Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zákon č. 1/2014 Z.z. - OTÁZKY a ODPOVEDE NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.09.2014JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorýchcieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.

  V rámci implementácie zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí narazili ľudia z praxe na viaceré praktické otázky, na ktoré odpovedajú JUDr. Žaneta Surmajová PhD. a JUDr. Peter Sepeši, ktorí sa podieľali na príprave návrhu zákona.

  Dôvodovú správu k zákonu č. 1/2014 Z.z. si môžete stiahnúť na stránke Národnej rady SR - TU

  Na stránke UčPS je spracovaný zákon 1/2014 Z.z. aj s dôvodovou správou pri jednotlivých ustanoveniach, kde je veľa odpovedí na otázky, s ktorými sa stretávame.

  1. Otázka pána B.D. z Martina:

  "Ako autora a gestora zákona 1/2014 Z.z. by som sa na Vás chcel obrátiť s otázkou na ktorú nemám jednoznačnú odpoveď nakoľko každý si túto vykladá svojim spôsobom.

  Podľa § 9 uvedeného zákona ods. 3 cit. „ak ide o podujatie s osobitným režimom, najmenej 20% počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria odborne spôsobilý zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci obecnej polície; .....“

  Práve tu sa naskytá otázka či v tomto prípade týchto považujeme za usporiadateľov a vzťahuje sa na nich § 12 uvedeného zákona. Konkrétnejšie by ma zaujímalo či sa na nich vzťahuje § 12 uvedeného zákona ods. 1, 2, 3."

  Ak sú členmi usporiadateľskej služby zamestnanci strážnej služby (SBS), tieto osoby majú preukaz odbornej spôsobilosti podľa § 20 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z., na vydanie ktorého sa podľa § 19 uvedeného zákona vyžaduje ukončené vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb alebo najmenej päť rokov bezpečnostnej praxe v ozbrojenom bezpečnostnom zbore, preto zákon neupravuje ďalšie vzdelávanie a preukazovanie týchto osôb, keď vystupujú na športovom podujatí ako zamestnanci strážnej služby (SBS).
  Navyše v týchto prípadoch zamestnávateľ, ktorý má zmluvu s organizátorom pozná veľmi svojich zamestnancov, ich schopnosti a zručnosti (napr. komunikačné) na základe čoho vie určiť/vybrať na verejné športové podujatie takých zamestnancov strážnej služby, ktorí sú pripravení a schopní zvládnuť úlohy pri výkone usporiadateľskej služby. Zamestnávateľ nesie za zamestnancov strážnej služby vo vzťahu k organizátorovi.  

  Ak taká osoba na verejnom športovom podujatí vystupuje ako samostatná fyzická osoba (nie ako zamestnanec SBS), preukaz ani právomoci/oprávnenia SBS využiť nemôže. V takom prípade musí osoba vystupovať iba ako usporiadateľ - dobrovoľník, ak nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 1/2014 Z.z., na základe čoho takej osobe bude vydaný preukaz usporiadateľa alebo osvedčenie hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostného manažéra.

  V tej súvislosti je potrebné uviesť, že existujú mnohí pracovníci strážnej služby, ktorí sú síce držiteľmi preukazu "S", počas výkonu strážnej služby však pôsobili väčšinou ako strážnici vo firmách alebo obchodoch a s výkonom činnosti na verejnom športovom podujatiami nemali žiadnu skúsenosť. Preto je v tomto smere dôležitá znalosť zamestnávateľa (prevádzkovateľa strážnej služby), ktorí na verejné športové podujatie určí takých zamestnancov, ktorí majú predpoklady preto, aby výkon činnosti na verejnom športovom podujatí zvládli. 

  Obdobne ani u príslušníkov obecnej služby, ak sú vo výkone služby sa nevyžaduje osobitné overovanie spôsobilosti podľa zákona č. 1/2014 Z.z.

  Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii odbornú spôsobilosť získa príslušník obecnej polície absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície v rozsahu 420 hodín a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru.

  Podľa § 8 nariadenia vlády SR č. 590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície

  "(1) Odborná príprava pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 340 hodín a praktickej časti v rozsahu 80 hodín.

  (2) Teoretická časť odbornej prípravy obsahuje

  a) základy právneho poriadku,
  b) základy ústavného práva,
  c) vybrané otázky správneho práva,
  d) vybrané otázky trestného práva,
  e) všeobecne záväzné nariadenia obce,
  f) odborno-policajnú prípravu
  1. poriadková služba a dopravná služba,
  2. vybrané otázky kriminalistiky,
  g) etiku a psychológiu policajnej práce a služby,
  h) vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  (3) Praktická časť odbornej prípravy obsahuje

  a) administratívne spracovávanie dokumentácie,
  b) praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a pri vykonávaní zákrokov,
  c) streleckú prípravu,
  d) telesnú prípravu,
  e) zdravotnícku prípravu,
  f) techniku administratívy a základy informatiky,
  g) spojovaciu prípravu."

  Z uvedeného vyplýva, že rozsah prípravy a skúšky príslušníkov obecnej polície je podstatne širší ako u členov usporiadateľskej služby. Preto sa nevyžaduje preukazovanie odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície, ak je na športovom podujatí vo výkone služby. Ak je taká osoba členom usporiadateľskej služby mimo výkonu služby, má status usporiadateľa dobrovoľníka, ak si neurobil individuálne skúšky podľa zákona č. 1/2014 Z.z.

  Na vykonávanie funkcie hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra sa bude vyžadovať preukázanie odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 1/2014 Z.z., aj keď by sa jednalo o zamestnanca strážnej služby alebo príslušníka obecnej polície, aj vzhľadom k tomu, že tieto osoby sú po získaní spôsobilosti oprávnené vykonávať školenia a skúšky radových (obyčajných) usporiadateľov s preukazom odbornej spôsobilosti v športových kluboch, kde pôsobia. 

  2. Umožňuje zákon 1/2014 Z.z., aby boli príslušníci Policajného zboru prítomní počas športového poduajtia v priestoroch štadiónu (preventívne), napr. za účelom oddelenia sektorov domácich a hostí živou reťazou? 

  ad 1:
  Podľa § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 1/2014 Z.z. "Organizátor podujatia v oznámení uvedie bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide o podujatie s osobitným režimom."

  Pod pojmom "ďalšia osoba" treba rozumieť právnickú osobu ako napr. Policajný zbor alebo obecná polícia alebo fyzickú osobu ako napr. dobrovoľníci.

  Ak by organizátor v oznámení podujatia s osobitným režimom alebo aj neskôr navrhol, aby Policajný zbor v záujme zabezpečenia verejného poriadku (viď § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 171/1993 Z.z.) z preventívnych dôvodov (viď § 2 ods. 3 zákona č. 171/1993 Z.z.) vytvoril predel (živú reťaz) medzi sektormi priaznivcov na štadióne, Policajný zbor by zrejme takejto požiadavke vyhovel obzvlášť, ak ide o prestížne medzinárodné stretnutie, ktorým sa Slovenská republika prezentuje pred celým svetom. 

  Ak by Policajný zbor odmietol takéto navrhované opatrenie, musel by si to vedieť vecne zdôvodniť a obhájiť aj pred verejnosťou.

  ad 2:
  Podľa § 18 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z.z. "Policajný zbor môže na základe písomnej dohody s organizátorom podujatia poskytovať súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie.", z čoho je zrejmé, že umiestnenie policajtov na štadióne zákon umožňuje aj na základe dohody z PZ, ktorej podmienky sú upravené v § 18 ods. 5 citovaného zákona.

  ad 3:
  Ďalším bezpečnostným opatrením, ktoré môže organizátor navrhnúť v rámci oznámenia podujatia ale aj neskôr je, aby veliteť bezpečnostných opatrení PZ bol v čase konania športového podujatia v bezpečnostnej miestnosti (tzv. velín), z ktorej má možnosť priamo sledovať vývoj situácie na štadióne a operatívnejšie komunikovať so zástupcami organizátora a reagovať na nepriaznivý vývoj situácie. Tu treba povedať, že pre Policajný zbor okrem zákona 1/2014 Z.z. stále platí aj zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, ktorý v § 2 ods. 1 vymedzuje základné úlohy Policajného zboru.

  Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z. "Policajný zbor plní tieto úlohy:
  a) spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
  b) odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
  i) spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
  k) odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje 2) a prejednáva,"

  Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 171/1993 Z.z. 
  "Policajný zbor plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom."

  Ak by PZ odmietol takéto navrhované opatrenie, musel by si to vedieť vecne zdôvodniť a obhájiť aj pred verejnosťou, najmä ak by v jeho dôsledku došlo k zbytočnému oneskoreniu policajného zákoku.

  V Poľsku preberá velenie nad bezpečnostnými opatreniami na štadióne polícia odovzdaním štandardizovaného formuláru priamo vo velíne na štadióne, pričom do formulára sa vypíše iba presný čas odovzdania velenia a podpíšu ho za organizátora hlavný usporiadateľ a za políciu veliteľ bezpečnostných opatrení. Všetko je nastavené tak, aby nedochádzalo k zbytočným časovým stratám. Incidenty na štadióne prebiehajú a gradujú často veľmi rýchlo a pre ich efektívne vyriešenie je dôležitá každá sekunda. 

  3. Dobrý deň. Mám 14 rokov chodím na futbal do TT veľmi mi vadí keď vedľa mňa niekto fajčí cigaretu a jednu od druhej. Bol by som veľmi rád kebyže sa na Slovenských štadiónoch 1 ligy prestane fajčiť cigarety.

  Podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v športových zariadeniach zakázane fajčiť.

  Podľa § 2 písm. g) zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí je "športovým zariadením pozemok, vyznačený turistický chodník, stavba, vodná plocha alebo ich súbor a priľahlé priestory, ktoré slúžia výhradne alebo prevažne na konanie podujatí".

  Z uvedeného vyplýva, že na tribúnach štadiónov je fajčenie zakázané a organizátor by mal prostredníctvom usporiadateľskej služby zabezpečiť dodržanie uvedeného zákazu upozornením fanúšika, ktorý fajčí. Ten sa fajčením na tribúne dopúšťa priestupku podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 377/2004 Z.z., za ktorú možno uložiť pokutu do 331 eur.

  Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z.z. priestupky spočívajúce v porušení zákazu fajčenia v športovom zariadení účastníkom podujatia (fyzická osoba) prejednávajú orgány verejného zdravotníctva a v blokovom konaní tieto priestupky môže prejednávať aj Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, obec a Policajný zbor.

  Ak organizátor športového podujatia (spravidla právnická osoba) nezabezpečí prostredníctvom usporiadateľskej služby dodržiavanie zákazu fajčenia v športových zariadeniach, dopúšťa sa správneho deliktu, za ktorý mu podľa § 10 ods. 7 zákona č. 377/2004 Z.z. orgány verejného zdravotníctva môžu uložiť pokutu od 500 eur do 15 000 eur.

  V prvom rade je potrebné požiadať usporiadateľa, aby to riešil, ak to nebude riešiť klub, je potrebné oznámiť nedodržiavanie zákazu fajčiť a príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

  Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z.z. fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste.

  Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 377/2004 Z.z. v priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní zákona č. 377/2004 Z.z.

  Na záver dodávam, že SFZ v rámci prípravy podkladov pre prípravu a školenie členov usporiadateľskej služby aj na základe Vášho podnetu zaradí do programu školení právnu úpravu zákazu fajčenia v športových zariadeniach ako aj riešenie príslušných modelových situácií.

  4. CHCEM SA OPÝTAŤ NA POVINNOSTI PRI ORGANIZOVANÍ PODUJATIA. ORGANIZUJEME MEDZINARODNÉ PODUJATIE (MAX. 600 ÚČASTNÍKOV) A ZAUJÍMA MA USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA. JE NAŠOU POVINNOSŤOU MAŤ AJ HLAVNÉHO USPORIADATEĽA, AJ BEZPEČNOSTNEHO MANAŽÉRA AJ USPORIADATEĽOV?

  Hlavného usporiadateľa musíte mať v každom prípade, bezpečnostného manažéra nie, lebo to nie je podujatie s osobitným (bezpečnostným) režimom.

  Usporiadateľov by ste mali mať v počte a zložení podla § 9 ods. 1 zákona 1/2014 Z.z. t.j. pri 600 účastníkoch aspoň 13 (10 na prvých 300 účastníkov a 1 na každých ďalších 100 účastníkov, t.j. 10+3). Existuje však možnosť pre podujatia, pri ktorých nie je vecná potreba ani dôvody pre taký počet usporiadateľov ako ustanovuje zákon, požiadať obec o zníženie počtu usporiadateľov z dôvodu, že vzhľadom na charakter súťaže a doterajšie skúsenosti organizátor nepotrebuje mať toľkých usporiadateľov (to musí vecne zvážiť a posúdiť každý organizátor, na druhej stranbe je však potrebné pristupovať k podujatiu a zabezpečeniu pohodlia a bezpečnosti účastníkov zodpovedne, lebo o 600 ľudí sa je treba aj vedieť postarať a usmerniť ich, najmä ak dôjde k nejakému problému alebo incidentu.

  Pri danom type podujatia aj všetci usporiadatelia môžu byť dobrovoľníci, ktorých je treba pred podujatím zaškolit (hlavný usporiadateľ im povie, čo je ich úloha a rozdelí im úlohy). Často su usporiadateľmi aj členovia klubu/zväzu, ktorí sa o podujatie starajú. Pri danom type podujatia nie je povinnou súčasťou usporiadateľskej služby SBS, je na Vašom zváženi, či ju tam chcete mať, aby Vám pomohla riešiť prípadné konfliktné situácie alebo zabezpečí ochranu šatní, rozhodcov, športovcov a objednáte si službu SBS (stačia aj 2-3 osoby) alebo nie, zákon to pri Vašom type a veľkosti podujatia nevyžaduje.

  5. K § 16 písm. a)
  JE PRIESTUPKOM UŽ SAMOTNÉ VNÁŠANIE NEBEZPEČNÝCH PREDMETOV NA ŠTADIÓNU ALEBO SA VYŽADUJE AJ ICH POUŽITIE?

  V § 16 zákona 1/2014 Z.z. sú uvedené dve zakázané formy konania účastníkov podujatia, ktorých spoločným predmetom sú nebezpečné predmety spočívajúce v ich vnášaní a v ich použití.

  Protiprávne sú obe formy konania samostatne. Ak by zákonodarca nechcel výslovne vyjadriť, že vnášanie nebezpečných predmetov je taktiež priestupkom, neuvádzal by toto konanie v citovanom ustanovení, pretože každý nebezpečný predmet použitý na štadióne musel byť nejako niekým vnesený na štadión, t.j. ak by malo byť citované ustanovenie vnímané tak, že obe fomry konania je potrebné naplniť kumulatívne (zároveň), bol by to aj nelogické, nakoľko prvá forma (vnesenie), ktorá je predpokladom použita nebezpečného predmetu by bola uvedená v zákone nadbytočne, keďže každý nebezpečný predmet musle byť aj vnesený na štadión. Navyše by sa vyžadovalo preukazovať, že tá istá osoba vniesla a súčasne použila pyrotechnický výrobok, čo by bolo zase nelogické. Používanie je zakáazné a nebezpečné bez ohľadu na to, kto priniesol na štadión. Zámerom zákonodarcu bolo vyjadriž protiprávnosť a zákaz oboch konaní samostatne. Aj v množstve iných právnych predpisov sú zákazy konaní uvedené obdobným spôsobom, t.j. sú spojené spojkou "a".

  Podľa § 16 písm. a) zákona 1/2014 Z.z.: "Účastníkovi podujatia sa zakazuje a) vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,"

  6. ZÁKON USTANOVIL VIACERÉ POKUTY, ALE AJ ZÁKAZ VSTUPU NA ŠTADIÓNY RIZIKOVÝM OSOBÁM, KAMEROVÉ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY ATĎ. KTO O VŠETKÝCH POKUTÁCH A ZÁKAZE VSTUPU PRE FANÚŠIKOV, ALE AJ PRE ORGANIZÁTOROV ROZHODUJE?

  Rizikovým účastníkom podujatia je fyzická osoba, u ktorej je predpoklad, že môže v súvislosti s účasťou na podujatí svojim správaním alebo konaním narušiť verejný poriadok, ohroziť bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie alebo narušiť pokojný priebeh podujatia, najmä fyzická osoba, ktorá je evidovaná v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.

  Podľa § 20 ods. 7 zákona organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia v súčinnosti s ďalšími osobami koordinujú premiestňovanie účastníkov podujatia z miesta ich odchodu na miesto konania podujatia tak, aby neumožnili rizikovým účastníkom podujatia účasť na podujatí ani ich prítomnosť v okolí miesta konania podujatia, najmä ak svojim správaním alebo konaním narušujú verejný poriadok, ohrozujú bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

  V priestupkovom konaní môže o uložení pokuty účastníkovi (vrátane fanúšikov) alebo o zákaze účasti na verejných športových podujatiach rozhodnúť policajt, proti ktorého rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Rozhodnutie o odvolaní je preskúmateľné súdom v rámci správneho súdnictva.

  Ak je organizátorom športového podujatia fyzická osoba (občan), porušenia povinností organizátora sú posudzované ako priestupky podľa § 25 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z.z., za ktoré je možné organizátorovi uložiť pokutu až do 300 eur, resp. pri rizikovom podujatí až do 1000 eur a zákaz činnosti (organizovať verejné podujatia) až na 5 rokov.

  Ak poruší povinnosti organizátor, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, ide o správny delikt podľa § 24 zákona č. 1/2014 Z.z., o ktorom rozhoduje okresný úrad v správnom konaní.

  Ak by bol fanúšik členom športového zväzu spadal by aj do pôsobnosti jeho disciplinárnych orgánov, ktoré mu taktiež môžu uložiť pokutu alebo zákaz podľa interných predpisov športového zväzu.

  V prípade organizátorov – športových klubov o porušeniach pravidiel organizovania športového podujatia rozhodujú disciplinárne orgány športového zväzu, ktoré môžu rozhodnúť o uložení pokuty alebo aj zakázať konať športové podujatia na konkrétnom štadióne, prípadne môžu prikázať konanie športového podujatia bez účasti fanúšikov.

  Polovica všetkých pokút uložených za priestupky a správne delikty podľa zákona č. 1/2014 Z. z., ako aj pokút uložených športovými zväzmi v disciplinárnom konaní sa odvádza na transparentný účet a je účelovo viazaná na financovanie nákladov prevádzky informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach.

  7. MÁTE INFORMÁCIE O TOM, ČI UŽ NEJAKÝM FANÚŠIKOM ČI ORGANIZÁTOROM BOLI UDELENÉ POKUTY? V AKEJ VÝŠKE?

  Určite áno dôkazom toho je aj stav na transparentnom účte vedenom správcom informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach (SFZ), na ktorý poukazuje polícia i športové zväzy 50% prostriedkov z pokút uhradených za priestupky účastníkov, správne delikty organizátorov a disciplinárne delikty klubov.

  Pokuty za priestupky ukladajú policajti väčšinou v blokovom konaní, ich presnú výšku je možné zistiť z evidenčných systémov Policajného zboru. Pokuty za správne delikty organizátorov udeľujú okresné úrady, ktoré sú v taktiež pôsobnosti MV SR. Okrem toho pokuty organizátorom ukladajú aj disciplinárne orgány športových zväzov.

  Podľa stavu na transparentnom účte, kde sa odvádza polovica pokút uložených políciou, okresnými úradmi i disciplinárnymi orgánmi zväzov, boli od nadobudnutia účinnosti zákona č. 1/2014 Z. z. uložené pokuty najmenej v celkovej výške dvojnásobku sumy na transpaerntnom účte, kde k 16.10.2014 je suma 6.068,89 Eur. Aktuálny stav účtu si môžete pozrieť TU

  8. V PRAXI - AK SA NA ŠTADIÓNE OBJAVÍ EXTRÉMISTICKÝ MATERIÁL, ČI HANLIVÝ NÁPIS. PODĽA ZÁKONA BY TO FANÚŠIK ROBIŤ NEMAL. AK TO ALE PORUŠÍ – KTO MÁ NAHLÁSIŤ, ŽE DOŠLO K PORUŠENIU?

  Počas podujatia je organizátor povinný zabezpečiť, aby verejné športové podujatie prebiehalo v súlade so zákonom. Podľa § 6 ods. 1 písm. c) je organizátor povinný zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný poriadok na mieste konania podujatia,

  Kontrolu a dozor na podujatiach s osobitným režimom (tam, kde je vyššie bezpečnostné riziko) vykonáva obec prostredníctvom dozorného orgánu, príslušný športový zväz prostredníctvom delegáta zväzu, ako aj polícia.

  Jednou zo základných povinností člena usporiadateľskej služby podľa § 14 ods. 2 písm. f) je zaistiť extrémistický materiál a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru, ktorý následne vec rieši v režime priestupkového alebo trestného konania v závislosti od obsahu zaisteného extrémistického materiálu a spôsobu jeho použitia.

  9. KTO KONTROLUJE, ČI NAPRÍKLAD NEPREDÁVAJÚ V BUFETOCH ALKOHOLICKÉ NÁPOJE S OBSAHOM VYŠŠÍM AKO 4,1 PERCENTA?

  Predaj alkoholických nápojov na podujatí je obmedzený iba pri rizikových podujatiach alebo v osobitných prípadoch, ak o obmedzení alebo zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov rozhodla obec podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

  Kontrolu vykonávajú rovnaké subjekty ako subjekty uvedené v otázke č. 3, ak zistia porušenie zákona je primerané od nich očakávať, že vykonajú okamžité opatrenia na nápravu (delegát zväzu, klub ako organizátor, polícia) a dajú podnet na okresný úrad na začatie správneho konania proti subjektu (napr. prevádzkovateľ bufetu), ktorý zákaz porušil. Ak organizátor nevykoná alebo nevydá pokyn na vykonanie primeraných opatrení pri porušení povinností účastníka podujatia podľa § 15 (povinnosť zdržať sa konzumácie) alebo pri porušení zákazu podľa § 16 (vnášať alkohol), dopúšťa sa správneho deliktu podľa § 24 ods. 1 písm m) ak ide o podnikateľa, resp. priestupku podľa § 25 ods. 1 písm. m) zákona č. 1/2014 Z.z., za ktorý je možné uložiť pokutu pokutu do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 500 eur a zákaz činnosti do piatich rokov; na rizikovom podujatí do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

  Za správny delikt podľa § 24 ods. 1 písm m) zákona č. 1/2014 Z.z. je možné uložiť podnikateľovi uložiť pokutu do 2 000 eur. Ak bol tento správny delikt spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 4 000 eur; na rizikovom podujatí do 50 000 eur.

  Ak sa napr. divákom podarilo vniesť na štadión vlastný alkohol s obsahom vyšším ako 4,1 percenta, ak ide o podujatie, kde to je zakázané (porušenie zákazu vnášať alkohol podľa § 16 písm c) zákona 1/2014 Z.z.) alebo ak konzumujú taký alkohol (porušenie povinnosti zdržať sa konzumácie alkoholu podľa § 15 písm. b) zákona 1/2014 Z.z.), dopúšťajú sa priestupku podľa § 25 ods. 3 písm a) resp. písm. b) zákona 1/2014 Z.z. Za tento priestupok hrozí účastníkom podujatia pokutu do 300 eur. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 500 eur; na rizikovom podujatí do 1 000 eur. Za tento priestupok možno uložiť aj obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.

  10. Do zákona č. 1/2014 organizovaní verejných športových podujatí sa vložil § 13a Podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu. Nikde v zákone však nie je definované, čo znamená funkcia „delegát zväzu“ a aké má plniť úlohy (napr. hlavný usporiadateľ, alebo bezpečnostný manažér majú).

  Činnosť a postavenie delegáta zväzu je upravená v § 6 ods. 3 písm. g), § 14 ods. 2 písm. i), § 19, § 22 ods. 5 a 6, § 25 ods. 5, § 26 ods. 1 písm. f) a § 31a zákona č. 1/2014 Z.z.


  Martin Černo    17. marec 2019 21:43
  Dobrý deň prajem. Rád by som sa informoval, že koľko percent z celkovej kapacity štadiónu je povinný domáci klub uvoľniť pre hosťujúcich fanúšikov? Je to jednotné ustanovenie pre každý šport alebo je to na klube samotnom ako to uzná za vhodné z hľadiska bezpečnosti na podujatí? Ďakujem za odpoveď.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Milan Grečko    20. október 2018 15:58
  Dobrý deň prajem. Chcel by som sa opýtať na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 2 písm. d) Zák.č. 1/2014 Z.z.je podujatie s osobitným režimom každé podujatie dvoch najvyšších súťaží v kategórií dospelých, teda sa jedná o stretnutie hokejovej Extraligy alebo 1. Ligy aj keď sa na danom podujatí v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 predpokladá účasť menej ako 300 divákov ??? T.z. napr. na zápas 1. ligy v hokeji medzi mužstvami \"Považská Bystrica - Nové Zámky B\" sa predpokladá účasť s ohľadom na doterajšie skúsenosti cca 200 divákov. Je aj toto stretnutie podujatím s osobitným režimom v zmysle citovaného ustanovenia § 2 písm. d) Zák.č. 1/2014 Z.z. ???
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Sona Balazova    5. apríl 2018 19:40
  Chcem sa spýtať, že keď organizátor /občianske združenie/ si neplní oznamovaciu povinnosť /§4 ods. 1/ komu treba nahlásiť porušenie zákona? Taktiež ak nemá na podujatí hlavného usporiadateľa a ani potrebný počet usporiadateľov, kto rieši porušenie zákona, a komu to treba nahlásiť. Ďakujem
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Michal Podhorský    11. marec 2015 14:20
  SBS
  Aké sú úlohy a miesto SBS pri futbalových stretnutiach?
  Musia mať nejaké špeciálne technické vybavenie? Resp. čo by im nemalo chýbať vo výstroji?
  Upravené 11.marec 2015 14:21
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti