Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Spravodlivosť, Súdnictvo a Prokuratúra v Programovom vyhlásení Vlády SR na roky 2012 - 2014 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.04.2012JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vláda Slovenskej republiky na svojom 4. zasadnutí dňa 27.4.2012 schválila Programové vyhlásenie vlády na roky 2012 až 2016.

  Obsah programového vyhlásenia: (prepojenie na stránky Úradu vlády SR)
  1. SPOLOČENSKÁ STABILITA A ISTOTY PRE ĽUDÍ
  2. POSILNENIE POSTAVENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓPSKEJ ÚNII A VO SVETE
  3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY ROZVOJ
  4. ÚLOHA ŠTÁTU A VEREJNÉHO SEKTORA
  5. ZNALOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, VZDELÁVANIE A KULTÚRA
  6. KVALITA ŽIVOTA AKO VÝSLEDOK SÚDRŽNEJ SPOLOČNOSTI
  7. ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA

  V programovom vyhlásení Vlády Slovenskej republiky je jasne zadefinované ďalšie smerovanie vývoja v oblasti Spravodlivosti, Súdnictva a Prokuratúry, ktoré je možné z pohľadu prokurátorov i občanov SR vnímať pozitívne.

  Znenie časti programového vyhlásenia vlády venované uvedeným oblastiam, ktoré je obsahom jeho 4. časti: 

  "Spravodlivosť

  Vláda istôt pre občanov si je vedomá, že ďalší rozvoj spoločnosti nie je možný bez pružnej tvorby práva reagujúceho na zmeny. Právny systém musí nielen reagovať, ale aj predvídať vývoj spoločnosti, jej záujmy a potreby. Musí si však zachovať potrebnú stabilitu a  zabezpečiť tak optimálnu mieru právnej istoty, nakoľko každá zmena právneho predpisu zasahuje do každodenného života jednotlivcov i celej spoločnosti.

  Vláda posilní prepojenie prognózovania ekonomického, sociálneho, enviromentálneho a vedecko-technického rozvoja s rozhodovaním o opatreniach prijatých na realizáciu zásadných otázok hospodárskej, sociálnej, vnútornej a zahraničnej politiky a s tvorbou ucelenej predstavy o objektívnych potrebách zmien v právnom poriadku. Podporí prijatie takých opatrení, ktoré obnovia dôveru v právo, vytvoria predpoklady pre kvalitný a stabilný právny systém. Ako predpoklad pre skvalitnenie rozhodovacej činnosti súdov a ostatných orgánov verejnej moci, zabezpečenie účinnej ochrany základných práv a slobôd, zvýšenie vymožiteľnosti práva,  odstránenia prieťahov v konaniach  a  zabezpečenie rozvoja a prosperity štátu a spoločnosti.

  Dôležitým zmenám bude predchádzať rovnocenný dialóg so zainteresovanými stranami, sociálnymi partnermi a odbornou i širokou verejnosťou, vrátane účasti zástupcov sociálnych partnerov na činnosti Legislatívnej rady vlády.

  Vláda v snahe zabrániť zneužívaniu skrátených foriem legislatívnych konaní príjme prísnejšie legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov.

  Súdnictvo

  Vláda vypracuje novú koncepciu stabilizácie a modernizácie súdnictva, ktorá bude základom pre novú právnu úpravu. Zároveň prehodnotí zásahy do justičného systému uskutočnené v rokoch 2010 – 2011 tak, aby  všetky zákony týkajúce sa justície plne korešpondovali s Ústavou Slovenskej republiky a odporúčaniami medzinárodných inštitúcií.

  Pri tvorbe zásadných zmien v súdnictve vláda bude uskutočňovať odbornú diskusiu a konzultácie so zainteresovanými subjektmi, stavovskými organizáciami sudcov a so zástupcami vedeckej a akademickej obce.

  Vláda vytvorí právne, organizačné, personálne a materiálno-technické predpoklady na:

  • obnovenie dôvery v súdnictvo a zabezpečenie informovania verejnosti o celkovej činnosti súdov,
  • zabezpečenie práva pre každého na nezávislý a nestranný súd,
  • zvýšenie vymožiteľnosti práva,
  • stabilizáciu súdnictva – inštitucionálnu i personálnu,
  • zabezpečenie riadnej funkčnosti súdnictva,
  • zabezpečenie plynulosti a dôstojnosti súdneho konania a na eliminovanie prieťahov v súdnych konaniach.

  V záujme efektívneho súdnictva vláda bude prijímať systémové opatrenia na posilňovanie práva občanov na včasné súdne rozhodnutia, a to najmä v podobe podstatnej revízie Občianskeho súdneho poriadku.

  Zintenzívnia sa práce na elektronizácii súdov v záujme komfortu účastníkov súdneho konania. Rezort spravodlivosti starostlivo pristúpi k projektu elektronického doručovania súdnych rozhodnutí do povinných dátových schránok tak, aby sa obmedzili možnosti obštrukcií a zároveň boli primerane chránené procesné práva všetkých účastníkov konania.

  Vláda stabilizuje činnosť Centra právnej pomoci.

  Vláda posilní predpoklady pre nezávislosť sudcov pri ich rozhodovacej činnosti. A to jednak nezávislosť od ostatných zložiek štátnej moci, ale aj nezávislosť od orgánov riadenia a správy súdov. Svoje nenahraditeľné miesto v činnosti justície musí mať aj vyvodzovanie zodpovednosti v prípadoch morálneho a odborného zlyhania. V oblasti ochrany nezávislosti sudcov pri rozhodovacej činnosti ako aj v oblasti zákonnej regulácie vyvodzovania zodpovednosti za zlyhanie sudcov bude vláda vychádzať z odporúčaní medzinárodných inštitúcii (Benátska komisia, Medzinárodná asociácia sudcov), najlepších praktík v zahraničí a tiež z dialógu s domácimi sudcovskými organizáciami.

  Vláda sa bude cielenými úpravami v oblasti trestnej politiky usilovať o to, aby bolo možné účinne a rýchlo postihovať trestné činy, aby sa zvyšovala autorita súdov a obmedzovali sa obštrukcie zo strany obvinených. Úprave trestných sadzieb bude predchádzať dôsledné štatistické analyzovanie udelených trestov a vývoja trestnej činnosti. V rámci analyzovania možností zlepšenia situácie v oblasti väzenstva sa rezort spravodlivosti osobitne zameria na otázku možností ukladania alternatívnych trestov.

  Vláda za dôležité považuje tvoriť takú legislatívu, v ktorej bude vytvárať priaznivejšie podmienky pre slobodné a bezpečné podnikanie, odstraňovať administratívne bariéry v podnikaní a bude chrániť spotrebiteľa.

  V oblasti ochrany rodiny vláda nanovo definuje priestor na intervencie štátu.

  Na zabezpečenie priorít vláda vytvorí predpoklady pre kvalitný výkon súdnictva, a okrem doteraz uvedených opatrení:

  • prijme opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti súdov,
  • v rozsahu ekonomických možností zlepší priestorové podmienky na výkon súdnictva na súdoch, kde sú výrazne poddimenzované,
  • prehodnotí doterajší systém hodnotenia sudcov tak, aby objektívne odrážal výkonnosť sudcov a kvalitu ich rozhodovacej činnosti s cieľom vytvoriť sudcovský zbor na vysokej odbornej úrovni,
  • prijme protikorupčné opatrenia,  najmä zriadi trvalú telefónnu linku, na ktorú bude možné oznámiť korupčné správanie sudcov a zamestnancov súdov, prijme legislatívne opatrenia na vyhodnocovanie oznámení o korupčnom správaní, na podávanie  trestných oznámení, podnetov na začatie disciplinárneho konania a navrhovanie ďalších potrebných opatrení,
  • obnoví inštitút justičných čakateľov, sprísni pravidlá čakateľskej praxe a prijme účinné opatrenia na riadnu odbornú prípravu na výkon funkcie sudcu,
  • posúdi opatrenia na personálnu stabilizáciu administratívneho aparátu súdov,
  • analyzuje a vykoná opatrenia na účely úpravy riadneho výkonu záložného práva a dobrovoľných dražieb a znemožnenia ich zneužitia,
  • zvýši transparentnosť vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike verejne dostupnými službami aj v záujme ochrany vlastníkov nehnuteľností,
  • posilní postavenie poškodeného v trestnom konaní,
  • bude pokračovať v zabezpečovaní dôslednej harmonizácie a úprave noriem trestného práva s právnymi aktmi EÚ a v zmysle platných medzinárodných záväzkov SR,
  • posúdi efektivitu platnej právnej úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku, navrhne riešenia na odstránenie pretrvávajúcich aplikačných nedostatkov,
  • sústredí väčšiu pozornosť na otázky kriminológie a prevencie páchania trestnej činnosti.

  Prokuratúra

  Vláda prehodnotí legislatívne zásahy do postavenia a pôsobnosti prokuratúry uskutočnené v roku 2011, ktoré umožňujú priame i nepriame zásahy výkonnej moci do činnosti generálneho prokurátora a ostatných prokurátorov.

  Prijaté legislatívne opatrenia budú garantovať nezávislosť prokuratúry Slovenskej republiky. V zmysle odporúčaní a záverov prijatých Európskou komisiou na presadzovanie demokracie pomocou práva, Benátskou komisiou v Správe o európskych normách týkajúcich sa nezávislosti justičného systému posilní funkčnú autonómiu generálneho prokurátora. 

  Vláda bude podporovať prijatie takej legislatívnej zmeny, ktorá:

  • ustanoví a bude garantovať nezávislé postavenie prokuratúry v systéme štátnych orgánov,
  • bude garantovať funkčnú autonómiu generálneho prokurátora pri výkone prokurátorských oprávnení,
  • modernizuje právnu úpravu prokurátorskej samosprávy, ktorú v zmysle záverov Benátskej komisie postupne spojí s výkonom verejnej kontroly prokuratúry,
  • bude garantovať vymenovanie do funkcie prokurátora na časovo neobmedzené obdobie a ustanoví spôsoby a dôvody zániku funkcie prokurátora,
  • bude garantovať právo prokurátorov na všetkých stupňoch prokuratúry vykonávať svoje právomoci nezávisle od iných štátnych orgánov.
  Vláda vytvorí právne, organizačné, personálne a materiálno-technické predpoklady na:
  • obnovenie dôvery v prokuratúru a zabezpečenie informovania verejnosti o celkovej činnosti prokuratúry,
  • zvýšenie efektívnosti činnosti prokuratúry a zabezpečenie účinnejšej ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu,
  • zabezpečenie plynulosti a dôstojnosti trestného konania a eliminovanie prieťahov v trestnom konaní,
  • zvýšenie vymožiteľnosti práva, 
  • rozšírenie oprávnení prokuratúry zameraných na ochranu majetkových a iných práv štátu.

  Na zabezpečenie uvedených priorít vláda vytvorí podmienky pre kvalitný výkon prokurátorských činností, a to predovšetkým:

  • prijme opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti prokuratúry,
  • prijme protikorupčné opatrenia, najmä zriadi trvalú telefónnu linku, na ktorú bude možné oznámiť korupčné správanie prokurátorov a zamestnancov prokuratúry a prijme legislatívne opatrenia na vyhodnocovanie oznámení o korupčnom správaní, na podávanie trestných oznámení, podnetov na začatie disciplinárneho konania a navrhovanie ďalších potrebných opatrení,
  • ponechá inštitút právnych čakateľov prokuratúry, sprísni pravidlá ich prípravnej praxe a prijme účinné opatrenia na riadnu odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora,
  • navrhne, aby generálny prokurátor bol oprávnený podať na súd sťažnosť pre porušenie zákona proti právoplatnému rozhodnutiu súdu vydanému v trestnom konaní, ktorým bol porušený zákon alebo ktoré bolo urobené na podklade chybného postupu konania."

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti