Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zakladajúci členovia UčPS NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  13.04.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  resized__200x150_fotka_PHJUDr. Peter Haňdiak - advokát a spoluzakladateľ Učenej právnickej spoločnosti (UčPS)

  Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1994 a v roku 1999 sa stal advokátom.

  V rokoch 2006 až 2010 bol členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.

  V súčasnosti pôsobí v spoločnosti GARANT PARTNER legal s.r.o.

  Ako advokát sa podieľal a podieľa na príprave legislatívnych návrhov, prostredníctvom ktorých dochádza k formovaniu niektorých oblastí našej spoločnosti. Významným spôsobom sa podieľal na vytváraní právneho prostredia neziskového sektora, je autorom zákona o poukazovaní 2% dane na verejnoprospešné účely, zákonov upravujúcich právne formy nezriadené za účelom podnikania, športových právnych predpisov a pod.

  Zastupuje neziskový sektor pri rokovaniach so štátnymi predstaviteľmi pokiaľ dochádza k zásahom do vnútrosektorovej legislatívy.

  Ako právnik sa pokúša vo svojom profesionálnom živote riadiť princípmi slušnosti a úcty k spravodlivosti, čoho vyústením je aj myšlienka vzniku Učenej právnickej spoločnosti ako platformy, ktorá má ambíciu spájať všetkých právnikov, všetky právnické povolania v tých oblastiach a smeroch, kde to spojenie je objektívne možné.

  Tak v profesných oblastiach, ako aj mimoprofesných oblastiach sa pokúsi portál UčPS vnášať do právnického prostredia kvalitné informácie, prezentovať tie aktivity, ktoré právnici v rôznych častiach Slovenska vytvárajú a dávajú im vlastnú pečať, približovať pre nás právnikov iné oblasti, ktoré často využívame v rámci našich voľnočasových aktivít.

  Budem rád, ak myšlienka spájania právnikov bez ohľadu na stavovskú príslušnosť sa stane impulzom pre nové a kreatívne nápady. Spoločný futbalový turnaj všetkých právnických povolaní, ktorý sa uskutočňuje už tradične 17.novembra, jasne ukazuje, aká veľká sila ľudskosti, kolegiality a fair play sa v nás skrýva. A to v dnešnej dobe úplne stačí . . . 

  Bližšie informácie k osobe JUDr. Petra Haňdiaka nájdete v jeho profesijnom profile.


  Potasch_Peter_ 7_2doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. –  absolvent  Právnickej fakulty Univerzity Komenského

  V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg – prodekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. 
  Pedagogicky spolupracuje aj s inými inštitúciami, vrátane Viedenskej univerzity.

  Špecializuje sa na správne právo a venuje sa tiež angloamerickému právnemu systému.

  Je autorom viacerých publikácií na oboch úsekoch činnosti.

  V rámci UčPS je odborným garantom  a  lektorom  tém  k  základným aspektom právnej komunikácie v anglickom jazyku  a  vybraných  kurzov  správnoprávneho charakteru.

  Okrem  uvedených, pôsobí aj v advokátskej kancelárii  a tiež  v niekoľkých verejnoprospešných – neziskových organizáciách

  Učenú  právnickú  spoločnosť  vníma  ako  ideálnu  platformu  na  spojenie teórie a praxe právnika. Má  tiež  za  to,  že  cez  Učenú  právnickú  spoločnosť  a postupným plnením  jej  cieľov,  bude  možné  medzi  právnikov  a do  ich  profesionálneho  života opäť  vniesť štandardný systém hodnôt,  od  ktorého  sa  niektorí  jednotlivci  často odkláňajú. 

  Domnieva  sa,  že  do slovenskej spoločnosti je potrebné opäť inkorporovať komunitného ducha –  ducha,  ktorý  prekračuje  hranice  obydlia  a pracoviska moderného  človeka.  Verí,  že  trvalú zmenu v systéme je možné dosiahnuť nie jednorazovým „strhnutím“ steny, ale postupným – aj keď pomalým – nahrádzaním jednotlivých tehál.

  Učená pravnická spoločnosť je – môže byť jednou z takýchto tehál...

  Bližšie informácie k osobe doc. JUDr. PhDr. Petra Potascha, PhD. nájdete v jeho profesijnom profile.


  Sepesi_Petre_001JUDr. Peter Sepeši - spoluzakladateľ a člen Rady UčPS, ktorý prežil svoj doterajší profesijný život na Prokuratúre SR a v Justičnej akadémii. Práve ročná skúsenosť v Justičnej akadémii i účasť na projekte tvorby internetového portálu Justičnej akadémie, dali ďalší smer profesijným cieľom a ambíciám v rámci ďalšieho pôsobenia v slovenskej justícii.

  Hľadanie vyváženosti hodnôt, ktorých pôvodcom a nositeľom je civilizovaná ľudská spoločnosť, tvorivým prispením do diskusie o vývoji nastavenia právneho systému, ako nástroja na zabezpečenie slušného života v priestore slobody, ktorej musí primerane sekundovať poriadok a zodpovednosť – to je výzva a celkom dôstojné poslanie pre právnika.

  Každý právnik potrebuje ku svojej náročnej duševnej práci denne získavať odborné informácie, pričom ich kvalita a rýchlosť získania determinuje kvalitu a efektivitu jeho práce - efektivitu vymožiteľnosti práva a úroveň právnej istoty subjektov práva.

  Prispieť k budovaniu znalostnej spoločnosti vo svojom odbore – odbore práva, pozitívnym ovplyvnením procesu získavania odborných informácií, vytvorením platformy pre prehľadné uschovanie, zdieľanie a diskutovanie výsledkov tvorivých duševných procesov právnikov pre ich ďalšie využitie, je zmyslom a poslaním činnosti Učenej právnickej spoločnosti a jej hlavného produktu - internetového portálu vytvoreného právnikmi pre právnikov.

  Bližšie informácie k osobe JUDr. Petra Sepešiho nájdete v jeho profesijnom profile.

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti