Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Jozef Čentéš

Vzdelanie

Názov Rok Odbor
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1987 - 1991 Právo

Doplnkové vzdelanie

Názov Rok Odbor
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, postgraduálne doktorandské štúdium 1991 - 1995
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1995 Trestné právo - doktorandská dizertačná práca (Dr.)
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1997 získanie akademického titulu JUDr.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1997 získanie vedecko-akademickej hodnosti "philosophiae doctor" (PhD.)
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2008 docent vo vednom odbore 3-4-7 trestné právo

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň Certifikáty
Anglický jazyk aktívne
Nemecký jazyk pasívne
Ruský jazyk pasívne

Zamestnanie

Zamestnávateľ Rok Pozícia
Mestská prokuratúra v Bratislave 1991 - 1992 právny čakateľ
Obvodná prokuratúra Bratislava III a Bratislava II 1992 - 1997 prokurátor
Slovenská sporiteľňa, a.s., Istrobanka, a.s. 1997 - 1999 právnik špecialista a bankový expert
Generálna prokuratúra SR 1999 prokurátor trestného odboru a medzinárodného odboru
Generálna prokuratúra SR 2004 zástupca riaditeľa trestného odboru

Pracovné skupiny a výbory

Názov Rok Postavenie
člen Legislatívnej rady vlády SR 2010
člen Rady Justičnej akadémie SR 2009
predošlá | 1 | ďalšia

LEGALITA, LEGITIMITA A PROPORCIONALITA ODPOČÚVANIA A ZAZNAMENÁVANIA TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKYMagOff 

V tomto príspevku je venovaná pozornosť splneniu podmienok legality, legitimity a proporcionality odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 Trestného poriadku. Uvedenému inštitútu je venovaná pozornosť najmä z hľadiska slovenskej právnej úpravy, niektorých rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Českej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj návrhov na legislatívne zmeny pro futuro.
Čítajte viac...

AKO ĎALEJ S TZV. MOBILNÝMI SÚDMI?MagOff 

Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1.

Čítajte viac...

Hospodárska kriminalita musí mať súpera

Novodobá hospodárska kriminalita má široký diapazón. V klasickom rozmere ide o trestné činy ohrozujúce alebo porušujúce trhovú ekonomiku, hospodársku disciplínu, trestné činy proti mene a trestné činy daňové a pod. Spoločným menovateľom páchania týchto trestných činov je, že páchatelia zneužívajú prostriedky hospodárskeho systému a ich konanie je motivované ziskom.
Čítajte viac...

Putá a konanie o väzbe

Pri zmienke o páchateľovi v putách si čitatelia spravidla predstavia zadržanú osobu, ktorá je predvádzaná pred sudcu, ktorý rozhoduje o jej väzbe.

Čítajte viac...

Nedovolené nakladanie s drogami

Nedovolené nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len ,,drogy“) a ich trestný postih je predmetom dlhodobého záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Tento záujem vzbudzuje samotná drogová kriminalita, ako aj nárast počtu odhalených prípadov súvisiacich s drogami. 
Je dostatočná súčasná drogová politika zo strany štátu, alebo je potrebné pristúpiť k jej zmene?

Čítajte viac...

Prieťahy pri vyšetrovaní

Orgány činné v trestnom konaní (policajt a prokurátor) sú povinné konať tak, aby neporušili právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, garantované článkom 48 ods. 2 Ústavy SR.
Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti