Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ZÁKON O ŠPORTE - analýza ustanovení novej právnej úpravy NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.01.2016RNDr. Jozef Mihál (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  § 1 až § 3

  Zákon o športe upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe.

  Definuje sa, čo je verejný záujem v športe.

  Definujú sa pojmy ďalej používané v zákone.

  OSOBY V ŠPORTE

  ŠPORTOVEC (§ 4 a 5)

  Športovec vykonáva šport ako:

  • profesionálny športovec,
  • amatérsky športovec alebo
  • neorganizovaný športovec.

  Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii.

  Profesionálny športovec

  Profesionálny športovec vykonáva šport

  • na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (§ 35), ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce,
  • na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu (napr. zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru) v rezortnom športovom stredisku alebo
  • ako samostatne zárobkovo činná osoba.

  Amatérsky športovec

  Amatérsky športovec vykonáva šport

  - na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu (§ 47), ak

  1. rozsah vykonávania športu, aj ak má charakter závislosti, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku alebo
  2. zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
   www.relia.sk 3 email: reliaba@gmail.com
  3. vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období (stačí aby platila jediná z podmienok z bodov 1. až 3.)
   • na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca (§ 48),
   • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo
   • bez zmluvy (§ 49).

  Talentovaným športovcom je športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov. Predpis národného športového zväzu môže určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku.

  Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil v súťaži v druhu športu, na vykonávanie ktorého je registrovaný v zdrojovej evidencii, organizovanej športovou organizáciou.

  Športovec má právo vybrať si športový klub, v ktorom bude vykonávať šport. Obmedzenie tohto práva ... Zmena klubovej príslušnosti ... Finančná odplata, výchovné ... Monitorovanie športovca ... Zdravotná spôsobilosť – lekárske prehliadky.

  ŠPORTOVÝ ODBORNÍK (§ 6 a 7)

  Športovým odborníkom je

  • (a) tréner a inštruktor športu,
  • (b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
  • (c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (napríklad rozhodca, delegát...),
  • (d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť (napríklad funkcionári, členovia realizačných tímov športovcov, pomocný a servisný personál, hlásatelia, časomerači, zapisovatelia...) alebo
  • (e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
  • (f) funkcionár športovej organizácie,
  • (g) dopingový komisár.

  Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

  Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až e) vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak

  • nie sú naplnené znaky závislej práce alebo
  • sa so športovou organizáciou nedohodne inak.

  To v praxi znamená, že v zásade je preferovaný vzťah ako SZČO avšak ponecháva sa zmluvná voľnosť medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou – možný je pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce (pracovná zmluva, dohoda), vzťah podľa Občianskeho zákonníka (zmluva o dielo, nepomenovaná zmluva), dobrovoľnícka zmluva...

  Na výkon činnosti športového odborníka sa vyžaduje bezúhonnosť.

  ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA (§ 8 a 9)

  Športovou organizáciou je (akákoľvek) právnická osoba (§ 18 Občianskeho zákonníka), ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť - občianske združenia, združenia fyzických osôb, obchodné spoločnosti. Športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy.

  Športová organizácia sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.

  Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou (§ 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7).

  Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu alebo zmluvu o výchove talentovaného športovca, je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.

  Zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej organizácie a konania volieb do orgánov športovej organizácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú športová organizácia uchováva po čas určený zakladajúcim dokumentom, ktorý nesmie byť kratší ako šesť rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.

  Hospodárenie športovej organizácie (§ 9)

  Športová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vyberať od svojich členov ročný členský príspevok na svoju činnosť.

  Športová organizácia môže v súvislosti so svojou športovou činnosťou vykonávať aj inú činnosť, ktorou sa dosahuje príjem alebo ktorou možno dosiahnuť príjem.

  Športová organizácia má účtovné obdobie kalendárny rok.

  Športová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak

  • príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 100 000 eur, alebo
  • všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 400 000 eur.

  Kontrola v športovej organizácii (§ 10 a 11)

  Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. V ostatných prípadoch je možné zriadiť funkciu kontrolóra dobrovoľne.

  Športová organizácia, ktorá má funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1, je povinná mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

  § 11 ustanovuje podmienky na výkon funkcie kontrolóra.

  Kontrolór (§ 12 až 14)

  Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie.

  Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa zákona o cestovných náhradách. Suma cestovných náhrad vyplatená v rámci limitov daných zákonom je príjmom oslobodeným od dane a odvodov.

  Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie. V zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je takýto príjem kontrolóra príjmom zo závislej činnosti, podlieha dani z príjmu. Súčasne je v súlade so zákonmi o sociálnom poistení a zdravotnom poistení v takomto prípade kontrolór v postavení zamestnanca a z uvedeného príjmu sa odvádza poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

  Sociálne poistenie sa odvádza podľa toho, či je príjem kontrolóra pravidelný mesačný alebo nepravidelný, presnejšie podľa toho, či má kontrolór má nárok na výplatu zdaniteľného príjmu (náhrada za stratu času a - alebo odmena) pravidelne za každý kalendárny mesiac. Pri pravidelnom mesačnom príjme sa odvádza dôchodkové poistenie (starobné, invalidné, rezervný fond) a aj nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Pri nepravidelnom príjme len dôchodkové poistenie.

  Športový klub (§ 15)

  Športový klub je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.

  Na účely účasti v súťaži, disciplinárne účely a účely riešenia sporov sa za športový klub považuje aj združenie osôb na základe zmluvy o združení, ak má určeného zodpovedného zástupcu.

  Športový klub je povinný zabezpečiť aby profesionálny a amatérsky športovec najmenej raz ročne prešli lekárskou prehliadkou.

  Zákonom sa zakazuje majetkové prepojenie športových klubov, ktorých družstvá dospelých, resp. dospelí jednotlivci pôsobia v rovnakých súťažiach.

  Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného športového klubu alebo pri opätovnej registrácii športovca v tom istom športovom zväze za iný športový klub, uhrádza nový športový klub výchovné športovému klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu. Predpisy športového zväzu zároveň určia výšku výchovného alebo spôsob jej určenia.

  Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

  Výchovné predstavuje náklady športového klubu na prípravu a výchovu športovca; ak sa športovec pripravoval v družstve, výchovné zohľadňuje aj náklady na prípravu družstva. Do výchovného sa nezapočítavajú náklady, úhradu ktorých vynaložil alebo zabezpečil finančné prostriedky športovec alebo jeho blízka osoba.

  Národný športový zväz (§ 16 až 23)

  Národný športový zväz je športový zväz uznaný ministerstvom školstva, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  • je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
  • vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky,
  • má najmenej desať súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických osôb v športe a najmenej 200 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe,
  • organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky,
  • zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach a
  • zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov.

  Za národný športový zväz sa považuje aj športová organizácia, ktorej členovia

  • sú členmi rôznych medzinárodných športových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
  • spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. c) až f) každý samostatne a
  • spĺňajú podmienku podľa odseku 1 písm. b) spoločne.

  Národný športový zväz musí mať stanovy v súlade s § 19 až 23. Národné športové zväzy sú povinné dať svoje stanovy (ako aj predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o sporoch, ktoré uskutočňujú ich orgány) do súladu so zákonom o športe do šiestich mesiacov od jeho účinnosti (teda do 30.6.2016).

  Ak pre niektorý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie, združujúca športové kluby a športovcov v tomto športe (§ 99 ods. 3 zákona).

  Národné športové organizácie (§ 24)

  Národnými športovými organizáciami sú Slovenský olympijský výbor (§ 25), Slovenský paralympijský výbor (§ 26) a iná športová organizácia uznaná ministerstvom školstva, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou najmenej dva roky a vykonáva výlučnú pôsobnosť na území Slovenskej republiky pre deaflympijský šport, šport špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre všetkých alebo pre inú oblasť športu.

  Národná športová organizácia musí mať stanovy v súlade s § 19 až 23.

  Športová reprezentácia (§ 29 a 30)

  Športová reprezentácia je účasť športového reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom.

  Športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.

  Práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

  Súčasťou športovej reprezentácie sú aj členovia realizačného tímu a iné osoby nominované národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.

  Ak pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia medzinárodnej športovej organizácie alebo organizátora významnej súťaže určujú, že športovú reprezentáciu má zabezpečovať právnická osoba, ktorá nie je národným športovým zväzom, úlohy súvisiace so zabezpečením športovej reprezentácie plní táto právnická osoba.

  Člen športovej reprezentácie je povinný rešpektovať záväzky športovej organizácie, ktorá ho nominovala za člena športovej reprezentácie, súvisiace s používaním a zhodnotením jeho osobnostných práv, ak sa nedohodnú inak. Toto obmedzenie trvá najviac do uplynutia jedného roka odo dňa jeho poslednej účasti na významnej súťaži.

  Príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť športového reprezentanta na významnej súťaži a účasť člena realizačného tímu na významnej súťaži sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, na ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas.

  ZMLUVNÉ VZŤAHY V ŠPORTE

  Všeobecné ustanovenia (§ 31)

  Základné povinnosti (profesionálneho) športovca (§ 32)

  Základné povinnosti športovej organizácie (§ 33)

  Predzmluvné vzťahy (§ 34)

  ZMLUVA O PROFESIONÁLNOM VÝKONE ŠPORTU (§ 35)

  Zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje odplatne vykonávať šport za športovú organizáciu.

  Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
  • názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
  • obdobie trvania zmluvy,
  • druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
  • mzdu a mzdové podmienky športovca,
  • používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
  • výmeru dovolenky a spôsob jej čerpania,
  • deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
  • deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
  • miesto a dátum podpisu zmluvy.

  V zmluve o profesionálnom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä:

  • miesto pravidelného vykonávania športu na účel poskytovania cestovných náhrad podľa zákona o cestovných náhradách,
  • dĺžku výpovednej lehoty,
  • výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
  • pravidlá krátenia dovolenky,
  • zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
  • sankcie za porušenie zmluvných povinností,
  • rozhodné právo,
  • rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
  • rozsah mlčanlivosti.

  Mzda a priemerný zárobok (§ 36)

  Mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za mzdu podľa § 118 Zákonníka práce. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu. Na splatnosť, výplatu mzdy a zrážky zo mzdy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 129 až 132 Zákonníka práce.

  Priemerný mesačný zárobok je mesačný zárobok pripadajúci podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu na kalendárny mesiac, na ktorý sa priemerný zárobok má použiť. Priemerný denný zárobok sa vypočíta ako podiel mesačného zárobku pripadajúceho podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu na príslušný kalendárny mesiac, na ktorý sa priemerný zárobok počíta, a počtu kalendárnych dní v danom kalendárnom mesiaci.

  Pracovný čas a odpočinok (§ 37)

  Denný pracovný čas športovca je časový úsek 24 po sebe nasledujúcich hodín, počas ktorých je športovec k dispozícii pre športovú organizáciu na vykonávanie športu.

  Športovec je v dennom pracovnom čase k dispozícii pre športovú organizáciu v časových úsekoch dohodnutých v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu alebo určených športovou organizáciou podľa podmienok vyžadovaných na vykonávanie konkrétneho druhu športu.

  Počas denného pracovného času má športovec právo na nepretržitý odpočinok a regeneráciu podľa podmienok vyžadovaných na vykonávanie konkrétneho druhu športu. Nepretržitý odpočinok nesmie byť kratší ako šesť hodín za časový úsek 24 hodín.

  Športová organizácia je povinná zabezpečiť, aby športovec mal raz za týždeň jeden deň nepretržitého odpočinku. Ak nie je možné zabezpečiť odpočinok podľa prvej vety, z dôvodu, že to podmienky vyžadované na vykonávanie konkrétneho druhu športu neumožňujú, športová organizácia zabezpečí nepretržitý odpočinok tak, aby športovec mal raz za dva týždne najmenej dva dni nepretržitého odpočinku v týždni.

  Športová organizácia vedie evidenciu odpracovaných dní a dní odpočinku.

  Skončenie profesionálneho vykonávania športu (§ 38)

  Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu zaniká

  • uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá,
  • smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
  • zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu.

  Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu možno skončiť

  • dohodou,
  • výpoveďou alebo
  • okamžitým skončením.

  Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu uzavretou so športovcom, ktorý je cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, sa skončí dňom, ktorým sa skončí jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.

  Pri dohode (§ 39) sa obe strany dohodnú na dni skončenia zmluvného vzťahu, dohodnúť sa spätne nie je možné. Dohoda sa uzatvára písomne a (len) ak o to športovec požiada, uvedie sa dôvod skončenia zmluvného vzťahu.

  Výpoveď (§ 40)

  Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

  Výpoveď, ktorá bola doručená druhej zmluvnej strane, možno odvolať len s jej súhlasom. Odvolanie výpovede a súhlas s jej odvolaním musí mať písomnú formu.

  Športová organizácia je oprávnená vypovedať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak:

  • športovec dlhodobo nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
  • športovec porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. e) až n) a súčasne bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej povinnosti športovca písomne upozornený na možnosť výpovede,
  • športová organizácia alebo jej časť sa zrušuje,
  • u športovca sú dôvody, pre ktoré by s ním športová organizácia mohla okamžite skončiť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

  Športovec je oprávnený vypovedať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak:

  • športová organizácia porušila základnú povinnosť podľa § 33 písm. a), c) alebo písm. d),
  • športová organizácia neumožnila športovcovi vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace,
  • športová organizácia neumožnila športovcovi v súťažnom období účasť na viac ako 10 % súťaží za športovú organizáciu napriek tomu, že bol na účasť v súťaži zdravotne spôsobilý.

  Výpovedná lehota (§ 41)

  Ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa skončí uplynutím výpovednej lehoty.

  Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu alebo kolektívna zmluva neurčujú dlhšiu výpovednú lehotu (dĺžka výpovednej lehoty nezávisí od doby trvania zmluvy).

  Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

  Ak športovec nezotrvá počas plynutia výpovednej lehoty v športovej organizácii, športová organizácia má právo na peňažnú náhradu najmenej v sume, ktorá je súčinom mesačného zárobku tohto športovca podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a dĺžky výpovednej lehoty, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

  Okamžité skončenie profesionálneho vykonávania športu (§ 42)

  Športová organizácia je oprávnená okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak športovec:

  • porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. a) až d),
  • zúčastnil sa bez súhlasu športovej organizácie na súťaži za inú športovú organizáciu,
  • porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie príslušného športového zväzu,
  • porušil zákaz dopingu,
  • manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu alebo výsledku súťaže športovej organizácii poverenej riadením súťaže alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo
  • bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.
  Športovec je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak:
  • športová organizácia neuhradila najmenej za tri jednotlivé mesiace počas dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov riadne a včas športovcovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca,
  • športová organizácia porušila závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia príslušného športového zväzu alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo
  • športovec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, alebo ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

  Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

  Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého skončenia sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod nemožno dodatočne meniť.

  Športovec alebo športová organizácia môže okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie športovec alebo športová organizácia dozvedeli.

  Dočasné hosťovanie športovca (§ 43)

  Je alternatívou dočasného pridelenia (§ 58 Zákonníka práce). Športovec môže byť na základe písomnej dohody o hosťovaní medzi športovcom, športovou organizáciou, s ktorou má športovec uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, a inou športovou organizáciou, dočasne pridelený na vykonávanie športu v prospech tejto športovej organizácie, a to aj cezhranične. Pri uzatvorení dohody o dočasnom hosťovaní sa športovec a športová organizácia dohodnú na zmene ustanovení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktoré sú dotknuté dohodou o hosťovaní. S dohodu musia súhlasiť všetky tri strany teda i samotný športovec.

  Dovolenka a prekážky vo vykonávaní športu (§ 44)

  Športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní (pri trvaní zmluvy počas celého kalendárneho roka).

  Za každý (celý) mesiac trvania zmluvného vzťahu má športovec nárok na 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

  Za dovolenku patrí športovcovi mzda.

  Čerpanie dovolenky určuje športová organizácia tak, aby si športovec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a v období mimo súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy športovej organizácie a oprávnené záujmy športovca.

  Športová organizácia môže určiť športovcovi čerpanie dovolenky, aj keď ešte nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že športovec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu.

  Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku z dôvodu, že športová organizácia neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky vo vykonávaní športu na strane športovca, športová organizácia je povinná poskytnúť športovcovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

  Športová organizácia nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je športovec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je športovec na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke. Pri ostatných prekážkach v práci na strane športovca môže športová organizácia určiť športovcovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

  Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu športová organizácia poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

  Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu, že bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu športová organizácia poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti športovca.

  Ak bol športovec v priebehu dovolenky uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak športová organizácia určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť športovca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.

  Na krátenie dovolenky sa primerane použijú ustanovenia § 109 a § 144a Zákonníka práce, ak sa športovec a športová organizácia nedohodnú inak.

  Krátenie dovolenky

  Športovcovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže športová organizácia krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu.

  Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce.

  Pri krátení dovolenky sa musí športovcovi, ktorého zmluva trvala počas celého kalendárneho roka, poskytnúť dovolenka aspoň v dĺžke jedného týždňa, mladistvému športovcovi v dĺžke dvoch týždňov.

  *

  Dovolenka sa má poskytovať najmenej v rozsahu týždňa ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

  Na prekážky na strane športovca vo vykonávaní športu sa primerane vzťahujú niektoré ustanovenia § 141 ods. 1, § 141a, § 144 ods. 1 a 2 Zákonníka práce o prekážkach v práci na strane zamestnanca.

  Ak ide o dôvody neprítomnosti podľa predchádzajúceho odseku, ktoré zasiahli do času, na ktorý športová organizácia určila vykonávanie športu, športová organizácia je povinná ospravedlniť túto neprítomnosť. Poskytnutie mzdy upraví zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

  Tehotná športovkyňa má právo odmietnuť vykonávanie športu, ak podľa lekárskeho posudku vykonávanie športu obmedzuje život alebo zdravie počatého dieťaťa. Za obdobie, kedy tehotná športovkyňa nevykonáva šport z dôvodu tehotenstva, nemá nárok na mzdu ani náhradu mzdy, ak sa športová organizácia a športovkyňa nedohodnú inak.

  Na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 166 až 170 Zákonníka práce.

  Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu (§ 45)

  Športovci, ktorí vykonávajú šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, majú právo odborovo sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

  Športovci majú právo na kolektívne vyjednávanie so športovou organizáciou alebo organizáciou športových organizácií prostredníctvom odborovej organizácie.

  Zástupcovia športovcov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie športovou organizáciou znevýhodňovaní ani inak postihovaní.

  Zmluvné strany sa môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť na podmienkach, ktoré sú pre športovcov výhodnejšie, ako ich upravuje tento zákon, predpisy športovej organizácie, predpisy zväzu, ak to tento zákon výslovne nezakazuje, alebo ak z jeho ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. Kolektívna zmluva a jej zmeny sa zverejnia; zároveň sa zverejnia aj na mieste prístupnom pre športovcov.

  Spoločné ustanovenia (§ 46)

  Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah podľa § 1 ods. 3 Zákonníka práce.

  Na právne vzťahy pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú nasledujúce ustanovenia Zákonníka práce:

  • § 27 až 31, prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov,
  • § 40 ods. 3 až 7, výklad niektorých pojmov,
  • § 64, zákaz výpovede (ochranná doba),
  • § 75 ods. 2 až 4, potvrdenie o zamestnaní,
  • § 146 až 150, ochrana práce (BOZP),
  • § 177 až 181, predchádzanie škodám, zodpovednosť zamestnanca za škodu,
  • § 185 až 188, zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov,
  • § 191 až 198, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu,
  • § 217 až 222, zodpovednosť zamestnávateľa, plnenie pracovných úloh,
  • § 229 ods. 1 a 2, ods. 5 a 6, kolektívne pracovnoprávne vzťahy,
  • § 230, § 231, 232, odborová organizácia,
  • § 238 a 239, právo na informácie a kontrolná činnosť.

  Športovec a športová organizácia sa môžu dohodnúť aj na pôsobnosti ďalších ustanovení Zákonníka práce, ako sú vyššie uvedené ustanovenia, ak ustanovenia, ktorých pôsobnosť bola dohodnutá, nie sú v rozpore s týmto zákonom.

  Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

  Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, rozhodujúci je obsah zmluvy, ktorá je evidovaná v evidencii podľa § 17 ods. 2 písm. c).

  Predpisy športového zväzu môžu ustanoviť, že zmluvu o profesionálom vykonávaní športu môže uzatvoriť len športová organizácia, ktorá zložila finančnú zábezpeku na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „bankový účet“) športovej organizácie, ktorá riadi súťaž.

  Pravidelné miesto vykonávania športu na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou alebo zahraničnou pracovnou cestou je miesto uvedené v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

  Športovcovi, ktorý na základe pokynu športovej organizácie vykonáva šport mimo obce pravidelného miesta vykonávania športu, patria počas tohto vykonávania športu náhrady podľa zákona o cestovných náhradách ako pri pracovnej ceste.

  Zmena v Zákonníku práce

  V samotnom Zákonníku práce sa § 2 dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

  „(3) Na právne vzťahy profesionálnych športovcov pri výkone športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa vzťahuje tento zákon, len ak to ustanovuje osobitný predpis.“.

  To znamená, že z jednotlivých ustanovení Zákonníka práce sa na športovcov a športové organizácie vzťahujú len vyššie citované ustanovenia.

  Zákon o službách zamestnanosti

  Športovci vykonávajúci profesionálny šport sa nezapočítavajú do počtu zamestnancov na účely § 63 zákona o službách zamestnanosti (športovec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu nemá postavenie zamestnanca na účely zákona o službách zamestnanosti).

  ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU (§ 47)

  Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu.

  Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

  Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
  • názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
  • obdobie trvania zmluvy,
  • druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
  • výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné,
  • deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
  • deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
  • miesto a dátum podpisu zmluvy.

  V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

  • používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
  • výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
  • zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
  • sankcie za porušenie zmluvných povinností,
  • rozhodné právo,
  • rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
  • rozsah mlčanlivosti.

  Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť (pozor na registráciu na daňovom úrade – pridelenie DIČ). Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia ako je minimálna mzda.

  Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o amatérskom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 písm. a), b), d) až k), m) a n), § 33, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a § 46 ods. 5 a 7.

  ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA (§ 48)

  Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca.

  Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do konca súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu, v ktorom športovec dovŕši vek 18, prípadne 23 rokov. Ak predpisy športového zväzu neurčujú koniec súťažného obdobia, platí, že zmluva sa uzatvára do dovŕšenia hornej hranice veku talentovaného športovca.

  Zmluva o príprave talentovaného športovca musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
  • názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
  • obdobie trvania zmluvy,
  • druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
  • používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
  • deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
  • deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
  • miesto a dátum podpisu zmluvy.

  ... a ďalej záväzok športovej organizácie:

  • uhrádzať náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu v športovej organizácii,
  • zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a regeneráciu talentovaného športovca,
  • rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu na povolanie,
  • organizovať športovú prípravu talentovaného športovca tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces talentovaného športovca,
  • monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného športovca,
  • zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností talentovaného športovca v nadväznosti na monitorovanie podľa písmena e),
  • zabezpečiť výchovu talentovaného športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe.

  Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný športovec môžu dohodnúť, že súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca bude záväzok športovej organizácie, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzatvorí so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky.

  Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca podľa odseku 5 je záväzok talentovaného športovca, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzavrie so športovou organizáciou zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky. Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, športová organizácia môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložila na jeho prípravu na vykonávanie športu.

  Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu môže športová organizácia odmietnuť, ak nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto, pre stratu zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca, alebo ak športovec nesplnil počas prípravy podmienky určené športovou organizáciou, ktoré s ním boli dohodnuté v zmluve o príprave talentovaného športovca.

  Na právne vzťahy talentovaného športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o príprave talentovaného športovca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 písm. a) až k), m) a n), § 33, § 38 až 42, a § 46 ods. 5 a 7.

  VYKONÁVANIE ŠPORTU BEZ ZMLUVY (§ 49)

  Športovec môže vykonávať za športovú organizáciu šport aj bez uzatvorenia písomnej zmluvy.

  Športovec podľa odseku 1 nemá za vykonávanie športu za športovú organizáciu nárok na odplatu. Za odplatu sa nepovažuje

  • náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou športovca a s tým súvisiace vecné plnenia,
  • nepeňažná odmena za športový výkon, najmä pohár, medaila alebo iná vecná cena.

  ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE (§ 50 a 51)

  Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“):

  • športovcovi,
  • športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) (trénerovi alebo inštruktorovi športu) alebo
  • športovej organizácii,

  (ďalej len „sponzorovaný“) a sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou, vykonávanou sponzorovaným.

  Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti.

  Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.

  Zmluva o sponzorstve v športe sa uzatvára v písomnej forme a musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

  • identifikačné údaje zmluvných strán,
  • obdobie trvania zmluvy, najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského,
  • spôsob zániku zmluvy,
  • účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia,
  • podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia.

  Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. Sponzor musí mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, voči sponzorovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v reštrukturalizácii a nesmie byť proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku - sponzor nesmie mať evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

  Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom.

  *

  Zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

  Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom.

  Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.

  Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa odseku 5.

  Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 4 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi sponzorovaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní.

  Zdôraznime, že: Zmluva o sponzorstve v športe musí byť zverejnená v informačnom systéme športu, túto povinnosť zákon ukladá sponzorovanému. Sponzorovaný je povinný verejne priebežne vykazovať použitie sponzorského, pričom v prípade, že do konca dohodnutého obdobia sponzorské nevyužije, je sponzorovaný povinný sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského vrátiť.

  Sponzoring alebo darovanie a reklama

  Ďalšími (tradičnými) formami financovania športu zo súkromných zdrojov boli a budú darovanie a reklama.

  Darovaciu zmluvu upravuje § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa § 3 ods. 2 písm. a) a § 12 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie je príjem získaný darovaním predmetom dane. Z toho pohľadu je dar výhodný pre jeho príjemcu – športovca alebo športovú organizáciu. Darovanie však nie je motivujúce pre darcu, pretože dar dáva zo svojho zisku, respektíve ide na jeho strane o daňovo neuznaný výdavok.

  Reklama je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovo uznaným výdavkom, ktorý však možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone. Čiže pri výdavkoch na reklamu musí ísť o financie vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka (zadávateľa reklamy), tovaru, služieb, obchodného mena atď. súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

  Zmluva o reklame ako druhý možný model financovania je teda relatívne výhodná pre podnikateľa, avšak len za predpokladu, že daňovému úradu preukáže, že naplnil podmienky na uplatnenie reklamy do daňovo uznaných výdavkov.

  Pre prijímateľa – športovca alebo športovú organizáciu - je príjem z reklamy predmetom dane, pričom na vykonávanie reklamnej činnosti je potrebná živnosť.

  Problémom pri reklame je tiež subjektívne posudzovanie dané podľa § 21 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podľa ktorého daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) vynaložené v rozpore o. i. so zákonom o reklame. Z pohľadu financovania športu je nevýhodou aj často výsledný nízky podiel čistého príjmu z reklamy po odpočítaní nákladov na jej realizáciu a žiaľ v niektorých prípadoch hrajú negatívnu rolu tzv. vratky...

  Nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe, odstraňuje negatíva darovania i reklamy. Sponzoring v schválenej podobe prispeje k sprehľadneniu financovania športu, transparentnosti, zníženiu korupcie i zvýšeniu motivácie súkromného sektora podporiť šport.

  Sponzoring nie je ani reklama ale ani darovanie. Pri sponzorstve v športe poskytuje sponzorovaný sponzorovi právo spojiť svoju značku alebo produkt (najmä na športovom podujatí organizovanom sponzorovaným) takým spôsobom, ktorým umožňuje sponzorovi využiť príťažlivosť a dobrú povesť sponzorovaného na verejnosti, a tak komunikovať silný a pozitívny odkaz na svoju značku a posilniť tak, nepriamo, predaj a na druhej strane podporiť všeobecne prospešný účel, ktorým je podpora športovej činnosti.

  Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť podporu - „sponzorské“ športovcovi, trénerovi, inštruktorovi športu alebo športovej organizácii - „sponzorovanému“ a sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie (logo) sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou.

  Sponzorovaný môže navyše uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení so športovým účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora však nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského, aby sa naplnil účel zmluvy o sponzorstve.

  Cieľom predkladateľa pre zvýšenie motivácie súkromného sektora financovať šport bolo dokonca zaviesť v zákone o dani z príjmov tzv. superodpočet nákladov na sponzoring, to sa však pre odpor MFSR presadiť nepodarilo.

  RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE

  Všeobecné ustanovenia (§ 52)

  Riešenie sporov v priebehu súťaže (§ 53)

  Disciplinárne konanie (§ 54)

  ORGÁNY VEREJNEJ MOCI A VEREJNEJ SPRÁVY

  Vláda Slovenskej republiky (§ 55)

  Udeľovanie čestných štátnych titulov (§ 56 a 57)

  Ministerstvo školstva (§ 58)

  Uznávanie národných športových zväzov (§ 59)

  Hlavný kontrolór športu (§ 60 a 61)

  Iné ústredné orgány štátnej správy (§ 62)

  Samosprávny kraj (§ 63)

  Obec (§ 64)

  FINANCOVANIE ŠPORTU

  Financovaním športu z verejných zdrojov sa rozumie jeho financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu, z rozpočtov samosprávnych krajov a obcí, z podielu zaplatenej dane a odvodu z hazardu, prípadne z iných príjmov (dary, dobrovoľné príspevky).

  Formy financovania sa oproti doterajšiemu stavu menia, dotácie národným športovým zväzom, ktoré boli doposiaľ poskytované v rámci programu 026 - národného programu rozvoja športu v SR sa podstatným spôsobom zredukujú a národné športové zväzy v uznaných športoch budú po novom dostávať príspevok uznanému športu, na ktorý je právny nárok po splnení zákonom stanovených podmienok.

  Príspevok uznanému športu nebude účelovo viazaný, avšak národný športový zväz bude povinný použiť najviac 30% z jeho objemu na svoju správu a prevádzkové náklady a na svoje členské športové organizácie bude poskytovať najmenej 10% z objemu príspevku. Ostávajúcu časť bude používať na športové projekty najmä športovej reprezentácie a talentovanej mládeže.

  Okrem zväzových projektov budú financované zo štátneho rozpočtu aj národné športové projekty, ale v tomto prípade to bude formou nenárokovateľného príspevku, pričom zákon predpokladá prípad, kedy by o národnom projekte rozhodla vláda Slovenskej republiky (športová infraštruktúra, organizovanie významného športového podujatia ako napr. olympijské hry alebo univerziáda a národné projekty športu pre všetkých).

  Zákon zvyšuje transparentnosť vo financovaní športu z verejných zdrojov zavedením podmienky zverejňovať nielen poskytnutie, ale aj použitie verejných prostriedkov v informačnom systéme športu, a to formou športového projektu.

  Prijímateľom verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu alebo mimorozpočtového účtu ministerstva školstva môže byť len osoba, ktorá má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a je zapísaná v príslušnom zozname vedenom v informačnom systéme športu. O tom, či je prijímateľ spôsobilý, je poskytovateľ povinný sa vopred preukázateľne presvedčiť a ak osoba nemá spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, nemožno jej poskytnúť verejné prostriedky.

  Príspevok uznanému športu sa poskytuje na základe žiadosti v štyroch štvrťročných splátkach počas kalendárneho roka vždy koncom štvrťroku.

  Okrem toho ministerstvo školstva poskytuje dotácie na podporu a rozvoj športu pre všetkých, vrcholového športu a športu zdravotne znevýhodnených, ktoré poskytuje osobám so spôsobilosťou prijímateľa, ktoré na základe zverejnenej výzvy podali žiadosť o dotáciu. Úspešný žiadateľ uzatvára zmluvu o poskytnutí dotácie s ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

  Popri príspevku uznanému športu sa zavádza aj príspevok na národný športový projekt, pričom tento príspevok poskytuje vláda, ak ide o výstavbu športovej infraštruktúry národného významu alebo organizovanie významnej súťaže. Príspevok na národný športový projekt poskytuje ministerstvo školstva, ak ide o účasť na významnej súťaži, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy v iných ako uznaných športoch, ktoré nedostávajú príspevok uznanému športu a na plnenie úloh národného významu národnými športovými organizáciami.

  Zo sumy prostriedkov na príspevok uznanému športu (rozdeľovaných podľa tzv. vzorca) sa stanovené percento použije na poskytnutie príspevku. Príjmy z pokút sa použijú na vzdelávanie kontrolórov. Prípadné zostatky sa môžu použiť rovnakým spôsobom v nasledujúcom rozpočtovom roku, a teda šport o ne nepríde. Príjmy a výdavky mimorozpočtového účtu sa priebežne zverejňujú v informačnom systéme športu.

  § 65

  Orgány verejnej správy, ktoré sú poskytovateľmi verejných prostriedkov určených na športovú činnosť, zverejňujú informácie o ich poskytovaní.

  Prostriedky zo štátneho rozpočtu môžu byť poskytnuté na športovú činnosť iba osobe, ktorá má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

  Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na športovú činnosť sa poskytujú formou

  1. príspevku uznanému športu,
  2. dotácie,
  3. príspevku na národný športový projekt,
  4. príspevku na športový poukaz.

  Poskytovateľ prostriedkov štátneho rozpočtu na športovú činnosť sa zapisuje do registra právnických osôb v športe.

  Ministerstvo školstva zverejní zoznam poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.

  Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte. Údaje na osobitnom bankovom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní.

  Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (§ 66 a 67)

  Každý poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný pred poskytnutím verejných prostriedkov preukázateľne overiť v informačnom systéme športu, či žiadateľ alebo športová organizácia písomne vyzvaná podľa 75 ods. 7 má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

  Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej fyzickej osoby, o ktorej sú v registri fyzických osôb zapísané údaje v rozsahu podľa § 80 a spĺňa tieto základné podmienky:

  1. nebola jej v lehote šesť mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1 a
  2. má zriadený osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov.

  Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej športovej organizácie, o ktorej sú v registri právnických osôb zapísané údaje v rozsahu podľa § 81 a spĺňa tieto podmienky:

  1. má stanovy v súlade s § 19 až 23, ak ide o športový zväz alebo národnú športovú organizáciu,
  2. činnosť športového zväzu alebo športovej organizácie s právnou formou občianskeho združenia je v súlade s § 19 až 23,
  3. nebola jej v lehote šesť mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1,
  4. má zriadený osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov.

  Fyzická osoba stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ak prestane spĺňať podmienky podľa odseku 2 alebo podmienky podľa osobitného predpisu.

  Športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa, ak prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 alebo podľa osobitného predpisu.

  Osobe, ktorá nemá spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov nemožno poskytnúť prostriedky zo štátneho rozpočtu až do času, kým ministerstvu školstva nepreukáže splnenie podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, ak § 67 ods. 1 a 5 neustanovuje inak.

  Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov okrem postupu podľa § 66 ods. 4 a 5 stráca osoba aj

  1. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola tejto osobe uložená sankcia v dôsledku spáchania priestupku podľa § 96 ods. 3 písm. g), h) alebo písm. i), a to do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
  2. dňom skončenia kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu, ktorou bolo v oblasti boja proti dopingu v športe zistené, že
   1. športový zväz do svojich predpisov nezapracoval pravidlá Svetového antidopingového programu, nepostupuje podľa svojich predpisov v oblasti boja proti dopingu v športe,
   2. športový zväz nepostupuje podľa svojich predpisov,
   3. športová organizácia svoje predpisy neupravila v súlade s predpismi športového zväzu alebo
   4. športová organizácia nepostupuje podľa svojich predpisov v oblasti boja proti dopingu v športe,
  3. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení pravidiel podľa § 89 ods. 3, podľa ktorého športová organizácia ako organizátor súťaže porušila tieto pravidlá alebo sa podieľala na ich porušení, a to do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
  4. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola športovcovi alebo sprievodnému personálu športovca uložená disciplinárna sankcia v dôsledku porušenia pravidiel podľa § 89 ods. 3, a to na čas trvania výkonu tejto sankcie.

  Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá

  1. nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,
  2. ako prijímateľ verejných prostriedkov nevyberá ročný členský príspevok od osôb s jej príslušnosťou podľa § 9 ods. 1,
  3. nemá riadnu účtovná závierku a výročnú správu overenú audítorom podľa § 9 ods. 4,
  4. nesplní povinnosť zverejniť výročnú správu podľa § 9 ods. 7 s obsahom podľa § 9 ods. 5 a 6,
  5. nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 10 ods. 1,
  6. nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2.

  Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý

  1. nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,
  2. nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1 alebo ods. 3,
  3. neupraví kľúč delegátov vo svojich stanovách podľa § 19 ods. 2,
  4. kľúč delegátov nezohľadňuje skutočnosti podľa § 19 ods. 3,
  5. si nesplní povinnosť uvedenú v § 20 ods. 1,
  6. neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,
  7. zápisnicu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,
  8. nepoukáže solidárny príspevok podľa § 30 ods. 3 ako osoba, ktorá je prijímateľom odmeny podľa § 30 ods. 1,
  9. nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 30 ods. 2.

  Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov okrem prípadov podľa odseku 1 a § 66 ods. 4 a 5 stráca osoba aj, ak na požiadanie hlavného kontrolóra športu, ministerstva školstva alebo poskytovateľa verejných prostriedkov v nimi určenej lehote nepreukáže, že

  1. údaje o nej zapísané v informačnom systéme športu v rozsahu podľa § 80 až § 82 sú úplné, pravdivé a v súlade s údajmi zapísanými o tejto osobe v zdrojovej evidencii,
  2. jej konaním nenastali skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa dopustila správneho deliktu alebo priestupku uvedeného v § 98.

  Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca osoba podľa odseku 4 dňom márneho uplynutia určenej lehoty.

  Lehotu, počas ktorej stráca športový zväz alebo športová organizácia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa odseku 1 písm. b) určuje ministerstvo školstva na základe stanoviska Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra”), ktoré bolo podkladom pre hlavného kontrolóra športu.

  Ak zistený závažný nedostatok nie je možné odstrániť, rozsah, v ktorom stráca športový zväz alebo športová organizácia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a podmienky pre obnovenie spôsobilosti určuje ministerstvo školstva na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu.

  Ak je spor, o strate alebo obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov rozhoduje na návrh dotknutej právnickej osoby alebo fyzickej osoby súd.

  Príspevok uznanému športu (§ 68 a 69)

  Príspevok uznanému športu je finančný príspevok, na poskytnutie ktorého má nárok národný športový zväz pre uznaný šport podľa § 3 písm. f) prvého bodu, ktorý má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a požiadal o jeho poskytnutie.

  Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona na základe parametrov, ktoré vyjadrujú záujem o uznaný šport v Slovenskej republike a v zahraničí, dosiahnuté športové výsledky športovcov alebo družstiev v kategórii dospelých a v kategóriách mládeže a počet aktívnych športovcov vo veku do 18 rokov.

  Vzorec

  Podiel športu P sa vypočíta nasledovne:

  P = (A x ÚD x KVV + A x ÚM x KVV ) x (B x ZD + C x ZZ) + (1 - 2 x A) x M18, kde

  A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu,

  B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport,

  C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport,

  KVV je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1,

  ÚD je dosiahnutý športový úspech v kategórii dospelých za posledné štyri roky vyjadrený v percentuálnom umiestnení Slovenska v rebríčku dospelých svetovej federácie k 30.9. roka, v ktorom sa robí výpočet,

  ÚM je dosiahnutý športový úspech v kategórii mládeže za posledné štyri roky vyjadrený v percentuálnom umiestnení Slovenska v rebríčku mládeže svetovej federácie, k 30.9. roka, v ktorom sa robí výpočet,

  ZD je domáci záujem obyvateľov Slovenska o šport daný prieskumami verejnej mienky, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo každé dva roky vždy do 1 mesiaca od ukončenia OH v súlade s pravidlami prieskumu verejnej mienky vydanými formou všeobecne záväzného predpisu ministerstva, ktorých výsledky budú zverejnené. Prvý prieskum sa vykoná v roku 2016,

  ZZ je zahraničný/medzinárodný záujem ľudí o šport daný prieskumami sledovanosti v zahraničných médiách, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo každé dva roky vždy k 30.9. v súlade s pravidlami prieskumu sledovanosti vydanými formou všeobecne záväzného predpisu ministerstva, ktorých výsledky budú zverejnené. Prvý prieskum sa vykoná v roku 2016,

  M18 je priemerný počet aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 18 rokov za posledné dva roky. Počet sa posudzuje vždy ku 30.9. roka v ktorom sa robí výpočet, pričom do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú aj všetci športovci, ktorí v posudzovanom období nadobudli vek 18 rokov.

  *

  Ministerstvo školstva každoročne do 31. októbra zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne podiely uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok.

  Metodiku zisťovania hodnôt a parametrov na výpočet percentuálneho podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoví vláda nariadením.

  Do celkovej sumy prostriedkov zo štátneho rozpočtu určenej na príspevky uznaným športom sa započítavajú aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na prípravu a účasť športovcov alebo družstiev na súťažiach poskytnuté nad rámec príspevku uznanému športu;

  Naopak do celkovej sumy prostriedkov zo štátneho rozpočtu určenej na príspevky uznaným športom sa nezapočítava o príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ods. 2 písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76.

  Žiadosť o poskytnutie príspevku uznanému športu sa podáva prostredníctvom informačného systému športu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
  Na príjem a používanie príspevku je národný športový zväz povinný zriadiť osobitný bankový účet.

  Príspevok uznanému športu sa uhrádza v štyroch splátkach vo výške 25 % z vypočítaného podielu uznanému športu v termínoch do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra kalendárneho roka.

  Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príspevok použitý.

  Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej 10 % prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi športové kluby s jeho príslušnosťou pomerne podľa počtu súťažiacich športovcov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev v kolektívnych športoch.

  Dotácia (§ 70 až 74)

  Ministerstvo školstva môže poskytnúť dotáciu na

  1. podporu a rozvoj športu pre všetkých, vrcholového športu a športu zdravotne postihnutých,
  2. výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry,
  3. turistické trasy,
  4. podporu dobrej správy v športe.

  Zoznam oblastí podľa odseku 1 zverejňuje ministerstvo školstva v informačnom systéme športu a na svojom webovom sídle.

  Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na

  1. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov okrem úhrady záväzkov na športovú infraštruktúru osobitného významu,
  2. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch okrem refundácie výdavkov na športovú infraštruktúru osobitného významu,
  3. úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom vymedzeným v zmluve o poskytnutí dotácie.

  Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

  • fyzická osoba zapísaná v registri fyzických osôb v športe,
  • športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe,
  • obec zapísaná v registri právnických osôb v športe.

  Ministerstvo školstva zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“).

  Výzva obsahuje najmä

  1. oblasti aktivít, v rámci ktorých možno predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“),
  2. dátum ukončenia predkladania žiadostí, ktorý je najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy,
  3. výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu dotácie spolufinancovanie vyžaduje,
  4. výberové kritériá a poradie ich dôležitosti,
  5. okruh oprávnených žiadateľov,
  6. výšku finančných prostriedkov určených na rozdelenie,
  7. najvyššiu a najnižšiu výšku dotácie pre jedného žiadateľa,
  8. časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.

  Žiadosť sa predkladá prostredníctvom informačného systému športu. Žiadosť sa zverejní.

  Súčasťou žiadosti je

  1. vymedzenie a odôvodnenie konkrétnych aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje, vrátane označenia oblasti podľa odseku 2 písm. a),
  2. termín a miesto uskutočnenia aktivít,
  3. rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivít,
  4. výška požadovanej dotácie,
  5. doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo k stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na uskutočnenie stavby alebo zmenu stavby,
  6. ďalšie náležitosti podľa osobitného predpisu.

  Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo školstva.

  Komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jeden člen je zamestnancom ministerstva školstva. Člen komisie alebo jemu blízka osoba nesmie byť

  1. žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
  2. štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
  3. spoločníkom športovej organizácie, ktorá je žiadateľom,
  4. v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi.

  Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve.

  Na žiadosti vyhodnocované len na základe kritérií, pri ktorých možno priradiť bodové hodnotenie len jedným spôsobom na základe objektívne overiteľných údajov, sa ustanovenia odsekov 1 a 2 nevzťahujú.

  Ministerstvo školstva zverejní

  1. zoznam žiadateľov, ktorým sa poskytla dotácia a jej výšku,
  2. zoznam žiadateľov, ktorým sa neposkytla dotácia s uvedením dôvodu jej neposkytnutia,
  3. zmluvy o poskytnutí dotácie,
  4. vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých už poskytnutými dotáciami, ak nimi ministerstvo školstva disponuje,
  5. informáciu o tom, kedy ministerstvo rozhodlo o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia,
  6. zloženie komisie zriadenej na vyhodnocovanie žiadostí.

  Dotáciu nemožno poskytnúť, ak žiadosť nespĺňa náležitosti ustanovené týmto zákonom, je predložená oneskorene alebo nie je predložená v súlade s výzvou.

  Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

  Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a žiadateľom.

  Príspevok na národný športový projekt (§ 75)

  Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb na národný športový projekt.

  Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb príspevok na národný športový projekt.

  Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu najvýkonnejších športovcov. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu najvýkonnejších športovcov. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému ma športovec príslušnosť. Národný športový zväz použije najviac 30 % na prípravu športovca a zostávajúcu časť poskytne športovcovi.

  Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok Slovenskému olympijskému výboru na plnenie úloh podľa § 25 ods. 4 v štvrťročných splátkach.

  Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok na šport zdravotne postihnutých. Príspevok sa poskytuje v štvrťročných splátkach prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru a je určený aj na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 26 ods. 3.

  Podpora národného športového projektu sa poskytuje písomne vyzvanej športovej organizácii na základe zmluvy o podpore národného športového projektu uzavretej medzi poskytovateľom prostriedkov štátneho rozpočtu a príslušnou športovou organizáciou. Zmluva o podpore národného športového projektu obsahuje náležitosti podľa § 74 ods. 2.

  Príspevok na športový poukaz (§ 76)

  Ministerstvo školstva môže poskytnúť príspevok na športový poukaz v závislosti od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu.

  Príspevok na športový poukaz sa poskytuje na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých pre dieťa s trvalým pobytom alebo obdobným pobytom na území Slovenskej republiky od piatich rokov veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕšilo 14 rokov veku.

  Žiadosť o poskytnutie príspevku na športový poukaz podáva za dieťa zákonný zástupca prostredníctvom informačného systému športu.

  Ak boli splnené podmienky podľa odsekov 2 a 3, oprávnený žiadateľ obdrží prostredníctvom informačného systému športu športový poukaz. Hodnotu športového poukazu možno prideliť najviac dvom športovým organizáciám alebo športovým odborníkom.

  Na základe športového poukazu športový odborník alebo športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe zabezpečí pre držiteľa športového poukazu vykonávanie športu pod vedením trénera, inštruktora športu alebo pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu telesná výchova a športová výchova, za čo športový odborník alebo športová organizácia obdrží príspevok v hodnote prideleného športového poukazu alebo jej časti.

  Príspevok vypláca ministerstvo školstva športovému odborníkovi alebo športovej organizácii v štvrťročných splátkach vo výške vyčerpanej hodnoty uplatneného športového poukazu.

  Podmienkou na vyplatenie príspevku vo výške vyčerpanej hodnoty športového poukazu je priebežné vedenie a zverejnenie elektronickej evidencie dochádzky detí v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b) a f) vrátane údajov o športovom odborníkovi v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b) a f) a ods. 6 písm. a) až f), ktorý vykonávanie športu viedol.

  Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu (§ 77)

  Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu sú

  1. prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport, po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 sa výška týchto prostriedkov nemôže medziročne znižovať,
  2. prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier (TIPOS a ďalšie subjekty s licenciou na prevádzkovanie lotériových hier) do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; v roku 2016 25% z tohto odvodu, v roku 2017 50% z tohto odvodu a v roku 2018 75% z tohto odvodu, od roku 2019 100% z tohto odvodu, v roku 2014 bol tento odvod z TIPOSU 35, 5 mil. eur
  3. príspevky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na príspevok na národný športový projekt.

  Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b) okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) sa použijú

  1. vo výške najmenej 80 % na poskytovanie príspevku uznanému športu,
  2. vo výške najmenej 7% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,
  3. vo výške najmenej 2% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,
  4. vo výške najmenej 3,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6 a
  5. v zvyšnej časti na poskytovanie dotácie podľa § 70, národné športové projekty podľa § 75 ods. 2, náklady na správu a prevádzku informačného systému športu a vzdelávanie a skúšku kontrolórov.

  Kontrola použitia verejných prostriedkov (§ 78)

  INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

  Informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva.

  Informačný systém tvoria tieto moduly

  1. register fyzických osôb v športe,
  2. register právnických osôb v športe,
  3. verejný portál informačného systému športu (ďalej len „športový portál“),
  4. odbornej prípravy športových odborníkov.

  Na účely identifikácie pridelí informačný systém športu každej fyzickej osobe v športe a každej právnickej osobe v športe jedinečný identifikátor osoby.

  Údaje v informačnom systéme športu sa považujú za úplné, správne a pravdivé, kým nie je preukázaný opak. Za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov zapísaných v informačnom systéme športu zodpovedá osoba, ktorá zápis vykonala.

  Povinné údaje sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie s údajmi v informačnom systéme športu.

  Na poskytovanie údajov z informačného systému športu sa nevzťahuje osobitný predpis (zákon o slobodnom prístupe k informáciám).

  *

  Register fyzických osôb v športe (§ 80)

  Register právnických osôb v športe (§ 81)

  Športový portál (§ 82)

  VZDELÁVANIE V ŠPORTE

  Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti trénera (§ 83)

  Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktora športu (§ 84)

  Odborná spôsobilosť na výkon činnosti iného športového odborníka (§ 85)

  OPATRENIA PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE

  Agentúra (§ 86 a 87)

  Zriaďuje sa Antidopingová agentúra Slovenskej republiky ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu.

  Opatrenia proti dopingu (§ 88)

  Dopingová kontrola (§ 89 a 90)

  Dopingový komisár (§ 91)

  Konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel (§ 92)

  Rozhodnutie (§ 93)

  Opatrenia proti manipulácii súťaže (§ 94)

  SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY

  Správne delikty (§ 95)

  Priestupky (§ 96)

  Spoločné ustanovenia o priestupkoch a správnych deliktoch (§ 97)

  Závažné porušenie povinnosti (§ 98)

  SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

  Spoločné ustanovenia (§ 99)

  Splnomocňovacie ustanovenia (§ 100)

  Vzťah k správnemu poriadku (§ 101)

  Prechodné ustanovenia (§ 102)

  Národný športový zväz je povinný zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o sporoch, ktoré uskutočňujú jeho orgány, a predpisy podľa § 5 ods. 3 a 4 s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2016.

  Športová organizácia splní povinnosť podľa § 8 ods. 6 písm. b) zákona = upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy = dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí ako závažné disciplinárne previnenia, najneskôr do 30. júna 2016.

  Žiadosť o dotáciu, o ktorej nebolo rozhodnuté do 1. januára 2016, sa posúdi podľa tohto zákona.

  Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona; ustanovenia v rozpore s týmto zákonom sa nahradia kogentnými ustanoveniami tohto zákona.

  Vznik právnych vzťahov a nároky a práva z nich vyplývajúce, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, sa spravujú podľa doterajších predpisov.

  Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.

  § 103

  Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vzdelávanie športových odborníkov podľa doterajších predpisov, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

  Konanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia, ktoré sa začalo do 31. decembra 2015, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.

  Odborná spôsobilosť športového odborníka na výkon odbornej činnosti športový masér sa zachová po uplynutí platnosti osvedčenia vydaného podľa doterajších predpisov, ak si športový odborník doplní požadovaný stupeň vzdelania podľa osobitného predpisu najneskôr do 31. decembra 2021.

  § 104

  Informačný systém verejnej správy o športe zriadený podľa doterajších predpisov je informačným systémom športu podľa tohto zákona. Športový register podľa doterajších predpisov upraví ministerstvo školstva na registre podľa § 80 až 82 do 30. apríla 2016.

  Športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.

  Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

  Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.

  § 105

  Rezortné športové stredisko zriadené podľa doterajších predpisov sa považuje za rezortné športové stredisko podľa tohto zákona.

  Ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany vypracujú do 31. decembra 2016 projekt optimalizácie činnosti rezortných športových stredísk pri zabezpečení štátnej reprezentácie a predložia ho vláde na schválenie.

  Ministerstvo školstva v súčinnosti s príslušnými športovými zväzmi vykoná do 30. júna 2016 zápis údajov o

  1. fyzických osobách podľa § 80, ktoré sú vedené v zdrojových evidenciách, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi športové zväzy disponujú, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme zodpovedali hodnotám údajov zapísaných v zdrojových evidenciách a
  2. právnických osobách podľa § 81, ktoré sú vedené zdrojových evidenciách, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi športové zväzy disponujú, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme zodpovedali hodnotám údajov zapísaných v zdrojových evidenciách.

  Ministerstvo školstva vykoná do 30. júna 2016 zápis údajov o národných športových zväzoch a športových zväzoch, ktoré sú vedené v iných evidenciách ministerstva školstva, vrátane už vymazaných alebo zmenených, ak nimi disponuje, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme zodpovedali hodnotám údajov v iných evidenciách ministerstva školstva.

  Poskytovanie údajov podľa odseku 3 prebieha s ohľadom na možnosti príslušného športového zväzu, tak, aby sa odstránili rozpory medzi údajmi vedenými príslušným športovým zväzom a údajmi zapísanými v informačnom systéme športu. Na tento účel si ministerstvo školstva a príslušný športový zväz poskytujú súčinnosť pri overovaní platnosti údajov, ich zmien, opráv a doplnení, a to bezodplatne a elektronickou formou.

  § 106

  Zrušuje sa Antidopingová agentúra Slovenskej republiky zriadená zriaďovacou listinou podľa doterajších predpisov.

  Od 1. januára 2016 prechádzajú na agentúru

  1. práva a povinnosti Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov k 31. decembru 2015,
  2. práva a povinnosti zaväzujúce Antidopingovú agentúru Slovenskej republiky, zriadenú podľa doterajších predpisov, z iných právnych vzťahov k 31. decembru 2015,
  3. správa majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov,
  4. pohľadávky a záväzky Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov.

  Zrušovacie ustanovenia (§ 107)

  DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV

  Závislá činnosť – zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu

  Príjem športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za príjem zo závislej činnosti - § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov. Z pohľadu zákona o dani z príjmov tak športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu má postavenie zamestnanca. Môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť, na daňový bonus na deti atď. Športová organizácia mu pri výplate príjmov strhne preddavok na daň zo závislej činnosti.

  Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, prechodné ustanovenie § 293dm, účinné od 1.1.2016, v rokoch 2016 až 2018 sa športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu nepovažuje za zamestnanca na účely zákona o sociálnom poistení. Športová organizácia ho počas tohto obdobia neprihlasuje ako svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne, športovec nemá povinné poistenie ako zamestnanec a poistné do Sociálnej poisťovne sa neodvádza. Na druhej strane si treba uvedomiť, že športovec nemá nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne. Športová organizácia ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne až od 1.1.2019.

  Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu nepovažuje za zamestnanca. V definícií pojmu „zárobková činnosť“ podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení sa odkaz pod čiarou 18) odkazuje na § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, neodkazuje sa však na § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov. Športová organizácia ho preto neprihlasuje ako svojho zamestnanca do zdravotnej poisťovne. Športovec však musí mať zabezpečené (pokiaľ je poistencom podľa zákona o zdravotnom poistení) zdravotné poistenie iným spôsobom a to buď:

  • ako zamestnanec u iného zamestnávateľa,
  • ako SZČO, ak má aj činnosť SZČO,
  • ako poistenec štátu – napríklad ako študent alebo
  • ako poistenec podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, tzv. samoplatiteľ.

  Závislá činnosť – športový odborník alebo športovec so (starou) pracovnou zmluvou alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu ) v rezortnom športovom stredisku alebo na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

  Príjem uvedených osôb sa naďalej posudzuje ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

  Uvedené osoby majú postavenie zamestnanca podľa zákona o sociálnom poistení a podľa zákona o zdravotnom poistení.

  SZČO

  Príjem športovca alebo športového odborníka ako SZČO je od 1.1.2016 v zákone o dani z príjmov osobitne definovaný v § 6 ods. 2 novým písmenom e) a to vrátane príjmov na základe sponzoringu.

  Uvedené osoby majú povinnosti a práva podľa zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení rovnako ako akékoľvek iné SZČO mimo oblasti športu.

  Príjem zo sponzoringu - iné príjmy (§ 8 ZDP)

  Medzi iné príjmy sa v § 8 ods. 1 nové písm. p) zákona o dani z príjmov definuje príjem na základe sponzoringu prijatý:

  • športovcom so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,
  • športovcom s pracovnou zmluvou,
  • športovcom s obdobným pracovným vzťahom v rezortnom športovom stredisku.

  Pri uvedenom príjme za výdavky považujú (§ 8 ods. 15) všetky výdavky preukázateľne vynaložené na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Príjem zo zmluvy o sponzorstve v športe na obdobie presahujúce zdaňovacie obdobie, sa zahrnie do základu dane postupne v období čerpania príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe do výšky vynaložených výdavkov v príslušnom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu. To v praxi znamená, že základ dane z príjmov na základe sponzoringu by mal byť nulový.

  Poznámka: v prípade že sponzorovaným je amatérsky športovec, zdaní príjem na základe sponzoringu ako iný príjem podľa § 8 – iný.

  Športové organizácie

  Predmetom dane športových organizácií, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, je aj príjem na základe zmluvy o sponzorstve v športe (§ 12 ods. 2).

  Sponzorské je daňovo uznaný výdavok (§ 17 ZDP)

  Medzi daňovo uznané výdavky na strane sponzora sa podľa § 17 ods. 19 písmeno h) zákona o dani z príjmov zaraďujú výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období a to ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane.

  Daňovo uznaným výdavkom nie je sponzorské pre amatérskeho športovca okrem talentovaného športovca a okrem športového reprezentanta.

  Dobrovoľníci v športe – oslobodenie od dane

  V zákone o dani z príjmov sa v § 8 ods. 1 dopĺňa písmeno r) podľa ktorého sa medzi iné príjmy zaraďuje náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu.

  Medzi príjmy oslobodené od dane sa v § 9 ods. 1 dopĺňa písmeno m), podľa ktorého je náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu príjem oslobodený od dane ak nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Zdaňuje sa len tá časť príjmu ktorá presiahne hranicu 500 eur ročne.

  Zároveň sa v zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v § 6 ods. 2 vkladá nové písmeno e), podľa ktorého dobrovoľník zapísaný v informačnom systéme športu môže dostať náhradu za stratu času pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v športe. Výška náhrady je obmedzená hodinovou minimálnou mzdou, v roku 2016 tak nesmie presiahnuť sumu 2,328 eura na hodinu.

  ZMENA V ŽIVNOSTENSKOM ZÁKONE

  V zákone č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) sa od 1.1.2016 stanovuje, že živnosťou nie je činnosť športovca a športového odborníka podľa Zákona o športe a ani prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov.

  UMOŽNENIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI NOTÁROM ATĎ.

  Novelizáciou príslušných zákonov sa umožňuje notárom, súdnym exekútorom, colníkom, advokátom vykonávať mimo ich hlavnej činnosti a činností týmto osobám zákonom povolených (vedecká, tlmočnícka, pedagogická činnosť a pod.) aj činnosť športovú.

  ***

  Jozef Mihál, 30.11.2015 ... Kontakt: reliaba@gmail.com

  Použitie alebo rozmnožovanie textu na komerčné účely je bez súhlasu autora zakázané. Rozmnožovanie textu na nekomerčné účely s cieľom poznania nového zákona o športe je vítané.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti