Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vládny návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.08.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  resized__150x150_resized__160x160_rokovanieNávrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) je návrhom právnej úpravy, ktorá v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky schválenú Koncepciu reformy daňovo-odvodového systému vytvára legislatívne predpoklady pre úpravu hrubej mzdy na „superhrubú“ úroveň a výrazným spôsobom mení parametre daňového systému, systému verejného zdravotného poistenia a systému sociálneho poistenia. Z dôvodu, že predkladaný návrh zákona je realizáciou opatrení uvedených v Koncepcii reformy daňovo-odvodového systému, v rámci ktorej bol zhodnotený súčasný stav z rôznych strán, nie je potrebné detailnejšie sa venovať tejto oblasti v predkladanej dôvodovej správe.

  Návrh zákona ruší povinnosť zamestnávateľa platiť poistné na verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie okrem úrazového poistenia, pri ozbrojených zložkách na sociálne zabezpečenie okrem úrazového zabezpečenia, ruší povinnosť zamestnávateľa platiť príspevok na starobné dôchodkové sporenie a presúva túto povinnosť na zamestnanca. Pre zabezpečenie rovnakej výšky čistých miezd zamestnancov aj po tejto úprave, návrh zákona rieši úpravu hrubých miezd zamestnancov ich zvýšením o výšku zrušeného poistného zamestnávateľov (okrem úrazového poistenia a úrazového zabezpečenia). Týmito krokmi sa zavedie tzv. superhrubá mzda v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.

  Okrem uvedeného návrh zákona obsahuje úpravy súvisiace s reformou daňového a poistného systému. Nastavuje ako základ pre výpočet daní a poistného zamestnanca zvýšenú hrubú mzdu, definuje jednotný vymeriavací základ pre všetky typy osôb, ktorých základ dane z príjmov z aktívnych príjmov sa nerovná nule s výnimkou medzinárodného aspektu a s výnimkou dividend a podielov na zisku, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre poistné, avšak nie sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb alebo sú od nej oslobodené (vymeriavací základ pre sociálne poistenie = vymeriavací základ pre verejné zdravotné poistenie = základ dane z príjmu fyzických osôb). Medzi výnimky patria aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, príjmy zamestnanca poskytované zamestnávateľom podľa zákona o službách zamestnanosti (§ 50a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktoré sú novozavedenými výnimkami vo verejnom zdravotnom poistení a príjmy fyzických osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru do sumy 190 eur na mesiac, ktoré je možné vo forme odpočítateľnej položky z vymeriavacieho základu vylúčiť z vymeriavacieho základu na poistné na verejné zdravotné poistenie a na poistné na sociálne poistenie v prípade, že tieto osoby nemajú v súbehu iné príjmy zo zárobkovej činnosti alebo príjmy z podielov zo zisku. V týchto prípadoch vstupujú do základu dane, ale sú vylúčené z vymeriavacieho základu na sociálne poistenie a na verejné zdravotné poistenie. Príjem fyzických osôb, ktoré podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, nevstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie a ani na verejné zdravotné poistenie, i keď tento príjem podlieha dani z príjmov. Výnimkou je aj odchodné, výsluhový príspevok a rekreačná starostlivosť zamestnancov ozbrojených zložiek, ktoré nevstupujú do vymeriavacieho základu na verejné zdravotné poistenie, i keď vstupujú do základe dane z príjmov. Posledné dve výnimky sú však zachovaním súčasného právneho stavu.

  Podľa predkladateľa je potrebné si uvedomiť, že v návrhu zákona je riešená nielen úprava príjmov na superhrubú úroveň, ale aj zmena parametrov vo vzťahu k realizácii daňovo-odvodovej reformy. Uvedené je podľa predkladateľa dôležité vnímať, nakoľko úprava príjmov na superhrubú úroveň v zásade nemá vplyv na čisté príjmy, avšak zmena parametrov daňovo-odvodovej reformy môže ovplyvňovať výšku čistých príjmov niektorých skupín zamestnancov (napr. z dôvodu, že poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie nebude možné odpočítavať z príjmov zamestnanca, z dôvodu, že dochádza k zmene nezdaniteľnej časti základu dane, z dôvodu, že sa nastavuje nová veličina maximálneho poistného, ktoré je odlišné od súčasných maximálnych vymeriavacích základov apod.), a to v závislosti od konkrétnych podmienok zamestnanca.

  Návrh zákona zachováva princíp rovnej dane (19 %) a zavádza jedno poistné na verejné zdravotné poistenie s dvoma sadzbami (9 % a 4,5 % pre osoby so zdravotným postihnutím) pre všetkých zamestnancov. Zavádza sa jedno poistné na sociálne poistenie s troma sadzbami (19 % pre všetky fyzické osoby okrem samostatne zárobkovo činných osôb, kde je sadzba 13 % a okrem fyzických osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kde je sadzba 10 %). Z dôvodu zvýšenia hrubých príjmov je zmenená sadzba poistného na úrazové poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, a to na 0,6 % z upravených hrubých príjmov okrem zamestnávateľov zamestnancov ozbrojených zložiek, kde je sadzba na úrazové zabezpečenie vo výške 0,57 % z upravených hrubých príjmov. Pre štát sa zavádza sadzba 19 % na poistné na sociálne poistenie a sadzba ... % z upravených hrubých miezd na poistné na verejné zdravotné poistenie. Zavádza sa sadzba na starobné dôchodkové sporenie vo výške 6,7 % z upravených hrubých príjmov.

  Návrh zákona rieši aj úpravu príjmov zamestnancov ozbrojených zložiek superhrubú úroveň a s tým súvisiace zmeny v nastavení ich súčasných sadzieb na sociálne zabezpečenie. Sadzba poistného na sociálne zabezpečenie je v súhrne stanovená pre zamestnancov ozbrojených zložiek do 15 rokov trvania služobného pomeru vo výške 23,02 % a pre zamestnancov ozbrojených zložiek s dobou trvania služobného pomeru 15 a viac rokov vo výške 22,32 %.

  Návrh zákona ruší rezervný fond solidarity a garančné poistenie, zavádza garančnú dávku ako štátnu dávku, ktorá bude financovaná zo zvýšeného výnosu dane z príjmu fyzických osôb, mení spôsob úhrady príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom, vytvára jeden fond sociálneho poistenia a samostatný fond úrazového poistenia.

  Návrhom zákona sa zavádza nový spôsob výpočtu daňového základu a vymeriavacích základov na poistné na verejné zdravotné poistenie a na sociálne poistenie, ako aj nový spôsob výpočtu dane a poistného na verejné zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie, a to napr.: vylúčenie poistného na verejné zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie z výdavkov pre výpočet základu dane a vymeriavacieho základu, nové možnosti odpisovania pri samostatne zárobkovo činných osobách, zníženie nezdaniteľnej časti základu dane na 18-násobok životného minima, zrušenie systému znižovania nezdaniteľnej časti základu dane – tzv. milionárska daň, zrušenie koeficientu 2 pre výpočet vymeriavacieho základu na sociálne poistenie a koeficientu 2,14 pre výpočet vymeriavacieho základu na verejné zdravotné poistenie pri príjmoch z podnikania, zavedenie odpočítateľnej položky z vymeriavacieho základu pri príjmoch z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru maximálne do výšky 190 eur mesačne, ktorá nebude podliehať poistnému na verejné zdravotné poistenie a poistnému na sociálne poistenie, pričom pri osobe so súbehom príjmov sa bude táto položka znižovať o výšku príjmu z iných druhov činností, obmedzenie výšky paušálnych výdavkov na úrovni 200 eur mesačne, nastavenie minimálneho vymeriavacieho základu pre samostatne zárobkovo činné osoby na úrovni 3,3-násobku životného minima, zrušenie maximálnych vymeriavacích základov a zavedenie maximálneho poistného v roku 2012 vo výške 8 954,58 eur ročne na poistné na sociálne poistenie a vo výške 4 241,64 eur ročne na poistné na verejné zdravotné poistenie. Sadzbu za poistencov Sociálnej poisťovne upravuje návrh zákona na 19 % z nezmeneného vymeriavacieho základu, ktorým je 1,25-násobok priznanej úrazovej renty. Ruší sa zamestnanecká prémia a ruší sa fondové hospodárenie Sociálnej poisťovne. V dôsledku uvedených zmien dochádza k zmene osobného rozsahu sociálneho poistenia, úrazového poistenia a verejného zdravotného poistenia, ako aj k úprave vymeriavacích základov na určenie sumy dávok sociálneho poistenia a úrazového poistenia, k úprave nemocenských dávok, dôchodkových dávok, úrazových dávok a dávky v nezamestnanosti vrátane rozšírenia okruhu povinne sociálne poistených osôb o fyzické osoby v pracovnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pre ktoré sa navrhuje iba povinné dôchodkové poistenie na účely starobného poistenia a o fyzické osoby s účasťou na základnom imaní, ktoré budú mať právo na príjem, ktorým je podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, pre ktoré sa navrhuje povinné dôchodkové poistenie. Navrhuje sa preddavkové platenie poistného na sociálne poistenie, ktoré bude podliehať ročnému zúčtovaniu. Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia bude vykonávať poistenec a v prípade zamestnanca jeho zamestnávateľ, ak tento vykonáva za neho aj ročné zúčtovanie dane z príjmov. Súčasťou predkladaných zmien je aj vytvorenie nových podmienok povinného sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby, pre ktoré sa navrhuje len povinné dôchodkové poistenie v závislosti od výšky dosahovaného príjmu, a to odo dňa registrácie na daňové účely. Súčasne sa navrhuje zrušenie povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činných osôb a navrhujú sa nové podmienky dobrovoľného sociálneho poistenia.

  V zákone o sociálnom poistení sa navrhujú ďalšie zmeny, ktoré sú nad rámec zavedenia superhrubej mzdy aj Koncepcie reformy daňovo-odvodového systému. Ide najmä o tieto zmeny:

  • navrhuje sa diferencovať dĺžku poskytovania dávky v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti,
  • navrhuje sa nová úprava valorizačného mechanizmu dôchodkových dávok a úrazových dávok od 1. januára 2013,
  • navrhuje sa zavedenie automatického mechanizmu zvyšovania dôchodkového veku a úpravy dôchodkovej hodnoty v závislosti od vývoja určených demografických ukazovateľov od 1. januára 2016,
  • v záujme postupnej zmeny pomeru miery zásluhovosti a miery solidarity v povinnom dôchodkovom poistení v prospech miery solidarity sa navrhuje nový spôsob určovania priemerného osobného bodu, ak nárok na dôchodok vznikne po 31. decembri 2015,
  • s cieľom maximálne obmedziť možnosť špekulatívne a neodôvodnene získať nárok na invalidný dôchodok v nadpriemerne vysokej sume poistencom vo veku do 20 rokov, je nevyhnutné špecificky spresniť - upraviť stanovenie osobného mzdového bodu na stanovenie sumy invalidného dôchodku poistencovi v uvedenom veku,
  • navrhuje sa zvýšenie percentuálnej sadzby materského a predĺženie poskytovania materského.

  Súčasťou návrhu zákona sú aj novely ďalších zákonov, ktorými sa zavádzajú nevyhnutné zmeny súvisiace s návrhom zákona o úprave príjmov zo závislej činnosti vo väzbe na zmenu parametrov daňového systému, systému verejného zdravotného poistenia a systému sociálneho poistenia.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s právom Európskej únie.

  Navrhovaná účinnosť: 01.01.2012.


  Štádium materiálu

  Odoslané na rokovanie Národnej rady SR

  Rezortné číslo: 13626/2011-II/1

  Podnet: Úloha B.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 313 zo dňa 18.5.2011

  Zodpovedná inštitúcia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  Zodpovedný predkladateľ: Jozef Mihál, podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  Materiály na stiahnutie


  Prehľad prechodu legislatívnym procesom:

  19. 8. 2011 - Odoslané na rokovanie Národnej rady SR

  30. 6. 2011 - Príprava materiálu

  1. 7. 2011 - Medzirezortné pripomienkové konanie

  1. 7. 2011 - Príprava materiálu

  1. 7. 2011 - Medzirezortné pripomienkové konanie

  22. 7. 2011 - Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené

  11. 8. 2011 - Rokovanie poradných orgánov vlády SR

  11. 8. 2011 - Odoslané na rokovanie vlády SR

  16. 8. 2011 - Rokovanie poradných orgánov vlády SR

  16. 8. 2011 - Odoslané na rokovanie vlády SR

  19. 8. 2011 - Rokovanie poradných orgánov vlády SR

  19. 8. 2011 - Odoslané na rokovanie vlády SR

  19. 8. 2011 - Rokovanie vlády SR 


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti