Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

VZOREC na výpočet príspevku uznanému športu ... alebo nech odborná diskusia o vzorci obohatí celú športovú verejnosť NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.02.2018 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  einsteinNa úvod k tomu ako vznikol tento príspevok:

  Prinášame Vám odbornú diskusiu, ktorá vznikla spontánne v rámci emailovej komunikácie skupiny športových funkcionárov a právnikov s expertmi na “vzorec”, v ktorej sú vysvetlenia a odpovede na viaceré otázky, ktoré potrebuje poznať celé slovenské športové hnutie.

  Zmyslom odbornej diskusie je, aby športoví funkcionári neskĺzavali ku spochybňovaniu vzorca bez znalosti dôležitých faktov a súvislostí.

  Nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu národným športovým zväzom v uznaných športoch vypočítaný a distribuovaný podľa “vzorca”, a nie podľa úsudku politikov alebo úradníkov, je dôležitým pilierom reformy športu na Slovensku. Vďaka tomu sa funkcionári národných športových zväzov môžu cítiť i správať autonómnejšie a nemusia hľadať cestu k politikom a úradníkom, ktorí rozhodujú o športe, aby im pridelili čo najvyššiu čiastku na ich šport.

  Zákon o športe priniesol automatické rozdeľovanie 92,5 % prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len “ministerstvo školstva”) určených na šport v programe 026 (národný program rozvoja športu) zo základu po odpočítaní účelovo určených prostriedkov na národný športový projekt vlády podľa § 75 ods. 1 zákona o športe, ktorým je výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu, podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež a organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b) zákona o športe. Prostredníctvom vzorca sa rozdeľuje z tohto základu národným športovým zväzom 50% (z programu 026); pred vylúčením futbalu (17%) a hokeja (13%) sa cez vzorec zväzom delilo až 80% prostriedkov určených na šport (program 026) zo základu po odpočítaní národných športových projektov.

  Po predchádzajúcej širokej diskusii, ktorá poukazovala na niektoré nesprávne parametre a výsledky výpočtu, môžu niektorí jej účastníci (aj keď neoprávnene) nadobudnúť dojem, že vypočítavať výšku príspevku uznanému športu na základe súčasného vzorca nie je správne, že vzorec a nastavenie jeho parametrov má chyby. 

  Ako prebiehali práce na výpočtoch príspevku uznanému športu koncom roka 2017

  Sekcia štátnej starostlivosti o šport (ďalej len “sekcia športu”) zverejnila dňa 31.10.2017 predbežný výpočet PUŠ na rok 2018 z podkladov a údajov, ktoré jednotlivé NŠZ zaslali sekcii do 30.9.2017. Zväzy mali možnosť do 30.11.2017 zaslať sekcii športu svoje pripomienky. Uvedený výpočet pripomienkovala aj neoficiálna pracovná skupina SOV, na práci ktorej sa aktívne podieľali aj odborníci zo SFZ, STZ a SPF. Pracovná skupina sa zamerala najmä na nasledovné oblasti : počet príležitostí, rebríčkové postavenie kolektívnych a individuálnych športov, kontrola váh odvetví, overenie údajov o členskej základni, kontrola počtu členov medzinárodnej federácie a najmä kontrola jednotlivých výsledkov so zameraním na najčastejšie logické chyby.

  Po korekciách výpočtu na základe pripomienky SOV z 30.11.2017 a po vyžiadaní dodatočných údajov o počte príležitostí od zväzov pripravila sekcia športu k 22.12.2017 upravenú pracovnú verziu výpočtu príspevku na rok 2018, ktorú odborníci z pracovnej skupiny interne intenzívne pripomienkovali a kontrolovali v medzisviatkovom období.

  Výsledné pripomienky k údajom vo výpočte príspevku uznanému športu na rok 2018 predložili sekcii športu. Viaceré ich námietky boli sekciou športu zohľadnené, niektoré však neboli, najmä preto, že by si vyžiadali viac času na verifikovanie potenciálne nesprávnych údajov, ktoré boli do výpočtu nesprávne zadané zo strany zväzov. Do 7.1.2018 mali ešte všetky zväzy možnosť pripomienkovať zverejnený výpočet.

  Po uskutočnení týchto krokov možno konštatovať, že výpočet príspevku uznanému športu na rok 2018 je už oveľa správnejší a s menej chybami, ktoré predtým vo výpočte na rok 2017 sekciou športu aj napriek pripomienkam uplatneným pred rokom odstránené vôbec neboli, hoci výpočet a výsledok stále nie je stopercentný.

  Pri viac ako 7300 zadaných športových výsledkoch od zväzov, vyše 60 tisíc športovcov v registri a ďalších min. 50 iných údajoch za každý jeden zväz sa 0%-ná chybovosť údajov pri všetkej snahe zrejme ani nedá očakávať. Matematická správnosť výpočtu zo zadaných údajov je však už na dobrej úrovni.

  Čo sa týka nesprávneho počtu príležitostí, sekcia športu vyzvala zväzy na ich opravu, ale opravené údaje pred sviatkami zaslalo len cca 70% zväzov. Ostatným ostali pôvodné údaje, pričom aj u opravených údajov nie je úplne istá správnosť zadaných hodnôt. Sekcia športu tak zobrala do výpočtu zadané údaje od zväzov bez ich verifikácie. Je však potrebné uviesť, že niektoré zväzy majú len veľmi malý profesionálny aparát a veľké množstvo administratívy z dôvodu nefungujúceho IS športu musia robiť sami, čo kapacitne nemusia vždy zvládať. Nie všetky zväzy majú dosť prostriedkov na to, aby zaplatili profesionálny aparát a chod zväzu, a okrem toho na to môžu použiť obmedzené množstvo finančných prostriedkov, maximálne 15 % zo sumy poskytnutej v rámci príspevku uznanému športu. Ak NŠZ dostal PUŠ 100 000 eur, na prevádzkové náklady zväzu smie použiť najviac 15 000 eur. Takmer 30 NŠZ má PUŠ nižší ako 100 000 eur.

  Jeden z argumentov sekcie športu bol ten, že chceli ukončiť výpočet hneď po Novom roku, aby mohli okamžite po schválení pani ministerkou školstva posielať zväzom zmluvy a aby zväzy dostali prvú splátku do konca januára tak, ako je ustanovený termín v zákone. Ďalšie dodatočné čistenie a verifikácia údajov by si vyžiadali minimálne mesačné zdržanie.

  Kým nebude funkčný IS športu, odladený a so správnymi údajmi, nemôžeme očakávať iný výpočet, ako tento tabuľkový, t.j. minimálne výpočet na rok 2019 ešte bude zrejme prebiehať rovnakým spôsobom. Aj v tomto procese je ale možné nastaviť inak - lepšie, vstupné formuláre a zadávanie údajov zo strany zväzov tak, aby boli tieto údaje jednoduchšie verifikovateľné.

  Experti na vzorec z radov športového hnutia vykonali mimoriadne kvalitnú a záslužnú dobrovoľnícku činnosť v záujme správneho rozdelenia prostriedkov podľa vzorca (aby boli podľa možnosti čo najdôslednejšie dodržané pravidlá), ktorú by po správnosti mala zabezpečiť sekcia športu svojimi personálnymi zdrojmi…

  Vzorec ako náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a úradníkov

  Do zákona o športe bol prevzatý výpočet, ktorý ustanovuje výšku príspevku zväzom nie na základe “nejakého” subjektívneho určenia, ale z konkrétnych merateľných údajov, z 50% balíka (pôvodne to bolo až z 80% balíka, ale oddelení zostali futbal 17% a ľadový hokej 13%) rozpočtu na šport, po odpočítaní účelovo určených prostriedkov na národný športový projekt vlády podľa § 75 ods. 1 zákona o športe (najmä výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry na základe rozhodnutia vlády).

  Vzorec sa zjednodušene skladá zo štyroch parametrov (1. úspech/výsledky/rebríčkové postavenie, 2. popularita, 3. členská základňa do 23 rokov a 4. počet krajín svetovej federácie), pričom úspech sa delí rovnomerne na úspech v kategórii dospelých a úspech v kategórii mládeže a popularita sa zasa delí na domácu a zahraničnú.

  NŠZ dostanú spolu prostredníctvom príspevku uznanému športu (ďalej tiež “PUŠ”) v roku 2018: 44,7 mil. eur, v roku 2017 dostali NŠZ: 36,3 mil. eur (rozdiel je 8,4 mil. eur), minimálna výška PUŠ 2018 je 5 tis. €.

  V celom procese sú (politicky - nariadením vlády SR č. 261/2016 Z.z. na rok 2017, resp. č. 245/2017 Z.z. na rok 2018) nastavené len niektoré základné hodnoty:

  • váha medzinárodnej (30%) a domácej popularity (70%),
  • váha mládeže do 23 rokov (20%),
  • limity ochrany zhora a zdola (90%,110%), v roku 2018 limit ochrany zhora sa aktivuje až vtedy, keď PUŠ v predchádzajúcom roku (2017) bol vyšší ako 1 promile z rozdeľovanej čiastky v roku 2017, t. j. ak mal zväz PUŠ vyšší ako 36.300 eur (k tomu viď vzorec č. 17b v prílohe č. 2 nariadenia vlády č. 245/2017 Z.z.)
  • maximálna výška podielu príspevku pre 1 zväz (15% z celkovej sumy PUŠ bez futbalu a ľadového hokeja).

  K limitom ochrany je však potrebné uviesť, že tieto sa neviažu na nominálnu hodnotu sumy PUŠ z predošlého roku, ale na % podiel PUŠ príslušného zväzu z celkového balíka na minulý rok, čo by pri rovnakej celkovej sume rozdeľovaných finančných prostriedkov v oboch rokoch bolo to isté, ale keďže celkový rozdeľovaný balík medziročne rastie o odvody z lotériových hier (25% z odvodu navyše každý rok od roku 2016 do roku 2019, kedy dosiahne 100%), rastú o toto % aj tieto limity ochrany.

  Príklad: Ak rastie celý balík na PUŠ o 20%, potom sú limity ochrany zdola 108% a zhora 132% minuloročného PUŠ.

  Na nasledujúcom linku je možné nájsť Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2018 (SCHVÁLENÝ pani ministerkou) a Manuál k súboru na výpočet PUŠ: https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2018/

  Aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní bola požiadavka na lepšie vysvetlenia k vzorcu

  V medzirezortnom pripomienkovom konaní č. LP/2017/560 bola okrem iných k návrhu nariadenia vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018 uplatnená zo strany Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky aj táto pripomienka:

  “Odporúčame dopracovať dôvodovú správu k prílohám č. 1 a 2 návrhu nariadenia tak, aby boli v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého „osobitná časť dôvodovej správy obsahuje vecné odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení právneho predpisu“, čomu aktuálne znenie dôvodovej správy k prílohám návrhu nariadenia nezodpovedá.

  Je v záujme transparentnosti financovania športu a lepšej zrozumiteľnosti výpočtu výšky príspevku uznanému športu podľa „vzorca“ uvedeného v prílohe č. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nielen pre vládu Slovenskej republiky, ktorá bude predmetné nariadenie schvaľovať, ale i pre celú športovú verejnosť, aby k jednotlivým vzorcom uvedeným v prílohách č. 1 a 2 návrhu nariadenia bol v dôvodovej správe uvedený slovný popis odôvodňujúci zaradenie jednotlivých vzorcov do návrhu nariadenia, z ktorého bude zrejmé, aká je funkcia a zmysel príslušného vzorca v rámci celkového výpočtu výšky príspevku uznanému športu. Keď bude v dôvodovej správe popísané zrozumiteľným spôsobom, aké detaily jednotlivé vzorce zohľadňujú, významne to môže posilniť dôveru športovej verejnosti v rozdeľovanie štátnych prostriedkov podľa „vzorca“, nakoľko existujúce informácie o fungovaní vzorca a zohľadňovaných parametroch nie sú dostatočné a vzorcu rozumie iba malá skupinka odborníkov.”

  Ministerstvo školstva však túto pripomienku neakceptovalo, a ani neuviedlo, ako sa s ňou vysporiadalo, kedže podľa portálu SLOV-LEX “Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania” ešte stále “prebieha”.

  Keď nepomohlo lepšími vysvetleniami ministerstvo školstva, športová obec si pomôže sama

  Aj preto sa pokúsime v tomto príspevku priniesť zrozumiteľnou formou pre celú športovú obec poznanie vzorca, ktorým disponuje skupina odborníkov neustále diskustujúca o vzorci - výpočtoch a údajoch zadávaných do jednotlivých výpočtov i o možnostiach zisťovania parametrov do vzorca a verifikácie ich správnosti a úplnosti.

  Na úvod treba povedať dva fakty, za prvé vzorec nepriniesol zákon o športe účinný od 1.1.2016, ten tu už bol niekoľko rokov pred ním. Zákon vzorec iba “uzákonil” ako spôsob výpočtu zo zákona nárokovateľného “príspevku uznanému športu” pre NŠZ (predtým sa podľa vzorca niekoľko rokov vypočítavala výška NEnárokovateľnej dotácie pre NŠZ), no a za druhé je to dodnes najtransparentnejší a najlepší, nie však dokonalý spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva zväzom (nie všetkých prostriedkov v športe). Nikto doposiaľ neprišiel s alternatívou, ktorá by spĺňala požadovaný parameter čo “najobjektívnejšieho” prerozdelenia, pričom kritické hlasy sa snažia často túto tému generalizovať tým, že povedia “vzorec je celý zle”, ale konkrétnu alternatívu s vecne pripraveným návrhom riešenia výpočtu a ďalších súvislostí nikto z týchto kritikov nikdy neponúkol a neponúka. Pritom vieme, že mnohé problematické veci vo vzorci a jeho výpočtoch už boli v priebehu rokov vyriešené a zlepšené, niektoré však sú ešte v procese a vyžiadajú si ešte svoj čas.

  Časť antipatie voči vzorcu tkvie v jeho “zložitosti”, tá je však len optická, pretože jeho princíp dokáže pochopiť každý, na druhej strane je pochopiteľné a to treba uznať, že len z matematických rovníc vzorec nie je ľahké pochopiť a je nutné tieto rovnice ozrejmiť a ponúknuť ich slovné objasnenie, tak ako to často vyžadujú rôzne zákonníky cestou výkladov k jednotlivým ustanoveniam písaným zložitejšou štylistikou normatívneho právneho jazyka. Preto sa v tomto príspevku pokúsime poskytnúť obdobný výklad matematických rovníc vzorca, respektíve jeho najdôležitejších častí.

  Zjednodušene povedané, vzorec funguje takto…

  V prvom rade zistíme, na ktorom mieste na svete sa v prepočte na 100 krajín svetovej federácie daného športu nachádza príslušný slovenský šport zastúpený príslušným národným športovým zväzom (pre účely tohto príspevku ďalej Slovensko) v kategóriách dospelých a juniorov (prepočítame poradie národného športového zväzu uznaného športu vo svete tak, aby zodpovedalo stavu, keď by všetky medzinárodné športové federácie uznaných športov mali 100 členských krajín).

  Príklad: ak je Slovensko v príslušnom športe na 30. mieste z 200 národných asociácií, tak pri prepočte na 100 zväzov by toto postavenie zodpovedalo 15. miestu zo 100.

  Poradie zväzu na svete v dospelých a v junioroch sa spriemeruje.

  Príklad: ak sú dospelí na 24. mieste a mládež na 16. mieste na svete, výsledný priemer je 20. miesto na svete.

  Priemer sa vynásobí koeficientom “popularity - záujmu o daný šport doma a vo svete”, následne sa výsledné hodnoty jednotlivých športov porovnajú medzi sebou a výsledným pomerom sa rozdelí 80% celého balíka. Zvyšných 20% z balíka sa zväzom rozdelí plošne alikvotne podľa počtu registrovaných aktívnych športovcov[1] do 23 rokov veku.

  Na tomto nie je nič zložité, komplikovaný je v niektorých prípadoch len spôsob, ako zistíme, kde sa vo svete v danom športe SR reálne nachádza.

  Parameter popularity má fungovať ako barometer záujmu ľudí o šport

  Často diskutovanou otázkou je “parameter popularity”, ktorý však je pre fungovanie vzorca veľmi dôležitý. Vypustiť ho zo vzorca by znamenalo, že by sa tým zrovnoprávnili všetky športy z hľadiska ich významu bez ohľadu na to, aká je vo svete či doma konkurencia a tým aj obtiažnosť v danom športe uspieť, napr. porovnanie majstra sveta v cyklistike a majstra sveta v “menšom” a z hľadiska záujmu divákov i športovcov “menej významnom” športe sa jednoducho nedá dať na rovnakú váhu.

  Najväčším problémom popularity však je úplne niečo iné. Ide o to, že je potrebné pravidelne realizovať relevantné a valídne prieskumy domáceho a zahraničného záujmu o jednotlivé uznané športy, ktoré by vzbudzovali vyššiu vierohodnosť. Podľa prílohy č. 3 k zákonu o športe by sa mal domáci záujem zisťovať každé 2 roky do 1 mesiaca od ukončenia olympijských hier a zahraničný záujem každé 2 roky k 30.9. Podobne to je v prípade iných vstupných dát vo vzorci, ako je napríklad členská základňa do 23 rokov, či presnosť a správna klasifikácia výsledkov oznámených zväzmi na účely výpočtu do vzorca za jednotlivé uznané športy. Transparentnosť a overiteľnosť týchto dát by mal zabezpečiť do budúcna už zmienený (štátny) informačný systém športu, ktorý by mal umožňovať jednak viditeľnosť zadaných údajov športovou, ale aj širokou verejnosťou, a za ďalšie a s rovnakou dôležitosťou poskytovať aj odkazy na zdroje zväzmi zadaných údajov (výsledky z podujatí, odkazy na stránky s výsledkami svetových federácii a pod.).

  Len presné, overiteľné a štátom verifikované dáta vzbudia väčšiu dôveru vo fungovanie vzorca.

  Preto v tejto súvislosti viaceré zväzy a predovšetkým SOV výrazne participovali na tom, aby sa dáta vstupujúce do vzorca na rok 2018 čo najlepšie skontrolovali a v prípade nepresností opravili. Ako však už bolo vyššie spomenuté, táto snaha priniesla len čiastočnú nápravu.

  Akýkoľvek konkrétny výpočet závisí od údajov, ktoré sú do neho zadané a od ľudí, ktorí zadávajú vstupy (zväzy) a na druhej strane od tých, čo tieto vstupy kontrolujú a počítajú výstupy (ministerstvo školstva).

  Ak bude výpočet urobený zo zlých vstupných údajov, bez dôkladnej kontroly, tak bude aj výsledné rozdelenie chybné, aj keď budeme považovať filozofiu vzorca za akokoľvek správnu a blížiacu sa k ideálu.

  Cieľom všetkých by mala byť najmä minimalizácia chybovosti vstupných údajov.

  Na oboch stranách sú aj po výpočte na rok 2018 ešte stále rezervy:

  1. na strane ministerstva školstva:
   • potreba väčšej a systematickej kontroly údajov,
   • lepšie nastavenie vstupných formulárov pre zväzy tak, aby sa preventívne predchádzalo chybám a zadané údaje boli ľahšie overiteľné,
   • vysvetlenie a objasnenie výpočtu zväzom, vrátane vysvetlenia vplyvu zadaných (aj nezadaných) údajov na výpočet a zdôraznenia a eliminácie chýb z minulých rokov (školenia),
   • nefungujúci informačný systém športu,
   • hodnoty medzinárodnej popularity pre roky 2017 a 2018 nastavené z málo relevantných údajov.
  2. na strane športových zväzov:
   • zadávanie nesprávnych/neúplných údajov a výsledkov (najmä pri počte príležitostí a jednotlivých výsledkoch športovcov),
   • chýbajúce údaje vo formulároch, či už z dôvodu neinformovanosti, nevenovania pozornosti alebo aj zámeru,
   • lepšia kontrola priebežných zverejnení výpočtu a údajov v ňom zadaných, najmä za svoj uznaný šport,
   • subjektívne stanovené váhy jednotlivých športových odvetví.

  Údaje a výpočty sú oveľa presnejšie ako minulý rok, ale stále s rezervami

  Je ale nutné zdôrazniť, že v porovnaní s rokom 2017 došlo vo výpočte na rok 2018 k podstatnému zlepšeniu kvality výpočtu, aj keď stále nie je 100%ný. Chyby, ktoré vo výpočte na rok 2017 napriek predchádzajúcim upozorneniam zväzov odstránené neboli, sa už vo výpočte na rok 2018 najmä po pripomienkach pracovnej skupiny zastrešenej SOV z väčšej časti neopakujú.

  Celý systém výpočtu sa každý rok zdokonaľuje, možno niektorí nadobúdajú pocit, že sa komplikuje.

  Nefungujúci Informačný systém športu (IS športu) je veľkou brzdou tohto procesu. Kým IS športu nebude spustený, odladený a so zapísanými správnymi údajmi, nemôžme očakávať iný výpočet ako aktuálny tabuľkový.

  V rámci odbornej diskusie bolo spomenuté riešenie, ktoré by mohlo pomôcť férovo vyriešiť deformácie a chyby vo výpočtoch PUŠ podľa vzorca jednotlivých NŠZ, ktoré vznikli z rôznych dôvodov v predchádzajúcich rokoch. Dalo by sa to urobiť tak, že by sa urobil fiktívny vzorec/výpočet na rok 2018 so správnymi údajmi za roky 2014 až 2017, do ktorého by sa zadali všetky správne údaje, a aj chýbajúce údaje (namiesto ktorých ministerstvo pôvodne zadalo posledné miesta, resp. by tam kde posledné miesta neboli zadané by sa zadali posledné) a potom by sa v budúcnosti už vychádzalo z toho správneho fiktívneho vzorca/výpočtu. Nie je spravodlivé, aby z dôvodu (neúmyselných, nevedomých, ale je si potrebné pripustiť aj možnosti vedomých alebo účelových) chýb z minulosti sa tieto chyby ťahali so zväzmi ďalšie roky a deformovaI ich výsledky/výpočet a určovali napríklad aj maximálne limity medziročného nárastu PUŠ a sekundárne by sa nimi neustále spochybňovala legitimita výpočtu a rozdelenia finančných prostriedkov medzi národné športové zväzy.

  Štruktúra príspevku uznanému športu pozostáva z dvoch samostatných častí

  Príspevok pre zväz sa skladá z 2 nezávislých častí:

  1. Prvá časť s váhou 20%[2] závisí od počtu aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov s minimálne 3 súťažiach.
   V tejto časti sa popularita jednotlivých športov nijako nezohľadňuje. Každý šport dostane na 1 aktívneho športovca úplne rovnaký príspevok. Je jedno, či je to lukostrelec alebo basketbalista. Pri zisťovaní počtu aktívnych športovcov je problémom to, že kvôli nefungujúcemu IS športu nie je možné overiť 3 účasti jednotlivých športovcov zväzu v súťaži a ministerstvo školstva dokonca pre rok 2018 vyžadovalo iba údaj o poslednej účasti na súťaži. Ministerstvo školstva síce vie vylúčiť niektoré na prvý pohľad nesprávne zadané údaje, napr. zlý formát rodného čísla, zlý vek športovca (nad 23 rokov, resp. v tohtoročnom zozname od zväzov boli ako aktívni športovci s 3 účasťami v súťaži uvedené aj batoľatá s vekom už od 1 roka...), duplicitu športovcov za rovnaký zväz. Ale ministerstvo školstva už napr. nevie “od stola” objektívne posúdiť, keď nastane skutočnosť ako tohto roku, že 88% žiakov jednej základnej školy je evidovaných v zozname aktívnych športovcov – gymnastov s 3 účasťami v súťaži, čo je na prvý pohľad vysoko nepravdepodobný údaj, keď má jedna ZŠ až 423 gymnastov v zozname (podobných ZŠ a klubov je v zozname viac...).
   V roku 2018 sa v prvej časti rozdelí 20% zo 44,7 mil eur, čo je cca 8,94 mil eur.
  2. Druhú časť tvorí súčin (úspech x popularita) s váhou 80%.
   Ak sa zhodneme na tom, že prvé miesto Petra Sagana na MS v cyklistike alebo Mateja Tótha na MS v atletike má pre reprezentáciu Slovenska i pre jej občanov, z ktorých daní sa poskytuje príspevok uznanému športu, väčší význam ako napr. tri prvé miesta Ivany Hornej na MS 2017 v klasickom trojboji, drepe aj mŕtvom ťahu (silové športy), ktoré si zaslúžia rešpekt, ale o nich len málokto vie, tak je na mieste zaradenie parametra popularity do vzorca a otázka môže byť maximálne o spôsobe jej stanovenia (akými metódami, kým, ako a kedy sa stanoví popularita jednotlivých uznaných športov na Slovensku a vo svete) a váhach domáceho a medzinárodného záujmu. (pozn. bez úmyslu zľahčovať akýkoľvek športový úspech športovca, ide len o jeho význam pre reprezentáciu SR).
   V roku 2018 sa v prvej časti rozdelí 80% zo 44,7 mil eur, čo je 35,76 mil eur.

  Úspech je najobjektívnejšie stanovený rebríčkovým postavením Slovenska v medzinárodnom rebríčku krajín

  Čo sa týka úspechu, ten je najobjektívnejšie stanovený rebríčkovým postavením Slovenska v medzinárodnom rebríčku krajín. Len pokiaľ takýto rebríček neexistuje (medzinárodná športová federácia ho nezostavuje), počíta sa úspech na základe rozhodujúceho počtu výsledkov z jednotlivých športových podujatí. Aj tu máme športové podujatia odstupňované podľa ich športového významu. Olympijské hry majú väčšiu váhu ako MS a tie majú väčšiu váhu ako ME. Do výpočtu sú počítané výsledky z posledných 4 predchádzajúcim 12 mesačných období, pričom sú odstupňované koeficientom medziročného útlmu.

  Žiaľ, u väčšiny uznaných individuálnych športov takýto rebríček krajín neexistuje, v dôsledku čoho sa dostaneme k stanoveniu úspechu Slovenska v týchto športoch iba na základe vyše 7300 individuálnych výsledkov u dospelých aj mládeže, ktoré je veľmi komplikované skontrolovať. Možno by do budúcnosti stálo za zváženie využiť pomoc študentov FTVŠ… alebo v rámci IS športu umožniť národným športovým zväzom vkladanie dokumentácie (oficiálnych výsledkov súťaží) alebo odkazov na medzinárodnými federáciami zverejnené a archivované výsledky súťaží.

  Váhy športových odvetví uznaného športu (ak šport zastrešuje viacero športových odvetví ako napr. Slovenská lyžiarska asociácia, Slovenská plavecká federácia, Slovenský volejbalový zväz, Slovenská kanoistika a pod.), či váhy medzi výsledkami mužov a žien a počet príležitostí sú vo výpočte relatívne nová vec, ktorá sa objavila vo vzorci až po prijatí Zákona o športe a po prvom prijatí Nariadenia vlády o metodike na výpočet podielu uznanému športu, t.j. prvý krát až vo výpočte na rok 2017. Vo výpočtoch do roku 2016 bol paušálne pre všetky športy nastavený rozhodujúci počet výsledkov pre šport (nie športové odvetvie) na 10 výsledkov. Od roku 2017 závisí rozhodujúci počet výsledkov športového odvetvia už od počtu príležitostí dosiahnuť výsledok v danom športovom odvetví. Tie športy, ktoré mali viac športových odvetví (napr. cyklistika, plavecké športy, kanoistika...), a/alebo ktoré mali väčší počet príležitostí získať hodnotené umiestnenie (napr. atletika, plavecké športy), mohli byť do roku 2016 viac zvýhodnené oproti športom s menším počtom príležitostí, preto išlo o pozitívnu úpravu výpočtu smerom k zvýšeniu spravodlivosti. Aj keď to na druhej strane viac "komplikuje" zadávanie vstupných údajov zo strany zväzov a je to aj podstatne náročnejšie na kontrolu.

  Zväzy si nemôžu určovať váhy športových odvetví svojvoľne

  Podľa Vzorca č.15 Nariadenia vlády SR č. 245/2017 Z.z. by váha odvetvia mala zohľadňovať medzinárodný záujem o odvetvie, domáci záujem o odvetvie a počet aktívnych športovcov.

  Je ale zrejmé, že stanovenie váh zväzmi nie je zo strany ministerstva školstva vôbec kontrolované a ministerstvo školstva bezvýhradne akceptuje zadané údaje o váhach od zväzov. Úplnému svojvoľnému stanoveniu váh zabraňuje len to, že váhy stanovené napr. v žiadosti podanej v 09/2017 sa uplatnia až pre rok 2020 (3 roky po roku podania žiadosti - § 68 ods. 5 zákona o športe).

  Podľa § 68 ods. 5 zákona o športe:
  “(5) Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu sa zohľadňujú váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu. Tieto váhy uvedie národný športový zväz v žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu podľa 69 ods. 1. Národný športový zväz uvádza hodnoty váh tak, aby súčet váh športových odvetví v rámci jedného uznaného športu bol 100 % a súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie bol 100 %. Váhy sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na rok, ktorý nasleduje tri roky po roku podania žiadosti; ak ide o prvú žiadosť, váhy v nej uvedené sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na dva nasledujúce roky.”.

  V súvislosti so vzorcom č. 15 prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 245/2017 Z.z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018, ktorý sa týka súčtu váh športových odvetví jedného uznaného športu sa medzi pohľadmi športových zväzov a potom následne aj pri vkladaní príslušných údajov, ktoré sa potom ako vstupné dáta vkladajú do vzorca, objavujú dva diametrálne odlišné pohľady na to, ako sa stanovujú váhy príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu.

  Niektoré národné športové zväzy si váhy športových odvetví, ktoré v rámci svojho športu zastrešujú, určujú úplne ľubovoľne. To znamená, že si napríklad národný športový zväz 100% rozdelí iba medzi dve športové odvetvia, napr. 60% a 40% a ostatným (napr. siedmych) pridelí 0%, či dokonca národný športový zväz aj len jednému športovému odvetviu z viacerých (napr. siedmych) pridelí celých 100% a ostatným šiestim 0%.

  Ďalšie národné športové zväzy váhy športových odvetví, ktoré v rámci svojho športu zastrešujú, neurčujú úplne ľubovoľne a viac či menej sa snažia dodržať dikciu textu vzorca č. 15 (cit.: „športové odvetvia, ktorých hodnoty váh sú spomedzi všetkých športových odvetví príslušného športu na štvrtom až poslednom mieste v poradí, sa vo výpočte zohľadňujú ako jedno spoločné športové odvetvie“), a to tak, že 100% váh prerozdelia medzi všetky odvetvia, pričom odvetvia na štvrtom až poslednom mieste (na príklade siedmych odvetví štvrté až siedme) majú tiež určené nejaké percentá.

  Z uvedeného vyvstáva otázka, ktorý postup je súladný so zákonom, avšak najmä súladný s účelom zákona a účelom vzorca na účely delenia finančných prostriedkov medzi národné športové vzory?

  Ak berieme do úvahy text vzorca, uvádza sa v ňom, že ide o váhu príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu, ktorá je určená národným športovým zväzom so zohľadnením troch činiteľov

  1. medzinárodného záujmu o príslušné športové odvetvie,
  2. domáceho záujmu o príslušné športové odvetvie,
  3. počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu v príslušnom športovom odvetví.

  To znamená, že sa zohľadňujú tieto tri činitele a tie v svojej podstate znemožňujú ľubovôľu (či niekedy až svojvôľu) dať športovému odvetviu, ktoré národný športový zväz zastrešuje, úplných 0% (pozn. možno však pripustiť matematické zaokrúhlenie, ktorého výsledkom vzhľadom na situáciu športových odvetví, so zohľadnením vyššie uvedených troch činiteľov, v danom uznanom športe) minimálne v tom prípade, ak má v danom športovom odvetví národný športový zväz (aj keď by si zväz sám určil, že medzinárodný záujem je nulový, rovnako aj domáci záujem) aspoň nejakého aktívneho športovca.

  Do istej miery na túto záležitosť je podľa nášho názoru nutné pozerať aj systematicky a z pohľadu Zákona o športe, ktorý stanovuje (aj verejný záujem v športe) pravidlá na stanovenie toho, ktorý subjekt štát uzná za národný športový zväz, v čom sa prejavuje aj akási "objednávka" štátu na rozvoj športu – uznaného športu, ktorého uznanie je úzko a výlučne spojené s prepojením - členstvom na príslušnú medzinárodnú športovú federáciu a tým teda prepojené na športové odvetvia, ktoré daná medzinárodná športová federácia zastrešuje, a nie LEN niektorých športových odvetví, ktoré si sám národný športový zväz vyberie, s tým, že ostatné športové odvetvia nebude vôbec rozvíjať, hoci na základe uznania za národný športový zväz bola tomuto zväzu štátom zverená výlučná kompetencia pre uznaný šport, t.j. nie len pre časť športových odvetví uznaného športu, ale pre všetky športové odvetvia daného uznaného športu.

  Zdá sa viac ako nutné tieto názorové rozpory, ale najmä odlišnú aplikáciu ustanovení o stanovení váh spresniť v texte Nariadenia vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019, aby nedochádzalo k rozdielnym výkladom, aplikácii a zadávaniu vstupných dát odlišne od zväzu ku zväzu.

  Pri váhach odvetví ešte nie sú doriešené ďalšie 2 veci: vznik nových športových odvetví (zákon o športe v § 68 ods. 5 rieši podanie prvej žiadosti NŠZ, nie situáciu, keď existujúci NŠZ priberie pod seba nové športové odvetvie či šport) a zánik pôvodných (platí tiež 3 ročná lehota?), resp. u niektorých športov definovanie nových odvetví, ktoré sú len športovými disciplínami. Na druhej strane, aj keď si zväz určí pre niektoré odvetvie nulovú váhu, je potrebné, a to je nutné veľmi zdôrazniť, aj pre takéto športové odvetvie je povinný určiť a zadať reálny počet príležitostí a v žiadnom prípade nemôže uviesť počet príležitostí počtom nula. Ak pre odvetvie zväz určí nulový počet príležitostí nekoná v súlade s povinnosťou udať pravdivé údaje, čo ho potom pochopiteľne zvýhodňuje pri výpočte PUŠ oproti ostatných zväzom, ktoré uvedú pravdivé a úplné údaje .

  Príklad: Ešte jeden matematický pohľad na uvedenú argumentáciu. Pokiaľ nejaké existujúce športové odvetvie nedosahuje 1% po stanovení podľa toho, čo má byť podľa zákona zohľadnené, tak nemôže byť správne priradiť mu minimálne 1%. V matematike existuje zaokrúhlenie, čiže keď má jedno odvetvie 100 000 členov a druhé iba 300 členov pri zhode ostatných parametrov, tak to proste nie je 1%, ale 0%, čo však ale neznamená, že zväz z tohto športového odvetia nemá povinnosť napočítať a uviesť počet príležitostí dosiahnuť výsledok v tomto športovom odvetví.

  Preto sa ako oveľa vážnejší problém javí to, že tie váhy sú stanovené subjektívne zo strany NŠZ bez vecnej oponentúry zo strany nestranného ministerstva školstva, ako to, že tam musí byť zadané na každom odvetví percento. Skôr stojí za úvahu zredukovať pri olympijských športoch športové odvetvia.

  Ide len o zjednodušené vysvetlenie, podrobné venovanie sa jednotlivých častiam a podrobnostiam výpočtu by vydalo na väčšiu diplomovú prácu.

  Väčšia znalosť fungovania prinesie aj lepšiu kontrolu zvnútra športového hnutia.

  Akákoľvek diskusia na tému nastavenia parametrov vzorca, resp. úpravy filozofie výpočtu zo strany zainteresovaných prinesie posun vpred a ozrejmí túto oblasť všetkým, ktorí s ňou prichádzajú do styku, čo prinesie aj väčšiu dôveru voči výpočtu. Súčasné nastavenie je len jednou z možných verzií výpočtu PUŠ.

  Je ale nutné, aby akýkoľvek výpočet prerozdelenia financií na zväzy prebiehal:

  1. na základe merateľných, jasných a verifikovateľných výsledkov a parametrov,
  2. bez dodatočných subjektívnych zásahov a posudzovania zainteresovaných strán (MŠ, komisie, zväzy),
  3. podľa vopred známych a odsúhlasených pravidiel prijatých po štandardnom legislatívnom procese (bez na poslednú chvíľu podaných poslaneckých pozmeňovacích návrhov, ktoré nepripomienkovala športová a odborná verejnosť)
  4. a v neposlednom rade v súlade s definovaným verejným záujmom v športe.

  Akýkoľvek nový variantný systém výpočtu s inými vstupnými údajmi bude znova závisieť na ich kvalite a počiatočných detských chorobách, s ktorými sa pasuje aj aktuálne používaný vzorec.

  Aj preto navrhujeme, ako bolo uvedené už aj vyššie, vytvoriť fiktívny výpočet príspevku uznanému športu za rok 2017, do ktorého by sa započítali všetky správne a v minulosti opomenuté výsledky (správne údaje za roky 2014 až 2017) a z takéhoto už správneho hoci fiktívneho výpočtu by sa vychádzalo na účely výpočtu PUŠ do budúcnosti, aby sa chyba v údajoch a výpočtoch z minulosti neťahala pri jednotlivých zväzoch do budúcnosti.

  Zámerne sa v texte venujeme len rozdeleniu financií zväzom cez vzorec. Okrem iného je pri financovaní športu potrebné doriešiť optimalizáciu činnosti rezortných športových stredísk, nastavenie parametrov a zadefinovania kritérií financovania Top tímu, postavenie zdravotne znevýhodnených športovcov v systéme, spustenie IS športu, financovanie infraštruktúry a pod.

  Aký bol vlastne zámer pôvodného znenia zákona o športe

  Pôvodný zákon o športe priniesol: “automat” na delenie peňazí (minimalizovalo sa subjektívne rozhodovanie o rozdeľovaní peňazí), transparentnosť údajov v IS športu, ktorý má poskytovať vecne správny podklad do výpočtov podľa vzorca a voľnosť zväzov pri nakladaní s príspevkom uznanému športu vypočítaným podľa vzorca (okrem 10% viazaných pre všetky kluby), pričom motiváciu mal predstavovať samotný vzorec a jeho potreba dosahovania čo najlepších parametrov do vzorca, preto nech uváži samotný zväz, čo sú jeho priority pri dosahovaní týchto parametrov.

  Novela zákona o športe priniesla zviazanosť prostriedkov zväzov z príspevku uznanému športu a nefunkčný IS športu spôsobuje nespokojnosť s kvalitou údajov. K tomu sa pridružil aj úplne nesystémový čisto politický zásah spočívajúci vo vyčlenení futbalu (17%) a hokeja (13%) zo vzorca a teda i z medzizväzovej súťaže pri dosahovaní najlepších parametrov vstupujúcich do vzorca a tým súťaže o čo najväčší podiel z prostriedkov vyčlenených pre šport .

  “Tvorba vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie, dôsledné dodržiavanie a vynucovanie je dobrou cestou pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability nielen právnych, ale i medziľudských vzťahov a synergickú tvorbu hodnôt ... (nielen) v športe.”

  Vypracoval: UčPS tím
  (Ivan Greguška, Marcel Blažo, Peter Dedík, Peter Sepeši, Patrik Hrbek, Zuzana Zajíčková, Ladislav Križan)

  Poznámky pod čiarou:

  1. Aktívny športovec je definovaný v § 4 ods. 6 zákona o športe tak, že ním je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých^
  2. V posledných dvoch rokoch sa váha počtu aktívnych športovcov (vo veku do 18 resp. do 23 rokov) postupne zvýšila z 10% cez 15% na aktuálnych 20%. Pôvodná nižšia váha 10% bola určená najmä z dôvodu ťažkej overiteľnosti údajov o členskej základni od zväzov, pričom ešte aj dnes bez plnej funkčnosti IS športu ide v podstate o veľmi ťažko overiteľný údaj. Najmä preto, že aktívny športovec je taký, ktorý sa počas roka zúčastní na 3 súťažiach a tento údaj sa ťažko overuje. Ďalší dôvod pre nižšiu váhu tohto parametra v do roku 2016 bolo to, že futbal počtom aktívnych športovcov ďaleko prevyšuje ostatné športy a pri vyššej váhe tohto parametra by futbal odčerpal značnú časť prostriedkov. Po vyňatí športov futbal a hokej zo vzorca, tento argument pre nižšiu váhu parametra počtu aktívnych športovcov do veku 23 rokov odpadol a váha bola zvýšená na 20%, aby motivovala zväzy k zvyšovaniu počtu aktívnych športovcov v kategóriách mládeže. ^
  Peter Sepeši    5. november 2018 00:05
  Prvá cesta je organizačno-technickej povahy - efektívna a praktická (využila sa pri financovaní športu zdravotne znevýhodnených formou príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6 Zákona o športe).

  Táto cesta si vyžaduje aktívny prístup toho, kto prideľuje prostriedky, t.j. štátu. MŠVVaŠ SR by v zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu na základe dosiahnutých parametrov jednotlivých zlúčených športov po prerokovaní so zainteresovanými subjektmi určil, že ako majú byť spravodlivo prerozdelené prostriedky medzi jednotlivé športy a k takému rozdeleniu by zaviazal prijímateľa príspevku uznanému športu v zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu.

  Športové odvetvie, ktoré je podľa jeho názoru nespravodlivo ukrátené by si malo vypracovať vecné podklady a malo by aktívne viesť diskusiu najprv vo vnútri národného športového zväzu a ak nedôjde ku kompromisu tak by malo požiadať o súčinnosť štát (MŠVVaŠ SR).

  Takýmto spôsobom poskytuje štát prostriedky napr. SPV, ktorý má v zmluve o poskytnutí príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6 Zákona o športe uvedené, že aké sumy z týchto prostriedkov je povinný prerozdeliť pre jednotlivé národné športové organizácie športu zdravotne znevýhodnených (Špeciálne olympiády, Deaflympijský výbor Slovenska, ...)

  Druhá cesta je legislatívnej povahy - zdĺhavejšia (vyžaduje si schválenie novely zákona o športe).

  Podstatou legislatívnej zmeny by bolo to, že by sa v zákona o športe doplnila definícia športového odvetvia do § 3 a zároveň by sa do § 69 doplnilo nové pravidlo na prerozdelenie prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi jednotlivé športové odvetvia zastrešené jedným národným športovým zväzom. Toto pravidlo už je uvedené v § 69 ods. 8 zákona o športe pre situáciu obdobnej povahy.

  Učená právnická spoločnosť uplatnila tieto pripomienky k návrhu novely zákona o športe v júli 2018.
  http://www.ucps.sk/Zasadne_pripomienky_UcPS_uplatnene_k_navrhu_zakona_o_sporte

  Definovanie športového odvetvia
  K čl. I /§ 3/ - O

  Navrhujeme doplniť nové písmeno v) ktoré znie:

  “v) športovým odvetvím časť športu existujúca ako organizačná súčasť športového zväzu alebo ako samostatný športový zväz, ktorá samostatne alebo v spojení s inou časťou športu alebo inou organizačnou súčasťou športového zväzu spĺňa tieto podmienky

  1. je vymedzená ako samostatné športové odvetvie v rámci medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
  2. má najmenej tri súťažiace športové kluby registrované v registri právnických osôb v športe a najmenej 40 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe, ak ide o kolektívny šport a najmenej 20 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe, ak ide o individuálny šport,
  3. organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky,
  4. zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach,
  5. zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov;”.

  Navrhuje sa do zákona o športe zaviesť definíciu “športového odvetvia”, aby bolo zrejmé, kedy sa športové odvetvie existujúce na medzinárodnej úrovni bude považovať za športové odvetvie relevantné z pohľadu slovenskej právnej úpravy na účely riadenia a správy vrátane financovania. V tejto súvislosti opakovane poukazujeme na potrebu zadefinovania pojmu kolektívny šport, keďže sa s týmto pojmom v zákone, ale aj vo vykonávacích predpisoch pracuje. Pri výpočte príspevku uznanému športu sú jedným z dôležitých vstupných parametrov aj váhy športových odvetví zastrešených jednotlivými národnými športovými zväzmi, pričom je potrebné jednoznačne vymedziť, kedy sa športové odvetvie bude na Slovensku považovať za fungujúce/existujúce a je potrebné ho zohľadniť pri stanovovaní váh jednotlivých športových odvetví a kedy sa jedná na Slovensku zatiaľ o neexistujúce športové odvetvie, ktoré sa môže v budúcnosti vytvoriť a z pohľadu práva bude relevantné po splnení zákonných podmienok ustanovených pre športové odvetvie. Definícia pripúšťa, aby dve alebo viaceré menšie príbuzné športové odvetvia, ktoré samostatne nedokážu splniť zákonné podmienky ustanovené pre získanie statusu športového odvetvia, mohli vytvoriť spojené športové odvetvie spojením/zlúčením do jedného organizačného úseku/celku. Z pohľadu financovania štátu by mali byť podporované v rámci národných športových zväzov iba také športové odvetvia, ktoré sú existujúce/fungujúce (body 2 až 5) a aj objektívne spôsobilé plniť spoločenskú objednávku premietnutú do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu.

  K čl. I (§ 69) - O

  V § 69 sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie:
  “(10) Pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi športové odvetvia sa primerane použije § 68 ods. 2, ak sa členovia národného športového zväzu zastrešujúceho viaceré športové odvetvia alebo športové zväzy zastupujúce športové odvetvia zastrešené v rámci tej istej medzinárodnej športovej organizácie nedohodnú inak.”.

  Cieľom navrhovaného doplnenia právnej úpravy je zabezpečiť, aby v národných športových zväzoch pozostávajúcich z viacerých športových odvetví/úsekov bolo dosiahnuté, že vnútorné členenie prostriedkov bude primerane zohľadňovať princíp zásluhovosti (vo vzťahu k plneniu objednávky vyjadrenej vo verejnom záujme v športe), čo bude pôsobiť motivačne a spravodlivo zabezpečí reprodukciu v tých športových odvetviach/úsekoch/komunitách, ktoré sú životaschopné a úspešné a naopak obmedzí možnosť umelého udržiavania športových odvetví/úsekov, ktorých komunita v skutočnosti už neexistuje/nefunguje, a nie je primerané/spravodlivé, a ani v súlade s verejným záujmom v športe aby na činnosť takýchto športových odvetví/úsekov boli vynakladané štátne prostriedky.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Štefan Buraj    5. marec 2018 19:21
  Dobrý deň,
  chcem upozorniť na vážny problém súvisiaci s nábehom prideľovania príspevkov pre uznané športy v r.2017.

  Príspevky pre 66 uznaných športov boli vypočítané koeficientami z dotácie 2016 účel č.01. Mimo nich tu je dnes 5 uznaných športov, do ktorých systém zlúčil dvojice predtým samostaných športov. Gymnastika (moderná gymnastika + gymnastika), kanoistika (kanoistika na divokej vode + rýchlostná kanoistika), letecké športy (letecké športy + modelárstvo), plavecké športy (plávanie + vodné pólo), tanečný šport ( tanečný šport + akrobatický rokenrol). Samozrejme, základ výpočtu príspevku na r. 2017 bol stanovený ako súčet dotácií (2016-01) vždy oboch zlúčených športov.
  Potiaľto mi to príde ako celkom logické. Nechcem nijako komentovať metodiku stanovenia koeficientov na r.2017, ani na r.2018. Čo ma ale skutočne desí je to, že nebola nijakým spôsobom stanovená metodika rozdelenia príspevku medzi týmito \"zlúčenými\" športami. Dostali sme sa takto do veľmi zvláštnej situácie. Museli sme sa stať členmi športovej organizácie, ktorej pôvodní členovia považujú za svoju celú (spoločnú) dotáciu z r.2017. Kompletne ju za r.2017 aj vyčerpali. Teraz, v r.2018 na nás nazerajú ako na tých, ktorí ich chcú obrať o \"ich\" financie. Dostali sme sa do polohy, že my máme chápať ich nároky, lebo oni financie nutne potrebujú. Že potrebujú chápeme. Ale čo my? V žiadnom prípade si vraj nemáme robiť nádej, že z príspevku na r.2018 dostaneme 45%, čo je cca podiel našej dotácie(2016-01) v tom základe z ktorého je dnes (a samozrejme aj vlani) príspevok počítaný.
  Predpokladám, že účelom Príspevku uznanému športu (podľa § 68 zákona č. 440/2015 Z. z.) bolo zprehľadniť financovanie, zaviesť aspoň relatívnu \"spravodlivosť\" v jeho prerozdelení a pomôcť úspešným reprezentantom. Žiaľ, v tomto prípade sa to zásadne nepodarilo. Pokiaľ nebude urobená okamžitá náprava, hrozí zánik jedného úspešného uznaného športu. Len na okraj. Nebudem uvádzať dlhý výpočet množstva našich titulov jednotlivcov ani družstiev na ME a MS. Subkomisiou SM CIAM FAI je každoročne zostavovaný rebríček jednotlivcov, účastníkov svetového pohára, kontinentálnych majstrovstiev a majstrovstiev sveta (sumárne za všetky kategórie). V r.2016 sa naši pretekári umiestnili z celkového počtu počtu 635 pretekárov z celého sveta (USA, Čína, Rusko, GB, Nemecko, Polsko, Česko, Ukrajina, Japonsko, Švajčiarsko, Litva, Kazastan....) na 1.,2.,5.,6.,11....mieste. V r.2017 sme ešte pozície obhájili.... ALE DOKEDY???

  Moja otázka na UčPS znie:\" Kto a ako môže túto hrubú chybu v metodike napraviť, tak aby nebolo neskoro? Termíny prihlášok na Majstrovstvá sveta, Majstrovsvá Európy bežia. Je už treba platiť štartovné. Za pár dní začínajú prvé preteky Svetového pohára FAI. My skutočne nechceme nič, na čo nemáme nárok. Momentálny stav ale považujeme za nenormálny. Ba viac, za NEŠPORTOVÝ a NEMORÁLNY!\"

  S pozdravom Ing. Štefan Buraj, podpredseda Letecko-raketomodelárskej asociácie Slovenska
  Upravené 5.marec 2018 19:35
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti