Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Verejná dišputa k návrhu nového “Zákona o športe” NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.04.2015UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prezentácia návrhu „Zákona o športe“
  ako novej spoločenskej dohody o slovenskom športe
  a verejná diskusia o navrhovaných riešeniach

  TERMÍN a MIESTO konania:

  1. 22. apríla 2015 - DOUBLETREE BY HILTON HOTEL BRATISLAVA, Trnavská cesta 27/A, Bratislava (prihlásenie na podujatie)
  2. 29. apríla 2015 - SPOLOČENSKÝ PAVILÓN, Tr. SNP 61, Košice (prihlásenie na podujatie)
  3. 6. mája 2015 - HOTEL LUNA, Nám. Matice slovenskej 2, Žiar nad Hronom (prihlásenie na podujatie)

  Vypracovali: UčPS v spolupráci s pracovnou skupinou k príprave návrhu zákona o športe
  Bratislava, 2. apríl 2015.

  Názov dišputy

  “Návrh nového Zákona o športe alebo
  nastavenie rovnováhy vzťahov, záujmov a hodnôt v športe
  novou právnou reguláciou športu.”

  Šport je všeobecne prospešná činnosť, ktorá plní významnú úlohu v spoločnosti a je verejným záujmom vytvárať podmienky pre jej vykonávanie, organizovanie, riadenie, správu, podporu a rozvoj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.”

  Šport rozvíja ekonomické prostredie Slovenskej republiky i Európskej únie a prispieva k regionálnemu rozvoju a zvyšovaniu zamestnanosti, preto je potrebné na úrovni štátnej správy, územnej samosprávy i záujmovej samosprávy vytvárať predpoklady a podmienky pre udržateľný rozvoj a dobrú správu v športe.”

  Slovenská republika rešpektuje špecifickosť športu, autonómiu športovej obce, jej samosprávu, športové pravidlá, predpisy a rozhodnutia, ktoré nie sú v rozpore s právnym poriadkom a princípmi demokratického a právneho štátu.”

  Všetky prostriedky z verejných zdrojov vynakladané na plnenie úloh športu v spoločnosti, vykonávanie, organizovanie, riadenie, správu, podporu a rozvoj športu podliehajú kontrole verejnosti v záujme podpory a ochrany dobrej správy v športe."

  ÚSTREDNÁ MYŠLIENKA:

  Športová obec čaká na príležitosť uskutočniť reformu športu už dlhé roky, bude však potrebné neísť bezhlavo za parciálnymi záujmami športu, skupiny, či jednotlivca ale s rozvahou urobiť pragmatické rozhodnutia a kompromisy, ... na báze odbornosti, slušnosti a primeranosti.

  Ak športová obec dokáže hrať fair play, vytvoriť prajné prostredie a využiť synergický efekt, môže dosiahnuť zmeny, ktoré ďaleko presiahnu oblasť slovenského športu.

  TEMATICKÉ ZAMERANIE PODUJATIA:

  Návrh zákona o športe pripravuje pracovná skupina, do ktorej navrhli odborníkov Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (Ladislav Čambal), SOV (František Chmelár), SFZ (Ján Kováčik a Peter Sepeši) a SZĽH (Igor Nemeček). Podľa tém, ktoré sú predmetom navrhovanej právnej úpravy, bola pracovná skupina rozdelená do 15 mikrotímov, ktoré viedli určení manažéri. Ich úlohou bolo zabezpečiť komunikáciu s členmi príslušného mikrotímu a pripraviť návrh úpravy príslušnej témy. Táto fáza bola ukončená v októbri 2014.

  Zlúčenie navrhovaných úprav jednotlivých tém do jedného vecne a logicky uceleného celku je úlohou užšej pracovnej skupiny (Žaneta Surmajová, Zuzana Zajíčková, Miroslav Hlivák, Jaroslav Rybánsky, Peter Sepeši), ktorá aj naďalej využíva podporu širšej pracovnej skupiny a odborných konzultantov vrátane znalostí a skúseností praktikov činných v športe.

  Dôležité podporné informácie ku koncipovaniu navrhovaných riešení v novom zákone o športe boli získané aj analýzou výsledkov verejnej ankety k otázkam vnímania aktuálnej situácie v športe a očakávaným zmenám v športe zo strany cca 5000 respondentov - zástupcov športovej verejnosti odbornej i laickej.

  Spolugesciu nad prípravou zákona prijal od pána ministra školstva, vedy výskumu a športu pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorému pracovná skupina na pracovných stretnutiach priebežne prezentuje jednotlivé časti návrhu zákona spracované už v paragrafovom znení.

  Na návrhu zákona o športe sa podieľajú všetci tí, ktorí aktívne ponúknu svoju znalosť a skúsenosť na využitie pracovnej skupine. Je potrebné zapojiť do diskusie čo najviac tých, ktorí sa dlhodobo venujú problematike športu a sú tvorcami i nositeľmi “slovenskej znalosti” v oblasti športu.

  Návrh zákona sa nedá vytvoriť tak, aby vyhovoval všetkým vo všetkom. Mnohé riešenia, vízie, cesty sa vzájomne vylučujú alebo si protirečia. Existuje množstvo otázok v zákone, na ktoré je viacero riešení, ktoré sa javia ako možné, žiadne však nemusí byť jednoznačne najlepšie, no pritom do návrhu zákona je možné/treba vybrať iba jedno.

  Preto je dôležitá dôvera k tým, ktorí tieto otázky, problémy, riešenia, riziká, klady, či zápory znalostne vyhodnotia a na základe toho testujú a konzultujú koncepty možných riešení. Je dôležité, aby mal každý reálnu možnosť ponúknuť svoj názor, riešenie a argumenty, aby boli aj tieto poznatky a skúsenosti vyhodnotené tými, ktorí dostali mandát návrh zákona spracovať.

  Teraz prichádza obdobie, aby sme sa, ešte pred tým, ako návrh pôjde do medzirezortného pripomienkového konania, pokúsili vybalancovať vo verejnej diskusii riešenia navrhované v koncepte návrhu zákona o športe, aby dobré myšlienky neboli až súčasťou kontraproduktívnej kritiky po schválení zákona, ktorá iba oslabuje autoritu štátu a jeho právneho systému namiesto toho, aby sme dosiahli synergiu potrebnú na čo najlepšie využitie tej cesty, tých rámcov, ktoré poskytne nová právna úprava.

  Poďme teda do toho!

  PROGRAM

  Moderátorom podujatí bude p. Jaroslav Čollák, ktorý bude zabezpečovať hladký priebeh podujatia a usmerňovať jednotlivých vystupujúcich a manažovať otázky/odpovede zasielané prostredníctvom SMS a emailov v aplikácii SLIDO.

  Úvodné slovo podujatia bude patriť osobnosti slovenského športového a/alebo spoločenského života a p. Petrovi Sepešimu (za pracovnú skupinu na prípravu návrhu zákona o športe i za UčPS ako organizátora podujatia).

  DIŠPUTA bude rozdelená do DVOCH BLOKOV:

  PRVÝ BLOK – prezentácia návrhu (vystupujúci):

  • Peter Sepeši (prokurátor Generálnej prokuratúry SR), Miroslav Hlivák (partner advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA), Zuzana Zajíčková (advokátka, SZĽH), Žaneta Surmajová (poverená riadením odboru legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), Jaroslav Rybánsky (projektový manažér a právny expert SFZ).
   V prvom bloku vystúpia zástupcovia pracovnej skupiny podieľajúci sa na príprave návrhu nového “Zákona o športe”, ktorí odprezentujú návrh so zameraním na systémove zmeny a odlišnosti v porovnaní s predchádzajúcim zákonom, výhody, prínosy a očakávania.

  DRUHÝ BLOK – ODBORNÝ PANEL (diskusia)
  Ako diskutujúci boli/budú do odborného panelu pozvaní:

  • Peter Sepeši, Miroslav Hlivák, Zuzana Zajíčková, Žaneta Surmajová, Jaroslav Rybánsky, Marek Števček, Milan Ľalík, Tomáš Gábriš, Jaroslav Čollák, Jozef Čorba, Peter Haňdiak, Ján Letko, Andrej Petrovaj, Peter Dedík, Ladislav Križan, Mária Berdisová, Jozef Mihál, Ladislav Čambal, Marián Vanderka, Pavel Malovič, Karol Csontó, Dušan Guľáš, zástupca Klubu 500, Tibor Mikúš, Vladimír Bajan, Timotej Zuzula, Tomáš Žampa, Danka Barteková, Jozef Pribilinec, Alfonz Juck, Ján Filc, Ján Barczi, Boris Čavajda, Roman Kukumbrg, František Chmelár, Ján Riapoš, predsedovia vybraných športových zväzov a ďalšie osobnosti slovenského športu.
   Druhý blok bude moderovanou diskusiou medzi zástupcami mikrotímov a účastníkmi podujatia, ktorí sa konštruktívnymi názormi, postrehmi a pripomienkami zapoja do procesu tvorby návrhu nového zákona o športe.

  ZÁVER: (zhodnotenie/zhrnutie) …

  CIEĽOVÉ SKUPINY PODUJATIA (Celkovo okolo 100 účastníkov):

  • zástupcovia športových organizácií (športové kluby, športové zväzy, SOV, SPV a iné)
  • zástupcovia športovcov a športových odborníkov
  • zástupcovia podnikateľského sektora (KLUB 500, Združenie podnikateľov, majitelia klubov, sponzori, stávkoví operátori)
  • zástupcovia orgánov verejnej správy
  • zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ADA SR a NŠC)
  • zástupcovia mikrotímov pracovnej skupiny
  • zástupcovia partnerov Memoranda o spolupráci (UčPS, STARS & FRIENDS Nadácia, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.)
  • zástupcovia médii

  LOGISTIKA KONFERENCIE:

  • termíny a miesta: 22.4.2015 - Bratislava, 29.4.2015 - Košice, 6.5.2015 - Žiar nad Hronom
  • dĺžka trvania: jednodňové podujatie (od 09.00 do 16.00 hod. vrátane obeda a dvoch prestávok na občerstvenie + voľná neformálna diskusia)
  • organizátor: UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ (občianske združenie)
  • spoluorganizátori: STARS & FRIENDS Nadácia
   advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
   Slovenský zväz ľadového hokeja
   Slovenský futbalový zväz
   Mesto Košice
   Mesto Žiar nad Hronom
  • ďalší partneri: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   Slovenský olympijský výbor
   Slovenský paralympijský výbor
   Respect Slovakia, s.r.o.

  INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

  • Z dišputy bude zabezpečený on-line prenos prostredníctvom internetového kanálu UčPS na Youtube a facebookovej stránky UčPS s názvom “Zákon o športe”.
  • Výstupom z podujatia bude správa o dišpute zverejnená na webovom sídle organizátora www.ucps.sk.
  • Športová verejnosť bude mať možnosť zasielať počas dišputy svoje otázky, pripomienky a podnety prostredníctvom aplikácie “SLIDO”. Odpovede na otázky budú po spracovaní publikované na webovom sídle organizátora na stránke www.ucps.sk/zakon o sporte.

  NA ZÁVER:

  “Spoločným úsilím s pomocou a podporou ľudí zo športovej obce sme dlhodobou prácou, štúdiom a komunikáciou so športovou obcou dosiahli isté poznanie slovenského športu a jeho procesov.

  Je pre nás veľkou výzvou, zodpovednosťou i poctou, naplniť misiu a navrhnúť systémové zmeny v každodenných procesoch prebiehajúcich v slovenskom športe, v slovenskej spoločnosti.

  Predstupujeme pred Vás, aby sme Vás oboznámili s výsledkami našej práce a predstavili Vám navrhované zmeny, ich dopady, výhody, nevýhody i prípadné alternatívy a potom spoločne o nich diskutovali, s cieľom neustále ich vylepšovať o ďalšie významné poznanie, skúsenosti, argumenty, ktoré sú súčasťou slovenskej športovej kultúry, znalosti a skúsenosti.”

  Pracovná skupina pripravujúca návrh zákona o športe,

  … pre Slovensko.

  K__pia_s__boru_Di__puta_k_n__vrhu_Zo____2__page_001

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti