Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Schengenský priestor, vzájomná spolupráca v trestných veciach  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.02.2012Alica Kováčová (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Mgr. Alica Kováčová PhD.
  zástupkyňa riaditeľa medzinárodného odboru
  Generálnej prokuratúry SR


  História "Schengenu"

  • Hlavným cieľom bol od počiatku vzniku schengenskej spolupráce voľný pohyb (osôb a tovaru) na spoločných hraniciach
  • Saarbruckenská dohoda (1984)
   • Francúzsko
   • Nemecko
    • Zjednodušené kontroly na spoločných hraniciach (štrajk kamionistov)
  • Schengenská dohoda (Schengen I)
   • medzivládna dohoda
   • Schengen (Luxembursko) 14. júna 1985
   • Podnet Francúzsko (Mitterand), Nemecko (Kohl)
   • Holandsko, Belgicko, Luxembursko

   • Cieľ – odbúranie kontrol na vnútorných hraniciach členských štátov
   • obsahovala 33 článkov

  • Schengenský dohovor (Schengen II)
   • medzištátna/medzinárodná zmluva
   • 19. júna 1990
   • vyžadovala ratifikáciu
   • platná od 1. septembra 1993
   • účinná 26.marec 1995

  - zrušenie vykonávania kontrol na vnútorných hraniciach
  - harmonizácia a posilnenie vykonávania kontrol na vonkajších hraniciach
  - spolupráca súdov a policajných orgánov
  - zaistenie medzinárodného sledovania činnosti kriminálnych skupín a jednotlivcov
  - zavedenie jednotnej podoby víz
  - spoločná azylová politika
  - schengenský informačný systém (SIS)
  - konzulárna integrácia
  - miestna konzulárna spolupráca

  Rada Európy (47 členských štátov) - zoznam členských štátov

  • Albánsko
  • Andorra
  • Arménsko
  • Azerbajdžan
  • Bosna a Hercegovina
  • Chorvátsko
  • Gruzínsko
  • Lichtenštajnsko
  • Macedónsko
  • Moldavsko
  • Monako
  • Rusko
  • San Marino
  • Srbsko
  • Čierna hora
  • Turecko
  • Ukrajina
  • Švajčiarsko
  • Island
  • Nórsko
  • Nemecko
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Dánsko
  • Holandsko
  • Estónsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Grécko
  • Litva
  • Lotyšsko
  • Maďarsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Malta
  • Poľsko
  • Portugalsko
  • Česká republika
  • Slovensko
  • Slovinsko
  • Švédsko
  • Španielsko
  • Bulharsko
  • Cyprus
  • Írsko
  • Rumunsko
  • Spojené kráľovstvo 

  Schengenský priestor = EÚ (22) + 3 štáty
  • Švajčiarsko
  • Island
  • Nórsko
  • Nemecko
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Dánsko
  • Holandsko
  • Estónsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Grécko
  • Litva
  • Lotyšsko
  • Maďarsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Malta
  • Poľsko
  • Portugalsko
  • Česká republika
  • Slovensko
  • Slovinsko
  • Švédsko
  • Španielsko

  Schengenská spolupráca = EÚ (22) + 3 štáty
  • Švajčiarsko
  • Island
  • Nórsko

  • Nemecko
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Dánsko
  • Španielsko
  • Estónsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Grécko
  • Lotyšsko
  • Litva
  • Malta
  • Poľsko
  • Portugalsko
  • Taliansko
  • Česká republika
  • Slovensko
  • Slovinsko
  • Švédsko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Maďarsko

  Európska únia = 27 členských štátov

  • Nemecko
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Dánsko
  • Španielsko
  • Estónsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Grécko
  • Lotyšsko
  • Litva
  • Malta
  • Poľsko
  • Portugalsko
  • Taliansko
  • Česká republika
  • Slovensko
  • Slovinsko
  • Švédsko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Maďarsko
  • Cyprus
  • Írsko
  • Spojené kráľovstvo
  • Bulharsko
  • Rumunsko

  Policajná spolupráca

  (spolupráca justičných orgánov)

  Článok 39 odseky 1, 2

  1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si ich policajné služby budú vzájomne pomáhať v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva a ich príslušnosti v záujme prevencie a objasňovania trestných činov, pokiaľ žiadosť alebo jej vybavenie nie je podľa vnútroštátneho práva vyhradená justičným orgánom a vybavenie žiadosti nevyžaduje prostredníctvom žiadanej zmluvnej strany donucovacie opatrenia. Pokiaľ žiadaný policajný orgán nie je príslušný na vybavenie žiadosti, postúpi žiadosť príslušným orgánom.
  2. Písomné informácie, ktoré budú odovzdané žiadanou zmluvnou stranou podľa ods. 1, môžu byť len so súhlasom justičného orgánu tejto zmluvnej strany použité žiadajúcou zmluvnou stranou ako dôkaz v trestnom konaní.

  Článok 40 - cezhraničné sledovanie

  • Príslušníci jedného z členských štátov, ktorí vykonávajú sledovanie osoby v ich krajine ako súčasť policajného vyšetrovania súvisiaceho s trestným činom podliehajúcim extradícii z dôvodu podozrenia z účasti na takomto trestnom čine, alebo ako nevyhnutnú súčasť policajného vyšetrovania, keďže existujú vážne dôvody sa domnievať, že osoba môže pomôcť pri identifikácii alebo hľadaní takejto osoby, sú oprávnení pokračovať v sledovaní na území ďalšieho členského štátu v prípade, že tento ďalší členský štát povolil cezhraničné sledovanie ako odpoveď na predchádzajúcu žiadosť o pomoc s uvedením dôvodov žiadosti. Podmienky je možné priložiť k povoleniu (účinnosť od 11. 10. 2003).
  • znenie bolo zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2003/725/SVV z 2. októbra 2003, /mení a dopĺňa ustanovenia článku 40 ods. 1 a ods. 7 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach/ (Ú. v. EÚ L 260, 11. 10. 2003, s. 37).

  Článok 40 - vyhlásenia

  Oznámenie č. 303/2008 Z.z.

  1. Slovenská republika oznamuje, že príslušníkmi vykonávajúcimi cezhraničné sledovanie podľa článku 40 ods. 1 a 2 Schengenského dohovoru sú príslušníci Policajného zboru,
  2. Slovenská republika oznamuje, že orgánom podľa článku 40 ods. 1 a 2 Schengenského dohovoru je Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia Policajného zboru,

  Orgánom určeným na prijatie žiadosti a oznámenie udelenia súhlasu je SIRENE


  Justičná spolupráca v trestných veciach

  Právna pomoc

  Články 48 až 53

  • Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, /MLA 2000/ zrušil ustanovenia článku 49 písm. a) a článkov 52, 53 a 73 schengenského vykonávacieho dohovoru.
  • Pre štáty, ktoré nie sú signatármi MLA 2000 Schengenský dohovor stále použiteľný aj v týchto častiach(Grécko, Taliansko, Írsko)

  Článok 48

  • doplňuje ETS 30, Beneluxskú zmluvu
  • dvojstranné zmluvy platia

  Právna pomoc sa poskytuje tiež:

  Článok 49

  1. zrušený od 23. 5. 2006,
  2. v konaniach o nárokoch na odškodnenie za trestné stíhanie alebo neoprávnené odsúdenie;
  3. vo veci udelenia milosti;
  4. vo veciach civilných, ktoré sú spojené s trestnou žalobou, pokiaľ o tom definitívne nerozhodol trestný súd;
  5. pri doručovaní dokladov týkajúcich sa výkonu trestu alebo opatrení vo vzťahu k bezpečnosti, alebo v súvislosti s peňažitou pokutou alebo pri platení súdnych výdajov;
  6. pri opatreniach týkajúcich sa pozastavenia vyneseného rozsudku alebo výkonu trestu alebo ochranných a nápravných opatrení, ďalej podmienečného prepustenia, odkladu výkonu trestu alebo opatrení týkajúcich sa bezpečnosti alebo nápravy vecí alebo prerušenia výkonu trestu.

  Článok 50

  • Povinnosť poskytnúť právnu pomoc i v prípade daní ciel a poplatkov i za predpokladu , že dožiadaný štát, takéto fiškálne poplatky nepozná /zrušený MLA 2000/

  Článok 51

  • Podmienky pri realizácii domovej prehliadky a zaistenia na základe žiadosti o právnu pomoc

  Článok 52

  • Upravuje zasielanie dokumentov priamo poštou /zrušený MLA 2000/

  Článok 53

  • Upravuje zasielanie žiadostí priamo medzi justičnými orgánmi
   / zrušený MLA 2000/


  Ne bis in idem

  Článok 54-58

  • Osoba právoplatne odsúdená jednou zo zmluvných strán nesmie byť pre ten istý čin stíhaná inou zmluvnou stranou, a to za predpokladu, že v prípade odsúdenia bol trest už odpykaný alebo sa práve odpykáva alebo podľa práva štátu, v ktorom bol rozsudok vynesený, už nemôže byť vykonaný.

  Článok 55

  • Výnimky z aplikácie, na základe vyhlásení


  Extradícia

  Články 59 – 66

  • Členské štáty EÚ aplikujú výlučne EZR
   •  Výnimky v zmysle notifikácií
  • Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV, článok 31    
  • Vzťah k iným právnym nástrojom
  • Bez porušenia ich uplatňovania vo vzťahoch medzi členskými štátmi a tretími štátmi toto rámcové rozhodnutie s účinnosťou od 1. januára 2004 nahrádza príslušné ustanovenia nasledujúcich dohovorov v oblasti vydávania osôb vo vzťahoch medzi členskými štátmi:
   • e)    Hlavu III, kapitolu 4 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach.
  • Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island, Nórsko
  • Európsky dohovor o vydávaní/ Schengen

  Článok 59

  • Dopĺňa Európsky dohovor o vydávaní osôb z 13. septembra 1957
  • Bilaterálne zmluvy nie sú dotknuté

  Článok 62

  • Premlčanie prerušujú len úkony dožadujúcej zmluvnej strany

  Článok 64

  • Záznam v Schengenskom informačnom systéme podľa článku 95 nahrádza žiadosť o predbežné zadržanie osoby v zmysle článku 16 Európskeho dohovoru o vydávaní osôb zo dňa 13. septembra 1957

  Článok 66

  1. Pokiaľ nie je vydanie stíhanej osoby podľa právnych noriem žiadanej zmluvnej strany zjavne neprípustné a ak súhlasí stíhaná osoba po osobnom poučení o svojom práve na vykonanie formálneho vydávacieho konania, s protokolom sudcu alebo iného príslušného úradníka, môže žiadaná zmluvná strana vydanie osoby povoliť bez vykonania formálneho vydávacieho konania. Stíhaná osoba má počas poučenia právo na využitie služieb právneho zástupcu.
  2. V prípade vydania podľa ods. 1 nemôže stíhaná osoba, ktorá jednoznačne prehlásila, že sa vzdáva ochrany, ktorá jej patrí v dôsledku jej postavenia, toto prehlásenie už vziať späť.
  • Využíva najmä Švajčiarsko

  Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody

  Článok 68

  1. Zmluvná strana, na území ktorej bol štátnemu príslušníkovi inej zmluvnej strany uložený trest odňatia slobody alebo iné opatrenie obmedzujúce jeho slobodu, môže v prípade, že sa dotyčná osoba vyhla výkonu trestu alebo jeho pokračovaniu alebo inému opatreniu útekom do vlastnej krajiny, podať žiadosť o odovzdanie výkonu rozsudku tej zmluvnej strane, na území ktorej sa osoba vyhýbajúca sa výkonu trestu nachádza.
  2. Dožiadaná zmluvná strana môže na žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany v dobe, do doručenia dokumentov zdôvodňujúcich žiadosť o odovzdanie výkonu trestu alebo iných opatrení alebo zostatku trestu alebo na rozhodnutia, ktoré v tejto súvislosti musia byť ešte prijaté, vziať odsúdenú osobu do väzby alebo urobiť iné opatrenia pre zaistenie jej prítomnosti na území žiadanej zmluvnej strany.

  Článok 69

  • Prevzatie/odovzdanie výkonu trestu podľa článku 68 nevyžaduje súhlas osoby, ktorej je uložený trest alebo zodpovedajúce opatrenia. Obdobne sa používajú ostatné ustanovenia Dohovoru Rady Európy o vydávaní odsúdených osôb zo dňa 21. marca 1983.


  Nórske kráľovstvo, Islandská republika

  • Právna pomoc
  • MLA 2000
  • Dohoda medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o uplatňovaní určitých ustanovení Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie a jeho protokolu z roku 2001
  • Vydávanie
  • Európsky dohovor o vydávaní
  • Schengenský vykonávací dohovor


  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

  • Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000
  • Aplikuje:
   • Právna pomoc
   • Články 39 a 40;
   • Články 48 až 53 – obmedzenie – MLA 2000
   • Články 54 až 58;
   • Extradícia – EZR – neaplikuje SIS
   • Odovzdanie odsúdených
   • Články 67 až 69;


  Írsko

  • Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002
  • Aplikuje:
   • Právna pomoc
   • Články 39;
   • Články 48 až 53 –
   • Články 54 až 58;
   • Extradícia – EZR – neaplikuje SIS
   • Odovzdanie odsúdených
   • Články 67 až 69;


  Švajčiarsko

  • Vydávanie
  • Európsky dohovor o vydávaní
  • Schengenský vykonávací dohovor
  • Právna pomoc
  • Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach
  • Druhý dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
  • Schengenský vykonávací dohovor

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti