Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmeny stanov SFZ schválené na konferencii SFZ konanej v Poprade 22.11.2013 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.11.2013 pracovná skupina SFZ (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Znenie schválených zmien stanov SFZ si môžete pozrieť - TU


  Definície pojmov

  Do článku 2 obsahujúceho definície pojmov používaných v systéme predpisov SFZ bola doplnená definícia pojmu "klub" a bola spresnená definícia pojmu "hráč",

  Za HRÁČA sa na účely predpisov SFZ bude považovať fyzická osoba, ktorá je registrovaná ako hráč za klub súťažiaci vo futbale (futsale).

  Do pôvodnej definície hráča sa dopĺňa podmienka, že za hráča sa považuje len taká fyzická osoba, ktorá je registrovaná za klub súťažiaci vo futbale, t. j. aj vo futsale a plážovom futbale. Vzhľadom k tomu, že pojem “hráč” sa používa v celom systéme predpisov SFZ, je vhodné a potrebné jednotnú definíciu pojmu “hráč” doplniť s pôsobnosťou pre všetky predpisy SFZ priamo do najvyššieho futbalového predpisu.

  Za KLUB sa na účely predpisov SFZ bude považovať:

  1. právnická osoba, ktorá

   1. existuje ako športový klub v právnej forme občianskeho združenia, obchodnej spoločnosti, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo v inej právnej forme umožnenej zákonom,

   2. je riadnym členom SFZ, alebo ktorá podala prihlášku o členstvo v SFZ v súlade so stanovami, o ktorej ešte nebolo rozhodnuté, a

   3. sa zúčastňuje na súťažiach organizovaných SFZ alebo jeho členmi alebo sa do takej súťaže prihlásila alebo prihlási,

  2. škola alebo iná organizácia, ktorej družstvo sa zúčastňuje na súťaži organizovanej SFZ alebo jeho členom,

  3. skupina fyzických osôb bez právnej subjektivity, ktorá sa po splnení podmienok ustanovených predpismi alebo rozhodnutím SFZ alebo jeho člena, zúčastňuje ako družstvo na súťaži organizovanej SFZ alebo jeho členom; za družstvo zodpovedá vedúci družstva,”.

  Vzhľadom k tomu, že pojem “klub” sa používa v celom systéme predpisov SFZ, je vhodné a potrebné jednotnú definíciu pojmu “klub” doplniť s pôsobnosťou pre všetky predpisy SFZ priamo do najvyššieho futbalového predpisu.

  Ak je v rámci SFZ organizovaná súťaž, do ktorej sa zapoja družstvá vytvorené zo žiakov/študentov škôl (napr. Školský pohár) alebo inými organizáciami (napr. detské domovy a pod.), takéto subjekty sa budú na účely predpisov SFZ a jeho členov považovať za klub. Za klub sa na účely predpisov SFZ a jeho členov (napr. Slovenský futsal) bude považovať aj skupina fyzických osôb, ktorá sa po splnení podmienok ustanovených predpismi alebo rozhodnutím SFZ alebo jeho člena zúčastňuje ako družstvo súťaže organizovanej SFZ alebo jeho členom. Vo futsale je na nižších úrovniach súťaží úplne bežné, že v súťažiach pôsobia pod dohodnutým názvom družstvá - neinštitucionalizované skupiny fyzických osôb. Takéto družstvá sa budú na účely predpisov SFZ a jeho členov považovať za klub, za ktorý bude niesť zodpovednosť vedúci družstva.

  Doplnenie predmetu činnosti SFZ

  Doplnenie predmetu činnosti SFZ sleduje to, aby publikačná činnosť a príjmy z nej plynúce nemohli byť vnímané ako činnosť, resp. príjmy SFZ, ktoré mu plynú mimo výkonu predmetu činnosti združenia (napr. ako príjmy z podnikania), keďže takáto skutočnosť by mohla mať v praxi nežiadúce daňové následky, keďže publikačná činnosť (publikovanie predpisov, odborných článkov a iných odborných diel o futbale, športe a pod., je prirodzeným produktom futbalového života.

  Zjednotenie pravidiel pre riadnych a pridružených členov

  Ustanovuje sa, že aj pridružený člen je povinný predložiť SFZ do 30 dní od schválenia svoje stanovy a ich prípadné zmeny na posúdenie ich súladu so stanovami SFZ, obdobne ako riadny člen.

  Úprava lehoty na odstránenie nesúladu so stanovami SFZ

  Podľa pôvodnej úpravy bolo potrebné nesúlad stanov člena SFZ so stanovami SFZ odstrániť do 3 mesiacov od vyslovanie nesúladu, pričom však orgány oprávnené meniť stanovy, t. j. konferencie členov SFZ sa konajú 1, resp. 2 krát ročne. Zmena úpravy článku 11 ods. 4 stanov sleduje to, aby pri konštatovaní nesúladu stanov člena SFZ so stanovami SFZ nebolo nevyhnutné zvolávať mimoriadnu konferenciu, ale aby bolo možné zmenu stanov vykonať na najbližšom riadnom zasadnutí konferencie (orgánu meniť stanovy). Mimoriadna konferencia by bola konaná iba v prípade, ak by išlo o vážny nedostatok, ktorý by vyžadoval okamžitú úpravu nesúladných stanov člena SFZ.

  Požiadavka na túto zmenu vzišla od riadnych členov SFZ.

  Legislatívnotechnické úpravy

  V texte stanov bolo tiež odstránených niekoľko gramatických, štylistických  a iných legíslatívno-technických nepresnost í(článok 39 ods. 4, 74 ods. 12 stanov), vo dvoch článkoch bolo upravené číslovanie a bol opravený jeden vnútorný odkaz na iné ustanovenie stanov SFZ (v článku 25 ods. 4).

  Pozastavenie členstva v SFZ

  Úpravou článku 26 ods. 2 stanov SFZ sa precizuje postup výkonného výboru (VV) SFZ pri pozastavení členstva v SFZ podľa toho, akému členovi pozastaví členstvo v SFZ. Keď VV SFZ pozastaví členstvo individuálnemu alebo čestnému členovi SFZ (fyzickej osobe) o vylúčení zo SFZ je pri takomto členovi oprávnená rozhodnúť disciplinárna komisia, preto VV SFZ dá obligátorne podnet na konanie DK.

  Keď VV SFZ pozastaví členstvo právnickej osobe (riadnemu alebo pridruženému členovi SFZ), VV SFZ predloží vec konferencii SFZ, ktorá je oprávnená rozhodnúť o zrušení pozastavania členstva, o vylúčení člena so SFZ alebo môže stanoviť podmienky, za splnenia ktorých k vylúčeniu nedôjde.

  Úprava pravidiel pre pasívnych členov SFZ

  Podľa článku 26 ods. 5 riadny člen SFZ, ktorého družstvo sa dva po sebe idúce súťažné ročníky nezúčastňuje v žiadnej majstrovskej súťaži organizovanej SFZ alebo jeho členmi, nemôže až do prihlásenia sa do takejto súťaže hlasovať na konferencii.

  Zmenou stanov sa zrušilo obmedzenie, podľa ktorého sa zástupca neaktívneho klubu nemohol uchádzať o volenú funkciu alebo byť ustanovený do funkcie v SFZ.  Pôvodné znenie neodôvodnene obmedzovalo zástupcov klubu, ktorého družstvá prestali súťažiť, v možnosti uchádzať sa o funkciu v SFZ.

  Zmena procesu prijímania nových riadnych členov

  Z praktických dôvodov (prihlasovanie nových družstiev do súťaží v čase medzi konferenciami) sa navrhuje, aby o prijatí za riadneho člena po riadnom predložení všetkých podkladov  rozhodoval výkonný výbor SFZ

  Z praktických dôvodov (prihlasovanie družstiev nových klubov do súťaží), v záujme umožnenia novým klubom zapojiť sa do súťaží organizovaných SFZ a jeho členmi, sa kompetencia rozhodovania o prijatí riadnych členov do SFZ po splnení podmienok členstva presúva z konferencie, ktorá zasadá 2x ročne na VV SFZ zasadajúci najmenej raz mesačne, Okrem doposiaľ vyžadovaných podkladov podľa § 28 ods. 4 a 5 sa bude od žiadateľa o riadne členstvo v SFZ vyžadovať aj súhlasné stanovisko oblastného futbalového zväzu príslušného podľa miesta domáceho ihriska súťažiaceho družsťva k prijatiu za riadneho člena SFZ.

  Oblastné futbalové zväzy sú znalé miestnych pomerov (osobných i ekonomických) na základe čoho vedia posúdiť, či nový klub, ktorý sa uchádza o riadne členstvo v SFZ, spĺňa všetky základné podmienky členstva a účasti v súťažiach organizovaných SFZ a jeho členmi, vrátane etických.

  Znenie článku 37 ods. 1 sa upravuje tak, že podmienka individuálneho členstva v SFZ kandidáta na volenú funkciu sa považuje za splnenú riadnym podaním prihlášky za individuálneho člena SFZ v záujme toho, aby nemohlo dôjsť k zmareniu kandidatúry osôb do funkcie v SFZ z formálnych dôvodov na strane SFZ (spracovanie prihlášky v časovej tiesni krátko pred voľbou alebo ustanovením do orgánov SFZ). Preto sa ustanovuje, že podmienka členstva v SFZ bude splnená už riadnym podaním prihlášky za člena SFZ.

  V nadväznosti na to, že o prijatí za riadneho člena SFZ bude rozhodovať výkonný výbor SFZ v článku 43 ods. 2 písm. d. sa tomu zodpovedajúcim spôsobom upravujú právomoci konferencie a výkonného výboru.

  Ohraničenie termínu volebnej konferencie

  Ustanovuje sa, že volebná konferencia sa má konať "spravidla" v posledných dvoch mesiacoch volebného obdobia a najneskôr do 30 dní po uplynutí 4 rokov od ostatnej volebnej konferencie (zmena článku 48 ods. 3). Doplnením slova "spravidla" do článku 38 ods. 2 stanov sa pripúšťa, aby v osobitných prípadoch, mohla byť volebná konferencia uskutočnená aj skôr ako v posledných dvoch mesiacoch volebného obdobia.

  V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností SFZ sa pri ustanovených členoch orgánov SFZ obdobne ako u volených členov sa upravuje (článok 38 ods. 5 stanov), že ustanovení členovia orgánov SFZ sú po uplynutí ich štvorročného mandátu  oprávnení naďalej vykonávať činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nového predsedu a nových členov orgánu.

  Zmena spôsobu kreovania predsedu rozhodcovského súdu SFZ

  V článku 43 ods. 2 písm. q. sa dopĺňa právomoc konferencie SFZ voliť a odvolávať predsedu rozhodcovského súdu, čím sa posilňuje právomoc konferencie voči právomoci rozhodcov rozhodcovského súdu.

  V článku 67 ods. 2 sa upravuje, že predseda a predsedníctvo rozhodcovského súdu sú volení z radov rozhodcov rozhodcovského súdu na obdobie štyroch rokov. Predsedu volí konferencia; predsedníctvo je volené všetkými rozhodcami rozhodcovského súdu.

  Podľa predpisov platných do 25.9.2012 predsedu rozhodcovského súdu volila Rada SFZ, ktorá ako orgán v štruktúre orgánov SFZ už neexistuje. Podľa stanov SFZ z 25.9.2012 mal byť predseda rozhodcovského súdu volený rozhodcami rozhodcovského súdu z radov rozhodcov.

  Na základe návrhu riadnych členov SFZ bola právomoc voliť a odvolávať predsedu rozhodcovského súdu zmenou stanov schválenou na konferencii SFZ dňa 22.11.2013 presunutá na konferenciu SFZ.

  Na základe doplnenia článku 45 ods. 3 predseda  rozhodcovského súdu bude zvolený, resp. rozhodcovia RS SFZ budú ustanovovaní a aj odvolávaní kvalifikovanou väčšinou delegátov, čo bude prejavom dôvery i zárukou vyššej stability a tým aj nezávislosti ich postavenia.

  V rámci prerokovania návrhu na zmenu stanov na konferencii SFZ dňa 22.11.2013 bolo hlasované o pozmeňovacom návrhu delegáta konferencie, ktorý navrhol, aby bol spôsob kreovania predsedu rozhodcovského súdu ponechaný tak, ako je uvedený v platnom znení stanov SFZ, t. j. predsedu volia rozhodcovia súdu zo svojich radov. Tento pozmeňovací návrh však delegáti konferencie neschválili.

  Od 1.1.2015 by mal zo zákona vzniknúť Športový rozhodcovský súd, ktorý bude mať v pôsobnosti sporovú agendu všetkých športov. Na tomto zámere sa zhodli viacerí zástupcovia športového hnutia vrátane SFZ a SOV i štátu. Ak sa tak stane, existencia rozhodcovského súdu SFZ stratí opodstatnenie.

  Aj preto SFZ vytvára vlastný interný orgán pre zabezpečenie spravodlivosti - komoru SFZ pre riešenie sporov podľa odporúčaného modelu FIFA, ktorý bude pomáhať riešiť športovo-právnu agendu, ktorá bude v jeho pôsobnosti, ešte predtým, ako sa stane predmetom sporu na rozhodcovskom súde.

  Ak niektorá zo strán “sporu” prerokovávaného pred komorou pre riešenie sporov bude chcieť, aby bol spor prerokovaný pred rozhodcovským súdom, bude oprávnený podať návrh na rozhodcovský súd, pričom konanie pred rozhodcovským súdom (uplatnenie práva na súdnu ochraniu) bude mať v takom prípade prednosť pred konaním komory, ktorá svoje konanie preruší a konečné rozhodnutie rozhodcovského súdu pre ňu bude znamenať prekážku rozhodnutej veci.

  Zmena pri prerokovaní správy auditora

  V článku 43 ods. 2 písm. r. sa mení úprava tak, aby zohľadňovala skutočnosť, že povolanie auditora je nezávislé od tretej osoby, audítor zodpovedá za pravdivosť a správnosť svojej správy na základe zákona. SFZ prostredníctvom konferencie preto iba zoberie správu auditora na vedomie, nebude ju schvaľovať.

  Schvaľovanie uznesení konferencie

  Zmenou článku 46 ods. 3 písm. h. sa upravuje, že uznesenia je možné schvaľovať priebežne po každom bode programu rokovania konferencie. V záujme zrýchlenia priebehu konferencie sa zavádza možnosť schvaľovať uznesenia po každom bode konferencie, a nielen na konci rokovania konferencie ako záverečný bod.

  Úpravou článku 53 ods. 7 v druhej vete sa dopĺňa možnosť podania opravného prostriedku proti rozhodnutiam VV SFZ, ak to predpokladajä predpisy SFZ. Napr. v licenčnom konaní o udelenie licencie ÚTM a licencie Grassroots vystupuje VV SFZ ako prvostupňový orgán a voči jeho rozhodnutia sa je možné odvolať na odvolaciu komisiu SFZ.

  Revízny poriadok namiesto štatútu revíznej komisie

  V článku 56 sa dopĺňa (nový odsek 7) úprava odkazujúca na predpis upravujúci postavenie a postup revíznej komisie, ktorým nebude štatút, ako pri odborných komisiách, ale revízny poriadok upravujúci status, právomoci a konanie revíznej komisie ako významného kontrolného orgánu poriadok SFZ.

  Voľby členov volebnej komisie

  V záujme odstránenia stretu záujmov, aby členovia volebnej komisie neriadili volenie samých seba, ak by kandidovali na člena volebnej komisie, sa výkon funkcií volebnej komisie prenáša pri voľbe členov volebnej komisie na revíznu komisiu.

  Na základe úpravy článku 52 ods. 1 bude revízna komisia pripravovať, organizovať, kontrolovať a vyhlasovať výsledky voľby členov volebnej komisie, ktorá bude plniť aj ďalšie úlohy, ktoré inak pri voľbách vykonáva podľa predpispov SFZ volebná komisia.

  Zmeny v kreovaní disciplinárnej komisie

  Zmenou článku 58 ods. 2 a 3 sa upravuje, že predsedom alebo podpredsedom disciplinárnej komisie musí byť osoba s právnickým vzdelaním. V prípade, ak by bola za predsedu disciplinárnej komisie konferencia zvolená osoba bez právnického vzdelania, výkonný výbor musí zvoliť za podpredsedu osobu s právnickým vzdelaním.

  Doplnenie nového orgánu do štruktúry orgánov SFZ

  V článku 36 ods. 5 sa do výpočtu orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti dopĺňa nový orgán - komora pre riešenie sporov SFZ, ktorý je bližšie upravený v článku 58a stanov.

  Vzhľadom na povahu komory pre riešenie sporov, jej poslanie, právomoci a spôsob obsadenia sa ustanovuje, že úprava konfliktu záujmov podľa § 39 odsek 5 sa nevzťahuje na jej členov. Na predsedu a podpredsedu komory pre riešenie sporov sa úprava konfliktu záujmov podľa § 39 odsek 5 bude vzťahovať.

  Nový článok 58a vrátane nadpisu znie:

  Článok 58a – Komora SFZ pre riešenie sporov

  Komora SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “komora”) je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ s právomocou prerokúvať a rozhodovať spory medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom v rámci SFZ vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených predpismi a záväznými rozhodnutiami SFZ, pokiaľ tak ustanoví predpis SFZ. Predpis SFZ môže stanoviť maximálnu výšku hodnoty sporu, na prerokovanie ktorého je príslušná komora.

  Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne príslušnom vo veci konať.

  Komora je zložená z predsedu, podpredsedu a deviatich členov zastupujúcich v rovnakom pomere záujmové združenia (hráčov, trénerov a klubov). Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť navrhnutý iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.

  Troch členov komory zastupujúcich hráčov volí na štvorročné obdobie združenie profesionálnych hráčov, ktoré je členom SFZ a Medzinárodnej federácie profesionálnych hráčov (ďalej len “FIFPro”). Ak také združenie neexistuje, vyhlási výberové konanie výkonný výbor. Pravidlá výberového konania, ktoré vyhlási výkonný výbor, podliehajú schváleniu zo strany FIFA a FIFPro.

  Troch členov komory zastupujúcich trénerov volí na štvorročné obdobie združenie trénerov, ktoré je členom SFZ.

  Troch členov komory zastupujúcich kluby volí na štvorročné obdobie združenie klubov, ktoré je členom SFZ (Únia ligových klubov).

  V komore nemôže pôsobiť viac ako jedna osoba z toho istého klubu.

  Predsedu a podpredsedu komory volia na štvorročné obdobie jednoduchou väčšinou hlasov záujmové združenia, ktoré volia členov komory podľa odseku 3 až 5 z okruhu kandidátov, ktorých na základe výberového konania vyberie výkonný výbor.

  Výkonný výbor zvolí troch náhradníkov komory po jednom za každé záujmové združenie, ktorí budú poverení predsedom komory na zastupovanie člena komory, ktorý dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu. Výkonný výbor zároveň požiada záujmové združenie, ktorého zástupcu náhradník nahradil, aby si zvolilo na zvyšok funkčného obdobia nového člena.

  Ak predseda komory nemôže výkonávať svoju funkciu, zastupuje ho podpredseda. V prípade, že predseda komory dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu, požiada výkonný výbor záujmové združenia, ktoré volia členov podľa odsekov 4 až 6, aby si zvolili na zvyšok funkčného obdobia nového predsedu podľa odseku 8.

  Komora prerokúva a rozhoduje spory podľa odseku 1 podľa príslušných ustanovení poriadku komory SFZ pre riešenie sporov.

  Komora prerokúva a rozhoduje spory v trojčlenných senátoch zložených z predsedu alebo podpredsedu a dvoch členov zastupujúcich záujmové združenia sporových strán. Predseda alebo podpredseda má v senáte postavenie predsedu senátu.

  Rozhodnutie komory je v súlade s článkom 8 ods. 4 pre členov SFZ záväzné. Nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím komory je disciplinárnym previnením.

  Proti rozhodnutiu komory je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolacia komisia podľa článku 59. Odvolanie proti rozhodnutiu komory má odkladný účinok.

  Podrobnosti o činnosti komory, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe rozhodovania upravujú predpisy SFZ.

  Dôvody vytvorenia nového orgánu SFZ na zabezpečenie spravodlivosti:

  V období posledných troch rokov sa hromadili žiadosti hráčov a trénerov adresované priamo VV SFZ, ktorých predmetom bolo údajné nevyplatenie odmien z platných zmlúv s klubmi. VV SFZ nemá právomoc na vecné skúmanie a vybavenie týchto žiadostí. Na základe diskusie členov VV SFZ k problému nevyplatených odmien, kde bol prezentovaný spôsob a odporúčanie FIFA ako riešiť takéto prípady, prijal VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 4. februára 2013 uznesenie, ktorým poveril člena VV SFZ pre legislatívno-právne otázky pripraviť na jesennú riadnu konferenciu SFZ v roku 2013 návrh zmeny stanov SFZ, ktorým sa implementuje do Stanov SFZ riešenie Národnej komory pre riešenie sporov.

  Potreba vzniku takéhoto orgánu SFZ pre zabezpečenie spravodlivosti vychádza aj z platných predpisov FIFA upravujúcich status a prestupy hráčov, z Dohody o minimálnych náležitostiach štandardných hráčskych zmluv v odvetví profesionálneho futbalu v Európskej únii a vo zvyšku teritória UEFA, ktorú uzatvorili UEFA, ECA, FIFPro a EPFL, a z obežníka FIFA č. 1010 o zložení národných orgánov pre riešenie sporov v rámci futbalových zväzov. Komora by mala riešiť najmä spory vyplávajúce zo zmlúv (nevyplatenie odmien), ako aj spory z povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ (odstupné, výchovné), a to spoľahlivo, konštantne a najmä rýchlo.

  Prílohou k návrhu zmeny stanov je aj návrh Poriadku Komory pre riešenie sporov SFZ, ktorý v prípade schválenia stanov bude schvaľovať VV SFZ. Ak po prijatí nového zákona o športe vznikne od 1.1.2015 zo zákona nový Športový rozhodcovský súd, rozhodcovský súd SFZ stratí opodstatnenie a SFZ bude potrebovať orgán, ktorý bud riešiť vnútri futbalovej komunity spory medzi členmi SFZ, pričom týmto orgánom by mala byť komora pre riešenie sporov. Právo podať návrh na rozhodcovský súd, prípadne na civilný súd, existenciou tohto orgánu nebude nijako dotknuté.

  Prechodné ustanovenia

  V článku 74b sú uvedené prechodné ustanovenia k zmenám stanov SFZ schváleným konferenciou SFZ dňa 22. novembra 2013.

  Prechodné ustanovenie v nadväznosti na vytvorenie nového orgánu zabezpečenia spravodlivosti upravuje, že komora pre riešenie sporov ako štandardný orgán volený na 4 roky bude prvý raz kreovaná až po volebnej konferencii v roku 2014.

  Komora pre riešenie sporov bude vytvorená a obsadená v súlade s článkom 58a po najbližšej volebnej konferencii v roku 2014 tak, aby mohla začať svoju činnosť najneskôr od 1. júla 2014.

  Zmeny stanov sa stali platnými a účinnými ich riadnym schválením kvalifikovanou väčšinou (viac ako 70%) všekých delegátov konferencie SFZ konanej 22.11.2013 v Poprade.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti