Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia (k 25.1.2013) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.01.2012UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  VYHLÁŠKA
  Ministerstva zdravotníctva SR

  zo 16. augusta 2007

  publ. pod č. 525/2007 Z.z.

  o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

  § 1 - Predmet úpravy

  Táto vyhláška ustanovuje

  a) podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie, tepelno- vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie, plochu, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie a prevádzku telovýchovných zariadení (ďalej len "zariadenie"),

  b) náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.

  § 2

  (1) Umelé osvetlenie otvoreného zariadenia musí byť riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre konkrétne športové odvetvie a zároveň neoslňovalo športujúcich ani divákov.

  (2) Výsledková tabuľa otvoreného zariadenia musí byť umiestnená na juhozápadnej strane. V prípade inštalovania ďalšej výsledkovej tabule sa tá umiestni tak, aby spĺňala normy príslušného športového odvetvia.

  (3) Zariadenie v krytých objektoch musí mať umelé osvetlenie riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre športové odvetvie najnáročnejšie na osvetlenie, ktoré sa v ňom má vykonávať, a zároveň neoslňovalo športovcov ani divákov.

  (4) Denné osvetlenie zariadenia sa zabezpečuje oknami po bočných stranách zariadenia, ktoré zároveň umožňujú priečne vetranie, pričom je vhodné, aby pozdĺžna os budovy bola orientovaná v smere východ - západ. Pre zábranu oslnenia musia byť zabezpečené prostriedky pre reguláciu denného osvetlenia.

  (5) Špecifické požiadavky na umelé osvetlenie zariadenia sa zabezpečujú podľa príslušnej slovenskej technickej normy. 1)

  (6) Osvetľovacie telesá a okná musia byť chránené pred rozbitím ochrannými mriežkami, vetracie krídla okien majú byť ovládateľné z podlahy.

  § 3

  (1) Podrobnosti o požiadavkách na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadenia sú uvedené v tabuľke.

  Požiadavky na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadenia

   Druh
   miestnosti   

  Operatívna teplota
    v zimnom období to(oC)   

  Odporučaná intenzita
    výmeny vzduchu n (h-1)   

  Spôsob vetrania

   Telocvičňa

  16

  3 x

  Prirodzené – priečne
    Odporúčané nútené vetranie pod tlakom   

   Šatne

  20

  3 x

  Prirodzené – priečne
  Odporúčané nútené vetranie pod tlakom

   Umyvárne

  23

  6 x

  Prirodzené – priečne
  Odporúčané nútené vetranie pod tlakom

  (2) Ak je v zariadení hľadisko, systém vykurovania a vetrania musí zabezpečiť, aby v priestore pre divákov teplota neprekročila 25 stupňov C.

  (3) V prípade výstavby nových špecializovaných hál na šport musia mať tie zabezpečené vetranie a vykurovanie klimatizáciou a vyčlenenú miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekárom a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti sestrou. Uvedený priestor musí byť vybavený materiálno-technicky a personálne minimálne v rozsahu ambulancie telovýchovného lekárstva v súlade s osobitným predpisom 2) a musí byť viditeľne označený názvom Ošetrovňa.

  § 4

  (1) Podlaha športoviska musí byť pružná, ľahko čistiteľná a nekĺzavá s výnimkou povrchov pre vybrané športy, na ktoré sú stanovené špeciálne požiadavky.

  (2) Steny športoviska musia byť hladké, bez výstupkov a do výšky najmenej 200 cm musia mať povrchovú úpravu alebo obklad určený pre daný druh športu.

  (3) Konštrukcie a úprava vnútorných povrchov športoviska musí byť riešená tak, aby sa zabezpečila v telocvičnej sále a hľadisku maximálna doba dozvuku 1,5 s.

  (4) Povrchy športoviska nemôžu byť lesklé a ich farebné riešenie musí byť zvolené tak, aby nezhoršovali svetelné podmienky a zároveň vytvárali súvislé kontrastné pozadie.

  (5) Vstupy a komunikácie pre divákov musia byť oddelené od komunikácií pre športovcov.

  § 5

  (1) Každé zariadenie musí mať párny počet šatní. Na každého športovca musí pripadať primerane pre daný druh športu najmenej 0,7 m2 nezastavanej podlahovej plochy šatne.

  (2) Do umyvárne sa vchádza zo šatne, v umyvárni musí pripadať jedna sprchovacia ružica na 4 športovcov a jedno umývadlo na 10 športovcov.

  (3) V umývadlách a sprchách musí byť privedená studená a teplá voda.

  (4) Záchody pre športovcov musia byť v blízkosti šatní v počte 1 záchodová misa a 1 pisoár na 10 mužov a 2 záchodové misy na 10 žien. Vstup do záchodov musí byť cez predsienku s umývadlom.

  (5) Pri stanovení kapacity záchodov pre divákov je potrebné vychádzať z počtu miest v hľadisku. Na každých 100 miest v hľadisku sa požadujú tri záchodové misy pre ženy a jedna záchodová misa a dva pisoáre pre mužov. Vstup do záchodov musí byť cez predsieň s umývadlami, pričom jedno umývadlo pripadá na dve misy.

  (6) Steny v umyvárňach a záchodoch musia byť obložené keramickým obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpustiam s protipachovým uzáverom a v umyvárňach musí byť výtokový ventil s ukončením pre nasadenie hadice.

  (7) Šatne pre trénerov a rozhodcov musia byť priamo osvetlené a vetrateľné, s vlastnou sprchou a záchodom.

  (8) V zariadení musí byť primeraný počet miestností s výlevkou pre upratovačku.

  § 6 - Náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia

  (1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahovať

  a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,

  b) druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb,

  c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia,

  d) pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia, ktoré musia byť zverejnené na mieste zariadenia prístupnom pre návštevníkov,

  e) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,

  f) postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov,

  g) spôsob a frekvenciu čistenia osvetľovacích telies a okien.

  (2) Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

  § 7 - Účinnosť

  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

  v z. Daniel Klačko v.r.

  ____________________

  1) STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie.

  Osvetlenie športovísk.

  2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti