít.[12]

  Na úrovni Európskej únie je sociálny a kultúrny aspekt športu uznaný v Lisabonskej zmluve účinnej od 1. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a nahrádza sa novým názvom „Zmluva o fungovaní Európskej únie“.[13] S ohľadom na znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie je možné uviesť, že kompetencia Európskej únie v oblasti športu je formulovaná ako doplnková bez samostatných právomocí a Európska únia nemôže harmonizovať v tejto oblasti právne predpisy jej členských štátov.

  Na základe judikatúry Európskeho Súdneho Dvora R. Arnold uvádza nasledovnú definíciu profesionálneho športu:

  „Profesionálny šport je hospodárska činnosť vytýčená úsilím po dosiahnutí zisku k zaisteniu životných podmienok a životnej úrovne daného športovca.“[14]

  S ohľadom na vyššie vykonanú analýzu legálnej definície pojmu športový klub je potrebné v rámci prípravy nového zákona o športe uvažovať o novej legálnej definícii pojmu športový klub, ktorá bude reflektovať reálne potreby športovej praxe a súčasne bude čerpať z poznatkov a skúseností právnej praxe. Pri jej tvorbe musí podať pomocnú ruku aj právna veda. S tým je úzko spojená aj otázka systému financovania športu v Slovenskej republike.

  Profesionalizácia športu, jeho celková komercializácia a rast športového priemyslu[15] spôsobili nevyhnutnosť regulácie právnej formy športových klubov.

  V zmysle článku 22 ods. 1 Smernice klubového licenčného systému SFZ, ktorá bola schválená výkonným výborom SFZ dňa 30. októbra 2012 a nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2013 (ďalej len „Smernica klubového licenčného systému SFZ“)[16] všetky kluby, ktoré chcú pôsobiť v klubových súťažiach UEFA a v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži musia mať právnu formu akciovej spoločnosti.

  V rámci pripravovanej novelizácie stanov SFZ sme navrhli v samotných stanovách definovať pojem „klub“, nakoľko sa bude používať v množstve predpisov SFZ, preto bolo vhodné a potrebné jednotnú definíciu pre všetky predpisy SFZ doplniť do Stanov SFZ (článok 2 písm. v.).

  „Na účely stanov a ostatných predpisov SFZ sa rozumie pod pojmom klub

  1. právnická osoba, ktorá,
   1. existuje ako športový klub v právnej forme občianskeho združenia, obchodnej spoločnosti, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo v inej právnej forme umožnenej zákonom,
   2. je riadnym členom SFZ, alebo ktorá podala prihlášku o členstvo v SFZ so všetkými stanovenými prílohami, o ktorej ešte nebolo rozhodnuté,
   3. sa zúčastňuje na súťažiach organizovaných SFZ alebo jeho členmi alebo sa do takej súťaže prihlásila alebo prihlási.
  2. škola alebo iná organizácia, ktorej družstvo sa zúčastňuje na súťaži organizovanej SFZ alebo jeho členom,
  3. skupina fyzických osôb bez právnej subjektivity, ktorá sa po splnení podmienok ustanovených predpismi alebo rozhodnutím SFZ alebo jeho člena, zúčastňuje ako družstvo na súťaži organizovanej SFZ alebo jeho členom; za družstvo zodpovedá vedúci družstva.“

  Navrhovaná definícia klubu je širšieho poňatia ako legálna definícia športového klubu. Ak je v rámci SFZ organizovaná súťaž, do ktorej sa zapoja družstvá vytvorené zo žiakov/študentov škôl (napr. školský pohár) alebo inými organizáciami (napr. detské domovy a pod.), takéto subjekty sa budú na účely predpisov SFZ a jeho členov považovať za klub. Pri futsale na nižších úrovniach súťaží je úplne bežné, že v súťažiach sa zúčastňujú pod dohodnutým názvom neinštitucionalizované združenia/skupiny osôb, za ktoré zodpovedá vedúci družstva, preto je potrebné aj takýto typ „klubu“ zahrnúť pod definíciu. Máme za to, že v prostredí SFZ ako občianskeho združenia je takáto regulácia možná a prospešná pre rozvoj a podporu športu s dôrazom na mládežnícky a masový futbal.

  2. PRÁVNO-ORGANIZAČNÉ ZMENY VO FUTBALOVÝCH KLUBOCH

  V poslednom období sa množia prípady, keď sa športové kluby dostávajú do finančných problémov, platobnej neschopnosti, či dokonca do stavu predĺženia (stav, v ktorom hodnota záväzkov prevyšuje hodnotu majetku). Problémy tohto druhu sa nevyhýbajú ani futbalovým klubom, ktorých je na Slovensku takmer 2000, pričom treba povedať, že finančné problémy postihujú kluby vo vyšších súťažiach, ako aj kluby v tých najnižších súťažiach.

  V prostredí SFZ je regulácia problematiky riešenia finančných problémov klubov v súlade so zákonom i predpismi SFZ, ale aj v súlade s etickými kritériami, obsiahnutá v Smernici o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží, ktorá bola schválená výkonným výborom SFZ dňa 22. septembra 2009 a nadobudla účinnosť 1. októbra 2009.[17] Uvedená smernica upravuje športovú, ekonomickú i právnu stránku predmetnej problematiky.

  Meniace sa ekonomické a spoločenské podmienky (zmena vlastníckych vzťahov, transformačné procesy, zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky a práve Európskej únie) sa odrážajú aj v športovej oblasti a prinášajú do futbalového hnutia nové skutočnosti, na ktoré musia riadiace orgány SFZ a jeho členov primerane reagovať.

  Zmeny v právnych a ekonomických vzťahoch klubov vrátane zmien vlastníckych vzťahov v kluboch sú bežnou súčasťou života klubov v prostredí SFZ. Za prípadné právne, ekonomické alebo morálne následky týchto zmien vo vzťahu k SFZ a jeho členom, ako aj tretím osobám plne zodpovedá klub.

  SFZ a jeho orgány vyžadujú od svojich členov okrem dodržiavania právneho poriadku Slovenskej republiky, Európskej únie a interných predpisov SFZ aj dodržiavanie princípu fair play nielen v športovej oblasti, ale aj v oblasti právnych, ekonomických a personálnych vzťahov v rámci futbalového hnutia.

  V priebehu roka 2013 vznikla na pôde SFZ legislatívna iniciatíva (ktorej dôvod spočíval v prispôsobení znenia smernice zneniu nových stanov SFZ, úprave znenia smernice z hľadiska legislatívno-právneho a doplnenia smernice o nové spôsoby právno-organizačných zmien klubov) na novelizáciu Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží. Výsledkom tejto iniciatívy bolo vypracovanie návrhu novej Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch[18], ktorá vytvára legislatívne predpoklady pre zosúladenie predpisov SFZ a jeho členov s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie so zohľadnením špecifických znakov športovej činnosti a s dôrazom na ochranu integrity športových súťaží. Účelom tejto smernice je úprava podmienok uskutočňovania právno-organizačných zmien v kluboch, pri dodržaní ktorých si klub alebo jeho právny nástupca zachová právo na účasť jednotlivých družstiev pôvodného klubu alebo jeho právneho predchodcu v dosiahnutých úrovniach súťaží. To isté platí aj pre registračné právo.

  Právno-organizačné zmeny v kluboch sa uskutočňujú

  1. zánikom klubu bez právneho nástupcu,
  2. zánikom klubu s právnym nástupcom, ktorý sa uskutočňuje v týchto formách:
   1. zánik klubu, existujúceho ako občianske združenie ako dôsledok transformácie na obchodnú spoločnosť,
   2. zánik klubu existujúceho ako občianske združenie ako dôsledok splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia,
   3. zánik klubu existujúceho ako obchodná spoločnosť ako dôsledok splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia,
  3. postupom klubov existujúcich ako obchodné spoločnosti podľa ust. § 476 a nasl. (zmluva o predaji podniku, resp. časti podniku) alebo podľa ust. § 69b (zmena právnej formy spoločnosti) Obchodného zákonníka,
  4. postupom voči klubu podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
  5. postupom voči klubu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
  6. postupom klubu pôsobiaceho ako oddiel v rámci telovýchovnej jednoty pri rozdelení telovýchovnej jednoty,
  7. postupom podľa schválených zásad uplatňovaných pri iných spôsoboch uskutočňovania právno-organizačných zmien,
  8. zmenou vlastníckych vzťahov v klube.

  Zanikajúcim klubom sa na účely smernice rozumie klub, ktorému bez ohľadu na to, či dôjde k zániku klubu ako právnickej osoby alebo k zániku riadneho členstva klubu v SFZ, zanikne v súvislosti s postupom podľa tejto smernice

  1. právo účasti družstva klubu v príslušnej úrovni súťaže organizovanej/riadenej SFZ a jeho členmi (ďalej len „právo súťaženia klubu“), a
  2. právo klubu registrovať hráčov za klub a právo k registrovaným hráčom v klube v zmysle Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len „registračné právo klubu“).

  Právnym nástupcom sa na účely tejto smernice rozumie nadobúdateľ práva súťaženia klubu a registračného práva klubu od zanikajúceho klubu postupom podľa tejto smernice.

  Na účely postupu podľa tejto smernice je právo súťaženia klubu a registračné právo klubu predmetom samostatných právnych vzťahov spoločne a nerozdielne, je nehmotným majetkovým právom oceniteľným v peniazoch, ktoré je prevoditeľné.

  Pri dispozíciách s právom účasti v športovej súťaži sa prejavuje skutočnosť, že má svoju majetkovú hodnotu.[19] Ide o majetkové právo, ktoré môžeme zahrnúť do obchodného majetku športového klubu.[20]

  Licencia v zmysle Smernice klubového licenčného systému SFZ je certifikát udeľovaný licenzorom, potvrdzujúci splnenie všetkých minimálnych požiadaviek žiadateľom o licenciu, ako súčasť prijímacej procedúry do klubových súťaží UEFA a najvyššej slovenskej súťaže mužov a je neprevoditeľná a nepredajná.

  Máme za to, že licenciu nemožno považovať za listinný cenný papier v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), nakoľko ust. § 2 ods. 2 cit. zákona upravuje taxatívne druhy cenných papierov.

  Vo všetkých prípadoch právno-organizačných zmien v kluboch je spoločným znakom skutočnosť, že právny nástupca preberá právo súťaženia na úrovni súťaží dosiahnutej družstvami zanikajúceho klubu, ako aj registračné právo zanikajúceho klubu, to znamená, že preberá všetkých hráčov zanikajúceho klubu nezávisle od toho, či existuje ako občianske združenie alebo ako obchodná spoločnosť.

  O tom, či právno-organizačné zmeny v klube boli vykonané v súlade s podmienkami postupu podľa tejto smernice rozhoduje výkonný výbor SFZ na návrh klubu, ktorého sa právno-organizačná zmena týka alebo tretej osoby, ktorá osvedčí vo vzťahu k tomuto klubu právny záujem na postupe podľa tejto smernice.

  Výkonný výbor SFZ schváli[21] právno-organizačné zmeny, ak

  1. nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie,
  2. sú v súlade s predpismi SFZ[22],
  3. právny nástupca nebude žiadnym spôsobom majetkovo ani personálne prepojený s klubom, ktorého sa právno-organizačná zmena týka,
  4. právny nástupca prevzal od klubu, ktorého sa právno-organizačná zmena týka najmenej záväzky zo športovej činnosti, ktorými sa rozumejú záväzky klubu, ktoré vznikli klubu v rámci výkonu jeho športovej činnosti. Ide o záväzky klubu voči (i) hráčom, (ii) trénerom, (iii) funkcionárom klubu[23], (iv) zamestnancom klubu, (v) SFZ a jeho členom, resp. príslušným oblastným alebo regionálnym futbalovým zväzom vrátane príslušných poplatkov a pokút,
  5. schválenie práva súťaženia klubu a registračného práva pre nadobúdateľa od zanikajúceho klubu postupom podľa tejto smernice nenaruší regulárnosť a integritu športových súťaží a dodržiavanie princípu fair play, a
  6. boli riadne predložené všetky listiny podľa tejto smernice.

  Ide o obdobnú podmienku s akou sa môžeme stretnúť aj v iných súkromnoprávnych vzťahoch, ako je napr. prevod členských práv v družstve a pod. Požiadavka schválenia právno-organizačnej zmeny v klube výkonným výborom SFZ síce nevyplýva zo zákona, ale zo súkromnoprávnych pravidiel vydaných SFZ, ktoré sú záväzné voči jednotlivým členom SFZ, ktorí sa pri nadobudnutí členstva dobrovoľne zaväzujú dodržiavať predpisy SFZ.

  Výkonný výbor SFZ si pred svojim rozhodnutím o návrhu na vykonanie právno-organizačnej zmeny vyžiada stanovisko:

  1. výkonného výboru príslušného riadiaceho zväzu alebo Únie ligových klubov,
  2. matričnej komisie SFZ, a
  3. právneho útvaru SFZ.

  Proti rozhodnutiu výkonného výboru SFZ nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutie výkonného výboru SFZ je možné zmeniť postupom podľa článku 53 ods. 7 stanov SFZ.[24]

  Plnenie povinností a záväzkov voči SFZ a ostatným členom futbalového hnutia je v súlade s článkom 16 ods. 4 stanov SFZ[25] jednou zo základných podmienok súťaženia v súťažiach organizovaných/riadených SFZ a jeho členmi.

  Do vnútorných záležitostí klubov, pokiaľ sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie a predpismi SFZ, nie sú oprávnení SFZ a jeho členovia zasahovať.

  3. AKO DOSTAŤ VIAC PROSTRIEDKOV K MLÁDEŽI ?

  V súčasnom období je v prostredí SFZ veľmi intenzívne diskutovaná otázka, ako pri dnešnej nepriaznivej ekonomickej situácii futbalových klubov zabezpečiť prostriedky na mládežnícke družstvá klubov.

  Vychádzajúc z princípu nedeliteľnosti práva súťaženia klubu (licencie) pre mužov ako aj mládež, v prípade ak má klub finančné problémy, ktoré môžu viesť k jeho zániku (napr. ak klub nemá peniaze na úhradu svojich splatných záväzkov, nevie vycestovať na stretnutie, nevie zaplatiť náklady stretnutia – údržba ihriska, šatne, pranie, voda, rozhodcovia, odmeny hráčov), dochádza automaticky aj k zániku družstiev mládeže tohto klubu.

  V praxi sa však stretávame s prípadmi, kedy tretie osoby chcú sponzorsky (finančne alebo materiálne) pomôcť klubu, ktorý sa nachádza vo finančných problémoch, avšak majú záujem len o pomoc pre mládežnícke družstvá klubu.

  Športové hľadisko pri riešení ekonomickej krízy v klube právnou úpravou priamo riešené nie je.

  Jedným z riešení zo športovej ako aj právnej stránky by mohlo predstavovať založenie občianskeho združenia pri existujúcom klube (napr. pri obchodnej spoločnosti). Riadiace procesy v občianskom združení by mali byť založené na demokratickom a transparentom princípe, zakotvenom v stanovách občianskeho združenia. Takéto občianske združenie by malo mať prehľadné a pravidelne kontrolované účtovníctvo a analytickú ekonomickú, právnu a administratívnu evidenciu všetkých dokladov a písomností. V orgánoch občianskeho združenia by mali zastúpenie zástupcovia obce, rodičov, trénerov a klubu. Každý, kto bude chcieť prispieť na mládežnícke družstvá, vloží prostriedky do občianskeho združenia, ktorých použitie bude účelovo viazané a bude podliehať efektívnej kontrole. Občianske združenie bude napr. priamo preplácať faktúry futbalového klubu, ktoré sa týkajú mládeže, napr. cestovné autobusom, nákup oblečenia, lôpt a pod. alebo priamo poskytovať materiálnu podporu pre mládežnícke družstvá klubu. Ako veľmi vhodný nástroj kontroly použitia prostriedkov určených pre mládež sa odporúča využitie tzv. „transparentného účtu“[26], ktorý je prístupný každému, kto má prístup na internet[27].

  Pri vypracovaní návrhu novej Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch sme na uvedenú problematiku reflektovali vytvorením samostatného článku 11 s názvom „Právne postupy podľa schválených zásad uplatňované pri iných spôsoboch uskutočňovania právno-organizačných zmien“, v zmysle ktorého v prípadoch hodných osobitého zreteľa, najmä ak je to v záujme zachovania a rozvoja mládežníckeho futbalu, sa právno-organizačné zmeny v klube môžu uskutočniť aj iným spôsobom ako je uvedené v článkoch 4 až 10 tejto smernice. O týchto právno-organizačných zmenách rozhoduje výkonný výbor SFZ na návrh klubu, ktorého sa právno-organizačná zmena týka alebo tretej osoby, ktorá osvedčí vo vzťahu k tomuto klubu právny záujem na postupe podľa tejto smernice. Výkonný výbor SFZ schváli tieto právno-organizačné zmeny, ak

  1. nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie,
  2. sú v súlade s predpismi SFZ[28],
  3. právny nástupca nebude žiadnym spôsobom majetkovo ani personálne prepojený s klubom, ktorého sa právno-organizačná zmena týka,
  4. právny nástupca prevezme od klubu, ktorého sa právno-organizačná zmena týka záväzky zo športovej činnosti, pohľadávky zo športovej činnosti[29], práva zo športovej činnosti[30], povinnosti športovej činnosti[31].

  4. AKTÍVNE RIEŠENIE EKONOMICKÝCH PROBLÉMOV KLUBU ZO STRANY ŠPORTOVÉHO ZVÄZU AKO ORGANIZÁTORA SÚŤAŽÍ

  V ďalšej časti nášho príspevku by sme chceli predstaviť a ponúknuť do diskusie odbornej športovej verejnosti právny model so základným popisom priebehu celého procesu, ktorý by de lege ferenda mohol byť efektívnym, spravodlivým i zákonným riešením situácie, keď sa klub dostane do vážnych finančných ťažkostí a to najmä z hľadiska uspokojenia športových záväzkov klubu, zachovania regulárnosti a integrity súťaží, ako aj z hľadiska generálnej prevencie, podpory ekonomickej zodpovednosti a stability klubov.

  Nižšie načrtnuté riešenie by mohlo podporiť realizáciu projektu „Financial fair play“ v rámci pôsobenia slovenských futbalových klubov v súťažiach organizovaných SFZ a UEFA.

  Napriek tomu, že detailne nepoznáme interné predpisy iných športových zväzov, domnievame sa, že nami prezentovaný model by bolo zrejme možné bez väčších ťažkostí analogicky využiť vo vzťahu k insolventným športovým klubom aj v iných športových odvetviach.

  Nami projektovaný proces riešenia ekonomických problémov klubu predpokladá aktívne vystupovanie a riadenie procesu ich riešenia zo strany SFZ ako národného športového zväzu, ktorý je zodpovedný za organizovanie súťaží a rozvoj športu (futbalu) jednak navonok vo vzťahu k príslušnej medzinárodnej asociácií združujúcej národné asociácie (UEFA/FIFA), ako aj dovnútra vo vzťahu ku svojim členom a verejným entitám, ktoré podporujú rozvoj športu (futbalu).

  Z uvedeného vyplýva základné východisko prezentovaného modelu a to, že národný športový zväz (v prípade futbalu SFZ), je výhradným organizátorom a aktívnym regulátorom súťaží, za ktoré zodpovedá, vrátane určovania športových, infraštruktúrnych, ekonomických, právnych, či administratívnych podmienok účasti klubov a ich družstiev v týchto súťažiach. Uvedené platí aj vtedy, keď národný športový zväz (SFZ) riadením niektorých súťaží poverí svojich členov (napr. Úniu ligových klubov, regionálne futbalové zväzy, oblastné futbalové zväzy, Slovenský futsal).

  Toto východisko zodpovedá aj platnej právnej úprave, konkrétne ustanoveniu § 8 ods. 2 písm. d) Zákona o organizácii a podpore športu, podľa ktorého:

  „(2) Národný športový zväz reprezentuje športové odvetvie alebo druh športu, zabezpečuje jeho rozvoj a ...     
  d) organizuje alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží,“.

  V prípade futbalu je uvedené základné východisko odvodené aj z úpravy členstva SFZ v medzinárodných športových asociáciách (článok 5 bod 1 štatútu UEFA, resp. článok 10 bod 1 štatútu FIFA) a je aj výslovne premietnuté do platného znenia stanov SFZ v nasledovnom znení:

  Článok 16 – Súťaže

  1.    SFZ ako člen UEFA a FIFA organizuje a koordinuje dlhodobé majstrovské/ligové súťaže a pohárové súťaže (napr. Slovenský pohár) športových klubov vo futbale na území SR, ktoré sú uvedené v rozpisoch súťaží SFZ a jeho členov poverených riadením súťaží.

  4.    Okrem športového kritéria môže byť účasť klubu v domácej majstrovskej súťaži podmienená aj ďalšími kritériami stanovenými v rámci klubového licenčného systému a/alebo kritériami stanovenými riadiacim orgánom súťaže, pričom dôraz sa kladie na športové, infraštruktúrne, administratívne, právne a finančné hľadiská.“

  Z uvedeného vyplýva, že SFZ ako organizátor súťaží de facto udeľuje/prepožičiava klubom povolenie na štart/účasť v príslušnej súťaži (licenciu na súťaženie) na základe preukázania splnenia kritérií súťaženia v zmysle článku 16 ods. 4 stanov SFZ.

  To čo bolo uvedené doposiaľ je v prípade futbalu už upravené v platných predpisoch UEFA, FIFA, resp. SFZ.

  Predpokladom pre ďalej navrhované riešenie je zmena Súťažného poriadku SFZ a zrejme aj prijatie osobitného predpisu – smernice upravujúcej postup SFZ pri neplnení ekonomických kritérií súťaženia zo strany klubu.

  V tej súvislosti je potrebné uviesť, že v rámci futbalu sa zaviedla úhrada záväzkov subjektov zúčastnených na súťažení organizovanom v rámci SFZ formou mesačných zberných faktúr. V tejto faktúre sú zahrnuté všetky platby spojené so súťažením (rozhodcovia, delegáti, registrácie, prestupy, pokuty a iné). Ak klub v dôsledku ekonomických problémov prestane platiť mesačné zberné faktúry obsahujúce položky priamo súvisiace so zabezpečením súťaženia jeho družstiev, automaticky sa má za to, že prestal spĺňať ekonomické kritérium, ktoré je jedným z dôležitých predpokladov účasti družstiev klubu v súťaži.

  V praxi reálne môže nastať situácia, keď futbalový/športový klub nerieši svoje ekonomické problémy niektorým z postupov podľa vyššie spomínanej Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch. Postup podľa tejto smernice predpokladá aktivitu a vykonávanie príslušných právnych úkonov zo strany dotknutého klubu.

  Ak však klub nie je aktívny, iba tlačí problémy pred sebou a SFZ zistí, že sa dostal do finančných problémov na základe toho, že prestal platiť mesačné zberné faktúry, čo v zmysle citovaného článku 16 ods. 4 stanov SFZ znamená, že prestal spĺňať ekonomické kritérium účasti na súťažiach organizovaných/riadených SFZ a jeho členmi.

  V takomto prípade by podľa prezentovaného nového modelu nasledovala aktívna regulácia vo vzťahu k právu súťaženia dotknutého KLUBU zo strany SFZ v týchto navrhovaných krokoch:

  1. SFZ ako organizátor za splnenia vopred ustanovených podmienok (nezaplatenie napr. 3 mesačných zberných faktúr; upozornenie KLUBU zo strany SFZ na následky; schválenie postupu voči KLUBU príslušným orgánom SFZ) a ustanoveným spôsobom odníme právo súťaženia (licenciu) KLUBU, ktorý prestal spĺňať finančné kritéria v zmysle článku 16 ods. 4 stanov SFZ.
  2. SFZ po tom, čo rozhodne o odňatí práva súťaženia insolventnému KLUBU vyzve tento KLUB a jeho veriteľov (oznam v úradnej správe a emailom cez ISSF systém), aby v určenej lehote oznámili SFZ športové záväzky KLUBU.
  3. SFZ ponúkne odobraté právo súťaženia odňaté insolventnému KLUBU iným klubom (oznam v úradnej správe so stanovením všetkých relevantných podmienok), pričom základná hodnota licencie by sa stanovovala ako aktuálna celková výška záväzkov KLUBU zo športovej činnosti (predložených KLUBOM a uplatnených veriteľmi).
  4. Klub, ktorý získa právo súťaženia (licenciu) získa zároveň aj registračné právo k hráčom pôvodného KLUBU, ktorým by v takom prípade bolo umožnené slobodne sa rozhodnúť o svojom ďalšom pôsobení, t. j. či si nezvolia nové pôsobisko.
  5. Právo súťaženia (licenciu) po KLUBE získa ten klub, ktorý dá najvyššiu ponuku nad základnou hodnotou licencie. Ak by bola ponuka nižšia ako základná hodnota licencie, príslušný orgán SFZ by bol oprávnený rozhodnúť o tom, či by bola taká ponuka odmietnutá alebo by bola akceptovaná a aký bude ďalší postup pri uspokojení športových záväzkov (zrejme by boli uspokojené pomerne).
  6. Ak ponuku nedá žiadny klub, záväzky KLUBU sa riešia bežným spôsobom v režime platného právneho poriadku SR. KLUB však zrejme už nedokáže splniť ekonomické kritéria pre ďalšie súťaženie, t. j. mať uhradené všetky záväzky, čo znamená, že jeho družstvá nebudú môcť byť prihlásené do súťaží SFZ a jeho členov v ďalšom súťažnom ročníku.
  7. SFZ po získaní prostriedkov za predaj licencie inému klubu naloží s prostriedkami spôsobom upraveným v predpisoch SFZ.
  8. Klub, ktorý zaplatil za licenciu získava právo účasti svojich družstiev v tých súťažiach, v ktorých súťažil KLUB.
  9. SFZ so súhlasom veriteľov prevezme a uspokojí záväzky KLUBU zo športovej činnosti z prostriedkov získaných z predaja licencie. SFZ sa tým postará o hráčov, trénerov, kluby a iných „športových veriteľov“, ktorý mali pohľadávky voči KLUBU z jeho športovej činnosti.
  10. KLUB bude mať vysporiadanú časť svojich záväzkov – športové záväzky (ostatné záväzky budú riešené v takom režime ako pri iných právnických osobách v obdobnej situácii), čo bude pre budúce vzťahy, komunikáciu a spoluprácu zainteresovaných subjektov v športovom prostredí veľmi prospešné a národný športový zväz bude plniť v športovej komunite svoju rolu garanta korektného riešenia problémov podľa vopred schválených pravidiel vrátane problémov ekonomických.

  Ďalšie dôležité súvislosti:

  1. Ak KLUB neuhradí hráčovi 3 mesačné odmeny (v súčte), hráč bude mať možnosť odstúpiť od zmluvy a bude voľným hráčom (nový Prestupový poriadok).
  2. Po odstúpení hráčov od zmlúv (pri neuhradení 3 mesačných odmien) a odobratí licencie na účasť v súťaži bude hodnota majetkových a iných speňažiteľných práv KLUBU podstatne nižšia.
  3. V KLUBE bude prebiehať štandardný proces, ako pri ekonomických problémoch bežnej právnickej osoby podľa všeobecnej právnej úpravy.

  Otázky na záver:

  1. Má byť tento postup obmedzený len na vyššie súťaže?
  2. Môže sa uskutočniť aj na základe iných okolností ako je neplatenie mesačnej zbernej faktúry? Napr. neuhradenie odmien hráčom a pod.
  3. Kedy sa má tento postup realizovať, aby sa nedotkol regulárnosti súťaží (po sezóne, koncom sezóny)? Čo ak dôjde už na začiatku sezóny k problémom?Čo ak má problém iba jedno družstvo klubu (napr. A družstvo dospelých) a ostatné družstvá riadne fungujú?
  4. Ako pokryť náklady procesu na strane SFZ – personálne, právne, finančné? Paušálnym poplatkom?
  5. Ako vyriešiť príslušenstvo športových záväzkov KLUBU? Čo s prípadne získanou čiastkou navyše?
  6. Existujú riziká sporov pre SFZ pri uplatnení prezentovaného postupu?

  Tieto otázky, ako aj celý vyššie naznačený model riešenia ekonomických problémov klubov zo strany národného športového zväzu ako výhradného organizátora/regulátora súťaží, je ponukou, či výzvou do odbornej diskusie, ktorej výsledkom by mohol byť koncept interného predpisu SFZ, ktorý bude detailnejšie upravovať vyššie popísaný proces so všetkými jeho súvislosťami i nástrahami. A možno prídeme na niečo, na základe čoho tento koncept úplne odmietneme, ale veríme, že napriek tomu sa v „športovo-právnom“ poznaní posunieme o krôčik ďalej na našej dlhej, avšak veľmi zaujímavej ceste hľadania rovnováhy dotknutých práv, legitímnych záujmov a hodnôt nielen v slovenskom športe, ale v celej slovenskej spoločnosti.

  5. ZÁVER

  Problematika právno-organizačných zmien klubov predstavuje veľmi zložitú právnu agendu, ktorá je regulovaná a upravovaná všeobecne záväznými právnymi predpismi, je prierezovou problematikou, ktorá zasahuje do viacerých významných právnych oblastí a je neoddeliteľne spojená aj s ekonomickými, daňovými a účtovnými otázkami. Pozitívne právo reguluje príslušné právne riešenia a procesy a vnútorné normy SFZ môžu upravovať len vybrané právne otázky spojené so športovou stránkou fungovania klubov.

  Právne spôsoby riešenia finančných problémov futbalových klubov v prostredí SFZ sú v súčasnosti veľmi aktuálnou témou. Primárnym cieľom akéhokoľvek ich riešenia zo športovej stránky je zachovanie futbalu v danom regióne, nakoľko futbal predstavuje pre mnoho obcí na Slovensku nielen zábavu, ale je aj kladným príkladom pre mládež z hľadiska aktívneho trávenia voľného času.

  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY:

  1. ALLISON, L. 2006. The Political Economy of Sport: Conceptual Problems and Regulatory Dilemmas. Sport, Politics and Public Policy, at the European Consortium for Political Research Joint Sessions of Workshops, Nicosia, Cyprus [online]. 2006 [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: www.lincolnthinks.co.uk.
  2. ARNOLD, R. Sport a Evropské společenství. In Evropské právo (príloha Právních rozhledů), 2000, č. 6, s. 9-12.
  3. BELLÁS, P. Vývoj a súčasná právna forma futbalových klubov v Španielsku. In JÁNOŠÍKOVÁ, L., ČORBA, J. (eds.). Športové právo: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 16. novembra 2011. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. s. 7-10. ISBN 978-80-89447-62-6.
  4. CSACH, K. Vojna svetov (vzostup a pád § 261 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka pod taktovkou ochrany spotrebiteľa). In HUSÁR, J. (eds.). Právo a obchodovanie: Zborník z vedeckej konferencie doktorandov konanej 7. 6. 2007 v Košiciach. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008. s. 17-31. ISBN 978-80-7097-702-6.
  5. CIRÁK, J., FICOVÁ, S. a kol. Občianske právo: Všeobecná časť. 1. vyd. Šamorín: Heuréka, 2008. 359 s. ISBN 978-80-89122-51-6.
  6. ČORBA, J. Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. 202 s. ISBN 978-80-7097-994-5.
  7. ČORBA, J. Obchodnoprávne aspekty organizácie a prevádzkovania športovej činnosti. In JÁNOŠÍKOVÁ, L., ČORBA, J. (eds.). Športové právo: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 16. novembra 2011. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. s. 43-64. ISBN 978-80-89447-62-6.
  8. ČORBA, J. Športové kluby a ich právny život. In KOLEKTIV AUTORŮ. Otázky sportovního práva. 1. vyd. Praha: Ústav státu a práva, 2008, s. 79-95. ISBN 978-80-904024-1-6.
  9. KAŠŠÁK, R. Súdny dvor Európskej únie a šport. In Magister Officiorum, roč. II, 2012, č. 4-5, s. 36-41.
  10. KRIŽAN, L. 2011. Podnikanie a (iná) zárobková činnosť športového klubu – občianskeho združenia [online]. 2011 [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: http://www.ucps.sk/clanok-0-1280/Podnikanie_a_%28ina%29_zarobkova_cinnost_sportoveho_klubu_-_obcianskeho_zdruzenia.html.

  PRÁVNE PREDPISY SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

  1. Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  2. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  3. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  4. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  5. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
  6. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
  7. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  8. Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

  MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY A POLITICKÉ DOKUMENTY:

  1. Lisabonská zmluva účinná od 1. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a nahrádza sa novým názvom „Zmluva o fungovaní Európskej únie“. Dostupné na internete: http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/index.htm [cit. 2013-10-30].

  INTERNÉ NORMY ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ:

  1. Stanovy SFZ, ktoré boli prerokované a schválené na Konferencii SFZ konanej dňa 28. septembra 2012 v znení zmien a doplnení schválených na Konferencii SFZ konanej 22. februára 2013 v Liptovskom Jáne [online]. [cit. 2013-10-30].    
   Dostupné na internete: http://www.ucps.sk/Stanovy_SFZ_2012_platne_znenie.
  2. Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží, ktorá bola schválená výkonným výborom SFZ dňa 22. septembra 2009 a nadobudla účinnosť 1. októbra 2009 [online]. [cit. 2013-10-30].    
   Dostupné na internete: http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html.
  3. Smernica klubového licenčného systému SFZ, ktorá bola schválená výkonným výborom SFZ dňa 30. októbra 2012 a nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2013 [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: http://www.futbalsfz.sk/sfz/komisie-a-organy-sfz/licencna-komisia/klubovy-licencny-system.html.
  4. Soutěžní a disciplinární řád Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) schválený dňa 21. júna 2008. Dostupné na internete: http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hokejprerov.cz%2Fdata%2F2008_Soutezni_rad_disciplinarni_rad.pdf&ei=x-dsUqKIOqeI4AT32IGQDg&usg=AFQjCNFtDnHYUM-bNjFwa1svhunbt-sWWA&sig2=60fEv0TmLL2iY5dDRm-GkQ&bvm=bv.55123115,d.bGE [cit. 2013-10-30].

  SÚDNE ROZHODNUTIE:

  1. Judgment of the Court of 15 December 1995. Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others and Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman. Case C-415/93. European Court reports 1995 Page I-04921 [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61993J0415.

  INTERNETOVÉ ZDROJE:

  1. www.futbalsfz.sk
  2. www.ucps.sk

  Poznámky pod čiarou:
  1. V rámci jednotlivých štátov Európskej únie je snaha o vymedzenie legálnej definície športových subjektov. Táto snaha je vedená aj za účelom zlepšenia finančného postavenia jednotlivých športových subjektov. Napríklad v Španielsku bol prijatý zákon č. 10/1990 z 15. 10. 1990, ktorý zaviedol právny pojem – športová obchodná spoločnosť. K tomu pozri BELLÁS, P. Vývoj a súčasná právna forma futbalových klubov v Španielsku. In JÁNOŠÍKOVÁ, L., ČORBA, J. (eds.). Športové právo: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 16. novembra 2011. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. s. 8. ISBN 978-80-89447-62-6. ^
  2. Ust. § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.“ ^
  3. CIRÁK, J., FICOVÁ, S. a kol. Občianske právo: Všeobecná časť. 1. vyd. Šamorín: Heuréka, 2008. s. 243, 249. ISBN 978-80-89122-51-6. ^
  4. KRIŽAN, L. 2011. Podnikanie a (iná) zárobková činnosť športového klubu – občianskeho združenia [online]. 2011 [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: http://www.ucps.sk/clanok-0-1280/Podnikanie_a_%28ina%29_zarobkova_cinnost_sportoveho_klubu_-_obcianskeho_zdruzenia.html. ^
  5. ČORBA, J. Obchodnoprávne a ústavnoprávne aspekty športu. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. s. 52-53. ISBN 978-80-7097-994-5. ^
  6. ČORBA, J. Obchodnoprávne aspekty organizácie a prevádzkovania športovej činnosti. In JÁNOŠÍKOVÁ, L., ČORBA, J. (eds.). Športové právo: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 16. novembra 2011. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. s. 46. ISBN 978-80-89447-62-6. ^
  7. Ust. § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.“ ^
  8. CSACH, K. Vojna svetov (vzostup a pád § 261 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka pod taktovkou ochrany spotrebiteľa). In HUSÁR, J. (eds.). Právo a obchodovanie: Zborník z vedeckej konferencie doktorandov konanej 7. 6. 2007 v Košiciach. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008. s. 23. ISBN 978-80-7097-702-6. ^
  9. Ust. § 9 ods. 3 Zákona organizácii a podpore športu: „Športový klub financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú:
   a) členské príspevky,
   b) výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
   c) výnos marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
   d) príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
   e) výnos z predaja vstupeniek na športové podujatia,
    f) príjmy z prestupov športovcov,
   g) príjem od medzinárodných športových zväzov za účasť v medzinárodných športových súťažiach a na medzinárodných športových podujatiach,
   h) dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
    i) dary a príspevky,
    j) iné príjmy.“
   ^
  10. ČORBA, J. Športové kluby a ich právny život. In KOLEKTIV AUTORŮ. Otázky sportovního práva. 1. vyd. Praha: Ústav státu a práva, 2008, s. 82. ISBN 978-80-904024-1-6. ^
  11. Judgment of the Court of 15 December 1995. Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others and Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman. Case C-415/93. European Court reports 1995 Page I-04921 [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61993J0415. ^
  12. KAŠŠÁK, R. Súdny dvor Európskej únie a šport. In Magister Officiorum, roč. II, 2012, č. 4-5, s. 36. ^
  13. V zmysle článku 165 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie únia prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich sa športu, pričom zohľadňuje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovoľnosti, ako aj jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu. V zmysle článku 165 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie činnosť únie sa zameriava na rozvoj európskeho rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvorenosti pri športových súťažiach a spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za šport, ako aj ochranou fyzickej a morálnej integrity športovcov, najmä mladých športovcov. Dostupné na internete: http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/index.htm [cit. 2013-10-30]. ^
  14. ARNOLD, R. Sport a Evropské společenství. In Evropské právo (príloha Právních rozhledů), 2000, č. 6, s. 9. ^
  15. ALLISON, L. 2006. The Political Economy of Sport: Conceptual Problems and Regulatory Dilemmas. Sport, Politics and Public Policy, at the European Consortium for Political Research Joint Sessions of Workshops, Nicosia, Cyprus [online]. 2006 [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: www.lincolnthinks.co.uk. ^
  16. Smernica klubového licenčného systému SFZ [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: http://www.futbalsfz.sk/sfz/komisie-a-organy-sfz/licencna-komisia/klubovy-licencny-system.html. ^
  17. Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží, ktorá bola schválená výkonným výborom SFZ dňa 22. septembra 2009 a nadobudla účinnosť 1. októbra 2009 [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html. ^
  18. Vypracovanie novelizácie smernice bolo pridelené Legislatívno-právnej komisii SFZ. Predseda Legislatívno-právnej komisie SFZ určil za spracovateľa JUDr. Miroslava Hliváka, LLM, ktorý návrh novej Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch spracoval spoločne v autorskom kolektíve s JUDr. Petrom Sepešim. Návrh znenia novej smernice prešiel legislatívnym procesom v rámci SFZ a bol jednomyseľne schválený na zasadnutí Výkonného výboru SFZ dňa 5. novembra 2013. ^
  19. ČORBA, J. Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. s. 62. ISBN 978-80-7097-994-5. ^
  20. Tamtiež, s. 59. ^
  21. Obdobne v zmysle Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) schváleného dňa 21. júna 2008 nadobúdateľ práva účasti v súťaži nadobudne uvedené právo na základe zmluvy až potom, čo prenechanie práva účasti schváli výkonný výbor ČSLH. Ten zmluvu schváli, ak prevodca nemá žiadne záväzky voči ČSLH a iným hokejovým subjektom, voči hráčom ani voči trénerom. Dostupné na internete: http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hokejprerov.cz%2Fdata%2F2008_Soutezni_rad_disciplinarni_rad.pdf&ei=x-dsUqKIOqeI4AT32IGQDg&usg=AFQjCNFtDnHYUM-bNjFwa1svhunbt-sWWA&sig2=60fEv0TmLL2iY5dDRm-GkQ&bvm=bv.55123115,d.bGE [cit. 2013-10-30]. ^
  22. Napr. Článok 16 ods. 5 stanov SFZ: „Zmena právnej formy alebo organizačnej štruktúry klubu alebo iný právny úkon vykonaný za účelom uľahčenia si splnenia športového kritéria a/alebo iného kritéria stanoveného riadiacim orgánom súťaže a/alebo za účelom nadobudnutia licencie pre domácu majstrovskú súťaž, sú zakázané v záujme zachovania športovej integrity súťaže, najmä ak ide o zmenu sídla klubu, zmenu názvu klubu alebo prevod obchodného podielu/akcií medzi klubmi.“ ^
  23. Článok 2 písm. d. stanov SFZ: „Na účely stanov a ostatných predpisov SFZ sa rozumie pod pojmom: funkcionár – člen orgánu SFZ alebo orgánu jeho člena, tréner, rozhodca, delegát a ďalšia osoba zodpovedná za technické, zdravotnícke a administratívne záležitosti v rámci FIFA, UEFA, SFZ alebo v klube, najmä majiteľ (akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický), vedúci družstva, bezpečnostný manažér, alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc súvisiacu so zabezpečením činností a plnením úloh v rámci národného alebo medzinárodného futbalového hnutia.“ ^
  24. Článok 53 ods. 7 stanov SFZ: „Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výkonný výbor nerozhodne inak. Proti rozhodnutiu výkonného výboru nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie výkonného výboru môže zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo sám výkonný výbor z vlastnej iniciatívy alebo na podnet revíznej komisie, alebo jej predsedu. Právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia výkonného výboru rozhodcovským súdom podľa článku 65 odsek 5 tým nie je dotknuté.“ ^
  25. Článok 16 ods. 4 stanov SFZ: „Okrem športového kritéria môže byť účasť klubu v domácej majstrovskej súťaži podmienená aj ďalšími kritériami stanovenými v rámci klubového licenčného systému a/alebo kritériami stanovenými riadiacim orgánom súťaže, pričom dôraz sa kladie na športové, infraštruktúrne, administratívne, právne a finančné hľadiská.“ ^
  26. Informácie o transparentnom účte sú dostupné na internete: http://www.slsp.sk/transparentny-ucet.html. ^
  27. Prístup k transparentným účtom je na stránke: http://transparentneucty.sk/^
  28. Napr. Článok 39 ods. 8 stanov SFZ: „Fyzická osoba ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločností a ich organizačných zložiek) nesmie byť spoločníkom alebo členom orgánu vo viac ako jednom klube v rovnakej súťaži, ani mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch viac ako jedného klubu, ani iným spôsobom vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom v rovnakej súťaži. Podrobnejšie tieto otázky upravuje Súťažný poriadok SFZ.“ ^
  29. Pohľadávky zo športovej činnosti – pohľadávky klubu, ktoré vznikli klubu v rámci výkonu jeho športovej činnosti. Ide o: (i) pohľadávky na zaplatenie prestupovej kompenzácie, výchovného a iných platieb súvisiacich s prestupom a hosťovaním hráčov, (ii) pohľadávky voči hráčom, trénerom, funkcionárom klubu a zamestnancom klubu podieľajúcim sa na športovej činnosti klubu, (iii) pohľadávky voči SFZ a jeho členom. ^
  30. Práva zo športovej činnosti – práva klubu, ktoré prislúchajú klubu v rámci výkonu jeho športovej činnosti. Ide o: (i) právo súťaženia klubu, (ii) registračné právo klubu. ^
  31. Povinnosti zo športovej činnosti – povinnosti klubu, ktoré je klub povinný dodržiavať v rámci výkonu jeho športovej činnosti. Ide o: (i) povinnosť dodržiavať predpisy SFZ, pravidlá futbalu a právny poriadok Slovenskej republiky a Európskej únie, (ii) povinnosti, ktoré vyplývajú klubu z dôvodu jeho člencstva v SFZ. ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti