Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

TRESTNÝ ZÁKON v znení zákona č. 224/2010 Z.z. - slovenský a anglický text zákona - TRETIA ČASŤ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.02.2012UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prístup k súvisiacim právnym dokumentom:

  1. EDĽP - TU
  2. Lisabonská zmluva - TU
  3. Ústava SR - TU
  4. Trestný zákon - TU
  5. Trestný poriadok - TU
  TRETIA ČASŤ
  SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  PART THREE
  COMMON, INTERIM AND FINAL PROVISIONS
  § 436
  Spoločné ustanovenie
  Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
  Section 436
  Common Provision
  This Act transposes the legal acts of the European Communities and the European Union as listed in the annex.
  Prechodné ustanovenia
  § 437
  (1) Ak je potrebné určiť, či trestný čin podľa zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov vykazuje znaky prečinu, zločinu alebo obzvlášť závažného zločinu podľa tohto zákona, použijú sa ustanovenia § 10 a § 11 tohto zákona v závislosti od formy zavinenia a trestnej sadzby uvedenej v zákone č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
  (2) Pri posudzovaní splnenia podmienok na rozhodovanie o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo rozhodovaní o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu pri trestoch uložených po nadobudnutí účinnosti tohto zákona za trestný čin podľa zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, postupuje sa podľa tohto zákona.
  (3) Pri posudzovaní splnenia podmienok na rozhodovanie o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo rozhodovaní o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu u trestov uložených pred účinnosťou tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov. Osoba odsúdená na výnimočný trest odňatia slobody podľa § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov môže byť podmienečne prepustená až po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody; osoba odsúdená podľa tohto ustanovenia na výnimočný trest odňatia slobody na doživotie nesmie byť podmienečne prepustená.
  (4) Ak došlo k premlčaniu trestného stíhania alebo k premlčaniu výkonu trestu pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov, ustanovenia o premlčaní trestného stíhania a premlčaní výkonu trestu sa podľa tohto zákona nepoužijú. Premlčacia doba trestného stíhania a premlčacia doba výkonu trestu podľa tohto zákona sa nepovažuje za prerušenú ani vtedy, ak bol do účinnosti tohto zákona spáchaný miernejší trestný čin než ten, o ktorého premlčanie ide.
  (5) Ustanovenie § 47 ods. 2 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bola potrestaná za niektorý z trestných činov uvedených v § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ak osoba spáchala ďalší trestný čin uvedený v § 47 ods. 2 po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
  (6) Súd môže rozhodnúť podľa § 34 ods. 8 písm. d) aj vtedy, ak bol páchateľ potrestaný za niektorý z trestných činov uvedených v § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ktorý bol spáchaný pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
  Interim Provisions
  § 437
  (1) If it is necessary to determine whether a criminal offence under the Act No. 140/1961 Coll., the Criminal Code, as amended, accomplishes the elements of a minor offence, felony or particularly serious felony under this Act, the provisions of Sections 10 and 11 of this Act shall be applied depending upon the degree of fault and custodial penalty referred to in the Act No. 140/1961 Coll., the Criminal Code, as amended.
  (2) When examining the fulfilment of conditions for rendering a decision on conditional release from serving an imprisonment sentence, or a decision on conditional waiver of the execution of the remaining portion of the sentence, in respect of the penalties imposed after entering into force of this Act for a criminal offence under the Act No. 140/1961 Coll., the Criminal Code, as amended, this Act shall be applied.
  (3) When examining the fulfilment of conditions for rendering a decision on conditional release from serving an imprisonment sentence, or a decision on conditional waiver of the execution of the remaining portion of the sentence, in respect of the penalties imposed before entering into force of this Act the previous regulations shall be applied. A person sentenced to life imprisonment pursuant to the Act No. 140/1961 Coll., the Criminal Code, as amended, may be conditionally released after he has served three quarters of the sentence imposed on him, a person sentenced to life imprisonment pursuant to this provision may not be conditionally released.
  (4) If criminal prosecution or imprisonment sentence execution becomes statute-barred before the effectivity of this Act pursuant to previous regulations, the provisions on the limitation of criminal prosecution or imprisonment sentence execution pursuant to this Act shall not be applied. The limitation period of criminal prosecution and the limitation period of imprisonment sentence execution under this Act shall not be considered interrupted even if, until this Act came into force,
  a less severe criminal offence than the one subject to limitation was committed.
  (5) The provision of Section 47 par. 2 shall also apply to a person who was sentenced for any of criminal offences referred to in Section 43 par.1 of the Act No. 140/1961 Coll., the Criminal Code, as amended, if the person committed another criminal offence referred to in Section 47 par. 2, after the entering into force of this Act.
  (6) A court may decide pursuant to Section 34 par. 8 subpar. d) even if the offender was sentenced for any of the criminal offences referred to in Section 43 par. 1 of the Act No. 140/1961 Coll., the Criminal Code, as amended, which was committed before the entering into force of this Act.
  § 438
  (1) Ak sa v tomto zákone uvádza ústav na výkon trestu minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia, rozumie sa tým prvá, druhá alebo tretia nápravnovýchovná skupina ustanovená podľa doterajších predpisov.
  (2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vyhlásených do účinnosti tohto zákona používa pojem obzvlášť závažný trestný čin, rozumie sa tým zločin podľa tohto zákona.
  Section 438
  (1) Where this Act refers to correctional facility of minimum, medium or maximum security, it shall mean the first, second or third correctional group under previous regulations.
  (2) Where generally binding legal regulations issued in the period until the entering into force of this Act use the concept of a particularly serious criminal offence, it shall mean a felony under this Act.
  § 438a
  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
  od 20. decembra 2008
  Ustanovenie § 269a sa použije len vtedy, ak páchateľ alebo predávajúci bol predchádzajúcim rozhodnutím postihnutý po 19. decembri 2008.
  Section 438a
  Interim provisions to the modifications as in force
  since 20 December 2008
  The provision of Section 269a shall apply only if the offender of the vendor were affected by previous decision later than 19 December 2008.
  § 438b
  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
  od 1. januára 2009
  Ak sa trestnosť činu posudzuje a trest ukladá podľa zákona účinného pred 1. januárom 2009, peňažný trest sa od 1. januára 2009 uloží tak, že jeho výška vyjadrená v slovenských korunách sa prepočíta na eurá podľa konverzného kurzu a zaokrúhli sa podľa pravidiel zaokrúhľovania a ďalších pravidiel prechodu na euro ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.
  Section 438b
  Interim provisions to the modifications as in force
  since 1 January 2009
  If the punishability of an act is assumed and the penalty is imposed under the law in force before 1 January 2009, the pecuniary penalty after 1 January 2009 shall be imposed in the way that its amount in Slovak crowns shall be counted to Euros in the conversion rate and shall be round according to the round principles and other principles of transition to Euro established in generally binding legal norm.
  § 438c
  Prechodné ustanovenie
  k úpravám účinným od 1. septembra 2010
  Zhabanie peňažnej čiastky podľa § 83a a zhabanie majetku podľa § 83b možno uložiť právnickej osobe len vtedy, ak bol trestný čin uvedený v § 83a ods. 1 alebo § 83b ods. 1 spáchaný, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine po 31. auguste 2010.
  Section 438c
  Interim provisions to the modifications as in force since 1 September 2010
  Confiscation of a sum of money according to Section 83a and confiscation of a property according to Section 83b may be imposed on a legal person only if the criminal offence listed in Section 83a paragraph 1 or in Section 83b paragraph 1, was committed even in an attempt stage or if the participation on the criminal offence occured after 31 August 2010.
  Záverečné ustanovenia
  § 439
  Zrušujú sa:
  1. zákon č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru,
  2. zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 421/2002 Z. z., zákona č. 448/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 457/2003 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. 227/2005 Z. z.,
  3. zákon č. 120/1962 Zb. o boji proti alkoholizmu,
  4. zákon č. 448/2002 Z. z. o ochrannom dohľade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 550/2003 Z. z.
  Final Provisions
  Section 439
  The following texts are hereby repealed:
  1. Act No. 165/1950 Coll. on Safeguarding Peace,
  2. Act No. 140/1961 Coll. - the Criminal Code, as amended by Act No. 53/1963 Coll., Act No. 184/1964 Coll., Act No. 56/1965 Coll., Act No. 81/1966 Coll., Act No. 148/1969 Coll., Act No. 45/1973 Coll., Act No. 43/1980 Coll., statutory measure No. 10/1989 Coll., Act No. 159/1989 Coll., Act No. 47/1990 Coll., Act No. 84/1990 Coll., Act No. 175/1990 Coll., Act No. 457/1990 Coll., Act No. 545/1990 Coll., Act No. 490/1991 Coll., Act No. 557/1991 Coll., the finding of the Constitutional Court of the Czech and Slovak Federal Republic published in Title 93/1992 Coll., Act of the National Council of the Slovak Republic No. 177/1993 Coll., Act of the National Council of the Slovak Republic No. 248/1994 Coll., Act of the National Council of the Slovak Republic No. 102/1995 Coll., Act of the National Council of the Slovak Republic No. 233/1995 Coll., Act of the National Council of the Slovak Republic No. 100/1996 Coll., Act No. 13/1998 Coll., Act No. 129/1998 Coll., Act No. 10/1999 Coll., Act No. 183/1999 Coll., Act No. 399/2000 Coll., Act No. 253/2001 Coll., Act No. 485/2001 Coll., Act No. 237/2002 Coll., Act No. 421/20002 Coll., Act No. 448/2002 Coll., Act No. 553/2002 Coll., Act No. 457/2003 Coll., Act No. 403/2004 Coll., Act No. 576/2004 Coll., Act No. 613/2004 Coll., Act No. 757/2004 Coll., Act No. 227/2005 Coll.,
  3. Act No. 120/1962 Coll. on the Fight against Alcoholism,
  4. Act No. 448/2002 Coll. on Protective Supervision whereby the Act No. 140/1961 Coll., the Criminal Code, as amended by Act No. 550/2003 Coll., has been modified and amended.
  § 440
  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
  Zákon č. 650/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2006.
  Zákon č. 692/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2007.
  Zákon č. 218/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júna 2007.
  Zákon č. 491/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembra 2008.
  Zákon č. 497/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 20. decembra 2008.
  Zákon č. 498/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2009.
  Zákon č. 59/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. apríla 2009.
  Zákon č. 257/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2009.
  Zákon č. 317/2009 Z.z. nadobudou účinnost 1. novembra 2009.
  Zákon č. 492/2009 Z.z. nadobudou účinnost 1. decembra 2009.
  Zákon č. 576/2009 Z.z. nadobudou účinnosť 1. januára 2010.
  Zákon č. 224/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2010.
  Section 440
  This Act shall enter into force as from 1 January 2006.
  Act No. 650/2005 Coll. became effective on 1 January 2006.
  Act No. 692/2006 Coll. became effective on 1 January 2007.
  Act No. 218/2007 Coll. became effective on 1 June 2007.
  Act No. 491/2008 Coll. became effective on 15 December 2008.
  Act No. 497/2008 Coll. became effective on 20 December 2008.
  Act No. 498/2008 Coll. became effective on 1 January 2009.
  Act No. 59/2009 Coll. became effective on 1 April 2009.
  Act No. 257/2009 Coll. became effective on 1 September 2009.
  Act No. 317/2009 Coll. became effective on 1 November 2009.
  Act No. 492/2009 Coll. became effective on 1 December 2009.
  Act No. 576/2009 Coll. became effective on 1 January 2010.
  Act No. 224/2010 Coll. became effective on 1 September 2010.
  knicainee (neregistrovaný užívateľ)    13. január 2013 07:41
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  seagwheet (neregistrovaný užívateľ)    12. január 2013 18:49
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  seagwheet (neregistrovaný užívateľ)    12. január 2013 13:02
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti