Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Stanovy občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť - znenie platné do 28.11.2013 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.02.2011JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  I. Všeobecné ustanovenia

  1.    Občianske združenie Učená právnická spoločnosť (ďalej len "združenie") je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

  2.    Sídlom združenia je Koceľova 9, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.

  3.    Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

  4.    Ideologickým základom vzniku a činnosti Učenej právnickej spoločnosti je združovanie právnikov všetkých profesií a zameraní, najmä za účelom iniciovania a podpory odborných a spoločenských diskusií o význame práva v spoločnosti a o postavení právnikov v nej.

  5.    Základným poslaním združenia je pozitívne ovplyvniť profesijný a súkromný život členov združenia i celej odbornej právnickej verejnosti a tiež podporiť na jednej strane pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov v ľudskej spoločnosti, ako aj uvedomelosť a zodpovednosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej.

  6.    Učená právnická spoločnosť, ako aj osoby, ktoré sú jej členmi, uznávajú hodnoty vlastné európskej kultúre a spoločenstvám, a hlásia sa tiež k hodnotám a tradíciám zadefinovaným svetovým spoločenstvom a civilizovaným svetom – najmä k zachovaniu ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, k zásadám právneho štátu a rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd.

  II. Predmet činnosti

  Učená právnická spoločnosť v rámci svojej činnosti vykonávanej v súlade so svojim základným poslaním najmä:

  a/    združuje právnikov zaoberajúcich sa problematikou práva v najrôznejších oblastiach a umožňuje ich efektívnu a zmysluplnú komunikáciu a spoluprácu,

  b/    sleduje problémy a skutočnosti súvisiace s právnymi otázkami/témami v jednotlivých právnych oblastiach, hľadá súvislosti, usiluje sa o súhrnný pohľad, zverejňuje zistené skutočnosti,

  c/    aktívne vstupuje do verejnej rozpravy, otvára relevantné témy, podieľa sa na formovaní verejných diskusií,

  d/    vypracúva oponentúry/posudky k rôznym projektom, analýzam a návrhom, ako aj odborné stanoviská/pripomienky k relevantným právnym a iným problémom a ich riešeniam,

  e/    poskytuje konzultácie a odborné stanoviská organizáciám i jednotlivcom v odborných oblastiach, ktorým Učená právnická spoločnosť venuje pozornosť,

  f/    prispieva k zvyšovaniu odbornosti svojich členov, ako aj odbornej právnickej verejnosti a k výchove mladých právnikov,

  g/    pripravuje, sprostredkúva, zabezpečuje a realizuje vzdelávacie a iné projekty v oblasti práva a súvisiacich oblastiach, ktoré sú (spolu)financované z verejných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie a iných subjektov,

  h/    zabezpečuje, uskutočňuje a podporuje tvorbu tvorivého informačno-komunikačného prostredia užitočného a podnetného pre právnikov všetkých profesií, ktoré prispeje k budovaniu efektívneho systému právneho štátu Slovenskej republiky, ako aj efektívneho právneho systému Európskej únie,

  i/    uskutočňuje a podporuje kvalifikované informovanie odbornej právnickej verejnosti o relevantných právnych dokumentoch orgánov OSN, orgánov Rady Európy, vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, orgánov Európskej únie, vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ, orgánov SR, najmä súdov a prokuratúry, vrátane legislatívnych zámerov a návrhov,

  j/    venuje sa výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade so zákonom a v jeho medziach a to najmä (spolu)organizovaním vzdelávacích a prezentačných odborných podujatí (semináre, konferencie, kolokvia, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly, tréningy, kurzy, prezentácie odborných diel a autorov, prezentácie pracovných pomôcok, nástrojov a techník práce a pod.),

  k/    (spolu)organizuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia,

  l/    podieľa sa na vytvorení modernej právnickej digitálnej knižnice s prístupom k dielam a ich častiam prostredníctvom internetu,

  m/    venuje sa publikačnej a vydavateľskej činnosti a podporuje ju,

  n/    vykonáva a podporuje ďalšie činnosti a aktivity za účelom zvyšovania kvality profesijného, ako aj súkromného života členov združenia i odbornej právnickej verejnosti,

  o/    vykonáva hospodársku činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi združenia a poslaním združenia,

  p/    vykonáva inú súvisiacu činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi združenia a poslaním Učenej právnickej spoločnosti.

  III. Vznik členstva v Učenej právnickej spoločnosti

  1.    Členom Učenej právnickej spoločnosti sa môžu stať fyzické aj právnické osoby.

  2.    O vzniku, zániku a zmene členstva rozhoduje Rada Učenej právnickej spoločnosti (ďalej aj ako „Rada“). Členstvo v združení je možné na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

  3.    Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v Učenej právnickej spoločnosti sú nasledovné:

  a)    vek aspoň 18 rokov,

  b)    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  c)    splnenie morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva,

  d)    schválenie/potvrdenie vzniku členstva jednohlasným konsenzom Rady.

  4.    Kritéria morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva podľa čl. III ods. 3 písm. c) týchto stanov určuje Rada Učenej právnickej spoločnosti. Na požiadanie fyzickej osoby, môže Rada tieto informácie poskytnúť záujemcovi o členstvo.

  5.    Podmienky vzniku členstva právnickej osoby v Učenej právnickej spoločnosti sú nasledovné:

  a/    právnická osoba musí byť ku dňu vzniku členstva v Učenej právnickej spoločnosti riadne zaregistrovaná v Obchodnom registri alebo inom verejnom registri právnických osôb,

  b/    právnická osoba preukázateľným spôsobom prispela a prispieva k rozvoju právnického stavu v Slovenskej republike alebo iným spôsobom podporovala/podporuje zvyšovanie úrovne odbornej činnosti právnikov, ich vzdelania a uvedomelosti, alebo inak svojou činnosťou pozitívne pôsobí na súkromný alebo pracovný život právnikov.

  c/    schválenie/potvrdenie vzniku členstva jednohlasným konsenzom Rady.

  6.    Podmienku podľa čl. III ods. 3 písm. c) a ods. 5 písm. b) týchto stanov posudzuje Rada pri každom žiadateľovi o členstvo individuálne.

  7.    Ku vzniku členstva je žiadateľ (fyzická aj právnická osoba) povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí Rada.

  8.    Vzor prihlášky vydá Rada a vhodným spôsobom ho uverejní.

  9.    Rada rozhodne o členstve žiadateľa najneskôr do 60 dní od obdržania riadne vyplnenej žiadosti so všetkými potrebnými prílohami.

  10.    Rozhodnutie o prijatí za člena sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo a uverejní sa na internetovom portáli Učenej právnickej spoločnosti.

  11.    Ak Rada rozhodne, že žiadateľa za člena združenia neprijíma, táto skutočnosť sa uvedie do zápisnice zo zasadnutia Rady a vhodným spôsobom sa oznámi žiadateľovi.

  12.    Rada môže pred rozhodnutím o vzniku členstva začať uzavreté pripomienkové konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým členom združenia, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť. Pripomienkové konanie trvá spravidla 30 dní a musí byť ukončené najneskôr 15 dní pred dňom, keď Rada rozhodne o členstve žiadateľa. Ak člen Rady nedoručí Rade počas pripomienkového konania svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom osoby v občianskom združení Učená právnická spoločnosť. Pripomienky doručené Rade majú konzultatívny charakter, Rada sa zaväzuje každou pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie osoby za člena Učenej právnickej spoločnosti.

  13.    Rada môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť. Osobný rozhovor v zmysle tohto bodu sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď Rada rozhodne o členstve osoby, spravidla pred hlasovaním členov Rady o vzniku členstva.

  14.    S písomným súhlasom dotknutej osoby alebo jej zástupcu, môže Rada priznať významnej právnickej osobnosti alebo aj právnickej osobe, ktorá sa z pohľadu právnickej obce významne zaslúžila o podporu a rozvoj hodnôt a projektov – štatút čestného člena. Čestný člen sa môže zúčastňovať a so súhlasom predsedajúceho vystupovať na Valnom zhromaždení, bez práva hlasovať (s poradným hlasom).

  15.    V zmysle týchto stanov sa priznávajú členovi občianskeho združenia tieto práva:

  a/    právo podieľať sa na činnosti združenia,

  b/    právo zúčastňovať sa a hlasovať na Valnom zhromaždení, pričom na základe plnej moci (s úradne overeným podpisom) môže splnomocniť iného člena združenia k zastupovaniu a hlasovaniu na Valnom zhromaždení,

  c/    právo voliť a byť volený do orgánov združenia v súlade so stanovami združenia,

  d/    právo obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať tieto orgány o stanovisko k činnosti občianskeho združenie alebo jeho členov,

  e/    právo byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

  16.    V zmysle týchto stanov, priznávajú sa členovi občianskeho združenia tieto povinnosti:

  a/    dodržiavať stanovy a interné predpisy občianskeho združenia,

  b/    pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,

  c/    podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

  d/    platiť členské príspevky, ak tak bolo v súlade so stanovami určené,

  e/    konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,

  f/    ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

  17.    Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi rozšíriť práva a povinnosti členov, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a občianskeho združenia ako celku.

  IV. Zánik členstva v Učenej právnickej spoločnosti

  1.    Fyzickej osobe členstvo v Učenej právnickej spoločnosti zaniká:

  a/    smrťou,

  b/    písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Rade,

  c/    vylúčením z Učenej právnickej spoločnosti na základe rozhodnutia Rady,

  d/    nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený interným predpisom alebo rozhodnutím Rady, ak sa členský príspevok za dané obdobie mal zaplatiť,

  e/    uplynutím času, ak bolo členstvo obmedzené na dobu určitú,

  f/    zánikom združenia.

  2.    Právnickej osobe členstvo v Učenej právnickej spoločnosti zaniká:

  a/    zánikom právnickej osoby – spravidla výmazom z Obchodného registra alebo iného registra,

  b/    písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Rade,

  c/    vylúčením z Učenej právnickej spoločnosti na základe rozhodnutia Rady,

  d/    nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený, ak sa členský príspevok za dané obdobie mal zaplatiť,

  e/    uplynutím času, ak bolo členstvo na dobu určitú,

  f/    zánikom združenia.

  3.    Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú dňom doručenia prehlásenia o vzdaní sa členstva Rade.

  4.    Rozhodnutie Rady o vylúčení člena podľa čl. IV. ods. 1 písm. c) a čl. IV. ods. 2 písm. c) má písomnú formu. Rada môže o vylúčení člena rozhodnúť na návrh iného člena alebo z vlastného podnetu.

  5.    V rozhodnutí Rady o vylúčení člena (fyzickej alebo právnickej osoby) zo združenia sa uvedú dôvody, pre ktoré k vylúčeniu došlo, a to spravidla:

  a/    dlhodobá nečinnosť člena,

  b/    poškodzovanie dobrej povesti Učenej právnickej spoločnosti,

  c/    neplnenie si členských povinností podľa týchto stanov, resp. podľa zákona,

  d/    ohrozovanie alebo marenie plnenia poslania a úloh Učenej právnickej spoločnosti.

  6.    Rada pri rozhodovaní o vylúčení osoby z Učenej právnickej spoločnosti prihliada na formu zavinenia a na spôsob a intenzitu (ne)konania zodpovednej osoby a súčasne akceptuje pluralitu názorov, ktorá je v rámci Učenej právnickej spoločnosti zaručená.

  7.    Ak členstvo zaniká na základe vylúčenia člena, právne účinky vylúčenia nastanú dňom doručenia rozhodnutia o vylúčení dotknutému subjektu.

  8.    Ak došlo k zániku členstva v zmysle toho článku stanov, člen združenia ani jeho právny nástupca nemá právo na vrátenie členského príspevku alebo jeho časti, a to ani v prípade, ak k zániku členstva došlo v období, za ktoré už príslušný členský príspevok bol zaplatený.

  V. Orgány občianskeho združenia

  1.    Obligatórnymi orgánmi občianskeho združenia sú:

  a)    Rada

  b)    Výkonný riaditeľ

  c)    Valné zhromaždenie

  d)    Audítor

  2.    Rada Učenej právnickej spoločnosti môže interným predpisom rozhodnúť o zriadení a zrušení fakultatívnych orgánov občianskeho združenia a ich pôsobnosti. (t.j. iných orgánov ako orgánov uvedených v čl. V. ods. 1 stanov).

  3.    Rada Učenej právnickej spoločnosti zriaďuje a pôsobnosť/činnosť orgánov podľa čl. V ods. 2 stanov určuje ich štatútom.

  4.    O zrušení orgánu zriadeného podľa čl. V ods. 2 stanov rozhoduje Rada Učenej právnickej spoločnosti uznesením.

  VI. Rada

  1.    Radu Učenej právnickej spoločnosti tvorí päť členov.

  2.    Stálymi členmi Rady Učenej právnickej spoločnosti sú všetci členovia Rady ku dňu podania návrhu na registráciu týchto stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Potvrdenie o tom, kto je členom Rady, vydáva štatutárny zástupca občianskeho združenia a tvorí prílohu stanov.

  3.    Rotujúcimi členmi Rady sú osoby, ktoré boli za členov Rady zvolené Valným zhromaždením občianskeho združenia.

  4.    Funkčné obdobie stálych členov Rady je doživotné. Stály člen môže v prípade dobrovoľného vzdania sa členstva v Rade menovať na svoje miesto stáleho člena Rady akúkoľvek osobu, ktorá je súčasne členom občianskeho združenia. Funkčné obdobie rotujúcich členov Rady je dvojročné.

  5.    Členovia Rady si spomedzi seba volia predsedu. Rada môže odsúhlasiť rotovanie členov Rady vo funkcii predsedu Rady spolu s pravidlami rotovania a dĺžkou obdobia rotovania členov Rady vo funkcii predsedu, najdlhšie však do konca volebného obdobia rotujúcich členov Rady.

  6.    Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

  7.    Rada rozhoduje a uznáša sa konsenzom.

  8.    Ak je počet členov Rady z akéhokoľvek dôvodu nižší ako 5, Rada môže aj v takomto prípade zasadať a uznášať sa, avšak najneskôr do dňa, keď sa uskutočnia doplňujúce voľby členov do Rady. Voľby členov Rady sa uskutočňujú spravidla na výročnom Valnom zhromaždení združenia, ak Rada nerozhodne o inom termíne konania doplňujúcich volieb. Rada nemôže zasadať a uznášať sa, ak je počet jej členov nižší ako 3.

  9.    Ak dôjde k zániku členstva v združení stáleho alebo rotujúceho člena Rady, jeho miesto sa obsadzuje voľbou spomedzi všetkých členov občianskeho združenia. Zvolený člen Rady je rotujúcim členom a to aj v prípade, keď je volený po zániku členstva v združení stáleho člena Rady.

  10.    Ak je stály člen Rady zvolený alebo menovaný do inej funkcie alebo orgánu v rámci občianskeho združenia, jeho členstvo v Rade spočíva a na jeho miesto sa volí člen spomedzi všetkých členov občianskeho združenia. Toto neplatí v prípade, ak sa uplatnil postup podľa čl. V. ods. 5 stanov.

  11.    Členstvo v Rade zaniká osobe v prípadoch podľa čl. VI. ods. 9 opätovným ujatím sa členstva v Rade stálym členom.

  12.    V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu Rada nemá dočasne päť členov, je Rada uznášaniaschopná ak sú prítomní aspoň traja jej členovia.

  13.    Rada rozhoduje najmä o:

  a/    koncepčných otázkach fungovania občianskeho združenia.

  b/    kreovaní a obsadzovaní orgánov občianskeho združenia a ich pôsobnosti,

  c/    vzniku, zmene a zániku členstva v občianskom združení v zmysle týchto stanov,

  d/    pracovnej náplni, resp. činnosti jednotlivých organizačných súčastí a orgánov občianskeho združenia,

  e/    iných otázkach, ktoré nespadajú do právomoci ani jedného z orgánov občianskeho združenia.

  14.    Rada za výkon svojej funkcie a plnenie úloh zodpovedá členskej základni.

  15.    Rada sa schádza podľa potreby, avšak najmenej raz za dva mesiace.

  16.    Pravidelné zasadnutia Rady zvoláva a vedie jej predseda.

  17.    Zasadnutie Rady môže zvolať ktorýkoľvek iný člen Rady a v tomto prípade aj vedie toto mimoriadne zasadnutie.

  18.    Rada vydáva v pravidelných intervaloch, najmenej však raz za kalendárny rok písomné správy o činnosti občianskeho združenia.

  19.    Rada pri tvorbe písomnej správy podľa bodu 17 tohto článku stanov, prihliada na všetky skutočnosti (pozitívne aj negatívne) a informuje o nich členskú základňu aj verejnosť vhodným spôsobom, nestranne, objektívne, pričom Rada osobitne dbá na to, aby správa obsahovala transparentné hodnotenie nakladania s finančnými prostriedkami a majetkovými právami občianskeho združenia.

  20.    Ktokoľvek môže v písomnej forme požiadať Radu o dodatočné vysvetlenie konkrétnej časti hodnotiacej správy, pričom Rada sa zaväzuje poskytnúť odpoveď na takúto žiadosť spravidla najneskôr do 30 dní od jej doručenia Rade.

  VII. Výkonný riaditeľ

  1.    Výkonným riaditeľom občianskeho združenia je fyzická osoba – člen občianskeho združenia – ktorého do tejto funkcie volí Rada.

  2.    Výkonný riaditeľ je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia.

  3.    Výkonným riaditeľom občianskeho združenia môže byť ktorýkoľvek člen občianskeho združenia, ak s tým vysloví súhlas.

  4.    Výkonným riaditeľom občianskeho združenia nemôže byť člen, ktorý je súčasne v inej funkcii alebo orgáne združenia.

  5.    Výkonný riaditeľ združenia zastupuje občianske združenie navonok a aj dovnútra občianskeho združenia.

  6.    Výkonný riaditeľ v súčinnosti s členmi Rady zvoláva a organizačne zabezpečuje voľby nových členov Rady. O mieste a termíne volieb nových členov Rady upovedomí vhodným spôsobom všetkých členov združenia najmenej 14 dní vopred.

  7.    Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za:

  a/    riadne fungovanie bežných administratívnych a technických činností v rámci občianskeho združenia,

  b/    koordinačné a kooperačné činnosti medzi funkcionármi/orgánmi združenia navzájom, resp. medzi občianskym združením a externým prostredím,

  c/    zmluvné vzťahy občianskeho združenia,

  d/    plnenie povinností občianskeho združenia vo vzťahu k externým partnerom,

  e/    plnenie úloh, ktoré mu určí Rada.

  8.    Funkčné obdobie Výkonného riaditeľa je dvojročné a začína plynúť v deň menovania do funkcie.

  9.    Výkonný riaditeľ zodpovedá za výkon svojej funkcie Rade, ktorá ho môže kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Pri odvolávaní Výkonného riaditeľa prihliada Rada najmä na náročnosť úloh, ktoré Výkonný riaditeľ plní, jeho pochybenia – ich frekvenciu a intenzitu, materiálne a nemateriálne škody, ktoré Výkonný riaditeľ svojim pochybením spôsobil, subjektívnu stránku konania a pod.

  10.    Ak funkcia Výkonného riaditeľa nie je obsadená, túto funkciu dočasne zastáva predseda Rady. Rada uskutoční voľbu Výkonného riaditeľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od uvoľnenia z funkcie.

  11.    Výkonný riaditeľ je povinný informovať písomne (aj e-mailom) členov Rady o svojej činnosti v intervaloch určených Radou, spravidla však raz za jeden mesiac.

  VIII. Valné zhromaždenie

  1.    Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia.

  2.    Valné zhromaždenie je kolektívnym orgánom bez obmedzenia počtu členov.

  3.    Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia občianskeho združenia zapísaní do zoznamu členov ku dňu konania Valného zhromaždenia (členská základňa). Zoznam členov vedie Rada združenia, ak Rada nerozhodne inak.

  4.    Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených členov. To neplatí, ak sa postupuje podľa ods. 5 tohto článku.

  5.    Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné aj v prípade, ak do 60 minút od oznámeného začiatku zasadnutia Valného zhromaždenia je prítomných menej ako nadpolovičná väčšina všetkých členov. V takomto prípade je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

  6.    Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach týkajúcich sa riadenia a chodu združenia a to najmä:

  a/    volí a odvoláva 2 rotujúcich členov Rady združenia,

  b/    schvaľuje rokovací a volebný poriadok; berie na vedomie interné predpisy prijaté Radou alebo iným orgánom združenia,

  c/    môže dávať pripomienky k interným predpisom prijatým Radou alebo iným orgánom združenia a podávať návrhy na ich zmenu,

  d/    rozhoduje o zániku združenia,

  e/    schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky; symboly združenia,

  f/    schvaľuje programové ciele na príslušný rok, berie na vedomie správy o činnosti a hospodárení predkladanej Výkonným riaditeľom, príp. ďalšie správy predkladané Radou alebo iným príslušným orgánom/subjektom,

  g/    berie na vedomie rozpočet združenia na príslušný rok a navrhuje jeho zmeny,

  h/    rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí v súlade s týmito stanovami, ak tieto nie sú v pôsobnosti iného orgánu podľa týchto stanov.

  7.    Vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov členov uznesením, ak Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí neschváli, že bude rozhodovať inak.

  8.    Všetkých členov pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia Výkonný riaditeľ občianskeho združenia, a to aspoň 14 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia. Pozvánka a program zasadnutia Valného zhromaždenia sa odosiela/doručuje na e-mailovú adresu, ktorú člen združenia uviedol na svojej prihláške za člena združenia alebo na inú ním preukázateľne poskytnutú e-mailovú adresu.

  9.    Zasadnutia Valného zhromaždenia sú verejné, ak v prípadoch hodných osobitého zreteľa Rada nerozhodne inak. Na zasadnutí Valného zhromaždenia môže vystúpiť so súhlasom predsedajúceho ktokoľvek prítomní. Predsedajúci môže vystúpenia na Valnom zhromaždení časovo obmedziť s rovnakými pravidlami pre všetkých vystupujúcich k rovnakému bodu.

  10.    Zasadnutie Valného zhromaždenia vedie Výkonný riaditeľ, predseda Rady alebo Radou poverená osoba (predsedajúci) podľa programu schváleného na začiatku Valného zhromaždenia.

  Návrh programu vypracuje Výkonný riaditeľ na základe návrhov Rady a členov združenia. Program je možné zmeniť/doplniť na začiatku alebo aj v priebehu zasadnutia so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia.

  11.    Predsedajúci zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia, v ktorej bude zachytený priebeh zasadnutia, prijaté uznesenia a ďalšie relevantné skutočnosti (najmä postup podľa článku VIII. bod 6. písm. b/, f/, g/).

  IX. Audítor

  1.    Audítorom občianskeho združenia je fyzická osoba, ktorá je do tejto funkcie volená Radou občianskeho združenia.

  2.    Audítorom občianskeho združenia môže byť člen združenia alebo aj osoba bez členstva v združení, najmä audítorské organizácie a spoločnosti.

  3.    Audítor vykonáva najmä tie činnosti, ktoré smerujú k overovaniu správnosti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkovými právami občianskeho združenia, racionálnosti vynaložených výdavkov, návratnosti investícií občianskeho združenia a pod.

  4.    Ak v rámci pravidelnej kontrolnej činnosti Audítor identifikuje akýkoľvek nesúlad skutočného stavu so stavom formálnym, je povinný o tejto skutočnosti informovať Radu, a to bez zbytočného odkladu. Audítor je povinný Radu informovať bez zbytočného odkladu aj o všetkých plánoch a operáciách, ktoré môžu znamenať akékoľvek riziko pre financovanie a bežný ekonomický chod občianskeho združenia.

  5.    Audítor je povinný pri identifikácii nebezpečenstva uskutočniť opatrenia za účelom minimalizácie negatívnych dopadov na financie občianskeho združenia (najmä zablokovať účty občianskeho združenia v peňažných ústavoch, blokovať úhrady za produkty a služby neschválené príslušnými orgánmi občianskeho združenia a pod.)

  6.    Audítor podáva Rade správu o stave a nakladaní s prostriedkami občianskeho združenia podľa potreby, najmenej však raz za 6 mesiacov. Rada môže audítorovi uložiť aj iný interval poskytovania správ. Rada môže kedykoľvek požiadať audítora o poskytnutie stanoviska, informácie, odborného názoru alebo mimoriadnej správy. Rada môže audítora požiadať o ústne objasnenie hodnotiacej správy.

  7.    Všetci členovia orgánov, externí aj interní zamestnanci/pracovníci združenia i radoví členovia združenia sú povinní poskytovať Audítorovi potrebnú súčinnosť pri plnení jeho úloh.

  8.    Ak o to požiada Rada alebo ak to Audítor uzná za vhodné, o nakladaní a stave financií občianskeho združenia Audítor informuje členov združenia na Valnom zhromaždení alebo iným vhodným spôsobom.

  9.    Audítora môže Rada odvolať z funkcie len z nasledovných dôvodov:

  a/    ak so proti nemu vedie trestné stíhanie,

  b/    ak bol audítor právoplatne odsúdený za trestný čin,

  c/    ak sa proti nemu vedie správne konanie z dôvodu spáchania správneho deliktu súvisiaceho s audítorskou činnosťou,

  d/    ak bol právoplatne postihnutý za správny delikt súvisiaci s audítorskou činnosťou,

  e/    ak svojím (ne)konaním ohrozuje alebo poškodzuje záujmy a dobrú povesť občianskeho združenia alebo jeho členov.

  10.    Audítora nemôže Rada odvolať z dôvodu, že poukazuje na nesprávne alebo neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami alebo majetkovými právami občianskeho združenia alebo z dôvodov súvisiacich s riadnym plnením jeho úloh.

  X. Hospodárska činnosť občianskeho združenia

  1.    Majetok združenia tvoria:

  a/    členské príspevky,

  b/    dary právnických a fyzických osôb,

  c/    hmotný majetok a iné majetkové práva združenia,

  d/    prostriedky získané pri uskutočňovaní projektov a aktivít v rámci predmetu činnosti združenia,

  e/    dotácie a granty z verejných rozpočtov a fondov Slovenskej republiky a Európskej únie, prípadne z iných verejných fondov,

  f/    príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s hore uvedeným poslaním združenia.

  2.    Príjmy združenia sa neprerozdeľujú medzi členov združenia. Združenie všetky prípadné príjmy zo svojej bežnej činnosti i hospodárskej činnosti použije v súlade s poslaním združenia najmä na úhradu nákladov činností uvedených v čl. II. stanov.

  3.    Výdavky združenia tvoria:

  a/    výdavky slúžiace na zabezpečenie a uskutočnenie činností uvedených v článku II stanov,

  b/    výdavky na autorské honoráre, prípravu a realizáciu projektov,

  c/    administratívne výdavky na bežnú činnosť združenia,

  d/    iné výdavky.

  4.    Za riadne hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Výkonný riaditeľ.

  XI. Organizačné zložky s právnou subjektivitou

  1.    Združenie je oprávnené zriaďovať organizačné zložky, v ktorých mene bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

  2.    O zriadení organizačnej zložky, predmete jej činnosti, ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje Rada.

  XII. Zánik združenia

  1.    Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

  2.    Občianske združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.

  3.    V prípade zániku občianskeho združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a/ zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Valné zhromaždenie určí likvidátora občianskeho združenia.

  4.    Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky občianskeho združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.

  5.    Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.

  6.    Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

  XIII. Záverečné, spoločné a prechodné ustanovenia

  1.    Na konanie orgánov občianskeho združenia sa primerane vzťahuje všeobecný administratívny procesný právny predpis (ktorým je ku dňu vzniku združenia: zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – Správny poriadok – v znení neskorších predpisov).

  2.    Ak to povaha veci a technické aspekty pripúšťajú, môže komunikácia medzi členmi občianskeho združenia, medzi orgánmi občianskeho združenia, medzi členmi a orgánmi občianskeho združenia navzájom prebiehať v elektronickej forme. V elektronickej forme môžu byť vedené aj zasadnutia a hlasovania Valného zhromaždenia, Rady, ako aj zasadnutia a hlasovania iných orgánov občianskeho združenia.

  3.    Občianske združenie Učená právnická spoločnosť je oprávnené používať na všetkých písomnostiach a iných výstupoch zo svojej činnosti symboly slúžiace na identifikáciu a špecifikáciou občianskeho združenia. Takéto symboly musia byť riadne schválené Valným zhromaždením.

  4.    Všetky orgány občianskeho združenia sú oprávnené v rozsahu svojich právomocí a funkcií vydávať interné predpisy. Všetky takto prijaté a vydané interné predpisy musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami občianskeho združenia. Všetky interné predpisy združenia musia byť v súlade navzájom.

  5.    Ak by nastal rozpor medzi jednotlivými internými predpismi navzájom, o ich ďalšej aplikácii rozhodne Valné zhromaždenie na svojom riadnom zasadnutí. Kým o ďalšej aplikácii týchto interných predpisov nerozhodne Valné zhromaždenie, nemôže sa postupovať ani podľa jedného z nich. Ak by bol riadny výkon činností a úloh občianskeho združenia ohrozený alebo narušený alebo by hrozil vznik škody, po dobu, kým vo veci rozhodne Valné zhromaždenie, o ďalšej aplikácii interných predpisov môže rozhodnúť Rada.

  6.    Ak je interný predpis v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami občianskeho združenia, nemôže sa postupovať podľa takéhoto interného predpisu.

  7.    Orgány vydávajúce interné predpisy sú tiež oprávnené rušiť a meniť ich v rozsahu svojich právomocí a funkcií.

  8.    Pokiaľ dôjde medzi členmi združenia k sporu o význame ustanovení týchto stanov, ich výklad podá Rada Učenej právnickej spoločnosti.

  9.    Tieto stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom ich prijatia a nahrádzajú stanovy registrované dňa 19.06.2009 pod číslom VVS/1-900/90-33970.


  Tieto Stanovy UčPS boli schválené na Valnom zhromaždení UčPS konanom dňa 29. novembra 2013 v Slovenskom Grobe. 

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti