Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Závery z konferencie “Šport a právo – fair play nielen na ihrisku” NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.01.2014JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač


  “Aj krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život”
  (Cicero)

  ÚVOD: 

  Odborná konferencia „Šport a právo – Fair play nielen na ihrisku“, ktorá sa konala v dňoch 3.- 4. októbra v Poprade bola konferenciou zameranou na otázky športového práva s vlastnosťou ojedinelá, no v žiadnom prípade nie náhodná – bola pokračovaním zreteľnej vízie. Bola pokračovaním vízie členov Učenej právnickej spoločnosti, ktorí ju v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a ďalšími partnermi zorganizovali už po druhýkrát. Konferencia Šport a právo má ambíciu stať sa tradíciou, hoc mnohí z účastníkov jej druhého ročníka zhodnotili jej status tradičná už počas jej konania.

  Dejiskom konferencie zaoberajúcou sa vzťahmi v športe, právom v športe a športom v práve sa stal Hotel AquaCity Poprad ****. Konferencia sa okrem primárneho a zreteľného cieľa – prinášať možnosť a miesto pre vecnú diskusiu o odborných otázkach novovznikajúceho „športového práva“ snaží o vybudovanie kvalitných, hodnotných a dlhotrvajúcich medziľudských vzťahov medzi jej tvorcami, lektormi, účastníkmi či podporovateľmi, ktoré by mali potenciál stať sa vzorom. Vzorom pre športovú obec, vzorom pre právnickú obec, pre ostatné profesie a predovšetkým, pre slovenskú spoločnosť.

  Konferencia bola rozdelená do viacerých tematických blokov, z ktorých každý bol obsadený odborníkmi, ktorí sa tou ktorou témou zaoberajú odborne, ale aj prakticky. Spomínané bloky boli kvalitným predpokladom pre následnú odbornú, ale aj neformálnu diskusiu, ktorá bola na mnohých miestach podstatným prínosom pre prax, pre vzťahy v nej existujúce.

  1. Zákon o organizovaní športových podujatí
  2. Vecný zámer nového zákona o športe – úvod
  3. Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu esej
  4. Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky; “Športové právo je tu!”
  5. Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky I.; “Športové právo je tu!”
  6. Nové prostriedky zabezpečenia spravodlivosti v SFZ - Komisia SFZ pre riešenie sporov. "Kto neplní športové záväzky - nesúťaží".
  7. Subjekty v športe a ich možnosti transformácie na inú právnu formu - právo, teória a prax. “Ako dostať viac prostriedkov k mládeži?”

  Mená lektorov, témy ich príspevkov a v neposlednom rade ich prezentácie nájdete na stránkach občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.[1] Prirodzene, tak ako každá konferencia, aj táto bude disponovať hmatateľným výsledkom – zborníkom odborných príspevkov. Tento bude vydaný a publikovaný ako špeciálne monotematické číslo odborného časopisu Magister Officiorum – odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti. Číslo bude uverejnené aj online na adrese časopisu.[2]

  V rozsahu uvedených odborných blokov, v rozsahu komplexných poznatkov a vedomostí, ktoré sa stali obsahom konferencie sa Vám snažíme aj týmto spôsobom priniesť najpodstatnejšie postrehy, zistenia, poznatky či otázky, ktoré vyvstali z prednášok lektorov, poznámok účastníkov konferencie či debát, ktorých bolo počas dvoch konferenčných dní viac ako dosť.

  Postrehy a poznatky boli vytvárané spoločne účastníkmi konferencie, a to cestou interaktívneho prístupu ku zdieľanému dokumentu, do ktorého mohol zasahovať každý, kto o túto možnosť počas konferencie či po jej skončení prejavil záujem. Výsledkom sa stal prirodzene hodnotný dokument s inovatívnym obsahom, ktorý v sebe nesie významné myšlienky, postrehy či zistenia. Tieto môžu pôsobiť značne sektorovo, či parciálne, no v súhrne v sebe nesú hodnotné poznatky vývoja „športovoprávnej oblasti“: K ich súhrnu pristupujeme odrážkovite, nakoľko sa nám táto metóda prístupu zdá najvhodnejšou vo vzťahu k vyjadreniu podstaty ich obsahu.

  JEDNOTLIVÉ POZNATKY, MYŠLIENKY A SKUTOČNOSTI:

  -    Dôležité je aj pomenovanie pripravovaného a novelizovaného „zákona o športe“ – teraz je to inak a tomu rozumieme – je treba prepojiť aj názov a pomenovanie zákona na spojitosť s verejným právom → štátom atď.

  -    Existuje potreba zosúladenia názorov a osôb pôsobiacich v športovom odvetví pri tvorbe nového zákona o športe:

  • Vedomosť o „športovom práve“ – je to nové, špecifické odvetvie právneho poriadku, ktoré disponuje špecifickými vzťahmi.
  • Potreba jeho detailného poznania, ako aj všetkých súvisiacich právnych spojitostí.

  -    Prijímanie nových opatrení by malo mať základ v princípe kauzality, ktorý už poznáme (predpisy SFZ)

  -    V športovom práve sa prejavuje prierezovosť problematiky - je potrebné vytvoriť tím ľudí znalých problematiky v celej jej šírke.

  -    Existuje potreba oslovenia aj profesionálov z akademickej, a športovej praxe (predstavitelia športových klubov /zväzov) – možná úvaha o potrebe zaplatiť kvalitu vstupných vedomostí. Tento poznatok je nesporný, zadarmo sa všetko robiť nedá - za kvalitu sa platí.

  -    V procese získavania vstupných informácií pre účely modernizácie zákona o športe by nebol zlý ani preklad zákonov o športe z iných krajín a sprístupnenie týchto prekladov (orientovať sa nielen západ, ale aj východ – balkán a okolie…).

  -    Možnosť vytvorenia úložiska na Google docs / alebo internetová stránka UčPS, kde by sa tieto zákony súhrne nachádzali a boli by dobrým predpokladom na poznanie, kde sa nachádza „svet“ v športových otázkach.

  -    Je potrebná analýza možností financovania športu, ktoré fungujú inde. Maďarský model, ktorý bol odprezentovaný – nadobúda veľmi podnetný charakter.

  -    Potreba zohľadnenia verejného záujmu v športe v previazaní na financovanie športu – sú možné štátne financie len na mládež? Je potrebné potom pripraviť s tým súvisiacu potrebnú kontrolu subjektov hospodáriacich s nimi, transparentné účty? Mohol by byť subjektom kontroly Najvyšší kontrolný úrad?

  -    Na Slovensku nie sú predpoklady na to, resp. nie je toľko športových právnikov, aby (sa) mohli vytvárať konkurenčné návrhy zákonov na rôznych úsekoch športovej obce. Je potrebné priložiť ruku k dielu, dať hlavy dokopy a hľadať spoločné body, kompromisy - nie rozdiely.

  -    “Príklady sú najlepší učitelia” - aj tento prístup využiť pri prijímaní nového zákona o športe.

  -    Najrozumnejšie sa javí vyzbieranie podnetov zdola, stretnutia s lokálnymi klubmi a športovcami, iné športy, nielen futbal, ale aj hokej, hádzaná, basketbal, individuálne športy - to je 99% športovcov. Možnosť využitia dotazníkov a pod.

  • tento model je možné využiť aj v procese nutnosti presvedčenia verejnosti o nových inštitútoch v športe, športovom práve a v novom “zákone o športe”.

  -    Stávkovanie v športe je potrebné vnímať v dvoch rovinách:

  • pozitívne ovplyvňovanie športu,
  • negatívne ovplyvňovanie športu.

   -    aktuálny je rozmach stávkového trhu, predovšetkým Ázia

  • finále Ligy majstrov 2013 - vsadená bola čiastka spolu 1 mld. € len v Ázii – toto je podstatný ekonomický aspekt problematiky.

  -    Ponuka stávkových príležitostí narastá, tipujú sa nové kombinácie, možnosti – možnosť individuálneho stávkovania je najproblematickejšie.

  -    Je aktuálnou snaha využiť tento fakt vo vzťahu k financovaniu športu pod prizmou poddimenzovania verejných financií v športe. Štátu uteká cca 80 - 90 mil.- € týmto spôsobom, ak to nebude regulované, ( vzorom by mohlo byť FRANCÚZSKO)

  -    V novom zákone o športe sa formuluje intervenčný model vzťahu športu a štátu.

  -    V niektorých ústavných predpisoch rôznych štátov je uzákonené “právo na šport”

  -    Česká republika: šport je vec verejného záujmu.

  -    Je potrebná výnimka zo zákona o verejných zákazkách? (v novom „zákone o športe“?)

  -    Potreba zamerať sa na prijatie statusu športovca ako zamestnanca – novelizácia príslušných ustanovení Zákonníka práce – uvedené má súvis s finančnou disciplínou subjektov v športe, platobným stykom týchto subjektov, stabilitou zmluvných vzťahov v športe.

  -    Ak by bol športovec zamestnanec, a ak by mu športový klub nevyplatil mzdu – štatutárny orgán športového klubu by sa dopustil trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného (§ 214 TZ).

  -    Existujú viaceré a podstatné nedostatky antidopingovej úpravy na úrovni národných športových zväzov - potreba spolupráce medzi národnými zväzmi a antidopingovou agentúrou, ktorá je ochotná podať pomocnú ruku.

  -    Potreba zaoberania sa problematikou osobnostných práv športovcov v novom zákone o športe / úprava v Občianskom zákonníku? Môže pre účely zlepšenie postavenia športovca existovať “imidžová zmluva”?

  -    Môže sa ponímať tréningová, zápasová či iná jednotka v procese prípravy a výkonu športovej činnosti športovca ako pracovný čas? Je možná ochrana športovca stanovením maximálneho času stanoveného na tréningy?

  -    Športovec má vzhľadom na obsah zmluvného dojednania so športovým klubom slabšie postavenie – je v zmluvnom dojednaní slabšou zmluvnou stranou.

  -    Posunom vpred sa javí „jednotná procesná časť disciplinárneho poriadku“ pre všetky športy na Slovensku.

  -    Zákaz novácie mzdových záväzkov po splatnosti medzi športovými klubmi a športovcami v športe - národný športový zväz týmto nahradzuje štát, ktorý nedokáže sankcionovať pracovným právom nevyplácanie mzdy športovcom. Ak by bola novácia možná, tak len pred orgánom na to splnomocneným?

  -    Športový klub by sa mohol ponímať jednoznačnejšie - ako podnikateľ (športový klub vo vzťahoch ako profesionál/amatér?) – možným zdrojom je zahraničná úprava – opäť západ / východ - Balkán.

  -   Športový klub je účastníkom tak športovej súťaže, ako aj hospodárskej súťaže v rozsahu výkonu jednoznačne podnikateľských aktivít (predaj lístkov, prenájom reklamných priestorov, prenájom nehnuteľností, hnuteľností, merchandising) – na toto by nový „zákon o športe“ nemal zabúdať.

  -    Posunom vpred by sa javila existencia športového klubu ako právom definovaného subjektu sui generis (ako typ právnickej osoby v OZ/ObZ?) – následne by lex specialis mohol viazať status takejto právnickej osoby na povinnosť uchádzania sa o členstvo v licencovanom orgán (národný športový zväz).

  -   Je potrebné jednoznačné zjednodušenie riešenia sporov pred SFZ. Je cestou vytvorenie nového orgánu (komora pre riešenie sporov SFZ)? Tento orgán nepodkopáva a nespochybňuje autoritu či právomoc Rozhodcovského súdu (RS SFZ), skôr sa zameriava na zjednodušenie riešenia sporov v rámci SFZ ako organizácie → možné vnímať aj ako odbremenenie agendy RS SFZ.

   -    Je možná zhoda na prvom § zákona o športe - inšpiráciou je paragraf č. 2 srbského zákona o športe - “Sport je delatnost od posebnog značaja za Republiku Srbiju - Šport je činnosť osobitného významu pre Srbskú republiku” Možnosť zvýraznenia spoločenskej úlohy športu, no nezabudnúť na jeho komercionalizáciu, profesionalizáciu, ekonomické ale i zdravotné aspekty, súťažnoprávne aspekty súťaží v športe, vlastnosť športu vytvárať konkurenčné – podnikateľské prostredie.

  MYŠLIENKA NAMIESTO ZÁVERU:

  Tu uvedené myšlienky, poznatky, presahy diskusií či prednášky nemajú nadobúdať v žiadnom prípade konečný, či objektívne platný charakter. Uvedené však nič nemení na fakte, že mnohé z nich verne kopírujú a odzrkadľujú dnes existujúcu realitu, pred ktorou sa mnohí z nás neúmyselne, či práve naopak, skrývame. Prostredie slovenského športu nie je oceniteľné ani ohodnotením výborný, ani nedostatočný. Slovenský šport sa nachádza kdesi uprostred, a objektívne by sme mu mohli udeliť známku dobrý. Ak však vie športovo – právna, športová či iná komunita ľudí prispieť k jeho napredovaniu, je to len a len pozitívny poznatok.

  Na konferencii, a tu odprezentované myšlienky neformulovali ich autori ako všadeplatiace paradigmy či maximy úsudkov o vzťahoch v športovom odvetví, ba naopak – formulovali ich ako začiatok dlhšej cesty komunikácie o aktuálnych otázkach športu, ktorý sa spoločne s vývojom ľudskej spoločnosti mení, vyvíja, jeho obsah a rozsah sa špecializuje pričom ľudské spoločenstvo, zákonodarca ani nikto iný nesmie zanevrieť na snahu o jeho pochopenie, spoznanie a na snahu o jeho zlepšenie. Formulovali ich s najlepším možným cieľom – vyvolania diskusie o otázkach športu.

  Koniec koncov, aj z tohto dôvodu bola organizovaná spomínaná konferencia „Šport a právo: fair - play nielen na ihrisku“, aj z toho dôvodu boli formulované jej nosné – hlavné myšlienky, poznatky, zistenia či závery. Život by ľudia nemali prežívať, mali by ho tvoriť, a ak sa ich snaha spojí v snahu spoločnú, v snahu zmeniť prostredie slovenského športu a tým aj prostredie slovenskej spoločnosti všeobecne k lepším zajtrajškom – nič lepšie sa organizátorom konferencie, jej účastníkom, či širokému okruhu sympatizantov nemohlo pošťastiť.

  Organizátori konferencie, lektori ako aj jej sympatizanti budú nesmierne radi, ak sa do diskusie o nastolených otázkach zapojí aj široká odborná, akademická, športová či laická verejnosť, pričom každý môže využiť možnosť komentovania, dopĺňania, pripomienkovania či vyvracania uvedených konštruktov priamo na tejto internetovej stránke Učenej právnickej spoločnosti.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti