Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Správa o pracovných stretnutiach a poznatkoch získaných pri návšteve UEFA NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.07.2011JUDr. Jozef Čorba, PhD. (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Poznámka redakcie: Autor tejto správy JUDr. Jozef Čorba, PhD. je okrem iného aj členom Legislatívno-právnej komisie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len "LPK SFZ")

  Súvisiace dokumenty:

  • ŠTATÚT UEFA  z 25.3.2010 s Procedurálnymi pravidlami Kongresu UEFA z 28.5.2007 a s Nariadením implementácie Štatútu UEFA z 26.1.2007 - anglicky / nemecky / francúzsky


  Správa z pracovnej cesty v sídle UEFA

  V dňoch 28.- 30.06.2011 som absolvoval v rámci riešenia grantového projektu APVV (Agentúra pre vedu a výskum) č. LPP-0199-09 krátku pracovnú návštevu UEFA v jej sídle v Nyone. Hoci som sa tejto cesty nezúčastnil ako člen LPK SFZ, otázky, o ktorých som hovoril s jednotlivými predstaviteľmi právneho oddelenia UEFA, by mohli byť využiteľné aj pre činnosť LPK SFZ ako aj pre zväz samotný. Z uvedeného dôvodu som sa rozhodol zhrnúť niektoré poznatky z uvedenej pracovnej cesty do tejto správy.

  I. Štatúty a ostatné predpisy

  UEFA má spracovaný podrobný systém pre prípravu a schvaľovanie svojich vnútorných predpisov, pričom tieto svoje predpisy pravidelne reviduje. Dodržiava dôsledne hierarchické usporiadanie týchto predpisov, pričom najvyššiu právnu silu v rámci štruktúry svojich predpisov priznáva Stanovám (schvaľovaným Kongresom), na druhom stupni sú jednotlivé Pravidlá (upravujúce rôzne parciálne oblasti činnosti UEFA – schvaľované Výkonným výborom) a na treťom stupni sú to Smernice a Pokyny (vydávané generálnym sekretárom alebo odbornými komisiami). Predpisy na nižšom stupni musia byť vždy v súlade s predpismi na vyššom stupni. Takúto štruktúru vnútorných predpisov odporúča UEFA aj členským asociáciám.

  UEFA sa snaží viesť si prehľad aj o stave všetkých predpisov svojich členských asociácií, vydala odporúčanie členským asociáciám na zverejnenie svojich predpisov na svojich internetových stránkach na viditeľnom a ľahko dostupnom mieste, s prípadným prekladom do niektorého z oficiálnych jazykov UEFA.

  Podľa informácií od Jacquesa Bondallaza z oddelenia športovo-právnych služieb FIFA ešte v roku 2005 vypracovala list, v ktorom označila najvážnejšie prípady zasahovania verejnej moci do autonómie členských futbalových zväzov, ktoré by v krajnom prípade mohli viesť i k pozastaveniu členstva daného národného zväzu vo FIFA a vyzvala jednotlivé členské futbalové zväzy, aby pripravili správu o tom, v ktorých oblastiach sú stanovy národných futbalových zväzov v rozpore s tamojším národným právom resp. v ktorých oblastiach národná legislatíva, alebo orgány verejnej moci ingerujú do futbalového hnutia. Nie som si istý, či zo strany SFZ bola takáto štúdia spracovaná. Uvedený list prikladám k tejto správe.

  FIFA takisto pripravila vysvetlenie k čl. 60 ods. 3 jej stanov (teraz čl. 64 ods. 3) o nezávislom a riadne vytvorenom rozhodcovskom orgáne (súde) na riešenie sporov vznikajúcich v rámci vzťahov medzi národným zväzom a jeho členmi, hráčmi a pod. V tomto vysvetlení objasnila, akým spôsobom by mal byť kreovaný rozhodcovský tribunál, akými zásadami by sa malo spravovať rozhodcovské konanie, aby išlo o skutočne nezávislé a objektívne rozhodcovské konanie. Tento list taktiež prikladám k správe.

  UEFA vyžaduje od jednotlivých členských asociácií (zväzov), aby ich vnútorné predpisy boli vždy v súlade so stanovami a ostatnými predpismi UEFA (pokiaľ to neodporuje národnému právnemu poriadku štátu, v ktorom má daný zväz sídlo). Za týmto účelom vydala UEFA v roku 2009 dokument určený všetkým členským zväzom, v ktorom uviedla, ktoré ustanovenia svojich stanov považuje za kogentné a vyžaduje, aby ich národné zväzy pojali taktiež do svojich stanov a zároveň vymedzila odporúčané minimálne požiadavky na obsah stanov každého členského zväzu. Na základe uvedeného možno v súvislosti s revíziou Stanov SFZ uviesť, čo musia Stanovy SFZ obsahovať a čo by mali obsahovať:

  I. 1. Povinné ustanovenia Stanov členských zväzov:

  Členské zväzy sú povinné do svojich stanov (ak to neodporuje ich národnému poriadku) pojať ustanovenia čl. 7bis, čl. 59 a čl. 60 Stanov UEFA.

  Ide o povinnosť implementovať do Stanov tieto ustanovenia:

  a) povinnosť SFZ, ligy (tu sa majú na mysli subjekty ako ÚLK), klubov, hráčov, delegátov, rozhodcov a ostatných predstaviteľov zväzu a členov zväzu dodržiavať princípy lojality, integrity, a fair play, dodržiavať Stanovy, ostatné pravidlá a rozhodnutia UEFA, rešpektovať pravidlá futbalu vydané IFAB,
  b) povinnosť SFZ zabezpečiť slobodné voľby členov Výkonného výboru,
  c) upraviť kompetencie, práva a povinností ligy, združení klubov alebo iných združení akceptovaných SFZ (napr. hráčske organizácie) a zabezpečiť, aby takéto subjekty alebo skupiny subjektov ostali podriadené SFZ a ich stanovy a iné predpisy, aby podliehali súhlasu SFZ,
  d) ustanoviť pravidlá o klubovom licenčnom systéme podľa minimálnych požiadaviek vydaných UEFA-ou a zmienku o vytvorení orgánov aplikujúcich licenčný systém,
  e) zabezpečiť, aby žiadna fyzická ani právnická osoba (vrátane holdingových spoločností) nemohla vykonávať kontrolu alebo vplyv nad viac ako jedným klubom tak, aby nemohla byť spochybňovaná integrita žiadneho zápasu alebo súťaže organizovanej SFZ (tzv. pravidlo o zákaze „multiple ownership“)
  f) ustanovenie o tom, že SFZ, ako aj jej ligy (ÚLK), kluby hráči, delegáti a ostatní predstavitelia zväzu a členovia zväzu súhlasia s tým, že sú viazaní Stanovami, Pravidlami a rozhodnutiami UEFA a uznávajú právomoc Športového arbitrážneho súdu (CAS) tak, ako je uvedená v čl. 59 ods. 1 Stanov UEFA.
  g) ustanovenie podľa ktorého spory na národnej úrovni vyplývajúce z aplikácie Stanov SFZ alebo Pravidiel SFZ majú byť (v závislosti od prípustnosti podľa slovenského právneho poriadku) rozhodované v poslednej inštancii nezávislým a nestranným rozhodcovským súdom s vylúčením právomoci všeobecného súdu.

  UEFA trvá na uplatňovaní vyššie uvedených pravidiel členskými futbalovými zväzmi, ale samozrejme si uvedomuje, že stanovy ani iné predpisy národných zväzov nemajú prednosť pred kogentnými ustanoveniami národného právneho poriadku. Inými slovami v oblastiach, v ktorých národný poriadok nepripúšťa rozhodovanie sporov v rozhodcovskom konaní, UEFA akceptuje, že tieto spory budú musieť byť rozhodované pred všeobecnými súdmi.

  Založenie právomoci rozhodcovského súdu predpokladá písomnú rozhodcovskú zmluvu alebo písomnú rozhodcovskú doložku v zmluve medzi príslušnými subjektmi podriadenými normám SFZ. Pokiaľ by niektoré subjekty (napr. kluby) odmietali uvádzať rozhodcovskú doložku do svojich zmlúv, UEFA odporúča, aby príslušný národný zväz naliehal na takéto subjekty, aby pristúpili k uzavieraniu rozhodcovských doložiek hrozbou uloženia alebo uložením disciplinárnych opatrení. Ak všeobecný súd rozhodne, že ide o neprípustné obmedzovanie slobody daného subjektu, UEFA takéto stanovisko rešpektuje podobne ako výhradu neprípustnosti z dôvodu vnútroštátneho právneho poriadku.

  Osobitne som bol upozornený na dôležitosť ustanovení o zákaze tzv. multiple ownership, ktoré majú zabrániť konfliktu záujmov medzi futbalovými klubmi v tej istej súťaži. Opodstatnenosť takýchto pravidiel v súťažiach riadených UEFA potvrdil CAS v prípadeENIC vs. UEFA a následne to potvrdila aj Európska komisia.

  I. 2. Odporúčaný minimálny obsah stanov

  Stanovy členských národných futbalových zväzov by mali obsahovať aspoň ustanovenia týkajúce sa nasledujúcich oblastí:

  Všeobecné ustanovenia

  • zväzy by mali mať formu právnických osôb podľa súkromného práva
  • zákaz akejkoľvek diskriminácie
  • neutralita v politických a náboženských otázkach

  Orgány SFZ

  • potreba vytvoriť legislatívny orgán (Konferencia), výkonný (Výkonný výbor), jurisdikčný (Disciplinárnu komisiu a Licenčnú komisiu) a administratívny orgán (Generálny sekretár)
  • dôsledne rozdeliť kompetencie medzi tieto orgány, zabrániť akýmkoľvek kompetenčným konfliktom, zákaz členom jurisdikčných orgánov byť členom akéhokoľvek iného orgánu, oddeliť legislatívnu, výkonnú a jurisdikčnú moc
  • voľby členov do všetkých orgánov musia byť nezávislé, bez akéhokoľvek politického vplyvu
  • pravidlá o vylúčení predpojatých členov orgánov z rozhodovania konkrétnych vecí

  Konferencia

  • má ísť o zbor delegátov vytvorený na základe jasných a transparentných pravidiel, schádzajúci sa aspoň raz ročne s možnosťou mimoriadnych zasadnutí

  Výkonný výbor

  • presný počet členov, pričom prezident má v prípade rovnosti hlasov rozhodujúci hlas
  • členstvo v orgáne postavené na princípe individualizmu, t. j. zánik funkcie niektorého člena (vrátane prezidenta) neznamená zánik funkcie ostatných členov
  • potrebné stanoviť kritériá voliteľnosti do tohto orgánu

  Disciplinárna komisia

  • mala by mať orgán prvého stupňa a odvolací orgán, t. j. dvojinštančné disciplinárne konanie – UEFA však uvažuje od tohto princípu upustiť, keďže predpokladá možnosť preskúmavania rozhodnutí disciplinárnej komisie rozhodcovským súdom alebo CAS
  • potreba právnického vzdelania pre predsedu a aspoň jedného člena tohto orgánu
  • taxatívny výpočet disciplinárnych opatrení (to môže byť upravené v disciplinárnom poriadku, nie priamo v stanovách) a presné vymedzenie kompetencií tohto orgánu v Pravidlách prijatých orgánom, ktorí menuje členov Disciplinárnej komisie

  Licenčná komisia

  • mala by rozhodovať v dvojinštančnom konaní
  • aspoň jeden člen by mal mať právnické vzdelania, aspoň jeden by mal mať účtovné vzdelanie
  • presné vymedzenie kompetencií tohto orgánu v Pravidlách prijatých orgánom, ktorí menuje členov Licenčnej komisie

  Generálny sekretár

  • povinnosť zväzu angažovať generálneho sekretára na základe pracovnej zmluvy alebo mandátnej zmluvy
  • kompetencie vymedzené Výkonným výborom najmä v oblasti organizácie, manažmentu a riadenia sekretariátu či celkovej administratívy zväzu

  Otázky zodpovednosti členov orgánov za škodu spôsobenú výkonom funkcie v rozpore so záujmami zväzu a v rozpore s náležitou starostlivosťou je vždy veľmi citlivá. UEFA odporúča zakotviť do Stanov pravidlá o podpisovaní zmlúv viacerými osobami spoločne či o potrebe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu.

  Ďalšie otázky, ktoré majú byť upravené na úrovni zväzu (nie na úrovni orgánu, ktorý riadi ligové súťaže):

  • dohľad nad rozhodcami
  • boj proti dopingu
  • registrácia hráčov – v súlade s Pravidlami FIFA o štatúte a prestupoch hráčov
  • licenčné konanie – len so súhlasom UEFA môže byť delegované na orgán riadiaci ligovú súťaž
  • vymedzenie disciplinárnych opatrení
  • ochrana integrity domácich súťaží na princípe postupu a zostupu

  Hospodárenie

  • vymedziť zoznam príjmov a výdavkov zväzu
  • určiť začiatok a koniec účtovného roku
  • stanoviť povinné preskúmavanie účtovníctva zväzu nezávislou audítorskou spoločnosťou určenou Konferenciou na návrh Výkonného výboru
  • stanoviť povinnosť predkladať každoročne audítorskú správu Konferenciu a pre informáciu aj UEFA-e

  Zánik zväzu

  • je potrebné ustanoviť pravidlá o vysporiadaní majetku zväzu v prípade jeho zrušenia, napr. podľa vzoru čl. 66 Stanov UEFA, samozrejme pri zohľadnení národnej legislatívy

  Záverečné ustanovenia

  • stanoviť právomoc Výkonného výboru rozhodovať o otázkach, ktoré nie sú v stanovách upravené, resp. nie sú zverené žiadnemu orgánu
  • nezabudnúť na účinnosť a intertemporálne ustanovenia

  II. Právne postavenie hráčov futbalu

  V otázke právneho postavenia futbalistov bola zo strany UEFA daná jednoznačná odpoveď, že profesionálni futbalisti majú postavenie zamestnancov a medzi futbalovým klubom a futbalistom vzniká pracovnoprávny vzťah. Nie je možné akceptovať uzatváranie obchodnoprávnych či iných zmlúv medzi klubom a hráčmi. V tejto súvislosti pripravila UEFA ešte v roku 2007 pokyn, v ktorom potvrdila záver, že ide o pracovnoprávny vzťah a vymedzila minimálne štandardné ustanovenia, ktoré by mala profesionálna zmluva medzi hráčom a klubom obsahovať, samozrejme za predpokladu, že to umožňuje príslušný národný právny poriadok.

  UEFA odporučila členským zväzom, aby sa na základe týchto minimálnych štandardných ustanovení, ktoré prikladám k správe, pokúsili po komunikácii s odborovými organizáciami, združeniami zamestnávateľov a predstaviteľmi vlády pripraviť štandardnú profesionálnu hráčsku zmluvu použiteľnú v ich krajine, túto zverejniť na svojich internetových stránkach a preložiť do niektorého z oficiálnych jazykov UEFA a zaslať jej. Zväzy by potom mali zabezpečiť, aby sa výlučne táto štandardná zmluva používala na založenie právneho vzťahu medzi klubmi a hráčmi v pôsobnosti daného zväzu. Predtým uzavreté profesionálne zmluvy však majú ostať v platnosti. V prípade ďalších otázok a nejasností v tejto veci je potrebné kontaktovať p. Marcela Benza vedúceho oddelenia športovo-právnych služieb UEFA.

  III. Hráčski agenti

  Agenda hráčskych agentov spadá skôr do oblasti záujmu FIFA, UEFA s ňou v tomto úzko spolupracuje. Je nevyhnutné zosúladiť Pravidlá o agentoch hráčov a klubov s Pravidlami FIFA o hráčskych agentoch. V prípade vzťahov s medzinárodným prvkom platí zásada, že na vzťah medzi agentom, ktorý je registrovaný v jednom členskom zväze a hráčom, ktorý je registrovaný v inom národnom členskom zväze sa požijú Pravidlá FIFA. Pokiaľ ide o vzťah medzi agentom a hráčom, ktorí sú obaja registrovaní v tom istom národnom futbalovom zväze, platia národné zväzové pravidlá.

  Agent môže s hráčom uzavrieť zmluvu na obdobie maximálne dvoch rokov. Podľa názoru Marcela Benza, nič nebráni tomu, aby sa agent ešte pred uplynutím dvojročnej zmluvy s hráčom dohodol na uzavretí ďalšej zmluvy na dva roky, ktorej účinnosť však začne až po skončení skoršej zmluvy a plynulo na ňu nadviaže. Agent sa môže s hráčom vždy dohodnúť na takomto reťazení svojho zmluvného vzťahu. Samozrejme, predpokladá to slobodný a vážny prejav vôle agenta i hráča.

  IV. Zápasoví agenti

  Na základe požiadaviek národných zväzov vydala UEFA Match agents regulations, ktorým ustanovila inštitút tzv. „Match agents“ teda osôb, ktoré po splnení predpísaných podmienok budú môcť na základe osobitnej licencie vydanej UEFA organizovať priateľské zápasy medzi futbalovými klubmi alebo národnými mužstvami, prípadne priateľské turnaje za odmenu. Pravidlá upravujú aj presný spôsob výpočtu odmeny takéhoto agenta za zorganizovanie priateľského stretnutia alebo turnaja.

  V. Korupcia v športe

  Aktuálnou výzvou pre UEFA je vysporiadanie sa s korupciou v športe, najmä pokiaľ ide o problematiku dohodovania výsledkov zápasov vopred (tzv. Match fixing) Podľa vyjadrenia p. Pierra Cornu UEFA má vlastný systém na monitorovanie jednotlivých súťaží organizovaných po celej Európe, na základe ktorého zisťuje podozrivé zápasy, a s využitím vlastnej databázy sleduje, či sa jedná o nejakú zhodu zúčastnených klubov, hráčov, rozhodcov či delegátov v zápasoch s podozrivými výsledkami, na základe toho dáva podnety orgánom činným v trestnom konaní v príslušnej krajine pre začatie vyšetrovania. UEFA dospela k záveru, že všeobecné trestné zákonodárstvo, prípadne právna úprava nekalej súťaže v jednotlivých členských krajinách nepostačuje na postih konaní pri dojednávaní výsledkov zápasov. V týchto prípadoch je niekedy ťažké určiť kto je poškodený a aká škoda mu vznikla. UEFA vyvíja iniciatívu smerom k príprave legislatívy o športových podvodoch a jej implementácie do právneho poriadku jednotlivých krajín. Momentálne majú osobitnú úpravu iba v Taliansku a Španielsku (extrakty prikladám).

  VI. Bezpečnosť na štadiónoch

  Dieter Kellenberger a Lukasz Wojtowicz sa zaujímali o možnosti obmedzenia prevodu vstupeniek na jednotlivé zápasy, najmä pokiaľ ide o organizovanie medzinárodných klubových súťaží alebo zápasy Majstrovstiev Európy. Zákaz prevoditeľnosti vstupeniek by mohol prispieť k bezpečnosti na štadiónoch v tom zmysle, aby nedochádzalo k zmiešaniu znepriatelených fanúšikovských skupín v rovnakom sektore a k lepšej identifikácii osôb nachádzajúcich sa na štadióne a konkrétne v sektoroch, kde došlo k narušeniu verejného poriadku.

  Bolo konštatované, že súčasné súkromnoprávne úpravy v jednotlivých členských krajinách krajinách neumožňujú zakázať majiteľovi vstupenky previesť ju na inú osobu. Podľa informácií od Dietera Kellenberegera k istému posunu v tejto oblasti došlo len vo veľkej Británii.

  UEFA razí tendenciu postihovania klubu za výtržnosti jeho fanúšikov na štadióne, aj v prípade, ak daný klub nie je organizátorom športového podujatia, tak ako to bolo odobrené v prípade Feyennord Rotterdam vs. UEFA, ktorý rozhodoval CAS. Z právneho hľadiska si je UEFA vedomá, že je problematické pričítať konkrétnemu športovému klubu zodpovednosť za protiprávne konanie osôb, ktoré s ním nie sú v žiadnom právnom vzťahu a identifikujú sa s ním iba prostredníctvom fanúšikovských artefaktov, ale momentálne nevidí inú možnosť, akým spôsobom sa snažiť odradiť fanúšikov od protiprávneho konania na štadiónoch.

  VII. Predaj vysielacích práv

  UEFA aktuálne realizuje predaj vysielacích práv na vysielanie prenosov zo športových podujatí, ktoré organizuje – európske klubové súťaže, Majstrovstvá Európy a pod. Oprávnenie UEFA na predaj týchto práv vyplýva zo Stanov UEFA. Hoci jednotlivý hráči nie sú členmi UEFA a ide o prenos ich prejavov osobnej povahy, súhlas s takýmto prenosom je podľa predstaviteľov UEFA (napr. Seong Sin Han) implicitne obsiahnutý v jeho hráčskej zmluve, alebo v jeho súhlase hrať za národné mužstvo. V praxi sa s týmto nevyskytli žiadne problémy.

  Distribúcia príjmov z vysielacích práv je zabezpečená tak, že časť príjmov sa delí rovným dielom medzi všetky národné zväzy, aj keď sa ich národné mužstvo neprebojovalo na záverečný turnaj alebo ich kluby nepostúpili do skupinovej časti európskej súťaže. Zvyšok sa delí pomerne podľa počtu zápasov odohratých v danej súťaži i vzhľadom na záujem vysielateľov o vysielanie daného zápasu, v ktorom mužstvo nastúpilo. Pri klubových súťažiach získavajú kluby podiel na odmene za vysielanie, ktorú platili televízni vysielatelia sídliaci v krajine, kde sídli daný klub. Ak totiž sa práva z toho istého podujatia (napr. Liga Majstrov) predávajú vo Veľkej Británii za vyššiu cenu než v Španielsku, britské kluby dostanú časť odmeny zaplatenej britskými vysielateľmi, čím môžu pri odohratí rovnakého počtu zápasov získať väčšie príjmy než napr. španielske kluby.

  UEFA spúšťa projekt (o ktorom hovoril p. Kliment i p. Sepeši), na základe ktorého by sa mali centrálne skrz UEFA (a nie cez národné zväzy) predávať aj práva na vysielanie kvalifikačných zápasov na EURO. Mala by sa tým odstrániť nevýhoda pre národné zväzy, ktorá spočíva v tom, že žreb kvalifikácie je pre nich lotériou v súvislosti s očakávanými príjmami z vysielacích práv. Ak Vám totiž do kvalifikačnej skupiny vyžrebujú menej mediálne atraktívnych súperov, v ktorých krajinách je slabší mediálny trh, predáte práva za nižšie ceny, než by ste ich mohli predať, ak by ste v kvalifikačnej skupine hrali proti Anglicku na miesto napr. Portugalska. Centrálnym predajom v balíkoch cez UEFA, by sa to malo odstrániť, pričom cena za jednotlivé zápasy by mala byť vyššia.

  Časť podielu za predaj vysielacích práv je rozdeľovaná nepriamo prostredníctvom progarmu Hattrick, na základe ktorého sa podporujú konkrétne projekty zamerané napr. na podporu mládeže či rozvoj futbalovej infraštruktúry.

  Podľa tvrdenia Simona Drakea je SFZ jediným národným zväzom, s ktorým má UFA Sports uzavretú zmluvu o marketingovej spolupráci.

  Momentálne UEFA trápia najmä dva spory rozhodované Všeobecným súdom EÚ:

  1/ prípad UEFA vs. Komisia vedený pod číslom T-55/08 (obdobne bolo rozhodnuté aj vo veci FIFA vs. Komisia vedenej pod číslo T-68/08), ktorú prehrali v prvostupňovom konaní a
  2/ tzv. prípad QC Leisure, ktorý ešte nie je rozhodnutý, ale stanovisko generálnej advokátky je v neprospech UEFA.

  Obe kauzy môžu mať za následok výrazný pokles cien za vysielacie práva, keďže obmedzujú možnosť exkluzívneho predaja vysielacích práv.

  V prípade záujmu môžem podať bližšie informácie o týchto sporových veciach.

  VIII. Sponzorstvo

  Sponzorské príspevky tvoria značnú časť príjmov UEFA. Ako protiplnenie ponúka UEFA sponzorom rôzne práva:

  • právo prezentovať sa ako sponzor podujatia, alebo UEFA, partner UEFA
  • právo používať logo, ochrannú známku UEFA, konkrétneho podujatia organizovaného UEFA a pod.
  • nájom reklamnej plochy
  • prednostné právo na reklamný čas pri vysielaní prenosov
  • právo predávať svoje produkty priamo na štadióne atď.

  Tieto práva poskytuje UEFA tiež na základe exkluzivity, jednotliví sponzori sú z rôznych obchodných odvetví, takže si navzájom nekonkurujú. Práve z tohto dôvodu je problémom ochrana exkluzívnych práv sponzora, najmä pokiaľ ide o tzv. ambush marketing.

  UEFA si kladie za jeden z cieľov boj proti ambush marketingu, jedným z nástrojov by mohli byť legislatívne nástroje, ale predstavitelia právneho oddelenia UEFA si uvedomujú, že ide o veľmi náročnú úlohu potierať ambush marketing tak, aby nebolo zasiahnuté do práva tretích osôb slobodne podnikať.

  Košice, 15.07.2011

  Vypracoval: JUDr. Jozef Čorba, PhD.


  Prílohy:

  1. FIFA circular letter Nr. 985
  2. FIFA cicular letter Nr. 1010
  3. European Professional Football Player Contract Minimum Requirements
  4. ustanovenia talianskeho zákona o športových podvodoch
  5. komentár k ustanoveniam španielskeho trestného zákona o športových podvodoch
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti