Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Venované pamiatke Jožka Čorbu  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.01.2018JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: Informácie o UčPS

  C__orbaV stredu, 10. januára 2018 vo veku 36 rokov od nás bez rozlúčky, náhle a navždy odišiel do neba krásny človek Jožko Čorba, ktorému náhle vypovedalo službu jeho srdiečko.

  Syn, manžel, otec, priateľ, kolega, spoločník, pedagóg právnickej fakulty, advokát, člen UčPS, člen a funkcionár SFZ i verný fanúšik slovenského futbalu.

  Spomienku na Jožka bude v sebe nosiť navždy každý, kto mal možnosť zažiť kúzlo jeho osobnosti, čaro jeho myšlienok, jeho príjemnú spoločnosť a tajomný úsmev, ktorý hovoril v každej situácii, ľudsky veľmi veľa.

  “ODPOČÍVAJ V POKOJI, PRIATEĽ NÁŠ”

  Česť Tvojej pamiatke!

  Učená právnická spoločnosť a priatelia

  „Strach zo smrti je následkom strachu zo života.
  Človek, ktorý žije naplno, je pripravený zomrieť kedykoľvek.“
  /Mark Twain/

  Kto bol Jožko Čorba a aké životné dielo za sebou napriek mladému veku zanechal?

  Aby sme z neho mohli čerpať a nadväzovať na výsledky jeho odbornej práce, skúmania spoločenských vzťahov a nadobudnutej znalosti, ktorú ako výborný pedagóg ochotne zdieľal a rozvíjal v odbornej komunite a úprimne sa tešil, bol hrdý na to, keď jeho znalosť bola užitočná pri tvorbe iných diel alebo koncepčných materiálov alebo slúžila na odborný rast kolegov.

  Jozef bol absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, na ktorej ukončil magisterské štúdium v roku 2004. Od roku 2005 pôsobil na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ, najskôr ako interný doktorand, od roku 2009 ako odborný asistent. V roku 2009 obhájil na spomínanej katedre dizertačnú prácu na tému "Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu". V rámci pedagogického pôsobenia sa zapájal aj do alternatívnych spôsobov výučby, či už v rámci Kliniky obchodného práva, organizovania študentských sympózií, alebo ako hodnotiaci v rámci simulovaných súdnych sporov a simulovaných rozhodcovských konaní. Jožko s veľkou dávkou entuziazmu a odriekania mnohých iných aktivít zabezpečoval na svojej alma mater výučbu “Športového práva”. Absolvoval prednáškový pobyt na Wydzial Prawa i Administracji, Universytet Rzeszowski a krátkodobé študijné pobyty na T. M. C. Asser Instituut v Haagu, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Bayreuth, ako aj v Únii európskych futbalových asociácií v Nyone. Okrem akademickej pôdy pôsobil aj ako člen Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu a člen Komory pre riešenie sporov Slovenského futbalového zväzu, rovnako vykonával slobodné, no o to náročnejšie povolanie advokáta.

  Jožko Čorba sa stal členom Učenej právnickej spoločnosti (UčPS) 21. januára 2014, kedy bol konsenzom Rady UčPS prijatý za člena UčPS ako významný odborník, ktorý je spolu s prof. Tomášom Gábrišom považovaný za jedného zo zakladateľov športového práva na Slovensku, o čom svedčí aj jeho mimoriadne rozsiahla a hodnotná odborná tvorba a aktivita v oblasti športového práva a to nielen v rovine teoretickej, ale aj praktickej. Či už v rámci pôsobenia v odborných orgánoch športových organizácií (legislatívno-právna a etická komisia SFZ, orgány na riešenie sporov SFZ) alebo aj pri tvorbe interných predpisov zväzov alebo návrhov štátnej legislatívy. Jozef bol veľkým fanúšikom a prajným znalcom slovenského futbalu.

  Spoločne s tímom cca 30 právnikov pôsobiacich na SFZ venoval posledných 7 rokov dobrovoľnícky stovky hodín tomu, aby sa v slovenskom futbale vytvoril a zaviedol racionálny systém pravidiel riadenia a správy slovenského futbalu Slovenským futbalovým zväzom. Bol pri tvorbe nových stanov SFZ i revolučného Registračného a prestupového poriadku SFZ a ďalších predpisov SFZ, ktoré zásadne zmenili slovenský futbal.

  Ako advokát zastupoval mnohé športovo-právne spory na súdoch, jeho veľkou prednosťou bola rozvaha, empatia a snaha o riešenie sporov férovou dohodou, s ktorou dokážu žiť obe strany sporu.

  PREZENTÁCIE:

  Jozef Čorba - Športové kluby v návrhu zákona o športe (Konferencia Šport a právo; Poprad; 2.10.2014)
  https://docs.google.com/presentation/d/1WzGxMoTd-0bqPjdc8MWkSYqjoDciQR7nJbox56pHWxQ/edit?usp=sharing

  Jozef Čorba - Opatrenia proti manipulácii športových súťaží v zákone o športe (Konferencia “Šport a právo 2016; Poprad)
  https://docs.google.com/presentation/d/1xDIxjOnx7L7Fp3ZT3WEViY4as5jxm4GvltU_bJtm77U/edit?usp=sharing

  Jozef Čorba - Športové kluby v podmienkach nového zákona o športe
  https://www.youtube.com/watch?v=PJ82TLsZdB4

  PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ:

  Odborné príspevky Jozefa Čorbu na stránke www.ucps.sk - TU

  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )

  • AAB1 - Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu / Jozef Čorba ; recenzenti Karel Marek, Kristián Csach. - 1. vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - 200 s. - ISBN 9788070979945 (brož.).

  ABB - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách (1)

  • ABB1 - Obchodné spoločnosti (§ 56 - 220zl) : hlava 1 : druhá časť / Ján Husár, Jozef Čorba, Tomáš Illeš ; recenzenti Pavol Kubíček, Karel Marek. - Č. projektu: APVV 0809-12. In: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurounion, 2016. - ISBN 9788089374342. - S. 198-746. [HUSÁR, Ján (38%) - ČORBA, Jozef (15%) - ILLEŠ, Tomáš (47%) ]

  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 1 )

  • ABC1 - Styčné body hospodářského, obchodního a soukromého práva. 3. část Trh s vysílacími právy na přenosy ze sportovních akcí a právo 6. kapitola / Jozef Čorba ; recenzenti Viktor Porada, Marie Sciskalová. - online-e- kniha. - Popis urobený 27.10.2014. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09. In: Hospodářství a právo [elektronický zdroj]. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013.. - ISBN 9788087382486. - S. 209-216 [1,6 AH]. - Spôsob prístupu: http://www.michalcerny.net/iuridicum.html.

  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )

  • ABD1 - Zodpovednosť hráčskych agentov / Jozef Čorba. - Č. projektu: APVV 0381-07.
   In: Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom : všeobecná časť. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - ISBN 9788089284542. - S. 178-200.

  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )

  • ACB1 - Právne minimum - súkromnoprávne aspekty / Regina Hučková ... [et al.] ; recenzenti Mária Bujňáková, Martin Vernarský. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 156 s. - Č. projektu: RIFIV 26110230101. - ISBN 9788081522970 (brož.).[HUČKOVÁ, Regina (12%) - BAČÁROVÁ, Renáta (17%) - MOLNÁR, Peter (5%) - ČORBA, Jozef (12%) - ŽUĽOVÁ, Jana (12%) - DOLOBÁČ, Marcel (12%) - PRIEVOZNÍKOVÁ, Karin (15%) - ŠTRKOLEC, Miroslav (15%) ]

  ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ( 3 )

  • ADE1 - The Slovak act on the organization and support of sport; a missed opportunity? / Jozef Čorba. - Č. projektu: APVV 0199-09.
   In: The International Sports Law Journal. - ISSN 1567-7559. - no. 3-4 (2009), s. 65-70.
  • ADE2 - O prípustnosti rozhodcovského konania v športových sporoch v Slovenskej republike / Jozef Čorba. - Č. projektu: APVV-LPP 0199-09.
   In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 151, č. 11 (2012), s. 1223-1242.
  • ADE3 - Riešenie konflitkných situácií medzi spoločníkmi spoločnosti s ručením obmedzeným podľa slovenského práva / Jozef Čorba. - Č. projektu: APVV 0809-12.
   In: Soukromé právo. - ISSN 2533-4239. - Roč. V, č. 3 (2017), s. 8-16.

  ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (7)

  • ADF1 - Aktívna a pasívna legitimácia v sporoch z nekalej súťaže / Jozef Čorba. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 58, č. 5 (2006), s. 793-801.
  • ADF2 - Regulácia a autoregulácia športových súťaží v Slovenskej republike / Jozef Čorba. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 62, č. 11 (2010), s. 1195-1204.
  • ADF3 - Ešte raz k právnemu postaveniu športovcov / Jozef Čorba. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 64, č. 4 (2012), s. 552-559.
  • ADF4 - Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí / Jozef Čorba. - Č. projektu: APVV-LPP 0199-09. In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. II, č. 4-5 (2012), s. 100-115.
  • ADF5 - Právne postavenie športových klubov / Jozef Čorba. - Č. projektu: VEGA 1/1042/11.
   In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. III, č. 4 (2013), s. 77-83.
  • ADF6 - Športové kluby v návrhu zákona o športe / Jozef Čorba. - recenzované. - Č. projektu: APVV 0809-12. In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. V, č. 2 (2015), s. 73-84.
  • ADF7 - Opatrenia proti manipulácii výsledkov športových súťaží v zákone o športe / Jozef Čorba. - recenzované. - Č. projektu: APVV 0809-12.
   In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. VI, č. 1-2 (2016), s. 80-86.

  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)

  • AEC1 - Niektoré špecifiká fúzií športových klubov alebo ich iných statusových zmien / Jozef Čorba ; recenzenti Gabriela Dobrovičová, Milena Barinková. - Č. projektu: APVV-LPP 0199-09.
   In: Právo, obchod, ekonomika II. : zborník vedeckých prác. - Praha : Leges, 2012. - ISBN 9788087576335. - S. 242-249.

  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 8 )

  • AED1 - Zmluva o sprostredkovaní včera a dnes / Jozef Čorba. In: Aktuálne otázky práva : zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea prof.Jozefa Suchožu. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - ISBN 80-7097-642-X. - S. 433-442.
  • AED2 - Obdobie licencií v športe a otázky s tým súvisiace / Jozef Čorba. - Č. projektu: VEGA 1/4655/07. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 3.-5.4.2008. - Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2008. - ISBN 9788071602712. - S 281-289.
  • AED3 - Obchodovanie s bielym mäsom? Právne aspekty zmluvných vzťahov pri prestupoch športovcov / Jozef Čorba.
   In: Právo a obchodovanie : zborník z vedeckej konferencie doktorandov konanej 7.6.2007 v Košiciach : zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/4655/07. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2008. - ISBN 978-80-7097-702-6. - S. 46-56.
  • AED4 - Potreba liberalizácie pracovnoprávnych vzťahov v oblasti športu / Jozef Čorba. - Rec. Jozef Suchoža, Peter Vojčík. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09.
   In: Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov : zborník vedeckých prác. - Košice : UPJŠ, 2010. - ISBN 9788070978405. - S. 50-58.
  • AED5 - Zodpovednosť pri organizovaní súťaží v profesionálnom športe / Jozef Čorba. - Recenzenti Vladimír Babčák, Mária Kiovská. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09.
   In: Obchodné právo a jeho širšie kontexty : zborník vedeckých prác. - Košice : UPJŠ, 2010. - ISBN 9788070978382. - S. 233-249.
  • AED6 - Rezistencia mimoprávnych pravidiel voči vnútroštátnemu, nadnárodnému i sudcovskému právu / Jozef Čorba. - Recenzenti Milena Barinková, Imrich Kanárik. - Č. projektu: VEGA 1/0746/10.
   In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 9788070979167. - S. 41-54.
  • AED7 - Rovnosť nadovšetko! (Už žiadny slovenský majster Slovenska?) / Jozef Čorba. - Recenzenti Milena Barinková, Imrich Kanárik. - Č. projektu: VEGA 1/0746/10.
   In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 9788070979167. - S. 99-109.
  • AED8 - Vplyv zásahu verejnej moci na motiváciu subjektov na trhu s vysielacími právami / Jozef Čorba. - Recenzenti Gabriela Dobrovičová, Mária Kiovská. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09. In: Právo – obchod – ekonomika : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 9788070979037. - S. 346-354.

  AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 3 )

  • AEE1 - Prejavy autoregulácie obchodnoprávnych vzťahov pri činnosti agentov hráčov a klubov / Jozef Čorba. In: Regulace, deregulace, autoregulace : sborník příspěvků z V. konference Katedry obchodního práva Masarykovy univerzity pořádané dne 18. prosince 2006 : spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, 307. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2007. - ISBN 978-80-210-4257-5. - S. 189-207.
  • AEE2 - Šport versus právo / Jozef Čorba.
   In: Veřejný zájem v obchodním právu : řada teoretická, svazek 328 : sborník příspěvků z VI. mezinárodní vědecké konference pořádané katedrou obchodního práva : Spisy Právnické fakulty MU. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2008. - ISBN 9788021045743. - S. 177-187.
  • AEE3 - Slovac Republic / Jozef Čorba. In: Sports Betting: Law and Policy. - Hague : ASSER PRESS, 2012. - ISBN 9789067047982. - S. 695-706.

  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 6 )

  • AFC1 - Nevyváženosť zmluvných plnení a jej následky / Jozef Čorba. In: Naděje právní vědy: Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. - ISBN 80-7380-002-0. - S. 90-100.
  • AFC2 - Slovenský zákon o organizácii a podpore športu ako nevyužitá šanca? / Jozef Čorba. - Č. projektu: VEGA 1/4655/07. In: Olomoucké debaty mladých právníků : aktuální otázky normotvorby, právo na spravedlivý proces : sborník příspěvků : 8.-10.september 2008, Olomouc. - Olomouc : Iuridica Olomoucensis, 2008. - ISBN 9788090340022. - S. 20-29.
  • AFC3 - Športové kluby - podnikanie pro forma? / Jozef Čorba. - Č. projektu: VEGA 1/4655/07.
   In: Naděje právní vědy : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků :12.-14.október 2007 na Zámeckém statku Býkov. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. - ISBN 9788073801229. - S. 271-277.
  • AFC4 - Vplyv judikatúry európskych orgánov na právne pomery v oblasti športu / Jozef Čorba. - Č. projektu: VEGA 1/4655/07.
   In: Fenomén judikatury v právu : sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009, Olomouc. - Praha : Nakladatelství Leges, 2010. - ISBN 9788087212295. - S. 211-221.
  • AFC5 - Pričítateľnosť protiprávneho konania v športe / Jozef Čorba. - recenzované. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09.
   In: Limity práva : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2012 : 16.9.-18.9.2012, Olomouc. - Praha : Leges, 2012. - ISBN 9788087576458. - S. 311-326.
  • AFC6 - Právne postavenie profesionálneho športovca a jeho vplyv na niektoré právne vzťahy / Jozef Čorba ; recenzenti Zdeňka Gegorová, Andrea Olšovská. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09. In: Sport a (nejen) pracovní právo. - Praha : Wolters Kluwer, 2014. - ISBN 9788074786556. - S. 181-191.

  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 14 )

  • AFD1 - Obmedzenie výkonu športovej činnosti z dôvodu použitia dopingu v zmysle pripravovanej úpravy / Jozef Čorba. In: Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania : zborník z vedeckej konferencie konanej 28.-29.9.2006 v Košiciach. - Košice : UPJŠ v Košiciach, 2006. - ISBN 807097-665-9. - S. 25-35.
  • AFD2 - Sloboda usadzovania a slovenské obchodné právo / Jozef Čorba. In: Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie : zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt českých a slovenských univerzít : Košice, 2006. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - ISBN 80-7097-661-6. - S. 39-46.
  • AFD3 - Ťažký život legionára - pojednanie o možnostiach vykonávania športovej činnosti v zahraničí / Jozef Čorba ; recenzenti Jozef Beňa, Ľubor Cibulka, Katarína Kalesná et al.
   In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 16.-18.4.2007 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-7160-250-7. - S. 269-278.
  • AFD4 - Šport ako obchod a jeho odozva v komunitárnom práve / Jozef Čorba. - Č. projektu: VEGA 1/4655/07.
   In: Obchodné spoločnosti : aktuálne otázky a problémy. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. - ISBN 9788073801571. - S. 287-299.
  • AFD5 - Terra incognita: Zmluvný vzťah medzi športovým klubom a sponzorom. / Jozef Čorba.
   In: Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv : zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie : 24.-26.október 2007, Stará Lesná. - ISBN 9788070977187. - S. 29-37.
  • AFD6 - Lex sportiva ako zmluvný systém / Jozef Čorba. - Č. projektu: VEGA 1/4655/07.
   In: Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv II : zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie : 19.-21.október 2009, Stará Lesná. - Košice : UPJŠ, 2009. - ISBN 9788070977828. - S. 131-147.
  • AFD7 - Zmluvné vzťahy pri vysielaní TV prenosov zo športových podujatí / Jozef Čorba. - Č. projektu: VEGA 1/4655/07.
   In: Tradície a inovácie v súkromnom práve : zborník príspevkov : 12.jún 2008, Košice. - Košice : UPJŠ, 2009. - ISBN 9788070977729. - S. 40-47.
  • AFD8 - Zmluvný vzťah pri disponovaní s právom účasti v športovej súťaži / Jozef Čorba.
   In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009, I. časť : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 16.-18.apríla 2009. - Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 9788071602958. - S. 234-241.
  • AFD9 - Zákaz majetkového a personálneho prepojenia súťažiteľov ako prostriedok ochrany trhu / Jozef Čorba. - Recenzenti Jozef Suchoža, Stanislav Mráz. - Č. projektu: VEGA 1/0764/10.
   In: Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : Vedecký zborník z medzinárodnej konferencie : 25. - 27. máj 2010, Banská Štiavnica. - Banská Bystrica : UMB, 2011. - ISBN 9788055701394. - S. 7-19.
  • AFD10 - Obchodnoprávne aspekty organizácie a prevádzkovania športovej činnosti / Jozef Čorba; recenzenti Ján Husár, Kristián Csach. - Č. projektu: APVV-LPP 0199-09.
   In: Športové právo : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 16. november 2011, Košice. - Bratislava : EUROKÓDEX, 2012. - ISBN 9788089447626. - S. 43-66.
  • AFD11 - Právne aspekty prestupov športovcov / Jozef Čorba; recenzenti Ján Husár, Kristián Csach. - Č. projektu: APVV-LPP 0199-09.
   In: Športové právo : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 16. november 2011, Košice. - Bratislava : EUROKÓDEX, 2012. - ISBN 9788089447626. - S. 29-42.
  • AFD12 - Navrhované zmeny právnej úpravy s. r. o. vo väzbe na ochranu veriteľov / Jozef Čorba ; recenzenti Karel Marek, Kristián Csach. - Č. projektu: VEGA 1/1042/11.
   In: Pôsobenie práva v 21. storočí. Súkromné právo v súčasnosti a perspektíve : zborník vedeckých prác : 27.9.2013, Košice. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 9788081520693. - S. 26-33.
  • AFD13 - Reflexná škoda vo vzťahu k bývalým spoločníkom / Jozef Čorba ; Monika Jurčová, Peter Vojčík. - Č. projektu: APVV 0809-12.
   In: Obchodná spoločnosť ako právnická osoba : teoretické východiská a praktické implikácie : 1.-3.4.2014, Smolenice. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 9788081521997. - S. 51-61.
  • AFD14 - Peripetie pri prevode väčšinového obchodného podielu / Jozef Čorba ; recenzenti Peter Vojčík, Marián Rušín. - Č. projektu: APVV 0809-12. In: Slovenské a české obchodné právo v roku 2015 : vybrané problémy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. - 12. jún 2015, Košice. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523632. - S. 140-149.

  BBA - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

  • BBA1 - Športové kluby a ich právny život / Jozef Čorba. In: Otázky sportovního práva. - Praha, 2008. - ISBN 9788090402416. - 2008, s. 79-95 [1,2 AH].

  BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) ( 2 )

  • BEC1 - Ambush marketing - boj s veternými mlynmi? / Jozef Čorba. - recenzované. - Č. projektu: APVV-LPP 0199-09. In: Cofola 2012 : The Conference Proceedings : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 17. - 19. máj 2012, Brno. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - ISBN 9788021059290. - S. 555-564.
  • BEC2 - Nevyriešené otázky právneho statusu športovcov a športových klubov / Jozef Čorba; recenzenti Radim Charvát, Tomáš Foltýn, Andrea Hrdličková et al. - Č. projektu: APVV-LPP 0199-09. In: Dny práva 2011 – Days of Law 2011 : Bermudský trojuhelník obchodního práva : 5. ročník mezinárodní konference : [23. - 24. november 2011], Brno. - S. 28-41. - ISBN 97880210591115. - Brno : Masarykova univerzita, 2012.

  BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)

  • BED1 - Merchandising - komerčné využívanie popularity / Jozef Čorba. - Recenzenti Róbert Brtko et al. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie : 18. - 20. marec 2010, Častá-Papiernička. - Bratislava : UK, 2011. - ISBN 9788071603085. - S. 17-28.

  BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) ( 2 )

  • BEE1 - Uplatnenie zásady poctivého obchodného styku v obchodnoprávnych vzťahoch / Jozef Čorba. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09. In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe : sborník příspěvků z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010 : [12.-14.september 2010], Olomouc. - Praha : Leges, 2010. - ISBN 9788087212592. - S. 183-190.
  • BEE2 - Jerry Maguire poodhaľuje zákulisie činnosti hráčskych agentov / Jozef Čorba. - Č. projektu: APVV LPP 0199-09. In: Právo v umění a umění v právu : mezinárodní konference : 11.9-13.9.2011, Hrubá Voda u Olomouce. - Praha : Leges, 2011. - ISBN 9788087576144. - S. 249-266.

  FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (1)

  • FAI1 - Slovenské a české obchodné právo v roku 2015 : vybrané problémy / zostavovateľ Jozef Čorba ; recenzenti Peter Vojčík, Marián Rušín. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 242 s. - Č. projektu: APVV 0809-12. - ISBN 9788081523632 (brož.).

  TAKTO SPOMÍNAME, PRETOŽE JOŽKO BOL ...

  “Jožko pre mňa znamenal stelesnenie kľudu, vyrovnanosti, pokoja a pokory v dnešnom uponáhľanom svete zhonu, náhlenia a stresu. Bol človekom, ktorý dokázal spájať ľudí, ľudské príbehy a prispieval do nich svojou dávkou nesileného vtipu, humoru a svojho pohľadu na svet. Jožkov nesilený a úprimný úsmev bol niečim, čo dnes človek len tak nestretne…

  Bol milujúcim partnerom, neskôr manželom svojej milovanej ženy Katky, ktorá pre neho znamenala veľmi veľa a ktorú skutočne miloval. Synovia Jožko a Miško boli pre Jožka motiváciou robiť veci naplno, robiť veci najlepšie ako vedel a snažiť sa zabezpečiť pre svoju rodinu čo najlepší komfort a nič nezanedbať. Nie je tajomstvom, že bol odborníkom ako vysokoškolský pedagóg, advokát, člen Učenej právnickej spoločnosti a člen viacerých orgánov Slovenského futbalového zväzu či ako spolupracujúci právnik a advokát Východoslovenského futbalového zväzu - s ktorým, dovolím si povedať - počítali všetky tieto subjekty do budúcna a on tvoril ich nezanedbateľnú súčasť. Nedá sa slovami opísať, čo bol, čo pre nás znamenal, a o čo sme jeho náhlym a nečakaným úmrtím prišli. Vo vzťahoch, ktoré žil a tvoril po ňom ostane veľké prázdno, ktoré nenahradí nič a nikto ….

  Vieme, že v poslednom období bol vystavovaný veľkému pracovnému tlaku, pod ktorým pracoval a snažil sa zvládať všetky svoje pracovné povinnosti najlepšie, ako vedel, a to bez výnimky. Táto bezvýnimočnosť sa mu pravdepodobne stala osudnou. Nedá sa jednoducho zabudnúť na množstvo osobných rozhovorov, na množstvo spoločných zážitkov, pri ktorých sa Jožkovi tisli slzy do očí, keď slovenská futbalová reprezentácia uspela v medzinárodných zápasoch. Nedá sa zabudnúť na spoločné výlety a zájazdy za futbalovými zážitkami, ktoré už bez Jožkovho prispenia nikdy nebudú také, aké boli. Nedá sa zabudnúť na jeho entuziazmus a lásku k futbalu, športu, a celej športovej rodine, ktorej bol súčasťou.

  Nech je nám táto veľká tragédia odkazom o nesmiernom význame ľudského zdravia, ktoré máme len jedno a ktoré nás drží “pri živote”. Bohužiaľ, nášho priateľa, kamaráta, vynikajúceho človeka, milujúceho syna, ocka a neopakovateľnú osobnosť nám už nič nevráti. Jožko, priateľ môj drahý, odpočívaj v pokoji. Česť tvojej pamiatke.”

  Jaroslav Čollák


  “Jozefa som prvý krát osobne stretol v Častej-Papierničke na už legendárnych konferenčných “Míľnikoch”. Po dlhšej emailovej komunikácii na tému športové právo, ktorá nás obidvoch fascinovala, sme sa konečne mali stretnúť osobne. Na konferencii som síce nemohol byť pre pracovné povinnosti, a tak padlo rozhodnutie si dať pracovné raňajky po jej prvom dni. Keď som autom prišiel, stretli sme sa a formálny úvod spôsobený rešpektom u oboch z neznámeho nahradila po chvíli srdečná a prirodzená ľudskosť i pre náročný večerný program predchádzajúceho dňa. Rozhovor uplynul, no neuveriteľne príjemný pocit ostal ešte veľmi dlho. Tento hlavný pocit odvtedy vo mne pretrval pri každom stretnutí dodnes. Stretol som totiž človeka, ktorý bol okrem odborných kvalít prosto dobráčisko. Výzorom, dušou i správaním. Česť jeho pamiatke!”

  Laco Križan

  “Ďodiho som spoznala počas štúdia na vysokej škole, kde ma učil obchodné právo. Vždy z neho išla neskutočná pohoda, pokora, pokoj a obdivovala som jeho rozsiahle vedomosti. Bol perfektným pedagógom.

  Neskôr sa z nás stali priatelia a považovala som ho za jedného z najmilších ľudí v mojom živote. Nikdy sa na nič nesťažoval, bol stále dobre naladený, nikdy mu nechýbal úsmev na tvári. Nesmierne miloval svoju krásnu rodinku, vždy sa s láskou vyjadroval o svojej manželke a synčekoch, robili mu veľkú radosť a popri tom nesmiernom množstve pracovných povinností, čo mal, boli najväčšou radosťou v jeho živote. Vždy bol galantný, pravý gentleman, nikdy mi nezabudol zablahoželať na meniny, či narodeniny a som presvedčená, že aj z jeho synov vyrastú rovnako skvelí ľudia.

  Ďodinko, budeš mi neskutočne chýbať, svet prišiel o skvelého priateľa, otca, manžela, syna, brata, učiteľa, advokáta, no hlavne človeka. Odpočívaj v pokoji, verím, že sa tam hore ešte raz stretneme a dáme si tú sľúbenú kávu, na ktorú sa nám už nepodarilo dostať :-(“

  Evka Kyselová


  "Jožko bol jedným z lídrov slovenského športového práva, ktorí sa v decembri roku 2013 v zasadacej miestnosti na SFZ dohodli na tom, že sa po vzore futbalu pokúsime stransparentniť a zreformovať celý slovenský šport a pripraviť návrh nového zákona o športe. Tento zákon mal byť začiatkom procesu, ktorý pomôže slovenskému športu znovu získať uznanie, rešpekt a záujem slovenskej spoločnosti. Na tomto stretnutí ma Jožko s kolegami presvedčili, aby som prijal výzvu a rolu “prvého medzi rovnými”, aby som sa s ich odbornou i ľudskou podporou pokúsil ako projektový manažér spoločne so skupinou ďalších cca 30 športovo-právnych fanatikov a skvelých ľudí vrátane Jožka, pripraviť návrh reformy slovenského športu - návrh zákona o športe. Napriek tomu, že Jožko, Tomáš Gábriš alebo Laco Križan, mali toho zo športového práve načítané, napísané i nadiskutované nepomerne viac ako ja, požiadali ma, presvedčili ma, aby som viedol projekt a dali mi chlapské slovo, že budú odborne pomáhať a podporovať projekt. Jožko, ale i ostatní po celý čas trvania projektu stáli pri mne a húževnato s osobným nasadením po večeroch, po nociach čítali, písali, komentovali, oponovali, pripomienkovali rodiace sa koncepty a návrhy či ponúkali vlastné originálne alternatívy. Na prezentácie, konferencie, verejné dišputy či rozporové konania k návrhu zákona o športe “pod svetlá reflektorov” sme chodili s kolegami z Bratislavy, preto len málo ľudí vedelo, koľko stoviek hodín venoval projektu zákona o športe, ale i projektu rekonštrukcie legislatívy SFZ Jožko, ktorý z pozadia z Košíc pozorne strážil “odbornú lajnu” riešení uplatnených v návrhu zákona.     

  Jožko, ďakujem Ti za seba i za všetky deti, mládež, športovcov, športových odborníkov i slovenských fanúšikov, ktorí až v budúcnosti docenia prínosy, ktoré slovenskej spoločnosti prinesie reforma športu, na ktorej mi bolo cťou spolupracovať s Tebou a ďalšími skvelými Slovákmi.

  Verím, že aj Jožkove detičky budú športovať a slovenská spoločnosť im bude vedieť poskytnúť dobré podmienky a možnosti pre ich obľúbený šport rekreačný alebo súťažný, a že raz im budem mať príležitosť povedať, že sa o to pričinil aj ich otec, na ktorého môžu byť pyšní nielen ony, ale aj ich deti a deti ich detí.

  Jožko, ďakujeme Ti, že si žil (aj) pre šport, že si žil pre iných."

  Peter Sepeši


  "Pre mňa osobne bol Jožko v prvom rade skvelý človek, veľký profesionál a odborník v právnom posudzovaní športových otázok a problémov. Na niekoho mohol pôsobiť ako introvert, avšak tí ktorí mali k nemu bližšie mi potvrdia, že mal schopnosť vyčariť úsmev svojim ľahkým príjemným humorom a mal zmysel a cit pre vzniknutú situáciu.

  Z osobnej skúsenosti v rámci spolupráce v Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ bol pre mňa Jožko synonymom pre rýchlu pomoc, radu, flexibilitu a vždy som obdivoval jeho reakčný čas a kvalitu výstupov."

  Jaroslav Rybánsky


  “Jožko odišiel si … ešte toľko nám toho ostalo, čo treba urobiť v športe či iných oblastiach slovenskej spoločnosti … Budeme v tom ďalej pokračovať, Jožko, aj na počesť Tvojej pamiatky. Budeme pokračovať aj v Tvojom životnom diele.”

  Anonym


  TAKTO SI HO BUDEME PAMÄTAŤ:

  2013___1

  2013___2

  2013___3

  2013___4

  2013___5

  2012___2

  2012___8

  2012___6

  2012___5

  2012___7

  2012___1

  2012___4

  AJ TOTO BOL NÁŠ PRIATEĽ A KAMARÁT, JOŽKO...
  (výňatky z emailovej komunikácie)

  Ahojte chlapci,
  hovorili sme s Jarom v kuloaroch o zodpovednosti sportovcov za urazy. Je niekolko judikatov, precital som Kralika, precital som Tomasovu knihu, a niekolko clankov, ktore zhrnuju doterajsi stav poznania.
  Jedinym pramenom, kde som nasiel, ze sa na tvrdo rozpracuva teoreticka koncepcia zodpovednosti za urazy pri sportovej cinnosti je Prusakova kniha Sport a Pravo z 1984.
  Odporucam precitat, je to huste, a podla mna velmi rozumne...Dobre to napisal a jeho nazor ma racionalitu a logiku.
  V prilohe posielam niekolko poznamok, ktore som si urobil
  Pokiaľ je zaujem, mam knihu k dispozicii, mozem pozicat, ale je vzacna ;)

  Prajem pekny den,
  Jozo


  Email z 12.2.2014
  Peter Sepeši (návrh na prijatie za člena združenia)
  Vazeni clenovia Rady, vazena pani vykonna riaditelka, vazeni clenovia zdruzenia,

  dovolujem si informovat Vas, ze k 21.1.2014 vsetci clenovia Rady obcianskeho zdruzenia Ucena pravnicka spolocnost jednomyselne schvalili prijatie JUDr. Jozefa Čorbu, PhD. za nového člena občianskeho združenia.

  Aktualizovany zoznam členov nájdete TU (prístupné iba po prihlásení):
  http://www.ucps.sk/Clenovia_UcPS

  Zaroven si dovolim Jozkovi Corbovi v mene clenov rady ako aj ostatnych clenov zdruzenia popriat vela tvorivej energie a pohodu pri jeho posobeni v nasom zdruzeni. Nech sa citi medzi nami ako doma.

  Jeho odborne clanky na portali UcPS i fotku si mozete pozriet TU:
  http://www.ucps.sk/autor-1/123-Jozef+%C4%8Corba

  Vsetkym clenom Rady dakujem za sucinnost.


  Jožko Čorba
  (vecne k téme jednotného disciplinárneho poriadku pre celé Slovensko)

  Musim povedat, ze povazujem disciplinarny poriadok tak ako bol navrhnuty za paradny predpis!! Taky by mal mat kazdy zvaz!! Klobuk dole
  Inspiracia trestnym zakonom a trestnym poriadkom je podla mna uplne na mieste.

  Prajem pekny vikend!
  Jozo


  Jaroslav Čollák:

  (dohadovanie priateľského posedenia pri pivku našou obľúbenou “športovou hantýrkou”)

  Ahojte chlapci,
  Keďže sa pomaly ale isto začína semester, navrhoval by som prípravný zápas na budúci týždeň.
  Ozvali sa mi FK Liehovary, mali by záujem o prípravný zápas na neutrálnom území s tým, že hrať sa bude klasicky 90minút, s možnosťou opakovaného zápasu v prípade, ak budeme vládať, prípadne ak by sme dali dokopy 2 tímy.....
  Kedy by Vám vyhovovalo najlepšie? Liehovary navrhujú štvrtok, prípadne piatok v podvečerných hodinách, umelé osvetlenie je podmienka.
  Chcel by som vystužiť útočné rady ešte o Mira Fica, vedeli by ste mu preposlať email?
  Nemám na neho kontakt a v ISSF som ho nenašiel registrovaného – žeby už kopal len ako amatér a načierno?

  Športu zdar!!!
  Jaro

  JOŽKO ČORBA
  (odpoveď na email ohľadne dohodovania zápasu vyššie):

  Ahoj,
  ja by som sa rad pripojil k tomuto zapasu, ale ja som uz tradicne zatial len v hrubej priprave na sezonu, ktora mi zacina 19.3. V ramci pripravnych zapasov si meriam sily len s FK Pivovary príp. TJ Vinohrady a len v kratších modelovaných stretnutiach. Ak by si suhlasil, mohol by som popri Vašom zápase s liehovarmi, odohrat priatelsky - pripravny zapas s Pivovarmi alebo Vinohradmi...
  Marcel ma lepsie podmienky, na zimnu pripravu odletel na sustredenie do Dubaja...
  Miro ma anglicku sezonu bez zimnej prestavky a pokiaľ viem hra sutaž s liehovarmi v ramci tzv. anglickych tyzdnov, t. j. sobota - streda (niekedy aj castejsie). Opytam sa ho, ci by vedel mat asociacnu prestavku..

  Sportu zdar!
  Jožo


  Jožko Čorba:
  (k inému posedeniu - teda zápasu)

  “Treba zvážiť pri výbere ihriska ešte jednu okolnosť, a to, ako sú na tom s rozmiestnením TV prijímačov a zabezpečením signálu...aby sme náš výkon mohli porovnať s výkonom hráčov na MS vo futbale
  Neviem ako je na tom Camelot, a ci Aupark Plzeň na tom nie je v tomto smere lepšie...len tam by potom asi trebalo včas rezervačku”


  Jožko Čorba
  (ako kapitán tímu učiteľov, príprava základnej jedenástky na Memoriál Milana Gejdoša 2017)

  “Ahojte kolegovia,

  rok sa stretol s rokom, blíži sa ďalší ročník Memoriálu Milana Gejdoša, a preto ako poverený zostavením tímu "Učiteľov" si Vám dovoľujem týmto oznámiť, že som Vás na základe sledovania Vašej dlhodobej výkonnosti nominoval do tímu "Učiteľov" na tohtoročný Memoriál, ktorý sa uskutoční v tradičnom čase 8.5. od 8:00 hod. v Infinity Aréne /Stará športová hala/, Pri jazdiarni 1, Košice

  Konkurencia sa zvyšuje, keďže nám pribudol ďalší súper (Ústavný súd), ktorý verím, že nikoho z Vás nezlákal do svojich radov.

  Vzhľadom na to, že už niekoľko rokov neviem presvedčiť Mira Fica, aby obnovil svoju kariéru po zranení a ako aj vzhľadom na to, že nám pre zranenie vypadla tradičná opora a univerzál schopný hrať na akomkoľvek poste vrátane brankára (Feri Borovský), verím, že moju nomináciu prijmete, a nedostanete ma do takej nemilej pozície, v akej sa ocitol Zdeno Cíger.

  Prosím, potvrďte mi ASAP, že nomináciu prijímate, a v prípade, že Vám vážne dôvody (zranenie, nesúhlas Vášho materského klubu, pokračovanie v playoff Ligy majstrov, alebo že Vám končí zmluva s UPJŠ a nechcete sa zraniť a pod.) bránia v účasti na tohtoročnom Memoriály, taktiež mi to dajte vedieť ASAP.

  Športu zdar!
  Jožo Čorba


  MOTIVAČNÝ LIST
  JUDr. Jozef Čorba, PhD., Nám. L. Novomeského 3, 040 01 Košice
  (ku kandidatúre do orgánov SFZ)

  Už od útleho detstva sa vyvíjal môj pozitívny vzťah k športu a osobitne k futbalu, najmä prostredníctvom môjho otca, ktorý vyše tridsať rokov pôsobí ako tréner futbalu v mládežníckych kategóriách. Hoci moje aktívne futbalové pokusy skončili v žiackom veku, k futbalu som mal vždy blízko nielen ako fanúšik, ale aj ako dobrovoľník pri zabezpečovaní organizácie futbalových turnajov žiakov, ako bol napr. tradičný Memoriál Milana Čvirka v Košiciach.

  Po absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach som mal možnosť pokračovať v ďalšom právnickom vzdelávaní ako interný doktorand na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva tejto fakulty. Tu sa naskytol priestor na spojenie dvoch mojich najväčších vášní – športu a práva. V rámci štúdia som sa zameral na skúmanie komerčnej stránky profesionálneho športu z právneho hľadiska a svoje poznatky som publikoval vo viacerých odborných príspevkoch v domácej i zahraničnej periodickej tlači či vedeckých zborníkoch. Výsledkom môjho výskumu bolo spracovanie a obhájenie dizertačnej práce na tému „Obchodnoprávne vzťahy v oblasti športu“, čo je pravdepodobne prvá vedecká práca venovaná tejto problematike v Slovenskej republike.

  V súčasnosti pokračujem v skúmaní vzťahu medzi športom a právom v rámci riešenia grantového projektu APVV č. LPP-0199-09 „Nevyhnutnosť a možnosť aplikácie obchodnoprávnych noriem na výkon profesionálnej športovej činnosti“ a rozvinul som spoluprácu z Medzinárodným centrom športového práva na Asser Instituut v Haagu, pre ktorý spracúvam správy o regulácii športových otázok na Slovensku, ktoré by mali byť taktiež súčasťou odborných publikácií. Okrem toho sa mi podarilo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach zaviesť výučbu študijného predmetu „Športové právo“ v 4. ročníku bakalárskeho štúdia, viedol som a vediem taktiež niekoľko diplomových či bakalárskych prác na témy súvisiace so športom.

  Nazdávam sa, že môj doterajší výskum interakcie medzi právnou reguláciou a športovou reguláciou resp. autoreguláciou by strácal význam bez aplikácie získaných poznatkov v praxi. V každej oblasti (šport nevynímajúc) je podľa môjho názoru potrebné skĺbiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami, ktoré zároveň predstavujú výrazný inšpiratívny zdroj pre ďalšie teoretické smerovanie.

  Futbal je špecifický v tom, že sa pri posudzovaní otázok spojených s jeho organizáciou či prevádzkovaním prelínajú dva regulačné systémy. Je to jednak právna regulácia prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov a jednak samosprávna regulácia prostredníctvom pravidiel vydávaných Slovenským futbalovým zväzom resp. medzinárodnými futbalovými organizáciami.

  Je zrejmé, že autonómia futbalového hnutia nie je absolútna a aj pri výkone rôznych činností v oblasti futbalu je potrebné rešpektovať niektoré právne normy a športovú autoreguláciu vtesnať do mantinelov daných právnym poriadkom. Na druhej strane je tu priestor pre presadzovanie opodstatnených záujmov a potrieb futbalových zväzov, klubov i futbalistov okrem iného aj cestou vyvolávania impulzov pre zmenu legislatívy a jej prispôsobenie požiadavkám futbalovej praxe.

  Ako človek, ktorý sa v posledných štyroch rokoch venuje skúmaniu vzájomných vzťahov medzi športom a právom, mám veľký záujem podieľať sa konkrétnym spôsobom na riešení právnych otázok v slovenskom futbalom hnutí a zúročiť tak doposiaľ nadobudnuté poznatky a skúsenosti.

  Prípadné pôsobenie v legislatívnej komisii Slovenského futbalového zväzu vnímam ako ideálnu príležitosť na prepojenie mojej vedecko-výskumnej činnosti s praktickou činnosťou, a aplikáciu výsledkov výskumu v konkrétnej legislatívnej praxi, v snahe o zlepšenie právneho stavu v oblasti futbalu.

  Košice, 16.12.2010
  JUDr. Jozef Čorba, PhD.

  --------------------------------------

  Peter Sepeši
  email z 22.12.2010

  Nazdar Jozef,
  precital som si Tvoj CV, motivacny list a prehlad publikacnej cinnosti.
  Musim vyjadrit velky respekt a zaroven sa tesim na nasu spolupracu.
  Verim, ze v "nasej" legislativno-právnej oblasti sa futbal vyrazne pohne dopredu,
  Dufam a verim, ze sa k nasmu pristupu, ktori bude vysostne odborny, pridaju aj dalsie skupiny, orgány, komisie a odborne useky SFZ, ktore sa podielaju na kvalite zivota/cinnosti futbaloveho hnutia.
  A tiez ze nas (nase vystupy) prijme futbalova verejnost laicka i odborna a nebude za nimi hladat/vidiet zaujmy skupin (teraz mam na mysli tie zaujmove) ale poctivu odbornu pracu pre futbal ako najrozsirenejsi slovensky sport, resp. pre slovensku spolocnost.

  Je to velka vyzva a skuska pre vsetkych 7 statocnych, ktori budete v komisii a ja Vas a vasu robotu budem vo VV SFZ podporovat.

  Zelam Ti pekne sviatky
  Peter Sepesi

  -------------------------------------- 

  Jožko Čorba
  email - odpoveď z 23.12.2010

  Ahoj Peťo,

  veľmi pekne ďakujem za Tvoj mail a verím spolu s Tebou, že sa Tvoje slová podarí naplniť. Ak dostanem šancu, budem sa o to snažiť zo všetkých síl.
  Prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku!!!
  Jožo 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti