Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Smernica o športových odborníkoch v rámci SFZ a členov SFZ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.11.2016 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Smernica

  o športových odborníkoch v rámci SFZ a členov SFZ

  z 5. septembra 2016

  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 ods. 3 písm. c. a článku 52 písm. u. stanov Slovenského futbalového zväzu z 28. septembra 2012 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len “stanovy SFZ”) schválil tento disciplinárny poriadok:


  Článok 1 - Predmet úpravy

  Táto smernica upravuje

  1. druhy športových odborníkov vykonávajúcich odbornú činnosť vo futbale,[1]  na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť a
  2. druhy športových odborníkov vykonávajúcich činnosť vo futbale, na ktorú sa nevyžaduje odborná spôsobilosť.

  Článok 2 - Tréner, lektor vzdelávania trénerov, mentor a tútor

  1. Tréner je športový odborník zodpovedný za riadenie tréningového procesu a vedenie hráčov futbalu v súťažiach a v tréningovom procese, na výkon odbornej činnosti ktorého sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa právnych predpisov[2] a osobitného predpisu SFZ.[3]
  2. Tréner vykonáva činnosť športového odborníka ako tréner, asistent trénera, tréner brankárov alebo kondičný tréner.
  3. Lektor vzdelávania trénerov je športový odborník, ktorý prezentuje poznatky a informácie k vybranej problematike na vybraných typoch školení a ďalšieho vzdelávania. Na výkon odbornej činnosti lektora vzdelávania trénerov sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa osobitného predpisu SFZ.3)
  4. Mentor je športový odborník, ktorý v príslušnom type školenia vedie, usmerňuje a podporuje účastníka školenia. Na výkon odbornej činnosti mentora sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa osobitného predpisu SFZ.3)
  5. Tútor je športový odborník, ktorý zodpovedá za vybranú časť príslušného typu školenia, predmetu alebo problematiky pre skupinu účastníkov tohto školenia. Na výkon odbornej činnosti tútora sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa osobitného predpisu SFZ.3) 

  Článok 3 - Športový odborník s odbornou spôsobilosťou získanou podľa právnych predpisov (§ 6 ods. 1 písm. b) Zákona o športe)

  1. Za športového odborníka vykonávajúceho odbornú činnosť vo futbale1) na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa právnych predpisov sa považuje lekár, masér, fyzioterapeut, psychológ, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, usporiadateľ a delegát.
  2. Lekár je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len “reprezentácia”), a má vzdelanie podľa osobitného predpisu[4] so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo alebo futbalové lekárstvo UEFA (FMDr.). Na výkon činnosti športového odborníka lekár pre klub sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
  3. Masér je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu reprezentácie alebo vykonáva činnosť športového odborníka masér pre klub. Na výkon činnosti športového odborníka masér sa vyžaduje vzdelanie podľa osobitného predpisu[5] alebo osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.[6]
  4. Fyzioterapeut je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu reprezentácie alebo vykonáva činnosť športového odborníka fyzioterapeut pre klub. Na výkon činnosti športového odborníka fyzioterapeut sa vyžaduje vzdelanie podľa osobitného predpisu.[7]
  5. Psychológ (mentálny tréner) je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu reprezentácie alebo vykonáva činnosť športového odborníka psychológ pre klub. Na výkon činnosti športového odborníka psychológ sa vyžaduje vzdelanie podľa osobitného predpisu.[8]
  6. Hlavný usporiadateľ je športový odborník, ktorý riadi organizovanie futbalového stretnutia a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa získanú podľa osobitného predpisu.[9]
  7. Bezpečnostný manažér je športový odborník, ktorý organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby, pripravuje, riadi, vykonáva a vyhodnocuje bezpečnostné opatrenia na mieste futbalového stretnutia a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného manažéra získanú podľa osobitného predpisu.[10]
  8. Usporiadateľ je športový odborník, ktorý vykonáva úlohy a činnosť člena usporiadateľskej služby a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa získanú podľa osobitného predpisu.[11]
  9. Delegát je športový odborník, ktorý je rozhodnutím SFZ vysielaný na jednotlivé futbalové stretnutia na účely výkonu kontrolnej, pozorovacej a hodnotiacej činnosti v súlade s právnymi predpismi a predpismi SFZ, a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti delegáta získanú podľa osobitného predpisu.[12]

  Článok 4 - Športový odborník s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SFZ (§ 6 ods. 1 písm. c) Zákona o športe)

  1. Za športového odborníka vykonávajúceho odbornú činnosť vo futbale na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi SFZ sa považuje rozhodca, pozorovateľ rozhodcov, lektor vzdelávania rozhodcov, licenčný komisár a sprostredkovateľ.
  2. Rozhodca je športový odborník, ktorý má právomoc uplatňovať pravidlá futbalu na futbalovom stretnutí, na ktoré bol nominovaný. Na výkon funkcie rozhodcu sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa osobitného predpisu SFZ.[13]
  3. Rozhodca vykonáva činnosť športového odborníka ako hlavný rozhodca, asistent rozhodcu, pomocný asistent rozhodcu alebo náhradný rozhodca.
  4. Pozorovateľ rozhodcov je športový odborník, ktorý hodnotí výkon rozhodcov počas futbalového stretnutia. Na výkon funkcie pozorovateľa rozhodcov sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa osobitného predpisu SFZ.
  5. Lektor vzdelávania rozhodcov je športový odborník, ktorý prezentuje športové predpisy, poznatky a informácie k vybranej problematike na vybraných typoch školení rozhodcov. Na výkon činnosti lektora vzdelávania rozhodcov sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa osobitného predpisu SFZ.
  6. Licenčný komisár je športový odborník, ktorý je oprávnený vykonávať licenčné skúšky rozhodcov. Na výkon činnosti licenčného komisára sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa osobitného predpisu SFZ.
  7. Sprostredkovateľ je športový odborník, ktorý poskytuje právne, ekonomické, konzultačné a poradenské služby pre športovcov vo futbale podľa osobitného predpisu SFZ[14] a predpisov FIFA.[15] Na výkon funkcie sprostredkovateľa sa vyžaduje absolvovanie osobného pohovoru a splnenie ďalších náležitostí podľa osobitného predpisu SFZ.[16]

  Článok 5 - Športový odborník, na výkon činnosti ktorého sa nevyžaduje odborná spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. d) Zákona o športe)

  1. Za športového odborníka vykonávajúceho činnosť vo futbale,1) na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi SFZ nevyžaduje odborná spôsobilosť, a ktorý sa povinne zúčastňuje alebo podieľa na organizácii futbalových stretnutí podľa osobitného predpisu SFZ,[17] sa považuje
   1. vedúci družstva,
   2. kustód,
   3. hlásateľ,
   4. videotechnik,
   5. klubový a tímový manažér Informačného systému slovenského futbalu,
   6. zberač lôpt.
  2. Za športového odborníka vykonávajúceho činnosť vo futbale,1) na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi SFZ nevyžaduje odborná spôsobilosť, sa považuje
   1. videoanalytik,
   2. osoba zabezpečujúca organizáciu futbalových stretnutí,
   3. osoba zabezpečujúca riadenie majstrovských a pohárových súťaží,
   4. osoba zabezpečujúca rozvoj mládežníckeho futbalu, ženského a grassroots futbalu,
   5. osoba zabezpečujúca prácu s fanúšikmi,
   6. osoba zabezpečujúca údržbu, správu a prevádzkovanie futbalovej infraštruktúry,
   7. osoba podieľajúca sa na materiálno-technickom zabezpečení a zabezpečení športovej činnosti v klube alebo v zväze.

  Článok 6 - Kontrolór a funkcionár (§ 6 ods. 1 písm. e) a f) Zákona o športe)

  Za športového odborníka sa považuje

  1. kontrolór SFZ,
  2. kontrolór člena SFZ,
  3. funkcionár.[18]

  Článok 7 - Spoločné ustanovenia

  1. Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa článku 2 až 5 vzniká dňom zápisu športového odborníka do Informačného systému športu, ktorý sa v rámci SFZ uskutočňuje prostredníctvom zápisu do Informačného systému slovenského futbalu.
  2. Za športového odborníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou sa považuje aj osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť v zahraničí a má uznaný doklad o odbornej kvalifikácii podľa osobitného predpisu[19] alebo podľa osobitného predpisu SFZ.[20]

  Článok 8 - Účinnosť

  Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia výkonným výborom SFZ. 

  Poznámky pod čiarou:
  1. Článok 2 písm. g) Stanov SFZ. ^
  2. § 83 Zákona o športe a Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.^
  3. Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov.^
  4. § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. ^
  5. § 42 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. ^
  6. § 103 ods. 3 a 4 Zákona o športe.^
  7. § 17 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. ^
  8. § 56 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.^
  9. § 10 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.^
  10. § 11 zákona č. 1/2014 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.^
  11. § 12 zákona č. 1/2014 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.^
  12. § 13a a § 31a zákona č. 1/2014 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.^
  13. Smernica SFZ o vzdelávaní rozhodcov.^
  14. Smernica SFZ o činnosti sprostredkovateľov.^
  15. Regulations on the status and transfer of players FIFA.^
  16. Článok 4 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov.^
  17. Súťažný poriadok futbalu. ^
  18. Článok 2 písm. c) Stanov SFZ.^
  19. § 35 až 37a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 až 32 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.^
  20. Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov, Smernica SFZ o vzdelávaní rozhodcov.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti