Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.09.2016 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  SMERNICA O SPÔSOBE UHRÁDZANIA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU
  Slovenského futbalového zväzu
  z 5. septembra 2016

  Výkonný výbor SFZ podľa článku 51 ods. 2 písm. a) Stanov SFZ z 3. júna 2016 schválil túto smernicu:

  Článok 1 - Základné ustanovenia

  1. Táto smernica upravuje podrobnosti o spôsobe uhrádzania ročného členského príspevku SFZ (ďalej len “členské”) členmi SFZ.[1]
  2. Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov športová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov, vyberá od svojich členov členské na svoju činnosť.
  3. Člen SFZ uhrádza členské vo výške podľa platného rozpisu členského pre aktuálny súťažný ročník, schválenej Konferenciou SFZ pre jednotlivé typy členstva v SFZ a kategórie členov SFZ, prostredníctvom klubu, zväzu alebo inej športovej organizácie, ktorej je riadnym členom SFZ alebo pridruženým členom SFZ, alebo v ktorom pôsobí ako individuálny člen SFZ.
  4. Na účely efektívneho výberu a zníženia administratívnej náročnosti výberu členského od členov SFZ, sa umožňuje sprostredkovaný výber a úhrada členského prostredníctvom mesačnej zbernej fakturácie a individuálnej fakturácie generovanej v ISSF.

  Článok 2 - Spôsob úhrady členského

  1. Hráč uhrádza členské prostredníctvom klubu, za ktorý je registrovaný v ISSF v čase úhrady členského. Klubový ISSF manažér vyberie a označí v ISSF tých hráčov, ktorí členské uhradili. SFZ si členské vybrané klubmi uplatňuje/nárokuje na základe položiek všeobecnej mesačnej faktúry (výberom ISSF manažéra sa vygenerujú do položiek faktúry).
  2. Tréner uhrádza členské v klube, s ktorým má v čase úhrady členského uzavretú trénerskú zmluvu (dohodu o výkone trénerskej činnosti a pod.) postupom podľa odseku 1, alebo individuálne, prostredníctvom svojho individuálneho konta v ISSF, kde si vygeneruje faktúru.
  3. Rozhodca a delegát uhrádza členské vo zväze, v ktorom má príslušnosť (s ktorým má uzatvorenú zmluvu). Sekretár, tajomník alebo člen komisie rozhodcov / delegátov príslušného zväzu vyberie a označí v ISSF tých rozhodcov / delegátov, ktorí členské zväzu uhradili. SFZ si členské vybrané zväzmi (regionálne zväzy, oblastné zväzy) nárokuje na základe položiek všeobecnej mesačnej faktúry (výberom člena komisie rozhodcov / delegátov sa vygenerujú do položiek faktúry). Rozhodcovia / delegáti s príslušnosťou k SFZ, platia členské individuálne priamo SFZ, na základe faktúry vygenerovanej v ISSF.
  4. Funkcionár uhrádza členské priamo SFZ, na základe vygenerovanej faktúry v ISSF. Funkcionár SFZ, ktorý je zároveň funkcionárom zväzu, je na základe úhrady členského v SFZ oslobodený od povinnosti uhrádzať ročný členský príspevok v regionálnom zväze alebo v oblastnom zväze.
  5. Sprostredkovateľ uhrádza členské individuálne, prostredníctvom svojho individuálneho konta v ISSF, kde si vygeneruje faktúru.
  6. Riadni a Pridružení členovia uhrádzajú členské na základe faktúry vygenerovanej v ISSF.

  Článok 3 - Spoločné ustanovenia

  1. Povinnosťou člena SFZ je zaplatiť členské vo výške určenej pre jednotlivé typy členstva a kategórie členov SFZ tak ako ich schválila konferencia SFZ, a to nasledovne:

   TYP ČLENA

   KATEGÓRIA ČLENA

   VÝSKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

   Individuálny člen

   hráč do 18 rokov veku

   3 €

   hráč od 18 rokov veku (dospelý)

   6 €

   tréner

   10 €

   delegát

   10 €

   rozhodca

   10 €

   sprostredkovateľ (zastupujúci hráča alebo klub pri uzatváraní zmluvy s hráčom alebo zastupujúci klub pri uzatváraní zmluvy o prestupe hráča)

   10 €

   funkcionár (člen orgánu SFZ)

   10 €

   Riadny člen

   kluby s právnou subjektivitou

   20 €

   združenie osôb na základe zmluvy o združení

   20 €

   športové organizácie združujúce klub; ULK. RFZ, ObFZ, Slovenský futsal

   20 €

   Pridružený člen

   združenia a iné organizácie hráčov, rozhodcov, trénerov a delegátov

   20 €

   združenia a iné právnické osoby reprezentujúce futsal, ženský futbal a plážový futbal

   20 €

   združenia a iné právnické osoby zabezpečujúce špeciálnu prípravu hráčov futbalu bez účastí v súťaži riadenej SFZ alebo členmi SFZ

   20 €

   združenia futbalových internacionálov. fanúšikov, novinárov, sponzorov, podporovateľov, športových právnikov, športových lekárov

   20 €

  2. Členské platí člen SFZ jedenkrát v príslušnom súťažnom ročníku. Členské je platné na súťažný ročník, počas ktorého vykonal člen SFZ úhradu členského.
  3. Splatnosť členského je do 15. augusta kalendárneho roka na prebiehajúci súťažný ročník, ak nejde o prípady podľa odseku 4 alebo 5.
  4. Pri osobách, ktoré sa stali členmi SFZ po 15. auguste, je splatnosť členského do 30 dní odo dňa vzniku členstva v SFZ.
  5. Pri členoch SFZ, ktorých členstvo bolo pozastavené[2] alebo ktorí začali vykonávať činnosť v rámci SFZ po 15. auguste, je splatnosť členského do 30 dní odo dňa začiatku vykonávania činnosti člena SFZ v rámci SFZ.
  6. Ak sa členské uhrádza SFZ prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry alebo inej faktúry vystavenej SFZ, splatnosť členského je totožná so splatnosťou príslušnej faktúry.
  7. Za uhradenie členského riadne a včas sa na športovo-technické účely považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru, ako záväzného platobného dokladu. Následné uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na nižšie uvedený účet SFZ v lehote splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet, je administratívnym splnením povinnosti, vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr; pri osobách, ktorým sa negeneruje mesačná zberná faktúra, je to uhradenie vygenerovanej faktúry tak, aby suma členského bola pripísaná na nižšie uvedený účet SFZ v lehote splatnosti faktúry:

   Účet ISSF (len pre platby všeobecných zberných faktúr):

   Číslo účtu:      5029610884

   Kód banky:     0900

   IBAN:          SK67 0900 0000 0050 2961 0884

   SWIFT:          GIBASKBX

  8. Ak je fyzická osoba zaradená do viacerých kategórií člena SFZ, uhrádza ktorékoľvek členské iba raz. Toto členské sa generuje v ISSF podľa aktuálne implementovaných možností v ISSF. O informáciách a možnostiach platieb členského v ISSF budú všetci členovia bezodkladne po implementácii do ISSF informovaní.
  9. Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členské sa pozastavuje členstvo v SFZ v súlade s článkom 25 ods. 5 písm. a) Stanov SFZ. Členstvo v SFZ sa pozastavuje automaticky po márnom uplynutí lehoty určenej vo výzve na zaplatenie členského, nie kratšej ako 30 dní, zaslanej prostredníctvom ISSF a pozastavenie členstva trvá do dňa úhrady členského alebo do dňa zániku členstva v SFZ. Člen SFZ, ktorému bolo pozastavené členstvo, sa vyznačí v ISSF ako neaktívny člen SFZ.
  10. Riadny člen SFZ, ktorý nemá vygenerované členské na mesačnej zbernej faktúre, má v danom súťažnom ročníku pozastavené členstvo a obmedzenú funkcionalitu v systéme ISSF, ktorý slúži na riadenie futbalovej agendy SFZ a jeho členov a ním organizovaných súťaží.
  11. Uhradené členské sa v prípade zániku členstva v SFZ nevracia.
  12. Príjmy z členského sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežníckeho futbalu.[3] Účel použitia prostriedkov z fondu podpory mládežníckeho futbalu schvaľuje konferencia SFZ, pričom príjmy z členského sa prerozdeľujú klubom, ktoré nemajú licenciu ÚTM alebo Grassroots.[4]
  13. Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny člen SFZ alebo pridružený člen SFZ garantuje, že členské, ktorého úhradu sprostredkoval prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ s jeho príslušnosťou a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať.

  Článok 4 - Záverečné ustanovenia

  Táto smernica bola schválená výkonnom výborom SFZ dňa 5. septembra 2016 a nadobúda účinnosť dňom jej schválenia.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Článok 23 a nasl. Stanov SFZ z 3. júna 2016^
  2. Článok 25 Stanov SFZ.^
  3. Článok 67 ods. 5 Stanov SFZ.^
  4. Článok 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti