Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Ladislav Križan
avatar

Ladislav Križan

Vysokoškolský učiteľ
PencilPridaj medzi mojich autorov
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
Všetci autori
„ Nie zvíťaziť, ale byť lepší. “

Vzdelanie

Názov Rok Odbor
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 21.1.2010 3.4.1. Právo- vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa - magister (Mgr.), Téma diplomovej práce- Pracovná zmluva profesionálneho športovca v kolektívnych športových hrách
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 12.6.2007 8.1.2. Telesná výchova a šport, špecializácia: trénerstvo (futbal)- vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa- magister (Mgr.), Téma diplomovej práce- Analýza organizačného zabezpečenia a obsahového zamerania sústredenia Realu Madrid v prípravnom období 1

Doplnkové vzdelanie

Názov Rok Odbor
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 23.8.2010 8.1.4. Športová humanistika- vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa - philosophiae doctor (PhD.), Téma dizertačnej práce- Právne aspekty profesionálneho futbalu a povolania profesionálneho futbalistu na Slovensku po roku 1989
University of Lausanne, The Swiss Graduate School of Public Administration + UEFA 31.5.2013 Diploma of Advanced Studies (DAS) in Football Management

Študijný pobyt

Miesto pobytu (inštitúcia) Trvanie Rok Účel/Cieľ
Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva Akadémie věd ČR 1.9.2010-30.6.2011 10- mesačný výskumný projekt International Visegrad Fund - „20 years of transformation of regulation of sport in Czech and Slovak republic : from Velvet revolution to Lisbon Treaty“
Universität Wien, Inštitút pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (prof. Walter Schrammel) resp. Inštitút sociológie športu (prof. Otmar Weiss) 1.9.2008 - 28.2.2009
3 viactýždenné odborné pobyty spojené s konzultáciami pri španielskom futbalovom klube Real Madrid C.F. počas jeho letných sústredení v Rakúsku 18 dní v 2006, 10 dní v 2007 a 10 dní v roku 2008
2- týždňový odborný pobyt spojený s konzultáciami pri anglickej futbalovej reprezentácií 2010 počas jej letného sústredenia pred MS 2010, ktoré sa konalo v Rakúsku
Pozorovanie tréningového procesu európskych klubov počas ich letných sústredení v Rakúsku v rokoch 2005-2010 (Schalke 04, VFB Stuttgart, Bolton, Blackburn, Panathinaikos, Salzburg)

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň Certifikáty
Anglický jazyk B2
Nemecký jazyk B2

Zamestnanie

Zamestnávateľ Rok Pozícia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7.3.2011 - 15.4.2012 generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport
Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.9.2010 - 31.12.2010 právnik
Katedra teórie práva a ústavného práva, Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave 1.10.2010 vysokoškolský učiteľ - odborný asistent na čiastočný úväzok
Internationale Fussballcamps Steiermark GmbH 1.9.2009 - 30.11.2009 medzinárodný Internship
4FSC Karpatia Univerzita Komenského Bratislava (od 1.7.2008 zmena mena na ŠK Slovan Univerzita Komenského Bratislava, od 1.7.2009 na ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava) Január 2007 - 30.6.2009 Člen občianskeho združenia- futsalového klubu, ktorého družstvá súťažili(ia) v najvyššej a druhej najvyššej slovenskej súťaži vo futsale. Pracoval som a pracujem ako dobrovoľník bez finančnej či inej odmeny
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 15.5.2012 - 7.9.2015 riaditeľ odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 21.9.2015 vysokoškolský učiteľ - odborný asistent na čiastočný úväzok

Pracovné skupiny a výbory

Názov Rok Postavenie
Zástupca SR v expertnej komisií Európskej únie „Good governance in Sport“ zriadenej na EU Work Plan for Sport 2011-2014 2011 - 2012
Člen „Ad- hoc skupiny expertov pre problematiku tzv. dvojitých kariér“ Európskej únie nominovaný Európskou komisiou - fórum expertov bolo vytvorené v máji 2011 s cieľom vytvorenia dokumentu do úvodu roka 2013, ktorý by mal obsahovať idey a odporúčania, ako spojiť štúdium/prácu s vrcholovým športom a nárokmi, ktoré kladie na mladého človeka a rozvíjať tak jeho talent harmonicky v oboch smeroch. 2011 - 2012
Vedúci MEKO skupiny pre koordináciu znaleckej činnosti v trestnom konaní 2015 - 2015

Projekty

Názov Rok Úloha v projekte

Publikácie

Druh Názov diela/časti Zdroj/vydavateľ Rok Číslo Strany
Odborný článok Postrehy, skúsenosti a analýzy z letnej prípravy futbalového "A" družstva Realu Madrid (Marián Vanderka, Ladislav Križan) Atletika 2006, Bratislava: ICM Agency 2006 215 - 225
Odborný článok Mal by mať profesionálny futbalista na Slovensku postavenie zamestnanca? Zborník vedeckých prác ŠVOČ [elektronický dokument], Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK 2008 148 - 160
Odborný článok Zastúpenie vybraných súčastí tréningového procesu počas letných sústredení "A" družstva seniorov futbalového klubu Real Madrid (Ladislav Križan, Marián Vanderka) Atletika 2008 [elektronický dokument], Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa 2008 150 - 156
Odborný článok Analýza vybraných ustanovení zákona NR SR č. 300/2008 Z.Z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ladislav Križan) Atletika 2008 [elektronický dokument], Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa 2008 17 - 23
Odborný článok Teoreticko-metodologické otázky skúmania vzájomných vzťahov medzi športom a právom v podmienkach Českej a Slovenskej republiky v treťom tisícročí (Ladislav Križan) Sport jako životní styl 2009 [elektronický dokument], Brno : Masarykova univerzita 2009 15
Odborný článok Športový tréning "A" družstva seniorov futbalového klubu Real Madrid C.F. v prípravnom období 1 v treťom tisícročí a vplyv marketingových aktivít klubu a jeho partnerov na jeho stavbu a plánovanie (Ladislav Križan) Věda v pohybu - pohyb ve vědě [elektronický dokument], Praha : Univerzita Karlova 2009 201 - 206
Odborný článok ŠK Slovan Univerzita Komenského Bratislava ako model univerzitného futsalového klubu - právne aspekty (Ladislav Križan) Věda v pohybu - pohyb ve vědě [elektronický dokument], Praha : Univerzita Karlova 2009 150 - 154
Odborný článok Management futbalového klubu Real Madrid v sezónach 2000-2001, 2001-2002 a 2002-2003 (Ladislav Križan) Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009, Bratislava : ICM Agency 2009 352 - 371
Odborný článok Organizačné zabezpečenie a obsahové zameranie sústredení "A" družstva seniorov futbalového klubu Real Madrid v prípravnom období 1 (Ladislav Križan) Bratislava: [s.n.] 2009
Odborný článok Stanovy občianskeho združenia športovej organizácie tretieho sektora na Slovensku (Ladislav Križan) Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009, Bratislava : ICM Agency 2009 372 - 400
Odborný článok Právo v športe v Čechách a na Slovensku časť 1. : prečo táto téma a prečo tu? (Ladislav Križan) [S.l.] : [s.n.] 2009
Odborný článok Právo v športe v Čechách a na Slovensku časť 2. : kultúra športu u nás po roku 1989 (Ladislav Križan) [S.l.] : [s.n.] 2009
Odborný článok Právo v športe v Čechách a na Slovensku časť 3. : "športové právo" a "sieťová" štruktúra systému práva prof. Holändera (Ladislav Križan) [S.l.] : [s.n.] 2009
Odborný článok Právo v športe v Čechách a na Slovensku časť 4. : o ihlách v kope sena alebo prehľad u nás doteraz publikovaných prác (Ladislav Križan) [S.l.] : [s.n.] 2009
Odborný článok Právo v športe v Čechách a na Slovensku časť 5 : antické rozvažovanie ako hľadanie a nachádzanie miery intervencie práva do športu (Ladislav Križan) [S.l.] : [s.n.] 2009
Odborný článok Právne postavenie profesionálnych futbalistov pôsobiacich vo vybraných krajinách EÚ z hľadiska ich vnútroštátnej legislatívy (Ladislav Križan) Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, Roč. 4, č. 1 2010 61 - 78
Odborný článok Zastúpenie vybraných súčastí tréningového procesu počas letných sústredení „A“ družstva seniorov futbalového klubu Real Madrid
Odborný článok Výchovné za mladých športovcov – rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Bernard Športinform č. 8 2010 20 - 21
Odborný článok Verejný záujem v športe ako základ pre tvorbu a implementáciu politík v športe
Odborný článok O sústredení Realu Madrid v roku 2006
Odborný článok Európska únia a jej politiky v oblasti športu
Odborný článok Od hyperaktívneho štátu k štátu nevládnemu: história vzťahu štátu – športu – práva na území Slovenska Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, č. 4/2010 2010 61 - 80
 predošlá|12|

"NECHCETE BYŤ V NAŠEJ PRACOVNEJ SKUPINE?!": AKO ORGANIZO(VÁ)VAŤ SKUTOČNÚ, NIE IBA SIMULOVANÚ PARTICIPÁCIU POČAS LEGISLATÍVNEHO PROCESU AKO DÔLEŽITÚ HODNOTU PRI TVORBE LEPŠEJ A UDRŽATEĽNEJŠEJ LEGISLATÍVYMagOff 

Tvorba legislatívy pri nie skutočnej, ale iba simulovanej participácii počas legislatívneho procesu, prináša neskôr potrebu častých úprav, čím nastáva nechcená inflácia každoročne prijímaných zmien. Autor na vlastných úspechoch, ale i zlyhaniach pri 5 ročnej praxi v riadiacej funkciách na MŠVVaŠ SR, MS SR či rokov praxe ako dobrovoľník v občianskej spoločnosti, chce poukázať na výhody participačného procesu za pomoci bezplatných online nástrojov pri tvorbe legislatívy či iných verejných politík.
Čítajte viac...

"NECHCETE BYŤ V NAŠEJ PRACOVNEJ SKUPINE?!": AKO ORGANIZO(VÁ)VAŤ SKUTOČNÚ, NIE IBA SIMULOVANÚ PARTICIPÁCIU POČAS LEGISLATÍVNEHO PROCESU AKO DÔLEŽITÚ HODNOTU PRI TVORBE LEPŠEJ A UDRŽATEĽNEJŠEJ LEGISLATÍVY

Tvorba legislatívy pri nie skutočnej, ale iba simulovanej participácii počas legislatívneho procesu, prináša neskôr potrebu častých úprav, čím nastáva nechcená inflácia každoročne prijímaných zmien. Autor na vlastných úspechoch, ale i zlyhaniach pri 5 ročnej praxi v riadiacej funkciách na MŠVVaŠ SR, MS SR či rokov praxe ako dobrovoľník v občianskej spoločnosti, chce poukázať na výhody participačného procesu za pomoci bezplatných online nástrojov pri tvorbe legislatívy či iných verejných politík.
Čítajte viac...

Sumarizácia priebehu a záverov konferencie Šport a právo 2019

Prinášame Vám sumarizáciu priebehu a záverov konferencie Šport a právo 2019, konanej v dňoch 03. - 04. októbra 2019 v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade.
Čítajte viac...

LEPŠIE RIEŠENIA PRE RIADENIE, SPRÁVU, PODPORU A ROZVOJ ŠPORTU A OSOBITNE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA ÚROVNI ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVYMagOff 

Autor predstavuje ako jeho hlavný tvorca návrh projektu Učenej právnickej spoločnosti, o. z. s názvom „Lepšie riešenia pre riadenie, správu, podporu a rozvoj športu a osobitne športovej infraštruktúry na úrovni územnej samosprávy“. Učená právnická spoločnosť, o. z. týmto návrhom projektu ašpiruje v roku 2018 na udelenie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ, konkrétne z operačného programu Efektívna verejná správa, s cieľom vďaka nemu komplexne zlepšiť stav športu na úrovni územnej samosprávy na území Slovenskej republiky.

Čítajte viac...

MÔŽE IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU „HODNOTA ZA PENIAZE“ PRINIESŤ NAJLEPŠÍ Z MOŽNÝCH SVETOV I DO ŠPORTU?! MagOff 

Autor navrhuje urýchlenú implementáciu projektu „Hodnota za peniaze“ do financovania športu štátom v Slovenskej republike z dôvodu faktov týkajúcich sa minulého, ale i súčasného stavu financovania veľkých športových projektov najmä v oblasti výstavby novej a rekonštrukcie existujúcej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike.

Čítajte viac...

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIA VIDENÉ „HODNOTOU ZA PENIAZE“: VÝCHOVA BUDÚCICH TOP REPREZENTANTOV ŠTÁTU NAJMÄ V ČASTI INDIVIDUÁLNYCH ŠPORTOV ALEBO MLÁDEŽE K VŠEĽUDSKÝM HODNOTÁM NAJMÄ PROSTREDNÍCTVOM KOLEKTÍVNEHO ŠPORTU?! MagOff 

Autor sa pozrel cez projekt „Hodnota za peniaze“ na existenciu a vývoj financovania športových gymnázií štátom v Slovenskej republike. Opisuje športové gymnázia najmä z hľadiska faktov týkajúcich sa ich minulého, ale i súčasného stavu. Pripomína predpokladaný vznik stredných športových škôl, ich transformáciou z už existujúcich športových gymnázií vplyvom už platnej legislatívy, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2019. Iným, vecne nesúvisiacim návrhom bol do medzirezortného pripomienkového konania vo februári 2018 daný návrh Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu pod značkou LP/2017/880 na posunutie dátumu účinnosti o 2 roky až na 1.1.2021.
Čítajte viac...

Výroky účastníkov konferencie "Šport a právo 2014"

“Fair play nielen na ihrisku - pravidlá nielen na papieri”

Čítajte viac...

Žampovo lyžiarske bezcestie

Prečo sa viac bojíme emigrácie lyžiara než odchodu mladej lekárky- Roman Pataj (Denník N): Prečo sa viac bojíme emigrácie lyžiara než odchodu mladej lekárky, vychádza z príťažlivých všeobecných tvrdení, s ktorými sa dá súhlasiť. Až kým ich neaplikujeme na individuálny prípad Adama Žampu. Vysvetlím.

Hoci ich komentátor vzájomne neporovnával, trhy práce s vedcami či lekármi sa už dnes podobajú trhom práce napríklad s profesionálnymi futbalistami. Preto dnes môže hrať Škrteľ v Liverpoole, Hamšík v Neapole a Weiss ml. každý rok inde, teraz v katarskom klube, ktorého meno bez webu stále nedokážem napísať.

Čítajte viac...

OD POMOCI K SLUŽBE A SPÄŤ?!: VYVRÁTENIE MÝTOV O ZNALCOCH FAKTAMI ZNAMENÁ VÍZIU BUDÚCNOSTI POCHÁDZAJÚCU Z EVIDENCE - BASED POLICYMagOff 

Autor sa pokúša priblížiť súčasný stav výkonu znaleckej činnosti nielen z pohľadu faktov, aktuálne predstavených legislatívnych iniciatív a uskutočnených zmien, ale i odporúčaní pre budúcnosť.

Čítajte viac...

KALOKAGATHIA II ALEBO AKO ODBRZDIŤ ŠPORT V SLOVENSKEJ REPUBLIKEMagOff 

Predkladaný príspevok prináša ďalšie úvahy autora pre rozvoj športu na území SR v súčasnosti nadväzujúcimi na prvú časť jeho už tu uverejnenej práce Kalokagathia.

Čítajte viac...
 predošlá|12|
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti