Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

TRESTNÝ ZÁKON v znení zákona č. 224/2010 Z.z. - slovenský a anglický text zákona - DRUHÁ ČASŤ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.10.2011UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prístup k súvisiacim právnym dokumentom:

  1. EDĽP - TU
  2. Lisabonská zmluva - TU
  3. Ústava SR - TU
  4. Trestný zákon - TU
  5. Trestný poriadok - TU

  DRUHÁ ČASŤ - OSOBITNÁ ČASŤ

  PART TWO - SPECIAL PART

  PRVÁ HLAVA
  TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU
  CHAPTER ONE
  OFFENCES AGAINST LIFE AND LIMB
  Prvý diel
  Trestné činy proti životu
  Title One
  Offences against Life
  § 144
  Úkladná vražda
  Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.
  (2) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a už bol odsúdený za trestný čin vraždy,
  b) na dvoch osobách,
  c) závažnejším spôsobom konania,
  d) na chránenej osobe,
  e) z osobitného motívu, alebo
  f) v úmysle získať majetkový prospech.
  (3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a už bol za taký čin odsúdený,
  b) v nebezpečnom zoskupení, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 144
  First Degree Murder
  (1) Any person who intentionally kills another person with premeditation shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty-five years or to a life imprisonment sentence if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) and he was already convicted for murder,
  b) against two persons,
  c) acting in a more serious manner,
  d) against a protected person,
  e) by reason of specific motivation, or
  f) with the intention to obtain tangible profit.
  (3) The offender shall be liable to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) and he was already convicted for such offence,
  b) in a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 145
  Vražda
  (1) Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.
  (2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) na dvoch osobách,
  b) závažnejším spôsobom konania,
  c) na chránenej osobe,
  d) z osobitného motívu, alebo
  e) v úmysle získať majetkový prospech.
  (3) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a už bol za taký čin alebo za trestný čin úkladnej vraždy odsúdený,
  b) v nebezpečnom zoskupení, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 145 
  Second Degree Murder
  (1) Any person who intentionally kills another person shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty-five years or to life imprisonment sentence if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) against two persons,
  b) acting in a more serious manner,
  c) against a protected person,
  d) by reason of specific motivation, or
  e) with the intention to obtain tangible profit.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) and he was already convicted for such offence or for the first degree murder,
  b) in a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 146
  Vražda novonarodeného dieťaťa matkou
  Matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne usmrtí svoje novonarodené dieťa pri pôrode alebo hneď po ňom, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až osem rokov. 
  Section 146
  Infanticide
  The mother who, as a result of mental disturbance caused by the effects of the childbirth, intentionally kills her new-born child at the time of the delivery or immediately afterwards shall be liable to a term of imprisonment of four to eight years. 
  Zabitie
  § 147
  (1) Kto v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na deväť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) na chránenej osobe, alebo
  b) z osobitného motívu
  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Killing
  Section 147
  (1) Any person who, with the intention of causing grievous bodily harm to another person, causes his death by negligence shall be liable to a term of imprisonment of seven to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of nine to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) against a pretected person, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 148
  (1) Kto v úmysle ublížiť na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) na chránenej osobe, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 148
  (1) Any person who, with the intention of causing bodily harm to another person, causes his death by negligence shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) against a protected person, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 149
  Usmrtenie
  (1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) na chránenej osobe.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na viacerých osobách preto, že hrubo porušil predpisy o bezpečnosti práce alebo dopravy alebo hygienické predpisy.
  (4) Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potrestá, ak v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo ako vodič dopravného prostriedku spôsobí v stave vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takú činnosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, inému z nedbanlivosti smrť.
  (5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 4 spôsobí z nedbanlivosti smrť dvoch alebo viacerých osôb. 
  Section 149
  Homicide
  (1) Any person who causes death to another person by negligence shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) against a protected person.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1 against several persons by grossly negligent breach of the legal regulations governing occupational or transportation safety or public health regulations.
  (4) The same sentence as referred to in paragraph 3 shall be imposed on the offender who causes death to another person by negligence in connection with his employment, occupation, position or function, or as a driver of means of transport, under conditions excluding capacity to carry out such an activity that he has induced himself under the influence of an addictive substance.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if, through an act referred to in paragraph 4, he causes death of two or more persons by negligence. 
  Nedovolené prerušenie tehotenstva
  § 150
  (1) Kto bez súhlasu tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) na chránenej osobe.
  (3) Trestom odňatia slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí tehotnej žene ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  Illegal Abortion
  Section 150
  (1) Any person who, without the consent of a pregnant woman, performs an abortion upon her shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) against a protected person.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of eight to fifteen years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes grievous bodily harm or death to the pregnant woman.
  § 151
  (1) Kto so súhlasom tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) na neplnoletej žene bez súhlasu jej zákonného zástupcu alebo toho, komu bola zverená do starostlivosti alebo pod dozor,
  c) a získa tým väčší prospech, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  Section 151
  (1) Any person who performs abortion upon a pregnant woman with her consent, using procedures or under the conditions breaching generally binding legal regulations concerning the abortion, shall be liable to a term of imprisonment of two to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and he causes grievous bodily harm or death through its commission,
  b) upon an under-aged woman without the consent of her legal guardian or person to whose care or charge she had been entrusted,
  c) and thus he gains larger benefits, or
  d) acting in a more serious manner.
  § 152
  (1) Kto tehotnú ženu navedie na to, aby
  a) svoje tehotenstvo sama umelo prerušila, alebo
  b) iného požiadala alebo inému dovolila, aby jej bolo tehotenstvo umelo prerušené postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva,
  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto tehotnej žene pomáha pri prerušení jej tehotenstva ňou samou alebo pri tom, aby iného požiadala alebo inému dovolila umelo prerušiť jej tehotenstvo.
  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) na chránenej osobe.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  Section 152
  (1) Any person, who incites a pregnant woman into
  a) performing an abortion upon herself, or
  b) asking or having have another person to perform abortion upon her using procedures or under the conditions breaching generally binding legal regulations concerning the abortion,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who helps a pregnant woman to abort her pregnancy, or assists her in asking or having another person to perform abortion upon her.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a) acting in a more serious manner, or
  b) upon a protected person.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes grievous bodily harm or death.
  § 153
  Tehotná žena, ktorá svoje tehotenstvo sama umelo preruší alebo iného o to požiada, alebo mu to dovolí, nie je za taký čin trestne zodpovedná, a to ani podľa ustanovení o návodcovi a pomocníkovi.
  Section 153
  Any pregnant woman who induces abortion to herself, or asks or has another person to do so, shall not be held criminally liable for such an act, not even under provisions concerning an instigator and an aider.
  § 154
  Účasť na samovražde
  (1) Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1
  a) spácha závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) z osobitného motívu.
  Section 154
  Participating in a Suicide
  (1) Any person who incites another person to committing suicide, or helps him to commit suicide, shall, if at least a suicide attempt takes place, be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragpraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person, or
  c) by reason of specific motivation.
  Druhý diel
  Trestné činy proti zdraviu
  Title Two
  Offences against Limb
  Ublíženie na zdraví
  § 155
  (1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Bodily Harm
  Section 155
  (1) Any person who intentionally causes grievous bodily harm to another person shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person, or
  c) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) as a member of a dangerous grouping, or
  b) under a crisis situation.
  § 156
  (1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) na chránenej osobe, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Section 156
  (1) Any person who intentionally causes bodily harm to another person shall be liable to a term of imprisonment of between four months and two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to three years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) against a protected person, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) under a crisis situation.
  § 157
  (1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) na chránenej osobe.
   § 157
  (1) Any person who causes grievous bodily harm to another person by negligence shall be liable to a term of imprisonment of between six months and two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) against a protected person.
  § 158
  Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  Section 158
  Any person who causes bodily harm by negligence to another by breaching an important duty arising from his employment, profession, position or function, or prescribed by law, shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív
  a buniek a nezákonná sterilizácia
  § 159
  (1) Kto neoprávnene odoberie zo živej osoby orgán, tkanivo alebo bunku alebo kto pre seba alebo iného taký orgán, tkanivo alebo bunku neoprávnene zadováži, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene sterilizuje fyzickú osobu.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  Wrongful Taking of Organs, Tissues and Cells and Criminal Sterilization
  Section 159
  (1) Any person who wrongfully removes an organ, tissue or cell from a living person, or who wrongfully procures for himself or another such organ, tissue or cell, shall be liable to a term of imprisonment of two to eight years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender who illegally sterilizes a natural person.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a)  acting in a more serious manner,
  b)  by reason of specific motivation, or
  c)  as a member of a dangerous grouping.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if, through the commission of the offence referred to in paragraphs 1 and 2, he causes grievous bodily harm or death.
  § 160
  (1) Kto neoprávnene sebe alebo inému zadováži z mŕtvej osoby orgán, tkanivo alebo bunku, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 160
  (1) Any person who unlawfully procures for himself or another an organ, tissue or cell from a dead body, shall be liable to a term of imprisonment of between six months to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a)  acting in a more serious manner,
  b)  by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a sentence of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1 as a member of a dangerous grouping.
  Tretí diel
  Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie
  Title Three
  Offences Endangering Life or Limb
  § 161
  Neoprávnený experiment na človeku
  a klonovanie ľudskej bytosti
  (1) Kto pod zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na potvrdenie hypotéz, alebo na klinické skúšanie liečiv vykonáva bez povolenia overovanie nových medicínskych poznatkov
  a) napriek tomu, že je ním bezprostredne ohrozený život alebo zdravie človeka, ak nejde o nevyhnutné výkony spôsobilé zachrániť jeho bezprostredne ohrozený život, alebo
  b) bez zdravotnej indikácie a bez súhlasu osoby, ktorej sa týka, alebo ho vykonáva na osobách, na ktorých je overovanie bez zdravotnej indikácie zakázané, alebo ho vykonáva na ľudskom plode alebo zárodku, alebo ho vykonáva v rozpore s inými zákonnými podmienkami overovania bez zdravotnej indikácie,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak vykoná akýkoľvek zásah s cieľom vytvoriť ľudskú bytosť v ktoromkoľvek štádiu jej vývoja geneticky identickú s inou ľudskou bytosťou, či živou, alebo mŕtvou.
  (3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) ak získa činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 pre seba alebo pre iného väčší prospech.
  (4) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  § 161
  Unlawful Experimentation on Humans and Human Cloning
  (1) Any person who, under the pretext of acquiring new medical knowledge, developing new methods or confirming hypotheses, or for the purpose of conducting clinical tests of pharmaceuticals, carries out the verification of new medical research findings without lawful authority,
  a)  although this presents immediate threat to human life or health, and it is not absolutely necessary to save the life of a person in a life-threatening condition, or
  b)  in the absence of medical indication, and without the consent of the person concerned, or performs it on persons in respect of whom it is prohibited to perform such testing without medical indication, or performs it on a human foetus or embryo, or performs it in contravention of other statutory requirements concerning testing conducted in the absence of medical indication,
  shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he performs any intervention seeking to create a human being genetically identical to other human being at any stage of development, whether living or dead.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a)  acting in a more serious manner,
  b)  against a protected person, or
  c)  if he obtains larger benefit for himself or another through the commission of the offence referred to in paragraphs 1 or 2.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of eight to fifteen years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes grievous bodily harm or death.
  § 162
  Poškodenie zdravia
  (1) Kto vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve, úkony zdravotnej starostlivosti a neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo nesprávnou indikáciou liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, čo aj z nedbanlivosti,
  a) bezprostredne ohrozí život iného,
  b) inému ublíži na zdraví, alebo
  c) uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a takým úkonom ohrozí jeho zdravie,
  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) na chránenej osobe.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  Section 162
  Impairment of Health
  (1) Any person who, although lacking prescribed expertise of health care professional or other health care employee, performs health care procedures, and through an unprofessional conduct of the examination or treatment, or improper indications for medicaments or pharmaceuticals, or other health care aids, even if through an act of negligence,
  a) causes immediate threat to life of another,
  b) inflicts bodily harm upon another, or
  c) performs, without the consent of another, an examination or health care procedure, or improper indications for medications or pharmaceuticals, or other health care aids, and through such an act, he causes threat to his health,
  shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) against a protected person.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes grievous bodily harm or death.
  Šírenie nebezpečnej nákazlivej
  ľudskej choroby
  § 163
  (1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Spreading a Dangerous Contagious Human Disease
  Section 163
  (1) Any person who intentionally causes or increases the risk of introducing or spreading a dangerous contagious human disease shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1 acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  § 164
  (1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  Section 164
  (1) Any person who by negligence causes or increases the risk of introducing or spreading a dangerous contagious human disease shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) and causes grievous bodily harm or death through its commission.
  Ohrozovanie vírusom
  ľudskej imunodeficiencie
  § 165
  (1) Kto iného úmyselne vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) na chránenej osobe.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  Exposing Others to Human
  Immunodeficiency Virus
  Section 165
  (1) Any person who intentionally puts another at risk of contracting human immunodeficiency virus infection shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) against a protected person.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes grievous bodily harm or death through its commission.
  § 166
  (1) Kto iného z nedbanlivosti vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) závažnejším spôsobom konania, alebo
  c) na chránenej osobe.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. 
  Section 166
  (1) Any person who by negligence puts another at risk of contracting human immunodeficiency virus infection shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission,
  b) acting in a more serious manner, or
  c) against a protected person.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes grievous bodily harm or death.
  § 167
  Ohrozovanie pohlavnou chorobou
  (1) Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  Section 167
  Exposing Others to Venereal Disease
  (1) Any person who puts another, even by negligence, at a risk of contracting venereal disease shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 against a protected person.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes grievous bodily harm.
  Ohrozovanie zdravia závadnými
  potravinami a inými predmetmi
  § 168
  (1) Kto má na predaj, vyrobí alebo sebe alebo inému úmyselne zadováži závadné potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Endangering Health due to Decayed Foodstuffs and Other Items
  Section 168
  (1) Any person who sells, produces, or intentionally procures, for himself or another, the foodstuffs or other items whereof ingestion or use for habitual purpose is dangerous to human health shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  § 169
  (1) Kto má na predaj alebo na taký účel vyrobí, alebo sebe alebo inému z nedbanlivosti zadováži potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) za krízovej situácie. 
  Section 169
  (1) Any person who by negligence sells, or produces with the aim of selling, or procures, for himself or another, the foodstuffs or other items whereof ingestion or use for habitual purpose is dangerous to human health shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1 acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  § 170
  Ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami
  (1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí tým, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  a) predpíše, vydá, predá alebo podá liečivá, ktoré nie sú zaradené do liekopisu, lieky, ktoré nie sú registrované podľa osobitného predpisu alebo ktorých požívanie nepovolil príslušný orgán, alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré boli uvedené na trh v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom,
  b) vykonáva klinické skúšanie liečiv, liekov alebo zdravotníckych pomôcok v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo
  c) bez povolenia zaobchádza s liekmi alebo so zdravotníckymi pomôckami,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. 
  Section 170
  Endangering Health due to Unauthorized Pharmaceuticals, Health Care Aids and Equipment
  (1) Any person who, even by negligence, creates or increases the risk to human health when providing services within a health care system,
  a)  by prescribing, issuing, selling or administering pharmaceuticals, which are not listed in the pharmacopoeia, medicaments which are not registered pursuant to a special regulation, or the use whereof has not been authorised by a competent authority, or health care aids, which have been put on the market in breach of a generally binding legal regulation,
  b)  conducts clinical tests of pharmaceuticals, medicaments or health care aids in breach of a generally binding legal regulation, or
  c)  deals with medicaments or health care aids without authorisation,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a)  acting in a more serious manner,
  b)  against a protected person, or
  c)  by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes grievous bodily harm.
  Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie
  a obchodovanie s nimi
  § 171
  (1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu.
  Illicit Manufacturing and Possesion of Narcotic and Psychotropic Substances, Poisons or Precursors
  and Trafficking in them
  Section 171
  (1) Any person who unlawfully possesses narcotic substance, psychotropic substance, poison or precursor for personal use shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of up to five years if he unlawfully possesses narcotic substance, psychotropic substance, poison or precursor for personal use in a larger quantity.
  § 172
  (1) Kto neoprávnene
  a) vyrobí,
  b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,
  c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo
  d) prechováva po akúkoľvek dobu,
  omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a už bol za taký čin odsúdený,
  b) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti,
  c) závažnejším spôsobom konania,
  d) na chránenej osobe, alebo
  e) vo väčšom rozsahu.
  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) voči osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takej osoby, alebo
  c) v značnom rozsahu.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) vo veľkom rozsahu.
  Section 172
  (1) Any person who without lawful authority
  a) manufactures,
  b) imports, exports, transports or has transported,
  c) purchases, sells, exchanges, procures, or
  d) possesses for any period of time,
  narcotic substance, psychotropic substance, poison or precursor, or who mediates such activity, shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and he was convicted for such offence before,
  b) for a person undergoing drug addiction treatment,
  c) acting in a more serious manner,
  d) against a protected person,
  e) on a considerable scale.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission,
  b) against a person under fifteen years of age, or via such a person, or
  c) on a substantial scale.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) on an extensive scale.
  § 173
  (1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného väčší prospech.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného značný prospech.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.
  Section 173
  (1) Any person who manufactures, procures for himself or another, or possesses an object to be used for illicit manufacturing of narcotic substance, psychotropic substance, poison or precursor shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he obtains for himself or another larger benefit.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he obtains substantial benefit for himself or another.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he obtains large-scale benefit for himself or another.
  § 174
  Šírenie toxikománie
  (1) Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) voči chránenej osobe, alebo
  b) verejne.
  Section 174
  Illicit Distribution of Drugs
  (1) Any person who incites another to abuse an addictive substance other than alcohol, or who supports such habit, or who otherwise incites to or spreads the abuse of such a substance, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) against a protected person, or
  b) in public.
  § 175
  Podávanie alkoholických nápojov mládeži
  Kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako osemnásť rokov alkoholické nápoje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  Section 175
  Serving Alcoholic Beverages to Minors
  Any person who systematically, or in a larger quantity, serves alcoholic beverages to a person under eighteen years of age shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  § 176
  Podávanie anabolických látok
  (1) Kto neoprávnene podá osobe mladšej ako osemnásť rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel
  a) vo väčšom množstve, alebo
  b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,
  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene podá osobe anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel v súvislosti s účasťou takej osoby na organizovanej športovej činnosti
  a) vo väčšom množstve, alebo
  b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.
  Section 176
  Distributing Anabolic Steroids
  among Minors
  (1) Any person who without lawful authority administers anabolic steroids or other substances with anabolic effect to a person under eighteen years of age for other than treatment purpose
  a) in a larger quantity, or
  b) in spite of having been convicted for the same offence during the past twenty-four months, or sanctioned for a similar offence during the past twelve months,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender who without lawful authority administers anabolic steroids or other substances with anabolic effect for other than treatment purpose in connection with the participation of such person in organised sporting activity,
  a) in a larger quantity, or
  b) in spite of having been convicted for the same offence during the past twenty-four months, or sanctioned for a similar offence during the past twelve months.
  Neposkytnutie pomoci
  § 177
  (1) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  Failure to Provide Assistance
  Section 177
  (1) Any person who fails to provide the necessary assistance to a person whose life is in danger, or who shows symptoms of a serious health problem, although he can do so without endangering himself or another, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) Any person who fails to provide the necessary assistance to a person whose life is in danger, or who shows symptoms of a serious health problem, although he has such obligation arising from his employment, shall be liable to a term of imprisonment of between six months to three years.
  § 178
  Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  Section 178
  A driver who fails to provide the necessary assistance to a person injured in a traffic accident in which the driver himself was involved, although he can do so without endangering himself or another, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  Prvý diel
  Trestné činy proti slobode
  Title One
  Offences against Freedom
  § 179
  Obchodovanie s ľuďmi
  (1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme osobu mladšiu ako osemnásť rokov, hoci aj s jej súhlasom, na účel jej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.
  3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,
  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  (5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo
  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.
  Section 179
  Trafficking in Human Beings
  (1) Any person who, by using fraudulent practices, a trick, restriction of personal freedom, violence, threatened violence, threat of grievous bodily harm or other forms of coercion, by accepting or offering monetary payment or other benefits in order to get approval of a person on whom another person depends, or by misusing his powers, or abusing of defencelessness or other vulnerable position, entices, transports, harbours, hands over or takes over another person, even upon his consent, for the purposes of his prostitution or another form of sexual exploitation, including pornography, forced labour or domestic slavery, slavery or practices similar to slavery, bondage, taking of organs, tissues or cells or other forms of exploitation, shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who entices, transports, harbours, hands over or takes over a person under eighteen years of age, even upon his consent, for the purposes of his prostitution or other form of sexual exploitation, including pornography, forced labour or domestic slavery, slavery or practices similar to slavery, bondage, taking of organs, tissues or cells or other forms of exploitation.
  3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and obtains larger benefit for himself or another through its commission,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and obtains substantial benefit for himself or another through its commission,
  b) and causes grievous bodily harm or death, or other particularly serious consequence through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragpahps 1 or 2,
  a) and obtains large-scale benefit for himself or another through its commission, or
  b) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission.
  Obchodovanie s deťmi
  § 180
  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zverí do moci iného dieťa na účel adopcie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok. 
  Trafficking in Children
  Section 180
  (1) Any person who, in breach of a generally binding legal regulation, places a child under the control of another for the purpose of adoption shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains larger benefit for himself or another through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes grievous bodily harm or death, or other particularly serious consequence.
  § 181
  (1) Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účel jeho využívania na detskú prácu alebo na iný účel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
  b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,
  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 181
  (1) Any person who, in exchange for money, places a child under the control of another for the purpose of exploiting the child for child labour, or for any other purpose, shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains larger benefit for himself or another through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death, or other particularly serious consequence through its commission, or
  b) and obtains substantial benefit for himself or another through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains large-scale benefit for himself or another through its commission,
  b) and causes death to several persons through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  § 182
  Pozbavenie osobnej slobody
  (1) Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) z osobitného motívu,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.
  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) a spôsobí ním smrť viacerých osôb.
  Section 182
  Deprivation of Personal Freedom
  (1) Any person who unlawfully deprives another of personal freedom shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) by reason of specific motivation,
  b) against a protected person, or
  c) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes gruievous bodily harm or death through its commission, or
  b) and obtains substantial benefit for himself or another through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains large-scale benefit for himself or another through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) and causes death to several persons through its commission.
  § 183
  Obmedzovanie osobnej slobody
  (1) Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) z osobitného motívu,
  c) ako verejný činiteľ,
  d) na chránenej osobe, alebo
  e) a spôsobí ním väčšiu škodu.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 183
  Restriction of Personal Freedom
  (1) Any person who, without lawful authority, prevents another from enjoying personal liberty shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) by reason of specific motivation,
  c) as a public figure,
  d) against a protected person, or
  e) and causes larger damage through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes death to several persons through its commission,
  b) and causes large-scale damage through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  § 184
  Obmedzovanie slobody pobytu
  (1) Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy
  a) iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste, alebo
  b) inému neoprávnene bráni v pobyte na určitom mieste,
  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) ako verejný činiteľ.
  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto neoprávnene núti iného opustiť územie Slovenskej republiky alebo inému neoprávnene bráni v pobyte na území Slovenskej republiky. 
  Section 184
  Restricting the Freedom of Residence
  (1) Any person who, through deception or violence, threat of violence or other harm,
  a) forces without lawful authority other person to stay in a certain place, or
  b) prevents without lawful authority other person from staying in a certain place,
  shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) as a public figure.
  (3) The same sentence as referred to in paragraph 2 shall be imposed on the offender who forces without lawful authority other person to leave the territory of the Slovak Republic, or prevents other person from staying on the territory of the Slovak Republic.
  § 185
  Branie rukojemníka
  (1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) a spôsobí ním väčšiu škodu.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 185
  Taking a Hostage
  (1) Any person who takes a person hostage, threatening to cause him death or bodily harm or any other harm, with the intent to force a third party to do, omit doing or endure anything being done, shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
   (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) and causes larger damage through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage through its commission, or
  b) and causes grievous bodily harm or death through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes death to several persons through its commission,
  b) and causes large-scale damage through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  § 186
  Vydieračský únos
  (1) Kto sa zmocní iného proti jeho vôli, a tým mu bráni užívať osobnú slobodu, alebo ho unesie a hrozbou jeho usmrtenia, ujmy na zdraví alebo inej ujmy si od neho alebo od tretej osoby vynucuje poskytnutie plnenia majetkovej povahy alebo nemajetkovej povahy, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.
  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
  b) závažnejším spôsobom konania,
  c) na chránenej osobe, alebo
  d) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,
  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
  Section 186
  Kidnapping for Ransom
  (1) Any person who seizes another person against his will and thus restricts his personal freedom, or kidnaps him, and who, threatening to kill him, cause him bodily harm or any other harm, forces such a person or a third person to render consideration of proprietary or other than proprietary nature shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains larger benefit for himself or another through its commission,
  b) acting in a more serious manner,
  c) against a protected person, or
  d) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains substantial benefit for himself or another through its commission, or
  b) and causes grievous bodily harm or death through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains large-scale benefit for himself or another through its commission,
  b) and causes death to several persons through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  § 187
  Zavlečenie do cudziny
  (1) Kto iného zavlečie do cudziny, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 187
  Abduction to a Foreign Country
  (1) Any person who abducts another person to a foreign country shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty-five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) and causes death to several person through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  § 188
  Lúpež
  (1) Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a bezprostredne ním ohrozí život alebo zdravie viacerých osôb,
  b) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  c) závažnejším spôsobom konania,
  d) na chránenej osobe, alebo
  e) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
  Section 188
  Robbery
  (1) Any person who uses violence or the threat of imminent violence against another person with the intention to take possession of a thing belonging to another shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and imminently endangers life or limb of several persons through its commission,
  b) and causes larger damage through its commission,
  c) acting in a more serious manner,
  d) against a protected person, or
  e) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) and causes death to several persons through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  § 189
  Vydieranie
  (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.
  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) a spôsobí ním väčšiu škodu.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 189
  Extortion
  (1) Any person who forces another person by violence, the threat of violence or the threat of other serious harm to do anything, omit doing or endure anything being done shall be liable to a term imprisonment of two to six years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) and causes larger damage through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission,
  b) and causes large-scale damage through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  Hrubý nátlak
  § 190
  (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti poskytnúť plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto skupinu osôb pre ich národnosť, rasu, farbu pleti, etnický pôvod, vek, zdravotný stav alebo pohlavie alebo v úmysle dosiahnuť pre seba alebo pre iného neoprávnené alebo neprimerané výhody
  a) násilím alebo hrozbou násilia neoprávnene núti, aby v rozpore so svojimi základnými ľudskými právami niečo konali, opomenuli alebo trpeli, alebo
  b) týra, mučí alebo s nimi zaobchádza podobným iným neľudským a krutým spôsobom.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a spôsobí ním značnú škodu.
  (5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Gross Coercion
  Section 190
  (1) Any person who, by violence, the threat of violence or other serious harm, forces another to render consideration of proprietary or other than proprietary nature for himself or for a third party in return for his own services or the services of a third party, which he forces on such person against his will, even if he pretends providing the services concerned, shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender who, with respect to a group of persons because of their race, complexion, ethnicity, age or health condition, or with the intention to obtain an unlawful or undue advantage for himself or another,
  a) without lawfull authority, forces them by violence or the threat of violence to do anything, omit doing or endure anything being done contrary to their fundamental human rights, or
  b) batters, tortures or treats them in a similar inhuman and cruel manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) and causes substantial damage through its commission.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) and causes death to several persons through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  § 191
   (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti plniť povinnosť zo záväzku, na ktorej splnenie má inak tretia osoba nárok, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 191
  (1) Any person who, by violence, the threat of violence or other serious harm, forces another to fulfil a commitment that has been entered into, to which a third party is otherwise entitled, shall be liable to a term of imprisonment of one to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) and causes death to several persons through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  § 192
  Nátlak
  (1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu,
  d) v úmysle získať pre seba alebo pre iného väčší majetkový prospech alebo iný prospech, alebo
  e) tým, že odopiera zamestnancovi v pracovnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu právo na zaistenie bezpečnosti zdravia pri práci, na dovolenku na zotavenie alebo na poskytnutie zákonom zaručených osobitných pracovných podmienok ženám a mladistvým zamestnancom.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  d) za krízovej situácie.
  Section 192
  Duress
  (1) Any person who, by taking advantage of another person’s material distress or pressing need of other than proprietary nature, or pressure provoked by his adverse personal situation, forces such person without lawful authority to do, omit doing or endure something being done shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation,
  d) with the intention to obtain larger property benefit or other benefit for himself or another, or
  e) by denying an employee in an employment relation or a similar working relation to exercise his right to safe and healthy working conditions, to annual leave or to the creation of statutory working conditions for women and juvenile workers.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) and causes death to several persons through its commission,
  c) as a member of a dangerous grouping, or
  d) under a crisis situation.
  § 193
  Obmedzovanie slobody vyznania
  (1) Kto násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy
  a) núti iného zúčastniť sa na náboženskom úkone,
  b) bez oprávnenia bráni inému v účasti na náboženskom úkone, alebo
  c) inému v užívaní slobody vyznania inak bez oprávnenia bráni,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) verejne.
  Section 193
  Restricting the Freedom of Worship
  (1) Any person who, by violence, the threat of violence or other serious harm,
  a) forces another to participate in a religious act,
  b) without lawful authority prevents another from participation in a religious act, or
  c)  without lawful authority otherwise prevents another from exercising his freedom of worship,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to six years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) in public.
  § 194
  Porušovanie domovej slobody
  (1) Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu,
  c) najmenej s dvoma osobami, alebo
  d) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) voči chránenej osobe, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 194
  Forcible Entry into Dwelling
  (1) Any person who, without lawful authority, enters the dwelling of another or stays there shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) by overcoming the obstacle designed as precautionary measure to prevent forcible entry,
  c) with at least two more persons, or
  d) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a) against a protected person, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 195
  Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania
  (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho práva alebo zhromažďovacieho práva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Kto sa v súvislosti so zhromaždením, ktoré podlieha oznamovacej povinnosti, násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia protiví poriadkovým opatreniam zvolávateľa alebo určených usporiadateľov takého zhromaždenia, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. 
  Section 195
  Infringing the Freedom of Peaceful Association and Assembly
  (1) Any person who, using violence, the threat of violence or other serious harm, restricts another in the exercise of his right of association or assembly shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) Any person who, using violence or the threat of imminent violence, refuses to comply with the measures designed to keep order at a public rally, which is subject to a notification obligation, or who offers resistance to designated order-keeping officers shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  Porušovanie tajemstva
  prepravovaných správ
  § 196
  (1) Kto úmyselne poruší
  a) listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom,
  b) tajomstvo informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, alebo
  c) tajomstvo neverejného prenosu počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci, vrátane elektromagnetického vyžarovania z počítačového systému, prenášajúceho takéto počítačové dáta,
  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby alebo elektronickej komunikačnej služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí písomnosť prepravovanú poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom alebo správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním značnú škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  Breach of Mailing Secrets
  Section 196
  (1) Any person who intentionally breaches
  a) the secrecy of letter through spying or opening a sealed letter or other written communication delivered by postal service or in other habitual manner,
  b) the secrecy of information transferred via electronic communication service, or
  c) the secrecy of private transfer of computerized data to the computer system, out of it or within it, including electromagnetic radiation from computer system transferring such computerized data,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) Any employee of the provider of postal service or electronic communication service who commits the offence referred to in paragraph 1, or wilfully enables another to commit such offence, or who alters or withholds a written communication delivered by postal service or in other habitual manner or communication tranferred via electronic communication service shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes substantial damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation,
  c) acting in a more serious manner.
  § 197
  (1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo pre iného neoprávnený prospech
  a) prezradí listové tajomstvo, o ktorom sa dozvedel z uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovaných poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, ktoré neboli určené jemu, alebo z informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, alebo
  b) také tajomstvo využije,
  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby alebo elektronickej komunikačnej služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním značnú škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  Section 197
  (1) Any person who, with the intention to cause damage to another, or to obtain an unlawful benefit for himself or another,
  a) divulges a mail secret which he got knowledge of from a closed letter or other written communication delivered by postal service or in other habitual manner that were not addressed to him, or from the information transferred via electronic communication service, or
  b) makes use of such secret,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
   (2) Any employee of the provider of postal service or electronic communication service who commits the offence referred to in paragraph 1, or wilfully enables another to commit such offence, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes substantial damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation,
  c) acting in a more serious manner.
  § 198
  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva zariadenie spôsobilé na odpočúvanie informácií prenášaných prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania. 
  Section 198
  (1) Any person who, in breach of a generally binding legal regulation, manufactures, procures for himself or another, or possesses the equipment capable of intercepting the information transferred via electronic communication service, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains larger benefit for himself or another through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  Druhý diel
  Trestné činy proti ľudskej důstojnosti
  Title Two
  Offences against Human Dignity
  § 199
  Znásilnenie
  (1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) na žene vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním smrť, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Section 199
  Rape
  (1) Any person who, by using volence or the threat of imminent violence, forces a woman to have sexual intercourse with him, or takes advantage of a woman’s helplessness for such act, shall be liable to a term of imprisonment of five to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) against a woman remanded in custody or serving her term of imprisonment.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty years if he commits the offence referred in paragraph 1, and causes grievous bodily harm through its commission.
   (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes death through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  § 200
  Sexuálne násilie
  (1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním smrť, alebo
  b) za krízovej situácie. 
  Section 200
  Sexual Violence
  (1) Any person who, by using volence or the threat of imminent violence, forces another to engage in oral sex, anal sex, or any other sexual acts, or takes advantage of another’s helplessness for such act, shall be liable to a term of imprisonment of five to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) against a woman remanded in custody or serving her term of imprisonment.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty years if he commits the offence referred in paragraph 1, and causes grievous bodily harm through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes death through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  Sexuálne zneužívanie
  § 201
  (1) Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.
  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním smrť, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Sexual Abuse
  Section 201
  (1) Any person who has sexual intercourse with a person under fifteen years of age, or who subjects such person to other sexual abuse, shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person, or
  c) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes grievous bodily harm through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes death through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  § 202
  (1) Kto osobu mladšiu ako osemnásť rokov pohne k mimomanželskej súloži alebo ju iným spôsobom sexuálne zneužije,
  a) ak takou osobou je osoba zverená do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba, alebo
  b) za odmenu,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na osobe mladšej ako osemnásť rokov, ktorá bola k takému konaniu donútená z poslušnosti, nátlakom alebo hrozbou.
  Section 202
  (1) Any person who makes a person under eighteen years of age to have an extramarital intercourse, or who otherwise subjects a person to sexual abuse,
  a) if such person has been placed under his care or custody, or has been dependent on him, or
  b) in exchange for money,
  shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1 against a person under eighteen years of age who was forced to do so, acting in obedience, under duress or threat.
  § 203
  Súlož medzi príbuznými
  (1) Kto vykoná súlož s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.
  Section 203
  Incest
  (1) Any person who has intercourse with a relative in the first degree or with a sibling shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 against a protected person.
  TRETIA HLAVA
  TRESTNÉ ČINY PROTI RODINE A MLÁDEŽI
  CHAPTER THREE
  OFFENCES AGAINST FAMILY AND YOUTH
  § 204
  Dvojmanželstvo
  (1) Kto za trvania svojho manželstva uzavrie manželstvo iné, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie manželstvo s osobou, ktorá už je v inom manželstve. 
  Section 204
  Bigamy
  (1) Any person who contracts a second marriage before the first marriage has been dissolved shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender who contracts a marriage with a person who is already married.
  § 205
  Odloženie dieťaťa
  (1) Kto odloží dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, na mieste, kde mu nehrozí nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) na dieťati mladším ako tri roky.
  Section 205
  Exposure of a Child
  (1) Any person who exposes a child, which he has a lawful duty to take care of and which is not yet able to seek assistance, at a place where the child’s life or health is not endangered shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to six years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) against a child under three years of age.
  § 206
  Opustenie dieťaťa
  (1) Kto opustí dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, a vystaví ho tým nebezpečenstvu smrti alebo ublíženia na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) na dieťati mladšom ako šesť rokov.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Section 206
  Abandonment of a Child
  (1) Any person who abandons a child, which he has a lawful duty to take care of and which is not yet able to seek assistance, putting thus the child in danger of death or bodily harm, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) against a child under six years of age.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  § 207
  Zanedbanie povinnej výživy
  (1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne
   vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,
  b) závažnejším spôsobom konania, alebo
  c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.
  Section 207
  Neglect of Compulsory Maintenance
  (1) Any person who fails to fulfil, even due to negligence, his statutory duty to maintain or support another person for at least three months in the period of two years shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) Any person who intentionally avoids the fulfilment of his statutory duty to maintain or support another person for at least three months in the period of two years shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and places the entitled person at risk of destitution,
  b) acting in a more serious manner, or
  c) in spite of having been convicted for the same offence during the past twenty-four months, or released from the service of a term of imprisonment imposed upon him for such offence.
  § 208
  Týranie blízkej osoby a zverenej osoby
  (1) Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie
  a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,
  b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,
  c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,
  d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo
  e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,
  potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) z osobitného motívu,
  c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb. 
  Section 208
  Battering a Close Person and a Person Entrusted into one’s Care
  (1) Any person who ill-treats a close person or a person entrusted into his care or charge, causing him physical or mental suffering by
  a) repeated beating, kicking, hitting, inflicting various types of wounds and burn wounds, humiliating, disregarding, continuous stalking, threatening, evoking fear or stress, by forced isolation, emotional extortion or by other improper conduct endangering his physical or psychical health, or putting his safety at risk,
  b) repeated and unjustified denial of food, rest or sleep, or denial of necessary personal care, basic clothing, elementary hygiene, health care, housing, upbringing or education,
  c) forcing to beggary or to a repeated performance of activities causing excessive physical strain or psychical stress for the person subject to ill-treatment considering his age or health condition, or damaging his health,
  d) repeated exposure to the effects of substances that are detrimental to his health, or
  e) unjustified restriction on his right of access to the assets that he is entitled to use and enjoy,
  shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission,
  b) by reason of specific motivation,
  c) in spite of having been convicted for the same offence during the past twenty-four months or released from the service of a term of imprisonment imposed upon him for such offence, or
  d) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission.
  Únos
  § 209
  (1) Kto dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o nich, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) a ohrozí ním mravný vývoj unesenej osoby.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) v úmysle zavliecť takú osobu do cudziny,
  b) v úmysle získať pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
  c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok.
  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  b) v úmysle získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.
  Kidnapping
  Section 209
  (1) Any person who takes a child or a person suffering from mental disorder or a person of unsound mind away from the care of a person who has an obligation under the law or arising from an official decision to take care of them shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) and causes prejudice to moral development of the kidnapped person.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) with the intention to abduct such person abroad,
  b) with the intention to obtain substantial benefit for himself or another, or
  c) and causes grievous bodily harm or death or other particularly serious consequence through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) as a member of a dangerous grouping, or
  b) with the intention to obtain large-scale benefit for himself or another.
  § 210
  (1) Kto ako rodič alebo príbuzný v priamom rade dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o nich, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) z osobitného motívu.
  Section 210
  (1) Any person who, as a parent or a relative in the first degree, takes a person suffering from mental disorder or a person of unsound mind away from the care of a person who has an obligation under the law or arising from an official decision to take care of them shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) by reason of specific motivation.
  § 211
  Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
  (1) Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že
  a) zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu,
  b) umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život,
  c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi, alebo
  d) bráni jej v povinnej školskej dochádzke,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zamestnáva dieťa mladšie ako pätnásť rokov, pričom mu bráni v povinnej školskej dochádzke.
  (3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) z osobitného motívu.
  Section 211
  Corrupting Morals of Youth
  (1) Any person who, even by negligence, exposes a person under eighteen years of age to the risk of debauchery by
  a) enticing such person to leading lewd or immoral life,
  b) enabling such person to lead lewd or immoral life,
  c) enabling such person to perform actions which are considered as criminal offences under this Act, or
  d) preventing such person from compulsory school attendance,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender who, contrary to a generally binding legal regulation, employs a child under fifteen years of age, and thus prevents him from compulsory school attendance.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 and 2
  a) acting in a more serious manner, or
  b) by reason of specific motivation.
  ŠTVRTÁ HLAVA
  TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU
  CHAPTER FOUR
  OFFENCES AGAINST (THE RIGHT OF) PROPERTY
  § 212
  Krádež
  (1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto si prisvojí cudziu věc tým, že sa jej zmocní a
  a) čin spácha vlámaním,
  b) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násila,

  c) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,
  d) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,
  e) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo
  f) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.
  (3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo
  c) z osobitného motívu.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním značnú škodu,
  b) závažnejším spôsobom konania,
  c) na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu alebo na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu,
  d) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo
  e) tým, že taký čin zorganizuje.
  (5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie. 
  Section 212
  Theft
  (1) Any person who appropriates a thing belonging to other by seizing it and thus causes small damage shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender who appropriates a thing belonging to other by seizing it, and
  a) commits the offence by housebreaking,
  b) immediately after the commission of the offence he attempts to keep possession of the thing by violence or the threat of imminent violence,
  c) commits such offence on a thing that another person has on him or with him,
  d) such thing is from the harvest from a land belonging to the agricultural land fund, or wood from a land belonging to the forest land fund, or fish from the pond under intense rearing conditions,
  e) commits the offence on a thing whose collection is subject to payment under a separate regulation, or
  f) has been sanctioned for such offence in the past twelve months.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) in spite of having been convicted for the same offence during the past twenty-four months, or
  c) by reason of specific motivation.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes substantial damage through its commission,
  b) acting in a more serious manner,
  c) at the place of reverence or general respect, or at the place where public assembly or ceremony is held,
  d) on a thing that enjoys the protection under a separate regulation, or
  e) by organising such act.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 213
  Sprenevera
  (1) Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu,
  c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného, alebo ako správca konkurznej podstaty, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 213
  Embezzlement
  (1) Any person who takes possession of property of another that has been entrusted to him, thus causing small damage to the property belonging to another, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation,
  c) in the capacity of a person who has been charged with a special duty to protect the interests of the injured party or who has been appointed trustee in bankruptcy, or
  d) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paraghraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 214
  Nevyplatenie mzdy a odstupného
  (1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) voči viac ako desiatim zamestnancom.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
  Section 214
  Failure to Pay Wages and Redundancy Payment
  (1) Any person who, as an authorized representative of a legal entity or a natural person who is an employer or their corporate agent, fails to pay, on a due date, to his employee wages, salary or other remuneration for work performed, wage compensation or redundancy payment that the employee is entitled to, despite the fact that on this particular day he has financial means to do so, which he does not necessarily need for running the business of the legal entity or the activities of an employer who is a natural person, or he takes measures to frustrate the above-described payments, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) against more than ten employees.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes large-scale damage through its commission.
  § 215
  Neoprávnené užívanie cudzej veci
  (1) Kto sa zmocní cudzej veci malej hodnoty v úmysle prechodne ju užívať alebo kto na cudzom majetku spôsobí malú škodu tým, že neoprávnene vec, ktorá mu bola zverená, prechodne užíva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 215
  Unlawful Enjoyment of a Thing of Another
  (1) Any person who appropriates a thing of small value belonging to another with the intention to temporarily use it, or who, without authorisation, temporarily uses a thing that has been entrusted to him and thus causes small damage to the property of another, shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragpaph 1,
  a) and causes larger damage or other particularly serious consequence through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he causes substantial damage through the commission of the offence referred to in paragraph 1.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage or other particularly serious consequence through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  Neoprávnené používanie
  cudzieho motorového vozidla
  § 216
  (1) Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla malej hodnoty v úmysle prechodne ho používať, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a už bol za taký čin odsúdený,
  b) z osobitného motívu,
  c) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo takým činom spôsobí väčšiu škodu, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo takým činom spôsobí značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo takým činom spôsobí škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Unlawful Enjoyment of a Motor Vehicle of Another
  Section 216
  (1) Any person who takes possession of a motor vehicle of small value belonging to another with the intention to temporarily use it shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and he was already convicted for such offence,
  b) by reason of specific motivation,
  c) with respect to a motor vehicle of larger value, or causes larger damage through the commission of such offence, or
  d) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1 with respect to a motor vehicle of substantial value, or causes substantial damage through the commission of such offence.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) with respect to a motor vehicle of considerable value, or causes large-scale damage through the commission of such offence, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 217
  (1) Kto neoprávnene používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a už bol za taký čin odsúdený,
  b) z osobitného motívu,
  c) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo takým činom spôsobí väčšiu škodu, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo takým činom spôsobí značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo takým činom spôsobí škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 217
  1) Any person who makes unauthorised use of a motor vehicle of another that was entrusted to him shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and he was already convicted for such offence,
  b) by reason of specific motivation,
  c) with respect to a motor vehicle of larger value, or causes larger damage through the commission of such offence, or
  d) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 with respect to a motor vehicle of substantial value, or causes substantial damage through the commission of such offence.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) with respect to a motor vehicle of considerable value, or causes large-scale damage through the commission of such offence, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 218
  Neoprávnený zásah do práva k domu,
  bytu alebo k nebytovému priestoru
  (1) Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Kto protiprávne vnikne, obsadí alebo užíva nebytový priestor iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní nebytového priestoru neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) z osobitného motívu.
  Section 218
  Unlawful Interference with a Title to a House, Dwelling or Non-residential Premises
  (1) Any person who unlawfully occupies or uses a house or dwelling belonging to another, or who unlawfully prevents the entitled person from using a house or dwelling shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) Any person who unlawfully enters, occupies or uses non-residential premises belonging to another, or who unlawfully prevents the entitled person from using non-residential premises shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a) acting in a more serious manner, or
  b) by reason of specific motivation.
  § 219
  Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí a inej platobnej karty
  (1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará platobný prostriedok alebo elektronické peniaze alebo inú platobnú kartu vrátane telefónnej karty alebo predmet spôsobilý plniť takú funkciu na účel použiť ho ako pravý alebo na taký účel ho prechováva, prepravuje, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) vo väčšom rozsahu, alebo
  c) z osobitného motívu.
  (4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) vo veľkom rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 219
  Unlawful Manufacturing and Enjoyment of Payment Means, Electronic Money or Other Payment Card
  (1) Any person who unlawfully manufactures, alters, imitates, counterfeits or gains possession of payment means, electronic money or other payment card including phone card, or an object capable to fulfil such function, for the purposes of using it as genuine, or he possesses, transports, uses or provides it to another for the same purpose, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) Any person who unlawfully manufactures, possesses, procures for himself or otherwise gains possession or provides to another a tool, computer program or other device specifically adapted for the commission of the offence referred to in paragraph 1 shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) acting in a more serious manner,
  b) on a substantial scale, or
  c) by reason of specific motivation.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2.
  a) on an extensive scale, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 220
  Falšovanie a pozmeňovanie
  identifikačných údajov motorového vozidla
  (1) Kto falšuje alebo pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok motorového vozidla alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla alebo použije ako pravé identifikačné číslo, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla iného motorového vozidla, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a už bol za taký čin odsúdený,
  b) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo spôsobí takým činom väčšiu škodu, alebo
  c) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo spôsobí takým činom značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
  Section 220
  Falsification and Fraudulent Alteration of Motor Vehicle Identification Numbers
  (1) Any person who falsifies or alters a vehicle identification number, vehicle engine serial number, vehicle manufacturer’s identification plate or serial number of vehicle parts, or uses a vehicle identification number, vehicle engine serial number, vehicle manufacturer’s identification plate or serial number of vehicle parts of another motor vehicle as genuine ones, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to inparagraph 1,
  a) and he was already convicted for such offence,
  b) with respect to a motor vehicle of larger value, or causes larger damage through the commission of such offence, or
  c) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) with respect to a motor vehicle of substantial value, or causes substantial damage through the commission of such offence.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to inparagraph 1
  a) with respect to a motor vehicle of considerable value, or causes large-scale damage through the commission of such offence, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 221
  Podvod
  (1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie. 
  Section 221
  Fraud
  (1) Any person who enriches himself or other to the detriment of another person’s property through misrepresentation of another person or through taking advantage of another person’s mistake, and thus causes small damage to the property of another, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes larger damage through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 222
  Úverový podvod
  (1) Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.
  (5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie. 
  Section 222
  Credit Fraud
  (1) Any person who elicits a credit or procurement of a credit from another person by giving him false information concerning the terms of the granting or repayment of such credit, and thus causes him small damage, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to five years if he, in the capacity of an employee, member, statutory body, representative or other person authorised to act in lieu of the person extending a credit, facilitates a credit to be obtained by a person despite he knows that the person does not satisfy the conditions required for its granting.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2, and causes substantial damage through its commission.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 223
  Poisťovací podvod
  (1) Kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto poistné plnenie poskytuje, napomáha získať poistné plnenie tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.
  (5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 223
  Insurance Fraud
  (1) Any person who elicits payment of an insurance benefit from another by misrepresenting him in satisfying the conditions of its rendering, and thus causes him small damage, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to five years if he, in the capacity of an employee, member, representative or other person authorised to act in lieu of the person extending an insurance coverage, facilitates an insurance benefit to be obtained by a person despite he knows that the person does not satisfy the conditions required for its granting.        
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2, and causes substantial damage through its commission.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 224
  Kapitálový podvod
  (1) Kto v súvislosti s ponukou, predajom alebo rozširovaním cenných papierov alebo iných listín, ktoré sľubujú účasť na majetkových výnosoch podniku, alebo kto v súvislosti s ponukou zvýšiť výnosy takého investovania v prospektoch alebo v iných propagačných materiáloch alebo prehľadoch týkajúcich sa majetkových pomerov alebo výnosov podniku vo vzťahu k väčšiemu počtu osôb uvádza nepravdivé údaje alebo nereálne údaje o výnosoch investovania alebo o majetkových pomeroch podniku, do ktorého sa má investovať, alebo kto nevýhody takého investovania zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 224
  Capital Fraud
  (1) Any person who, in connection with an offer, sale or distribution of securities or other commercial papers that promise to acquire beneficial interest in yield corporate assets, or in connection with an offer to increase yield upon such investment in prospectuses or other promotional materials or surveys concerning the property owned or corporate yields, gives to a higher number of persons false or unreal data on yield upon investment or the property owned by a corporation that is to be invested into, or who conceals disadvantages of such investments, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 225
  Subvenčný podvod
  (1) Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene získanú dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce použije v rozsahu väčšom na iný ako určený účel.
  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce poskytuje, umožní získať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.
  (6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 225
  Subsidy Fraud
  (1) Any person who elicits from another person a grant, subsidy, contribution or other consideration from the budget of the State, public institution, the State fund, self-governing region or municipality without meeting the requirements prescribed by a generally binding legal regulation for the granting of such means, through deceiving such other person into believing that he meets such requirements, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender who uses an unlawfully obtained grant, subsidy, contribution or other consideration from the budget of the State, public institution, the State fund, self-governing region or municipality for a different than agreed purpose on a larger scale.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to five years if he, in the capacity of an employee, member, agent, or other person authorised to act in lieu of the person extending a grant, subsidy, contribution or other consideration from the budget of the State, public institution, the State fund, self-governing region or municipality, helps another person to obtain a grant, subsidy, contribution or other consideration from the budget of the State, public institution, the State fund, self-governing region or municipality, although he knows that the person concerned does not satisfy the conditions required for its granting.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1, 2 or 3,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1, 2 or 3, and causes substantial damage through its commission.
  (6) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraphs 1, 2 or 3,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
   b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 226
  Neoprávnené obohatenie
  (1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným zásahom do technického alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného podobného prístroja alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí alebo na poskytovanie platených výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že tovar, služby alebo informácie získa bez požadovanej úhrady alebo peniaze získa neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 226
  Unjust Enrichment
  (1) Any person who enriches himself or other to the detriment of another person’s property by making unauthorised intervention into the computer hardware or software, automatic machine or a similar device or equipment designed for automatic selling of goods, exchange or withdrawal of cash, or for dispensing paid-for operations, services, information or other performances with the aim of obtaining goods, services or information without payment or of collecting cash without authorisation, and who thus causes a small damage to another person' property, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping,
  c) under a crisis situation.
  § 227
  Podvodný úpadok
  (1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo iného neoprávnený prospech spôsobí úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, tým, že majetok tejto právnickej osoby čo aj len sčasti použije
  a) na založenie inej právnickej osoby alebo
  b) na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe, alebo kto tak koná v úmysle spôsobiť úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech.
  (3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo
  b) a spôsobí ním inému úpadok.
  Section 227
  Fraudulent Bankruptcy
  (1) Any person who, with the intention of causing damage to another or obtaining unjustified benefits for himself or other, causes bankruptcy to the legal entity whereof he is an authorised representative or corporate agent, by making use of the assets of the legal entity concerned, even in part, for
  a) setting up of other legal entity, or
  b) acquiring its equity stakes in other legal entity, or who does so with the intention of causing bankruptcy to the legal entity whereof he is an authorised representative or corporate agent, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes larger damage or obtains larger benefit for himself or other through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage or obtains substantial benefit for himself or other through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage or obtains large-scale benefit for himself or another through its commission, or
  b) and causes bankruptcy to another through its commission.
  § 228
  Zavinený úpadok
  (1) Kto spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, že
  a) bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu,
  b) prijme alebo poskytne z hľadiska majetkových možností právnickej osoby nevýhodný úver,
  c) na škodu veriteľa právnickej osoby zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj len sčasti majetok tejto právnickej osoby,
  d) väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby použije na vlastnú osobnú spotrebu, alebo
  e) príjem z podnikania právnickej osoby vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo stávok,
  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto koná spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. a) až e), a úpadok právnickej osoby bol odvrátený len poskytnutím príspevku alebo iným opatrením orgánu štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnej inštitúcie, ku ktorým neboli tieto orgány povinné.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) a spôsobí ním inému úpadok.
  Section 228
  Induced Bankruptcy
  (1) Any person who causes bankruptcy to a legal entity and, at a larger scale, prevents the satisfaction of its creditor in such a way that he
  a) makes investment into loss-making deal without adequate financial backing,
  b) takes or provides a credit that presents high business risk considering the amount of the assets of the legal entity,
  c) to the detriment of the creditor of the legal entity, destroys, damages, donates, conceals or otherwise suppresses the assets of the legal entity concerned, even in part,
  d) uses a larger part of business revenue of the legal entity for personal consumption, or
  e) places business revenue of the legal entity, even in part, into lotteries, games or wagers,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender who acts in a manner referred to under paragraph 1 subpar. a) through e), and the legal entity was precluded from bankruptcy only through extending a contribution or taking other measure by the authority of the State, self-government or by a public institution, although they were not obliged to do so.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2, and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) and causes bankruptcy to another.
  § 229
  Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok
  (1) Kto prevádzkuje peňažnú alebo inú podobnú hru alebo stávku, ktorej pravidlá nezaručujú rovnaké možnosti výhry všetkým účastníkom, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 229
  Illegal Gambling and Wagers
  (1) Any person who operates a cash game or a similar game, or who runs a bookmaking operation whose rules do not guarantee the same chance of winning to all the participants, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to fifiteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 230
  Nepovolená prevádzka lotérií
  a iných podobných hier
  (1) Kto bez povolenia prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 230
  Illegal Lotteries and Similar Games
  (1) Any person who operates without licence a lottery or a similar game shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shal be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and cause substantial damage through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  Podielnictvo
  § 231
  (1) Kto ukryje, na seba alebo iného prevedie, prenajme alebo prijme ako záloh
  a) vec, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, alebo
  b) to, čo za takú vec bolo zadovážené,
  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) použije takúto vec na podnikanie.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  § 232
  (1) Kto ukryje alebo na seba alebo iného prevedie z nedbanlivosti vec väčšej hodnoty, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a inému umožní zastrieť pôvod alebo zistenie pôvodu veci získanej trestnou činnosťou spáchanou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,
  b) závažnejším spôsobom konania, alebo
  c) vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými, psychotropnými, jadrovými alebo vysokorizikovými chemickými látkami alebo z iného obzvlášť závažného zločinu.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.
  Sharing
  Section 231
  (1) Any person who conceals, transfers to himself or another, leases or accepts as a deposit
  a) a thing obtained through a criminal offence committed by another person, or
  b) anything procured in exchange for such a thing,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains larger benefit for himself or another through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) uses such thing for his own business purposes.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains substantial benefit for himself or another through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains large-scale benefit for himself or another through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  Section 232
  (1) Any person who, by negligence, conceals or transfers to himself or another a thing of considerable value obtained through a criminal offence committed by another person, shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and enables another to disguise the origin or disclosure of a thing obtained through a criminal offence committed in the territory of the Slovak Republic or abroad.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains substantial benefit for himself or another,
  b) acting in a more serious manner, or
  c) with respect to things originated from the trafficking in narcotics, psychotropic, nuclear or high risk chemical substances, or from another particularly serious felony.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and obtains large-scale benefit for himself of another through its commission.
  Legalizácia príjmu z trestnej činnosti
  § 233
  (1) Kto príjem alebo iný majetok z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnom čine, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie,
  a) prevedie na seba alebo iného, požičia, vypožičia, prevedie v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, dovezie, prevezie, privezie, premiestni, prenajme alebo inak sebe alebo inému zadováži, alebo
  b) drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, zničí, zmení alebo poškodí,
  potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) z osobitného motívu, alebo
  b) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) ako verejný činiteľ,
  b) a získa ním značný prospech, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu,
  b) vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými, psychotropnými, jadrovými alebo vysokorizikovými chemickými látkami, zbraňami a ľuďmi alebo z iného obzvlášť závažného zločinu, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  § 234
  (1) Kto neoznámi alebo neohlási, napriek tomu, že taká povinnosť mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
  a) skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233, alebo
  b) neobvyklú obchodnú operáciu,
  potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
  (2) Čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak páchateľ nemohol oznámenie alebo ohlásenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu neuviedol do nebezpečenstva trestného stíhania.
  Legalisation of the Proceeds of Crime
  Section 233
  (1) Any person who performs any of the following with regard to income or other property obtained by crime with the intention to conceal such income or thing, disguise their criminal origin, conceal their intended or actual use for committing a criminal offence, frustrate their seizure for the purposes of criminal proceedings or forfeiture or confiscation:
  a)  transfers to himself or another, lends, borrows, transfers in a bank or a subsidiary of a foreign bank, imports, transits, delivers, transfers, leases or otherwise procures for himself or another, or
  b)  holds, hides, conceals, uses, consumes, destroys, alters or damages,
  shall be liable to a term of imprisonment of two to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) by reason of specific motivation, or
  b) and obtains larger benefit for himself or another through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) as a public figure,
  b) and obtains substantial benefit for himself through its commission, or
  c) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains large-scale benefit for himself or another through its commission,
  b) with respect to things originated from the trafficking in narcotics, psychotropic, nuclear or high risk chemical substances, weapons and human beings or from another particularly serious felony, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  Section 234
  (1) Any person who fails to inform or report
  a)  the facts indicating that other person has committed the criminal offence of laundering the proceeds of crime pursuant to Section 233, or
  b) an unusual business transaction,
  although he has such obligation by virtue of his employment, profession, position or function, shall be liable to a term of imprisonment of two to eight years.
  (2) The act referred in paragraph 1 shall not give rise to criminal liability if the offender cannot make the information or report without the risk of criminal prosecution against himself or a close person.
  § 235
  Úžera
  (1) Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 235
  Usury
  (1) Any person who by taking advantage of another person’s distress, inexperience or unsoundness of mind or agitation solicits consideration or the pledge of consideration for the benefit of himself or other person, if the value of such consideration is grossly disproportionate to the value of consideration contributed by the offender, or who enforces such claim or, with the intention of enforcing it, he transfers the claim to himself shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) against a protected person, or
  c) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 236
  Zatajenie veci
  (1) Kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.
  Section 236
  Concealment of a Thing
  (1) Any person who appropriates a thing of a small value belonging to another person, which he got possession of through finding it, by mistake, or otherwise, without the permission of the entitled owner, shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes larger damage through its commission.
  Porušovanie povinnosti
  pri správe cudzieho majetku
  § 237
  (1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
  § 238
  Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  Breach of Trust by Maladministration of Estates of Another
  Section 237
  (1) Any person who causes small damage to another person by breaching his own obligation to take care of or administer another person’s property prescribed by a generally binding legal regulation or imposed by a court decision, or an obligation accepted under a contract, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage through its commission, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offencereferred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifiteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  Section 238
  Any person who by negligence causes substantial damage to another by breaching his own obligation to take care of or administer another person’s property prescribed by a generally binding legal regulation or imposed by a court decision shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  § 239
  Poškodzovanie veriteľa
  (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že
  a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
  b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
  c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
  d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
  a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo
  b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
  (3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.
  (5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  Section 239
  Harm Done to a Creditor
  (1) Any person who prevents, even though in part, the satisfaction of his creditor in such a way that he
  a) destroys, damages, renders unusable, conceals, sells, exchanges or otherwise suppresses even the part of his assets,
  b) encumbers the thing which constitutes the subject-matter of an obligation, or leases it,
  c) pretends or acknowledges a non-existent title or claim to the assets, or assigns his claim, or assumes a debt of another, even though he was neither obliged nor entitled to do so, or
  d) pretends the reduction or loss of his assets,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender who prevents, even though in part, the satisfaction of the creditor of another person in such a way that he
  a) destroys, damages, renders unusable, conceals, sells, exchanges, donates or otherwise suppresses even the part of the assets of the debtor, or
  b) applies a non-existent title or claim to the assets of the debtor.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes larger damage through its commission, or
  b) by reason of specific motivation.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2, and causes substantial damage through its commission.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) causes bankruptcy to the business of another person, or
  c) acting in a more serious manner.
  § 240
  Zvýhodňovanie veriteľa
  (1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.
  Section 240
  Preferential Treatment of a Creditor
  (1) Any person who, in the capacity of a debtor unable to meet all his mature liabilities, prevents, even though in part, the satisfaction of his creditor by preferential treatment of another creditor shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes larger damage.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes large-scale damage.
  § 241
  Machinácie v súvislosti s konkurzným
  a vyrovnacím konaním
  (1) Kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto veriteľovi v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní za súhlas s vyrovnaním poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) z osobitného motívu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  Section 241
  Deceitful Practices in Bankruptcy and Composition Proceedings
  (1) Any person who, in the capacity of a bankruptcy creditor in connection with his voting at the creditors’ meeting or who, in the capacity of a creditor in connection with putting the rectructuring plan to the vote, accepts or receives a pledge of property or other profit shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who, in connection with the voting on compulsory composition, gives, offers or gives a pledge of property or other profit to a creditor in return for his consent with the composition.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a) by reason of specific motivation, or
  b) acting in a more serious manner.
  Marenie konkurzného
  alebo vyrovnacieho konania
  § 242
  (1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
  a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
  b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  Obstructing Bankruptcy
  or Composition Proceedings
  Section 242
  (1) Any person who obstructs the bankruptcy, composition, restructuring or discharge proceedings by
  a)  failing to meet an obligation imposed on him under the act to regulate such proceedings, or
  b)  reporting false data in the list of assets and liabilities,
  shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  § 243
  (1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
  a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
  b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
  c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
  d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
  Section 243
  (1) Any person who obstructs the bankruptcy proceedings by
  a)  concealing an asset which forms a part of the bankrupt’s estate,
  b)  preventing the inclusion and valuation of an asset which forms a part of bankrupt’s estate,
  c)  refusing to surrender an asset which forms a part of bankrupt’s estate, or
  d)  withholding, falsifying or destroying records concerning the assets or financial activities of the debtor,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes larger damage through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes large-scale damage through its commission.
  § 244
  Porušovanie zákazu konkurencie
  (1) Kto ako osoba povinná dodržiavať zákaz konkurencie podľa zákona, zákaz uvedený v takom zákone poruší a spôsobí tým inému väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
  Section 244
  Breaching the Ban on Competition
  (1) Any person being obliged to observe the ban on competition prescribed by law who breaches such ban set forth in the Act concerned, and thus causes larger damage to another, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes large-scale damage through its commission.
  Poškodzovanie cudzej veci
  § 245
  (1) Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu,
  b) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Harm Done to a Thing of Another
  Section 245
  (1) Any person who destroys, damages or renders unusable a thing which belongs to another, and thus causes small damage to another person’s property, shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage through its commission,
  b) against a thing enjoying protection under a separate regulation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 246
  (1) Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu,
  b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
  Section 246
  (1) Any person ho damages a thing which belongs to another by spraying, painting, covering with coloured writing or other substance shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) against a thing enjoying protection under a separate regulation,
  b) and causes substantial damage through its commission,
  c) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes large-scale damage through its commission.
  § 247
  Poškodenie a zneužitie záznamu
  na nosiči informácií
  (1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a
  a) jeho informácie neoprávnene použije,
  b) aké informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
  c) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo
  d) vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo,
  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na účel spáchania činu uvedeného v odseku 1
  a) neoprávnene sleduje prostredníctvom technických prostriedkov neverejný prenos počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v rámci počítačového systému, alebo
  b) zaobstará alebo sprístupní počítačový program a iné zariadenia alebo počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do celého počítačového systému alebo do jeho časti.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 247
  Harm Done to and Abuse of an Information Carrier
  (1) Any person who, with the intention to cause damage or other prejudice to another, or to obtain unjust benefit for himself or other, gains access without lawful authority to a computer system, an information carrier or the part thereof and
  a)  makes unauthorised use of his information,
  b)  unlawfully destroys, damages, deletes, alters such information or reduces their quality,
  c)  makes an unauthorised intervention into the computer hardware or software, or
  d)  obstructs the operation of computer system by inserting, transferring, damaging, deleting, reducing the quality, modifying or suppressing the computer data, or creates non-authentic data with the intention to be deemed or handled as authentic ones for legal use,
  shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender who, with the intention to commit the offence referred to paragraph 1,
  a) using technical means, makes an unauthorised monitoring of the closed transfer of computer data into the computer system, out of or within it, or
  b) procures or makes accessible a computer programme and other equipments or computer password, access code or similar data enabling the access to the computer system in its entirety or to the part thereof.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2, and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 248
  Zneužívanie vlastníctva
  (1) Kto poškodí dôležitý kultúrny záujem alebo iný všeobecný záujem tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou alebo zašantročí vlastnú vec alebo jej časť, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.
  Section 248
  Abuse of Property
  (1) Any person who causes prejudice to an important cultural or other important public interest by destroying, damaging, rendering unusable or misplacing a thing which belongs to him and which enjoys protection under a separate regulation shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes larger damage through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes large-scale damage or other particularly serious consequence through its commission.
  § 249
  Poškodzovanie a znehodnocovanie
  kultúrneho dedičstva
  (1) Kto bez povolenia vykonáva archeologický výskum alebo výkopy na území s archeologickými nálezmi, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým väčšiu škodu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 249
  Damaging and Devaluation of Cultural Heritage
  (1) Any person who, without authorisation, carries our archaeological research or excavations in archaeological sites shall be liable to a term of imprisonement of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) and appropriates a thing which represents an archaeological finding, and thus causes larger damage.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and appropriates a thing which represents an archaeological finding, and thus causes substantial damage.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and appropriates a thing which represents an archaeological finding, and thus causes large-scale damage,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  PIATA HLAVA
  TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE
  CHAPTER FIVE
  ECONOMIC CRIMINAL OFFENCES
  Prvý diel
  Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku
  Title One
  Criminal Offence Endangering Market Economy
  § 250
  Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži
  (1) Kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že
  a) nekalou súťažou v hospodárskom styku poškodí dobrú povesť súťažiteľa, alebo
  b) konaním, ktoré je v rozpore so zákonom upravujúcim ochranu hospodárskej súťaže, spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu alebo ohrozí chod jeho podniku,
  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) a spôsobí ním úpadok podniku iného súťažiteľa,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  Section 250
  Abusing Participation in Economic Competition
  (1) Any person who abuses participation in economic competition, and through
  a)  harming, by means of unfair competition, the goodwill of a competitor’s undertaking, or
  b)  acting in breach of the legislation governing the protection of economic competition, he causes substantial damage to other competitor or endangers the operation of his undertaking,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to six years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes large-scale damage through its commission,
  b)  and causes bankruptcy to other competitor’s undertaking through its commission,
  c)  by reason of specific motivation, or
  d)  acting in a more serious manner.
  § 251
  Neoprávnené podnikanie
  (1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) tým, že použije iného ako pracovnú silu, alebo
  c) a získa ním väčší prospech.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 251
  Unlawful Business Activity
  (1) Any person who unlawfully carries out small-scale business activities shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a)  acting in a more serious manner,
  b)  by employing another without registering him as his employee, or
  c)  and obtains larger benefit for himself through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to eight years if he commits the offence reffered to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 252
  Neoprávnené obchodovanie s devízovými
  hodnotami a poskytovanie devízových služieb
  (1) Kto neoprávnene obchoduje s devízovými hodnotami alebo neoprávnene poskytuje devízové peňažné služby
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) vo väčšom rozsahu, alebo
  c) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním prospech veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 252
  Unlawful Trading in Foreign Currency and Providing Foreign-Exchange Services
  (1) Any person who trades in foreign currency or provides foreign-exchange services without lawful authority
  a)  acting in a more serious manner,
  b)  on a larger scale, or
  c)  in spite of having been convicted for the same or similar offence during the last twenty-four months or sanctioned during the last twelve months,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and obtains substantial benefit for himself through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains large-scale benefit for himself through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 253
  Nepovolená výroba liehu
  (1) Kto bez povolenia vo väčšom množstve vyrába lieh alebo kto lieh bez povolenia vyrobený vo väčšom množstve prechováva alebo uvádza do obehu, potrestá sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene vyhotoví alebo prechováva zariadenie na výrobu liehu.
  Section 253
  Illegal Alcohol Production
  (1) Any person who produces alcohol in larger quantity without a licence, or who has in his possession or puts into circulation larger quantity of alcohol produced without a licence, shall be liable, unless the offence carries a more severe penalty, to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who unlawfully produces or has in his possession an apparatus for producing alcohol.
  § 254
  Porušovanie predpisov o obehu
  tovaru v styku s cudzinou
  (1) Kto vo väčšom rozsahu ohrozí všeobecný záujem tým, že poruší zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Kto vo väčšom rozsahu skráti alebo nezaplatí clo alebo inú platbu vyberanú podľa zákona pri dovoze tovaru, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 najmenej s dvoma osobami.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 254
  Breach of Regulations Governing Imports and Exports of Goods
  (1) Any person who gives rise to considerable endangering of public interest by breaching the prohibition of or the restriction imposed on the import, export or transit of goods shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) Any person who by larger amount curtails the payment of or fails to pay a customs duty or other payment levied pursuant to the law on imported goods shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2 with at least two more persons.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a)  and causes substantial damage or other particularly serious consequence through its commission, or,
  b)  acting in a more serious manner.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  Porušovanie predpisov o nakladaní
  s kontrolovaným tovarom a technológiami
  § 255
  (1) Kto poruší zákaz alebo obmedzenie týkajúce sa nakladania s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Kto bez povolenia vyvezie tovar alebo technológie kontrolované podľa osobitných predpisov alebo ich prevedie na cudzí štát alebo na organizáciu, ktorá má sídlo v cudzine, alebo na cudzieho činiteľa, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  Breach of Regulations Governing the Handling
  of Controlled Goods and Technologies
  Section 255
  (1) Any person who breaches the prohibition of or the restriction imposed on the handling of goods and technologies controlled under separate regulations shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) Any person who exports without licence the goods or technologies controlled under separate regulations, or transfers them to a foreign state or an organisation having its registered office in a foreign country or to a foreign representative, shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  § 256
  (1) Kto poruší alebo nesplní dôležitú povinnosť svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie a spôsobí tým, že sa neoprávnene vydá povolenie na nakladanie s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov alebo že taký tovar unikne z evidencie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a z toho dôvodu sa tovar dostal do cudziny,
  b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  c) v úmysle získať značný prospech.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) v úmysle získať prospech veľkého rozsahu, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 256
  (1) Any person who breaches or fails to fulfil an important duty arising from his employment, profession, position or office, and thus causes a licence to be unlawfully issued for handling the goods and technologies controlled under separate regulations, or allows such goods to disappear from the records, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and thus the goods were transferred to a foreign country,
  b)  and causes substantial damage through its commission, or
  c)  with the intention to obtain substantial benefit.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes large-scale damage through its commission,
  b)  with the intention to obtain large-scale benefit, or
  c)  as a member of a dangerous grouping.
  § 257
  (1) Kto dosiahne na základe nepravdivého alebo neúplného údaja vydanie dokladu potrebného pre orgány kontrolujúce tovar a technológie podľa osobitných predpisov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto podklady potrebné na evidenciu tovaru a technológií kontrolovaných podľa osobitných predpisov zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými, zatají alebo nevedie evidenciu, alebo kto urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, v ktorom sa vedie evidencia tohto tovaru a technológií.
  Section 257
  (1) Any person who obtains a document, required by the authorities in charge of monitoring goods and technologies subject to separate regulations, on the basis of false or incomplete data shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who destroys, damages, renders unusable or conceals documents required for keeping the records on goods and technologies controlled under separate regulations, or who fails keeping such records, or who interferes with computer hardware or software used to keep the records on such goods or technologies.
  § 258
  Ohrozenie devízového hospodárstva
  (1) Kto ohrozí devízové hospodárstvo tým, že v čase trvania depozitnej povinnosti alebo núdzového stavu v devízovom hospodárstve poruší v malom rozsahu devízové predpisy, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 258
  Endangering Foreign Exchange Trade
  (1) Any person who, during the period of imposed deposit duty or emergency situation in foreign exchange trade, endangers foreign exchange trade by a minor breach of the foreign exchange regulations shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to six years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  Druhý diel
  Trestné činy proti hospodárskej disciplíne
  Title Two
  Criminal Offences against Economic Discipline
  Skresľovanie údajov hospodárskej
  a obchodnej evidencie

  § 259
  (1) Kto uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na
  a) štatistické zisťovanie v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,
  b) evidenciu zamestnancov v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,
  c) kontrolu účtovníctva,
  d) kontrolu použitia dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce,
  e) určenie ceny majetku alebo kurzu cenného papiera pri jeho prevode alebo prechode na inú osobu,
  f) konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo oddĺženie, alebo
  g) zápis do obchodného registra alebo katastra nehnuteľností, evidencie motorových vozidiel alebo iného registra podľa osobitného predpisu,
  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle uvedenom v odseku 1
  a) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo
  b) podklady uvedené v odseku 1 zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými alebo nevedie.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním značnú škodu,
  b) závažnejším spôsobom konania, alebo
  c) z osobitného motívu.
  (4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) a spôsobí obzvlášť závažnú poruchu v chode hospodárstva Slovenskej republiky alebo iný obzvlášť závažný následok.
  Distortion of Data in Financial and Commercial Records
  Section 259
  (1) Any person who presents false or grossly distorted data, or conceals mandatory data concerning important facts in a statement, report, input data entered into the computer or in other documents, which serve for
  a) statistical verification, with the intention to obtain undue advantages for himself or another,
  b) employee records, with the intention to obtain undue advantages for himself or another,
  c) controlling accounting records,
  d) controlling the use of grants, subsidies or other State budget allocation, allocations from the budgets of a public institution, the State fund, a higher territorial unit or municipality,
  e) setting the value of property or security rate being transferred or assigned to other person,
  f) bankruptcy, composition, restructuring or write-off of debt, or
  g) entry into the Register of Companies or the Land Register, the Motor Vehicle Records or other register pursuant to a special regulation,
  shall be liable to a term of imprisonment of between six months to three years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who, with the intention referred to in paragraph 1,
  a)  interferes with computer hardware or software, or
  b)  destroys, damages, renders unusable or fails to keep the records referred to in paragraph 1.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a)  and causes substantial damage through its commission,
  b)  acting in a more serious manner, or
  c)  by reason of specific motivation.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a)  and causes large-scale damage through its commission, or
  b)  causes a particularly serious disturbance to the running of the economy of the Slovak Republic or other particularly serious consequence.
  § 260
  Kto sa z nedbanlivosti dopustí trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie konaním uvedeným v § 259 ods. 1 okrem písmena a) alebo b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky až osem rokov.
  Section 260
  Any person who by negligence commits the criminal offence of distorting data in financial and commercial records pursuant to Section 259 par. 1 except for subparagraphs a) or b), thus causing large-scale damage, shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev
  § 261
  (1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
  Damaging Financial Interests of the European Communities
  Section 261
              (1) Any person who uses or presents a false, incorrect or incomplete statement or document, or fails to provide mandatory data, or uses funds from the general budget of the European Communities or the budget managed by or on behalf of the European Communities for purpose other than that for which they were originally intended, and thus allows embezzlement or illegal withholding of funds from the aforesaid budget shall be liable to a term of imprisonment of between six months to three years.
              (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes larger damage through its commission,
  b)  by reason of specific motivation, or
  c)  acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
              (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 262
  (1) Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým umožní spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
  Section 262
   (1) Any person who by breaching or failing to comply with an obligation resulting from his employment, occupation, position or function in the management or supervision over his subordinates enables the commission of the criminal offence pursuant to Section 261 paragraph 1 shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
              (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to three years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes substantial damage.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes large-scale damage.
  § 263
  (1) Kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy Európskych spoločenstiev konaním uvedeným v § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  Section 263
  (1)        Any person who by negligence causes damage to the financial interests of the European Communities acting as referred to in Section 261 paragraph 1 shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  2)         The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to three years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes substantial damage.
  § 264
  Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva
  (1) Kto vyzvedá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, poštové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo alebo daňové tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe alebo kto také tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 264
  Endangering Trade, Bank, Postal, Telecommunication and Tax Secrets
  (1) Any person who elicits information subject to trade, bank, postal, telecommunication or tax secrets with the intention of disclosing it to an unauthorised person, or who wilfully discloses such secrets to an unauthorised person, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 265
  Zneužívanie informácií v obchodnom styku
  (1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo dá podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako zamestnanec, člen štatutárneho orgánu, spoločník, podnikateľ alebo účastník na podnikaní dvoch alebo viacerých podnikov alebo právnických osôb s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti v úmysle uvedenom v odseku 1 uzavrie alebo dá podnet na uzavretie zmluvy na úkor jednej alebo viacerých z nich.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 265
  Insider Trading
  (1) Any person who unlawfully uses information which has not yet become public knowledge and which he has obtained by virtue of his employment, profession, position or function, and whose disclosure is liable to have a major impact on the decision in a commercial transaction, and who concludes or instigates the conclusion of a contract or an operation on the organised stock or commodities exchange, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who, in his capacity of an employee, member of a statutory body, associate, entrepreneur, or participant in business operations of two or more undertakings or legal entities engaged in the same or similar line of business, with the intention referred to in paragraph 1, concludes or instigates the conclusion of a contract which prejudices one or several of such undertakings or legal entities.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  Machinácie pri verejnom
  obstarávaní a verejnej dražbe
  § 266
  (1) Kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu,
  b) z osobitného motívu,
  c) ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen privatizačnej komisie, licitátor,
  d) a žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, alebo
  e) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Deceitful Practices in Public Procurement and Public Auction
  Section 266
  (1) Any person who, in connection with public procurement or public auction, breaches a generally binding legal regulation on public procurement or public auction with the intention to cause damage to another or to obtain benefit for himself or another, or secures preferential treatment or more advantageous terms for a certain tenderer in public procurement or a bidder in public auction at the expense of other tenderers or bidders, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes substantial damage through its commission,
  b)  by reason of specific motivation,
  c)  as the announcer or organiser of public procurement or public auction, member of a privatisation commission, auctioneer,
  d)  and requests, accepts or solicits a pledge of property or other benefit, or
  e)  acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes large-scale damage through its commission, or
  b)  as a member of a dangerous grouping.
  § 267
  Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejným obstarávaním tým, že
  a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na verejnom obstarávaní,
  b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na verejnom obstarávaní, alebo
  c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na verejnom obstarávaní,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Section 267
  Any person who uses deceitful practices in public procurement, namely if he
  a)  forces another, through more serious misconduct, to refrain from taking part in public procurement,
  b)  provides, offers or promises property or other proceeds to another in exchange for refraining from taking part in public procurement, or
  c)  requests or accepts property or other proceeds in exchange for refraining from taking part in public procurement,
  shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  § 268
  Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejnou dražbou veci tým, že
  a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri dražbe,
  b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe, alebo
  c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  Section 268
  Any person who uses deceitful practices in public auctions, namely if he
  a)  forces another, through more serious misconduct, to refrain from submitting bids in an auction,
  b)  provides, offers or promises property or other proceeds to another in exchange for refraining from submitting bids in a public auction, or
  c)  requests or accepts property or other proceeds in exchange for refraining from submitting a bid in a public auction,
  shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  § 269
  Poškodzovanie spotrebiteľa
  (1) Kto poškodí spotrebiteľa a spôsobí mu malú škodu tým, že
  a) klame spotrebiteľa na kvalite, množstve alebo hmotnosti tovaru alebo na druhu, akosti a množstve poskytovaných výkonov, alebo
  b) uvedie na trh výrobky, práce alebo služby a zatají pritom ich podstatné vady,
  c) ako oprávnená osoba na strane predávajúceho určí cenovú ponuku, na základe ktorej dôjde k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby za cenu prevyšujúcu obmedzenie ustanovené všeobecne závazným právním predpisom, alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe,
  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním väčší prospech,
  b) závažnejším spôsobom konania, alebo
  c) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech značného rozsahu alebo spôsobí poruchu v zásobovaní.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech veľkého rozsahu.
  Section 269
  Harm Cause to a Consumer
  (1) Any person who causes harm to a consumer thus causing him small damage through,
  a)  cheating on the quality, quantity or weight of goods, or type, quality and quantity of services provided, or
  b)  introducing goods, works or services on the market while withholding information about their substantial defects,
  c) making the price offer, as a person authorised by the seller, as a consequence of which the goods are sold or the services are provided for the price exceeding the limit set forth under a generally binding legal regulation or a decision based upon it,
  shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains larger benefit through its commission,
  b) acting in a more serious manner, or
  c) in spite of having been convicted for the same offence during the past twenty-four months or released from the service of a term of imprisonment imposed upon him for such offence.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he obtains substantial benefit or causes goods supply failure.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he obtains large-scale benefit.
  § 269a
  Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi
  (1) Kto poruší práva spotrebiteľa konaním spočívajúcim v obchodných praktikách, ktoré sa podľa osobitného predpisu o ochrane spotrebiteľa považujú za kažkých okolností za nekalé,
  a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo
  b) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,
  potrestá sa trestom odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poruší práva spotrebiteľa tým, že dá na konanie spočívajúce v obchodných praktikách podľa odseku 1 pokyn, hoci predávajúci bol za obdobné konanie v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
  Section 269a
  Unfair Trade Practices Directed towards a Consumer
  (1) Any person who breaches consumer’s rights by using trade practices that are under any circumstances considered unfair pursuant to a special consumer protection regulation,
  a) in spite of having been convicted for the same offence during the past twenty-four months or released from the service of a term of imprisonment imposed upon him for such offence, or
  b) in spite of having been sanctioned for the same offence during the past twenty-four months,
  shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who breaches consumer’s rights through giving an instruction to use trade practices as referred to in paragraph 1, in spite of having been sanctioned for the same offence during the past twenty-four months.
  Tretí diel
  Trestné činy proti mene a trestné činy daňové
  Title Three
  Currency and Tax Related Criminal Offences
  § 270
  Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená
  výroba peňazí a cenných papierov
  (1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) vo väčšom rozsahu.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  b) vo veľkom rozsahu.
  Section 270
  Forgery, Fraudulent Alteration and Illicit Manufacturing of Money and Securities
  (1) Any person who procures counterfeit, fraudulently altered or illicitly manufactured money or securities for himself or another, or who has such money or securities in his possession, shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (2) Any person who counterfeits, fraudulently alters or illicitly manufactures money or securities, or who counterfeits, fraudulently alters or illicitly manufactures money or securities with the intention of using them as genuine or as money or securities of a higher denomination, or who uses counterfeit, fraudulently altered or illicitly manufactured money or securities as genuine, shall be liable to a term of imprisonment of seven to ten years.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a)  acting in a more serious manner, or
  b)  on a larger scale.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a)  as a member of a dangerous grouping,
  b)  on an extensive scale.
  § 271
  Uvádzanie falšovaných, pozmenených
  a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov
  (1) Kto dovezie, vyvezie, prepraví, prijme alebo získa falšované, pozmenené a neoprávnene vyrobené peniaze a cenné papiere s cieľom uviesť ich do obehu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.
  (2) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto použije falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere ako pravé.
  Section 271
  Uttering Counterfeit, Fraudulently Altered and Illicitly Manufactured Money and Securities
  (1) Any person who imports, exports, transports, accepts or obtains counterfeit, fraudulently altered or illicitly manufactured money or securities with the intention of uttering them shall be liable to a term of imprisonment of seven to ten years.
  (2) Any person who, having received the payment in counterfeit, fraudulently altered or illicitly manufactured money presented as genuine, utters them as genuine shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (3) The same sentence as referred to in paragraph 2 shall be imposed on any person who uses counterfeit, fraudulently altered or illicitly manufactured securities as genuine.
  § 272
  Výroba a držba falšovateľského náčinia
  (1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný predmet, alebo počítačový program určený na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí alebo ich ochranných prvkov, cenných papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných uzáverov alebo znakov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 pri výkone svojho povolania.
  Section 272
  Manufacturing and Possession of Instruments for Counterfeiting and Forgery
  (1) Any person who manufactures, procures for himself or another, or has in his possession an instrument or other object or software suitable for counterfeiting or alteration of money or their security features, securities, official documents, official seals and official seal-offs or emblems shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 in connection with the performance of his profession.
  § 273
  Ohrozovanie obehu peňazí
  Kto bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze alebo poškodzuje tuzemské peniaze, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.
  Section 273
  Endangering Circulation of Domestic Currency
  Any person who refuses to accept domestic currency without having a valid reason or damages domestic currency shall be liable to a term of imprisonment of up to six months.
  § 274
  Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín,
  nálepiek a poštových pečiatok
  (1) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí kolkové známky, tuzemské alebo cudzozemské poštové ceniny vrátane cenín stiahnutých z obehu, poštové nálepky alebo poštové pečiatky v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo kto také známky, ceniny, nálepky alebo pečiatky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním väčší prospech,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 274
  Forgery, Fraudulent Alteration and Illicit Manufacturing of Duty Stamps, Postage Stamps, Stickers and Postmarks
  (1) Any person who counterfeits, alters or illicitly manufactures duty stamps, domestic or foreign postage stamps including those withdrawn from circulation, postage stickers or postmarks with the intention to cause harm to another or obtain undue benefit for himself or another, or who utters such duty stamps, postage stamps, stickers or postmarks or uses them as genuine, shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains larger benefit for himself through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains large-scale benefit through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 275
  Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných
  technických opatrení na označenie tovaru
  (1) Kto falšuje alebo pozmení kontrolné známky, kontrolné pásky alebo iné kontrolné technické opatrenia na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto také kontrolné známky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé, alebo ich prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním väčší prospech,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 275
  Forgery and Fraudulent Alteration of Control Technical Measures for Labelling Goods
  (1) Any person who counterfeits or fraudulently alters control stamps, control strips or other technical control measures designed to label goods for taxation or other purposes set forth under a generally binding legal regulation with the intention to cause harm to another, or to obtain undue benefit for himself or another, or who utters such control stamps or uses them as genuine or has them in his possession, shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains larger benefit through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains large-scale benefit through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 276
  Skrátenie dane a poistného
  (1) Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a už bol za taký čin odsúdený,
  b) a na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver,
  c) závažnejším spôsobom konania, alebo
  d) vo väčšom rozsahu.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Section 276
  Tax and Insurance Evasion
  (1) Any person who, in a small amount, minimizes tax, a contribution to the social insurance fund, the national health insurance fund or the old age pension fund shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and he was already convicted for such offence,
  b) and breaks an official seal-off to facilitate the commission of such offence,
  c) acting in a more serious manner, or
  d) on a larger scale.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on a substantial scale.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  § 277
  Neodvedenie dane a poistného
  (1) Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, alebo kto neoprávnene v malom rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) vo väčšom rozsahu.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Section 277
  Failure to Pay Tax and Insurance
  (1) Any person who, in a small amount, withholds and fails to return to a designated beneficiary due tax, a contribution to the social insurance fund, the national health insurance fund or the old age pension fund that he deducts or collects in compliance with the law, or who unlawfully puts forwards a claim for refund of value added tax or excise tax with the intention to obtain undue benefit for himself of another, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) on a larger scale.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes substantial damage.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  § 278
  Nezaplatenie dane
  (1) Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Section 278
  Failure to Pay Tax
  (1) Any person who fails to pay due tax shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on a substantial scale.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  § 279
  Porušenie predpisov o štátnych
  technických opatreniach na označenie tovaru
  (1) Kto s kontrolnými známkami, kontrolnými páskami alebo inými kontrolnými technickými opatreniami na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom nakladá v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom dovezie, vyvezie, prepraví, dá prepraviť, uvádza do obehu alebo prechováva tovar bez kontrolných známok, kontrolných pások alebo bez iných kontrolných technických opatrení na jeho označenie na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 279
  Breach of Regulations Governing State Technical Measures for Labelling Goods
  (1) Any person who, with the intention of causing damage to another or to obtain undue benefit for himself or another, breaches a generally binding legal regulation by unlawful use of control stamps, control strips or other technical control measures designed to label goods for taxation or other statutory purposes, or who breaches a generally binding legal regulation by importing, exporting, transporting, having transported, putting into distribution or possessing goods with no control stamps, control strips or other technical control measures designed to label goods for taxation or other statutory purposes, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 280
  Spoločné ustanovenie
  Ochrana podľa tohto dielu sa popri platných peniazoch poskytuje aj neplatným peniazom počas obdobia určeného na ich výmenu, peniazom v čase spáchania trestného činu nevydaným, ale určeným na vydanie do obehu, ako aj cudzozemským peniazom vrátane meny euro a cudzozemským cenným papierom vrátane cudzozemských cenných papierov hromadne vydaných, ktoré znejú na majiteľa alebo sú rubopisom prevoditeľné.
  Section 280
  Common Provision
  Protection under this Title shall be granted, apart from current money, also in respect of not current money during the period designed for its replacement, money not yet issued at the time of the commission of the criminal offence but designed for circulation, as well as money in foreign currency including euro, and foreign securities including foreign wholesale securities on bearer or transferable by endorsement.
  Štvrtý diel
  Trestné činy proti priemyselným
  právam a proti autorskému právu
  Title Four
  Offences against Industrial Property Rights and against Copyright
  § 281
  Porušovanie práv k ochrannej známke,
  označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu
  (1) Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu
  a) uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením výrobku, ku ktorému právo používať ho patrí inému, alebo
  b) neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním značnú škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 281
  Infringing Trademark, Registered Apellation of Origin and Trade Name Rights
  (1) Any person who introduces goods or provides services under a designation which is unlawfully identical with a trademark exclusively owned by another or a designation which can be easily mistaken with the latter shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who, in order to generate economic gain,
  a)         introduces goods under a designation which is unlawfully identical with an appelation of origin or a geographical indication exclusively owned by another or a designation which can be easily mistaken with the latter, or
  b) unlawfully uses an identical trade name or any other designation that can be mistaken with such trade name of a legal entity or a natural person.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes substantial damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 282
  Porušovanie priemyselných práv
  (1) Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
  Section 282
  Infringing Industrial Property Rights
  (1) Any person who unlawfully violates the right to a patent, utility model, design, topography of a semiconductor product or registered plant or animal species shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  § 283
  Porušovanie autorského práva
  (1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) závažnejším spôsobom konania,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) prostredníctvom počítačového systému.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 283
  Infringement of Copyright
  (1) Any person who unlawfully infringes the protected copyright to a work, performance by a performing artist, an audio recording or audio-video recording, radio or television programme or database shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) acting in a more serious manner,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) via computer system.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  ŠIESTA HLAVA
  TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ
  A PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
  CHAPTER SIX
  CRIMINAL OFFENCES AGAINST PUBLIC SAFETY AND AGAINST THE ENVIRONMENT
  Prvý diel
  Trestné činy všeobecne nebezpečné
  Title One
  Criminal Offences against Public Safety
  Všeobecné ohrozenie
  § 284
  (1) Kto úmyselne
  a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo
  b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,
  potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.
  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Endangering Public Safety
  Section 284
  (1) Any person who intentionally
  a) exposes a group of people to the danger of death or grievous bodily harm, or exposes the property of another to the danger of large-scale damage by causing fire or flooding, or malfunctioning or accident of a means of public transportation, or harmful effects of explosives, gas, electricity, radioactivity or other similarly dangerous substances or forces, or commits other similarly dangerous act (general endangerment), or
  b) increases general endangerment or frustrates the efforts designed to prevent or mitigate it,
  shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) with the intention to prevent or obstruct the exercise of fundamental rights and freedoms by another.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) as a member of a dangerous grouping.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  § 285
  (1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním
  a) značnú škodu, alebo
  b) ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.
  Section 285
  (1)        Any person who causes or increases general endangerment by negligence, or frustrates the efforts designed to prevent or mitigate it, shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
   (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1 acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to five years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes
  a)  substantial damage, or
  b)  grievous bodily harm of death.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he causes grievous bodily harm or death to several persons through the commission of the offence referred to in paragraph 1.
  Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia
  § 286
  (1) Kto úmyselne ohrozí prevádzku
  a) verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej siete alebo prostriedku hromadnej prepravy alebo odstráni, alebo urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo príkazovú,
  b) ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,
  c) energetického zariadenia alebo verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie,
  d) verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo inej mimoriadnej udalosti,
  e) podmorského kábla alebo podmorského potrubia,
  f) obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným podobným útokom alebo ich následkom,
  g) stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, alebo
  h) podobného všeobecne prospešného zariadenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním poruchu prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Damaging and Endangering the Operation of Publicly Owned Utility
  Section 286
  (1) Any person who intentionally endangers the operation of
  a)  a public telecommunication installation, a public post office network or a means of public transportation, or removes or renders unusable a prohibitory or mandatory vertical traffic sign,
  b)  an installation designed to provide protection from emissions of pollutants,
  c)  a power-generating installation or public water supply or sewage systems,
  d)  a public facility designed to provide protection against fire, flooding, or other emergency event
  e)  a sea-floor cable or sea-floor pipeline,
  f) a defence or protective facility designed to provide protection against air raids or similar attacks or their effects, or
  g)  forestry buldings and equipment, or
  h)  a similar publicly owned utility,
  shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes the breakdown of operation of a publicly owned utility, or
  b) under a crisis situation.
  § 287

  Kto úmyselne zničí alebo urobí neupotrebiteľnou zreteľne označenú značku bodu astronomicko-geodetickej siete alebo základného nivelačného bodu, alebo oporného gravimetrického bodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  Section 287
  Any person who intentionally destroys or renders unusable a clearly marked point of astronomical geodetic network or a basic levelling point or a gravimetric point shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  § 288
  Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 s výnimkou zvislej dopravnej značky zákazovej alebo príkazovej, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.
  Section 288
  Any person who endangers the operation of a public owned utility pursuant to Section 286 by negligence, except for a prohibitory or mandatory vertical traffic sign, shall be liable to a term of imprisonment of up to six months.
  § 289
  Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
  (1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,
  a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený,
  b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo
  c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku,
  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.
  Section 289
  Menace due to Intoxication
  (1) Any person who performs an employment or other activity whereby he could endanger human lives or limbs or cause considerable damage to property while being in a condition he has voluntarily induced himself through ingestion of an addictive substance which makes him unfit to perform such an activity,
  a)  in spite of having been convicted for the same offence or released from serving an imprisonment sentence imposed in respect of such offence during the last twenty-four months,
  b)  in spite of having been sanctioned for a similar offence committed under the influence of an addictive substance during the last twenty-four months, or
  c)  caused, even though by negligence, bodily harm to another or larger damage to the property of another,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he, while being in a condition he has voluntarily induced himself through ingestion of an addictive substance, performs activity whereby he could endanger human lives or limbs or cause considerable damage to property in performance of the employment or other activity in which the influence of an addictive substance presents a particular danger, especially if he drives a means of public transportation.
  § 290
  Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni
  (1) Kto zmarí alebo sťaží odvrátenie alebo zmiernenie hrozivej tiesne, ktorá priamo postihuje skupinu osôb, tým, že bez závažného důvodu
  a) odoprie pomoc, ktorá je mu podľa zákona uložená alebo na ktorú sa zaviazal, alebo
  b) zmarí poskytnutie takej pomoci inou osobou,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) napriek tomu, že hrozivú tieseň sám zavinil.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Section 290
  Breach of Duty under Imminent Danger Situation
  (1) Any person who frustrates or obstructs the prevention or mitigation of imminent danger situation, to which a group of persons are directly exposed, through, without reasonable grounds,
  a)  denying assistance he has an obligation by law to provide or he has pledged to provide, or
  b) obstructing the provision of such assistance by other person,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a)  acting in a more serious manner,
  b)  against a protected person,
  c)  by reason of specific motivation, or
  d)  in spite of having caused the imminent danger situation himself.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  Ohrozenie bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode
  § 291
  (1) Kto na palube vzdušného dopravného prostriedku alebo lode s úmyslom získať alebo vykonávať kontrolu nad takým prostriedkom
  a) použije proti inému násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia,
  b) vyhráža sa inému usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo
  c) zneužije bezbrannosť iného,
  potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.
  (2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Endangering the Safety of an Aircraft and a Civilian Vessel
  Section 291
  (1) Any person who with the intention to seize or exercise control over an aircraft or a civilian vessel, on the board of such means of transport,
  a)  uses violence or the threat of imminent violence against another,
  b)  threatens another with killing, inflicting bodily harm or causing large-scale damage, or
  c)  abuses defencelessness of another,
  shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) acting in a more serious manner.
  3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  § 292
  Kto oznámi nepravdivú informáciu, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo prevádzku vzdušného dopravného prostriedku za letu alebo lode za plavby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  Section 292
  Any person who gives false information, which is liable to jeopardise the safety or operation of an aircraft in flight or of a civilian vessel afloat, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  § 293
  Zavlečenie vzdušného dopravného
  prostriedku do cudziny
  (1) Kto sa na účel zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny takého prostriedku zmocní alebo neoprávnene použije taký prostriedok, ktorý mu bol zverený, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.
  (2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
  Section 293
   Hijacking an Aircraft to a Foreign Country
  (1) Any person who, with the intention to hijack an aircraft to a foreign country, seizes the control of or uses without lawful authority such a means of transport he has been entrusted shall be liable to a term of imprisonment of seven to fifteen years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he causes death through the commission of the offence referred to in paragraph 1.
  Nedovolené ozbrojovanie
  a obchodovanie so zbraňami
  § 294
  (1) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží strelivo bez povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži alebo drží strelnú zbraň, jej súčasť alebo komponent bez povolenia alebo bez označenia zbrane určeného na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak na strelnej zbrani sfalšuje, nedovolene zahladí, odstráni alebo inak pozmení označenie určené na jej identifikáciu a sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
  a) závažnejším spôsobom konania
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) vo väčšom rozsahu.
  (5) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
  a) ako člen nebezpečného zoskupenia,
  b) vo veľkom rozsahu, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Prohibited Acquisition and Possession of Firearms and Trafficking in them
  Section 294
  (1) Any person who, for himself or another, manufactures, imports, exports, transits, transports, procures or possesses ammunition without a licence, or who mediates such activity, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) Any person who, for himself or another, manufactures, imports, exports, transits, procures or possesses a firearm, any part or component thereof without a licence, or without bearing a firearm identification mark required for its identification under an international treaty whereby the Slovak Republic is bound, or who mediates such activity, shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (3) The same sentence as referred to in paragraph 2 shall be imposed on the offender who counterfeits, unlawfully obliterates, removes or otherwise alters an identification mark on a firearm required for its identification and supervision under an international treaty whereby the Slovak Republic is bound.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1, 2 or 3
  a) acting in a more serious manner,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) on a larger scale.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of eight to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraphs 1, 2 or 3
  a) as a member of a dangerous grouping,
  b) on an extensive scale, or
  c) under a crisis situation.
  § 295
  (1) Kto bez povolenia
  a) vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému hromadne účinnú zbraň alebo jej súčasť, alebo komponent,
  b) hromadí strelné zbrane, hromadne účinné zbrane, strelivo alebo výbušniny, alebo
  c) niektorú z činností uvedených v písmene a) alebo b) sprostredkuje,
  potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa páchateľ potrestá, ak
  a) protipechotnú mínu sebe alebo inému vyvíja, vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži, drží, skladuje alebo použije, alebo
  b) projektuje stavbu alebo používa prevádzku na výrobu chemických zbraní.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) vo väčšom rozsahu.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  b) v značnom rozsahu.
  (5) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) vo veľkom rozsahu, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Section 295
  (1) Any person who, without a licence,
  a) manufactures, imports, exports, transits, transports, procures or possesses for himself or another a weapon of mass destruction or any part or component thereof,
  b) accumulates firearms, weapons of mass destruction, ammunition or explosives, or
  c) mediates any of the activities referred to in subparagraps a) or b),
  shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on the offender if he,
  a) for himself or another, develops, manufactures, imports, exports, transits, transports, procures, possesses, stores or uses an anti-personnel land mine, or
  b) designs a building construction or uses a facility for chemical weapons production.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a) acting in a more serious manner,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) on a larger scale.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a) as a member of a dangerous grouping, or
  on a considerable scale.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a) on an extensive scale, or
  b) under a crisis situation.
  § 296
  Založenie, zosnovanie
  a podporovanie zločineckej skupiny
  Kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
  Section 296
  Establishing, Masterminding and Supporting a Criminal Group
  Any person who establishes or masterminds a criminal group, is its member, actively participates in it or supports it shall be liable to a term of imprisonmentof five to ten years.
  § 297
  Založenie, zosnovanie
  a podporovanie teroristickej skupiny
  Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov.
  Section 297
  Establishing, Masterminding and Supporting a Terrorist Group
  Any person who establishes or masterminds a terrorist group, is its member, actively participates in it or supports it shall be liable to a term of imprisonmentof eight to fifteen years.
  Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov
  § 298
  (1) Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, vymení, upraví, použije, dá na prepravu alebo inak sebe alebo inému zadováži alebo prechováva jadrový alebo iný obdobný rádioaktívny materiál alebo vysokorizikovú chemickú látku, alebo vysoko rizikový biologický agens alebo toxín, alebo veci určené na ich výrobu,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) a získa ním značný prospech, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
  b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Illicit Manufacturing and Possession of Nuclear Materials, Radioactive Substances, Hazardous Chemicals and Hazardous Biological Agents and Toxins
  Section 298
  (1) Any person who, without having a licence, manufactures, imports, exports, transits, purchases, sells, exchanges, modifies, uses, has transported or otherwise procures for himself or another, or has in his possession nuclear or other similar radioactive material or hazardous chemical, or hazardous biological agent or toxin, or paraphernalia designed for their manufacturing, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission,
  b) and obtains considerable benefit through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission,
  b) and obtains large-scale benefit through its commission, or
  c) under a crisis situation.
  § 299
  (1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky, alebo vysokorizikovej chemickej látky, alebo vysoko rizikového biologického agensu a toxínu potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného značný prospech.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.
  Section 299
  (1) Any person who manufactures, procures for himself or another, or has in his possession paraphernalia designed for illicit manufacturing of nuclear or other similar radioactive material or hazardous chemical, or hazardous biological agent and toxin, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and obtains larger benefit for himself or another through its commission.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and obtains considerable benefit for himself or another through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and obtains large-scale benefit for himself or another through its commission.
  Druhý diel
  Trestné činy proti životnému prostrediu
  Title Two
  Criminal Offences against the Environment
  Ohrozenie a poškodenie
  životného prostredia
  § 300
  (1) Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potrestá, kto v chránenom území neoprávnene postaví stavbu.
  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním na životnom prostredí značnú škodu.
  (5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním na životnom prostredí škodu veľkého rozsahu.
  Endangering and Damaging the Environment
  Section 300
  (1) Any person who wilfully creates the danger of smaller environmental damage by violating generally binding legal environmental protection regulations or the rules of protection and management of natural resources including natural healing resources and natural resources of mineral table water shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) Any person who unlawfully erects any building in a protected area shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (3) The same sentence as referred to in paragraph 2 shall be imposed on the offender if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) in a protected area including protection zone of natural healing resources and natural resources of mineral table water.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial environmental damage through its commission.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes large-scale environmental damage through its commission.
  § 301
  (1) Kto z nedbanlivosti vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.
  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
  Section 301
  (1) Any person who by negligence creates the danger of larger environmental damage by violating generally binding legal environmental protection regulations or the rules of protection and management of natural resources including natural healing resources and natural resources of mineral table water shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
   (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of up to three years if he commits the offence referred to in paragraph 1 in a protected area including protection zone of natural healing resources and natural resources of mineral table water.
  (3) The same sentence as referred to in paragraph 2 shall be imposed on the offender if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes large-scale damage through its commission.
  § 302
  Neoprávnené nakladanie s odpadmi
  (1) Kto nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo väčšom rozsahu.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Section 302
  Unauthorised Handling of Waste
  (1) Any person who breaches generally binding legal regulations when handling of a small amount of waste shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on a larger scale.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on a considerable scale.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia
  § 303
  (1) Kto koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd a ovzdušia a spôsobí zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že spôsobí škodu v značnom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí škodu veľkého rozsahu.
  Breach of Water and Air Protection Regulations
  Section 303
  (1)        Any person who breaches generally binding legal regulations on water and air protection, and causes deterioration of surface or ground waters quality or air quality to the extent that he causes substantial damage shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes large-scale damage.
  § 304
  (1) Kto z nedbanlivosti koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd alebo ovzdušia a spôsobí havarijné zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že spôsobí škodu v značnom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí škodu veľkého rozsahu.
  Section 304
  (1)        Any person who by negligence breaches generally binding legal regulations on water and air protection, and causes emergency deterioration of surface or ground waters quality or air quality to the extent that he causes substantial damage shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if, through the commission of the offence referred to in paragraph 1, he causes large-scale damage.
  § 305
  Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov
  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
  a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,
  b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie,
  c) poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, alebo
  d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (3) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
  a) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo vo väčšom rozsahu obstará pre iného ich exemplár,
  b) pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo
  c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov,
  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) z osobitného motívu,
  c) v značnom rozsahu,
  d) v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
  e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
  (5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
  a) ako člen nebezpečného zoskupenia,
  b) vo veľkom rozsahu, alebo
  c) v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.
  Section 305
  Breach of Plant and Animal Species Protection Regulations
  (1) Any person who, in breach of generally binding legal regulations on nature and landscape protection, or generally binding legal regulations on specimen protection through the regulation of trade in them on a larger scale,
  a) damages, destroys, uproots, digs up or picks a protected plant, or damages or destroys its biotope,
  b) kills, injures, catches or replaces a protected animal, or damages or destroys its biotope and habitat,
  c) damages or destroys a tree or shrub, or cuts them down, or
  d) endangers protected animal or plant species,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) Any person who, in breach of generally binding legal regulations on nature and landscape protection, or generally binding legal regulations on forest management, unlawfully drives a motor vehicle, motorized tricycle, motorized quadricycle, motorcycle or scooter on forest or agricultural land shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (3) Any person who, in breach of generally binding legal regulations on nature and landscape protection, or generally binding legal regulations on specimen protection through the regulation of trade in them on a larger scale,
  a) acquires for himself or procures for another a protected animal or a protected plant, or to a large extent procures for another their specimen,
  b) cultivates, breeds, processes, imports or exports protected plants or protected animals, or specimens, or trafficks in them, or otherwise misappropriates them, or
  c) deliberately removes, falsifies, alters or otherwise unlawfully uses a unique identification mark of protected animal species or specimens,
  shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1, 2 or 3
  a) acting in a more serious manner,
  b) by reason of specific motivation,
  c) on a considerable scale,
  d) with the intention to obtain substantial benefit for himself or another, or
  e) in spite of having been convicted for the same offence during the past twenty-four months, or sanctioned for a similar offence during the past twenty-four months.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1, 2 or 3
  a) as a member of a dangerous grouping,
  b) on an extensive scale, or
  c) with the intention to obtain large-scale benefit for himself or another.
  § 306
  Porušovanie ochrany stromov a krov
  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) v značnom rozsahu, alebo
  b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  b) vo veľkom rozsahu.
  Section 306
  Breach of Trees and Shrubbery Protection Regulations
  (1) Any person who, in breach of generally binding legal regulations on forest management, causes larger damage to or destroys a tree or a shrub, or cuts them down, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) on a considerable scale, or
  b) in spite of having been convicted for the same offence during the past twenty-four months, or sanctioned for a similar offence during the past twenty-four months.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) as a member of a dangerous grouping, or
  b) on an extensive scale.
  Šírenie nákazlivej choroby
  zvierat a rastlín
  § 307
  (1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich alebo hospodársky dôležitých zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) a spôsobí ním rozšírenie takej choroby, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  Spreading on a Contagious Disease of Animals and Plants
  Section 307
  (1) Any person who, even though by negligence, creates the danger of introducing or spreading a contagious disease of farm animals or other animals of economic importance shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) and causes the spreading of such disease, or
  c) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  § 308
  (1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby alebo škodcu úžitkových rastlín, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí rozšírenie takej choroby alebo škodcu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  Section 308
  (1) Any person who, even though by negligence, creates the danger of introducing or spreading a contagious disease or pest of industrial crops shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes the spreading of such disease or pest, or
  b) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  § 309
  Únik organizmov
  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi o používaní genetických technológií spôsobí únik geneticky modifikovaných organizmov z uzavretých priestorov alebo spôsobí zavedenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ktoré môžu ohroziť ľudí alebo životné prostredie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) z osobitného motívu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním poškodenie životného prostredia v značnom rozsahu, alebo
  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Section 309
  Escape of Genetically Modified Organisms
  (1) Any person who, in breach of generally binding legal regulations on the use of genetic technologies, causes escape of genetically modified organisms from enclosed facilities, or causes the release of genetically modified organisms into the environment, which may pose a threat to the humans or to the environment, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes larger damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation, or
  c) acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial environmental damage through its commission, or
  b) and causes grievous bodily harm or death through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  § 310
  Pytliactvo
  (1) Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom,
  b) v malom rozsahu, alebo
  c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a už bol za taký čin odsúdený,
  b) vo väčšom rozsahu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.
  (5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Section 310
  Poaching
  (1) Any person who unlawfully infringes hunting regulations or fishing regulations by engaging in game hunting and fishing without a permit, or by engaging in game hunting and fishing during the closed season, or by using unlawful methods, or who conceals, has in his possession or transfers to himself or another the game and fish unlawfully caught or found, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) in a mass killing or condemnable manner,
  b) on a small scale, or
  c) in the capacity of a person who has been charged with a special duty to protect the environment.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and he was already convicted for such offence,
  b) on a larger scale, or
  c) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on a considerable scale.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  SIEDMA HLAVA
  TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLIKE
  CHAPTER SEVEN
  CRIMINAL OFFENCES AGAINST THE REPUBLIC
  Prvý diel
  Trestné činy proti základom republiky
  Title One
  Criminal Offences against the Foundations of the Republic
  § 311
  Vlastizrada
  Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
  Section 311
  High Treason
  Any citizen of the Slovak Republic who, in association with a foreign power or a foreign agent, commits the criminal offence of seditious conspiracy against the Slovak Republic, terror, destructive actions or sabotage shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment.
  § 312
  Úklady proti Slovenskej republike
  (1) Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi
  a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky, alebo
  b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky,
  potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvanásť rokov.
  (2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá, kto spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia,
  d) ako verejný činiteľ, alebo
  e) za krízovej situácie.
  Section 312
  Plotting against the Slovak Republic
  (1) Any person who by using violence or the threat of violence makes an attempt to
  a) change the constitutional system, breach autonomy or sovereignty of the Slovak Republic, or
  b) violate territorial integrity of the Slovak Republic,
  shall be liable to a term of imprisonment of ten to twelve years.
  (2) The sentence of imprisonment of fifteen to twenty-five years or a life imprisonment sentence shall be imposed on any person who commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes death to several persons through its commission,
  b) and causes large-scale damage or other particularly serious consequence through its commission,
  c) as a member of a dangerous grouping,
  d) in the capacity of a public official, or
  e) under a crisis situation.
  Teror
  § 313
  Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky iného úmyselne usmrtí alebo sa o to pokúsi, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
  Terror
  Section 313
  Any person who, with the intention of harming the constitutional system of the Slovak Republic, intentionally kills or makes an attempt at killing another person shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment.
  § 314
  (1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom vynútiť si splnenie podmienok poškodzujúcich ústavné zriadenie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.
  (2) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 314
  (1) Any person who takes a person hostage and threatens to kill him or cause him bodily or other harm with the aim of forcing the fulfilment of his conditions which are harmful to the constitutional system of the Slovak Republic shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes grievous bodily harm or death through its commission,
  b)  against a protected person, or
  c)  acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes death to several persons through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) under a crisis situation.
  Záškodníctvo
  § 315
  (1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky
  a) vydá skupinu osôb do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar, povodeň alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo nebezpečenstvo zvýši, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, alebo
  b) dopustí sa iného podobného nebezpečného konania,
  potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.
  (2) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  b) závažnejším spôsobom konania, alebo
  c) na chránenej osobe.
  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Destructive Actions
  Section 315
  (1) Any person who, with the intention of undermining the constitutional system or the defensibility of the Slovak Republic,
  a)  exposes a group of people to the danger of death or grievous bodily harm, or exposes the property of another to the danger of large-scale damage by causing fire or flooding, or malfunctioning or accident of a means of public transportation, or harmful effects of explosives, gas, electricity, radioactivity or other similarly dangerous substances or forces, or increases the danger or frustrates the efforts designed to prevent or mitigate it, or
  b)  commits other similarly dangerous acts,
  shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes larger damage through its commission,
  b)  acting in a more serious manner, or
  c)  against a protected person.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission,
  b) and causes large-scale damage or other particularly serious consequence through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  § 316
  (1) Kto v úmysle uvedenom v § 315 ods. 1 cudziu alebo vlastnú vec zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.
  Section 316
  (1) Any person who, with the intention referred to in Section 315 par. 1, destroys, damages or renders unusable a thing belonging to another or to him shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to twenty-five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 under a crisis situation.
  § 317
  Sabotáž
  (1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby
  a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, právnickej osoby, alebo
  b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu,
  potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  d) za krízovej situácie.
  Section 317
  Sabotage
  (1) Any person who, with the intention of undermining the constitutional system or the defensibility of the Slovak Republic, abuses his employment, profession, position or function, or takes other actions aimed at
  a)  preventing or obstructing the fulfilment of an important task by the State authority, armed forces or armed corps, legal entity, or
  b)  causing malfunction or other serious damage to the operation of such an organisation or institution,
  shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes grievous bodily harm or death through its commission,
  b)  and causes larger damage through its commission, or
  c)  acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission,
  b)  and causes large-scale damage or other particularly serious consequence through its commission,
  c)  as a member of a dangerous grouping, or
  d)  under a crisis situation.
  Druhý diel
  Trestné činy proti bezpečnosti republiky
  Title Two
  Criminal Offences againt Security of the Republic
  § 318
  Vyzvedačstvo
  (1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju cudzej moci alebo cudziemu činiteľovi, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť cudzej moci úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) ako člen organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať utajované skutočnosti, alebo
  b) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené.
  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.
  Section 318
  Espionage
  (1) Any person who seeks to discover the information classified in order to protect the interests of the Slovak Republic, or to protect the interests of other state, an intenational organisation, supranational organisation or association of states, the interests whereof the Slovak Republic has pledged to protect, which is marked by law with the classification levels of Top Secret or Secret, with the aim of handing it over to a foreign power or a foreign agent, or who, with the same aim, gathers data comprising such classified information, or who intentionally relays such classified information to a foreign power, shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of eight to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  in the capacity of a member of an organisation whose mission is to seek access to classified information, or
  b) in spite of having been specifically assigned an obligation not to disclose classified information.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of fifteen to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1 under a crisis situation.
  Ohrozenie utajovanej skutočnosti
  § 319
  (1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Jeopardising the Safety of Classified Information
  Section 319
  (1) Any person who seeks to discover the information classified in order to protect the interests of the Slovak Republic, or to protect the interests of other state, an intenational organisation, supranational organisation or association of states, the interests whereof the Slovak Republic has pledged to protect, which is marked by law with the classification levels of Top Secret or Secret, with the aim of handing it over to an unauthorised person, or who, with the same aim, gathers data comprising such classified information, or who intentionally relays such classified information to an unauthorised person, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) Any person who seeks to discover the information referred to in paragraph 1 with the intention to relay it to a foreign country, or who intentionally relays such classified information to a foreign country, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a) in spite of having been specifically assigned an obligation not to disclose classified information, or
  b) under a crisis situation.
  § 320
  Kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie skutočnosti utajovanej na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenie Prísne tajné alebo Tajné, nepovolanej osobe, alebo spôsobí stratu listiny alebo veci obsahujúcej takú utajovanú skutočnosť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  Section 320
  Any person whose negligence results in the disclosure of the information classified in order to protect the interests of the Slovak Republic, or to protect the interests of other state, an intenational organisation, supranational organisation or association of states, the interests whereof the Slovak Republic has pledged to protect, which is marked by law with the classification levels of Top Secret or Secret, to an unauthorised person, or who causes the loss of a document or a thing comprising such classified information, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  ÔSMA HLAVA
  TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU
  VO VEREJNÝCH VECIACH
  CHAPTER EIGHT
  CRIMINAL OFFENCES AGAINST PUBLIC ORDER
  Prvý diel
  Trestné činy proti výkonu
  právomoci orgánu verejnej moci
  Title One
  Criminal Offences against the Execution of Powers by Public Authorities
  Útok na orgán verejnej moci
  § 321
  (1) Kto použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok. 
  Assaulting a Public Authority
  Section 321
  (1) Any person who uses violence with the intention of exercising an influence upon the execution of power by a public authority shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1 acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes grievous bodily harm of death through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission, or
  b)  b) and causes large-scale damage or other particularly serious consequence through its commission.
  § 322
  (1) Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody
  a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, alebo
  b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
  Section 322
  Any person who threatens another with killing, inflicting bodily harm or causing small damage
  a) with the intention of exercising an influence upon the execution of power by a public authority, or
  b) in connection with the execution of power by a public authority,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 acting in a more serious manner.
  Útok na verejného činiteľa
  § 323
  (1) Kto použije násile
  a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo
  b) pre výkon právomoci verejného činiteľa,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,
  b) a spôsobí ním väčšiu škodu,
  c) závažnejším spôsobom konania, alebo
  d) proti orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
  b) za krízovej situácie.
  Assaulting a Public Official
  Section 323
  (1) Any person who uses violence
  a)  with the intention of exercising an influence upon the execution of power by a public official, or
  b)  in connection with the execution of power by a public official,
  shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes bodily harm through its commission,
  b) and causes larger damage through its commission,
  c) acting in a more serious manner, or
  d) against a body involved in the criminal proceedings or against a court.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) and causes substantial damage through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes death to several persons through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  § 324
  (1) Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody
  a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo
  b) pre výkon právomoci verejného činiteľa,
  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
  Section 324
  (1) Any person who threatens another with killing, inflicting bodily harm or causing small damage
  a) with the intention of exercising an influence upon the execution of power by a public official, or
  b) in connection with the execution of power by a public official,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 acting in a more serious manner.
  § 325
  Ochrana podľa § 321 až 324 sa poskytuje aj osobe, ktorá vystúpila na podporu alebo ochranu verejného činiteľa.
  Section 325
  Protection under Sections 321 through 324 shall be also granted to a person who stuck up for a public official’s support and protection.
  Druhý diel
  Trestné činy verejných činiteľov
  Title Two
  Criminal Offences Committed by Public Officials
  § 326
  Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
  (1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,
  a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
  b) prekročí svoju právomoc, alebo
  c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
  potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Section 326
  Abuse of Power by a Public Official
              (1) A public official who, with the intention of causing damage to another or obtaining undue benefit for himself or another,
  a)  exercises his powers in an unlawful manner,
  b)  exceeds his legal authority, or
  c)  fails to fulfil a duty resulting from his legal authority or from a court decision,
  shall be liable to a term of imprisonment of two to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a)  acting in a more serious manner,
  b)  against a protected person, or
  c)  by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes grievous bodily harm or death through its commission,
  b)  and causes substantial damage through its commission, or
  c) with the intention of preventing or obstructing the exercise of fundamental rights and freedoms by another.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission,
  b)  and causes large-scale damage through its commission,
  c)  under a crisis situation.
  § 327
  Marenie úlohy verejným činiteľom
  (1) Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
  Section 327
  Neglect of Duty by a Public Official
  (1) A public official who, in the execution of his powers, fails to fulfil an important task by negligence shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage or other particularly serious consequence through its commission.
  Tretí diel
  Korupcia
  Title Three
  Corruption
  Prijímanie úplatku
  § 328
  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Passive Bribery
  Section 328
  (1) Any person who, either directly or through an intermediary, receives, requests or accepts the promise of a bribe for himself or another for acting or refraining from acting, and thus breaches his duties resulting from his employment, occupation, position or function, shall be liable to a term of imprisonment of two to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1 acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  § 329
  (1) Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo veľkom rozsahu.
  Section 329
  (1) Any person who, in connection with the procurement of a thing of general interest, receives, requests or accepts the promise of a bribe for himself or another, either directly or through an intermediary, shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred in paragraph 1 in the capacity of a public official.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2 on an extensive scale.
  § 330
  (1) Kto ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda pri realizácii medzinárodného obchodu, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.
  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Section 330
  (1) Any person who as a foreign public official receives, requests or accepts the promise of a bribe for himself or another in connection with his official duties, either directly or through an intermediary, with the intention of obtaining or maintaining an undue advantage in an international business transaction, shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  § 331
  (1) Kto ako člen zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo zástupca, či zamestnanec medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie alebo orgánu, s ktorým je Slovenská republika v zmluvnom vzťahu, alebo ako osoba v obdobnej funkcii priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom svojej funkcie, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.
  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Section 331
  (1) Any person who as a member of a foreign parliamentary assembly, judge or official of an international judicial institution recognised by the Slovak Republic, or a representative or employee of an international, supranational, intergovernmental organisation or institution with which the Slovak Republic has a contractual relationship, or as a person in a similar position receives, requests or accepts the promise of a bribe for himself or another in connection with the performance of his function, either directly or through an intermediary, shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  Podplácanie
  § 332
  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Active Bribery
  Section 332
  (1) Any person who, either directly or through an intermediary, promises, offers or gives a bribe to another person to make that person act or refrain from acting, and thus breaches his duties resulting from his employment, profession, position or function, promises, offers or gives a bribe for the same reason to a third party, either directly or through an intermediary, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1 acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  § 333
  (1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) voči verejnému činiteľovi.
  (3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Section 333
  (1) Any person who, in connection with the procurement of a thing of general interest, gives, offers or promises a bribe to another person, either directly or through an intermediary, or gives, offers or promises a bribe for the same reason to a third party, shall be liable to a term of imprisonment of between six months to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a)  acting in a more serious manner, or
  b)  against a public official.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  § 334
  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda pri realizácii medzinárodného obchodu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Section 334
  (1) Any person who, either directly or through an intermediary, gives, offers or promises a bribe to a foreign public official or to another person, in connection with the official duties of the foreign public official, with the intention of obtaining or maintaining an undue advantage in an international business transaction, shall be liable to a term of imprisonment of two to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  § 335
  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa členovi zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudcovi alebo úradníkovi medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo zástupcovi, či zamestnancovi medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie alebo orgánu, ktorých je Slovenská republika členom alebo s ktorými je Slovenská republika v zmluvnom vzťahu, alebo osobe v obdobnej funkcii poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom jeho funkcie, alebo z toho dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
  Section 335
  (1) Any person who, either directly or through an intermediary, gives, offers or promises a bribe to a member of a foreign parliamentary assembly, judge or official of an international judicial institution recognised by the Slovak Republic, or a representative or employee of an international, supranational, intergovernmental organisation or institution with which the Slovak Republic has a contractual relationship, or to a person in a similar position in connection with the performance of his function, or gives, offers or promises a bribe for the same reason to a third party, shall be liable to a term of imprisonment of two to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1 on an extensive scale.
  § 336
  Nepriama korupcia
  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, § 329, § 330 alebo § 331, alebo za to, že tak už urobil, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 332 alebo § 333, alebo za to, že tak už urobil, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  Section 336
  Trading in Influence
  (1) Any person who, either directly or through an intermediary, receives, requests or accepts the promise of a bribe for using or having used his influence on the execution of duties by persons referred to in Sections 328, 329, 330 and 331, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) Any person who, either directly or through an intermediary, promises, offers or gives a bribe to another person in order to make that person use his influence on the execution of duties by persons referred to in Sections 332 and 333 or for having used that influence, or gives, offers or promises a bribe to a third party for the same reason, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  Štvrtý diel
  Niektoré formy trestnej súčinnosti
  Title Four
  Certain Forms of Criminal Involvement
  § 337
  Podnecovanie
  Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  Section 337
  Incitement
  Any person who publicly incites the commission of a criminal offence, or makes a public appeal to large-scale non-compliance with an important duty prescribed by law, or based on the law, or to serious disturbances of public order, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  § 338
  Schvaľovanie trestného činu
  (1) Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s trestným činom súhlas
  a) páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za trest, alebo
  b) zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.
  Section 338
  Condoning a Criminal Offence
  (1) Any person who expresses public approval for a criminal offence or publicly praises the offender for the commission of an offence shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who, with the intention of expressing approval for a criminal offence,
  a)  rewards or compensates the offender or his close person for the punishment, or
  b)  raises funds for such reward or compensation.
  § 339
  Nadržovanie
  (1) Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.
  (2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 v prospech osoby jemu blízkej, nie je trestný okrem prípadu, že by tak urobil v úmysle
  a) pomôcť osobe, ktorá spáchala trestný čin vlastizrady podľa § 311, úklady proti Slovenskej republike podľa § 312, teroru podľa § 313 a § 314, záškodníctva podľa § 315 a § 316, sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318 alebo genocídia podľa § 418, alebo
  b) zadovážiť sebe alebo inému majetkový prospech.
  (3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak bol k pomoci donútený a túto nemohol odmietnuť bez toho, aby seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví alebo inej závažnej ujmy.
  Section 339
  Aiding and Abetting
  (1) Any person who provides assistance to the offender of a crime with the intention of helping him evade the criminal prosecution, imposition or execution of a sentence or protective measure shall be liable to a term of imprisonment of up to three years; if, however, such assistance is provided to the offender who has committed a criminal offence carrying a lesser sentence under this Act, such lesser sentence shall be imposed.
  (2) No person who commits the offence referred to in paragraph 1 for the benefit of a close person shall be held criminally liable unless he does so with the intention to
  a) assist a person who committed the criminal offence of high treason pursuant to Section 311, plotting against the Slovak Republic pursuant to Section 312, terror pursuant to Sections 313 and 314, distructive actions pursuant to Sections 315 and 316, sabotage pursuant to Section 317, espionage pursuant to Section 318 or genocide pursuant to Section 418, or
  b)  obtain property benefit for himself or another.
  (3) No person who commits the offence referred to in paragraph 1 shall be held criminally liable if he was forced to provide such assistance and could not refuse it without putting himself or a close person at the risk of death, bodily harm or other serious harm.
  § 340
  Neoznámenie trestného činu
  (1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol oznámenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania.
  (3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak by oznámením trestného činu porušil
  a) spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou činnosťou, alebo
  b) zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti.
  Section 340
  Failing to Report a Criminal Offence
              (1) Any person who obtains trustworthy information about the commission of a felony by another person, carrying a maximum custodial sentence of at least ten years, or one of corruption offences set forth under Title Three of Chapter Eight of the Special Part of this Act, and fails to report such felony or criminal offence without delay to a body involved in the criminal proceedings or to the Police Force, or in case of a member of the armed forces to his commanding officer or service body, or in case of a person serving a custodial sentence or remanded in custody to a member of the Corps of Prison and Court Guard, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) No person who commits the offence referred to in paragraph 1 shall be held criminally liable if he could not have made such a report without putting himself or a close person at the risk of death, bodily harm, other serious harm or criminal prosecution.
  (3) No person who commits the offence referred to in paragraph 1 shall be held criminally liable if, by reporting the criminal offence, he would breach
  a)  confessional secrecy or secrecy of information he received orally or in writing under the seal of secrecy as a person entrusted with pastoral care, or
  b)  non-disclosure obligation laid down by law.
  § 341
  Neprekazenie trestného činu
  (1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti a spáchanie alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol zločin prekaziť bez značných ťažkostí alebo bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania. Uvedenie blízkej osoby do nebezpečenstva trestného stíhania však nezbavuje páchateľa trestnosti, ak sa týka neprekazenia zločinu, za ktorý tento zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie.
  (3) Prekaziť zločin možno aj jeho včasným oznámením orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.
  (4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ak by jej splnením porušila spovedné tajomstvo.
  Section 341
  Failing to Prevent a Criminal Offence
  (1) Any person who obtains trusthworthy information suggesting that another person is preparing or committing a felony that carries a maximum custodial sentence of at least ten years under this Act, or one of corruption offences seth forth under Title Three of Chapter Eight of the Special Part of this Act, and fails to prevent the commission or completion of such felony or criminal offence either in person or through other competent person or a competent body, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) No person who commits the offence referred to in paragraph 1 shall be held criminally liable if he could not have prevented the felony without considerable difficulties or without putting himself or a close person at the risk of death, grievous bodily harm, other serious harm or criminal prosecution. However, exposing a close person to the risk of criminal prosecution shall not exempt the offender from criminal liability in case of non-prevention of a felony carrying a life imprisonment sentence under this Act.
  (3) The felony may also be prevented by notifying forthwith a body involved in the criminal proceedings or the Police Force; a member of the armed forces may file such report also with his commanding officer or service body, and a sentenced or remand prisoners with an officer of the Corps of Prison and Court Guard.
  (4) The obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to a person who would breach confessional secrecy by its fulfilment.
  Piaty diel
  Iné formy rušenia činnosti orgánov verejnej moci
  Title Five
  Other Forms of Interfering with the Activities by Public Authorities
  § 342
  Zasahovanie do nezávislosti súdu
  (1) Kto pôsobí na sudcu, aby nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom, alebo kto koná v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) z osobitného motívu,
  b) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo
  c) tým, že verejne osočuje sudcu v súvislosti s jeho rozhodovaním v konkrétnej veci.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle zadovážiť sebe alebo inému značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
  Section 342
  Interfering with Judicial Independence
              (1) Any person who exerts an influence on a judge with the aim of making him breach his duty in judicial proceedings, or who performs an action with the intention of obstructing the rights of the parties to the proceedings or of the accused to have a lawful judge, shall be liable to a term of imprisonment of one to six years.
              (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of two to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) by reason of specific motivation,
  b) with the intention of preventing or obstructing the exercise of fundamental rights and freedoms by another, or
  c) by publicly slandering a judge for his decision in a particular case.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1 with the intention of obtaining substantial benefit for himself or another, or causes substantial damage or other particularly serious consequence.
  § 343
  Pohŕdanie súdom
  Kto opakovaným konaním napriek predchádzajúcemu upozorneniu
  a) závažným spôsobom ruší pojednávanie súdu,
  b) na pojednávaní sa k súdu správa urážlivo alebo súd znevažuje, alebo
  c) bez dostatočného ospravedlnenia neuposlúchne príkaz súdu alebo jeho predvolanie,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  Section 343
  Contempt of Court
  Any person who, in spite of previous admonishment, repeatedly
  a)  seriously disturbs a court hearing,
  b)  displays disrespectful or contemptuous behaviour during the hearing, or
  c)  does not comply with an order or summons of the court without a justified excuse,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  § 344
  Marenie spravodlivosti
  (1) Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní
  a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý,
  b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu,
  c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo
  d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, alebo sľúbi, ponúkne, alebo poskytne neoprávnenú výhodu, aby pôsobil na stranu trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa alebo na orgán činný v trestnom konaní,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha
  a) v úmysle sebe alebo inému zadovážiť značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,
  b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo
  c) z osobitného motívu.
  Section 344
  Obstruction of Justice
  (1) Any person who, in proceedings before the court or in criminal proceedings,
  a)  presents as genuine the evidence of which he knows that it is false or altered,
  b)  falsifies, alters or obstructs the evidence or prevents the taking of evidence,
  c)  obstructs or prevents the presence or the testimony of a party to the criminal proceedings, party to the proceedings before the court, witness, expert, interpreter or translator, or
  d)  uses violence, threat of violence or threat of other grievous harm, or who promises, offers or provides undue advantage with the aim of exerting influence on a party to the criminal proceedings, party to the proceedings before the court, witness, expert, interpreter, translator, or a body involved in criminal proceedings,
  shall be liable to a term of imprisonment of one to six years.
              (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a)  with the intention of obtaining substantial benefit for himself or another, or causing substantial damage or other particularly serious consequence,
  b)  with the intention to prevent or obstruct the exercise of fundamental rights and freedoms by another, or
  c)  by reason of specific motivation.
  § 345
  Krivé obvinenie
  (1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) z osobitného motívu, alebo
  b) verejne.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
  Section 345
  False Accusation
  (1) Any person who falsely accuses another of the commission of a criminal offence with the intention of instigatation criminal prosecution against him shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a)  by reason of specific motivation, or
  b)  in public.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage or other particularly serious consequence through its commission.
  § 346
  Krivá výpoveď a krivá prísaha
  (1) Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
  Section 346
  False Testimony and Perjury
  (1) Any person who, in proceedings before the court or in criminal proceedings or for the purposes of criminal proceedings abroad, in the capacity of a witness before a prosecutor or police body or before a judge of an international body recognized by the Slovak Republic, gives a false statement concerning a fact which is of material relevance for the decision, or withholds the information concerning such fact, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) Any person who, in proceedings before the court or for the purposes of criminal proceedings abroad, in the capacity of a witness giving testimony under oath, gives a false statement concerning a fact which is of material relevance for the decision, or withholds the information concerning such fact, shall be liable to a term of imprisonment of two to five years.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a) acting in a more serious manner, or
  b) by reason of specific motivation.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2, and causes substantial damage or other particularly serious consequence through its commission.
  § 347
  Nepravdivý znalecký posudok,
  tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon
  (1) Kto ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ
  a) pred súdom, prokurátorom alebo policajtom v trestnom konaní alebo pred súdom v občianskom súdnom konaní, alebo v exekučnom konaní, alebo v konaní pred orgánom verejnej správy, alebo pred rozhodcovským súdom uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, alebo
  b) pri podávaní znaleckého posudku alebo vykonávaní tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu na podklade zmluvy inému spôsobí malú škodu tým, že uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre osobu, ktorej sa znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon týka, alebo má podstatný význam pre rozhodnutie, ktorého je znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon podkladom, alebo ak takú okolnosť zamlčí,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
  Section 347
  False Expert Opinion, Interpreting and Translation
  (1) Any person who, acting in the capacity of an expert, interpreter or translator
  a)  before a court, prosecutor or police body in criminal proceedings, or before a court in civil or execution proceedings, or before an administrative body, or before a court in arbitration proceedings, gives a false statement concerning a fact which is of material relevance for the decision, or who withholds the information about such fact, or
  b)  in giving expert opinion, or acting as an interpreter or translator on a contractual basis inflicts a small damage to another by giving a false statement concerning a fact, which is of material relevance for the person concerned by expert opinion or interpretation or translation, or is of material relevance for the decision to be taken on the basis of such expert opinion, interpretation or translation, or by withholding the information about such fact,
  shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage or other particularly serious consequence through its commission.
  Marenie výkonu úradného rozhodnutia
  § 348
  (1) Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že
  a) bez vážneho dôvodu nenastúpi výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom,
  b) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa počas výkonu trestu zákazu pobytu zdržiava v mieste alebo obvode, na ktorý sa tento trest vzťahuje, alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,
  c) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na území Slovenskej republiky zakázaný,
  d) vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti,
  e) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje,
  f) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu, alebo
  g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe predbežného opatrenia súdu, alebo
  h) dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného dohľadu
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Kto zmarí alebo podstatne sťaží v trestnom konaní výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že
  a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, odcudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také rozhodnutie týka, alebo
  b) ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody alebo pri takom úteku inému pomáha,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  Obstructing the Execution
  of an Official Decision
  Section 348
  (1) Any person who obstructs or substantially impedes the execution of a decision taken by a court or other public authority, by
  a) failing to commence serving a sentence of imprisonment on the date specified by the court without a serious reason,
  b) residing, without permission and without a serious reason, in a locality or district from which he has been banned under a prohibition of residence sentence, or by failing to comply with restrictions and obligations imposed on him by the court in connection with the execution of such sentence,
  c)  residing, without permission and without a serious reason, on the territory of the Slovak Republic despite having been imposed the sentence of expulsion from, or sentence of prohibition of residence on, the territory of the Slovak Republic,
  d)  carrying out the activities prohibited under the prohibition to undertake certain activities decision issued by a court or other State authority,
  e)  committing serious misconduct with the aim to frustrate the purpose of protective medical treatment or protective re-education imposed on him by a court or otherwise, in particular by escaping from an institution, or by substantially impeding the execution of such decisions, or
  f) committing serious misconduct with the aim to prevent the purpose of remand in custody or sentence, or
  g) committing serious or repeated misconduct with the aim to breach an order restraining him from entering shared household issued under separate regulation or on the basis of a preliminary measure taken by a court, or
  h) committing serious misconduct whereby he frustrates an execution of imposed protective supervision,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) Any person who, in the course of criminal proceedings, frustrates or substantially impedes the execution of a decision made by a court or other public authority by
  a)  destroying, damaging, rendering unusable, concealing, stealing or removing a thing affected by such decision, or
  b)  escaping the guards, escaping from the execution of custody or of an imprisonment sentence, or by helping in the escape of another,
  shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  § 349
  Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  Section 349
  Any person who obstructs the execution of a court decision or a court-approved agreement concerning the custody of minor children after the failure of measures issued against him in civil proceedings and aimed at enforcing the execution of such a decision or agreement, or who obstructs the execution of a preliminary measure in civil proceedings concerning the protection of persons endangered by violence or the custody of minor children, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  § 350
  Marenie výkonu rozhodnutia
  Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky tým, že nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutia, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  Section 350
  Obstructing the Execution
  of a Decision Taken by the Constitutional Court of the Slovak Republic
  Any person who obstructs or substantially impedes the execution of a decision taken by the Constitutional Court of the Slovak Republic by failing to fulfil a duty resulting from its decision shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  § 351
  Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda
  (1) Kto inému násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone ústavného práva voliť, alebo hlasovať v referende, alebo iného takým spôsobom k výkonu takýchto ústavných práv núti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v súvislosti s výkonom ústavných práv uvedených v odseku 1
  a) vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo
  b) inak hrubým spôsobom marí výkon týchto ústavných práv.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) ako verejný činiteľ,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) verejne.
  Section 351
  Obstructing the Preparation for and
  Holding of Elections or Referendum
  (1) Any person who, using violence or the threat of violence or deceit, prevents other person from exercising his constitutional right to vote in the elections or in a referendum, or who, in the same way, forces other person to exercise such constitutional rights, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who, in connection with exercising the constitutional rights referred to in paragraph 1,
  a) makes intentionally wrong count of the votes, or breaches the secrecy of voting, or
  b) otherwise grossly obstructs exercising of such constitutional rights.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2
  a) acting in a more serious manner,
  b) in the capacity of a public official,
  c) by reason of specific motivation, or
  d) in public.
  § 352
  Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny,
  úradnej pečate, úradnej uzávery,
  úradného znaku a úradnej značky
  (1) Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody
  až na tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto dosiahne vydanie pravej verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku, úradnej značky alebo ciachy na základe aj nepravých podkladov.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 závažnejším spôsobom.
  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.
  (5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.
  (6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
  (7) Ochrana podľa odsekov 1 až 6 sa poskytuje aj cudzozemským verejným listinám, úradným pečatiam, úradným uzáverám, úradným znakom alebo úradným značkám.
  Section 352
  Countefeiting and Altering a Public Instrument, Official Seal, Official Seal-off,
  Official Emblem and Official Mark
  (1) Any person who counterfeits or substantially alters the content of a public instrument, official seal, official seal-off, official emblem, official mark or hallmark with the intention of using them as genuine, or who uses them as genuine, or has them executed with the intention of using them as genuine, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be imposed on any person who manages to be issued a public instrument, official seal, official seal-off, official emblem, official mark or hallmark based also on false data submitted.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2 acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2, and causes substantial damage through its commission.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2, and causes large-scale damage or other particularly serious consequence through its commission.
  (6) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2 as a member of a dangerous grouping.
  (7) The protection under paragraphs 1 through 6 shall be also granted to foreign public instruments, official seals, official seal-offs, official emblems or official marks.
  § 353
  Ohrozenie dôvernej skutečnosti
  a vyhradenej skutočnosti
  (1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Dôverné alebo Vyhradené, s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  Section 353
  Jeopardising the Safety of Confidential and Restricted Information
  (1) Any person who seeks to discover the information classified in order to protect the interests of the Slovak Republic, or to protect the interests of other state, an intenational organisation, supranational organisation or association of states, the interests whereof the Slovak Republic has pledged to protect, which is marked by law with the classification levels of Confidential or Restricted, with the aim of handing it over to an authorised person, or who, with the same aim, gathers data comprising such classified information, or who intentionally relays such classified information to an unauthorised person, shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) Any person who seeks to discover the classified information referred to in paragraph 1 with the intention to relay it to a foreign country, or who intentionally relays such classified information to a foreign country, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  § 354
  Násilné prekročenie štátnej hranice
  (1) Kto prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) najmenej s dvoma osobami, alebo
  c) tým, že taký čin zorganizuje.
  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) za krízovej situácie.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
  b) ako vojak za krízovej situácie.
  Section 354
  Violent Crossing of the State Border
  (1) Any person who crosses the State Border using violence or the threat of imminent violence shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a)  acting in a more serious manner,
  b)  with at least two more persons, or
  c)  by organising such offence.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) under a crisis situation.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twenty to twenty-five years or to life imprisonment if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission, or
  a) as a soldier under a crisis situation.
  Prevádzačstvo
  § 355
  (1) Kto pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
  a) organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, alebo
  b) na účel podľa písmena a) vyrobí, zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad alebo falošný doklad totožnosti,
  potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,
  b) z osobitného motívu,
  c) spôsobom, ktorý môže ohroziť životy a zdravie prevádzaných osôb alebo znamená neľudské zaobchádzanie alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo zneužívanie prevádzaných osôb, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) a získa ním pre seba alebo iného značný prospech, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  (5) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
  b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
  c) za krízovej situácie.
  Smuggling of Migrants
  Section 355
  (1) Any person who organises illegal crossing of the State Border of the Slovak Republic, or a transfer through its territory, for a person who is neither a citizen of the Slovak Republic nor a person with permanent residence in the territory of the Slovak Republic, or who enables such activity or aids and abets it, shall be liable to a term of imprisonment of one year to five years.
  (2) Any person who, with the intention of obtaining financial or other material benefit for himself or another either directly or indirectly, for a person who is neither a citizen of the Slovak Republic nor a person with permanent residence in the territory of the Slovak Republic,
  a) organises illegal crossing of the State Border of the Slovak Republic, or a transfer through its territory, or who enables such activity or aids and abets it, or
  b) for the purpose referred to in subparagraph a), manufactures, procures, provides or has in his possession a forged passport or a forged identity card,
  shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to ten years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and obtains larger benefit for himself or another through its commission,
  b) by reason of specific motivation,
  c) in a manner that may pose a danger to lifes and limbs of facilitated persons, or constitutes inhuman or degrading treatment or abuse of facilitated persons, or
  d) acting in a more serious manner.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission,
  b) and obtains substantial benefit for himself or another through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commision,
  b) and obtains large-scale benefit through its commission, or
  c) under a crisis situation.
  § 356
  Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, umožní alebo pomáha zotrvať, alebo zamestnať sa nedovolene na území Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
  Section 356
  Any person who, with the intention of obtaining financial or other material benefit for himself or another either directly or indirectly, enables or helps a person, who is neither a citizen of the Slovak Republic nor a person with permanent residence in the territory of the Slovak Republic, to stay in the territory of the Slovak Republic, or get an illegal job, shall be liable to a term of imprisonment of two to eight years.
  § 357
  Nedovolené prekročenie štátnej hranice
  Kto poruší predpisy o medzinárodných letoch tým, že vnikne vzdušným dopravným prostriedkom na územie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  Section 357
  Illicit Crossing of the Satet Border
  Any person who violates international flight regulations by entering the territory of the Slovak Republic Republic using an aircraft shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  § 358
  Vzbura väzňov
  (1) Kto sa zúčastní na odpore skupiny väzňov proti dozornému orgánu, jeho rozkazu alebo väzenskému poriadku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 zorganizuje. 
  Section 358
  Revolt of Prisoners
  (1) Any person who takes part in the revolt of a group of prisoners against a supervisory body, its orders or prison rules shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he organises the offence referred to in paragraph 1.
  DEVIATA HLAVA
  TRESTNÉ ČINY PROTI INÝM
  PRÁVAM A SLOBODÁM
  CHAPTER NINE
  CRIMINAL OFFENCES AGAINST OTHER RIGHTS AND FREEDOMS
  § 359
  Násilie proti skupine obyvateľov
  a proti jednotlivcovi
  (1) Kto sa skupine obyvateľov vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo kto použije násilie proti skupine obyvateľov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) z osobitného motívu,
  b) závažnejším spôsobom konania, alebo
  c) verejne.
  Section 359
  Violence against a Group of Citizens and against an Individual
  (1) Any person who threatens a group of citizens with killing, inflicting grievous bodily harm or other aggravated harm, or with causing large-scale damage, or who uses violence against a group of citizens, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) by reason of specific motivation,
  b) acting in a more serious manner, or
  c) in public.
  § 360
  Nebezpečné vyhrážanie
  (1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,
  d) z osobitného motívu, alebo
  e) verejne.
  Section 360
  Serious Threats
  (1) Any person who threatens another with killing, inflicting grievous bodily harm or other aggravated harm to an extent which may give rise to justifiable fears shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person,
  c) with the intention of preventing or obstructing the exercise of fundamental rights and freedoms by another,
  d) by reason of specific motivation, or
  e) in public.
  Šírenie poplašnej správy
  § 361
  (1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2
  a) a už bol za taký čin odsúdený, alebo
  b) a spôsobí ním vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti právnickej osobe alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný obzvlášť závažný následok.
  Disseminating False News
  Section 361
  (1) Any person who deliberately creates the danger of serious concerns among the population of a certain location or at least a part thereof by disseminating a false alarming news, or commits other similar act capable of giving rise to such danger, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) Any person who reports a false alarming news, or other similar act referred to in paragraph 1, to a legal entity or the Police Force or other State authority or to the mass media, although he knows that such news is false and may cause serious concerns among the population of a certain location or at least a part thereof, shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (3) The offender shall be liable o a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 2,
  a) and he was already convicted for such offence, or
  b) and seriously impairs economic operation or economic activities of a legal entity or the activity of a State authority or other particularly serious consequence through its commission.
  § 362
  Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  Section 362
  Any person who, under a crisis situation in the State, even though by negligence, creates the danger of serious concerns, mood of despondency or defeatism among at least a part of the population of a certain location through spreading a false alarming news, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  § 363
  Opilstvo
  (1) Kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky, hoci aj z nedbanlivosti, privedie do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov; ak sa však dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, na ktorý zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.
  (2) Ustanovenie odseku 1, ako ani § 23 sa nepoužije, ak sa páchateľ priviedol do stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin.
  Section 363
  Intoxication
  (1) Any person who, even though by negligence, brings himself into a state of insanity through the ingestion or use of an addictive substance, and in such state commits an act which otherwise accomplishes the elements of a criminal offence, shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years; however, if he commits an act which otherwise accomplishes the elements of a criminal offence carrying a lesser sentence under this Act, such lesser sentence shall be imposed.
  (2) Neither the provision under paragraph 1 nor the one under Section 23 shall apply if the offender brings himself into a state of insanity with the intention of committing a criminal offence.
  § 364
  Výtržníctvo
  (1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že
  a) napadne iného,
  b) hanobí štátný symbol,
  c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,
  d) hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov alebo priebeh športového alebo kultúrneho podujatia, alebo
  e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku, vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík,
  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) z osobitného motívu,
  b) závažnejším spôsobom konania, alebo
  c) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.
  Section 364
  Disorderly Conduct
  (1) Any person who, either verbally or physically, commits gross indecency or disturbs peace in public or in a place accessible to public, in particular by
  a) assaulting another,
  b) desecrating the state symbol,
  c) desecrating a historical or cultural monument,
  d) grossly disturbing a citizens’ assembly or the course of sporting or cultural event, or
  e) causing public nuisance through performing a sexual intercourse, sexual exhibitionism or other pathological sexual practices,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a)  by reason of specific motivation,
  b)  acting in a more serious manner, or
  c)  in the presence of a group of persons under eighteen years of age.
  § 365
  Hanobenie miesta posledného odpočinku
  (1) Kto zničí, poškodí alebo zneuctí hrob, urnu s ľudskými ostatkami, pomník alebo náhrobnú dosku alebo zničí alebo poškodí zariadenie pohrebiska alebo iného miesta posledného odpočinku, alebo kto sa na pohrebisku alebo inom mieste posledného odpočinku dopustí inej hrubej neslušnosti alebo výtržnosti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) z osobitného motívu.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
  Section 365
  Desecrating a Place of Eternal Rest
  (1) Any person who destroys, damages or desecrates a grave, urn with the ashes of a deceased person, memorial or tombstone, or destroys or damages things at a burial ground or at other place of eternal rest, or who commits other gross indecency or beaches peace at a burial ground or at other place of eternal rest, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) by reason of specific motivation.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes substantial damage through its commission.
  § 366
  Hanobenie mŕtveho
  (1) Kto zneužije alebo zneuctí mŕtveho, alebo neoprávnene vykoná exhumáciu ľudských ostatkov, alebo svojvoľne odníme z pohrebiska ľudské ostatky, alebo nakladá s ľudskými ostatkami v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) z osobitného motívu.
  Section 366
  Improper and Indecent Interference with a Dead Human Body
  (1) Any person who abuses or desecrates a dead human body, or unlawfully carries out the exhumation of mortal remains, or who, without authorisation, takes mortal remains away from the place where they are put to rest, or handles mortal remains in breach of a generally binding legal regulation, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) by reason of specific motivation.
  § 367
  Kupliarstvo
  (1) Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha taký čin závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) na osobe mladšej ako pätnásť rokov.
  (5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  Section 367
  Procuring and Soliciting Prostitution
  (1) Any person who hires, solicits, seduces, exploits, elicits or offers another to engage in prostitution, or who profits from the proceeds of someone else’s prostitution, or enables prostitution to be practised, shall be liable to a term of imprisonment of up to three years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits such offence acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1 against a protected person.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains substantial benefit for himself or another through its commission,
  b) as a member of a dangerous grouping, or
  c) against a person under fifteen years of age.
  (5) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and causes grievous bodily harm or death through its commission.
  § 368
  Výroba detskej pornografie
  (1) Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo umožní také jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) na dieťati mladšom ako dvanásť rokov,
  b) závažnejším spôsobom konania, alebo
  c) verejne.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a získa ním značný prospech.
  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
  b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  Section 368
  Manufacturing of Child Pornography
  (1) Any person who exploits, elicits, offers or otherwise abuses a child for manufacturing child pornography, or enables such abuse of a child, or otherwise participates in such manufacturing, shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) against a child under twelve years of age,
  b) acting in a more serious manner, or
  c) in public.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of ten to fifteen years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death through its commission, or
  b) and obtains substantial benefit through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of twelve to twenty years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes grievous bodily harm or death to several persons through its commission,
  b) and obtains large-scale benefit through its commission, or
  c) as a member of a dangerous grouping.
  § 369
  Rozširovanie detskej pornografie
  (1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje alebo inak rozširuje detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) verejne.
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.
  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech veľkého rozsahu.
  Section 369
  Dissemination of Child Pornography
  (1) Any person who disseminates, transports, procures, makes accessible or otherwise puts into distribution child pornography shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) in public.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of four to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and obtains substantial benefit through its commission.
  (4) The offender shall be liable to a term of imprisonment of seven to twelve years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and obtains large-scale benefit through its commission.
  § 370
  Prechovávanie detskej pornografie
  Kto prechováva detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  Section 370
  Possession of Child Pornography
  Any person who has in his possession child pornography shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  Ohrozovanie mravnosti
  § 371
  (1) Kto vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) verejne.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.
  Corrupting Morals
  Section 371
  (1) Any person who manufactures, purchases, imports or otherwise procures and subsequently sells, rents or otherwise puts into distribution, disseminates, makes publicly accessible or publishes pornographic works, audio or video carriers, images or other objects corrupting morals, which show human beings with disrespect and display violence, or depict sexual intercourse with an animal, or other pathological sexual practices, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) in public.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and obtains substantial benefit through its commission.
  § 372
  (1) Kto pornografiu
  a) ponúka, prenecháva alebo predáva osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo
  b) na mieste, ktoré je osobám mladším ako osemnásť rokov prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) verejne.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
  b) tým, že ponúka, sprístupňuje alebo vystavuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu alebo zobrazenia, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky.
  Section 372
  Any person who
  a) offers, surrenders or makes pornography accessible to a person under eighteen years of age, or
  b) exhibits or otherwise makes pornography accessible to persons under eighteen years of age in a place accessible to such persons,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner, or
  b) in public.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and obtains substantial benefit for himself or another, or
  b) by offering, making available or exhibiting pornographic works, audio or video carriers or images, which show human beings with disrespect and display violence, or depict sexual intercourse with an animal, or other pathological sexual practices.
  § 373
  Ohováranie
  (1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním značnú škodu,
  b) z osobitného motívu,
  c) verejne, alebo
  d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.
  Section 373
  Defamation
  (1) Any person who communicates a false information about another likely to considerably damage the respect of fellow citizens for such a person, damage his career and business, disturb his family relations, or cause him other serious harm, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes substantial damage through its commission,
  b) by reason of specific motivation.
  c) in public, or
  d) in business acting in a more serious manner.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to eight years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes large-scale damage through its commission, or
  b) and causes another to lose his job, collapse his undertaking or divorce his marriage.
  § 374
  Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi
  (1) Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní
  a) osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo
  b) osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie
  a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby,
  b) verejne, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.
  Section 374
  Unauthorised Use of Personal Data
  (1) Any person who, without lawful authority, communicates, make accessible or discloses
  a) personal data of another obtained in connection with the execution of public administration or with the exercise of constitutional rights of a citizen, or
  b) personal data of another obtained in connection with the execution of his own profession, employment or function,
  and thus breaches his own obligation prescribed by a generally binding legal regulation, shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of up to two years if he commits the offence referred to in paragraph 1,
  a) and causes serious prejudice to the rights of the person concerned,
  b) in public, or
  c) acting in a more serious manner.
  Poškodzovanie cudzích práv
  § 375
  (1) Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že
  a) uvedie niekoho do omylu alebo
  b) využije niečí omyl,
  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) tak, že sa vydáva za verejného činiteľa.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.
  Harm Done to Rights of Another
  Section 375
  (1) Any person who causes serious prejudice to the rights of another by
  a) misrepresentation of another or
  b) taking advantage of mistake of another
  shall be laible to a term if imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) acting in a more serious manner,
  b) against a protected person, or
  c) by pretending to be a public official.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraph 1, and obtains substantial benefit for himself or another through its commission.
  § 376
  Kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  Section 376
  Any person who unlawfully breaches the secrecy of an instrument or other written document, audio recording, video recording or other recording, computer data or other document kept private by another through disclosing them or making them accessible to a third person, or using them otherwise, and thus causes serious prejudice to the rights of another, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  § 377
  Porušenie dôvernosti ústneho prejavu
  a iného prejavu osobnej povahy
  (1) Kto poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) ako člen organizovanej skupiny,
  b) a spôsobí takým činom značnú škodu, alebo
  c) s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech.
  (3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak
  a) spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ,
  b) spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu, alebo
  c) spácha taký čin s úmyslom získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.
  Section 377
  Breach of Confidentiality of Spoken Utterance and Other Personal Expression
  (1) Any person who breaches the confidentiality of private spoken utterance or other personal expression by its unlawful recording, and makes such recording accessible to a third person or uses it otherwise, and thus causes serious prejudice to the rights of another, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a) as a member of an organised group,
  b) and causes substantial damage through the commission of such offence, or
  c) with the intention of obtaining substantial benefit for himself or another.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years if he
  a) commits the offence referred to in paragraph 1 as a public official,
  b) and causes large-scale damage through the commission of such offence, or
  c) commits such offence with the intention of obtaining large-scale benefit for himself or another.
  § 378
  Týranie zvierat
  (1) Kto
  a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený,
  b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo
  c) utýra zviera,
  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) na viacerých zvieratách,
  b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti, c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo
  d) závažnejším spôsobom konania.
  Section 378
  Inflicting Cruelty to Animals
  (1) Any person who ill-treats an animal
  a) in spite of having been sanctioned for the similar offence during the past twelve months, or convicted for the same offence during the past twenty-four months,
  b) in a particularly cruel and brutal manner, or
  c) to the point of death,
  shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1
  a)  subjecting to ill-treatment several animals,
  b)  in public or in a publicly accessible place,
  c)  subjecting to ill-treatment an animal protected by law, or
  d)  acting in a more serious manner.
  DESIATA HLAVA
  TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI, PROTI
  CIVILNEJ SLUŽBE, PROTI SLUŽBE
  V OZBROJENÝCH SILÁCH
  A PROTI OBRANE VLASTI
  CHAPTER TEN
  CRIMINAL OFFENCES AGAINST MILITARY SERVICE, CIVIL MILITARY SERVICE, AGAINST SERVICE IN ARMED FORCES AND AGAINST THE DEFENCE OF THE HOMELAND
  Prvý diel
  Trestné činy proti brannosti
  Title One
  Criminal Offences against Military Service
  § 379
  Marenie spôsobilosti na službu
  (1) Kto seba alebo iného urobí trvalo alebo dočasne nespôsobilým alebo menej spôsobilým na plnenie brannej povinnosti alebo iných povinností na obranu vlasti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.
  Section 379
  Impeding One’s Capacity to Serve in the Army
  (1) Any person who causes himself or another to become incapable, either permanently or temporarily, or less capable to fulfil military service or other duties required for the homeland defence, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of three to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1 under a crisis situation.
  § 380
  Neplnenie odvodnej povinnosti
  (1) Kto sa neustanoví na odvod alebo sa nepodrobí lekárskemu vyšetreniu v úmysle nesplniť svoju odvodnú povinnosť, alebo jej splnenie oddialiť, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.
  Section 380
  Failure of Conscription
  (1) Any person who fails to appear for the conscription or undergo medical examination with the intention to avoid or delay the conscription obligation shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years if he commits the offence referred to in paragraph 1 under a crisis situation.
  § 381
  Obchádzanie brannej povinnosti
  (1) Kto sa dopustí machinácií v úmysle dosiahnuť úľavy v plnení brannej povinnosti, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Kto sa dopustí machinácií v úmysle
  a) sám sa celkom alebo sčasti vyhnúť plneniu brannej povinnosti, alebo
  b) inému celkom alebo sčasti umožniť vyhnúť sa plneniu brannej povinnosti,
  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za krízovej situácie.
  Section 381
  Evading Compulsory Military Service
  (1) Any person who commits deceitful practices with the intention of obtaining exemption from compulsory military service shall be liable to a term of imprisonment of up to one year.
  (2) Any person who commits deceitful practices in order to
  a)         completely or partly avoid compulsory military service, or
  b)         completely or partly exempt another from compulsory military service,
  shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (3) The offender shall be liable to a term of imprisonment of one to five years if he commits the offence referred to in paragraphs 1 or 2 under a crisis situation.
  Druhý diel
  Trestné činy proti civilnej službe
  Title Two
  Criminal Offences against Civil Service
  Nenastúpenie civilnej služby
  § 382
  Kto v úmysle vyhnúť sa civilnej službe tú nenastúpi do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  Failure to Commence Civil Military Service
  Section 382
  Any person who, with the intention of avoiding civil military service, fails to report for it within 24 hours after the expiry of the time-limit fixed in the call up paper shall be liable to a term of imprisonment of one to five years.
  Vyhýbanie sa výkonu civilnej služby
  § 384
  (1) Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby alebo plneniu povinností z nej vyplývajúcich poškodí sa na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, alebo kto odopiera konať civilnú službu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Kto odmieta plniť pokyny pri výkone civilnej služby alebo také pokyny sústavne neplní, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  Evading Civil Military Service
  Section 384
  (1) Any person who, with the intention of avoiding civil military service or discharge of duties arising therefrom, inflicts self-injury, pretends illness, falsifies an official instrument, abuses an addictive substance or uses other artifice, or who refuses to perform civil military service, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (2) Any person who refuses to fulfil the orders during the execution of civil military service, or who systematically fails to fulfil such orders, shall be liable to a term of imprisonment of up to two years.
  § 385
  (1) Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako 48 hodín, alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.
  (2) Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako 14 dní, alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (3) Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby opustí miesto výkonu tejto služby alebo sa s týmto úmyslom zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
  Section 385
  (1) Any person who, without permission, leaves the location where he performs his civil military service for more than 48 hours, or who is absent from such location without leave during the aforesaid period of time, shall be liable to a term of imprisonment of up to six months.
  (2) Any person who, without permission, leaves the location where he performs his civil military service for more than 14 days, or who is absent from such location without leave during the aforesaid period of time, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and three years.
  (3) Any person who, with the intention of avoiding civil military service, leaves the location where he performs such service, or stays away from that location with the same intention, shall be liable to a term of imprisonment of between six months and five years.
  Tretí diel
  Trestné činy proti službe v ozbrojených silách
  Title Three
  Criminal Offences against Service in Armed Forces
  Nenastúpenie služby v ozbrojených silách
  § 386
  (1) Kto v úmysle vyhnúť sa vojenskej službe nenastúpi službu v ozbrojených silách do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.
  Failure to Commence Service in Armed Forces
  Section 386
  (1) Any person who, with the intention of avoiding military service, fails to report for service in armed forces within 24 hours after the expiry of the time-limit fixed in the call up paper shall be liable to a term of imprisonment of two to five years.
  (2) The offender shall be liable to a term of imprisonment of five to ten years if he commits the offence referred to in paragraph 1 under a crisis situation.
  § 387
  (1) Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, službu v ozbrojených silách do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uved