Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     O nás     Stanovy UčPS

Stanovy občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, o. z. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.12.2016UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Učená právnická spoločnosť, o.z., Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava


  STANOVY 
  Učenej právnickej spoločnosti 

   schválené dňa 29. novembra 2010 v Bratislave 

  v znení zmien a doplnení stanov (schválené dňa 29. novembra 2013) 

  v znení zmien a doplnení stanov (schválené dňa 15. decembra 2016)


  Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

  1. Názov občianskeho združenia je: Učená právnická spoločnosť, o. z.
  2. Pri činnosti občianskeho združenia sa môže používať skrátený názov: UčPS
  3. Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.
  4. Sídlom združenia je Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
  5. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
  6. Ideologickým základom vzniku a činnosti združenia je združovanie právnikov všetkých profesií a zameraní, ale aj iných odborníkov, najmä za účelom iniciovania a podpory odborných a spoločenských diskusií o význame práva a právnej regulácie v spoločnosti a o postavení právnikov v nej.
  7. Základným poslaním združenia je pozitívne ovplyvniť profesijný a súkromný život členov združenia i celej odbornej právnickej verejnosti a podporiť na jednej strane pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov v ľudskej spoločnosti, ako aj uvedomelosť a zodpovednosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej.
  8. Združenie, ako aj osoby, ktoré sú jeho členmi a priateľmi, uznávajú hodnoty vlastné európskej kultúre a spoločenstvám, a hlásia sa tiež k hodnotám a tradíciám zadefinovaným svetovým spoločenstvom a civilizovaným svetom – najmä k zachovaniu ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, k zásadám právneho štátu a rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd.

  Článok II - Predmet činnosti

  Združenie v rámci svojej činnosti vykonávanej v súlade so svojim základným poslaním

  1. združuje právnikov zaoberajúcich sa problematikou práva v najrôznejších oblastiach, ako aj podporovateľov združenia a umožňuje ich efektívnu a zmysluplnú komunikáciu a spoluprácu,
  2. sleduje problémy a skutočnosti súvisiace s právnymi otázkami/témami v jednotlivých právnych oblastiach, hľadá súvislosti, usiluje sa o súhrnný pohľad, zverejňuje zistené skutočnosti,
  3. aktívne vstupuje do verejnej rozpravy, otvára relevantné témy, podieľa sa na formovaní verejných diskusií,
  4. vypracúva oponentúry/posudky k rôznym projektom, analýzam a návrhom, ako aj odborné stanoviská/pripomienky k relevantným právnym a iným problémom a ich riešeniam,
  5. zabezpečuje, vykonáva a podporuje tvorbu vzorov dokumentov všeobecnej povahy a sumár často kladených otázok v témach, ktorými sa odborne zaoberajú členovia a priatelia združenia,
  6. poskytuje konzultácie a odborné stanoviská organizáciám i jednotlivcom v odborných oblastiach, ktorým združenie venuje pozornosť,
  7. prispieva k zvyšovaniu odbornosti svojich členov, ako aj odbornej právnickej verejnosti a k výchove mladých právnikov,
  8. pripravuje, sprostredkúva, zabezpečuje a realizuje vzdelávacie a iné projekty v oblasti práva a súvisiacich oblastiach, ktoré sú (spolu)financované z verejných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie a iných subjektov,
  9. zabezpečuje, uskutočňuje a podporuje tvorbu tvorivého informačno-komunikačného prostredia užitočného a podnetného pre právnikov všetkých profesií, ktoré prispeje k budovaniu efektívneho systému právneho štátu Slovenskej republiky, ako aj efektívneho právneho systému Európskej únie,
  10. uskutočňuje a podporuje kvalifikované informovanie odbornej právnickej verejnosti o relevantných právnych dokumentoch orgánov OSN, orgánov Rady Európy, vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, orgánov Európskej únie, vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ, orgánov SR, najmä súdov a prokuratúry, vrátane legislatívnych zámerov a návrhov právnych predpisov,
  11. venuje sa výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade so zákonom a v jeho medziach, a to najmä (spolu)organizovaním vzdelávacích a prezentačných odborných podujatí (semináre, konferencie, kolokviá, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly, tréningy, kurzy, prezentácie odborných diel a autorov, prezentácie pracovných pomôcok, nástrojov a techník práce a pod.),
  12. (spolu)organizuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia,
  13. podieľa sa na vytvorení modernej právnickej digitálnej knižnice s prístupom k dielam a ich častiam prostredníctvom internetu,
  14. vykonáva odborné aktivity zamerané na organizovanie, riadenie a správu, podporu a rozvoj športu,
  15. venuje sa publikačnej a vydavateľskej činnosti a podporuje ju,
  16. vykonáva a podporuje ďalšie činnosti a aktivity za účelom zvyšovania kvality profesijného, ako aj súkromného života členov združenia i odbornej právnickej verejnosti,
  17. vykonáva hospodársku činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi združenia a poslaním združenia,
  18. vykonáva inú súvisiacu činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi združenia a poslaním združenia.

  Článok III - Vznik členstva v združení

  1. Členom združenia sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby.
  2. O vzniku členstva rozhoduje Rada združenia (ďalej len „Rada“). Členstvo v združení je možné na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.
  3. Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v združení sú nasledovné
   1. vek aspoň 18 rokov,
   2. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
   3. splnenie morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva,
   4. schválenie/potvrdenie vzniku členstva konsenzom Rady.
  4. Kritéria morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva podľa odseku 3 písm. c) určuje a posudzuje ich splnenie Rada. Na požiadanie fyzickej osoby môže Rada tieto informácie poskytnúť záujemcovi o členstvo.
  5. Podmienky vzniku členstva právnickej osoby v združení sú nasledovné
   1. ku dňu vzniku členstva v združení je riadne zaregistrovaná v obchodnom registri alebo inom verejnom registri právnických osôb,
   2. preukázateľným spôsobom prispela a prispieva k rozvoju právnického stavu v Slovenskej republike alebo iným spôsobom podporovala/podporuje zvyšovanie úrovne odbornej činnosti právnikov, ich vzdelania a uvedomelosti, alebo inak svojou činnosťou pozitívne pôsobí na súkromný alebo profesijný život právnikov a plnenie ich úloh v občianskej spoločnosti,
   3. schválenie/potvrdenie vzniku členstva konsenzom Rady.
  6. Podmienku podľa odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. b) posudzuje Rada pri každom žiadateľovi o členstvo individuálne.
  7. Ku vzniku členstva je žiadateľ (fyzická osoba a právnická osoba) povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí Rada.
  8. Vzor prihlášky vydá Rada a vhodným spôsobom ho uverejní na webovom sídle združenia.
  9. Rozhodnutie o prijatí za člena združenia sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo a uverejní sa na webovom sídle združenia doplnením zoznamu členov združenia.
  10. Ak Rada nerozhodne o prijatí za člena združenia, predloží žiadosť o prijatie za člena na rozhodnutie Valnému zhromaždeniu združenia (ďalej len „Valné zhromaždenie”) a vhodným spôsobom to oznámi žiadateľovi.
  11. Rada rozhodne o žiadosti o prijatí za člena združenia podľa odseku 9 alebo o postupe podľa odseku 10 najneskôr do 60 dní od obdržania vyplnenej prihlášky so všetkými prílohami.
  12. Rada môže pred rozhodnutím podľa odseku 9 alebo postupom podľa odseku 10 začať vnútorné pripomienkové konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým členom združenia, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom združenia. Pripomienkové konanie trvá spravidla 30 dní a musí byť ukončené najneskôr 7 dní pred dňom, keď Rada rozhodne o žiadosti žiadateľa. Ak člen Rady nedoručí Rade počas pripomienkového konania svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom osoby v združení. Pripomienky doručené Rade majú konzultatívny charakter. Rada sa zaväzuje každou pripomienkou zaoberať.
  13. Rada môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom združenia. Osobný rozhovor sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď Rada rozhoduje o prijatí za člena združenia podľa odseku 9 alebo o postupe podľa odseku 10, pred hlasovaním členov Rady.
  14. S písomným súhlasom dotknutej osoby alebo jej zástupcu, môže Rada priznať významnej právnickej osobnosti alebo aj právnickej osobe, ktorá sa z pohľadu právnickej obce významne zaslúžila o podporu a rozvoj hodnôt a projektov – štatút “čestného člena”. Čestný člen sa môže zúčastňovať a so súhlasom predsedajúceho vystupovať na Valnom zhromaždení, bez práva hlasovať.
  15. V zmysle týchto stanov sa priznávajú členovi združenia tieto práva
   1. podieľať sa na činnosti združenia,
   2. zúčastňovať sa a hlasovať na Valnom zhromaždení, pričom na základe plnej moci (s úradne overeným podpisom) môže splnomocniť iného člena združenia k zastupovaniu a hlasovaniu na Valnom zhromaždení,
   3. voliť a byť volený do orgánov združenia v súlade so stanovami združenia,
   4. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať tieto orgány o stanovisko k činnosti združenia alebo jeho členov,
   5. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
  16. V zmysle týchto stanov majú členovia združenia tieto povinnosti
   1. dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia,
   2. pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
   3. podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
   4. platiť členské príspevky,
   5. konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,
   6. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
  17. Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi podrobnejšie upraviť výkon práv a povinností členov združenia, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a združenia ako celku.

  Článok IV - Zánik členstva v združení

  1. Fyzickej osobe členstvo v združení zaniká
   1. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
   2. písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Rade,
   3. vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia,
   4. nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený interným predpisom alebo rozhodnutím Rady, po predchádzajúcej výzve na zaplatenie členského príspevku s upozornením na dôsledky neuhradenia členského príspevku v určenej lehote, nie kratšej ako 30 dní,
   5. uplynutím času, ak bolo členstvo obmedzené na dobu určitú,
   6. zánikom združenia.
  2. Právnickej osobe členstvo v združení zaniká
   1. zánikom právnickej osoby – spravidla výmazom z Obchodného registra alebo iného registra,
   2. písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Rade,
   3. vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia,
   4. nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený interným predpisom alebo rozhodnutím Rady, po predchádzajúcej výzve na zaplatenie členského príspevku s upozornením na dôsledky neuhradenia členského príspevku v určenej lehote, nie kratšej ako 30 dní,
   5. uplynutím času, ak bolo členstvo obmedzené na dobu určitú,
   6. zánikom združenia.
  3. Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú dňom doručenia vyhlásenia o vzdaní sa členstva Rade.
  4. Rozhodnutie Valného zhromaždenia o vylúčení člena združenia podľa odseku 1 písm. c) a odseku 2 písm. c) má písomnú formu. Valné zhromaždenie môže o vylúčení člena združenia rozhodnúť na návrh iného člena združenia.
  5. V rozhodnutí Valného zhromaždenia o vylúčení člena (fyzickej osoby alebo právnickej osoby) zo združenia sa uvedú dôvody, pre ktoré k vylúčeniu došlo, a to spravidla
   1. dlhodobá nečinnosť člena združenia,
   2. poškodzovanie dobrej povesti združenia,
   3. neplnenie si členských povinností podľa týchto stanov, resp. podľa zákona,
   4. ohrozovanie alebo marenie plnenia poslania a úloh združenia.
  6. Valné zhromaždenie pri rozhodovaní o vylúčení člena zo združenia prihliada na formu zavinenia a na spôsob a intenzitu (ne)konania zodpovedného člena združenia a súčasne akceptuje pluralitu názorov, ktorá je v rámci združenia zaručená.
  7. Ak členstvo zaniká na základe vylúčenia člena združenia, právne účinky vylúčenia nastanú dňom doručenia rozhodnutia o vylúčení dotknutému subjektu.
  8. Ak došlo k zániku členstva v zmysle tohto článku stanov, bývalý člen združenia ani jeho právny nástupca nemá právo na vrátenie členského príspevku alebo jeho časti, a to ani v prípade, ak k zániku členstva došlo v období, za ktoré už príslušný členský príspevok bol zaplatený.
  9. Člen združenia, ktorému zaniklo členstvo podľa čl. IV ods. 1 písm. b), d) alebo e) nadobúda status priateľa združenia, dokým tento status neodmietne.

  Článok V - Orgány združenia

  1. Obligatórnymi orgánmi združenia sú
   1. Rada,
   2. Výkonný riaditeľ,
   3. Valné zhromaždenie,
   4. Kontrolór.
  2. Rada môže interným predpisom rozhodnúť o zriadení alebo zrušení fakultatívnych orgánov združenia, ich pôsobnosti a právomoci (t. j. iných orgánov ako orgánov podľa odseku 1).

  Článok VI - Rada

  1. Radu tvoria zakladajúci členovia Rady, stáli členovia Rady a ďalší členovia Rady.
  2. Zakladajúcimi členmi Rady sú všetci členovia prípravného výboru, ktorí podali návrh na registráciu prvých stanov združenia a členovia Rady, ktorí boli potvrdení ako zakladajúci členovia Rady Valným zhromaždením.
  3. Podmienky pre vznik funkcie stáleho člena Rady sú
   1. výkon aspoň jedného funkčného obdobia člena Rady alebo Výkonného riaditeľa,
   2. schválenie konsenzom všetkých členov Rady,
   3. zvolenie za stáleho člena Rady Valným zhromaždením,
   4. osvedčenie sa pri výkone funkcie člena Rady, Výkonného riaditeľa alebo Kontrolóra na základe hodnotenia zakladajúcimi členmi Rady.
  4. Počet stálych členov Rady nie je obmedzený.
  5. Ďalšími členmi Rady sú osoby, ktoré boli za členov Rady zvolené Valným zhromaždením na návrh člena združenia. Počet ďalších členov Rady nie je obmedzený. Funkčné obdobie ďalších členov Rady je trojročné.
  6. Funkčné obdobie zakladajúcich členov Rady a stálych členov Rady nie je časovo obmedzené. Zakladajúci člen Rady môže v prípade dobrovoľného vzdania sa členstva v Rade určiť na svoje miesto zakladajúceho člena Rady akúkoľvek osobu, ktorá je súčasne členom združenia a stálym členom Rady. Členovia Rady si spomedzi seba volia predsedu, ktorý zastupuje a reprezentuje združenie voči tretím osobám. Rada môže schváliť rotovanie členov Rady vo funkcii predsedu Rady spolu s pravidlami rotovania a dĺžkou obdobia rotovania členov Rady vo funkcii predsedu. Ak je predsedom Rady člen Rady podľa odseku 5, funkciu predsedu Rady vykonávať najdlhšie do uplynutia funkčného obdobia.
  7. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
  8. Na prijatie uznesenia mimo zasadnutia Rady spôsobom per-rollam sa obdobne použije článok VIII odseky 15 až 19, okrem odseku 18 druhej vety.
  9. Rada rozhoduje a uznáša sa konsenzom.
  10. Ak celkový počet členov Rady klesne pod päť, Rada môže aj v takomto prípade zasadať a uznášať sa, do dňa, keď sa uskutočnia doplňujúce voľby členov Rady. Voľby členov Rady sa uskutočňujú spravidla na výročnom Valnom zhromaždení, ak Rada nerozhodne o inom termíne konania doplňujúcich volieb. Rada nemôže zasadať a uznášať sa, ak je počet členov Rady nižší ako traja.
  11. Potvrdenie o tom, kto je členom Rady, vydáva a zoznam zakladajúcich členov Rady, stálych členov Rady a dočasných členov Rady vedú Výkonní riaditelia.
  12. Rada rozhoduje najmä o
   1. koncepčných otázkach fungovania združenia,
   2. kreovaní a obsadzovaní orgánov združenia a ich pôsobnosti, ak ich podľa zákona neustanovuje/nevolí Valné zhromaždenie,
   3. vzniku členstva v združení v zmysle týchto stanov,
   4. priznaní statusu „priateľ združenia”, ak stanovy neustanovujú inak,
   5. pracovnej náplni, resp. činnosti jednotlivých organizačných súčastí a orgánov združenia,
   6. iných otázkach, ktoré nespadajú do pôsobnosti ani jedného z orgánov združenia.
  13. Rada za výkon svojej funkcie a plnenie úloh zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
  14. Rada sa schádza podľa potreby, avšak najmenej raz za šesť mesiacov.
  15. Pravidelné zasadnutia Rady zvoláva a vedie jej predseda.
  16. Zasadnutie Rady môže zvolať ktorýkoľvek iný člen Rady alebo Výkonný riaditeľ a v tomto prípade aj vedie toto mimoriadne zasadnutie. Na zasadnutí Rady sa môže zúčastniť okrem členov Rady a Výkonného riaditeľa aj iný člen združenia; na schválenie prítomnosti osoby, ktorá nie je členom združenia sa vyžaduje konsenzus Rady.
  17. Rada vydáva v pravidelných intervaloch, najmenej však raz za kalendárny rok, písomnú správu o činnosti združenia.
  18. Rada pri tvorbe písomnej správy podľa odseku 19 prihliada na všetky skutočnosti (pozitívne aj negatívne) a informuje o nich členskú základňu a verejnosť vhodným spôsobom, nestranne, objektívne, pričom Rada osobitne dbá na to, aby správa obsahovala transparentné hodnotenie nakladania s finančnými prostriedkami a majetkovými právami združenia.
  19. Ktokoľvek môže v písomnej forme požiadať Radu o dodatočné vysvetlenie konkrétnej časti písomnej správy o činnosti združenia, pričom Rada sa zaväzuje poskytnúť odpoveď na takúto žiadosť spravidla najneskôr do 30 dní od jej doručenia Rade.

  Článok VII - Výkonný riaditeľ

  1. Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia. Ak má združenie súčasne viac ako jedného Výkonného riaditeľa, každý Výkonný riaditeľ je oprávnený konať v mene združenia samostatne.
  2. Výkonným riaditeľom je fyzická osoba – člen združenia – ktorého do tejto funkcie menuje Rada. Kompetencie Výkonného riaditeľa môže vykonávať predseda Rady alebo aj iný člen Rady určený konsenzom Rady.
  3. Výkonný riaditeľ a člen Rady vykonávajúci kompetencie výkonného riaditeľa sú povinní vzájomne sa informovať o právnych úkonoch vykonaných za združenie.
  4. Združenie môže mať najviac dvoch Výkonných riaditeľov. Predseda Rady alebo člen Rady vykonávajúci kompetencie Výkonného riaditeľa sa do tohto počtu nezapočítavajú.
  5. Výkonný riaditeľ obdrží potvrdenie o vymenovaní za Výkonného riaditeľa, ktoré obsahuje časový úsek (funkčné obdobie), na ktorý bol zvolený, ktoré je podpísané zakladajúcimi členmi Rady.
  6. Na právne úkony Výkonného riaditeľa, ktoré zaväzujú združenie na peňažné plnenie alebo sa týkajú majetku združenia, jeho práv alebo pohľadávok s hodnotou nad 5.000 eur v prípade finančného záväzku združenia a 30.000 eur v prípade získania majetku alebo práv pre združenie, sa vyžaduje súhlas Rady. Ak ide o opakované plnenie zaväzujúce združenie voči tomu istému subjektu, súhlas podľa predchádzajúcej vety sa vyžaduje, ak súhrn takýchto plnení za obdobie jedného kalendárneho roka prevýši alebo je odôvodnený predpoklad, že prevýši sumu 10.000 eur.
  7. Výkonným riaditeľom môže byť ktorýkoľvek člen združenia, ak s tým vysloví súhlas.
  8. Funkcia Výkonného riaditeľa je nezlučiteľná s výkonom inej funkcie v združení s výnimkou funkcie člena Rady a člena Valného zhromaždenia.
  9. Výkonný riaditeľ zastupuje združenie navonok a aj dovnútra združenia.
  10. Výkonný riaditeľ v súčinnosti s členmi Rady zvoláva a organizačne zabezpečuje voľby nových členov Rady. O mieste a termíne volieb nových členov Rady výkonný riaditeľ upovedomí vhodným spôsobom všetkých členov združenia najmenej 14 dní vopred.
  11. Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za
   1. riadne fungovanie bežných administratívnych a technických činností v rámci združenia,
   2. koordinačné a kooperačné činnosti medzi funkcionármi/orgánmi združenia navzájom, resp. medzi združením a externým prostredím,
   3. zmluvné vzťahy združenia,
   4. plnenie povinností združenia vo vzťahu k externým partnerom,
   5. vydanie úplného znenia stanov bezodkladne po každej ich zmene a podanie návrhu na ich registráciu na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
   6. plnenie úloh, ktoré mu určí Rada.
  12. Funkčné obdobie Výkonného riaditeľa je trojročné a začína plynúť dňom menovania do funkcie.
  13. Výkonný riaditeľ zodpovedá za výkon svojej funkcie Rade, ktorá ho môže kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Pri odvolávaní Výkonného riaditeľa prihliada Rada najmä na náročnosť úloh, ktoré Výkonný riaditeľ plní, jeho pochybenia – ich frekvenciu a intenzitu, materiálne a nemateriálne škody, ktoré Výkonný riaditeľ svojim pochybením spôsobil, subjektívnu stránku konania a pod.
  14. Ak združenie dočasne nemá obsadenú funkciu Výkonného riaditeľa, túto funkciu dočasne zastáva predseda Rady. Rada uskutoční voľbu Výkonného riaditeľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od uvoľnenia funkcie.
  15. Výkonný riaditeľ je povinný informovať písomne (aj e-mailom) členov Rady o svojej činnosti v intervaloch určených Radou, najmenej raz ročne. 

  Článok VIII - Valné zhromaždenie

  1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
  2. Valné zhromaždenie je kolektívnym orgánom bez obmedzenia počtu členov.
  3. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia zapísaní do zoznamu členov združenia ku dňu konania Valného zhromaždenia (členská základňa). Zoznam členov združenia vedie Rada, ak Rada nerozhodne inak.
  4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených členov združenia. To neplatí, ak sa postupuje podľa odseku 5.
  5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné aj v prípade, ak do 60 minút od oznámeného začiatku zasadnutia Valného zhromaždenia je prítomných menej ako nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. V takomto prípade je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov združenia, ak nejde o rozhodnutia, ktoré sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou všetkých členov združenia (ďalej len „kvalifikovaná väčšina”).
  6. Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach týkajúcich sa riadenia a chodu združenia, najmä
   1. volí a odvoláva dočasných a stálych členov Rady,
   2. volí a odvoláva Kontrolóra a iné orgány, ktoré podľa zákona volí a odvoláva najvyšší orgán združenia,
   3. schvaľuje rokovací a volebný poriadok; berie na vedomie interné predpisy prijaté Radou alebo iným orgánom združenia,
   4. môže dávať pripomienky k interným predpisom prijatým Radou alebo iným orgánom združenia a podávať návrhy na ich zmenu,
   5. rozhoduje o podaní žiadosti o prijatie združenia do iného združenia a o vystúpení z iného združenia,
   6. rozhoduje o zániku združenia,
   7. schvaľuje symboly združenia,
   8. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnenia, a to aj elektronickou formou per rollam,
   9. schvaľuje programové ciele na príslušný rok, berie na vedomie správy o činnosti a hospodárení predkladanej Výkonným riaditeľom, prípadne ďalšie správy predkladané Radou alebo iným príslušným orgánom/subjektom,
   10. berie na vedomie rozpočet združenia na príslušný rok a navrhuje jeho zmeny,
   11. schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 50.000 eur,
   12. rozhoduje o vylúčení a neprijatí člena zo/do združenia,
   13. rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí v súlade s týmito stanovami, ak tieto nie sú v pôsobnosti iného orgánu podľa týchto stanov.
  7. Valné zhromaždenie môže odvolať Kontrolóra z funkcie, ak
   1. sa proti nemu vedie trestné stíhanie,
   2. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
   3. sa proti nemu vedie správne konanie z dôvodu spáchania správneho deliktu súvisiaceho s audítorskou činnosťou,
   4. bol právoplatne postihnutý za správny delikt súvisiaci s audítorskou činnosťou,
   5. svojím (ne)konaním ohrozuje alebo poškodzuje záujmy alebo dobrú povesť združenia alebo jeho členov.
  8. Kontrolóra nemôže Valné zhromaždenie odvolať z dôvodu, že poukazuje na nesprávne alebo neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami alebo majetkovými právami združenia alebo z dôvodov súvisiacich s riadnym plnením jeho úloh.
  9. Vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov združenia uznesením, ak nejde o veci podľa odseku 10 alebo ak Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí neschváli, že bude rozhodovať inak.
  10. Valné zhromaždenie rozhoduje kvalifikovanou väčšinou vo veciach podľa odseku 6 písm. f), h), k) a l).
  11. Všetkých členov združenia pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia Výkonný riaditeľ, a to najmenej 7 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia. Pozvánka a program zasadnutia Valného zhromaždenia sa odosiela/doručuje na e-mailovú adresu, ktorú člen združenia uviedol na svojej prihláške za člena združenia alebo na inú ním preukázateľne poskytnutú e-mailovú adresu (ďalej len „e-mail člena UčPS”).
  12. Zasadnutie Valného zhromaždenia je verejné, ak v prípadoch hodných osobitého zreteľa Rada alebo Valné zhromaždenie nerozhodne inak. Na zasadnutí Valného zhromaždenia môže vystúpiť so súhlasom predsedajúceho ktokoľvek z prítomných. Predsedajúci môže vystúpenia na Valnom zhromaždení časovo obmedziť s rovnakými pravidlami pre všetkých vystupujúcich k rovnakému bodu.
  13. Zasadnutie Valného zhromaždenia vedie Výkonný riaditeľ, predseda Rady alebo Radou poverená osoba (predsedajúci) podľa programu schváleného na začiatku Valného zhromaždenia. Návrh programu vypracuje Výkonný riaditeľ na základe návrhov Rady a členov združenia. Program je možné zmeniť/doplniť na začiatku alebo aj v priebehu zasadnutia so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia.
  14. Predsedajúci zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia, v ktorej bude zachytený priebeh zasadnutia, prijaté uznesenia a ďalšie relevantné skutočnosti [najmä postup podľa odseku 6 písm. c), f), h), k) a l)].
  15. Ak to povaha veci nevylučuje, člen Rady alebo Výkonný riaditeľ môže požiadať členov združenia o schválenie rozhodnutia mimo zasadnutia Valného zhromaždenia spôsobom per-rollam.
  16. Výkonný riaditeľ alebo člen Rady zabezpečí zaslanie potrebných informácii a podkladov k hlasovaniu per-rollam spolu s návrhom rozhodnutia všetkým členom združenia v elektronickej podobe na e-mail člena UčPS
  17. Členovia združenia sa k materiálu zaslanému per-rollam a návrhu rozhodnutia vyjadria v elektronickej podobe v určenej lehote, spravidla nie kratšej ako sedem dní odo dňa jeho odoslania Výkonným riaditeľom alebo členom Rady. V odôvodnených prípadoch, po schválení predsedom Rady, môže byť táto lehota určená aj inak. Ak člen združenia so zaslaným materiálom alebo navrhovaným rozhodnutím nesúhlasí, uvedie zdôvodnenie svojho stanoviska všetkým členom združenia. Nezaslanie vyjadrenia členom združenia v určenej lehote sa považuje za súhlas s predloženým materiálom a za hlasovanie za prijatie navrhovaného rozhodnutia. Hlasovaním musí byť vyjadrené stanovisko hlasujúceho člena združenia jednoznačne, bez podmieňovania stanoviska splnením ďalšej podmienky.
  18. Výsledkom rozhodovania per-rollam je uznesenie, ktoré obsahuje výrok o schválení alebo neschválení navrhovaného rozhodnutia. Na schválenie navrhovaného rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia.
  19. Z rozhodovania per-rollam Výkonný riaditeľ spracuje zápisnicu v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je uznesenie o hlasovaní per-rollam. Zápisnicu najneskôr do 14 dní od ukončenia rozhodovania per-rollam doručí v elektronickej podobe všetkým členom združenia a zverejní obvyklým spôsobom na webovom sídle združenia. 

  Článok IX - Kontrolór

  1. Kontrolórom združenia je fyzická osoba, ktorá je do tejto funkcie volená Valným zhromaždením.
  2. Kontrolórom združenia môže byť člen združenia alebo aj osoba bez členstva v združení, najmä fyzická osoba, ktorá je štatutárnym audítorom podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo osoba, ktorá spĺňa predpoklady na vykonávanie funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  3. Kontrolór vykonáva najmä tie činnosti, ktoré smerujú k overovaniu správnosti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkovými právami združenia, racionálnosti a efektívnosti vynaložených výdavkov, návratnosti investícií združenia a pod. Pri vykonávaní činnosti Kontrolóra vo vzťahu k športovej činnosti združenia ako športovej organizácie postupuje Kontrolór v súlade s § 13 a 14 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. Ak v rámci pravidelnej kontrolnej činnosti Kontrolór identifikuje akýkoľvek nesúlad skutočného stavu so stavom formálnym, je povinný o tejto skutočnosti informovať Radu, a to bez zbytočného odkladu. Kontrolór je povinný Radu informovať bez zbytočného odkladu aj o všetkých plánoch a operáciách, ktoré môžu znamenať akékoľvek riziko pre financovanie a bežný ekonomický chod združenia.
  5. Kontrolór je povinný pri identifikácii nebezpečenstva uskutočniť opatrenia za účelom minimalizácie negatívnych dopadov na financie združenia (najmä zablokovať účty združenia v peňažných ústavoch, blokovať úhrady za produkty a služby neschválené príslušnými orgánmi združenia a pod.).
  6. Kontrolór podáva Rade správu o stave a nakladaní s prostriedkami združenia podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Rada môže Kontrolórovi uložiť aj iný interval poskytovania správ. Rada môže kedykoľvek požiadať Kontrolóra o poskytnutie stanoviska, informácie, odborného názoru alebo mimoriadnej správy. Rada môže Kontrolóra požiadať o ústne objasnenie hodnotiacej správy.
  7. Všetci členovia orgánov, externí aj interní zamestnanci/pracovníci združenia i radoví členovia združenia sú povinní poskytovať Kontrolórovi potrebnú súčinnosť pri plnení jeho úloh.
  8. Ak o to požiada Rada alebo ak to Kontrolór uzná za vhodné, o nakladaní a stave financií združenia Kontrolór informuje členov združenia na Valnom zhromaždení alebo iným vhodným spôsobom.

  Článok X - Hospodárska činnosť združenia

  1. Majetok združenia tvoria
   1. členské príspevky,
   2. dary fyzických osôb a právnických osôb,
   3. hmotný majetok a iné majetkové práva združenia,
   4. prostriedky získané pri uskutočňovaní projektov a aktivít v rámci predmetu činnosti združenia,
   5. dotácie a granty z verejných rozpočtov a fondov Slovenskej republiky a Európskej únie, prípadne z iných verejných fondov,
   6. príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným poslaním združenia.
  2. Príjmy združenia sa neprerozdeľujú medzi členov združenia. Združenie všetky príjmy zo svojej bežnej činnosti i hospodárskej činnosti použije v súlade s poslaním združenia, najmä na úhradu nákladov činností podľa článku II.
  3. Výdavky združenia tvoria
   1. výdavky slúžiace na zabezpečenie a uskutočnenie činností podľa článku II,
   2. výdavky na autorské honoráre, prípravu a realizáciu projektov,
   3. administratívne výdavky na bežnú činnosť združenia,
   4. iné výdavky.
  4. Za riadne hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Výkonný riaditeľ.

  Článok XI - Organizačné zložky s právnou subjektivitou

  1. Združenie je oprávnené zriaďovať organizačné zložky, v ktorých mene bude konať vedúci organizačnej zložky.
  2. O zriadení organizačnej zložky, predmete jej činnosti, ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje Rada.

  Článok XII - Zánik združenia

  1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  2. Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.
  3. V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Valné zhromaždenie určí likvidátora združenia.
  4. Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.
  5. Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.
  6. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

  Článok XIII - Záverečné, spoločné a prechodné ustanovenia

  1. Ak to povaha veci a technické aspekty pripúšťajú, môže komunikácia medzi členmi združenia, medzi orgánmi združenia, medzi členmi a orgánmi združenia navzájom prebiehať v elektronickej forme. V elektronickej forme môžu byť vedené aj zasadnutia a hlasovania Valného zhromaždenia, Rady, ako aj zasadnutia a hlasovania iných orgánov združenia.
  2. Združenie je oprávnené používať na všetkých písomnostiach a iných výstupoch zo svojej činnosti symboly slúžiace na identifikáciu a špecifikáciu združenia. Takéto symboly musia byť riadne schválené Valným zhromaždením.
  3. Všetky orgány združenia sú oprávnené v rozsahu svojej pôsobnosti a funkcií vydávať interné predpisy združenia. Všetky takto prijaté a vydané interné predpisy združenia musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia. Všetky interné predpisy združenia musia byť v súlade navzájom.
  4. Ak by nastal rozpor medzi jednotlivými internými predpismi združenia navzájom, o ich ďalšej aplikácii rozhodne Valné zhromaždenie. Kým o ďalšej aplikácii týchto interných predpisov nerozhodne Valné zhromaždenie, nemôže sa postupovať ani podľa jedného z nich. Ak by bol riadny výkon činností a úloh združenia ohrozený alebo narušený alebo by hrozil vznik škody, po dobu, kým vo veci rozhodne Valné zhromaždenie, o ďalšej aplikácii interných predpisov združenia môže rozhodnúť Rada.
  5. Ak je interný predpis združenia v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami združenia, nemôže sa postupovať podľa takéhoto interného predpisu.
  6. Orgány vydávajúce interné predpisy združenia sú tiež oprávnené rušiť a meniť ich v rozsahu svojej pôsobnosti a funkcií.
  7. Ak dôjde medzi členmi združenia k sporu o význame ustanovení stanov, výklad podáva Rada.
  8. Tieto stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom ich prijatia a nahrádzajú stanovy reg. č. VVS/1-900/90-33970-2, ktoré vzalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vedomie dňa 11. februára 2014.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti